دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش تیروئید در تکامل مغز

نقش هورمون های تیروئید در شکل گیری و رشد مغز و بیماری های مغز
نقش غده تیرویید وهورمون های آن، شاید در موجود خونسردی مانند ماهی- که نیازمند به تولید گرمای زیاد در بدن نیست و نمی خواهد در برابرسرمای زیاد خود را گرم کند- خیلی مهم نباشد ولی وقتی لازم است موجود زنده، به بیرون از آب بیاید و این امکان را هم ندارد که لاک سنگین لاکپشتی را بر دوش خود بگذارد و قادر هم نیست شش ماه سرد سال را در غار یا زیر زمین بگذراند، باید بدنش در سرما گرم شود. ماهی ها می توانند حتی در درجه حرارت 50 درجه زیر صفر در زیر خروارها یخ در دمایی بالاتراز صفر زندگی کنند و لاکپشت می تواند با عایق وزنه ای چند برابر هیکلش، خود را گرم کند و مار و قورباغه می تواند شش ماه سال را مخفیانه در مناطق گرم بمانند ولی اگر لازم باشد موجودی، سریع بدود یا اگر بخواهد در همه سال به کار مثبت بپردازد، ناچار باید چیزی در درون بدن او باشد تا بدن را به صورت درونی گرم کند به خصوص اگر اندام بسیار فعالی مانند مغز داشته باشد.
بالا بردن متابولیسم سلول ها از جمله سلول های مغزی و قلبی و فراهم کردن انرژی عضلات نیازمند تولید کننده قدرتمند درونی است و ازاین رو در شرایطی- که متابولیسم بدن خیلی بالا میرود مثلا در حضور مغز- که بیش از همه سلول های بدن انرژی مصرف میکند- نقش آن برجسته تر هم میشود. از این رو انتخاب طبیعی در سیر مسیر خشن خود، کوشیده است متابولیسم درونی بدن را بالاتر ببرد و این به وضوح در موجودات تکامل یافته تر خونگرم، مشخص است .
یکی از اندام های مهم در بدن برای این کار غده تیروئید است .
http://jeb.biologists.org/content/217/10/1642
هورمون های تیروئید فقط محدود به موجودات مهره دار خونگرم نیست و در موجودات مهره دار خونسرد هم دیده می شود و با بالا بردن متابولیسم بدن و تولید گرما وانرژی به کمک فرایندهای درونی سلول می شتابد.
ولی این غده در گیاهان و موجودات بی مهره وجود ندارد با این حال این موجودات هم مولکول های ید یا مولکول هایی شبیه هورمون های تیروئید یا هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH) دارند که برای کنترل متابولیسم بدن آنها لازم است.
در سیر تکامل موجودات، توسعه غده تیرویید میشود تا به غده تیروئید پیشرفته پستانداران و انسان می رسد. نقش عنصر ید در ساختن این مولکول ها بسیار مهم است و به این ترتیب، به نقش ید در تکامل موجود و ایجاد مغز پیشرفته پی می بریم.
حتی در موجودت تک سلولی مانند سیانوباکترها، ید به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و کاتالیزور استفاده می شود. اتصال ید به تیروزین، مولکولی همه کاره و فعال را تولید می کند که می تواند در تولید انرژی، عملکرد ژن و تکثیر دی ان ای در میتوکندری نقش داشته باشد. با اتصال یدوتیروزین ها با هم TSH(یا هورمون فعال کننده تیروئید) ساخته می شود که درهمه مهره داران، نقش تنظیمی و تحریکی زیادی بر سلول های تیروئید و تولید هورمون های یدداردارد و این هورمون ها نقش مهمی در ارتباطات بین سلولی دارد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21669854
هورمون هاي تيروئيد اثر مهمي در تكامل و بلوغ سيستم عصبي مركزي پستانداران قبل و بعد ازتولد دارند. هورمون هاي تيروئيد، تري يدوتيرونين و تيروكسين، فرايندهاي تمايز مغزي مانند سيناپتوژنزيز،رشد دندريتي و آكسوني، مهاجرت سلولهاي نوروني و ميلين سازي را تنظيم مي‌كند. هر آسيبي در عملكرد تيروئيد و تغييرات در ذخيرة هورمون هاي تيروئيد در طول تكامل سيستم عصبي، منجر به تغييرات شديدو غيرقابل برگشت در ساختار و عملكرد مغز مي گردد.
زمان و مدت کمبود هورمون تيروئيد، بر تکامل درقسمتهاي مختلف سيستم عصبي مركزي تأثير مي گذارد. با اين وجود نشانه هاي نورولوژيكي معمولا بزرگسالان با پر كاري تيروئيد و هم افراد دچار كم كاري تيروئيد ديده مي شود. کمبــود هورمـون تیروئیـد در طـول نمـو سیسـتم عصبـی سـبب تغییـرســلولهای عصبــی شــده و باعــث تغییــرات بلــوغ ســلول های عصبــی ماننــد ســلولهای هرمــی قشــر مغــز، ســلولهای پورکنــژ و ســلول های گلیــال و ســبب هیپوپـلـازی و کاهــش شـاخه های دندریتـی نـورون و اتصـالات بیـن نورونـی میشـود.
ایــن هورمــون در طــول حیــات، از مرحلــۀ جنینــی تــا بلــوغ بــرای تکویــن مغــز بســیار ضــروری اســت و برخــی از اعمــال ان عبــارت اســت از: تنظیــم بیــان ژنهایــی کــه در مهاجــرت ســلولی، میلین ســازی و تمایــز عصبــی نقــش دارنــد. بخــش قاعــده ای مغــز پیشــین نقــش کلیــدی در تکویــن و حفــظ نورون هــای کولینرژیــک دارد. هورمــون تیروئیــدی T3 بـه میـزان کمتـری T4 در سـلولهای بنیـادی جنینـی عصبـی ســبب افزایــش بیــان ســادين -1میشــود. T3 ســبب مهــاراتصــال ســلولی، القــاء مهاجــرت و افزایــش بیــان نشــانگرهاي عصبـی مثـل نوروفیلامنـت M و افزایـش عملکـرد کانالهـای ســدیم و کلســیم می شــود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/4/2021 11:39 PM]
(- Bianco AC. Metabolic effects of thyroid hormonesbeyond
traditional prospects. Thyroid. 2008; 18(2): 99-
100.
- Zhang L, Blomgren K, Kuhn HG, Cooper-Kuhn
CM. Effects of postnatal thyroid hormone deficiency
on neurogenesis in the juvenile and adult rat. Neurobiol
Dis. 2009; 34(2): 366-74.)
مطالعــات نشــان داده اســت، T3در هـر دو منطقـة تحـت بطنـی و ساب گرانولار در تکثیــر ســلولی و تعهــد ســلولهای بنیــادی بــه ســمت نوروبلاســت دارای نقــش حیاتــی می باشــد.
( -López-Juárez A, Remaud S, Hassani Z, Jolivet P,
Simons JP, Sontag T, et al. Thyroid hormone signaling
acts as a neurogenic switch by repressing Sox2 in the
adult neural stem cell niche. Cell stem cell. 2012; 10(5):
531-43.
- Montero-Pedrazuela A, Venero C, Lavado-AutricR, Fernández-Lamo I, Garcia-Verdugo J, Bernal J,
et al. Modulation of adult hippocampal neurogenesis
by thyroid hormones: implications in depressive-like
behavior. Molecular Psychiatry. 2006; 11(4): 361-71)
بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش هورمون هـای تیروئیـد در سیسـتم عصبــی مطالعــات نشــان داده اســت کــه كــم‌كاري تیروئیــد می توانــد ســبب بی ثباتــی خلــق و خــو و افســردگی، زوال عقــل، اختــلال در حافظــه و مشــکلات روانــی شــود.
(-Leach PT, Gould TJ. Thyroid hormone signaling:
Contribution to neural function, cognition, and
relationship to nicotine. Neurosci Biobehav Rev. 2015;
57: 252-63.
- Ahmed OM, El-Gareib A, El-Bakry A, El-Tawab
SA, Ahmed R. Thyroid hormones states and brain
development interactions. Int J Dev Neurosci. 2008;
26(2): 147-209.
- Pasand Mojdeh H, Alipour F, Borhani Haghighi M.
Alzheimer’s disease: background, current and future
aspects. Shefaye Khatam. 2016; 4(3): 70-80)
کــم کاری مــادرزادی تیروئیــد باعــث عقب ماندگــی ذهنــی می شـود و اگـر بلافاصلـه پـس از تولـد درمـان نشـود، منجـربــه ایجــاد عواقــب غیرقابــل برگشــت می شــود. در انســان، ســطوح پاییــن در حــال گــردش هورمــون تیروئیــد مــادر،
به عنـوان مثـال، ناشـی از کـم کاری تیروئیـد مـادر و یـا کمبـود یـد در رژیــم غذایـی می توانــد منجـر بـه طیـف گسـتردهای از نقـص شـدید عصبـی، از جملـه کرتینیسـم عصبـی در نـوزاد شـود کـه بـا اختـال عصبـی شـدید و عقبماندگـی ذهنـی
همــراه اســت. ایــن مســئله نشــان دهنده اهمیــت هورمــون تیروئیـد مـادر در تشـکیل سیسـتم عصبـی جنیـن می باشـد.
(-Pasand Mojdeh H, Alipour F, Borhani Haghighi M.
Alzheimer’s disease: background, current and future
aspects. Shefaye Khatam. 2016; 4(3): 70-80
-Stenzel D, Huttner WB. Role of maternal thyroid
hormones in the developing neocortex and during human
evolution. Front Neuroanat. 2013; 7(19): doi: 10.3389/
fnana.2013.00019.)
در تأییــد اثــرات مثبتــی کــه ســطح هورمون هــای تیروئیــدی در بیمــاران آلزایمــری دارد، Osch و همــکاران نشــان دادنــد کــه کاهــش ســطح هورمون هــای تیروئیـدی به عنـوان یـک فاکتـور خطـرT احتمـال بـروز آلزایمـر را بــه طــور معنــی داری افزایــش می دهــد.
(van Osch LA, Hogervorst E, Combrinck M, Smith
AD. Low thyroid-stimulating hormone as an independent
risk factor for Alzheimer disease. Neurology. 2004;
62(11): 1967-71.)
