دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شش مرحله تکامل چشم

شش مرحله در تکامل چشم

چشم اندام مهمی است. به عنوان یک حس مهم، میتواند شناخت ما را ا زمحیط اطراف بیشتر کند و با شناخت و حس بیشتر محیط میتواند قدرت ما را برای واکنش بهتر بیشتر نماید و توانایی ما را برای زنده ماندن افزایش دهد.

تکامل چشم زنجیره ای از مراحلی است که ایجاد شده است تا چشم موجود زنده طی میلیون ها سال شکل بگیرد. برخی اجزای چشم مانند رنگدانه های بینایی اینطور به نظر میرسد که از ریشه ای مشترک است و با اینکه چشم ساده ابتدایی و حساس به نور به صورت ناگهانی و پیش از شاخه شاخه شدن حیوانات، ایجاد شده است، چشم پیچیده مرکب- که برای تصاویر شکل گرفته است- حدود 50 تا صد بار از همان ژنها و همان پروتئین نادر و ساختار، شکل گرفته است و این در دوره زمانی است که از عصر کامبرین درحدود 540 میلیون سال قبل شروع میشود.

چشمهای پیچیده میلیونها سال پیش در دورهای به نام انفجار کامبرین تکامل یافتهاند.هیچ شاهدی دال بر وجود چشمها قبل از این مرحله وجود ندارد، اما طیف وسیعی از تنوع در کمبرین میانی «بورگس شیل» مشهود است. طیف وسیعی از سازگاری در چشم، جهت تأمین نیازهای موجود زنده حامل آن، به وجود آمدهاست. توانایی چشمها در میزان تیزبینی، دامنه طول موجهایی که میتوانند دریافت کنند، حساسیتشان در نور کم، کشف حرکتها یا تشخیص اشیا و تعیین
رنگها تغییر کردهاست.

چشم انسان
ترکیب پیچیده چشم به عنوان دلیلی در پشتیبانی از این نظریه- که چشم به وسیله خالق ساخته شده است- به کار میرود و بیان میشود امکان ندارد به وسیله انتخاب طبیعی ساخته شده باشد. در سال1802 فیلسوف ویلیام بالی چشم را معجزه طراحی نامید. خود چارلز داروین در کتاباصل گونه ها می گوید تکامل چشم به وسیله انتخاب طبیعی در وهله اول احمقانه به نظر میرسد ولی خودش در ادامه بیان میکند که این حالت، ممکن است.
پس ممکن است وجود مراحل تدریجی فراوانی از چشم ساده و در حالتی ناقص وجود داشته باشد و به سوی چشم پیچیده و بالفعل درحد کمال برود و هر درجه از این درجات برای کسی- که آن را دارد- مفید است و وقتی از این بیشتر شود و هرگاه چشم تمایز یابد، همه این تفاوتها برای هر حیوانی تحت تاثیر شرایط متغیر زندگی، مفید خواهد بود.

دشوار است تصور کنیم چشم کامل و پیچیده از طریق انتخاب طبیعی شکل گرفته باشد و هرچند این دیدگاه بر اساس تصور ما غیر ممکن به نظر میرسد نمیتوان آن را مختل کننده نظریه تکامل تصور کرد. داروین حرکت تدریجی عصب بینایی تا جایی که با رنگدانه ها پوشیده شده است بدون آنکه هیچ ابزار یا مکانیسم دیگری داشتهباشد و بعدا رسیدن تا بالاترین درجه از کمال را، نمونه ایی برتر از مراحل منقرض شده تکامل میداند.
(پیدا نشدن واسطه های تکاملی در دوره کامبرین، نشانه سرعت بالای تکامل در این دوره زمین شناسی است. وقتی سرعت تکاملی، خیلی زیاد شود، فرصتی برای بسیاری از واسطه ها برای باقی ماندن در لایه های زمین نیست و این، به معنی نبودن این واسطه ها نمیباشد بلکه قدرت ما برای کشف اثار این واسطه ها اندک است. امروز با پژوهش های ژنتیکی میتوان این واسطه ها را دقیقتر شناخت.)

به نظر می رسد تصور داروین درست باشد و پژوهش های فعلی در مکانیسم های ژنتیکی مسئول تکامل چشم انجام شده است. در عصر کنونی پژوهش های تکامل، ارتقا یافته است و روش هایی اکنون توسط ما به کار گرفته شده است و آن، تحلیل ژنتیکی برای پژوهش مکانیسم مسئول تکامل چشم و عموم تکامل زیستی است.

قدیمی ترین فسیل ها از چشم- که تا امروز کشف شده است- به دوره کامبرین یعنی حدود 540 میلیون سال قبل برمی گردد. این دوره شاهد تکامل سریعی به نام انفجار کامبرین بوده اس. یکی از فرضیات ایجاد این تنوع،کلید نوریاز اندرو پارکراست که بیان میکند تکامل چشم زمینه رقابت برای برتری جویی را ایجاد کرد و این باعث تسریع در روند تکامل شد. تا قبل از این، موجوات زنده از قابلیت حساسیت به نور استفاده میکردند ولی نه برای حرکت سریع یا هدایت به وسیله دید.

از آنجا که بایگانی فسیلها به ویژه از دورهٔ کامبرین اولیه ناچیز است، تخمین سرعت تکامل چشم کار سختی است. یک مدل ساده با قرار دادن جهشهای کوچک در معرض انتخاب طبیعی، نشان میدهد که اندام بینایی اولیه- که بر اساس بهرهوری رنگدانههای نوری کار میکردند- میتوانستند به چشم پیچیده مانند چشم انسان طی ۴۰۰۰۰۰ سال تکامل پیدا کرده باشند.

