دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شش مرحله تکامل چشم

شش مرحله در تکامل چشم

چشم اندام مهمی است. به عنوان یک حس مهم، میتواند شناخت ما را ا زمحیط اطراف بیشتر کند و با شناخت و حس بیشتر محیط میتواند قدرت ما را برای واکنش بهتر بیشتر نماید و توانایی ما را برای زنده ماندن افزایش دهد.

تکامل چشم زنجیره ای از مراحلی است که ایجاد شده است تا چشم موجود زنده طی میلیون ها سال شکل بگیرد. برخی اجزای چشم مانند رنگدانه های بینایی اینطور به نظر میرسد که از ریشه ای مشترک است و با اینکه چشم ساده ابتدایی و حساس به نور به صورت ناگهانی و پیش از شاخه شاخه شدن حیوانات، ایجاد شده است، چشم پیچیده مرکب- که برای تصاویر شکل گرفته است- حدود 50 تا صد بار از همان ژنها و همان پروتئین نادر و ساختار، شکل گرفته است و این در دوره زمانی است که از عصر کامبرین درحدود 540 میلیون سال قبل شروع میشود.

چشمهای پیچیده میلیونها سال پیش در دورهای به نام انفجار کامبرین تکامل یافتهاند.هیچ شاهدی دال بر وجود چشمها قبل از این مرحله وجود ندارد، اما طیف وسیعی از تنوع در کمبرین میانی «بورگس شیل» مشهود است. طیف وسیعی از سازگاری در چشم، جهت تأمین نیازهای موجود زنده حامل آن، به وجود آمدهاست. توانایی چشمها در میزان تیزبینی، دامنه طول موجهایی که میتوانند دریافت کنند، حساسیتشان در نور کم، کشف حرکتها یا تشخیص اشیا و تعیین
رنگها تغییر کردهاست.

چشم انسان
ترکیب پیچیده چشم به عنوان دلیلی در پشتیبانی از این نظریه- که چشم به وسیله خالق ساخته شده است- به کار میرود و بیان میشود امکان ندارد به وسیله انتخاب طبیعی ساخته شده باشد. در سال1802 فیلسوف ویلیام بالی چشم را معجزه طراحی نامید. خود چارلز داروین در کتاباصل گونه ها می گوید تکامل چشم به وسیله انتخاب طبیعی در وهله اول احمقانه به نظر میرسد ولی خودش در ادامه بیان میکند که این حالت، ممکن است.
پس ممکن است وجود مراحل تدریجی فراوانی از چشم ساده و در حالتی ناقص وجود داشته باشد و به سوی چشم پیچیده و بالفعل درحد کمال برود و هر درجه از این درجات برای کسی- که آن را دارد- مفید است و وقتی از این بیشتر شود و هرگاه چشم تمایز یابد، همه این تفاوتها برای هر حیوانی تحت تاثیر شرایط متغیر زندگی، مفید خواهد بود.

دشوار است تصور کنیم چشم کامل و پیچیده از طریق انتخاب طبیعی شکل گرفته باشد و هرچند این دیدگاه بر اساس تصور ما غیر ممکن به نظر میرسد نمیتوان آن را مختل کننده نظریه تکامل تصور کرد. داروین حرکت تدریجی عصب بینایی تا جایی که با رنگدانه ها پوشیده شده است بدون آنکه هیچ ابزار یا مکانیسم دیگری داشتهباشد و بعدا رسیدن تا بالاترین درجه از کمال را، نمونه ایی برتر از مراحل منقرض شده تکامل میداند.
(پیدا نشدن واسطه های تکاملی در دوره کامبرین، نشانه سرعت بالای تکامل در این دوره زمین شناسی است. وقتی سرعت تکاملی، خیلی زیاد شود، فرصتی برای بسیاری از واسطه ها برای باقی ماندن در لایه های زمین نیست و این، به معنی نبودن این واسطه ها نمیباشد بلکه قدرت ما برای کشف اثار این واسطه ها اندک است. امروز با پژوهش های ژنتیکی میتوان این واسطه ها را دقیقتر شناخت.)

به نظر می رسد تصور داروین درست باشد و پژوهش های فعلی در مکانیسم های ژنتیکی مسئول تکامل چشم انجام شده است. در عصر کنونی پژوهش های تکامل، ارتقا یافته است و روش هایی اکنون توسط ما به کار گرفته شده است و آن، تحلیل ژنتیکی برای پژوهش مکانیسم مسئول تکامل چشم و عموم تکامل زیستی است.