بررســی دیگـری نشـان داد کـه بـا کاهـش میـزان هورمـون تیروئیـد اختـلالات شـناختی و زوال عقلـی کـه در بیمـاران آلزایمـری افزایــش می‌یابــد، بنابرایــن محققــان معتقدنــد کــه تغییــرات هورمون هــای تیروئیــدی نقــش بســزایی در بیماری زایــی
ایــن آســیبها دارنــد.
Davis JD, Podolanczuk A, Donahue JE, Stopa
E, Hennessey JV, Luo L-G, et al. Thyroid hormone
levels in the prefrontal cortex of post-mortem brains of
Alzheimer’s disease patients. Current Aging Science.
2008; 1(3): 175-81.
56. Tan ZS, Vasan RS. Thyroid function and Alzheimer’s
disease. Journal of Alzheimer’s Disease: JAD. 2008;
16(3): 503-7.
-Ewins DL, Rossor MN, Butler J, Rogues PK, Mullen
MJ, McGregor AM. Association between autoimmune
thyroid disease and familial Alzheimers disease. Clinical
Endocrinology. 1991; 35(1): 93-6.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/4/2021 11:39 PM]
هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)، دارای آثــار ترمیمــی بــر روی ســلولهای عصبــی هسـتند. تحقیقـات نشـان داده انـد رونـد میلین سـازی در هـر دو سیسـتم عصبـی محیطـی و مرکـزی نیـز وابسـته بـه ایـن هورمـون اسـت. TSH قـادر بـه القـاء تشـکل الیگودندروسـیت از ســلولهای بنیــادی عصبــی می باشــد و همچنیــن نقــش مهمــی در تنظیــم مراحــل تکامــل الیگودندروســیت بــازی می کنــد.
(Fernandez M, Paradisi M, Del Vecchio G, Giardino
L, Calza L. Thyroid hormone induces glial lineage of primary neurospheres derived from non-pathological and
pathological rat brain: implications for remyelinationenhancing
therapies. Int J Dev Neurosci. 2009; 27(8):
769-78).
عــلاوه بــر ایــن، نشــان داده شــده اســت کــه کمبــود تیروئیــد در دوران بــارداری و شــیردهی فرزنــدان را بیشـتر مسـتعد ابتلا بـه تشـنج شنوایی می کند. گــزارش شــده اســت کــه موش هــای فاقــد TRβ، بیشــتر مســتعد ابتــلا بــه ایــن نــوع تشــنج می باشــند.
نوروتروفین هــا و فاکتورهــای رشــد عصبــی توســطTSH تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و اختــلال در ایــن عوامــل می توانـد سـبب ایجـاد عارضـه صـرع شـود. نشـان داده شـده اســت کــه در تشــنج های ناشــی از کیندلینــگ آمیگــدال، بیــان نوروتروفین هــا می توانــد تغییــر یابــد. از ســوی دیگــر، نشــان داده شــده اســت کــه هورمــون تیروئیــد بیــان ایــن عوامــل را تعدیــل می کنــد.
Jankowsky JL, Patterson PH. The role of cytokines
and growth factors in seizures and their sequelae.
Progress in Neurobiology. 2001; 63(2): 125-49.
http://shefayekhatam.ir/article-1-1417-fa.pdf


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انفجار بزرگ پایان بوده انفرت، اسیب به خود استتسلیم ارتباط با من برترشادی، پاداش انجام وظیفهابزار بقای موجود زنده از نگاه کلی نگرهندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بفن آوری های جدید علیه شنابیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کا در سبزیجاتدرمان های جدید سرطانکاربرد روباتهای ريز، در منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وروشهای شناسایی قدرت شنواتأثیر شیرینی های حاوی لوآیا ما کالا هستیمسلسله مباحث هوش مصنوعیانرژی خلا ممکن استنقش پیش زمینه ها و اراده تصویر زیبای اصفهانابزارهای دفاعی و بقای موششمین کنگره بین المللی سحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تدل به دریا بزنفاصله ی همیشگی تصویر سازبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان جدید سرطانکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید شرکت نورالآیا پیدایش مغز از روی تصامدل هولوگرافیک تعمیم یافرژیم ضد التهابیتاثیر ژنها بر اختلالات خسوخت هیدروژنی پاکانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش زبان در سلطه و قدرت اچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر دیگران یا تغییر خواحیای بینایی نسبی یک بیمضررهای مصرف شکر و قند بر حافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از نظریه ی تکامل واکسن دیگر کرونا ساخته شدو سوی واقعیتفردا را نمیدانیمبارداری بدون رحمدروغ نگو به خصوص به خودتگیاه بی عقل به سوی نور میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند بامرگ تصادفیراست دستی و چپ دستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیر آفرینش از روح تا مغز ای همه ی وجود مننمیتوان بر سیاه سیاه نوشچت جی پی تیجنگ و تصور از جنگاختراع جدید اینترنت کوانعقل سالمحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک تا کماصل در هم تنیدگی و جهانی ورزش در کمر درددژا وو یا اشنا پنداریقلب روباتیکبحثی درباره هوش و تفاوتهدرگیری مغزی در سندرم کووگشایش دروازه جدیدی از طرموفقیت در تفکر استتو انسانی و انسان، شایستآتاکسی فریدریشمشکل از کجاستزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکساختن آیندهایندرالنه عدم مطلق بلکه عدم با قچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان هوشیارارتباط انسانی، محدود به عوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجمهوش بشری تهدید برای بشریاعتماد بی موردیادآوری خواب و رویادانش، یک انسان را ناسازگقدرت مردمبر کسی اعتماد نکن مگر ایندغدغه نتیجه ی نادانی استپیوند مغز و سر و چالشهای میگرن شدید قابل درمان استولید سلولهای جنسی از سلآسیب روانی شبکه های اجتممعجزه ی چشمزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر درجه حرارت بر عملکسدسازی روش مناسب برای مقاگر فقط مردم میفهمیدند کنوار عصب و عضلهنزاع بین علم و نادانی رو جهانی که نه با یک رخداد و از نخستین همانند سازها تعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت سیزدهمهوشیاری و وجودبه هلال بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فداروی جدید ای ال اسلیروپریم داروی ترکیبی ضدبرخی نرمش ها برای درد زانذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشرفتی مستقل از ابزار هما بخشی از این جهان مرتبطتوهم جسمافزایش قدرت ادراکات و حسمغز و اخلاقزاویه نگاه ها یکسان نیستتاریخ همه چیز را ثبت کردهسردرد عروقی میگرنابزار بقا از نخستین هماننوروز یا روز پایانینظریه تکامل در درمان بیمجاودانگی مصنوعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکپیامهای کاربرانخلاصه ای از درمان های جدیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبوزون هیگز چیستکندر علیه سرطانداستانها و مفاهیمی اشتبامقابله با کرونا با علم اسبرداشت مغز ما از گذر زمانروی و منیزیم در تقویت استپرکاری تیروئیدمباحث مهم حس و ادراکتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیمغز بیش از آنچه تصور میشوزبان ریشه هایی شناختی استری فلوپرازینشکل های متفاوت پروتئین هابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیماری گیلن باره و بیمارکیست هیداتید مغزدر آسمان هدیه های نادیدنمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیروح در جهانی دیگر استتکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه می دانم، آنچه را میخسفرنامه سفر به بم و جنوب آنچه ناشناخته است باید شسفرنامه سفر به بم و جنوب انقراض را انتخاب نکنیدنقاشی هایی با بوی گذشته یتسلیم شدن از نورون شروع مشب سیاه سحر شودابزار بقای موجود زنده از نگاه انسان محدود به ادراهنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانفناوری هوش مصنوعی نحوه خبیماری، رساله ای برای سلویتامین بی 12 در درمان درددرمان های رایج ام اسکاش شرف اجباری بود یا حتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تروشی برای بهبود هوش عاطفتئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده سلطان جنگل یا صاحب ملکوتانرژِی برای ایجاد اضطرابنقش آتش در رسیدن انسان بهتصویربرداری فضاپیمای آمابعاد و نیازهای تکاملیشعار و عملحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدلایلی که نشان میدهد ما بفتون های زیستیبا تعمق در اسرار ابدیت و درمان جدید سرطانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع آیا آگاهی پس از مرگ از بیمدل های ریز مغز مینی برینرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتاثیر کلام در آیات کلام بسودمندی موجودات ابزی بر اهرام مصر از شگفتی های جهنقش زبان در سلطه و قدرت اچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر دادن ژنها آیا روزی احتیاط در ورزش زانو در خاضررهای شکر بر سلامت مغزحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از هوش مصنوعی در واکسن دیگری ضد کرونا از ددولت یا گروهکفرزندان زمان خودبازگشایی مجدد مطب دکتر سدریای خداگیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قامرگی وجود نداردرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تخلیه ی مغز بینشی نای آنکه نامش درمان و یادشنمای موفقیتنتایج نادانی و جهلجنگ داده هاادامه بحث تکامل چشمعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک تا کماصل علت و تاثیروزن حقیقی معرفت و شناختدژاوو یا آشناپنداریقلب را نشکنبحثی درباره هوش و تفاوتهدرگیری اعصاب به علت میتوپل جویی اصفهانمولکول ضد پیریتو با همه چیز در پیوندیآتاکسی مخچه ای خودایمنمشکلات نخاعیزمان و گذر آن سریع استتاثیر درجه حرارت بر عملکساختن آینده، بهترین روش ایپیداکریننهایت معرفت و شناخت درک عچرا ویروس کرونای دلتا واجهان های بسیار دیگرارتباط از بالا به پایین معوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاههوش در طبیعتاعتیاد و تلاش های درمانی یاری خدا نزدیک استدائما بخوانقدرت و شناخت حقیقتبرلیتیونذهن ما از در هم شکستن منبپیوند اندام از حیوانات بمیدان مغناطيسي زمین بشر تولترودینآسیب عصب پا به دنبال اعتیمعجزه ی علمزندگی زودگذرتاثیر رو ح و روان بر جسمسرنوشتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوار عصب و عضلهنزاع بین علم و جهل رو به پجهانی که از یک منبع، تغذیاز نخستین همانند سازها تعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک قسمت ششمهوشیاری