چشم در عالم حیوانات
تقریبا 9% مجموعه حیوانی دارای چشم هستند. و از جمله حیوانات دارای چشم از مهره داران 40 هزار گونه و از نرمتنان و دو کفه ای ها نزدیک به 100 هزار گونه و از بند پایان و عنکبوتیان و حشرات بیشتر از یک میلیون گونه وجود دارد. وجود نژادهای حیوانی دارای چشم، بیشتر از بدون چشمها است. این ارجحیت در میان حیوانات شاید به سودمندی تکامل چشم برمیگردد که قبل از 540 میلیون سال قبل شروع شد.

چشم کمک کرد نژادهای حیوانی طی انفجار کامبرین تکامل یابند در این دوره تغییرات بسیاری رخ داد که منجر به تنوعی وسیع در میان حیوانات شد و بر اساس فرضیه آندرو پارکر دانشمند تاریخ طبیعی، چشم باعث موفقیت زیستی در رابطه میان حیوان شکارچی و قربانی او شد.

همچنین چشم نقشی مهم در عالم حیوانات در شناسایی جنس مونث توسط حیوان مذکر دارد. و تکامل حیوانات و زیاد شدن بزرگی بدن آنها طی این مرحله، عاملی ضروری برای تکامل چشم مرکب بوده است و شبکیه با مساحت بزرگ و عدسی بزرگ و مغز بزرگی که مناطقی برای پردازش پیام ها دارد همه اینها مگر در حیوانات بزرگ وجود ندارد و این حیوانات در دوره کامبرین در میان گروه های مختلف حیوانات قرار گرفته است.

ریشه واحد یا چندین اصل؟

برای آنکه بگوییم چشم در یک مرحله یا طی چندین مرحله ایجاد شده است باید چشم تعریف شود. بیشتر مکانیسم های ژنتیکی ای که رشد چشم با آن رخ میدهد بین همه موجودات زنده ای- که دارای چشم هستند- مشترک است و این سبب میشود نتیجه گیری کنیم سلف آنها نوعی از مکانیسم های حساس به نور را به کار برده است حتی اگر دارای اندام بینایی نباشد.

ولی حتی سلول های گیرنده نور ممکن است چندین بار از گیرنده های شیمیایی مشابه، تکامل یافته باشد. و سلول های حساس به نور میتواند در دوره ای طولانی پیش از انفجار کامبرین، موجود بوده باشد. خصوصیات مشابه تر مانند به کار بردن پروتئین گلبولین عدسی در سرپایان و عدسی مهره داران است و نقش پروتئین را از نقش ابتدایی به نقش و وظیفه ای جدید درون چشم تبدیل میکند.

مراحل تکامل چشم پیشینیان
نخستین چشم در موجودات تک سلولی دیده شده است و عبارت است از گیرنده های نوری به صورت پروتئین های حساس به نور که به آن لکه های نور میگویند و این لکه ها نمیتواند جز حس تابش های محیط، وظیفه دیگری داشته باشد. یعنی میتواند نور را از تاریکی تشخیص دهد و این برای پاسخ اندام ها طی ساعات روز یعنی دوره نوری مناسب است و با نظم روزانه خاص همراه شود ولی برای دیدن کافی ینست زیرا نمیتواند بین شکل ها تمیز دهد یا جهت اندام را مشخص کند.

لکه چشم در همه انواع اصلی حیوانات وجود دارد و بین موجودات تک سلولی، شایع است و از جمله آنها اوگلنا) تکیاختهای تاژکدار یوکاریوت)است.
لکه چشمی اوگلنا در انتهای جلویی قرار دارد و استیگما (خال) نام دارد و لکه ای کوچک با رنگدانه قرمز است که مجموعه ای از بلورهای حساس به نور را در بر دارد و لکه چشمی همراه با حرکت موجی تاژک به موجود زنده اجازه میدهد به طرف نور حرکت کند و به آن، در فتوسنتز کمک می کند و این وظیفه ای اساسی در کارکردهای روزانه است.

رنگدانه های چشمی در مغز موجودات پیچیده تر، وجود دارند و تصور می شود نقشی مهم در همزمانی تخم گذاری با تغییرات ماه داشته باشد. و از طریق درک تغییرات اندک در روشنایی شب، موجود زنده می تواند تولید اسپرم و تخمک را همراه با هم کند تا احتمال باروری بیشتر شود. خود نگاه و دید، بر اساس شیمی پایه ای زیستی و مشترک بین همه چشمها است. با این همه روشی که در آن این ابزارهای شیمیایی ترجمه میشود
با توجه به محیط و اندام متفاوت است. چشم تعداد زیادی ساختار و شکل دارد و همه آنها در مرحله بسیار دیرتری در مقایسه با پروتئین ها و مولکول های اصلی شکل گرفته است. چشم در سطح سلولی دو طراحی اصلی دارد:

یکی نخست دهانیان(پریتوستوم) شامل نرمتنان، حلقوی ها و بندپایان و دهان دومیان(دوتيروستومی ها)شامل مهره داران دارای نخاع و خارداران است. سلول گیرنده نور پروتئین هایی به نام اوپسین دارد و این، واحد عملکردی چشم است که در پاسخ به نور، پیامهای عصبی آزاد می کند. اوپسین های حساس به نور در طبقه مویی قرار میگیرد تا مساحت سطح را بیشتر کند. طبیعت این پرده ها با هم فرق دارد و دو شکل اساسی دازد: میکروویلوس و سیلیا(مژک).