قدیمی ترین فسیل ها از چشم- که تا امروز کشف شده است- به دوره کامبرین یعنی حدود 540 میلیون سال قبل برمی گردد. این دوره شاهد تکامل سریعی به نام انفجار کامبرین بوده اس. یکی از فرضیات ایجاد این تنوع،کلید نوریاز اندرو پارکراست که بیان میکند تکامل چشم زمینه رقابت برای برتری جویی را ایجاد کرد و این باعث تسریع در روند تکامل شد. تا قبل از این، موجوات زنده از قابلیت حساسیت به نور استفاده میکردند ولی نه برای حرکت سریع یا هدایت به وسیله دید.

از آنجا که بایگانی فسیلها به ویژه از دورهٔ کامبرین اولیه ناچیز است، تخمین سرعت تکامل چشم کار سختی است. یک مدل ساده با قرار دادن جهشهای کوچک در معرض انتخاب طبیعی، نشان میدهد که اندام بینایی اولیه- که بر اساس بهرهوری رنگدانههای نوری کار میکردند- میتوانستند به چشم پیچیده مانند چشم انسان طی ۴۰۰۰۰۰ سال تکامل پیدا کرده باشند.

چشم در عالم حیوانات
تقریبا 9% مجموعه حیوانی دارای چشم هستند. و از جمله حیوانات دارای چشم از مهره داران 40 هزار گونه و از نرمتنان و دو کفه ای ها نزدیک به 100 هزار گونه و از بند پایان و عنکبوتیان و حشرات بیشتر از یک میلیون گونه وجود دارد. وجود نژادهای حیوانی دارای چشم، بیشتر از بدون چشمها است. این ارجحیت در میان حیوانات شاید به سودمندی تکامل چشم برمیگردد که قبل از 540 میلیون سال قبل شروع شد.

چشم کمک کرد نژادهای حیوانی طی انفجار کامبرین تکامل یابند در این دوره تغییرات بسیاری رخ داد که منجر به تنوعی وسیع در میان حیوانات شد و بر اساس فرضیه آندرو پارکر دانشمند تاریخ طبیعی، چشم باعث موفقیت زیستی در رابطه میان حیوان شکارچی و قربانی او شد.

همچنین چشم نقشی مهم در عالم حیوانات در شناسایی جنس مونث توسط حیوان مذکر دارد. و تکامل حیوانات و زیاد شدن بزرگی بدن آنها طی این مرحله، عاملی ضروری برای تکامل چشم مرکب بوده است و شبکیه با مساحت بزرگ و عدسی بزرگ و مغز بزرگی که مناطقی برای پردازش پیام ها دارد همه اینها مگر در حیوانات بزرگ وجود ندارد و این حیوانات در دوره کامبرین در میان گروه های مختلف حیوانات قرار گرفته است.

ریشه واحد یا چندین اصل؟

برای آنکه بگوییم چشم در یک مرحله یا طی چندین مرحله ایجاد شده است باید چشم تعریف شود. بیشتر مکانیسم های ژنتیکی ای که رشد چشم با آن رخ میدهد بین همه موجودات زنده ای- که دارای چشم هستند- مشترک است و این سبب میشود نتیجه گیری کنیم سلف آنها نوعی از مکانیسم های حساس به نور را به کار برده است حتی اگر دارای اندام بینایی نباشد.

ولی حتی سلول های گیرنده نور ممکن است چندین بار از گیرنده های شیمیایی مشابه، تکامل یافته باشد. و سلول های حساس به نور میتواند در دوره ای طولانی پیش از انفجار کامبرین، موجود بوده باشد. خصوصیات مشابه تر مانند به کار بردن پروتئین گلبولین عدسی در سرپایان و عدسی مهره داران است و نقش پروتئین را از نقش ابتدایی به نقش و وظیفه ای جدید درون چشم تبدیل میکند.

مراحل تکامل چشم پیشینیان
نخستین چشم در موجودات تک سلولی دیده شده است و عبارت است از گیرنده های نوری به صورت پروتئین های حساس به نور که به آن لکه های نور میگویند و این لکه ها نمیتواند جز حس تابش های محیط، وظیفه دیگری داشته باشد. یعنی میتواند نور را از تاریکی تشخیص دهد و این برای پاسخ اندام ها طی ساعات روز یعنی دوره نوری مناسب است و با نظم روزانه خاص همراه شود ولی برای دیدن کافی ینست زیرا نمیتواند بین شکل ها تمیز دهد یا جهت اندام را مشخص کند.