و افسردگیبه کدامین گناه کشته شدندکلام و زبان، گنجینه ای بسداروی جدید برای میاستنی لیس دگرامفتامین یا ویاسبرخی نرمش ها برای زانورفلکس وتری با توضیح دکتر پپوگستما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهمات و شناخت حقیقتافزایش مرگ و میر سندرم کومغز و سیر تکامل ان دلیلی زاوسکا درمان گوشرتاریخ، اصیل نیست و ساخته سرطان کمیت گراییابزار بقا از نخستین هماننورالژینعناعجایی برای یاد گرفتن باقی از تکنیکی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرخم شدن فضا-زمانهدف یکسان و مسیرهای مختلبوزون هیگز جهان را از متلکوچ از محیط نامناسبدخالت در ساختار ژنهاملاحظه های اخلاقی دربارهبرداشتت از جهان رو زیاد رویکردهای جدید ضایعات نخپراسینزوماب در پارکینسومبتکران خودشکوفاتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلرومغز برای فراموشی بیشتر کزبان شناسی مدرن در سطح سلترک امروزشکل پنجم مادهابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفوفور و فراوانیبیماری آلزایمر، استیل کوکیست کلوئید بطن سومدر آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیروح رهاییتکامل تکنولوژیتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم سفری به آغاز کیهانانواع سکته های مغزیچقدر به چشم اعتماد کنیمتست نوار عصب و عضلهشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقای موجود زنده از نگاه از بیرون مجموعههنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر فواید روزه داری متناوببیندیشویتامین بی هفدهدرمان های علامتی در ام اسکتاب گران و پرهزینه شد ولمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوروشی جدید در درمان قطع نختئوری تکامل در پیشگیری و سم زنبور ، کلیدی برای وارانسولیننقش انتخاب از طرف محیط، نتصور ما ازمشکلات و واقعیابعاد اضافه ی کیهانصبور باشحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدنیا فریب و سرگرمیفروتنی معرفتیبا خودت نجنگدرمان دارویی سرطان رحم بکشتن عقیده ممکن نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخاآیا امکان بازسازی اندامهمدیون خود ناموجودرژیم غذایی سالم و ضد التهتاثیر کپسول نوروهرب بر نسی و سه پل اصفهاناولویت بندی ها کجاستنقش سجده بر عملکرد مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر زودتر اتصالات مغزیاحتیاط در تعویض داروهاضعیف و قویحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از انرژی خلاواکسن سرطاندوچرخه در کاهش دردهای کمفرضیه ای جدید توضیح میدهبازگشت از آثار به سوی خدادرک فرد دیگر و رفتارهای اگیرنده باید سازگار با پیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلامراقب خودتون و خانواده هرحم مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تعادلی بدنای جان جان بی تن مرونمایش تک نفرهنجات در اعتماد به خودجنبه های موجی واقعیتاداراوون تنها داروی تاییعقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل عدم قطعیت از کوانتوم وزوز گوشدگرگونی های نژادی و تغییقوی تر باشبحثی درباره هوش و تفاوتهدرب بسته با غیر خود باز مپل خواجو اصفهانمولتیپل اسکلروز در زنان تو با باورهایت کنترل میشآتش منبع انرژیمشکلات بین دو همسر و برخیزمان و صبرتاثیر درجه حرارت بر عملکساختار فراکتال وجود و ذهایا کوچک شدن مغزانسان النهایت در بی نهایتچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک جهان هایی در جهان دیگرارتباط بین هوش طبیعی و هوعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش عاطفی قسمت 11اعتیاد را به دور بیندازژن همه چیز نیستدارچینقدرت کنترل خودبرنامه و ساختار پیچیده مذهن چند جانبه نیازمند نگپیوند اندام حیوانات به امیدان های مغناطیسی قابل تومورها و التهاب مغزی عاآسانی موفقیتمعجزه ی علم در کنترل کرونزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر روده بر مغزسریع دویدن مهم نیستاگر نیروی مغناطیس نباشد نوار عصب و عضلهنسبیت عام از زبان دکتر برجهانی در ذهناز نخستین همانند سازها تعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوشیاری کوانتومیبه امید روزهای بهترکلام، در تحولی شگفت آور بداروی جدید برای کاهش وزنلا اکراه فی الدینبرخی نرمش های گردنرفتار مانند بردهپایان، یک آغاز استمانند آب باشتوکل بر خداافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز کوانتومیزبان فرایند تکاملی برای تازه های اسکیزوفرنی(جنوسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقا از نخستین هماننورالژی تریژمینالهفت چیز که عملکرد مغز تو جایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز و از مغز خونریزی مغز در سندرم کووهدف یکسان، در مسیرهای متبی نهایت در میان مرزهاکوچک شدن مغز از نئاندرتادر میان تاریکی و روشناییملاحظات بیهوشی قبل از جربررسي علل احتمالي تغيير رویا و واقعیتپرتوهای صادر شده از سیاهمتواضع باشتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان شناسی نوین نیازمند ترکیب آمار و ژنتیکشکرگزار هر چیزی باش که داابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین همیشه راهی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیوقاحت و تمسخر دیگرانبیماری الزایمرکپسول ژری لاکتدر برابر حقایق جدیدمنابع انرژی از نفت و گاز بشکه ای که ته نداره پر نمروزه داری متناوب، مغز را روزه داری و التهاب زیانبتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سقوط درون جاذبه ای خاص، چانیس بی کساننقش قهوه در سلامتیتست آر ان اس دز میاستنی گشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقای موجود زنده از نگاه از دور و نگاه از نزدهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز- از مغز خدایا جز تو که را دارمفواید زیاد دوچرخه سواریبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین دی گنجینه ای بزردرمان ژنتیکی برای نوآوریکتاب زیست شناسی باورمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیروشی جدید در درمان نابینتئوری جدید، ویران کردن گسماگلوتید داروی کاهش دهنانسولین هوشمندنقش اتصالات بین سلولهای تصور از زمان و مکانابعاد بالاترصبور باشحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدنیا مکانی بسیار اسرارآمفروتنی و غروربا خدا باشدرمان زخم دیابتی با تکنوگل خاردار، زیباستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معآیا انسان با مغز بزرگش اخمدیریت اینترنت بر جنگرژیم غذایی ضد التهابیتاثیر کپسول نوروهرب بر تسیلی محکم محیط زیست بر اناولین قدم شناخت نقص های خنقش غذاها و موجودات درياچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر عمودی سر انسان از پاحساس گذر سریعتر زمانطلوع و حقیقتحباب هایی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن سرطاندوچرخه سواری ورزشی سبک و فساد اقتصادی سیتماتیک دربازگشت به ریشه های تکاملدرک نیازمند شناخت خویش اگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلامراحل ارتقای پله پله کیهرحم مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم دفاعی بدن علیه مغز ایمپلانت مغزیچند نرمش مفید برای کمردرنجات در راستگوییجنسیت و تفاوت های بیناییادب برخورد با دیگرانعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاصل، روان و نفس استوسواس، بیماری استدانش قدرت استقیچی ژنتیکیبحثی درباره هوش و تفاوتهدرختان چگونه بر تشکیل ابپلاسمای غالبمواد کوانتومی جدید، ممکنتو باید نیکان را به دست بآثار باستانی تمدن های قدمشکلات روانپزشکی پس از سزمان واقعیت است یا توهمتاثیر درجه حرارت بر عملکساختار شبکه های مغزی ثابایا این جمله درست است کسینهادینه سازی فرهنگ اختلاچرا پس از بیدار شدن از خوجهان یکپارچهارتباط شگفت مغز انسان و فعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش عاطفی قسمت نهماعداد بینهایت در دنیای مژن همه چیز نیستداروهای مصرفی در ام اسقدرت انسان در نگاه به ابعبرنامه ی مسلط ژنها در اختذهن هوشیار در پس ماده ی مپیوند سر آیا ممکن استمیدان های کوانتومی خلاتومورهای نخاعیآشنا پنداریمعجزه در هر لحظه زندگیزندگی، مدیریت انرژیتاثیر روزه داری بر سلامت سریعترین کامپیوتر موجوداگر نعمت فراموشی نبود بسنوار عصب و عضلهچسبیدن به خود، مانع بزرگ جهان، تصادفی نیستاز نخستین همانند سازها تعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک قسمت شصت و دوهوشیاری سنتی یا هوشیاری به بالا بر ستارگان نگاه ککلرال هیدرات برای خوابانداروی جدید برای ای ال اسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟برخی یونها و مولکول های مرفتار وابسته به شکلپاکسازی مغزماه رجبتوپیراماتافسردگی و اضطراب در بیمامغز آیندگان چگونه است ؟زبان متغیرتازه های بیماری پارکینسوسطح آگاهی، رخدادهای زندگابزار بقا از نخستین هماننوسانات کوانتومی منبع ماهفت سین یادگاری از میراث جاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنهدف از تکامل مغزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکوچکی قلبدر مانهای کمر دردممانتین یا آلزیکسا یا اببررسی مغز با امواج مادون رویا و کابوسپرتوزایی از جسم سیاهمجموعه های پر سلولی بدن متکنولوژی های جدید و حالتامید نجاتمغز بزرگ چالش است یا منفعزبان، نشان دهنده ی سخنگو ترکیب حیوان و انسانشکست حتمیابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبیماری ای شبیه آلزایمر و کامپیوتر سایبورگدر درمان بیماری مولتیپل منابع انرژی از نفت و گاز بشریت از یک پدر و مادر نیمنابع انرژی از نفت و گاز بعد پنجمروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران راسلول های مغزی عامل پارکیانگشت ماشه اینقش مهاجرت در توسعه نسل اتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقای موجود زنده از نگاه از درون قفس یا بیرونهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز- از مغز خرما منبع بسیار خوب آنتی فیلم کوتاه هیروشیما از هبیهوشی در بیماران دچار اویروس مصنوعیدرمان کارتی سل و تومور مغکتاب طبیعت در قالب هندسهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مصرف مولتی ویتامین هروشی جدید در درمان سکته متا 20 سال آینده مغز شما به سندرم کووید طولانیانسان قدیم در شبه جزیره عنقش تیروئید در تکامل مغزتصادف یا قوانین ناشناختهاتفاق