در چشم گروه های اول (پریتوستوم) میکروویلوسها حضور دارند: توسعه و برآمده کردن غشای سلولی.
ولی در دسته دوم یعنی دوتيروستومی ها این موها از مژکها مشتق شدهاند که ساختارهای مجزایی دارند. با این همه موجود زنده از نوع دیگری از گیرنده های نوری بیرون از چشم بهره میبرد مثلا کرم حلقوی پلاتینرس دومریلی از سلول های کرکی در چشم استفاده می کند اشتقاق واقعی ممکن است پیچیدهتر باشد، به طوری که بعضی از میکروویلوسها دارای مژک هم باشند، اما مشاهدات دیگر، تفاوتهای بنیادینی بین نخستدهانیان و دهاندومیان را نشان میدهند.

با این حال در پژوهش های دیگر تفاوت بنیادی بین پروتستوم و دوتيروستومی ها مشاهده شده است و این تصورات بر اساس پاسخ سلولهای نوری است و برخی از سدیم و برخی دیگر از پتاسیم برای ایجاد پیام عصبی استفاده میکند و پریتوستومی ها هم اجازه عبور بیشتر سدیم از دیواره را در مقایسه با دوتیروستومی ها میدهد. حدس زده میشود که وقتی این دو گرو

ه در پرکامبرین (قبل از دوره کامبرین) از هم جدا شدند دارای گیرندههای نوری ابتدایی بودند و بعداً هر کدام بهطور مستقل به سمت چشمهای پیچیدهتر توسعه پیدا کردند.

چشم های ابتدایی
واحد اصلی پردازش نور در چشمها سلول های گیرنده نور است و اینها سلول هایی اختصاصی هستند که دو نوع مولکول در دیواره خود دارند یکی پروتئین های حساس به نور به نام اوپسین و دیگری حمل کننده رنگ است که رنگها را تمیز میدهد
مجموعه هایی که این سلول ها را دارد لكه های چشمی نامیده میشود و این اعتقاد وجود دارد که به صورت جداگانه بین 40 تا65 بار تکامل و ارتقا یافته اند. این لکه های چشمی برای این حیوانات ادراک بسیار اولیه براي جهت و شدت نور فراهم میکند ولی برای تمیز بین هر چیز و محیط اطراف آن کافی نیست.

مشخص است تکامل نظام بینایی میتواند جهت نور رادر چندین درجه مشخص کند و این کاری بسیار دشوارتر است و فقط شش گونه از میان سی و سه گونه، دارای این سیستم هستند. این نظام بینایی پیچیده،با تقعر تدریجی لکه بینایی چند سلولی همراه است و این قدرت جهت یابی پرتوها را تعیین می کند و این، امری است که دقت آن با زیاد شدن عمق تقعر بیشتر میشود.

لکه بینایی مسطح برای تعیین جهت نور فعال نیست زیرا پرتوی نور، سلول های حساس به نور را بدون در نظر گرفتن جهت آن، فعال میکند با این حال چشمهای مقعر، اجازه تعیین جهت یابی را به دلیل اختلاف سلولهایی- که نور بر اساس زاویه خود فعال خواهد کرد- می دهد.

حلزون های ابتدایی چشم های بزرگی دارند که در دوره کامبرین ایجاد شد و آن را می توان امروز در برخی حلزون ها و بی مهرگان معاصر دید و با اینکه این چشم های اولیه در شناسایی نور و نه جهت یابی آن، فعال است، نقش آن به تدریج با عمیق شدن حفره چشم تغییر کرد و تعداد سلول های گیرنده نور بیشتر شد و این امر به موجود زنده توانایی شناسایی دقیق تر نور را داد.

تکامل چشم طی انفجار کامبرین سرعت بسیار بیشتری گرفت و این یک تغییر ریشه ای در شناسایی تصویرها و جهت نور است.

نقش کوچک کردن دریچه ورود نور بعدا بیشتر از زیاد شدن عمق تقعر، باعث بهبود دقت بینایی شد: موجودات زنده از طریق آن توانستند به تصویر حقیقی برسند و این کمک کرد جهت نور کاملا معین شود. با اینحال شکل ها به صورت اندکی درک شد این نوع چشم اکنون در هسته داران هست ولی دقتی اندک و تصویری مبهم میدهد چون قرنیه وعدسی ندارد با این حال بهبودی واضح را نسبت به چشمان ابتدایی نشان میدهد. سلول های شفاف از تیرگی و درگیر شدن با موارد مزاحم جلوگیری میکند و این درون اتاق چشم باعث کند شدن سرعت نور میشود و می تواند به تصفیه رنگ و شکست بالای نور و ممانعت از ورود اشعه فرا بنفش و فعالیت درون و بیرون اب کمک کند.

قرنیه و عدسی دو بافت شفاف مسئول تجمع نور هستند و اینها در تمرکز آن در بخش پشتی شبکیه نقش دارد.
قرنیه از حفره چشم حفاظت میکند و همزمان مسئول دو سوم انکسار نور هم هست. یکی از دلایل اصلی محتمل برای توانایی چشم درجمع آوری مجموعه طول های موج نوری خاص از امواج الکترومغناطیسی یعنی طول موج نور مرئی، تکامل حساسیت نوری در گونه های آبزی در ابتدا است و فقط دو طیف نور سبز.و آبی میتوانند از محیط آبی بیرون بیاید.