لکه چشم در همه انواع اصلی حیوانات وجود دارد و بین موجودات تک سلولی، شایع است و از جمله آنها اوگلنا) تکیاختهای تاژکدار یوکاریوت)است.
لکه چشمی اوگلنا در انتهای جلویی قرار دارد و استیگما (خال) نام دارد و لکه ای کوچک با رنگدانه قرمز است که مجموعه ای از بلورهای حساس به نور را در بر دارد و لکه چشمی همراه با حرکت موجی تاژک به موجود زنده اجازه میدهد به طرف نور حرکت کند و به آن، در فتوسنتز کمک می کند و این وظیفه ای اساسی در کارکردهای روزانه است.

رنگدانه های چشمی در مغز موجودات پیچیده تر، وجود دارند و تصور می شود نقشی مهم در همزمانی تخم گذاری با تغییرات ماه داشته باشد. و از طریق درک تغییرات اندک در روشنایی شب، موجود زنده می تواند تولید اسپرم و تخمک را همراه با هم کند تا احتمال باروری بیشتر شود. خود نگاه و دید، بر اساس شیمی پایه ای زیستی و مشترک بین همه چشمها است. با این همه روشی که در آن این ابزارهای شیمیایی ترجمه میشود
با توجه به محیط و اندام متفاوت است. چشم تعداد زیادی ساختار و شکل دارد و همه آنها در مرحله بسیار دیرتری در مقایسه با پروتئین ها و مولکول های اصلی شکل گرفته است. چشم در سطح سلولی دو طراحی اصلی دارد:

یکی نخست دهانیان(پریتوستوم) شامل نرمتنان، حلقوی ها و بندپایان و دهان دومیان(دوتيروستومی ها)شامل مهره داران دارای نخاع و خارداران است. سلول گیرنده نور پروتئین هایی به نام اوپسین دارد و این، واحد عملکردی چشم است که در پاسخ به نور، پیامهای عصبی آزاد می کند. اوپسین های حساس به نور در طبقه مویی قرار میگیرد تا مساحت سطح را بیشتر کند. طبیعت این پرده ها با هم فرق دارد و دو شکل اساسی دازد: میکروویلوس و سیلیا(مژک).

در چشم گروه های اول (پریتوستوم) میکروویلوسها حضور دارند: توسعه و برآمده کردن غشای سلولی.
ولی در دسته دوم یعنی دوتيروستومی ها این موها از مژکها مشتق شدهاند که ساختارهای مجزایی دارند. با این همه موجود زنده از نوع دیگری از گیرنده های نوری بیرون از چشم بهره میبرد مثلا کرم حلقوی پلاتینرس دومریلی از سلول های کرکی در چشم استفاده می کند اشتقاق واقعی ممکن است پیچیدهتر باشد، به طوری که بعضی از میکروویلوسها دارای مژک هم باشند، اما مشاهدات دیگر، تفاوتهای بنیادینی بین نخستدهانیان و دهاندومیان را نشان میدهند.

با این حال در پژوهش های دیگر تفاوت بنیادی بین پروتستوم و دوتيروستومی ها مشاهده شده است و این تصورات بر اساس پاسخ سلولهای نوری است و برخی از سدیم و برخی دیگر از پتاسیم برای ایجاد پیام عصبی استفاده میکند و پریتوستومی ها هم اجازه عبور بیشتر سدیم از دیواره را در مقایسه با دوتیروستومی ها میدهد. حدس زده میشود که وقتی این دو گرو

ه در پرکامبرین (قبل از دوره کامبرین) از هم جدا شدند دارای گیرندههای نوری ابتدایی بودند و بعداً هر کدام بهطور مستقل به سمت چشمهای پیچیدهتر توسعه پیدا کردند.

چشم های ابتدایی
واحد اصلی پردازش نور در چشمها سلول های گیرنده نور است و اینها سلول هایی اختصاصی هستند که دو نوع مولکول در دیواره خود دارند یکی پروتئین های حساس به نور به نام اوپسین و دیگری حمل کننده رنگ است که رنگها را تمیز میدهد
مجموعه هایی که این سلول ها را دارد لكه های چشمی نامیده میشود و این اعتقاد وجود دارد که به صورت جداگانه بین 40 تا65 بار تکامل و ارتقا یافته اند. این لکه های چشمی برای این حیوانات ادراک بسیار اولیه براي جهت و شدت نور فراهم میکند ولی برای تمیز بین هر چیز و محیط اطراف آن کافی نیست.