و تصادفصبر لازمه ی پیروزی استحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دنیای شگفت انگیز کوانتومفرگشت و تکامل تصادفی محض با طبیعت بازی نکندرمان ساده ی روماتیسمگل درون گلدانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسآیا احتمال دارد رویا از آمداخله ی زیانبار انسانرژیم غذایی ضد دردتاثیر کپسول نوروهرب بر سسینوریپا داروی ترکیبی ضداولین مورد PML به دنبال تکنقش غذاها و موجودات درياچالش کمبود اندام برای پیتغییرات منطقه بویایی مغزاحساسات کاذبطلای سیاهحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن ضد اعتیاددوپامین قابل حل در آبفشار و قدرتبازخورد یا فیدبکدرک و احساسگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی مرز مرگ و زندگی کجاسترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر گیاهخواری بر رشد و سکوت و نیستیایمپلانت مغزی و کنترل دو چند جهانینخاع ما تا پایین ستون فقرجنسیت و تفاوت های بیناییادراک ما درک ارتعاشی است علم و روححس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی به شناسایی کااصلاح خطا با رفتن بر مسیریک پیام منفرد نورون مغزی دانش محدود به ابعاد چهارقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبحثی درباره احساسات متفادرختان اشعار زمینپمبرولیزوماب در بیماری چموجود بی مغزی که می تواندتو برای خزیدن خلق نشده ایآدم عاقل، وقت خودش را هدرمشکلات روانپزشکی در عقب زمان پلانکتاثیر درجه حرارت بر عملکسادیسم یا لذت از آزار دادایا ابزار هوشمندی یا مغز چهار میلیارد سال تکامل بچرا ارتعاش بسیار مهم استجهان یکپارچهارتباط شگفت انگیز مغز انعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش عاطفی قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسژن هوش و ساختارهای حیاتی داروهای ام اسقدرت ذهنبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ذهن و زندگیپیوند سر، یکی از راه حلهامیدان بنیادین اطلاعاتتومورهای ستون فقراتآشنا پنداریمعرفت و شناختزندان ذهنیتاثیر روغن رزماری استنشاسرکه انگبین عسلی مفید براگر نعمت فراموشی نبود بسنوار عصب و عضله مهم در تشنسبت ها در کیهانجهش های ژنتیکی مفید در سااز نشانه ها و آثار درک شدعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش، ژنتیکی است یا محیطیبه بالاتر از ماده بیندیشکم کردن کالری روشی سودمنداروی جدید برای دیابتلایو دوم دکتر سید سلمان فبرخی اثرات مضر ویتامین درفتار اجتماعی انسان، حاصپارادوکس ها در علمماپروتیلینتوانایی مغز و دیگر اجزای افسردگی و ساختار مغزمغز اندامی تشنه ی انرژی ازبان مشترک ژنتیکی موجوداتازه های درمان ام اسسعی کن به حدی محدود نشویابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید هم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سرهدف از خلقت رسیدن به ابزابی ذهن و بی روحکوچکترین چیز یک معجزه اسدر محل کار ارزش خودت را بمن کسی در ناکسی دریافتم بررسی و اپروچ جدید بر بیمرویا و خبر از آیندهپرسشمجرم، گاهی قربانی استتکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیمغز بزرگ چالشهای پیش روزبان، وسیله شناسایی محیطترازودونشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیوقتی فهمیدی خطا کردی برگبیماری ای شبیه ام اس مولتکاهش میل جنسی در ام اسدر سال حدود 7 میلیون نفر کاهش مرگ و میر ناشی از ابدر عید نوروز مراقب تصادف منابع انرژی از نفت و گاز بعد از کروناروزه داری سلول های بنیادتکامل داروینی هنوز در حاآنژیوگرافی از مغزسلول های بنیادیانگشت نگاری مغز نشان میدنقش میدان مغناطیسی زمین تشنج چیستشبکیه های مصنوعیجستجوی هوشیاری در مغز مانگاه از درون مجموعه با نگهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز- از مغزتخسته نباشی بابافیلمی بسیار جالب از تغییبیوگرافیویروس های باستانی، مغز مدرمان پوکی استخوانکتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا مغز تا بزرگسالی توسعريتوکسيمب در درمان ام استا بحر یفعل ما یشاسندرم گیلن باره به دنبال انسان میوه ی تکاملنقش حفاظتی مولکول جدید دتضادهای علمیاتوبان اطلاعات و پلِ بینصبر و واقعیتحل مشکلهوش مصنوعی از عروسک بازی از خود رها شوواکنش های ناخودآگاه و تقدنیایی پر از سیاهچاله فراموش کارها باهوش تر هسبالاترین هدف از دولتدرمان سرگیجه بدون نیاز بگل زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنآیا احتمال دارد رویا از آمدارک ژنتیکی چگونه انسانراه فراری نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سسیگار عامل افزایش مرگ وماولین مورد پیوند سر در اننقش غذاها و موجودات درياچالش دیدگاه های سنتی در بتغییرات مغز پس از 40 سالگیاخلاق و علوم اعصابطوفان فقر و گرسنگی و بی سحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن علیه سرطاندورترین نقطه ی قابل مشاهفضا و ذهن بازبازسازي مغز و نخاع چالشی درک کنیم ما همه یکی هستیمگامی در درمان بیماریهای منبع خواب و رویاتنهاییآیاما مقهور قوانین فیزیکمرز بین انسان و حیوان کجارساناها و ابر رساناها و عتاثیر انتخاب از طرف محیط سکوت، پر از صداایمپلانت مغزی کمک میکند چند جهانینخاع درازتر یا کوتاهتر کجهل مقدسادغام میان گونه های مختلعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی تعاملیاصول انجام برخی نرمش ها دیک پیشنهاد خوب برای آسان دانش بی نهایتقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحثی درباره احساساتی غیردرد و درسپنج اکتشاف شگفت آور در موموجودات مقهور ژنها هستندتو تغییر و تحولیآرام باشمشاهده گر جدای از شیء مشازمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر درجه حرارت بر عملکسازگاری با محیط بین اجزاایا بیماری ام اس (مولتیپچهار ساعت پس از کشتار خوکچرا بیماری های تخریبی مغجهان کنونی و مغز بزرگتریارتباط شگفت انگیز مغز انعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش عاطفی قسمت یازدهبقا در ازای بیماریژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروهای تغییر دهنده ی سیقدرت شناختی انسان، محدودبرین نت به جای اینترنتذهن و شیمی بدنپیوندهای پیچیده با تغییرمیدازولام در درمان تشنج توهم فضای خالیآشناپنداری چیستمغز فکر میکند مرگ برای دیزونیسومایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر سرگیجه از شایعترین اختلااگر با مطالعه فیزیک کواننوار عصب و عضله برای تایینسبت طلایی، نشانه ای به سجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز نظر علم اعصاب یا نرووسعصب سیاتیکحس و ادراک سی و هفتمهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابه جای محکوم کردن دیگران کمالگرایی دشمن پیشرفتداروی جدید ضد میگرنلبخند بزن شاید صبح فردا زبرخی اختلالات عصبی مثانهرقیبی قدرتمند در برابر مپاسخ گیاهان در زمان خوردماجرای جهل مقدستوانایی یک فرد، برای تغیاقلیت خلاقمغز انسان ایا طبیعتا تمازبان چهار حرفی حیات زمینتبدیل پلاستیک به کربن و سشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک همه چیز موج استجبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیهر چیز با هر چیز دیگر در تبی سوادی در قرن 21کووید نوزده و خطر بیماری در چه مرحله ای از خواب ، رمن پر از تلخیمبررسی ژنها در تشخیص بیمارویا بخشی حقیقی از زندگی پرسش و چستجو همیشه باقی امحل درک احساسات روحانیتکنولوژی جدید که سلول هاامید درمان کرونا با همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزدودن نقص از هوش مصنوعیترازودونشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمهمکاری یا رقابتاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیوقتی پر از گل شدی خودت را بیماری اسپینال ماسکولار بیماری اضطراب عمومیکاهش التهاب ناشی از بیمامنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کروناروزهای بد باقی نمیماندتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خسلول های بنیادی منابع و اانتقال ماده و انرژینقش محیط زندگی و مهاجرت دتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشباهت مغز و کیهانحفره در مغزنگاه حقیقی نگاه به درون اهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز، از مغز خطا در محاسبات چیزی کاملفیروز نادریبیوگرافیویرایش DNA جنین انسان، بردرمان پوکی استخوانکتابخانهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از روی طبیعتآیا همه جنایت ها نتیجه بیریه زغالیتاول کف پا و حقیقتسندرم پیریفورمیسانسان ها می توانند میدان نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتظاهر خوابیده ی مادهاتوسوکسیمایدصبر بسیار بایدحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از درخواست ها جدا شوواکنش به حس جدیددنیا، هیچ استفراموشی همیشه هم بد نیستباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان سرگیجه بدون نیاز بگلوله ی ساچمه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایز یا کشف یگانگیآیا بدون ناظر هوشمند هم بمروری بر تشنج و درمان هایراه نجاتتاثیر کتامین در درمان پاسیاهچاله هااولین هیبرید بین انسان و نقش غذاها در کاهش دردهای چاالش ها در تعیین منبع هوتغییرات آب و هوایی که به اخلاق پایه تکامل و فرهنگطوفان بیداریحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه اديدن با چشم بسته در خواب فضای قلب منبع نبوغ استباغچه ی مندرک احساسات و تفکرات دیگگامی در درمان بیماریهای منتظر نمان چیزی نور را بهتنهایی رمز نوآوری استآگاهی فراتر از آگاهیمرز جدید جستجو و اکتشاف، رستگاری محدود به یک راه نتاثیر احتمالی عصاره تغلیسکته مغزیایمپلانت نخاعی میتواند دچند جهانی و علمنخستین تمدن بشریجهان فراکتالادغام دو حیطه علوم مغز و علم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی در کامپیوترهااصول توسعه ی یک ذهن کاملیک آلل ژنتیکی که از نئانددانشمندان موفق به بازگردقانون گذاری و تکاملبخش فراموش شده ی حافظهدرد باسن و پا به دلیل کاهپول و شادیمورد نادر همپوشانی دو بیتو جهانی هستی که خودش را آرامش و دانشمشاهده آینده از روی مشاهزمان شگفت انگیزتاثیر درجه حرارت بر عملکستم با شعار قانون بدترین ایا بدون زبان میتوانیم تنون و القلمچرا حیوانات سخن نمی گوینجهان کاملی در اطراف ما پرارتباط غیرکلامی بین انساعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و چههوش عاطفی قسمت پنجمبقای حقیقی در دور ماندن اژن ضد آلزایمرداروهای ضد بیماری ام اس وقدرت عشقبرای یک زندگی معمولیذهن پر در برابر آگاهیپیوندی که فراتر از امکانمکان زمان یا حافظه زمانتوهم فضای خالی یا توهم فضآشتی بهتر استمغز قلبزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر رژیم گیاه خواری بر سرگردانیاگر تلاش انسان امروز برانوار عصب و عضله تعیین محلنشانه های گذشته در کیهان جهش های بیماری زا، معمولاز نظر علم اعصاب اراده آزعضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک- قسمت پنجاه و هیچ چیز همیشگی نیستبه خوبی های دیگران فکرکنکمردردداروی جدید ضد الزایمرلحظات خوش با کودکانبرخی اصول سلامت کمررموزی از نخستین تمدن بشرپختگی پس از چهل سالگي به ماجرای عجیب گالیلهتوازن مهمتر از فعالیت زیاقیانوس نادانیمغز انسان برای ایجاد تمدزبان نیاز تکاملی استتبدیل تراکت صوتی مصنوعی شلیک فراموشیابزار بقا از نخستین هماننیوالینهمه چیز و هیچ چیزجدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یهر جا که جات میشه، جات نیبی شرمیکودک هشت ساله لازم است آددر ناامیدی بسی امید استمن بی من، بهتر یاد میگیرمبررسی بیماری التهابی رودرویا تخیل یا واقعیتپرسشگری نامحدودمحل درک احساسات روحانی دتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابمغز بزرگترین مصرف کننده سفر فقط مادی نیستتراشه مغز بدون واسطه ی دشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک همانند سازی در انساناز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستوقتی تو از یاد گرفتن باز وقتی خودت را در آینه دیدیبیماری بیش فعالیکاهش حافظه هرچند فرایندیمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوروزهای سختتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلوسلول های بدن تو پیر نیستنانتروپی و هوشیارینقش مرکز تنفس سلولی در بیتشنج به صورت اختلال رفتاابزار بقای موجود زنده از شباهت مغز با کیهان مادیحق انتخابنگاه دوبارههوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز، از مغز خطا در محاسبات چیزی کاملفیزیک مولکولها و ذرات در بیان ژن های اسکیزوفرنی دویشن پرودرمان آرتروز با ورزش موضکجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از طبیعتآیا هوش مصنوعی می تواند نریواستیگمینتابوهای ذهنیسندرم پیریفورمیسانسان یک کتابخانه استنقش خرچنگ های نعل اسبی درتظاهری از ماده است که بیداتصال مغز و کامپیوترصد قدح، نفتاده بشکستحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی از دست دادن دم در پیشینیاواکسن های شرکت فایزر آمردندان ها را مسواک بزنید تفراموشی و مسیر روحانیباور و کیهان شناسیدرمان سرگیجه بدون داروگلوئونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا برای تولید مثل همیشه مرکز هوشیاری، روح یا بدن راه های جدید برای قضاوت رتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله های فضایی منابعاولین تصویر در تاریخ از سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهنابینایی در نتیجه ی گوشی تغییرات تکاملی سر انسان اختلاف خانوادگی را حل کنطوفان زیباییحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهدی متیل فومارات(زادیوا)(قفس دور خود را بشکنبحتی علمی درباره تمایل بدرک تصویر و زبان های مخلتگاهی لازم است برای فهم و منتظر زمان ایده آل نشوتنبیه چقدر موثر استآپومورفین در پارکینسونمرزهای حقیقی یا مرزهای ترشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر ترکیبات استاتین (سسال سیزده ماههایمان به رویاچند روش ساده برای موفقیتنخستین تصویر از سیاهچالهجهان قابل مشاهده بخش کوچارتقا و تکامل سنت آفرینش علم بدون توقفحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااصول سلامت کمریک جهش ممکن است ذهن انساندانشمندان نورون مصنوعی سقانون جنگلبخش های تنظیمی ژنومدرد زانو همیشه نیاز به جرپول و عقیدهموسیقی نوتو جدای از کیهان نیستیآرامش و سکونمشاهدات آمیخته با اشتباهزمزمه ات مانده در گوشمتاثیر درجه حرارت بر عملکستم، بی پاسخ نیستایا تکامل هدفمند استنوآوری ای شگفت انگیز دانچرا حجم مغز گونه انسان درجهان پیوستهارتروز یا خوردگی و التهاعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش عاطفی قسمت اولبلندی در ذهن ما درک بلندیژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروهای ضد تشنج با توضیح قسم به فقربرای پیش بینی آینده مغز دذهن تو همیشه به چیزی اعتقپیوستگی همه ی اجزای جهانمکانیک کوانتومی بی معنی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز فرایند دانستنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزیان غذاهای پرچربتاثیر رژیم گیاه خواری بر سربازان ما محققا غلبه می اگر خواهان پیروزی هستینوار عصب و عضله در مطب دکنشانه های پروردگار در جهجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز نظر علم اعصاب اراده آزغم بی پایانحس و ادراک- قسمت بیست و پهیچ چیز، چقدر حقیقی استبه خودت مغرور نشوکمردرد ناشی از تنگی کاناداروی سل سپتلرزش ناشی از اسیب به عصببرخی اطلاعات روانشناسی مرمز و رازهای ارتباط غیر کپدیده خاموش روشن در پارکماده ی تاریکتوت زیاد بخوریدالکترومغناطیس شنوایی و همغز انسان برای شادمانی طزبان و کلمه حتی برای کسانتبدیل سلولهای محافط به سشنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلاهمه چیز کهنه میشودجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطهر حرکت خمیده می شود و هر بی عدالتی در توزیع واکسن کودک ایرانی که هوش او از در هم تنیدگی مرزها و بی ممننژیتبررسی سیستم تعادلی بدن ارویا حقی از طرف خداپس از اگو یا بعد از نفسمحدودیت چقدر موثر استتکینگیامیدوار باش حتی اگر همه چمغز حریص برای خون، کلید تسفر نامه سفر به بم و جنوب تراشه ها روی مغزشگفتی های نقشه ی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مALS نگاهی کامل بر بیماری ووقتی خورشید هست شمع به کادرمان نگهدارنده ی اعتیادکاهش دوپامین عامل بیماریمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوروش مقابله مغز با محدودیتکامل زبانآواز خواندن در قفس، نشانسلول بنیادی و ای ال اسانتظار گذر تندباد؟نقش نگاه از پایین یا نگاهتشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از شباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت قربانی نزاع بین بی نگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز، از مغز خطای ادراک کارمافیزیک هوشیاریبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان ام اس(مولتیپل اسکلکرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت استخوان در گرو تغذآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمحدودیت درک انسانریاضیات یک حس جدید استتاثیر فکر بر سلامتسندرم پای بی قرارانسان باشنقش داروهاي مختلف معروف تعویض دارو در تشنجاثر مضر مصرف طولانی مدت رصدای بم با فرکانس پایین، حمایت از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی از روده تا مغزواکسن کووید 19 چیزهایی که ده روش موفقیتفراموشی آرمانباید از انسان ترسیددرمان سرطان با امواج صوتگمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمرکز حافظه کجاستراه های جدید برای قضاوت رتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله ها، دارای پرتو اولین دارو برای آتاکسی فنقشه های مغزی جدید با جزیناتوانی از درمان برخی ویتغذیه بر ژنها تاثیر دارداختلال حرکتی مانند لرزش طولانی ترین شبحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدین اجباریقفس ذهنبحث درباره پیدایش و منشا درک حقیقت نردبان و مسیری گاهی مغز بزرگ چالش استمنحنی که ارتباط بین معرفتهدیدهای هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسونمزایای شکلات تلخ برای سلرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر تغذیه بر سلامت رواسانسور از روی قصد بسیاری این پیوند نه با مغز بلکه چندین ماده غذایی که مانننخستین روبات های زنده ی ججهان موازی و حجاب هاارتقا یا بازگشت به قبل ازعلم در حال توسعهحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاضطراب و ترسیک رژیم غذایی جدید، می تودانشمندان یک فرضیه رادیکقانون جنگلبخش بزرگی حس و ادراک ما ادردهای سال گذشته فراموش پوست ساعتی مستقل از مغز دموسیقی هنر مایع استتو دی ان ای خاص ميتوکندريآرامش(سکوت) stillness و تکاپومطالبه ی حق خودزنان باهوش ترتاثیر درجه حرارت بر عملکستون فقرات انسان دو پا جلایجاد احساساتنوار مغز مشاهده ی غیر مستچرا خشونت و تعصبجهان پیوستهارزش های وارونهعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش عاطفی قسمت دهمبلوغ چیستژنها ، مغز و ارادهداروی فامپیریدین یا نورلقضاوت ممنوعبرای اولین بار دانشمندانذهن خود را مشغول هماهنگیپیام های ناشناخته بر مغز مکانیزمهای دفاعی در برابتوهم چیستآغاز فصل سرما و دوباره تکمغز مانند تلفن استزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر رژیم گیاهخواری بر سربرولایزیناپل ویژن پرو در تشخیص بیمنوبت کودکاننشانه های بیداری روحیجهشهای مفید و ذکاوتی که داز واقعیت امروز تا حقیقتغم بی پایانحس و ادراک- قسمت شصت و چههیچ وقت خودت را محدود به به دنبال رستگاری باشکمردرد و علل آنداروی ضد چاقیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرخی بیماری ها که در آن برمز گشایی از اتصالات مغزپروژه ی ژنوم انسانیماده ی خالیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز انسان برای شادمانی طزبان و بیان نتیجه ساختماتبر را بردارشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقا از نخستین هماننیاز به آموزش مجازی دیجیهمه چیز در زمان مناسبجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخواص میوه ی بههرچیز با یک تاب تبدیل به بیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان مهاجردر هم تنیدگی کوانتومیمنابع انرژي پاک سرچشمه حبررسی علل کمر درد در میانرویاها از مغز است یا ناخوآلودگی هوا چالش قرن جدیدمحدودیت های حافظه و حافظتکامل فردی یا اجتماعیامیدواریمغز در تنهایی آسیب میبینسفر به مریخ در 39 روزتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش همراه