دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شش مرحله تکامل چشم

شش مرحله در تکامل چشم

چشم اندام مهمی است. به عنوان یک حس مهم، میتواند شناخت ما را ا زمحیط اطراف بیشتر کند و با شناخت و حس بیشتر محیط میتواند قدرت ما را برای واکنش بهتر بیشتر نماید و توانایی ما را برای زنده ماندن افزایش دهد.

تکامل چشم زنجیره ای از مراحلی است که ایجاد شده است تا چشم موجود زنده طی میلیون ها سال شکل بگیرد. برخی اجزای چشم مانند رنگدانه های بینایی اینطور به نظر میرسد که از ریشه ای مشترک است و با اینکه چشم ساده ابتدایی و حساس به نور به صورت ناگهانی و پیش از شاخه شاخه شدن حیوانات، ایجاد شده است، چشم پیچیده مرکب- که برای تصاویر شکل گرفته است- حدود 50 تا صد بار از همان ژنها و همان پروتئین نادر و ساختار، شکل گرفته است و این در دوره زمانی است که از عصر کامبرین درحدود 540 میلیون سال قبل شروع میشود.

چشمهای پیچیده میلیونها سال پیش در دورهای به نام انفجار کامبرین تکامل یافتهاند.هیچ شاهدی دال بر وجود چشمها قبل از این مرحله وجود ندارد، اما طیف وسیعی از تنوع در کمبرین میانی «بورگس شیل» مشهود است. طیف وسیعی از سازگاری در چشم، جهت تأمین نیازهای موجود زنده حامل آن، به وجود آمدهاست. توانایی چشمها در میزان تیزبینی، دامنه طول موجهایی که میتوانند دریافت کنند، حساسیتشان در نور کم، کشف حرکتها یا تشخیص اشیا و تعیین
رنگها تغییر کردهاست.

چشم انسان
ترکیب پیچیده چشم به عنوان دلیلی در پشتیبانی از این نظریه- که چشم به وسیله خالق ساخته شده است- به کار میرود و بیان میشود امکان ندارد به وسیله انتخاب طبیعی ساخته شده باشد. در سال1802 فیلسوف ویلیام بالی چشم را معجزه طراحی نامید. خود چارلز داروین در کتاباصل گونه ها می گوید تکامل چشم به وسیله انتخاب طبیعی در وهله اول احمقانه به نظر میرسد ولی خودش در ادامه بیان میکند که این حالت، ممکن است.
پس ممکن است وجود مراحل تدریجی فراوانی از چشم ساده و در حالتی ناقص وجود داشته باشد و به سوی چشم پیچیده و بالفعل درحد کمال برود و هر درجه از این درجات برای کسی- که آن را دارد- مفید است و وقتی از این بیشتر شود و هرگاه چشم تمایز یابد، همه این تفاوتها برای هر حیوانی تحت تاثیر شرایط متغیر زندگی، مفید خواهد بود.

دشوار است تصور کنیم چشم کامل و پیچیده از طریق انتخاب طبیعی شکل گرفته باشد و هرچند این دیدگاه بر اساس تصور ما غیر ممکن به نظر میرسد نمیتوان آن را مختل کننده نظریه تکامل تصور کرد. داروین حرکت تدریجی عصب بینایی تا جایی که با رنگدانه ها پوشیده شده است بدون آنکه هیچ ابزار یا مکانیسم دیگری داشتهباشد و بعدا رسیدن تا بالاترین درجه از کمال را، نمونه ایی برتر از مراحل منقرض شده تکامل میداند.
(پیدا نشدن واسطه های تکاملی در دوره کامبرین، نشانه سرعت بالای تکامل در این دوره زمین شناسی است. وقتی سرعت تکاملی، خیلی زیاد شود، فرصتی برای بسیاری از واسطه ها برای باقی ماندن در لایه های زمین نیست و این، به معنی نبودن این واسطه ها نمیباشد بلکه قدرت ما برای کشف اثار این واسطه ها اندک است. امروز با پژوهش های ژنتیکی میتوان این واسطه ها را دقیقتر شناخت.)

به نظر می رسد تصور داروین درست باشد و پژوهش های فعلی در مکانیسم های ژنتیکی مسئول تکامل چشم انجام شده است. در عصر کنونی پژوهش های تکامل، ارتقا یافته است و روش هایی اکنون توسط ما به کار گرفته شده است و آن، تحلیل ژنتیکی برای پژوهش مکانیسم مسئول تکامل چشم و عموم تکامل زیستی است.

قدیمی ترین فسیل ها از چشم- که تا امروز کشف شده است- به دوره کامبرین یعنی حدود 540 میلیون سال قبل برمی گردد. این دوره شاهد تکامل سریعی به نام انفجار کامبرین بوده اس. یکی از فرضیات ایجاد این تنوع،کلید نوریاز اندرو پارکراست که بیان میکند تکامل چشم زمینه رقابت برای برتری جویی را ایجاد کرد و این باعث تسریع در روند تکامل شد. تا قبل از این، موجوات زنده از قابلیت حساسیت به نور استفاده میکردند ولی نه برای حرکت سریع یا هدایت به وسیله دید.

