دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شش مرحله تکامل چشم

شش مرحله در تکامل چشم

چشم اندام مهمی است. به عنوان یک حس مهم، میتواند شناخت ما را ا زمحیط اطراف بیشتر کند و با شناخت و حس بیشتر محیط میتواند قدرت ما را برای واکنش بهتر بیشتر نماید و توانایی ما را برای زنده ماندن افزایش دهد.

تکامل چشم زنجیره ای از مراحلی است که ایجاد شده است تا چشم موجود زنده طی میلیون ها سال شکل بگیرد. برخی اجزای چشم مانند رنگدانه های بینایی اینطور به نظر میرسد که از ریشه ای مشترک است و با اینکه چشم ساده ابتدایی و حساس به نور به صورت ناگهانی و پیش از شاخه شاخه شدن حیوانات، ایجاد شده است، چشم پیچیده مرکب- که برای تصاویر شکل گرفته است- حدود 50 تا صد بار از همان ژنها و همان پروتئین نادر و ساختار، شکل گرفته است و این در دوره زمانی است که از عصر کامبرین درحدود 540 میلیون سال قبل شروع میشود.

چشمهای پیچیده میلیونها سال پیش در دورهای به نام انفجار کامبرین تکامل یافتهاند.هیچ شاهدی دال بر وجود چشمها قبل از این مرحله وجود ندارد، اما طیف وسیعی از تنوع در کمبرین میانی «بورگس شیل» مشهود است. طیف وسیعی از سازگاری در چشم، جهت تأمین نیازهای موجود زنده حامل آن، به وجود آمدهاست. توانایی چشمها در میزان تیزبینی، دامنه طول موجهایی که میتوانند دریافت کنند، حساسیتشان در نور کم، کشف حرکتها یا تشخیص اشیا و تعیین
رنگها تغییر کردهاست.

چشم انسان
ترکیب پیچیده چشم به عنوان دلیلی در پشتیبانی از این نظریه- که چشم به وسیله خالق ساخته شده است- به کار میرود و بیان میشود امکان ندارد به وسیله انتخاب طبیعی ساخته شده باشد. در سال1802 فیلسوف ویلیام بالی چشم را معجزه طراحی نامید. خود چارلز داروین در کتاباصل گونه ها می گوید تکامل چشم به وسیله انتخاب طبیعی در وهله اول احمقانه به نظر میرسد ولی خودش در ادامه بیان میکند که این حالت، ممکن است.
پس ممکن است وجود مراحل تدریجی فراوانی از چشم ساده و در حالتی ناقص وجود داشته باشد و به سوی چشم پیچیده و بالفعل درحد کمال برود و هر درجه از این درجات برای کسی- که آن را دارد- مفید است و وقتی از این بیشتر شود و هرگاه چشم تمایز یابد، همه این تفاوتها برای هر حیوانی تحت تاثیر شرایط متغیر زندگی، مفید خواهد بود.

دشوار است تصور کنیم چشم کامل و پیچیده از طریق انتخاب طبیعی شکل گرفته باشد و هرچند این دیدگاه بر اساس تصور ما غیر ممکن به نظر میرسد نمیتوان آن را مختل کننده نظریه تکامل تصور کرد. داروین حرکت تدریجی عصب بینایی تا جایی که با رنگدانه ها پوشیده شده است بدون آنکه هیچ ابزار یا مکانیسم دیگری داشتهباشد و بعدا رسیدن تا بالاترین درجه از کمال را، نمونه ایی برتر از مراحل منقرض شده تکامل میداند.
(پیدا نشدن واسطه های تکاملی در دوره کامبرین، نشانه سرعت بالای تکامل در این دوره زمین شناسی است. وقتی سرعت تکاملی، خیلی زیاد شود، فرصتی برای بسیاری از واسطه ها برای باقی ماندن در لایه های زمین نیست و این، به معنی نبودن این واسطه ها نمیباشد بلکه قدرت ما برای کشف اثار این واسطه ها اندک است. امروز با پژوهش های ژنتیکی میتوان این واسطه ها را دقیقتر شناخت.)

به نظر می رسد تصور داروین درست باشد و پژوهش های فعلی در مکانیسم های ژنتیکی مسئول تکامل چشم انجام شده است. در عصر کنونی پژوهش های تکامل، ارتقا یافته است و روش هایی اکنون توسط ما به کار گرفته شده است و آن، تحلیل ژنتیکی برای پژوهش مکانیسم مسئول تکامل چشم و عموم تکامل زیستی است.