تکامل ابزار تمرکز با استفاده از حرکت عضلات اطراف به سوی عقب و جلو است و برخی از این عضلات، عدسی را مسطح میکند. فرایند های دیگری جز این دو به عنوان فرآیندهای شیمیایی وجود دارد و از طریق تنظیم رشد چشم و محافظت بعد کانونی این کار را میکند و علاوه بر آن می توان شکل مردمک رادر تعیین نظام کانونی به کار برد مثلا شکاف طولی مردمک به ساختار مشترک چند کانونی اشاره دارد در حالی که مردمک حلقوی در نظام تک کانونی مشخص میشود. مردمک تحت تاثیر نور ساطع شده، به شکل حلقوی تنگ میشود و این، اندازه کانونی را زیاد میکند و در تاریکی گشاد میشود تا عمق تمرکز را کاهش دهد. به کاربردن ابزار تمرکز، شرط نیست و خطاهای کانونی با زیاد شدن وسعت مردمک بیشتر میشود .بنابراین بسیاری از حیوانات دارای چشم کوچک در نور مستقیم خورشید فعال میشوند و اساسا ابزاری برای تمرکز نور ندارند. ابزارهای نیاز به تمرکز نور فقط به صورت تدریجی ایجاد شد و هر وقت گونه بزرگتر باشد ایجاد میشود.

سیر تدریجی ارتقای ژنها و محصولات آن، به سوی شناخت بیشتر محیط، نشان دهنده هدفی است که در پس خلقت قرار گرفته است. هدف از خلقت، شناخت بیشتر برای واکنش کاملتر است و این سیر، متوقف نیست و اکنون هم ادامه دارد.