از آنجا که بایگانی فسیلها به ویژه از دورهٔ کامبرین اولیه ناچیز است، تخمین سرعت تکامل چشم کار سختی است. یک مدل ساده با قرار دادن جهشهای کوچک در معرض انتخاب طبیعی، نشان میدهد که اندام بینایی اولیه- که بر اساس بهرهوری رنگدانههای نوری کار میکردند- میتوانستند به چشم پیچیده مانند چشم انسان طی ۴۰۰۰۰۰ سال تکامل پیدا کرده باشند.

چشم در عالم حیوانات
تقریبا 9% مجموعه حیوانی دارای چشم هستند. و از جمله حیوانات دارای چشم از مهره داران 40 هزار گونه و از نرمتنان و دو کفه ای ها نزدیک به 100 هزار گونه و از بند پایان و عنکبوتیان و حشرات بیشتر از یک میلیون گونه وجود دارد. وجود نژادهای حیوانی دارای چشم، بیشتر از بدون چشمها است. این ارجحیت در میان حیوانات شاید به سودمندی تکامل چشم برمیگردد که قبل از 540 میلیون سال قبل شروع شد.

چشم کمک کرد نژادهای حیوانی طی انفجار کامبرین تکامل یابند در این دوره تغییرات بسیاری رخ داد که منجر به تنوعی وسیع در میان حیوانات شد و بر اساس فرضیه آندرو پارکر دانشمند تاریخ طبیعی، چشم باعث موفقیت زیستی در رابطه میان حیوان شکارچی و قربانی او شد.

همچنین چشم نقشی مهم در عالم حیوانات در شناسایی جنس مونث توسط حیوان مذکر دارد. و تکامل حیوانات و زیاد شدن بزرگی بدن آنها طی این مرحله، عاملی ضروری برای تکامل چشم مرکب بوده است و شبکیه با مساحت بزرگ و عدسی بزرگ و مغز بزرگی که مناطقی برای پردازش پیام ها دارد همه اینها مگر در حیوانات بزرگ وجود ندارد و این حیوانات در دوره کامبرین در میان گروه های مختلف حیوانات قرار گرفته است.

ریشه واحد یا چندین اصل؟

برای آنکه بگوییم چشم در یک مرحله یا طی چندین مرحله ایجاد شده است باید چشم تعریف شود. بیشتر مکانیسم های ژنتیکی ای که رشد چشم با آن رخ میدهد بین همه موجودات زنده ای- که دارای چشم هستند- مشترک است و این سبب میشود نتیجه گیری کنیم سلف آنها نوعی از مکانیسم های حساس به نور را به کار برده است حتی اگر دارای اندام بینایی نباشد.

ولی حتی سلول های گیرنده نور ممکن است چندین بار از گیرنده های شیمیایی مشابه، تکامل یافته باشد. و سلول های حساس به نور میتواند در دوره ای طولانی پیش از انفجار کامبرین، موجود بوده باشد. خصوصیات مشابه تر مانند به کار بردن پروتئین گلبولین عدسی در سرپایان و عدسی مهره داران است و نقش پروتئین را از نقش ابتدایی به نقش و وظیفه ای جدید درون چشم تبدیل میکند.

مراحل تکامل چشم پیشینیان
نخستین چشم در موجودات تک سلولی دیده شده است و عبارت است از گیرنده های نوری به صورت پروتئین های حساس به نور که به آن لکه های نور میگویند و این لکه ها نمیتواند جز حس تابش های محیط، وظیفه دیگری داشته باشد. یعنی میتواند نور را از تاریکی تشخیص دهد و این برای پاسخ اندام ها طی ساعات روز یعنی دوره نوری مناسب است و با نظم روزانه خاص همراه شود ولی برای دیدن کافی ینست زیرا نمیتواند بین شکل ها تمیز دهد یا جهت اندام را مشخص کند.

لکه چشم در همه انواع اصلی حیوانات وجود دارد و بین موجودات تک سلولی، شایع است و از جمله آنها اوگلنا) تکیاختهای تاژکدار یوکاریوت)است.
لکه چشمی اوگلنا در انتهای جلویی قرار دارد و استیگما (خال) نام دارد و لکه ای کوچک با رنگدانه قرمز است که مجموعه ای از بلورهای حساس به نور را در بر دارد و لکه چشمی همراه با حرکت موجی تاژک به موجود زنده اجازه میدهد به طرف نور حرکت کند و به آن، در فتوسنتز کمک می کند و این وظیفه ای اساسی در کارکردهای روزانه است.