قدیمی ترین فسیل ها از چشم- که تا امروز کشف شده است- به دوره کامبرین یعنی حدود 540 میلیون سال قبل برمی گردد. این دوره شاهد تکامل سریعی به نام انفجار کامبرین بوده اس. یکی از فرضیات ایجاد این تنوع،کلید نوریاز اندرو پارکراست که بیان میکند تکامل چشم زمینه رقابت برای برتری جویی را ایجاد کرد و این باعث تسریع در روند تکامل شد. تا قبل از این، موجوات زنده از قابلیت حساسیت به نور استفاده میکردند ولی نه برای حرکت سریع یا هدایت به وسیله دید.

از آنجا که بایگانی فسیلها به ویژه از دورهٔ کامبرین اولیه ناچیز است، تخمین سرعت تکامل چشم کار سختی است. یک مدل ساده با قرار دادن جهشهای کوچک در معرض انتخاب طبیعی، نشان میدهد که اندام بینایی اولیه- که بر اساس بهرهوری رنگدانههای نوری کار میکردند- میتوانستند به چشم پیچیده مانند چشم انسان طی ۴۰۰۰۰۰ سال تکامل پیدا کرده باشند.

چشم در عالم حیوانات
تقریبا 9% مجموعه حیوانی دارای چشم هستند. و از جمله حیوانات دارای چشم از مهره داران 40 هزار گونه و از نرمتنان و دو کفه ای ها نزدیک به 100 هزار گونه و از بند پایان و عنکبوتیان و حشرات بیشتر از یک میلیون گونه وجود دارد. وجود نژادهای حیوانی دارای چشم، بیشتر از بدون چشمها است. این ارجحیت در میان حیوانات شاید به سودمندی تکامل چشم برمیگردد که قبل از 540 میلیون سال قبل شروع شد.

چشم کمک کرد نژادهای حیوانی طی انفجار کامبرین تکامل یابند در این دوره تغییرات بسیاری رخ داد که منجر به تنوعی وسیع در میان حیوانات شد و بر اساس فرضیه آندرو پارکر دانشمند تاریخ طبیعی، چشم باعث موفقیت زیستی در رابطه میان حیوان شکارچی و قربانی او شد.

همچنین چشم نقشی مهم در عالم حیوانات در شناسایی جنس مونث توسط حیوان مذکر دارد. و تکامل حیوانات و زیاد شدن بزرگی بدن آنها طی این مرحله، عاملی ضروری برای تکامل چشم مرکب بوده است و شبکیه با مساحت بزرگ و عدسی بزرگ و مغز بزرگی که مناطقی برای پردازش پیام ها دارد همه اینها مگر در حیوانات بزرگ وجود ندارد و این حیوانات در دوره کامبرین در میان گروه های مختلف حیوانات قرار گرفته است.

ریشه واحد یا چندین اصل؟

برای آنکه بگوییم چشم در یک مرحله یا طی چندین مرحله ایجاد شده است باید چشم تعریف شود. بیشتر مکانیسم های ژنتیکی ای که رشد چشم با آن رخ میدهد بین همه موجودات زنده ای- که دارای چشم هستند- مشترک است و این سبب میشود نتیجه گیری کنیم سلف آنها نوعی از مکانیسم های حساس به نور را به کار برده است حتی اگر دارای اندام بینایی نباشد.

ولی حتی سلول های گیرنده نور ممکن است چندین بار از گیرنده های شیمیایی مشابه، تکامل یافته باشد. و سلول های حساس به نور میتواند در دوره ای طولانی پیش از انفجار کامبرین، موجود بوده باشد. خصوصیات مشابه تر مانند به کار بردن پروتئین گلبولین عدسی در سرپایان و عدسی مهره داران است و نقش پروتئین را از نقش ابتدایی به نقش و وظیفه ای جدید درون چشم تبدیل میکند.

مراحل تکامل چشم پیشینیان
نخستین چشم در موجودات تک سلولی دیده شده است و عبارت است از گیرنده های نوری به صورت پروتئین های حساس به نور که به آن لکه های نور میگویند و این لکه ها نمیتواند جز حس تابش های محیط، وظیفه دیگری داشته باشد. یعنی میتواند نور را از تاریکی تشخیص دهد و این برای پاسخ اندام ها طی ساعات روز یعنی دوره نوری مناسب است و با نظم روزانه خاص همراه شود ولی برای دیدن کافی ینست زیرا نمیتواند بین شکل ها تمیز دهد یا جهت اندام را مشخص کند.

