دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درک عمیق در حیوانات

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
بالاترین شکل زبان ، و قتی است که بتوانید بفهمید و درک کنید ، بدون آنکه کلامی ظاهری را با گوشهايتان بشنويد .

مثلا متوجه شدن آنچه در ذهن دیگران هست ، بدون آنکه آنها آن را بیان کنند ، نمونه ای از این زبان پیشرفته است .

نکته جالب آنکه این درک ، محدود به انسان نیست . حیوانات هم میتوانند این درک عمیق را داشته باشند .

آزمایش عرضه شده در پایین، این مطلب را نشان میدهدشان میدهد

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
دانشمندان مهارت ادراکی بزرگی را در میمونهاي شامپانزه و بونونو و انسان جنگل کشف کرده اند که با قدرتهاي انسان در ادراک اینکه فکر فرد دیگری خطاست، شباهت دارد و این با به کارگیری فيلمي که ساخت آن بومی است و شامل مردی در لباس يک وحشی غول پیکر یعنی کينگ کونگ است ، انجام میشود

و دانشمندان میگویند جستجوها نشان داده است که این میمون نخستي که نزدیکترین مخلوقات از نظر تکامل به انسان است ، صاحب قدرتي است که در گذشته اعتقاد داشتند مخصوص انسان است .

و محققان حرکات چشم میمون را در آن زمانی که يکي از فیلمها را که شامل یک نماینده یا شخصیت در آن بود که لباس کينگ کونگي که شبیه میمون است را می پوشید ، رصد میکردند.

و در فيلم انسان به دنبال کينگ کنگ میرود و چیزی را در یکی از دو صندوق مخفی ميکند و وقتی انسان محل را ترک ميکند ، کينگ کنگ ،آن چیز را به محل جدید میبرد .

و وقتی شخص باز میگردد تا آن چیزی را که قرار داده بود، بیابد ، ميمون با توجه به جای اصلی نگاه ميکند و انتظار دارد تا انسان آنجا را جستجو کند .

و شرکت کننده اصلي در مطالعه فوميهیرو کانو که محققی در دانش نفس شناسی مقایسه ای در دانشگاه توکیو است ميگويد حتی وقتی ميمون بداند چیزی به جای دیگری منتقل شده است،باز گمان میکند که انسان همچنان اعتقاد دارد که جسم همانجای اول است .

و شرکت کننده اصلی در مطالعه کریستوفر کروبینی بیان ميکند که قدرت تفکر در مورد آنچه دیگران فکر میکنند و تفکر در مورد احساسات آنها در عمق سلوک اجتماعی انسانها وجود دارد و بر اساس آن ، شکلهای ارتباطات و تعاون و فرهنگ و تمدن یگانه ما شکل میگیرد .

و کروبيني که محققی در علم نفس شناسی مقایسه ای در دانشگاه انسان تکاملی ماکس پلانک در آلمان است و روی مطالعه ای کار کرده است که در گزارش ساینس در دانشگاه پیوک منتشر شد ،اضافه ميکند که در عمق این قدرت درک ميشود که واقعیت، ضرورتا کارهای دیگران را توجیه نمیکند بلکه اعتقادات آنها در کورد واقعیت حتی اگر خطا باشد ، آن را توجیه تا میکند.