رنگدانه های چشمی در مغز موجودات پیچیده تر، وجود دارند و تصور می شود نقشی مهم در همزمانی تخم گذاری با تغییرات ماه داشته باشد. و از طریق درک تغییرات اندک در روشنایی شب، موجود زنده می تواند تولید اسپرم و تخمک را همراه با هم کند تا احتمال باروری بیشتر شود. خود نگاه و دید، بر اساس شیمی پایه ای زیستی و مشترک بین همه چشمها است. با این همه روشی که در آن این ابزارهای شیمیایی ترجمه میشود
با توجه به محیط و اندام متفاوت است. چشم تعداد زیادی ساختار و شکل دارد و همه آنها در مرحله بسیار دیرتری در مقایسه با پروتئین ها و مولکول های اصلی شکل گرفته است. چشم در سطح سلولی دو طراحی اصلی دارد:

یکی نخست دهانیان(پریتوستوم) شامل نرمتنان، حلقوی ها و بندپایان و دهان دومیان(دوتيروستومی ها)شامل مهره داران دارای نخاع و خارداران است. سلول گیرنده نور پروتئین هایی به نام اوپسین دارد و این، واحد عملکردی چشم است که در پاسخ به نور، پیامهای عصبی آزاد می کند. اوپسین های حساس به نور در طبقه مویی قرار میگیرد تا مساحت سطح را بیشتر کند. طبیعت این پرده ها با هم فرق دارد و دو شکل اساسی دازد: میکروویلوس و سیلیا(مژک).

در چشم گروه های اول (پریتوستوم) میکروویلوسها حضور دارند: توسعه و برآمده کردن غشای سلولی.
ولی در دسته دوم یعنی دوتيروستومی ها این موها از مژکها مشتق شدهاند که ساختارهای مجزایی دارند. با این همه موجود زنده از نوع دیگری از گیرنده های نوری بیرون از چشم بهره میبرد مثلا کرم حلقوی پلاتینرس دومریلی از سلول های کرکی در چشم استفاده می کند اشتقاق واقعی ممکن است پیچیدهتر باشد، به طوری که بعضی از میکروویلوسها دارای مژک هم باشند، اما مشاهدات دیگر، تفاوتهای بنیادینی بین نخستدهانیان و دهاندومیان را نشان میدهند.

با این حال در پژوهش های دیگر تفاوت بنیادی بین پروتستوم و دوتيروستومی ها مشاهده شده است و این تصورات بر اساس پاسخ سلولهای نوری است و برخی از سدیم و برخی دیگر از پتاسیم برای ایجاد پیام عصبی استفاده میکند و پریتوستومی ها هم اجازه عبور بیشتر سدیم از دیواره را در مقایسه با دوتیروستومی ها میدهد. حدس زده میشود که وقتی این دو گرو

ه در پرکامبرین (قبل از دوره کامبرین) از هم جدا شدند دارای گیرندههای نوری ابتدایی بودند و بعداً هر کدام بهطور مستقل به سمت چشمهای پیچیدهتر توسعه پیدا کردند.

چشم های ابتدایی
واحد اصلی پردازش نور در چشمها سلول های گیرنده نور است و اینها سلول هایی اختصاصی هستند که دو نوع مولکول در دیواره خود دارند یکی پروتئین های حساس به نور به نام اوپسین و دیگری حمل کننده رنگ است که رنگها را تمیز میدهد
مجموعه هایی که این سلول ها را دارد لكه های چشمی نامیده میشود و این اعتقاد وجود دارد که به صورت جداگانه بین 40 تا65 بار تکامل و ارتقا یافته اند. این لکه های چشمی برای این حیوانات ادراک بسیار اولیه براي جهت و شدت نور فراهم میکند ولی برای تمیز بین هر چیز و محیط اطراف آن کافی نیست.

مشخص است تکامل نظام بینایی میتواند جهت نور رادر چندین درجه مشخص کند و این کاری بسیار دشوارتر است و فقط شش گونه از میان سی و سه گونه، دارای این سیستم هستند. این نظام بینایی پیچیده،با تقعر تدریجی لکه بینایی چند سلولی همراه است و این قدرت جهت یابی پرتوها را تعیین می کند و این، امری است که دقت آن با زیاد شدن عمق تقعر بیشتر میشود.

لکه بینایی مسطح برای تعیین جهت نور فعال نیست زیرا پرتوی نور، سلول های حساس به نور را بدون در نظر گرفتن جهت آن، فعال میکند با این حال چشمهای مقعر، اجازه تعیین جهت یابی را به دلیل اختلاف سلولهایی- که نور بر اساس زاویه خود فعال خواهد کرد- می دهد.

حلزون های ابتدایی چشم های بزرگی دارند که در دوره کامبرین ایجاد شد و آن را می توان امروز در برخی حلزون ها و بی مهرگان معاصر دید و با اینکه این چشم های اولیه در شناسایی نور و نه جهت یابی آن، فعال است، نقش آن به تدریج با عمیق شدن حفره چشم تغییر کرد و تعداد سلول های گیرنده نور بیشتر شد و این امر به موجود زنده توانایی شناسایی دقیق تر نور را داد.

تکامل چشم طی انفجار کامبرین سرعت بسیار بیشتری گرفت و این یک تغییر ریشه ای در شناسایی تصویرها و جهت نور است.

نقش کوچک کردن دریچه ورود نور بعدا بیشتر از زیاد شدن عمق تقعر، باعث بهبود دقت بینایی شد: موجودات زنده از طریق آن توانستند به تصویر حقیقی برسند و این کمک کرد جهت نور کاملا معین شود. با اینحال شکل ها به صورت اندکی درک شد این نوع چشم اکنون در هسته داران هست ولی دقتی اندک و تصویری مبهم میدهد چون قرنیه وعدسی ندارد با این حال بهبودی واضح را نسبت به چشمان ابتدایی نشان میدهد. سلول های شفاف از تیرگی و درگیر شدن با موارد مزاحم جلوگیری میکند و این درون اتاق چشم باعث کند شدن سرعت نور میشود و می تواند به تصفیه رنگ و شکست بالای نور و ممانعت از ورود اشعه فرا بنفش و فعالیت درون و بیرون اب کمک کند.

قرنیه و عدسی دو بافت شفاف مسئول تجمع نور هستند و اینها در تمرکز آن در بخش پشتی شبکیه نقش دارد.
قرنیه از حفره چشم حفاظت میکند و همزمان مسئول دو سوم انکسار نور هم هست. یکی از دلایل اصلی محتمل برای توانایی چشم درجمع آوری مجموعه طول های موج نوری خاص از امواج الکترومغناطیسی یعنی طول موج نور مرئی، تکامل حساسیت نوری در گونه های آبزی در ابتدا است و فقط دو طیف نور سبز.و آبی میتوانند از محیط آبی بیرون بیاید.

تکامل ابزار تمرکز با استفاده از حرکت عضلات اطراف به سوی عقب و جلو است و برخی از این عضلات، عدسی را مسطح میکند. فرایند های دیگری جز این دو به عنوان فرآیندهای شیمیایی وجود دارد و از طریق تنظیم رشد چشم و محافظت بعد کانونی این کار را میکند و علاوه بر آن می توان شکل مردمک رادر تعیین نظام کانونی به کار برد مثلا شکاف طولی مردمک به ساختار مشترک چند کانونی اشاره دارد در حالی که مردمک حلقوی در نظام تک کانونی مشخص میشود. مردمک تحت تاثیر نور ساطع شده، به شکل حلقوی تنگ میشود و این، اندازه کانونی را زیاد میکند و در تاریکی گشاد میشود تا عمق تمرکز را کاهش دهد. به کاربردن ابزار تمرکز، شرط نیست و خطاهای کانونی با زیاد شدن وسعت مردمک بیشتر میشود .بنابراین بسیاری از حیوانات دارای چشم کوچک در نور مستقیم خورشید فعال میشوند و اساسا ابزاری برای تمرکز نور ندارند. ابزارهای نیاز به تمرکز نور فقط به صورت تدریجی ایجاد شد و هر وقت گونه بزرگتر باشد ایجاد میشود.

سیر تدریجی ارتقای ژنها و محصولات آن، به سوی شناخت بیشتر محیط، نشان دهنده هدفی است که در پس خلقت قرار گرفته است. هدف از خلقت، شناخت بیشتر برای واکنش کاملتر است و این سیر، متوقف نیست و اکنون هم ادامه دارد.