سختی، اسانی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنخانه ی تاریکNVG 291وقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان نابینایان آیا ممکنکاهش سن بیولوژیکی، تنها منابع بی نهایت انرژی در دتفکر قبل از کارروش های صرفه جویی در ایجاتکامل زبان انسان از پیشیآینه در اینهسلول بنیادین از مخاط بیناندوه در دنیا استنقش نظام غذایی در تکامل متشویق خواندن به کودکانابزار بقای موجود زنده از شباهت کیهان و مغزحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز، از مغز خطای حسفیزیک و هوشیاریبیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت چند سویهدرمان تومورهای مغزی با اکریستال هامنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پمخچه فراتر از حفظ تعادلریتوکسیمابتاثیر مشاهده بر واقعیت بسندرم پس از ضربه به سرانسان جدید از چه زمانی پانقش درختان در تکاملتعامل انسان و هوش مصنوعیاثرات فشار روحی شدیدصرع و درمان های آنحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی از سایه بگذرواکسن کرونا و گشودن پنجردهن، بزرگترین سرمایهفرایند پیچیده ی خونرسانیبابا زود بیادرمان ضایعات نخاعیگنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیمرکز حافظه کجاستراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله و تکینگی ابتدایاولین دروغنقشه با واقعیت متفاوت اسناتوانی در شناسایی چهره ثبت و دستکار ی حافظهاختلال خواب فرد را مستعد طی یکصد هزار سال اخیر هرچحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر وبینار اساتید نورولوژی ددین، اجباری نیستقفس را بشکنبحثي درباره هوش و تفاوتهدرک دیگرانگاهی جهت را عوض کنمنشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارممسمومیت دانش آموزان بی گرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر حرکات چشم بر امواج سانسور بر بسیاری از حقایاین اندوه چیستچندجهانینرمش های مفید برای درد زاجهان ما میتواند به اندازارتوکين تراپی روشی جديد علم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاع رسانی اینترنتییکی از علل محدودیت مغز امدانشمندان ژنی از مغز انسقانونمندی و محدودیت عالمبخش بزرگتر کیهان ناشناختدردی که سالهاست درمان نشپوشاندن خود از نورمیلر فیشر نوعی نادر از گیتو در میانه ی جهان نیستی آزمون تجربی، راهی برای رمطالبی در مورد تشنجزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر درجه حرارت بر عملکستارگانی قبل از آغاز کیهایران بزرگنوار مغز با توضیح دکتر فاچرا در مغز انسان، فرورفتجهان پر از چیزهای اسرار آارزش های حقیقی ارزش های غعادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش عاطفی قسمت دومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاژنهای مشترک بین انسان و وداروی لیراگلوتیدقطار پیشرفتبرای تمدن سازی، باید در بذهن خالی از شلوغی افکارپیدایش زبانما انسانها چه اندازه نزدتوهم و خیالآغاز مبهم آفرینشمغز مادران و کودکان در زمزیباترین چیز در افزایش ستاثیر رژِیم غذایی بر میگسردرد میگرناپی ژنتیکنور از عمق تاریکینظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که داز کجا آمده ام و به کجا میغیرقابل دیدن کردن مادهحسن یوسف باغچه ی منهیچ کاری نکردن به معنی چیبه زودی شبکه مغزی به جای کمردرد با پوشیدن کفش مناداروی ضد چاقیلزوم گذر انسان از حدها و برخی بیماری های خاص که بدرمز پیشرفت تواضع است نه طپروژه ی ژنوم انسانیماده ای ضد التهابیتوسعه برخی شغل ها با هوش الکترودهای کاشتنیمغز انسان رو به کوچک تر شزبان و بیان، در سایه پیشرتحریک عمقی مغزشناخت حقیقت یا آرزوهای گابزار بقا از نخستین همانچیز جدید را بپذیرهمه چیز در زمان کنونی استجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخواص هندوانههز ذره، یک دنیاستبیمار مرکز تنفس سلولیکودکان میتوانند ناقل بی در هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژی از نفت و گاز برطرف کردن خشونت را از خارویاهای پر رمز و حیرتی درآلودگی هوا و ویروس کروناتکامل مادی تا ابزار هوشمامیدواری و مغزمغز را از روی امواج بشناستراشه ی بیولوژِیکشانس یا نتیجه ی تلاشابزار بقا از نخستین همانچگونه تکامل مغزهای کنونیهمراهی میاستنی با برخی ساز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارفقر داده ها در هوش مصنوعیبیماری تی تی پیوقتی شروع به بیدار شدن میدرمان های اسرار آمیز در آکایروپاکتیک چیستمنابع جدید انرژیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعروش هایی برای کم کردن اضطتکامل ساختار رگهای مغزی آیندهسلول عصبی شاهکار انطباق اندوه دردی را دوا نمیکندنقش نظریه تکامل در شناساتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت افرادهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز، از مغز خطر آلودگی هوافیزیک آگاهیبیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت چیستدرمان تشنجکریستال زمان(قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت سیستم ایمنیآیا هوش سریعی که بدون احسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلریسپریدونتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسندرم جدایی مغزانسان خطرناکترین موجودنقش ذهن و شناخت در حوادث تعامل انسان با هوش مصنوعاثرات مفید قهوهضایعه ی شبکه لومبوساکرالحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از علم جز اندکی به شما داواکسن کرونا از حقیقت تاتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفرایند تکامل و دشواری هاباد و موجدرمانهای بیماری پارکینسگوهر با نظر دیگران سنگ نممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن زیر آبآیا جنین انسان، هوشمندی مرکز خنده در کجای مغز استراه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاولین سلول مصنوعینقص های سیستمی ایمنینادیدنی ها واقعی هستندثبت امواج الکتریکی در عصاختلال در شناسایی حروف و طبیعت موجی جهانحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی استخوان های کشف شده، ممکوجود قبل از ناظر هوشمنددیوار همه اش توهم بودقله برای دیدن نه برای به بحثی جالب درباره محدودیتدرک درست از خود و هوشیاریگذر زمان کاملا وابسته به منشاء کوانتومی هوشیاری اتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت هفتممسمومیت دانش آموزان، قمارشد در سختی استتاثیر دوپامین و سروتونینساهچاله ها تبخیر نمیشوداین ایده که ذرات سیاهچالنه ناامیدی بلکه ارتقانرمش های مفید در سرگیجهجهان مادی، تجلی فضا در ذهارتباط میکروب روده و پارعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی درمانگر کامپیاطلاعات حسی ما از جهان، چیافته های نوین علوم پرده دانشمندان پاسخ کوانتومی قارچ بی مغز در خدمت موجودبخش دیگری در وجود انسان هدرس گرفتن از شکست هاپیموزایدمیهمانهای ناخوانده عامل توقف؛ شکستآزمون ذهنی گربه ی شرودینمطالعه ای بیان میکند اهدزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر درجه حرارت بر عملکسخن نیکو مانند درخت نیکوایرادهای موجود در خلقت بنوار مغز ترجمه رخدادهای چرا ذرات بنیادی معمولاً جهان پر از چیزهای جادویی ارزش حقیقی زبان قسمت اولعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت بیستمهوش عاطفی قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخژنهای هوش ، کدامندداروی تشنجی دربارداریقطره قطرهبرای خودآگاه بودن تو بایذهن سالمپیر شدن حتمی نیستما انسانها چه اندازه نزدتوهم وجودإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز چون ابزار هوش است دلیزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر سلامت دستگاه گوارشسردرد میگرن در کودکانابتدا سخت ترین استنور دروننظریه ی تکامل در درمان بیجوانان وطناز کسی که یک کتاب خوانده غرور و علمحساسیت روانی متفاوتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبه زیر پای خود نگاه نکن بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی ضد تشنج با قابليت تلزوم سازگاری قانون مجازابرخی توجهات در ببمار پاررمز بقای جهش ژنتیکیپروانه ی آسمانیماده، چیزی نیستتوصیه های سازمان بهداشت الگو نداشتیممغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و تکلم برخی بیماریهتحریک عمقی مغز در آلزایمشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقا از نخستین همانچیزی منتظر شناخته شدنهمه چیز، ثبت می شودجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخواص اردههزینه ای که برای اندیشیدبیماری لبر و نابینایی آنکودکان خود را مشابه خود تدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ فکر کنرویای شفافآلودگی هوا و پارکینسونتکامل مداومامیدی به این سوی قبر نیستمغز زنان جوانتر از مغز مرتربیت کودکان وظیفه ای مهشانس یا تلاشابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل همراهی نوعی سردرد میگرنیچگونه جمعیت های بزرگ شکل هندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلفلج نخاعی با الکترودهای بیماری خود ایمن اعصاب محویتنام نوعی کرونا ویروس درمان های بیماری آلزایمرکار امروز را به فردا نیندمناطق خاص زبان در مغزتفکر خلا ق در برابر توهم روش هایی برای جلوگیری از تکامل شناخت انسان با کشفآینده ی انسان در فراتر ازسلول عصبی، در محل خاص خوداندوهگین نباش اگر درب یا نقش هورمون های تیروئید دتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزارهای پیشرفته ارتباط شباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت انسانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز از مغز تا خطر را بپذیرفیزیکدانان ماشینی برای تبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چیستدرمان جدید ALSکریستال زمان(قسمت دوم)منبع هوشیاری کجاست قسمت تلقین اطلاعات و حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجودمخچه ابزاري که وظیفه آن فریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سندرم دزدی ساب کلاوینانسان در هستی یا هستی در نقش روی و منیزیم در سلامتتعداد کلی ذهن ها در جهان اثرات مفید روزه داریضایعه ی عروقی مخچهحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک بازی ازدواج های بین گونه ای، رواکسن کرونا ساخته شده تودو بیماری روانی خود بزرگ فرایند حذف برخی اجزای مغباد غرور و سر پر از نخوت ودرماندگی به دلیل عادت کرگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهان ذهن و افکار ما ممرگ چیستراه بی شکستتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله ی تولید کنندهاوکرلیزوماب داروی جدید شنقص در تشخیص هیجانات عامنادانی در قرن بیست و یکم،جلو رفتن یا عقبگرداختلال در شناسایی حروف و طبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دوراپامیل در بارداریدیوار، از ابتدا توهم بودقله سقوطبحثی در مورد نقش ویتامين درک عمیق در حیواناتگذشته را دفن کنمهمان ناخواندهتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت اولمسیر دشوار تکامل و ارتقارشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر دپاکین بر بیماری مسایه ی هوشیاریاین ابتدای تناقض هاستنه به اعدامنرمش های موثر در کمردردجهان مرئی و نامرئیارتباط ماده و انرژیعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد میاد گرفتن مداومدانشمندان اولین سلول مصنقبل و بعد از حقیقتبخشیدن دیگران یعنی آرامشدست و پا زدن در سایه؟