لکه چشم در همه انواع اصلی حیوانات وجود دارد و بین موجودات تک سلولی، شایع است و از جمله آنها اوگلنا) تکیاختهای تاژکدار یوکاریوت)است.
لکه چشمی اوگلنا در انتهای جلویی قرار دارد و استیگما (خال) نام دارد و لکه ای کوچک با رنگدانه قرمز است که مجموعه ای از بلورهای حساس به نور را در بر دارد و لکه چشمی همراه با حرکت موجی تاژک به موجود زنده اجازه میدهد به طرف نور حرکت کند و به آن، در فتوسنتز کمک می کند و این وظیفه ای اساسی در کارکردهای روزانه است.

رنگدانه های چشمی در مغز موجودات پیچیده تر، وجود دارند و تصور می شود نقشی مهم در همزمانی تخم گذاری با تغییرات ماه داشته باشد. و از طریق درک تغییرات اندک در روشنایی شب، موجود زنده می تواند تولید اسپرم و تخمک را همراه با هم کند تا احتمال باروری بیشتر شود. خود نگاه و دید، بر اساس شیمی پایه ای زیستی و مشترک بین همه چشمها است. با این همه روشی که در آن این ابزارهای شیمیایی ترجمه میشود
با توجه به محیط و اندام متفاوت است. چشم تعداد زیادی ساختار و شکل دارد و همه آنها در مرحله بسیار دیرتری در مقایسه با پروتئین ها و مولکول های اصلی شکل گرفته است. چشم در سطح سلولی دو طراحی اصلی دارد:

یکی نخست دهانیان(پریتوستوم) شامل نرمتنان، حلقوی ها و بندپایان و دهان دومیان(دوتيروستومی ها)شامل مهره داران دارای نخاع و خارداران است. سلول گیرنده نور پروتئین هایی به نام اوپسین دارد و این، واحد عملکردی چشم است که در پاسخ به نور، پیامهای عصبی آزاد می کند. اوپسین های حساس به نور در طبقه مویی قرار میگیرد تا مساحت سطح را بیشتر کند. طبیعت این پرده ها با هم فرق دارد و دو شکل اساسی دازد: میکروویلوس و سیلیا(مژک).

در چشم گروه های اول (پریتوستوم) میکروویلوسها حضور دارند: توسعه و برآمده کردن غشای سلولی.
ولی در دسته دوم یعنی دوتيروستومی ها این موها از مژکها مشتق شدهاند که ساختارهای مجزایی دارند. با این همه موجود زنده از نوع دیگری از گیرنده های نوری بیرون از چشم بهره میبرد مثلا کرم حلقوی پلاتینرس دومریلی از سلول های کرکی در چشم استفاده می کند اشتقاق واقعی ممکن است پیچیدهتر باشد، به طوری که بعضی از میکروویلوسها دارای مژک هم باشند، اما مشاهدات دیگر، تفاوتهای بنیادینی بین نخستدهانیان و دهاندومیان را نشان میدهند.

با این حال در پژوهش های دیگر تفاوت بنیادی بین پروتستوم و دوتيروستومی ها مشاهده شده است و این تصورات بر اساس پاسخ سلولهای نوری است و برخی از سدیم و برخی دیگر از پتاسیم برای ایجاد پیام عصبی استفاده میکند و پریتوستومی ها هم اجازه عبور بیشتر سدیم از دیواره را در مقایسه با دوتیروستومی ها میدهد. حدس زده میشود که وقتی این دو گرو

ه در پرکامبرین (قبل از دوره کامبرین) از هم جدا شدند دارای گیرندههای نوری ابتدایی بودند و بعداً هر کدام بهطور مستقل به سمت چشمهای پیچیدهتر توسعه پیدا کردند.

چشم های ابتدایی
واحد اصلی پردازش نور در چشمها سلول های گیرنده نور است و اینها سلول هایی اختصاصی هستند که دو نوع مولکول در دیواره خود دارند یکی پروتئین های حساس به نور به نام اوپسین و دیگری حمل کننده رنگ است که رنگها را تمیز میدهد
مجموعه هایی که این سلول ها را دارد لكه های چشمی نامیده میشود و این اعتقاد وجود دارد که به صورت جداگانه بین 40 تا65 بار تکامل و ارتقا یافته اند. این لکه های چشمی برای این حیوانات ادراک بسیار اولیه براي جهت و شدت نور فراهم میکند ولی برای تمیز بین هر چیز و محیط اطراف آن کافی نیست.