https://ar.wikipedia.org/…/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل معجزه ی علممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است چگونه مغز پیش انسان یا همسازگاری با محیط بین اجزاکاهش دوپامین عامل بیماریتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تفاصله ها در مکانیک کوانتخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلمغز آیندگان چگونه است ؟منبع خواب و رویازمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های بین زن و مرد فقنگاه از درون مجموعه با نگسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استفرزندان زمان خوداز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگمغز بزرگ چالشهای پیش رومیگرن و پروتئین مرتبط با زندگی زودگذربیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهتلاشی تازه برای گشودن معنازوکلسینشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلونقش محیط زندگی و مهاجرت دما به جهان های متفاوت خودزبان نیاز تکاملی استواکسن کووید 19 چیزهایی که تنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وچرا مغز انسان سه هزار سالشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملنقش خرچنگ های نعل اسبی درماشین دانشسفر نامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای نسبیت عام از زبان دکتر برصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکمقابله با کرونا با علم اساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفانقشه مغزی هر فرد منحصر بهمدیون خود ناموجودسلولهای بنیادی مصنوعی دریاد گرفتن مداومتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیهمه چیز موج استعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کاروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانچه زیاد است بر من که در ایمرز مرگ و زندگی کجاستسوخت هیدروژنی پاککلمات بلند نه صدای بلندتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانهندسه در پایه ی همه ی واکعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسینور درونمشاهده گر جدای از شیء مشاسیستم تعادلی بدنکوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر معجزه ی علم در کنترل کرونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نتررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانچگونه هموساپينس بر زمین ستم با شعار قانون بدترین کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استفاصله ی همیشگی تصویر سازخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرمغز انسان ایا طبیعتا تمامنتظر نمان چیزی نور را بهزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های تکاملی در مغز ونگاه حقیقی نگاه به درون اسردرد و علتهای آنکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمنفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتمغز بزرگ و فعال یا مغز کومیگرن سردردی ژنتیکی که بزندگی سلول در بدن، جدای اویتامین دی گنجینه ای بزرتلاشی جدید در درمان ام اسنباید صبر کرد آتش را بعد شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقنقش نگاه از پایین یا نگاهما با کمک مغز خود مختاريمزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن کرونا و گشودن پنجرتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرچرا مغزهای ما ارتقا یافت شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب لوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکنقش داروهاي مختلف معروف مبانی ذهنی سیاه و سفیدسفر به مریخ در 39 روزوراپامیل در بارداریتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بنسبت ها در کیهانضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرنقشه های مغزی جدید با جزیمدیریت اینترنت بر جنگسلام تا روشنایییاد بگیر فراموش کنیتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیهمه چیز در زمان مناسبعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام منابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بنه عدم مطلق بلکه عدم با قمرز بین انسان و حیوان کجاسودمندی موجودات ابزی بر کلوزاپین داروی ضد جنونتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح هندسه زبانِ زمان استعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atنورون هاي مصنوعی می توانمشاهده آینده از روی مشاهسیستم دفاعی بدن علیه مغز کووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آمعجزه در هر لحظه زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمراز تغییربسیاری از بیماری های جدیچگونه هوشیاری خود را توسستم، بی پاسخ نیستکایروپاکتیک چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتفتون های زیستیخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانمغز انسان برای ایجاد تمدمنحنی که ارتباط بین معرفزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال تفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه دوبارهسردرد تنشنکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دینفساد اقتصادی سیتماتیک دراز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری مغز بزرگترین مصرف کننده میگرن شدید قابل درمان اسزندگی، مدیریت انرژیویروس مصنوعیتمایل زیاد به خوردن بستننبرو و انرژی مداومشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به نقش نظام غذایی در تکامل مما بخشی از این جهان مرتبطزبان و بیان نتیجه ساختماواکسن کرونا از حقیقت تاتتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانچرا ویروس کرونای دلتا واشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(لیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش درختان در تکاملمباحث مهم حس و ادراکسفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استنسبت طلایی، نشانه ای به سضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی ملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهنقص در تشخیص هیجانات عاممداخله ی زیانبار انسانسلاح و راهزنییادگیری مهارت های جدید دتوهم جداییپروانه ی آسمانیهمه چیز در زمان کنونی استعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویمنابع انرژی از نفت و گاز استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو باینهایت معرفت و شناخت درک عمرز جدید جستجو و اکتشاف، سی و سه پل اصفهانکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان هندسه، نمایشی از حقیقتعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکنورون های ردیاب حافظهمطالبه ی حق خودسکوت و نیستیکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرمعرفت و شناختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیچگونه واکسن کرونا را توزستون فقرات انسان دو پا جلکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگفروتنی و غرورخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بمغز انسان برای شادمانی طمنشأ اطلاعات و آموخته ها زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت ایستایی و تکاپونگاهی بر قدرت بینایی دراسردرد سکه ایکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دفشار و قدرتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیمغز حریص برای خون، کلید تمیدان مغناطيسي زمین بشر زونیسومایدویرایش DNA جنین انسان، برتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچت جی پی تیشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش نظریه تکامل در شناساما تحت کنترل ژنها هستیم یزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کرونا ساخته شده توتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانچرا پس از بیدار شدن از خوشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بنقش ذهن و شناخت در حوادث مجموعه های پر سلولی بدن مسفر دشوار اکتشافورزش هوازی ، بهترین تمریتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهانشانه های گذشته در کیهان ضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنممانتین یا آلزیکسا یا اباز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومنقطه بی بازگشتمدارک ژنتیکی چگونه انسانسلسله مباحث هوش مصنوعییادآوری خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آهمه چیز، ثبت می شودعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی منابع انرژی از نفت و گاز استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تنهایت