و کودکان انسان این درک ار یه صورت کامل در سن چهار با پنج سالگی به دست می آورند


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
میهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیبیوگرافیمخچه فراتر از حفظ تعادلتشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی در کامپیوترهازبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده آینده از روی مشاهحقیقت خواب و رویاهدف یکسان، در مسیرهای متسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارمغز ایندگان چگونه استخواب سالم عامل سلامتیواکسنی با تاثیر دوگانه اشلیک فراموشیاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخانقش نظام غذایی در تکامل مدی متیل فومارات(زادیوا)(ژنها نقشه ایجاد ابزار هوگویید نوزده و ایمنی ساکتطی یکصد هزار سال اخیر هرچارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش منقش سجده بر عملکرد مغزدر چه مرحله ای از خواب ، رکوری گذرای ناشی از موبایپوست ساعتی مستقل از مغز دعضلانی که طی سخن گفتن چقداز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک درگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمراضطراب و ترسمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو راست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهمعنی روزهحقیقت راستین انسان علم بهدف از تکامل مغزسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامغز ابزار برتر بقاخواب سالم عامل سلامتی و یواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشنا در ابهای گرم جنوب نیاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معنقش هورمون های تیروئید ددژا وو یا اشنا پنداریژنها ، مغز و ارادهگوشه بیماری اتوزومال رسسظهور امواج مغزی در مغز مصارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمنقش غذاها و موجودات دريادر هم تنیدگی کوانتومی و پکی غایب شدی تا نیازمند دلپیموزایدمقالاتاز انفجار بزرگ تا انفجار فلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر کپسول نوروهرب بر نچیزی خارج از مغزهای ما نیدرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااطلاعاتی عمومی در مورد ممیگرن شدید قابل درمان استاثیر رو ح و روان بر جسمهفت سین یادگاری از میراث رشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دمخچه ابزاري که وظیفه آن فتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز فکر میکند مرگ برای دیحمله ویروس کرونا به مغزهدف از خلقت رسیدن به ابزاسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و مغز از بسیاری حقایق می گرخواب عامل دسته بندی و حفطوراپامیل در بارداریشناخت و معرفت، و نقش آن داجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسنقش هورمون زنانه استروژندژاوو یا آشناپنداریژنهای مشترک بین انسان و وگوشت خواری یا گیاه خواریعلم به ما کمک میکند تا موارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات دريادرمان های بیماری آلزایمرپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج خوابتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه مغز پیش انسان یا همدرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر گیاهخواری بر رشد و نرمش های مفید در سرگیجهروش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد ممیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر رژیم گیاه خواری بر همیشه عسل با موم بخوریمرشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلومدارک ژنتیکی چگونه انسانتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحوادث روزگار از جمله ویرهزینه ای که برای اندیشیدسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير مغز به تنهایی برای فرهنگ خودآگاهی و هوشیاريورزش هوازی مرتب خیلی به قشناسایی سلول های ایمنی ااحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستننقش ژنتیک در درمان اختلادانشمندان ژنی از مغز انسژنهای هوش ، کدامندگیاه خواری و گوشت خوار کدعلایم کمبود ویتامین E را ارتباط انسانی، محدود به تکامل زباننقش غذاها و موجودات دريادرمان های جدید میگرنپیوند مغز و سر و چالشهای صفحه اصلیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج خواب چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه هموساپينس بر زمین ذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر انتخاب از طرف محیط نرمشهای مهم برای تقویت عروش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکبلندی در ذهن ما درک بلندیمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوموارکتوس ها ممکن است دزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به مروری بر تشنج و درمان هایتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاست هزینه سنگین انسان در ازاسکته مغزیابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیممغز برای فراموشی بیشتر کخودآگاهی و هوشیاريورزش هوازی ، بهترین تمریکاهش التهاب ناشی از بیماشواهدی از دنیسوان(شبه نئاخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش آتش در رسیدن انسان بهدانشمندان روش هاي جدیدی کلرال هیدرات برای خوابانگالکانزوماب، دارویی جدیعلایم کمبود ویتامین E را ارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان های جدید در بیماری پیوند سر، یکی از راه حلهاسوالات پزشکیاز تکنیکی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه آن شکری که می خوریمرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر ترکیبات استاتین (سچرا مغزهای ما ارتقا یافت روشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی می تواند بر احزندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبمرکز هوشیاری، روح یا بدن تغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی ساخته هوش طبیسفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفامغز چون ابزار هوش است دلیحافظه و اطلاعات در کجاست هستي مادي ای که ما کوچکترسانسور از روی قصد بسیاری ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خانواده پایدارورزش و میگرنکاهش دوپامین عامل بیماریشاهکار قرناخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقینقش انتخاب از طرف محیط، ندانشمندان روشی برای تبدیکمردرد و علل آنگامی در درمان بیماریهای علت خواب آلودگی بعد از خوارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفنقص در تشخیص هیجانات عامدرمان های رایج ام اسپیشینیان انسان از هفت میپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه انتظارات بر ادراک رموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر دپاکین بر بیماری مچرا پس از بیدار شدن از خوروشهای شناسایی قدرت شنواافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشزونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی امرکز حافظه کجاستثبت امواج الکتریکی در عصهوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرمغز چگونه صداها را فیلتر حافظه و اطلاعات در کجاستهستی ما پس از شروعی چگال ساخت شبکه عصبی با الفبایساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن امغز بزرگ چالش است یا منفعخدا موجود استورزش بهترین درمان بیش فعکایروپاکتیک چیستشبیه سازی میلیون ها جهان اختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کونقش اتصالات بین سلولهای داروهای مصرفی در ام اسکمردرد با پوشیدن کفش مناگامی در درمان بیماریهای عوامل موثر در پیدایش زباارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمچند جهانیدرمان های علامتی در ام اسپیشرفتی مستقل از ابزار هسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز و از مغز فرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه باغبانی باعث کاهش رمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر داروهای ضد التهاب چرا بیماری های تخریبی مغروشی برای بهبود هوش عاطفافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و ما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحممرکز خنده در کجای مغز استجمجمه انسان های اولیههوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان همغز ناتوان از توجیه پیداحس چشایی و بویاییو هر کس تقوای خدا پیشه کنسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانمغز بزرگ چالشهای پیش روخطا در محاسبات چیزی کاملورزش در کمر دردکاربرد روباتهای ريزنانوشبیه سازی سیستم های کواناختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندرینقش حفاظتی مولکول جدید دداروهای ضد بیماری ام اس وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصگاهی لازم است برای فهم و عوامل ایجاد لغت انسانی و ارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و چندین ماده غذایی که مانندرمان ژنتیکی برای نوآوریپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل رویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چرا حیوانات سخن نمی گوینروشی جدید در درمان قطع نخافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارما تحت کنترل ژنها هستیم یتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی الفاگوزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خدامرگ انتقال است یا نابود شجنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی بیشتر در زنانسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده ممغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک (قسمت اول )وقت نهيب هاي غير علمي گذشسخن پاک و ثابتابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخطا در محاسبات چیزی کاملوزوز گوشکاربرد روباتهای ريز، در شباهت زیاد بین سلول هاي عاختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندرینقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی فامپیریدین یا نورلکنگره بین المللی سردرد دگاهی مغز بزرگ چالش استعواملی که برای ظهور لغت اارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به چه زیاد است بر من که در ایدرمان جدید میگرن با انتی پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل رویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان درروشی جدید در درمان سکته مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و ماه رجبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک تا کزبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی مراحل ارتقای پله پله کیهجنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی در زنان بیشتر اسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک (قسمت دوم )وقتی فهمیدی خطا کردی برگسریعترین کامپیوتر موجودابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز حریص برای خون، کلید تخطرات هوش مصنوعییک پیشنهاد خوب برای آسان کجای مغز مسئول پردازش تجشباهت زیاد بین سلول هاي عاختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی تشنجی دربارداریکنگره بین المللی سردرد دگذر زمان کاملا وابسته به عوارض ازدواج و بچه دار شدارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بچهار میلیارد سال تکامل بدرمانهای بیماری پارکینسپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه حافظه را قویتر کنیرویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا در مغز انسان، فرورفتريتوکسيمب در درمان ام اسریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتماپروتیلینتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بمزایای شکلات تلخ برای سلجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت چهارمویتامین E برای فعالیت صحسرگیجه از شایعترین اختلاابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیمغز زنان جوانتر از مغز مردفاع در برابر تغییر ساختیکی از علل محدودیت مغز امکرونا چه بر سر مغز می آورشش مرحله تکامل چشمادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلنقش داروهاي مختلف معروف داروی جدید s3 در درمان ام کندر در بیماریهای التهابگربه شرودینگر و تاثیر مشعید نوروز مبارکارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچهار ساعت پس از کشتار خوکدرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه محدود و تک جانبه، مشرویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشامسیر دشوار تکامل و ارتقاجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوشیاری کوانتومیسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت پنجمویتامین E در چه مواد غذایسردرد میگرن در کودکانابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون همغزهای کوچک بی احساسدقیق ترین تصاویر از مغز ایافته های نوین علوم پرده کشف مکانیسم عصبی خوانش پششمین کنگره بین المللی ساداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش روزه داری در سالم و جداروی جدید ضد میگرنکوچک شدن مغز از نئاندرتاگزیده ای از وبینار یا کنفعامل کلیدی در کنترل کارآارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار مغزی روشی مهم در تشخدرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه انسان محدود به ادرارویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آنزاع بین جهل و علم رو به پرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیمجموعه های پر سلولی بدن متری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينمشکلات نخاعیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش، ژنتیکی است یا محیطیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت سومویتامین دی گنجینه ای بزرسردرد و علتهای آنابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برامغزتان را در جوانی سیمکشدلایلی که نشان میدهد ما بیادگیری مهارت های جدید دکشف مکانیسمی پیچیده در بصرع و درمان های آنادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زینقش رژیم غذایی بر رشد و اداروی ضد تشنج با قابليت تکووید نوزده و خطر بیماریگزارش یک مورد جالب لخته وعارضه جدید ویروس کرونا ساز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتانورون هاي مصنوعی می تواندرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی درارویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بمحل درک احساسات روحانیتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتمشکلات بین دو همسر و برخیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهیچگاه از فشار و شکست نترسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهمغز انسان برای شادمانی طحساسیت روانی متفاوتواکنش های ناخودآگاه و تقسردرد تنشناثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش قهوه در سلامتیدندان ها را مسواک بزنید تیادآوری خواب و رویاکشف ارتباط جدیدی از ارتبضررهای مصرف شکر و قند بر ادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش نقش رژیم غذایی در رشد و اداروی ضد تشنج با قابليت تکودک ایرانی که هوش او از گشایش دروازه جدیدی از طرعدم توقف تکامل در یک اندااز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمانورون های ردیاب حافظهدرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي بروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد همواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی امحل درک احساسات روحانی دتشنج چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و مشکلات روانپزشکی پس از سجاذبه و نقش آن در شکلگیریهاوکينگ پیش از مرگش رسالسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بمغز انسان رو به کوچک تر شخلاصه ای از مطالب همایش مواکسن کرونا از حقیقت تاتسردرد سکه ایاثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهنقش مهاجرت در توسعه نسل ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجژن هوش و ساختارهای حیاتی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوضررهای شکر بر سلامت مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سنقش زبان در سلطه و قدرت اداستانها و مفاهیمی اشتباکودکان میتوانند ناقل بی پمبرولیزوماب در بیماری چعسل طبیعی موثر در کنترل باز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوروپلاستیسیتی چیستدرک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر موجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیممحدودیت های حافظه و حافظتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فمشکلات روانپزشکی در عقب حقیقت قربانی نزاع بین بی هاوکينگ پیش از مرگش رسالسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدمغز انسان رو به کوچکتر شدخواندن ، یکی از شستشو دهنواکسن سرطانسرعت فکر کردن چگونه استاثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع نقش محیط زندگی و مهاجرت دديدن با چشم بسته در خواب ژن یا نقشه توسعه مغز و نقگنجینه ای به نام ویتامین طوفان فقر و گرسنگی و بی سارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهینقش زبان در سلطه و قدرت ادر مانهای کمر دردکودکان خود را مشابه خود تپنج اکتشاف شگفت آور در موعصب حقوق نورولوواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خنوشیدن چای برای مغز مفید درگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره روزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکموجودات مقهور ژنها هستند