مشخص است تکامل نظام بینایی میتواند جهت نور رادر چندین درجه مشخص کند و این کاری بسیار دشوارتر است و فقط شش گونه از میان سی و سه گونه، دارای این سیستم هستند. این نظام بینایی پیچیده،با تقعر تدریجی لکه بینایی چند سلولی همراه است و این قدرت جهت یابی پرتوها را تعیین می کند و این، امری است که دقت آن با زیاد شدن عمق تقعر بیشتر میشود.

لکه بینایی مسطح برای تعیین جهت نور فعال نیست زیرا پرتوی نور، سلول های حساس به نور را بدون در نظر گرفتن جهت آن، فعال میکند با این حال چشمهای مقعر، اجازه تعیین جهت یابی را به دلیل اختلاف سلولهایی- که نور بر اساس زاویه خود فعال خواهد کرد- می دهد.

حلزون های ابتدایی چشم های بزرگی دارند که در دوره کامبرین ایجاد شد و آن را می توان امروز در برخی حلزون ها و بی مهرگان معاصر دید و با اینکه این چشم های اولیه در شناسایی نور و نه جهت یابی آن، فعال است، نقش آن به تدریج با عمیق شدن حفره چشم تغییر کرد و تعداد سلول های گیرنده نور بیشتر شد و این امر به موجود زنده توانایی شناسایی دقیق تر نور را داد.

تکامل چشم طی انفجار کامبرین سرعت بسیار بیشتری گرفت و این یک تغییر ریشه ای در شناسایی تصویرها و جهت نور است.

نقش کوچک کردن دریچه ورود نور بعدا بیشتر از زیاد شدن عمق تقعر، باعث بهبود دقت بینایی شد: موجودات زنده از طریق آن توانستند به تصویر حقیقی برسند و این کمک کرد جهت نور کاملا معین شود. با اینحال شکل ها به صورت اندکی درک شد این نوع چشم اکنون در هسته داران هست ولی دقتی اندک و تصویری مبهم میدهد چون قرنیه وعدسی ندارد با این حال بهبودی واضح را نسبت به چشمان ابتدایی نشان میدهد. سلول های شفاف از تیرگی و درگیر شدن با موارد مزاحم جلوگیری میکند و این درون اتاق چشم باعث کند شدن سرعت نور میشود و می تواند به تصفیه رنگ و شکست بالای نور و ممانعت از ورود اشعه فرا بنفش و فعالیت درون و بیرون اب کمک کند.

قرنیه و عدسی دو بافت شفاف مسئول تجمع نور هستند و اینها در تمرکز آن در بخش پشتی شبکیه نقش دارد.
قرنیه از حفره چشم حفاظت میکند و همزمان مسئول دو سوم انکسار نور هم هست. یکی از دلایل اصلی محتمل برای توانایی چشم درجمع آوری مجموعه طول های موج نوری خاص از امواج الکترومغناطیسی یعنی طول موج نور مرئی، تکامل حساسیت نوری در گونه های آبزی در ابتدا است و فقط دو طیف نور سبز.و آبی میتوانند از محیط آبی بیرون بیاید.

تکامل ابزار تمرکز با استفاده از حرکت عضلات اطراف به سوی عقب و جلو است و برخی از این عضلات، عدسی را مسطح میکند. فرایند های دیگری جز این دو به عنوان فرآیندهای شیمیایی وجود دارد و از طریق تنظیم رشد چشم و محافظت بعد کانونی این کار را میکند و علاوه بر آن می توان شکل مردمک رادر تعیین نظام کانونی به کار برد مثلا شکاف طولی مردمک به ساختار مشترک چند کانونی اشاره دارد در حالی که مردمک حلقوی در نظام تک کانونی مشخص میشود. مردمک تحت تاثیر نور ساطع شده، به شکل حلقوی تنگ میشود و این، اندازه کانونی را زیاد میکند و در تاریکی گشاد میشود تا عمق تمرکز را کاهش دهد. به کاربردن ابزار تمرکز، شرط نیست و خطاهای کانونی با زیاد شدن وسعت مردمک بیشتر میشود .بنابراین بسیاری از حیوانات دارای چشم کوچک در نور مستقیم خورشید فعال میشوند و اساسا ابزاری برای تمرکز نور ندارند. ابزارهای نیاز به تمرکز نور فقط به صورت تدریجی ایجاد شد و هر وقت گونه بزرگتر باشد ایجاد میشود.