پیموزایدمیوتونیک دیستروفیتولید مولکول جدید توسط هآزمون ذهنی گربه شرودینگرمعماری، هندسه ی قابل مشازندگی هوشمند در خارج از زتاثیر درجه حرارت بر عملکسخن و سکوتایستادن در برابر آزادی بنوار مغز در فراموشی هاچراروياها را به یاد نمی آجهان دارای برنامهارزش حقیقی زبان قسمت دومعارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت دهمهوش عاطفی قسمت ششمبه قفس های سیاهت ننازژنهای حاکم بر انسان و انسداروی جدید ALSلمس کوانتومیبرای رشد، باید از مسیر خطذهت را روی چیزهای مفید متپیراستامما اکنون میدانیم فضا خالتوهم وجودافت فشار خون ناگهانی در ومغز چگونه صداها را فیلتر زیرفون داروی ضد ام استاثیر عصاره تغلیظ شده گیسردرد میگرنی در کودکانابتدایی که در ذهن دانشمننوروفیبروماتوزنظریه ی تکامل در درمان بیجوانان وطناز آغاز خلقت تا نگاه انساغربال در زندگیخفاش کور و انسان بینا؟هیچ کس حقیقت را درون مغز به سیاهی عادت نکنیمکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج با قابليت تلزوم سازگاری قانون مجازابرخی توصیه ها برای واکسیرمز جهانپرواز از نیویورک تا لوس آماده، چیزی بیش از یک خلا توصیه های غیر دارویی در سالگو و عادت را بشکن و در امغز ایندگان چگونه استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتداوم مهم است نه سرعتشناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقا از نخستین همانچیزی خارج از مغزهای ما نیهمه ی سردردها بی خطر نیستجراحی هوشیار مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادام زمینیهزینه سنگین انسان در ازابیماری میاستنی گراویسکودکان را برای راه آماده در هر سوراخی سر نکنمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن مغز محدود به دورروان سالمآلزایمرسفر به درون سفری زیباامیدی تازه در درمان سرطامغزهای کوچک بی احساسترجمه فعالیت های عضله به شاهکار قرنابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیهندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بفلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری دویکویتامین E برای فعالیت صحدرمان های بیماری اس ام ایکار با یگانگی و یکپارچگیمناطق خاصی از مغز در جستجتفاوت مغز انسان و میمون هروش هایی ساده برای کاهش اتکامل، نتیجه ی برنامه ریآینده ی علم و فیزیک در60 ثسلولهای ایمنی القا کنندهاندام حسی، درک از بخش هاینقش هورمون زنانه استروژنتشخیص ایدزابزارهای بقا از نخستین هشجاعت و ترسحقیقت اشیاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز، از مغز تخطرات هوش مصنوعیفال نیکوبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت های متفاوتدرمان جدید میگرن با انتی کریستال زمان(قسمت سوم)منبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش ها برای کشف منابع جدآیا واکنش های یاد گرفته ومخچه تاثیر گذار بر حافظهریشه های مشترک همه ی موجوتاثیر نگاه انسان بر رفتاسندرم سردرد به دلیل افت فانسان عامل توقف رشد مغزنقش روزه داری در سالم و جتعذیه ی ذهناثرات مضر ماری جواناضایعات در عصب زیر زبانیحافظه های کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی اسکلت خارجی در درمان اختواکسن آلزایمردو بار در هفته ماهی مصرف فراتر از دیوارهای باوربار مغز بر دو استخواندرها بسته نیستگوش دادن بهتر از حرف زدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز و مدیتیشنآیا جهش های ژنتیکی، ویرومرگ و میر پنهانراه طولانی را به سلامت گذتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ی ابلهانايندگان چگونه خواهند دیدنقطه ی رسیدن به قلهنازوکلسینجلوتر را دیدناختلالات مخچهطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار آفرینش در موجورزش هوازی مرتب خیلی به قدید تو همیشه محدود به مقدقلب های سادهبحثی در مورد نقش کلسیم و درگیری قلب در بیماری ویرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دوممسئول صیانت از عقیده کیسز گهواره تا گورتاثیر داروهای ضد التهاب سایه را اصالت دادن، جز فراینکه به خاطرخودت زندگی نه به اعدامنرمشهای مهم برای تقویت عجهان مشارکتیارتباط متقابل با همه ی حیعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاطلاعاتی عمومی در مورد میاد بگیر فراموش کنیدانشمندان تغییر میدان مغقبل از آغازبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدست کردن در گوشپیچیدگی های مغزمگسمیگرن و پروتئین مرتبط با تولید مثل اولین ربات های آزادی عقیده، آرمانی که تمعنی روزهزندگی و داراییتاثیر درجه حرارت بر عملکسخن پاک و ثابتاکنون را با همه ی نقص هاینوار مغز در تشخیص بیماری چراروياها را به یاد نمی آجهان در حال نوسان و چرخشارزش حقیقی زبان قسمت سومعجول نباشحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش عاطفی بیشتر در زنانبه مغز خزندگان خودت اجازکفش و کتابداروی جدید s3 در درمان ام لووفلوکساسینبرای زندگی سالم، یافتن تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپیشینیان انسان از هفت میما از اینجا نخواهیم رفتتوهم بی خداییافت هوشیاری به دنبال کاهمغز ناتوان از توجیه پیدازیرک ترین مردمتاریک ترین بخش شبسردرد و علتهای آنابتذال با شعار دیننورون هاي مصنوعی می تواننظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده از انفجار بزرگ تا انفجار مقالاتخفاش با شیوع همه گیری جدیهیچ اندر هیچبه سخن توجه کن نه گویندهکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج توپیراماتلزوم عدم وابستگی به گوگل برخی درمان های Spinal Muscular Atرمز جهان خاصیت فراکتالپروتئین های ساده ی ابتداماست مالیتوصیه هایی در مصرف ماهیالگوی بنیادین و هوشیاریمغز ابزار بقای برتر مادیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتداخل مرزها و صفات با بینشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقا از نخستین همانچیزی شبیه نور تو نیستهمه جا خیر بکارجراحی گردن همیشه برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شکلات تلخهزاران سال چشم های بینا وبیماری های میتوکندریکوری گذرای ناشی از موبایدر والنتاین کتاب بدید هممنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی روبات ها قول میدهندآملودیپین داروی ضد فشار سفر تجهیزات ناسا به مریخ امگا سه عامل مهم سلامتمغز، فقط گیرندهترجمه ی فعالیت های عضله بشاهکار شش گوششاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقای موجود زنده از نگاه من، نگاه تو و یا حقیهندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلفلج خواببیماری دیستروفی میوتونیویتامین E در چه مواد غذایدرمان های جدید ALSکارهای کوچک، بی ارزش نیسمنبع نور واقعی و ثابت، حقتفاوت ها و تمایزها کلید بروش جدید تولید برقتکثیر سلول در برابر توقف آینده با ترس جمع نمیشودسلولهای بنیادی مصنوعی درانرژی بی پایان در درون هرنقش ویتامین K در ترمیم استصویر خورشید یا خود خورشابزارهای بقا ازنخستین همشرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی الفاگواز تکامل تا مغز، از مغز تدفاع از پیامبرفاکسیبتبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت و مجازدرمان جدید کنترل مولتیپلکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تلاش های جدید در ALSآیا یک، وجود داردمخاطب قرار دادن مردم، کاریشه های مشترک حیاتتاثیر نگاه انسان بر رفتاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسانیت در هم تنیده و متصنقش رژیم غذایی بر رشد و اتغییراجزای پر سلولی بدن انسان ضرورت زدودن افکارحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی اسکار، لگوی هوشمندواکسن ایرانی کرونا تولیددو برابر شدن خطر مرگ و میفرد موفقبار بزرگ ایستادن بر دو پادرهای اسرارآمیز و پوشیدهگوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر هدفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمرگ و میر بسیار بالای ناشرابطه تشنج و اوتیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانايا اراده آزاد توهم است ینقطه ای بود و دگر هیچ نبونباید صبر کرد آتش را بعد جمجمه انسان های اولیهاختلالات حرکتی در انسانظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار بازسازی اندام هاورزش هوازی ، بهترین تمریدیدن خدا در همه چیزقلب و عقلبحثی در مورد حقیقت فضا و درگیری مغز در بیماری کویگربه شرودینگر و تاثیر مشمهندسی بدنتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سوممسئولیت جدیدزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ساخت سلول عصبی حتی پس از اینکه خانواده ات سالم بانه بدبخت بلکه نادانچرا ماشین باید نتایج را پجهان معناارتباط چاقی و کاهش قدرت بعلائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادگیری مهارت های جدید ددانشمندان روش هاي جدیدی قبل از انفجار بزرگبدون پیر فلکدست آسمانپیچیدگی های مغزی در درک زمیگرن و خوابتولید یا دریافت علمآزار دیگری، آزار خود استمعاینه قبل از نوار عصب و زندگی بی دودتاثیر درجه حرارت بر عملکسخت ترین کار، شناخت خود ااکوییفلکسنوار مغزی روشی مهم در تشخچراغ های متفاوت و نور یکسجهان در حال ایجاد و ارتقاارزش خود را چگونه میشناسعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت سومهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکل اقیانوس در یک ذرهداروی جدید لنفوم و لوکمیلوب فرونتال یا پیشانی مغبرخی ملاحظات در تشنج های ذره ی معین یا ابری از الکپیشرفت های جدید علوم اعصما اشیا را آنطور که هستندتوهم تنهاییافتخار انسانمغز و قلب در جنین موش مصنزیست شناسی کل در جزء فراکتاریکی من و تو و گرد و غباسردرد به دلیل مصرف زیاد مابداع دی ان ای بزرگترین دنورون های ردیاب حافظهنظریه ی ریسمانجواب سنگ اندازیاز بار خود بکاه تا پرواز تاثیر ویتامین دی بر بیماخلا، حقیقی نیستهیچگاه از فشار و شکست نتربهبود حافظه پس از رخدادهکنترل همجوشی هسته ای با هداروی ضد جنون در درمان تیمقاومت به عوارض فشار خون برخی روش های تربیتی کودکرنگ کردن، حقیقت نیستپروتز چشمماست مالی با هوش انسانیتوضیحی ساده در مورد هوش مالگوبرداری از طبیعتمغز ابزار برتر بقازبان و شناخت حقیقت قسمت دترقی واقعی یا شعار ترقیشواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجهمیشه چیزی برای تنهایی دجستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شگفت هویجهستي مادي ای که ما کوچکتربیماری های مغز و اعصاب و کی غایب شدی تا نیازمند دلدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین خطایی که مردم مروبات های ریز در درمان بیتکامل چشمآموزش نوین زبانسفر دشوار اکتشافاما شما از دید خفاش کور همغزتان را در جوانی سیم کشترجمه ای ابتدایی از اسراترس و آرمان هاشاید درست نباشدابزار بقای موجود زنده از نگاه مادی غیر علمی استهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استفلج خواب چیستبیماری سلیاکویتامین کادرمان های جدید میگرنکارهایی بیش از طراحی و گپمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناروش صحبت کردن در حال تکامتأثیر نیکوتین سیگار بر مآیا فراموشی حتمی استسلام تا روشناییانرژی تاریکنقش ژنتیک در درمان اختلاتصویر در هم تنیدگی کوانتابزارهای بقای موجود زندهشربت ضد خلطحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکامل تا مغز، از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختفاجعه ی جهل مقدسبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت و انعکاسدرمان جدید ام اسکشف مکانیسمی پیچیده در بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتلاش های جدید در درمان فرآیا کیهان می تواند یک شبیمدل همه جانبه نگر ژنرالیرژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر ویتامین دی بر بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسانیت در برابر دیگراننقش رژیم غذایی در رشد و انگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زاجزایی ناشناخته در شکل گضرب المثل یونانیحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی اساس انسان اندیشه و باور واکسن اسپایکوژندو برابر شدن خطر مرگ و میفرد یا اندیشهبار سنین ابزار هوشمندی ادرون قفس یا بیرون از آنگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر امروزآیا خداباوری محصول تکاملمرگ و سوال از قاتلرادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانايا اراده آزاد توهم است ینقطه بی بازگشتنبرو و انرژی مداومجنین مصنوعیاختلالات صحبت کردن در انظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک تا کماصفهان زیباورزش و میگرندیدگاه نارسای دوگانه ی مقلب یا مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فدرگیری مغز در بیماران مبگزیده ای از وبینار یا کنفمهربانی، شرط موفقیتتو آرامش و صلحیآب، زندگی است(قسمت پنجم)مسئولیت در برابر محیط زیزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر درجه حرارت بر مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با این، فقط راه توستنه جنگ و نه خونریزیچرا مردم با زندگی میجنگنجهان معکوسارتباط هوش ساختار مغز و ژعلت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش احساسیاعتماد به خودیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدانشمندان روشی برای تبدیقبرستان ها با بوی شجاعتبدون بار گذشتهدست بالای دستپیوند قلب خوک، به فرد دچامیگرن و روزه داریتولید پاک و فراوان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسمعادله ها فقط بخش خسته کنزندگی در جمع مواردی را برتاثیر درجه حرارت بر عملکسختی ها رفتنی استاکسی توسین و تکامل پیش انوار مغز، مفید و بی خطرنزاع ها بیهوده استجهان ریز و درشتاز فرد ایستا و متعصب بگذرعدم درکحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکلمات بلند نه صدای بلندداروی جدید میاستنی گراویلوتیراستامبرخی مرزهای اخلاق و علوم ذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشرفت در عقل است یا ظواهما به جهان های متفاوت خودتوهم جداییافراد آغاز حرکت خودشان رمغز و هوش، برترین ابزار بزیست شناسی باور حقیقت یا تاریکی و نورسردرد تنشنابزار هوش در حال ارتقا ازنوروپلاستیسیتی چیستنظریه تکامل در درمان بیمجوسازی مدرناز بحث های کنونی در ویروسصفحه اصلیخلا، خالی نیستهیپرپاراتیروئیدیسمبهداشت خوابکنترل جاذبهدارویی خلط آورمقایسه رقابت و همکاریبرخی سلولهای عصبی در تلارنگین کمانپروتز عصبی برای تکلمماشین دانشتوضیحات دکتر فاطمی در موالتهاب شریان تمپورالمغز از بسیاری حقایق می گرزبان و شناخت حقیقت قسمت ستروس جریان انرژیشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز از مغز تخود جسم و یا تصویرهستی ما پس از شروعی چگال بیماری وسواسکیهان خود را طراحی میکنددر کمتر از چند ماه سوش جدمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است روبات کیانتکامل و ارتقای نگاه تا عمآمارهای ارائه شده در سطح سفرنامه سفر به بم و جنوب امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغزتان را در جوانی سیمکشمغط یک گیرنده استترسان نیستیشایسته نیست در جیب خود قرابزار بقای موجود زنده از نگاه محدود و تک جانبه، مشهندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین افلج دوطرفه عصب 6 چشمبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا و استخواندرمان های جدید در بیماری کاربرد روباتهای ريزنانومنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقروشهای نو در درمان دیسک بتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ممکن است موش کور بی مسلاح و راهزنیانرژی تاریک که ما نمی تونقش گرمایش آب و هوا در همتصویر زیبا از سلولابزارهای بقای از نخستین شش مرحله تکامل چشمحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز افاصله ها در مکانیک کوانتبا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان جدید ای ال اس، توفرکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید در درمان سرآیا گذشته، امروز وآینده مدل هولوگرافیک ژنرالیزهرژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر ویروس کرونا بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان، گونه ای پر از تضادنقش زنجبیل در جلوگیری از نگاهت را بلند کنتغییر خود یا تغییر دیگرااحیای بینایی نسبی یک بیمضربه مغزی در تصادف رانندحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از مغز، وزن را کمواکسن اسپایکوژن ضد کرونادو داروی جدید برای میاستفرد حساس از نظر عاطفی و بباربر دیگران نباشدرون آشفته ی تو و ظاهر خنگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از مرگ انتقال است یا نابود شراز تغییرتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیب یکسان و دیدگاه های متای نعمت من در زندگیمنمیتوان با بیرون انداختنچت جی پی تیجنگ هفتاد و دو ملت همه را اختلالات عضلانی ژنتیکعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک تا کماصل بازخوردورزش بهترین درمان بیش فعدیستونی قابل درمانقلب دروازه ی ارتباطبحثی درباره هوش و تفاوتهدرگیری مغزی در سندرم کووگزارش یک مورد جالب لخته وموفقیت هوش مصنوعی در امتتو افق رویداد جهان هستیآتاکسیمستند جهان متصلزمان چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکساخت شبکه عصبی با الفبای اینترنت بدون فیلتر ماهواچه زیاد است بر من که در ایچرا مغز انسان سه هزار سالجهان هوشمندارتباط پیوسته ی جهانعماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش احساسیاعتماد به خودیادگرفتن، آغاز حرکت است دانش، قفل ذهن را باز میکنقدم زدن و حرکت دید را تغیبدون زمان، ماده ای وجود ندستورالعمل مرکز کنترل بیپیوند مدفوع در درمان بیممیگرن سردردی ژنتیکی که بتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب ها ناشی از آلودگی هومعجزه های هر روزهزندگی در سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکسختی در بلند شدن از روی صاکسکاربازپین در درمان تشنوار مغز، ترجمه ی فعالیت نزاع بین جهل و علم رو به پجهان شگفت انگیزاز مخالفت بشنوعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت سی و ششمهوشمندی کیهانبه نادیدنی ایمان بیاورکلوزاپین داروی ضد جنونداروی جدید آلزایمرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبرخی نکات از گاید لاین پرذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشرفت ذهن در خلاقیت استما با کمک مغز خود مختاريمتوهم جدایی و توهم علمافراد بی دلیل دوستدار تو مغز و اخلاقزیست، مرز افق رویداد هستتاریکی خواهد ترسیدسردرد سکه ایابزار بقا از نخستین هماننوروز مبارکنظریه تکامل در درمان بیمجامعه ی آسمانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسوالات پزشکیخلاصه ای از مطالب همایش مهاوکينگ پیش از مرگش رسالبهداشت خواب، رمز حافظه ی کندر در بیماریهای التهابدارویی ضد بیش فعالی سیستمقابله ی منطقی با اعتراضبرخی سيناپسها طی تکامل و رهبر حقیقیپرورش مغز مینیاتوری انسامبانی ذهنی سیاه و سفیدتیوتیکسن داروی ضد جنونام اس و سرطانمغز به تنهایی برای فرهنگ زبان جانسوزتری فلوپرازینشیشه ی بازالتی و سیلیکونابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريهشت توصیه برای کاستن از دبیماری کروتز فیلد جاکوبکیهانِ هوشیارِ در حال یادر آرزوهایت مداومت داشتهمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از مجرمان، خودشانروح و آب حیاتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآن چیزی که ما جریان زمان سفرنامه سفر به بم و جنوب انفجار و توقف تکاملی نشا