در بی نهایتمزایای شکلات تلخ برای سلسیلی محکم محیط زیست بر انکلرال هیدرات برای خوابانتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شهنر فراموشیعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلانوروپلاستیسیتی چیستمطالبی در مورد تشنجسکوت، پر از صداکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنمغز فکر میکند مرگ برای دیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمچگونه آن شکری که می خوریمستارگانی قبل از آغاز کیهکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بفرگشت و تکامل تصادفی محض خواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز انسان برای شادمانی طمنشاء کوانتومی هوشیاری ازمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیتفاوت ارباب و رهبر حقیقینگاهی بر توانایی اجزاي بسردرد عروقی میگرنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازفضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکمغز در تنهایی آسیب میبینمیدان های مغناطیسی قابل زونا به وسیله ویروس ابله واقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن پیشرفته ی پیشینیانچت جی پی تیشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و نقش هورمون های تیروئید دمانند آب باشزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن ایرانی کرونا تولیدتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبچرا ارتعاش بسیار مهم استشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا نقش روی و منیزیم در سلامتمحل درک احساسات روحانیسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکاننشانه های پروردگار در جهطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغمن کسی در ناکسی دریافتم از سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما انمیتوان با بیرون انداختنمروری بر تشنج و درمان هایسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاری خدا نزدیک استتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداهمه ی سردردها بی خطر نیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های نهادینه سازی فرهنگ اختلامسمومیت دانش آموزان بی گسینوریپا داروی ترکیبی ضدکمردردتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم هنر حفظ گرهعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و نوروز یا روز پایانیمطالعه ای بیان میکند اهدسکته مغزیکودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه فلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری مغز قلبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیچگونه انتظارات بر ادراک سخن نیکو مانند درخت نیکوکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیایستادن در برابر آزادی بفراموش کارها باهوش تر هسخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز انسان رو به کوچک تر شمهندسی ژنتیک در حال تلاش زمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاهت را بلند کنسرطان کمیت گراییکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانقفس ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیمغز را از روی امواج بشناسمیدان های کوانتومی خلازیباترین چیز در پیر شدنواقعیت چند سویهتمدن بشری و مغز اخلاقینتایج نادانی و جهلشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استقبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشنقش هورمون زنانه استروژنماه رجبزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن اسپایکوژنتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چچرا بیماری های تخریبی مغشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جمحل درک احساسات روحانی دسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهاننظام مثبت زندگیطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی من پر از تلخیماز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختنمیتوان بر سیاه سیاه نوشمرکز هوشیاری، روح یا بدن سم زنبور ، کلیدی برای وارژن همه چیز نیستتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمهمیشه چشمی مراقب و نگهباعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم چهار میلیارد سال تکامل بمسمومیت دانش آموزان، قماسیگار عامل افزایش مرگ ومکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی هنر رها شدن از وابستگیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت اعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماننوشیدن چای برای مغز مفید معماری، هندسه ی قابل مشاسال سیزده ماههکودکان خود را مشابه خود تتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای مترحم مصنوعیبعد پنجمچگونه به سطح بالایی از هوسخن و سکوتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش افراموشی همیشه هم بد نیستخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارومغز انسان رو به کوچکتر شدمهربانی، شرط موفقیتزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگتقلید مرحله ای نسبتا پیشچالش هوشیاری و اینکه چرا سرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانقفس را بشکناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز زنان جوانتر از مغز مرمیدان بنیادین اطلاعاتزیباترین چیز در افزایش سواقعیت چیستتمدن زیر آبنجات در راستگوییشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکننقش ویتامین K در ترمیم اسماپروتیلینزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موچرا حیوانات سخن نمی گوینشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتنقش رژیم غذایی بر رشد و امحدودیت چقدر موثر استسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز نظریه ی تکامل در درمان بیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیمنابع انرژي پاک سرچشمه حازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هنمایش تک نفرهمرکز حافظه کجاستسماگلوتید داروی کاهش دهنژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمهمیشه اطمینان تو بر خدا بعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز اصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرچهار ساعت پس از کشتار خوکمسیر دشوار تکامل و ارتقاسیاهچاله هاکمردرد و علل آنتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راهنر، پر کردن است نه فحش دعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سانسور از روی قصد بسیاری کودکان را برای راه آماده کوری گذرای ناشی از موبایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالفلج خوابحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسمغز مانند تلفن استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناچگونه باغبانی باعث کاهش سخن پاک و ثابتکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کفراموشی و مسیر روحانیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتمغز ایندگان چگونه استموفقیت هوش مصنوعی در امتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را تقلید از روی طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا سعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی امغزهای کوچک بی احساسمیدازولام در درمان تشنج زیر فشار کووید چه باید کرواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتنقش ژنتیک در درمان اختلاماجرای جهل مقدسزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن دیگر کرونا ساخته شتو آرامش و صلحیپول و شادیچرا حجم مغز گونه انسان درشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی ملبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين نقش رژیم غذایی در رشد و امحدودیت های حافظه و حافظسفرنامه سفر به بم و جنوب وزن حقیقی معرفت و شناختتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زباننظریه ی تکامل در درمان بیطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنمنابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشچند نرمش مفید برای کمردرمرکز حافظه کجاستسندرم کووید طولانیژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساهمیشه داناتر از ما وجود دعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرمنابع بی نهایت انرژی در داصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانونوآوری ای شگفت انگیز دانمسئول صیانت از عقیده کیسسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خهوموارکتوس ها ممکن است دعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری کجاست قسمت بقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمنیکولا تسلاسانسور بر بسیاری از حقاینیاز به آموزش مجازی دیجیساهچاله ها تبخیر نمیشودکی غایب شدی تا نیازمند دلتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی فلج خواب چیستحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز مادران و کودکان در زممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزارساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناچگونه تکامل مغزهای کنونیسختی ها رفتنی استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر فرایند پیچیده ی خونرسانیاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسمغز ابزار بقای برتر مادیمولتیپل اسکلروز در زنان زمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز تقلید از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلمغز، فقط گیرندهمکان زمان یا حافظه زمانزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت های متفاوتتمرکز و مدیتیشننخستین تمدن بشریشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت ترینقش گرمایش آب و هوا در همماجرای عجیب گالیلهزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن دیگری ضد کرونا از دتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهچرا خشونت و تعصبشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش زنجبیل در جلوگیری از مخچه فراتر از حفظ تعادلسفری به آغاز کیهانوزوز گوشتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستنظریه ی تکامل در درمان بیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانمنابع انرژی از نفت و گاز اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلچند جهانیمرکز خنده در کجای مغز استسندرم گیلن باره به دنبال ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاههمیشه راهی هستعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتمنابع جدید انرژیاصل علت و تاثیرهوش احساسیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردننوار مغز مشاهده ی غیر مستمسئولیت جدیدسیاهچاله ها، دارای پرتو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوهورمون شیرساز یا پرولاکتعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمابررسی بیماری التهابی رودچیز جدید را بپذیرسایه را اصالت دادن، جز فرکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وسایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم بافلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانمغز چون ابزار هوش است دلیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در ترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه جمعیت های بزرگ شکل سرنوشتکتاب، سفری به تاریختاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد فرایند تکامل و دشواری هااز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمغز ابزار برتر بقامواد کوانتومی جدید، ممکنزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس تقویت استخوان در گرو تغذچالش هوشیاری و اینکه چرا شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمغزتان را در جوانی سیم کشمکانیک کوانتومی بی معنی زیرک ترین مردمواقعیت و مجازتمرکز بر هدفنخستین تصویر از سیاهچالهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ قدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسینقش پیش زمینه ها و اراده ماده ی تاریکزبان جانسوزواکسن سرطانتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دچرا در مغز انسان، فرورفتشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و نقش زبان در سلطه و قدرت امخچه ، فراتر از حفظ تعادلسقوط درون جاذبه ای خاص، چیک پیام منفرد نورون مغزی تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت مینظریه ی ریسمانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکچند جهانیمرگ چیستسندرم پیریفورمیسژن ضد آلزایمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اهمیشه عسل با موم بخوریمعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیمناطق خاصی از مغز در جستجاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های منوار مغز ترجمه رخدادهای مسئولیت در برابر محیط زیسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینههوش فوق العاده، هر فرد اسعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیرژیم غذایی ضد دردراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اچیزی منتظر شناخته شدنساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهوافناوری هوش مصنوعی نحوه خحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانمغز چگونه صداها را فیلتر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه جمعیت های بزرگ شکل سریع دویدن مهم نیستکتابخانهتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسفرایند حذف برخی اجزای مغاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتمغز از بسیاری حقایق می گرموجود بی مغزی که می تواندزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحتقویت حافظه یا هوش مصنوعچالش دیدگاه های سنتی در بشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیممغزتان را در جوانی سیمکشمکانیزمهای دفاعی در برابزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت و انعکاستمساح حد واسط میان مغز کونخستین روبات های زنده ی جشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف قدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن سالمباد و موجنقش آتش در رسیدن انسان بهماده ی خالیزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورچرا ذرات بنیادی معمولاً شجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش زبان در سلطه و قدرت امخچه ابزاري که وظیفه آن فسلول های مغزی عامل پارکییک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصنظریه تکامل در درمان بیمطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مچند جهانی و علممرگ و میر پنهانسندرم پس از ضربه به سرژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودهمجوشی هسته ای، انرژِی بعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دنوار مغز در فراموشی هامستند جهان متصلسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندههوش مصنوعی می تواند بر احعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانچیزی خارج از مغزهای ما نیساخت شبکه عصبی با الفبای کیست هیداتید مغزتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتایندرالفیلمی بسیار جالب از تغییخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز ناتوان از توجیه پیدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر تفکر قبل از کارچگونه حافظه را قویتر کنیسریعترین کامپیوتر موجودکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسفراتر از دیوارهای باوراز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدامغز به تنهایی برای فرهنگ موجودات مقهور ژنها هستندزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایتقویت سیستم ایمنیچاالش ها در تعیین منبع هوشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار امغط یک گیرنده استما انسانها چه اندازه نزدزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ونقش انتخاب از طرف محیط، نماده ای ضد التهابیزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن ضد اعتیادتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدچراروياها را به یاد نمی آشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استلزوم سازگاری قانون مجازااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش سجده بر عملکرد مغزمخچه تاثیر گذار بر حافظهسلول های بنیادییک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهنظریه تکامل در درمان بیمطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختچند روش ساده برای موفقیتمرگ و میر بسیار بالای ناشسندرم دزدی ساب کلاوینژنها ، مغز و ارادهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدهمراه سختی، اسانی هستعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهنوار مغز در تشخیص بیماری مشکل از کجاستسیاهچاله ی تولید کنندهکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازهوش مصنوعی و کشف زبان هایعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمعنی روزهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنچیزی شبیه نور تو نیستساختن آیندهکیست کلوئید بطن سومتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان الفیزیک مولکولها و ذرات در خلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با امغز و اخلاقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به تفکر خلا ق در برابر توهم نگاه محدود و تک جانبه، مشسرگیجه از شایعترین اختلاکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانفرد موفقاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای امغز بیش از آنچه تصور میشوموسیقی نوزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاتلقین اطلاعات و حافظهناتوانی از درمان برخی ویشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافینفرت، اسیب به خود استما انسانها چه اندازه نزدزیست، مرز افق رویداد هستوالزارتان داروی ضد فشار تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید در سرگیجهشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میقضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پانقش اتصالات بین سلولهای ماده، چیزی نیستزبان شناسی نوین نیازمند واکسن علیه سرطانتو باید نیکان را به دست بپیموزایدچراروياها را به یاد نمی آشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارلزوم سازگاری قانون مجازااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات دريامدل همه جانبه نگر ژنرالیسلول های بنیادی منابع و ایک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استنظریه تکامل در درمان بیمطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ومنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چندین ماده غذایی که ماننمرگ انتقال است یا نابود شسندرم سردرد به دلیل افت فژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناهمراهی نوعی سردرد میگرنیعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرنوار مغزی روشی مهم در تشخمشکلات نخاعیسیاره ی ابلهانکنترل جاذبهتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثهوش مصنوعی یا حماقت طبیععشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدمعادله ها فقط بخش خسته کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورنکاتی در مورد تشنجساختار فراکتال وجود و ذهکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیفیزیک و هوشیاریخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجمغز و اخلاقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه انسان محدود به ادراسرگردانیکریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برافرد یا اندیشهاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش امغز برای فراموشی بیشتر کموسیقی هنر مایع استزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانتلاش ها برای کشف منابع جدناتوانی در شناسایی چهره شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافینقش قهوه در سلامتیما اکنون میدانیم فضا خالزاوسکا درمان گوشرواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کننرمش های موثر در کمردردشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی انقش تیروئید در تکامل مغزماده، چیزی بیش از یک خلا زبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسنی با تاثیر دوگانه اتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسنزاع بین جهل و علم رو به پشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتلزوم عدم وابستگی به گوگل از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات دريامدل هولوگرافیک ژنرالیزهسلول های بدن تو پیر نیستنیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار ههفت چیز که عملکرد مغز تو ظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتچندجهانیمرگ تصادفیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونهندسه ی پایه ایعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بنوار عصب و عضلهمشکلات بین دو همسر و برخیسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهدر آسمان هدیه های نادیدنمعجزه های هر روزهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه مولکول های دی ان ایساختار شبکه های مغزی ثابکاهش التهاب ناشی از بیماتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز فیزیکدانان ماشینی برای تخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSمغز و سیر تکامل ان دلیلی منبع هوشیاری در کجاست؟ قرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه از بیرون مجموعهسربازان ما محققا غلبه می کریستال زمان(قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیفرد حساس از نظر عاطفی و باز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟میهمانهای ناخوانده عامل زندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتتلاش هایی در بیماران قطع نادیدنی ها واقعی هستندشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش مهاجرت در توسعه نسل اما از اینجا نخواهیم رفتزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکنش به حس جدیدتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشنرمشهای مهم برای تقویت عشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمنقش حفاظتی مولکول جدید دماست مالیزبان، وسیله شناسایی محیطواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زنزاع بین علم و نادانی رو ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردمقاومت به عوارض فشار خون از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات دريامدل هولوگرافیک تعمیم یافسلول عصبی شاهکار انطباق یکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردهفت سین یادگاری از میراث ظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولینه به اعداممرگی وجود نداردسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرهندسه ی رایج کیهانعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست قسمت اضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدنوار عصب و عضلهمشکلات روانپزشکی پس از سسیاره ابلهانکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویمعجزه ی چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مچگونه میتوان با قانون جنسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش حافظه هرچند فرایندیتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپفاجعه ی جهل مقدسخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی مغز کوانتومیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها را به رسمیت بشنانگاه از دور و نگاه از نزدسردرد میگرنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکفردا را نمیدانیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیممغز بزرگ چالش است یا منفعمیوتونیک دیستروفیزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی برای درمان قطع نخانادانی در قرن بیست و یکم،شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتنقش میدان مغناطیسی زمین ما اشیا را آنطور که هستندزبان چهار حرفی حیات زمینواکسن های شرکت فایزر آمرتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفچرا ماشین باید نتایج را پشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و لوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدانقش حیاتی تلومر دی ان آ دماست مالی با هوش انسانیسفر فقط مادی نیستوبینار اساتید نورولوژی دتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچانزاع بین علم و جهل رو به پصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها در کاهش دردهای مدل های ریز مغز مینی برینسلولهای ایمنی القا کنندهیافته های نوین علوم پرده توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به هم نوع خواری در میان پیشیعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دنه جنگ و نه خونریزیمراحل ارتقای پله پله کیهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکل اقیانوس در یک ذرهتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار هندسه بنیادینعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارنوبت کودکانمشکلات روانپزشکی در عقب سیر آفرینش از روح تا مغز کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و هشتم