مشخص است تکامل نظام بینایی میتواند جهت نور رادر چندین درجه مشخص کند و این کاری بسیار دشوارتر است و فقط شش گونه از میان سی و سه گونه، دارای این سیستم هستند. این نظام بینایی پیچیده،با تقعر تدریجی لکه بینایی چند سلولی همراه است و این قدرت جهت یابی پرتوها را تعیین می کند و این، امری است که دقت آن با زیاد شدن عمق تقعر بیشتر میشود.

لکه بینایی مسطح برای تعیین جهت نور فعال نیست زیرا پرتوی نور، سلول های حساس به نور را بدون در نظر گرفتن جهت آن، فعال میکند با این حال چشمهای مقعر، اجازه تعیین جهت یابی را به دلیل اختلاف سلولهایی- که نور بر اساس زاویه خود فعال خواهد کرد- می دهد.

حلزون های ابتدایی چشم های بزرگی دارند که در دوره کامبرین ایجاد شد و آن را می توان امروز در برخی حلزون ها و بی مهرگان معاصر دید و با اینکه این چشم های اولیه در شناسایی نور و نه جهت یابی آن، فعال است، نقش آن به تدریج با عمیق شدن حفره چشم تغییر کرد و تعداد سلول های گیرنده نور بیشتر شد و این امر به موجود زنده توانایی شناسایی دقیق تر نور را داد.

تکامل چشم طی انفجار کامبرین سرعت بسیار بیشتری گرفت و این یک تغییر ریشه ای در شناسایی تصویرها و جهت نور است.

نقش کوچک کردن دریچه ورود نور بعدا بیشتر از زیاد شدن عمق تقعر، باعث بهبود دقت بینایی شد: موجودات زنده از طریق آن توانستند به تصویر حقیقی برسند و این کمک کرد جهت نور کاملا معین شود. با اینحال شکل ها به صورت اندکی درک شد این نوع چشم اکنون در هسته داران هست ولی دقتی اندک و تصویری مبهم میدهد چون قرنیه وعدسی ندارد با این حال بهبودی واضح را نسبت به چشمان ابتدایی نشان میدهد. سلول های شفاف از تیرگی و درگیر شدن با موارد مزاحم جلوگیری میکند و این درون اتاق چشم باعث کند شدن سرعت نور میشود و می تواند به تصفیه رنگ و شکست بالای نور و ممانعت از ورود اشعه فرا بنفش و فعالیت درون و بیرون اب کمک کند.

قرنیه و عدسی دو بافت شفاف مسئول تجمع نور هستند و اینها در تمرکز آن در بخش پشتی شبکیه نقش دارد.
قرنیه از حفره چشم حفاظت میکند و همزمان مسئول دو سوم انکسار نور هم هست. یکی از دلایل اصلی محتمل برای توانایی چشم درجمع آوری مجموعه طول های موج نوری خاص از امواج الکترومغناطیسی یعنی طول موج نور مرئی، تکامل حساسیت نوری در گونه های آبزی در ابتدا است و فقط دو طیف نور سبز.و آبی میتوانند از محیط آبی بیرون بیاید.

تکامل ابزار تمرکز با استفاده از حرکت عضلات اطراف به سوی عقب و جلو است و برخی از این عضلات، عدسی را مسطح میکند. فرایند های دیگری جز این دو به عنوان فرآیندهای شیمیایی وجود دارد و از طریق تنظیم رشد چشم و محافظت بعد کانونی این کار را میکند و علاوه بر آن می توان شکل مردمک رادر تعیین نظام کانونی به کار برد مثلا شکاف طولی مردمک به ساختار مشترک چند کانونی اشاره دارد در حالی که مردمک حلقوی در نظام تک کانونی مشخص میشود. مردمک تحت تاثیر نور ساطع شده، به شکل حلقوی تنگ میشود و این، اندازه کانونی را زیاد میکند و در تاریکی گشاد میشود تا عمق تمرکز را کاهش دهد. به کاربردن ابزار تمرکز، شرط نیست و خطاهای کانونی با زیاد شدن وسعت مردمک بیشتر میشود .بنابراین بسیاری از حیوانات دارای چشم کوچک در نور مستقیم خورشید فعال میشوند و اساسا ابزاری برای تمرکز نور ندارند. ابزارهای نیاز به تمرکز نور فقط به صورت تدریجی ایجاد شد و هر وقت گونه بزرگتر باشد ایجاد میشود.