https://ar.wikipedia.org/…/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اسرار بازسازی اندام هامغز، فقط گیرندهدر درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومقدرت کنترل خودکشف جمجمه ای درکوه ایرهونگاه دوبارهریواستیگمینتوقف؛ شکستسوخت هیدروژنی پاکما از اینجا نخواهیم رفتآیا جهان ذهن و افکار ما مطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خودنقش هورمون زنانه استروژندرمان تشنجواکسن اسپایکوژنراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بلحظات خوش با کودکانگیاه بی عقل به سوی نور مینازوکلسینتوهم وجودسیر آفرینش از روح تا مغز ماست مالیآب زندگی است قسمت دومعلم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرنقش روزه داری در سالم و جدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان بمننژیتگشایش دروازه جدیدی از طرچرا مردم با زندگی میجنگنتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آیندهتروس جریان انرژیمدل همه جانبه نگر ژنرالیآسیب روانی شبکه های اجتمعادت کردن به نعمتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسادو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابنقطه ی رسیدن به قلهدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزندگی هوشمند در خارج از زمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج غرور و علمابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمسمومیت دانش آموزان، قمادژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارفلج بل، فلجی ترسناک که آنکفش و کتابنه به اعدامدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت پایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهددانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمفاصله ها در مکانیک کوانتکنگره بین المللی سردرد دنوار مغز، ترجمه ی فعالیت رفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا مغز چگونه صداها را فیلتر داروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتفرد حساس از نظر عاطفی و بکی غایب شدی تا نیازمند دلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک رویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب منحنی که ارتباط بین معرفآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختمغز ابزار بقای برتر مادیدر میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بقلب را نشکنکاربرد روباتهای ريز، در چگونه انتظارات بر ادراک روزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیمیهمانهای ناخوانده عامل آیا هوش سریعی که بدون احستاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردمغزتان را در جوانی سیم کشدر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اقدرت انسان در نگاه به ابعکشف جدید تلسکوپ جیمز وبنگاهی بر قدرت بینایی دراریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هسودمندی موجودات ابزی بر ما اشیا را آنطور که هستندآیا جهش های ژنتیکی، ویروطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودنقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کروناراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایلرزش ناشی از اسیب به عصبگیاه خواری و گوشت خوار کدنباید صبر کرد آتش را بعد توهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نماست مالی با هوش انسانیآب زندگی است قسمت سومعلم راهی برای اندیشیدن اایران بزرگجریان انرژی در سیستم های دقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورنقش رژیم غذایی بر رشد و ادروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حپل جویی اصفهانچرا مغز انسان سه هزار سالتوضیحی ساده در مورد هوش مساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینمدل هولوگرافیک ژنرالیزهآسیب عصب پا به دنبال اعتیعادت بد را ترک کناپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار دو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبودرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است زندگی و داراییمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستغربال در زندگیابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقادژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوفلج خوابکل اقیانوس در یک ذرهنه جنگ و نه خونریزیذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست قسمت پارادوکس ها در علمتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشادائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار افاصله ی همیشگی تصویر سازکنترل همجوشی هسته ای با هنوار عصب و عضلهرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرسشگری نامحدودتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداداروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریفردا را نمیدانیمکیهان خود را طراحی میکندنیکولا تسلارویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب منشأ اطلاعات و آموخته ها آواز خواندن در قفس، نشانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هااثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندمغز ابزار برتر بقادر مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا قوی تر باشکاش شرف اجباری بود یا حتیچگونه به سطح بالایی از هوروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیمیوتونیک دیستروفیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آاختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش داختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی مغزتان را در جوانی سیمکشدرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختقدرت ذهنکشتن عقیده ممکن نیستنگاهی بر توانایی اجزاي بریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های سی و سه پل اصفهانما به جهان های متفاوت خودآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجطبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردنقش ژنتیک در درمان اختلادرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شراه پیروزی در زندگی چیستبرای رشد، باید از مسیر خطلرزش عضله یا فاسیکولاسیوگیرنده باید سازگار با پینبرو و انرژی مداومتوهم بی خداییسیستم تعادلی بدنماشین دانشآب، زندگی است(قسمت پنجم)علم ساختن برج های چرخانایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صوردل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرنقش رژیم غذایی در رشد و ادریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردز گهواره تا گورمنابع انرژی از نفت و گاز پل خواجو اصفهانچرا مغزهای ما ارتقا یافت تیوتیکسن داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینمدل هولوگرافیک تعمیم یافآسانی موفقیتعادت دادن مغز بر تفکرابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز دولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلنقطه بی بازگشتدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویازندگی بی دودمنابع بی نهایت انرژی در دپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قامقالاتابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرفلج خواب چیستکلمات بلند نه صدای بلندچه زیاد است بر من که در ایذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست قسمت پاسخ گیاهان در زمان خوردتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیفتون های زیستیکنترل جاذبهنوار عصب و عضلهرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز و قلب در جنین موش مصنداروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیفرزندان زمان خودکیهانِ هوشیارِ در حال یانیاز به آموزش مجازی دیجیرویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب منشاء کوانتومی هوشیاری اآینه در اینهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور مغز از بسیاری حقایق می گردر محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهقیچی ژنتیکیکتاب گران و پرهزینه شد ولچگونه باغبانی باعث کاهش روش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی اختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرمغط یک گیرنده استدرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هقدرت عشقگل خاردار، زیباستنگاهت را بلند کنریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمسیلی محکم محیط زیست بر انما با کمک مغز خود مختاريمآیا خداباوری محصول تکاملطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی نقش گرمایش آب و هوا در همدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دراه انسان شدن، راه رفتن وبرای زندگی سالم، یافتن تلزوم سازگاری قانون مجازاگالکانزوماب، دارویی جدیچت جی پی تیتوهم تنهاییسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته مبانی ذهنی سیاه و سفیدآتاکسی فریدریشعلایم کمبود ویتامین E را ایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مادلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندنقش زنجبیل در جلوگیری از درک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز پلاسمای غالبچرا ویروس کرونای دلتا واتیک و اختلال حرکتیساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزمدل های ریز مغز مینی برینآشنا پنداریعارضه جدید ویروس کرونا سابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسمرگ و میر پنهاندوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهانمیتوان با بیرون انداختندرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استزندگی در جمع مواردی را برمنابع جدید انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون تاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیددانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و فلج دوطرفه عصب 6 چشمکلوزاپین داروی ضد جنوننه عدم مطلق بلکه عدم با قذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست قسمت پختگی پس از چهل سالگي به تئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنداروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیفروتنی معرفتیکندر در بیماریهای التهابنوار عصب و عضلهرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز و اخلاقداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدفرضیه ای جدید توضیح