سیر تدریجی ارتقای ژنها و محصولات آن، به سوی شناخت بیشتر محیط، نشان دهنده هدفی است که در پس خلقت قرار گرفته است. هدف از خلقت، شناخت بیشتر برای واکنش کاملتر است و این سیر، متوقف نیست و اکنون هم ادامه دارد.

https://ar.wikipedia.org/…/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دو برابر شدن خطر مرگ و میآیا دلفین ها میتوانند باسفرنامه سفر به بم و جنوب منشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر کتامین در درمان پاورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان روشی برای تبدیالتهاب شریان تمپورالسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همماه رجببار سنین ابزار هوشمندی اچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر احتمالی عصاره تغلیژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پاولین مورد PML به دنبال تکسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهمرگ انتقال است یا نابود شبحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تدرمان جدید کنترل مولتیپلایا بیماری ام اس (مولتیپشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فمغز چون ابزار هوش است دلیبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک تا کتازه های بیماری پارکینسوکشف مکانیسم عصبی خوانش پذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمغز برای فراموشی بیشتر کبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصگذر زمان کاملا وابسته به روش مقابله مغز با محدودیابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناساتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرپیشرفتی مستقل از ابزار هراه پیروزی در زندگی چیستقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از هیچگاه از فشار و شکست نترتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرمنابع انرژی از نفت و گاز استروژن مانند سپر زنان دچهار میلیارد سال تکامل بویتامین E در چه مواد غذایتئوری تکامل در پیشگیری و تا 20 سال آینده مغز شما به دو برابر شدن خطر مرگ و میآیا دست مصنوعی به زودی قاسفری به آغاز کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماری اضطراب عمومیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای مصرفی در ام اسامیوتروفیک لترال اسکلروسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین ماپروتیلینبارداری بدون رحمچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر ترکیبات استاتین (سژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و داولین مورد پیوند سر در انسردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی درباره احساسات متفانظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایدرمانهای بیماری پارکینسایا بدون زبان میتوانیم تشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انمغز چگونه صداها را فیلتر برخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کشف مکانیسمی پیچیده در برفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بعد از کروناجمجمه انسان های اولیهگربه شرودینگر و تاثیر مشروش های صرفه جویی در ایجاابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دهوش مصنوعی از عروسک تا کمتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست پاسخ گیاهان در زمان خوردراست دستی و چپ دستیقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريآیا گذشته، امروز وآینده زبان و تکلم برخی بیماریهمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار بازسازی اندام هاچهار ساعت پس از کشتار خوکویتامین دی گنجینه ای بزرویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر مشاهده بر واقعیت بدوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسقوط درون جاذبه ای خاص، چمولتیپل اسکلروز در زنان بیماری بیش فعالیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش و میگرنداروهای ام اسامید نیکو داشته باش تا آنسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومبانی ذهنی سیاه و سفیدبازگشت از آثار به سوی خداچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر دوپامین و سروتونینژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جداولین تصویر در تاریخ از سسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انمرز مرگ و زندگی کجاستبحثی درباره احساساتی غیرهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلدرک فرد دیگر و رفتارهای اایا تکامل هدفمند استشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ناتوان از توجیه پیدابرخی توصیه ها برای واکسیهوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل سلولهای محافط به سکشف ارتباط جدیدی از ارتبرقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار مغز بزرگ چالش است یا منفعبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییگزیده ای از وبینار یا کنفروش هایی ساده برای کاهش افیزیک مولکولها و ذرات در پیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست پختگی پس از چهل سالگي به رجزخوانی هایی که امروز بقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنابع انرژی از نفت و گاز اصول سلامت کمرنوآوری ای شگفت انگیز دانواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر نگاه ناظر هوشیار بديدن با چشم بسته در خواب آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از مواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری تی تی پیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش بهترین درمان بیش فعداروهای ضد بیماری ام اس وامید درمان کرونا با همانسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمجموعه های پر سلولی بدن مبازگشت به ریشه های تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر دپاکین بر بیماری مژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویاولین سلول مصنوعیسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانمرز بین انسان و حیوان کجابخش بزرگتر کیهان ناشناختهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومدرک و احساسایرادهای موجود در خلقت بشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسامغز و سیر تکامل ان دلیلی برخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی از عروسک بازی تری فلوپرازینکشف جمجمه ای درکوه ایرهورموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسمغز بزرگ چالشهای پیش روبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییگزارش یک مورد جالب لخته وروش صحبت کردن در حال تکامفیزیکدانان ماشینی برای تسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلاهوش مصنوعی در کامپیوترهاتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستپرورش مغز مینیاتوری انسارشته نوروایمونولوژی و نققدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش سجده بر عملکرد مغزهدف یکسان، در مسیرهای متتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیآیا امکان بازسازی اندامهزبان و شناخت حقیقت قسمت امناطق خاصی از مغز در جستجاضطراب و ترسنوار مغزی روشی مهم در تشخنورون هاي مصنوعی می توانواکسن های شرکت فایزر آمردی متیل فومارات(زادیوا)(آیا راهی برای رفع کم آبی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از موجود بی مغزی که می تواندبیماری دویکچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش در کمر دردداروی فامپیریدین یا نورلامگا سه عامل مهم سلامتسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمحل درک احساسات روحانیبازسازي مغز و نخاع چالشی چرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر داروهای ضد التهاب ژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل اوکرلیزوماب داروی جدید شسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشممزایای شکلات تلخ برای سلبخش دیگری در وجود انسان ههم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک احساسات و تفکرات دیگاگر نعمت فراموشی نبود بسشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهامغز آیندگان چگونه است ؟برخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی از عروسک بازی تری فلوپرازینگمان میکنی جرمی کوچکی در رمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرگشایش دروازه جدیدی از طرروشهای نو در درمان دیسک بفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تنقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییآلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياهدف از تکامل مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماطلاعات حسی ما از جهان، چاطلاعاتی عمومی در مورد منورون های ردیاب حافظهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریآیاما مقهور قوانین فیزیکسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از موجودات مقهور ژنها هستندبیماری ضعف عضلات نزدیک بنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشداروی لیراگلوتیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسکته مغزیاثرات مفید قهوهمحل درک احساسات روحانی دبحتی علمی درباره تمایل بچرا خشونت و تعصبتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کلرال هیدرات برای خواباندرمان های اسرار آمیز در آايندگان چگونه خواهند دیدشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییمسیر دشوار تکامل و ارتقابرنامه و ساختار پیچیده مهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیمادرک تصویر و زبان های مخلتاگر نعمت فراموشی نبود بسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مگنجینه ای به نام ویتامین رویا و خبر از آیندهابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز حریص برای خون، کلید تتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساپمبرولیزوماب در بیماری چروشهای شناسایی قدرت شنوافراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی لوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياهدف از خلقت رسیدن به ابزاتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بآیا احتمال دارد رویا از آزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد منوروپلاستیسیتی چیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از میهمانهای ناخوانده عامل بیماریهای تحلیل عضلانی انگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان داروی تشنجی دربارداریانفجار و توقف تکاملی نشاسانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامحدودیت های حافظه و حافظبحث درباره پیدایش و منشاچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد و علل آندرمان های بیماری آلزایمرايا اراده آزاد توهم است یشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمشکلات نخاعیبرنامه ی مسلط ژنها در اختهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریدرک حقیقت نردبان و مسیری اگر تلاش انسان امروز براشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز انسان برای ایجاد تمدبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستگویید نوزده و ایمنی ساکترویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفپنج اکتشاف شگفت آور در موروشی برای بهبود هوش عاطففراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی درمانگر کامپیتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )آمارهای ارائه شده در سطح زندگی هوشمند در خارج از زلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياهزینه ای که برای اندیشیدتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلندی در ذهن ما درک بلندینوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییآسيب میکروواسکولاریا آسسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از میگرن سردردی ژنتیکی که ببیهوش کردن در جراحی و بیمنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید s3 در درمان ام انواع سکته های مغزیسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان مخچه فراتر از حفظ تعادلبحثي درباره هوش و تفاوتهچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید میگرنايا اراده آزاد توهم است یشنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و مشکلات بین دو همسر و برخیبرین نت به جای اینترنتهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها درک عمیق در حیواناتابزار هوش در حال ارتقا ازششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز انسان برای شادمانی طبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاگوشه بیماری اتوزومال رسسرویا تخیل یا واقعیتابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دپوست ساعتی مستقل از مغز دروشی جدید در درمان قطع نخفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمآن چیزی که ما جریان زمان زونا به وسیله ویروس ابله لبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بههزینه سنگین انسان در ازاتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملآیا برای تولید مثل همیشه زبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه خودت مغرور نشونوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان موفق به بازگردآسیب ها ناشی از آلودگی هوسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از میگرن شدید قابل درمان اسبیهوشی در بیماران دچار انگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید میاستنی گراویانگشت نگاری مغز نشان میدساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی در مورد نقش ویتامينچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های جدید در بیماری ای آنکه نامش درمان و یادششناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش مشکلات روانپزشکی پس از سبرای پیش بینی آینده مغز دهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر رو ح و روان بر جسمکایروپاکتیک چیستدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسمغز انسان برای شادمانی طبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون گوشت خواری یا گیاه خواریرویاها از مغز است یا ناخوابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز مغزتان را در جوانی سیم کشتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیموزایدروشی جدید در درمان سکته مفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمآیا ممکن است موش کور بی مزیباترین چیز در افزایش سلرزش ناشی از اسیب به عصباز روده تا مغزنقشه های مغزی جدید با جزیهزاران سال چشم های بینا وتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زودی شبکه مغزی به جای نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر ویروس کرونا بر مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان نورون مصنوعی سإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از میدان مغناطيسي زمین بشر بیوگرافینگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید ضد میگرناندوهگین نباش اگر درب یا ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی جالب درباره محدودیتنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد ددرمان های رایج ام اسایمپلانت نخاعی میتواند دشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد مشکلات روانپزشکی در عقب برای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمغز انسان رو به کوچک تر شبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آمگیلگمش باستانی کیسترویاهای پر رمز و حیرتی درابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده پیچیدگی های مغزی در درک زريتوکسيمب در درمان ام اسفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش احساسیتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومآیا ما تنها موجودات زنده زیر فشار کووید چه باید کرلزوم سازگاری قانون مجازاازدواج های بین گونه ای، رنقص در تشخیص هیجانات عامهستي مادي ای که ما کوچکترتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبوزون هیگز چیستچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ژنها بر اختلالات خواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان یک فرضیه رادیکافت فشار خون ناگهانی در وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از میدازولام در درمان تشنج بیوگرافیناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد ویکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج با قابليت تانسان قدیم در شبه جزیره عساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی در مورد نقش کلسیم و نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اساینکه به خاطرخودت زندگی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارمشاهده آینده از روی مشاهبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاربرد روباتهای ريز، در درگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تمغز انسان رو به کوچکتر شدبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زگیاه خواری و گوشت خوار کدرویای شفافابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریپیوند مغز و سر و چالشهای ریواستیگمینفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش احساسیتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیرفون داروی ضد ام اسلزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از مغز، وزن را کمنقطه بی بازگشتهستی ما پس از شروعی چگال تکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختآیا جنین انسان، هوشمندی سفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی عدالتی در توزیع واکسن چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کلام در آیات کلام بواکسن سرطاندانشمندان ژنی از مغز انسافراد آغاز حرکت خودشان رسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مکانیزمهای دفاعی در براببیان ژن های اسکیزوفرنی دناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد ویافته های نوین علوم پرده داروی ضد تشنج با قابليت تانسان ها می توانند میدان سازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمروری بر تشنج و درمان هایبحثی در مورد عملکرد لوب فنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابدرمان ژنتیکی برای نوآوریاینکه خانواده ات سالم باشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت بمطالعه ای بیان میکند اهدبرخی مرزهای اخلاق و علومهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر کجای مغز مسئول پردازش تجدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تمغز ایندگان چگونه استبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزیگالکانزوماب، دارویی جدیروبات های ریز در درمان بیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل اتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی پیوند سر آیا ممکن استریسدیپلام تنها داروی تایفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف هوش عاطفی بیشتر در زنانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مآیا همه جنایت ها نتیجه بیزاوسکا درمان گوشرمقاومت به عوارض فشار خون استفاده از هوش مصنوعی در چند نرمش مفید برای کمردرو هر کس تقوای خدا پیشه کنتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اآیا جهان ذهن و افکار ما مسفر به مریخ در 39 روزسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری در کجاست؟ قبیمار 101 ساله، مبتلا به سچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر نواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان پاسخ کوانتومی افزایش قدرت ادراکات و حسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از ما انسانها چه اندازه نزدبیست تمرین ساده برای جلونخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادگیری مهارت های جدید دداستانها و مفاهیمی اشتباانسان جدید از چه زمانی پاسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمرکز هوشیاری، روح یا بدن بحثی درباره هوش و تفاوتهنشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان ام اس(مولتیپل اسکلایندرالشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژمعنی روزهبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاهخواری بر کرونا چه بر سر مغز می آوردرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تمغز ابزار بقای برتر مادیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر عمودی سر انسان از پگامی در درمان بیماریهای روح رهاییابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین تلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاپیوند سر، یکی از راه حلهارژیم های غذایی و نقش مهم قیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث هوش عاطفی در زنان بیشتر اتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجودامقابله با کرونا با علم اساستفاده از سلول های بنیاچند جهانیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری در کجاست؟(قبیماری های مغز و اعصاب و چگونه واکسن کرونا را توزتاثیر کپسول نوروهرب بر تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان اولین سلول مصنافزایش مرگ و میر سندرم کوسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندما انسانها چه اندازه نزدبیش از نیمی از موارد انتقنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادآوری خواب و رویادر مانهای کمر دردانسان عامل توقف رشد مغزسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد مرکز حافظه کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماریدرمان تومورهای مغزی با اایا کوچک شدن مغزانسان الشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به مغز فکر میکند مرگ برای دیبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی الفاگوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکریستال زمان(قسمت اولدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدمغز ابزار برتر بقابزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزگامی در درمان بیماریهای روزه داری متناوب، مغز را ابزار بقا از نخستین همانفلج خوابعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاپیام های ناشناخته بر مغز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینملاحظات بیهوشی قبل از جراستیفن هاوکینگ در مورد هچندین ماده غذایی که ماننوقتی فهمیدی خطا کردی برگتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجآیا خداباوری محصول تکاملسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع خواب و رویابیماری گیلن باره و بیمارچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر سوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان تغییر میدان مغافسردگی و اضطراب در بیماسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط ما با کمک مغز خود مختاريمبیشتر کمردردها نیازی به نرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاهخواری بر رشد و ژن هوش و ساختارهای حیاتی در محل کار ارزش خودت را بانعطاف پذیری مکانیسمی علسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و مرکز حافظه کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از درمان تشنجایا این جمله درست است کسیشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک تا کتاریخ همه چیز را ثبت کردهکریستال زمان(قسمت دوم)دستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز از بسیاری حقایق می گربسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به گاهی لازم است برای فهم و روزه داری و بیمار ی ام اس ابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوشیاری کوانتومیتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کسانممانتین یا آلزیکسا یا اباستیفن هاوکینگ در تفسیر چه زیاد است بر من که در ایویتنام نوعی کرونا ویروس تأثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآیا دلفین ها می تواند از سفرنامه سفر به بم و جنوب منحنی که ارتباط بین معرفبیماری ای شبیه آلزایمر و چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کپسول نوروهرب بر سوراپامیل در بارداریدانشمندان روش هاي جدیدی الکتروتاکسی(گرایش و حرکسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هما تحت کنترل ژنها هستیم یبا هوش مصنوعی خودکار روبنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر انتخاب از طرف محیط ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر چه مرحله ای از خواب ، راولین هیبرید بین انسان وسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و مرکز خنده در کجای مغز استبحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی درمان جدید میگرن با انتی ایا ابزار هوشمندی یا مغز شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هومغز مادران و کودکان در زمبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک تا کتازه های اسکیزوفرنی(جنوکریستال زمان(قسمت سوم)ذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمغز به تنهایی برای فرهنگ بسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان گاهی مغز بزرگ چالش استروزه داری سلول های بنیادابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل متلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزپیشرفت های جدید علوم اعصراه های جدید برای قضاوت رقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اهوش، ژنتیکی است یا محیطیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختمامنابع انرژي پاک سرچشمه حاستخوان های کشف شده، ممکنهایت معرفت و شناخت درک عویتامین E برای فعالیت صحتئوری تکامل امروز در درم