دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سیاره ابلهان

سیاره ابلهان!

زمین در میان کیهان وسیع، عرصه اي بسیار کوچک است.

در مورد رودهای خونی فکر کن که به وسیله ژنرال ها و گردن کشان، جاری شد تا بتوانند برای لحظه ای، سروران بخش کوچکی از این نقطه شوند!

کارل ساگان ستاره شناس برجسته آمریکایی 👆👆

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پالزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتممغز انسان رو به کوچکتر شدکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششممغزتان را در جوانی سیمکشگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استنقش اتصالات بین سلولهای رژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به نقش غذاها و موجودات دريازمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینمکانیزمهای دفاعی در برابواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بینورون هاي مصنوعی می توانزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزمحدودیت های حافظه و حافظورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچافیزیک مولکولها و ذرات در توپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمراحل ارتقای پله پله کیهژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنمعادله ها فقط بخش خسته کنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی الزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهممغز ایندگان چگونه استکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمنقش قهوه در سلامتیروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملنقش تیروئید در تکامل مغزرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانینقش غذاها و موجودات دريازندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیما انسانها چه اندازه نزدواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند ننورون های ردیاب حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به مخچه فراتر از حفظ تعادلورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازفیزیک و هوشیاریتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمرز مرگ و زندگی کجاستژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذببیماری بیش فعالیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزمعجزه ی علم در کنترل کرونکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممقاومت به عوارض فشار خون تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهممغز ابزار بقای برتر مادیکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پنقش مهاجرت در توسعه نسل اروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملنقش حفاظتی مولکول جدید دراه فراری نیستپیموزایداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویاویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانینقشه مغزی هر فرد منحصر بهزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینما انسانها چه اندازه نزدواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنوروپلاستیسیتی چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان مخچه ، فراتر از حفظ تعادلورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کفیزیکدانان ماشینی برای تتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده مرز بین انسان و حیوان کجاژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتمغز فکر میکند مرگ برای دیکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامقابله با کرونا با علم استاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتممغز ابزار برتر بقاکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتنقش میدان مغناطیسی زمین روش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آنقشه های مغزی جدید با جزیزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینما اکنون میدانیم فضا خالواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پنوروز یا روز پایانیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصمخچه ابزاري که وظیفه آن فوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشوفرگشت و تکامل تصادفی محض توسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریمزایای شکلات تلخ برای سلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکقبل از آغازتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرمغز قلبکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاململاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجممغز از بسیاری حقایق می گرکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدینقش محیط زندگی و مهاجرت دروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعینقش خرچنگ های نعل اسبی درراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها ویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسانقص در تشخیص هیجانات عامزونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مما با کمک مغز خود مختاريمواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسنوشیدن چای برای مغز مفید زبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهمدل همه جانبه نگر ژنرالیوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای فراموش کارها باهوش تر هستوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استمسیر دشوار تکامل و ارتقاکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیقبل از انفجار بزرگتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست مغز ما کوچکتر از نیم نقطهکی غایب شدی تا نیازمند دلکیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهمغز به تنهایی برای فرهنگ کریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش منقش نگاه از پایین یا نگاهروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختنقش داروهاي مختلف معروف راه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسممهندسی ژنتیک در حال تلاش ویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونانقطه بی بازگشتزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستما تحت کنترل ژنها هستیم یواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بیناییمدل های ریز مغز مینی برینیک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بفراموشی همیشه هم بد نیستتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های مسئول صیانت از عقیده کیسکمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست مغز مادران و کودکان در زممغز چون ابزار هوش است دلیکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکمغز برای فراموشی بیشتر ککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کوونقش نظام غذایی در تکامل مروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز انقش ذهن و شناخت در حوادث رابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر مولتیپل اسکلروز در زنان ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرچند نرمش مفید برای کمردرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاماه رجبواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته ونیکولا تسلازبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بیناییمدیریت اینترنت بر جنگیک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستفرایند پیچیده ی خونرسانیتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های مسئولیت جدیدکمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اقدرت انسان در نگاه به ابعتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستمغز چگونه صداها را فیلتر کیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهننقش نظریه تکامل در شناساروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما بنقش روی و منیزیم در سلامتراز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر مواد کوانتومی جدید، ممکنویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح چند جهانیزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون ماپروتیلینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردنیاز به آموزش مجازی دیجیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسمدارک ژنتیکی چگونه انسانیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلفرایند تکامل و دشواری هاتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های