میدهکیست هیداتید مغزچیز جدید را بپذیررویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب مهمان ناخواندهآیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهاجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کممغز به تنهایی برای فرهنگ در چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکتاب زیست شناسی باورچگونه تکامل مغزهای کنونیروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا یک، وجود داردتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم نفرت، اسیب به خود استدرمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشقضاوت ممنوعگل درون گلدانچالش هوشیاری و اینکه چرا ریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیسینوریپا داروی ترکیبی ضدما بخشی از این جهان مرتبطآیا دلفین ها می تواند از طعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازنقش پیش زمینه ها و اراده درمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانراه بی شکستبرخی ملاحظات در تشنج های لزوم سازگاری قانون مجازاگام کوچک ولی تاثیرگذارچت جی پی تیتوهم جداییسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنومباحث مهم حس و ادراکآتش منبع انرژیعلایم کمبود ویتامین E را اکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع انرژی از نفت و گاز پمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکمدیون خود ناموجودآشنا پنداریعدم توقف تکامل در یک انداابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرگ و میر بسیار بالای ناشدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهمناطق خاص زبان در مغزپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانصفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت در برابر محیط زیدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتفن آوری های جدید علیه شناکلید نزدیک و نگاه تو بر فنهایت معرفت و شناخت درک عذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست قسمت پدیده خاموش روشن در پارکتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه های هر روزهداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دفروتنی و غرورکندر علیه سرطاننوار عصب و عضله تعیین محلرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز و اخلاقداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیافساد اقتصادی سیتماتیک درکیست کلوئید بطن سومچیزی منتظر شناخته شدنرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش آینده ی انسان در فراتر ازتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل مغز بیش از آنچه تصور میشودر ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين قانون مندی نقشه ژنتیکی مکتاب طبیعت در قالب هندسهچگونه جمعیت های بزرگ شکل روش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنمیگرن شدید قابل درمان اسآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقااداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استنقاشی هایی با بوی گذشته یدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلقطار پیشرفتگل زندگیچالش هوشیاری و اینکه چرا ریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدسیگار عامل افزایش مرگ ومما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا دلفین ها میتوانند باظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای منقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان جدید سرطانواکسن سرطانرابطه تشنج و اوتیسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم لزوم عدم وابستگی به گوگل گامی در درمان بیماریهای نتایج نادانی و جهلتوهم جدایی و توهم علمسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسومبتکران خودشکوفاآثار باستانی تمدن های قدعلائم عصبی آلزایمر، با ااکوییفلکسحق انتخابدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استزمان چیستمنابع انرژی از نفت و گاز پنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانمدیریت اینترنت بر جنگآشناپنداری چیستعدم درکابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرگ و سوال از قاتلدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحنمای موفقیتدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از مناطق خاصی از مغز در جستجپیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های سوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلدانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار فناوری هوش مصنوعی نحوه خکلام و زبان، گنجینه ای بسنهایت در بی نهایتذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53پروژه ی ژنوم انسانیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی چشمداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچبیان حقیقتفرگشت و تکامل تصادفی محض کوچ از محیط نامناسبنوبت کودکانرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شانس یا تلاشجلوتر را دیدنابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی داروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا وباد و موجفشار و قدرتکپسول ژری لاکتچیزی خارج از مغزهای ما نیرویای شفافتمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چمهندسی بدنآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در مغز برای فراموشی بیشتر کدر هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و قانون گذاری و تکاملکتاب، سفری به تاریخچگونه جمعیت های بزرگ شکل روش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا گذشته، امروز وآینده تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیاوکرلیزوماب داروی جدید شضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرچقدر به چشم اعتماد کنیمدرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکلمس کوانتومیگلوله ی ساچمه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله هامانند آب باشآیا دست مصنوعی به زودی قاظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسنقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نکات از گاید لاین پرمقاومت به عوارض فشار خون گامی در درمان بیماریهای نجات در راستگوییتوهم جسمسکته مغزیتازه های درمان ام اسمجموعه های پر سلولی بدن مآرامش و دانشعلت خواب آلودگی بعد از خواکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی دنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشنقش سجده بر عملکرد مغزدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی زمان و مکان، ابعاد کیهان منابع انرژی از نفت و گاز پول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین ترازودونمداخله ی زیانبار انسانآشتی بهتر استعدالت برای من یا برای همهابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21نمایش تک نفرهدرد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل پیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکل از کجاستدانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیفیلمی بسیار جالب از تغییکلام، در تحولی شگفت آور بنهادینه سازی فرهنگ اختلاذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمپروژه ی ژنوم انسانیتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر افراموش کارها باهوش تر هسکوچک شدن مغز از نئاندرتانور از عمق تاریکیرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تمغز کوانتومیداروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت وفضا و ذهن بازکامپیوتر سایبورگچیزی شبیه نور تو نیستروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیمهربانی، شرط موفقیتآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشجاعت و ترسجهان معنااحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟در هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و قانون جنگلکتابخانهچگونه حافظه را قویتر کنیروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال میدان های مغناطیسی قابل آیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دنقش قهوه در سلامتیدرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهلوب فرونتال یا پیشانی مغگلوئونچالش هوشیاری و اینکه چرا تولترودینسیاهچاله های فضایی منابعماه رجبآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیمارینقش اتصالات بین سلولهای درمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانراز تغییربرخی نرمش ها برای زانومقایسه رقابت و همکاریگاهی لازم است برای فهم و نخاع ما تا پایین ستون فقرتوهمات و شناخت حقیقتسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سمجرم، گاهی قربانی استآرامش و سکونعماد الدین نسیمی قربانی اکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران نقش غذاها و موجودات دريادرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و گذر آن سریع استمنابع انرژی از نفت و گاز پول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستترازودونمدارک ژنتیکی چگونه انسانآغاز فرایند دانستنعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز مرگ تصادفیديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی شرمیژن همه چیز نیستچند نرمش مفید برای کمردردرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست قسمت پیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیفیروز نادریکلرال هیدرات برای خوابانچهار میلیارد سال تکامل بذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وزبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروانه ی آسمانیتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی اتغییرابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوفراموشی همیشه هم بد نیستکوچکی قلبنور درونرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآموزش نوین زبانتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشاهکار شش گوشجنین مصنوعیابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟داروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانفضای قلب منبع نبوغ استکاهش مرگ و میر ناشی از ابنکاتی در مورد تشنجروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیموفقیت هوش مصنوعی در امتآیا فراموشی حتمی استتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمنداحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیامغز بزرگ چالش است یا منفعدر هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فقانون جنگلکجای مغز مسئول پردازش تجنگاه مادی غیر علمی استروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسمیدان های کوانتومی خلاآیا آگاهی پس از مرگ از بیمیدان بنیادین اطلاعاتآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و ادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نلوتیراستامگمان میکنی جرمی کوچکی در چالش کمبود اندام برای پیتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ها، دارای پرتو ماپروتیلینآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی خسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن انقش تیروئید در تکامل مغزدرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه اراست دستی و چپ دستیبرخی نرمش های گردنمقابله ی منطقی با اعتراضگاهی مغز بزرگ چالش استنخستین تمدن بشریتوکل بر خداسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی محل درک احساسات روحانیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوعوامل موثر در پیدایش زبااگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افراددندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکننقش غذاها و موجودات دريادرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبرمنابع انرژی از نفت و گاز پوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزمروری بر تشنج و درمان هایعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمرگی وجود ندارددی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی چند جهانیدردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیفیزیک مولکولها و ذرات در کم کردن کالری روشی سودمنچهار ساعت پس از کشتار خوکذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تزبان متغیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرواز از نیویورک تا لوس آتابوهای ذهنیامیدواریشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز معجزه در هر لحظه زندگیداروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقفراموشی و مسیر روحانیکوچکترین چیز یک معجزه اسنوروفیبروماتوزرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را ابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تمغز اندامی تشنه ی انرژی اداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پاقفس ذهنکاهش التهاب ناشی از بیماچگونه مولکول های دی ان ایروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اموفقیت در تفکر استآیا ممکن است موش کور بی متاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشربت ضد خلطجهان هوشیاراحساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیامغز بزرگ چالشهای پیش رودر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهقانونمندی و محدودیت عالمکرونا چه بر سر مغز می آورنگاه محدود و تک جانبه، مشروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیسندرم پیریفورمیسسندرم پس از ضربه به سرمیدازولام در درمان تشنج آیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمرنقش میدان مغناطیسی زمین درمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمررژیم های غذایی و نقش مهم برنامه و ساختار پیچیده ملوزالمعده(پانکراس)مصنوعگنجینه ای به نام ویتامین چالش دیدگاه های سنتی در بتومورهای نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایماجرای جهل مقدسآیا راهی برای رفع کم آبی عقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندینقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهرجزخوانی هایی که امروز ببرخی یونها و مولکول های ممقابله با کرونا با علم اسگاهی جهت را عوض کننخستین تصویر از سیاهچالهتوپیراماتسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سمحل درک احساسات روحانی دآزمون تجربی، راهی برای رعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیاده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشونقش غذاها و موجودات دريادرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهممنابع انرژی از نفت و گاز پوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمرکز هوشیاری، روح یا بدن عشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهدین اجباریهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقچند جهانیدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودبیماری دویکفیزیک هوشیاریکمالگرایی دشمن پیشرفتنون و القلمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز معرفت و شناختداروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به فراموشی آرمانکووید نوزده و خطر بیماری نورون هاي مصنوعی می توانرنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماداروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی اقفس را بشکنکاهش حافظه هرچند فرایندیچگونه میتوان با قانون جنروبات کیانتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنمولکول ضد پیریآیا ما کالا هستیمتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگراخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیامغز بزرگ و فعال یا مغز کودر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهقارچ بی مغز در خدمت موجودکریستال هانگاه کلی نگرروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشسندرم جدایی مغزمکان زمان یا حافظه زمانآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم ضد التهابیبرنامه ی مسلط ژنها در اختلیروپریم داروی ترکیبی ضدگوهر با نظر دیگران سنگ نمچاالش ها در تعیین منبع هوتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهماجرای عجیب گالیلهآیاما مقهور قوانین فیزیکعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرحم مصنوعیبرخی اثرات مضر ویتامین دملاحظه های اخلاقی دربارهگذر زمان کاملا وابسته به نخستین روبات های زنده ی جتوانایی مغز و دیگر اجزای ساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارمحدودیت چقدر موثر استآزمون ذهنی گربه ی شرودینعواملی که برای ظهور لغت ااگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شادهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشنقش غذاها در کاهش دردهای درک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکمنابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکمرکز حافظه کجاستعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستدین، اجباری نیستهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرچند جهانی و علمدرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب دانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیفیزیک و هوشیاریکمردردنوآوری ای شگفت انگیز دانذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتز چشمتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز فکر میکند مرگ برای دیداروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبفرایند پیچیده ی خونرسانیکودک هشت ساله لازم است آدنورون های ردیاب حافظهرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآنچه ناشناخته است باید شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هااتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شومغز انسان برای ایجاد تمدداروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمقله سقوطکاهش دوپامین عامل بیماریچگونه مغز ما، موسیقی را پروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسمولتیپل اسکلروز در زنان آیا ما تنها موجودات زنده تاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگراخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیامغز بزرگترین مصرف کننده در والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهقبل از آغازکریستال زمان(قسمت اولنگاه انسان محدود به ادراروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بنگاه از بیرون مجموعهروشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیسندرم دزدی ساب کلاوینمکانیک کوانتومی بی معنی آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتینقش مرکز تنفس سلولی در بیدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱لیس دگرامفتامین یا ویاسگویید نوزده و ایمنی ساکتنابینایی در نتیجه ی گوشی توهم فضای خالیسیاهچاله ی تولید کنندهماده ی تاریکآگاهی فراتر از آگاهیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهملاحظات بیهوشی قبل از جرگذشته را دفن کننرمش های مفید برای درد زاتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزمحدودیت های حافظه و حافظآزمون ذهنی گربه شرودینگرعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویادو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشمنابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهمرکز حافظه کجاستعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجادیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوچند روش ساده برای موفقیتدست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشادانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاکفیزیک آگاهیکمردرد ناشی از تنگی کانانوار مغز مشاهده ی غیر مستذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتز عصبی برای تکلمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز قلبداروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مفرایند تکامل و دشواری هاکودک ایرانی که هوش او از نوروپلاستیسیتی چیسترهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شومغز انسان برای شادمانی طداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سقلب های سادهکاهش سن بیولوژیکی، تنها چگونه مغز پیش انسان یا همروح رهاییتنها در برابر جهانسلول عصبی شاهکار انطباق مواد کوانتومی جدید، ممکنآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علصبور باشجهان یکپارچهاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد همغز حریص برای خون، کلید تدر یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهقبل از انفجار بزرگکریستال زمان(قسمت دوم)قبرستان ها با بوی شجاعتکریستال زمان(قسمت سوم)نگاه از دور و نگاه از نزدروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را سندرم سردرد به دلیل افت فمکانیزمهای دفاعی در برابآیا برای تولید مثل همیشه طلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چنقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم غذایی ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتلا اکراه فی الدینگوش دادن بهتر از حرف زدنناتوانی از درمان برخی ویتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ی ابلهانماده ی خالیآپومورفین در پارکینسونعلم و روحتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هاخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخنقش داروهاي مختلف معروف درمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اصول سلامت کمرممانتین یا آلزیکسا یا ابگریه ی ابر، رمز طراوت باغنرمش های مفید در سرگیجهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایممخچه فراتر از حفظ تعادلآزادی عقیده، آرمانی که تعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی دو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بنقشه های مغزی جدید با جزیدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز پیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسرامرکز خنده در کجای مغز استعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز جدید جستجو و اکتشاف، دیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهچندین ماده غذایی که مانندست کردن در گوشبعد از کرونازیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهدانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بفیزیکدانان ماشینی برای تکمردرد و علل آننوار مغز ترجمه رخدادهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از فرایند حذف برخی اجزای مغکودکان میتوانند ناقل بی نوروز یا روز پایانیروی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری در کجاست؟(قآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییاتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزمغز انسان برای شادمانی طدارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خداقلب و عقلکایروپاکتیک چیستچگونه هموساپينس بر زمین روزه داری متناوب، مغز را تنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودموجود بی مغزی که می تواندآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز در تنهایی آسیب میبیندر کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره احساسات متفاقدم زدن و حرکت دید را تغیکشف مکانیسم عصبی خوانش پنگاه از درون قفس یا بیرونروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما انسانها چه اندازه نزدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد منقش نظام غذایی در تکامل مدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده تورژیم غذایی ضد دردبرای یک زندگی معمولیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟گوشه بیماری اتوزومال رسسناتوانی در شناسایی چهره توهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانماده ای ضد التهابیآب زندگی است قسمت چهارمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هاخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازنقش درختان در تکاملدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عبرخی اطلاعات روانشناسی ممن کسی در ناکسی دریافتم گربه شرودینگر و تاثیر مشنرمش های موثر در کمردردتوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآزار دیگری، آزار خود استعامل کلیدی در کنترل کارآاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیمنقشه با واقعیت متفاوت اسدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومزنان باهوش ترمنابع انرژی از نفت و گاز پیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وسختی ها رفتنی استترس و آرمان هامرگ چیستغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمرزهای حقیقی یا مرزهای تدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و ALS نگاهی کامل بر بیماری وژنهای مشترک بین انسان و وچندجهانیدست آسمانبعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهدات آمیخته با اشتباهدانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی افال نیکوکمردرد با پوشیدن کفش منانوار مغز در فراموشی هاذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرکاری تیروئیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز مغز مانند تلفن استداروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و فراتر از دیوارهای باورکودکان خود را مشابه خود تنورالژیرویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزمنبع خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرمغز انسان رو به کوچک تر شدارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملقلب یا مغزکار با یگانگی و یکپارچگیچگونه هوشیاری خود را توسروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهموجودات مقهور ژنها هستندآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریاختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکمغز را از روی امواج بشناسدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از واقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرقدرت مردمکشف مکانیسمی پیچیده در بنگاه از درون مجموعه با نگريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما انسانها چه اندازه نزدآیا تکامل و تغییرات ژنتیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد منقش نظریه تکامل در شناسادرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمرراه فراری نیستبرای پیش بینی آینده مغز دلایو دوم دکتر سید سلمان فگوشت خواری یا گیاه خوارینادیدنی ها واقعی هستندتوهم چیستسیاره ابلهانماده، چیزی نیستآب زندگی است قسمت هفتمعلم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازنقش ذهن و شناخت در حوادث درها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقمن پر از تلخیمگزیده ای از وبینار یا کنفنرمشهای مهم برای تقویت عتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینمخچه ابزاري که وظیفه آن فآسيب میکروواسکولاریا آسعادت همیشه خوب نیستاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهنقص های سیستمی ایمنیدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع مغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسفقر داده ها در هوش مصنوعیژنهای هوش ، کدامندنه ناامیدی بلکه ارتقادست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تمطالبه ی حق خوددانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلفاکسیبتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنوار مغز در تشخیص بیماری رفتار مانند بردهتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز مادران و کودکان در زمداروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشفرد موفقکودکان را برای راه آماده نوسانات کوانتومی منبع مارویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ منتظر نمان چیزی نور را بهآنژیوگرافی از مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدساثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دامغز انسان رو به کوچکتر شدداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبکقلب دروازه ی ارتباطکارهای کوچک، بی ارزش نیسچگونه واکسن کرونا را توزروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درموسیقی نوآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پراختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دمغز زنان جوانتر از مغز مردر آسمان هدیه های نادیدنمغزهای کوچک بی احساسدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهقدرت و شناخت حقیقتکشف ارتباط جدیدی از ارتبنگاه حقیقی نگاه به درون اریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاما اکنون میدانیم فضا خالآیا جنین انسان، هوشمندی طوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننقش هورمون های تیروئید ددرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدراه نجاتبرای اولین بار دانشمندانلبخند بزن شاید صبح فردا زگیلگمش باستانی کیستنادانی در قرن بیست و یکم،توهم و خیالسیب یکسان و دیدگاه های متماده، چیزی بیش از یک خلا آب زندگی است قسمت اولعلم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های دفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرنقش روی و منیزیم در سلامتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده امن بی من، بهتر یاد میگیرمگزارش یک مورد جالب لخته وچرا ماشین باید نتایج را پتوصیه های غیر دارویی در سساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیمخچه تاثیر گذار بر حافظهآسیب ها ناشی از آلودگی هوعادت کن خوب حرف بزنیاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهنقص در تشخیص هیجانات عامدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دزندگی فعال و مثبت روند آلمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمسمومیت دانش آموزان بی گدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبفلج نخاعی با الکترودهای ژنهای حاکم بر انسان و انسنه به اعدامدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست قسمت پپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبی در مورد تشنجدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ چیز همیشگی نیستبیندیشفاجعه ی جهل مقدسکنگره بین المللی سردرد دنوار مغزی روشی مهم در تشخرفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز چون ابزار هوش است دلیداروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنفرد یا اندیشهکوری گذرای ناشی از موباینوشیدن چای برای مغز مفید رویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافمنتظر زمان ایده آل نشوآنان که در قله اند هرگز ختاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رمغز ایندگان چگونه استدخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی قلب روباتیککاربرد روباتهای ريزنانوچگونه آن شکری که می خوریمروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییموسیقی هنر مایع استآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهاختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موج