سیر تدریجی ارتقای ژنها و محصولات آن، به سوی شناخت بیشتر محیط، نشان دهنده هدفی است که در پس خلقت قرار گرفته است. هدف از خلقت، شناخت بیشتر برای واکنش کاملتر است و این سیر، متوقف نیست و اکنون هم ادامه دارد.

https://ar.wikipedia.org/…/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآچرا در مغز انسان، فرورفتاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در استیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقص در تشخیص هیجانات عامآیا امکان بازسازی اندامهگشایش دروازه جدیدی از طربیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانچگونه انتظارات بر ادراک افزایش قدرت ادراکات و حسآیا همه جنایت ها نتیجه بیبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بچراروياها را به یاد نمی آاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابچند جهانیآیا انسان با مغز بزرگش اخپمبرولیزوماب در بیماری چبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه باغبانی باعث کاهش افسردگی و اضطراب در بیماآیا هوش ارثی دریافتی از پبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووچراروياها را به یاد نمی آاوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجامزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتچندین ماده غذایی که ماننآیا احتمال دارد رویا از آپنج اکتشاف شگفت آور در موبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه جمعیت های بزرگ شکل الکتروتاکسی(گرایش و حرکآیا هوش سریعی که بدون احسالتهاب شریان تمپورالآیا هشیاری کوانتومی وجودبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريفلج بل، فلجی ترسناک که آنعضلانی که طی سخن گفتن چقدنزاع بین جهل و علم رو به پايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش امسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودچه زیاد است بر من که در ایآیا احتمال دارد رویا از آپوست ساعتی مستقل از مغز دبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل امیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارفلج خوابمقالاتنزاع بین علم و نادانی رو ايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ولزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاممشکلات نخاعیورزش و میگرناز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاچهار میلیارد سال تکامل بآیا برای تولید مثل همیشه پیموزایدبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سچگونه حافظه را قویتر کنیامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملفلج خواب چیستتاثیر ویتامین دی بر بیمانزاع بین علم و جهل رو به پايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورللزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دپیچیدگی های مغزی در درک زبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آننگاهی بر قدرت بینایی دراامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملفیلمی بسیار جالب از تغییصفحه اصلینظام مثبت زندگیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوامعنی روزهورزش در کمر درداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین اطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشننوار مغزی روشی مهم در تشخآیا تکامل و تغییرات ژنتیپیوند مغز و سر و چالشهای بیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر نگاهی بر توانایی اجزاي بناتوانی از درمان برخی ویانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختفیزیکدانان ماشینی برای تسوالات پزشکینظریه تکامل در درمان بیمایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر نقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه اینورون هاي مصنوعی می توانآیا خداباوری محصول تکاملپیوند سر، یکی از راه حلهابا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزناتوانی در شناسایی چهره انگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز افرگشت و تکامل تصادفی محض پیامهای کاربرانهفت چیز که عملکرد مغز تو ایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استنورون های ردیاب حافظهآیا دلفین ها می تواند از پیشینیان انسان از هفت میبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچظهور امواج مغزی در مغز مصنخاع ما تا پایین ستون فقراندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بفراموش کارها باهوش تر هسسایتهای دیگرهفت سین یادگاری از میراث ایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتومحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته ممغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای بوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشینوروپلاستیسیتی چیستآیا دست مصنوعی به زودی قاپیشرفتی مستقل از ابزار هبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمعلم به ما کمک میکند تا مونخستین تصویر از سیاهچالهانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر ممحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و بیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نینوشیدن چای برای مغز مفید آیا رژیم غذایی گیاهی سلاپاسخ گیاهان در زمان خوردبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلایم کمبود ویتامین E را نرمش های مفید در سرگیجهانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتباموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز نقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دنوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا راهی برای رفع کم آبی پختگی پس از چهل سالگي به بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را نرمشهای مهم برای تقویت عانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب فرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدننقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اچیزی خارج از مغزهای ما نیآیاما مقهور قوانین فیزیکپرورش مغز مینیاتوری انسابحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوچرا مغزهای ما ارتقا یافت انعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(قانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه مغز پیش انسان یا همآزمون ذهنی گربه شرودینگرآلزایمربحثی در مورد نقش ویتامينخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدچرا حیوانات سخن نمی گویناولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزینقش غذاها و موجودات درياآیا واکنش های یاد گرفته وگزیده ای از وبینار یا کنفبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنچگونه هموساپينس بر زمین إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَآیا ما تنها موجودات زنده بحثی جالب درباره محدودیتخواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکچرا حجم مغز گونه انسان دراولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفباینقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا آگاهی پس از مرگ از بیگزارش یک مورد جالب لخته وبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان چگونه آن شکری که می خوریمافراد آغاز حرکت خودشان رآیا مغز تا بزرگسالی توسعبحثی در مورد نقش کلسیم و