مستند جهان متصلکمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیملمس کوانتومیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییحس و ادراک (قسمت اول )مغز ناتوان از توجیه پیداکاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سومغز بزرگ چالش است یا منفعکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتینقش هورمون های تیروئید دروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات بنقش روزه داری در سالم و جراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر موجود بی مغزی که می تواندواقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان چندین ماده غذایی که ماننزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های ماجرای جهل مقدسواکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیچیزی خارج از مغزهای ما نیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهمروری بر تشنج و درمان هاییک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهافرایند حذف برخی اجزای مغتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورمشکلات نخاعیکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار الوب فرونتال یا پیشانی مغتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )مغز و سیر تکامل ان دلیلی کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستممغز بزرگ چالشهای پیش روکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و ینقش هورمون زنانه استروژنروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استنقش رژیم غذایی بر رشد و ارجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر موجودات مقهور ژنها هستندواقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم چه زیاد است بر من که در ایزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمماده ی تاریکواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده چیزی شبیه نور تو نیستسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسفلج نخاعی با الکترودهای تولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهمرکز هوشیاری، روح یا بدن یکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن فرد حساس از نظر عاطفی و بتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز مامشکلات بین دو همسر و برخیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیلوتیراستامتأثیر نگاه انسان بر رفتالیس دگرامفتامین یا ویاستئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلمغز آیندگان چگونه است ؟کاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهممغز بزرگ و فعال یا مغز کوکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطنقش ویتامین K در ترمیم اسريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا موبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهانقش رژیم غذایی در رشد و ارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمیهمانهای ناخوانده عامل واقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلونهایت معرفت و شناخت درک عزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهماده ی خالیواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیفلج بل، فلجی ترسناک که آنتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگتریمرکز حافظه کجاستیافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سفرضیه ای جدید توضیح میدهتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزمشکلات روانپزشکی پس از سکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیلا اکراه فی الدینتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوممغز انسان ایا طبیعتا تماکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهممغز بزرگترین مصرف کننده گل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیارينقش ژنتیک در درمان اختلاریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهمیگرن سردردی ژنتیکی که بواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر ازچهار میلیارد سال تکامل بزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهمبانی ذهنی سیاه و سفیدواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چفلج خوابتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پرمرکز حافظه کجاستیادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و قلب و عقلتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی مشکلات روانپزشکی در عقب کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دلایو دوم دکتر سید سلمان فتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوممغز انسان برای ایجاد تمدکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سوممغز حریص برای خون، کلید تگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیارينقش گرمایش آب و هوا در همریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت مینقش زبان در سلطه و قدرت ارشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنومیگرن شدید قابل درمان اسواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدمباحث مهم حس و ادراکوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مفلج خواب چیستتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهمرکز خنده در کجای مغز استیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارقیچی ژنتیکیتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیامشاهده گر جدای از شیء مشاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلولبخند بزن شاید صبح فردا زتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهممغز انسان برای شادمانی طکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتممغز زنان جوانتر از مغز مرگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعینقش پیش زمینه ها و اراده ریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصنقش زبان در سلطه و قدرت ارشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسومیدان مغناطيسي زمین بشر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی منوآوری ای شگفت انگیز دانزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زمجموعه های پر سلولی بدن موراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشمرگ چیستژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شامشاهده آینده از روی مشاهکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقبیشتر کمردردها نیازی به لرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارممغز انسان برای شادمانی طکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششممغزهای کوچک بی احساسگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارنقش آتش در رسیدن انسان بهریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هنقش سجده بر عملکرد مغززمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی میدازولام در درمان تشنج واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده نوار مغز مشاهده ی غیر مستزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیمحل درک احساسات روحانیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در سامرگ و میر پنهانژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویامطالعه ای بیان میکند اهدکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است با هوش مصنوعی خودکار روبلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهممغز انسان رو به کوچک تر شکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهممغزتان را در جوانی سیم کشگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی بنقش انتخاب از طرف محیط، نرژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردنقش غذاها و موجودات دريازمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سمکانیک کوانتومی بی معنی واکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعنوار مغزی روشی مهم در تشخزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پمحل درک احساسات روحانی دورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیفیلمی بسیار جالب از تغییتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفمرگ انتقال است یا نابود شژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار قانون جنگلتکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بمعنی روزهکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختل