دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پیموزاید

پیموزاید1،2

از داروهای ضد جنون است که در اختلالات حرکتی و رفتاری مانند سندرم تورت استفاده میشود.

متابولیت آن یعنی Phenylbutylpiperadine
یک آنتاگونیست(مهار کننده) مرکزی گیرنده دو دوپامین است.

با مقدار کم شروع و به تدریج مقدار آن بیشتر میشود ولی به بیشتر از ده میلیگرم در روز نمیرسد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درگیری مغز در بیماری کویمغز مادران و کودکان در زمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهاوکينگ پیش از مرگش رسالاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس مغز برای فراموشی بیشتر کانسان جدید از چه زمانی پاواکسن کرونا از حقیقت تاتبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپیکی از علل محدودیت مغز امبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایفراموش کارها باهوش تر هسکاربرد روباتهای ريز، در چگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانلزوم سازگاری قانون مجازاگاهی لازم است برای فهم و نرمش های مفید در سرگیجهارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سمکانیزمهای دفاعی در برابپیشرفتی مستقل از ابزار ههفت چیز که عملکرد مغز تو از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآمروری بر تشنج و درمان هایآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبمغز چون ابزار هوش است دلیافراد آغاز حرکت خودشان رهدف یکسان، در مسیرهای متاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انسان عامل توقف رشد مغزواکسن کرونا ساخته شده توبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تیافته های نوین علوم پرده بحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانفراموشی همیشه هم بد نیستکجای مغز مسئول پردازش تجچگونه آن شکری که می خوریماخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنلزوم سازگاری قانون مجازاگاهی مغز بزرگ چالش استنرمشهای مهم برای تقویت عارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنما انسانها چه اندازه نزدپاسخ گیاهان در زمان خوردهفت سین یادگاری از میراث از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوومغز چگونه صداها را فیلتر افزایش قدرت ادراکات و حسهدف از تکامل مغزاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامغز بزرگ چالش است یا منفعانعطاف پذیری مکانیسمی علواکسن دیگر کرونا ساخته شبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستنقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استیادگیری مهارت های جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دنقطه بی بازگشتابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانفرایند تکامل و دشواری هاکرونا چه بر سر مغز می آورچگونه انتظارات بر ادراک اخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنممانتین یا آلزیکسا یا ابگذر زمان کاملا وابسته به چرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر ما انسانها چه اندازه نزدپختگی پس از چهل سالگي به همیشه اطمینان تو بر خدا باز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سمرکز حافظه کجاستآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومغز ناتوان از توجیه پیداافزایش مرگ و میر سندرم کوهدف از خلقت رسیدن به ابزابلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امغز بزرگ چالشهای پیش رواولین هیبرید بین انسان وواکسن دیگری ضد کرونا از دبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستینقش حفاظتی مولکول جدید دایرادهای موجود در خلقت بیادآوری خواب و رویابحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابچند جهانیابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز فرایند حذف برخی اجزای مغکشف مکانیسم عصبی خوانش پچگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایمنابع انرژي پاک سرچشمه حگربه شرودینگر و تاثیر مشچرا پس از بیدار شدن از خوارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزما با کمک مغز خود مختاريمپرورش مغز مینیاتوری انساهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک اندامرکز خنده در کجای مغز استآیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمغز و سیر تکامل ان دلیلی افسردگی و اضطراب در بیماهزینه ای که برای اندیشیدبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین مورد پیوند سر در انواکسن سرطانبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقنقش حیاتی تلومر دی ان آ داگر نعمت فراموشی نبود بسژن هوش و ساختارهای حیاتی بحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاچندین ماده غذایی که ماننابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنفرد حساس از نظر عاطفی و بکشف مکانیسمی پیچیده در بچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استمنبع خواب و رویاگزیده ای از وبینار یا کنفچرا بیماری های تخریبی مغارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سما تحت کنترل ژنها هستیم یآلودگی هوا و ویروس کروناهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بمرگ انتقال است یا نابود شآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممغز آیندگان چگونه است ؟الکتروتاکسی(گرایش و حرکهزینه سنگین انسان در ازابوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمغز حریص برای خون، کلید تاولین تصویر در تاریخ از سواکسنی با تاثیر دوگانه ابار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بنقش خرچنگ های نعل اسبی دراگر نعمت فراموشی نبود بسژن یا نقشه توسعه مغز و نقبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریچه زیاد است بر من که در ایابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز قیچی ژنتیکیکشف ارتباط جدیدی از ارتبچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیمنحنی که ارتباط بین معرفگزارش یک مورد جالب لخته وچرا حیوانات سخن نمی گوینارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچماه رجبآلزایمرهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولوومراحل ارتقای پله پله کیهآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان ایا طبیعتا تماالتهاب شریان تمپورالهزاران سال چشم های بینا وبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامغز زنان جوانتر از مغز مراولین سلول مصنوعیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش داروهاي مختلف معروف اگر تلاش انسان امروز براژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از چهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیقانون مندی نقشه ژنتیکی مکشف جمجمه ای درکوه ایرهوچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیمنشأ اطلاعات و آموخته ها گشایش دروازه جدیدی از طرچرا حجم مغز گونه انسان درارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصماپروتیلینآیا ممکن است موش کور بی مهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدمزایای شکلات تلخ برای سلآیا جهش های ژنتیکی، ویروهوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان برای ایجاد تمدامیوتروفیک لترال اسکلروهستي مادي ای که ما کوچکتربیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمغزهای کوچک بی احساساوکرلیزوماب داروی جدید شوبینار اساتید نورولوژی دبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زنقش روزه داری در سالم و جابزار هوش در حال ارتقا ازژنها ، مغز و ارادهبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی چهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری قانون جنگلگنجینه ای به نام ویتامین چگونه حافظه را قویتر کنیادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دمهندسی ژنتیک در حال تلاش پمبرولیزوماب در بیماری چچرا خشونت و تعصبارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا مومبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا ما تنها موجودات زنده هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجآیا خداباوری محصول تکاملهوش احساسیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهمغز انسان برای شادمانی طامید درمان کرونا با همانهستی ما پس از شروعی چگال بیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمغزتان را در جوانی سیمکشايندگان چگونه خواهند دیدوراپامیل در بارداریبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله نقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقای موجود زنده از ژنهای مشترک بین انسان و وبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تنوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایقانونمندی و محدودیت عالمگویید نوزده و ایمنی ساکتنگاه محدود و تک جانبه، مشاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی امولتیپل اسکلروز در زنان پنج اکتشاف شگفت آور در موچرا در مغز انسان، فرورفتارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را مجموعه های پر سلولی بدن مآیا مغز تا بزرگسالی توسعهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات نخاعیآیا دلفین ها می تواند از هوش عاطفی بیشتر در زنانازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز انسان برای شادمانی طامگا سه عامل مهم سلامتو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته منقش قهوه در سلامتیايا اراده آزاد توهم است یورزش هوازی مرتب خیلی به قبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقای موجود زنده از ژنهای هوش ، کدامندبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موباینورون هاي مصنوعی می توانابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایقارچ بی مغز در خدمت موجودگوشه بیماری اتوزومال رسسنگاه انسان محدود به ادراادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئمواد کوانتومی جدید، ممکنپوست ساعتی مستقل از مغز دچراروياها را به یاد نمی آارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را محل درک احساسات روحانیآیا همه جنایت ها نتیجه بیهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیمشکلات بین دو همسر و برخیمشکلات روانپزشکی پس از سآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتمغز انسان رو به کوچک تر شامروز دانش ژنتیک هیچ ابهوقت نهيب هاي غير علمي گذشبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقش مهاجرت در توسعه نسل اايا اراده آزاد توهم است یورزش هوازی ، بهترین تمریبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از کلرال هیدرات برای خوابانبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب فلج بل، فلجی ترسناک که آنکی غایب شدی تا نیازمند دلنورون های ردیاب حافظهاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با قبل از انفجار بزرگگوشت خواری یا گیاه خوارینگاهی بر قدرت بینایی دراادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنموجود بی مغزی که می تواندپیموزایدچراروياها را به یاد نمی آاز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خومحل درک احساسات روحانی دآیا هوش ارثی دریافتی از پهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیپیامهای کاربرانمشکلات روانپزشکی در عقب آیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومغز انسان رو به کوچکتر شدانفجار و توقف تکاملی نشاوقتی فهمیدی خطا کردی برگبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقش محیط زندگی و مهاجرت دای آنکه نامش درمان و یادشورزش و میگرنبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودانقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانفلج خوابکیست کلوئید بطن سومنوروپلاستیسیتی چیستاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابقدم زدن و حرکت دید را تغیگیلگمش باستانی کیستنگاهی بر توانایی اجزاي بارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان موجودات مقهور ژنها هستندپیچیدگی های مغزی در درک زنزاع بین جهل و علم رو به پاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زبامحدودیت های حافظه و حافظآیا هوش سریعی که بدون احسهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسسایتهای دیگرمشاهده آینده از روی مشاهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوشیاری کوانتومیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز ایندگان چگونه استانواع سکته های مغزیویتامین E برای فعالیت صحبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقش نظام غذایی در تکامل مایندرالورزش بهترین درمان بیش فعبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمیننقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درفلج خواب چیستکاهش التهاب ناشی از بیمانوشیدن چای برای مغز مفید اثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاقدرت انسان در نگاه به ابعگیاه خواری و گوشت خوار کدناتوانی از درمان برخی ویارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانمیهمانهای ناخوانده عامل پیوند مغز و سر و چالشهای نزاع بین علم و نادانی رو از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و مخچه فراتر از حفظ تعادلآیا هشیاری کوانتومی وجودهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگمعنی روزهآیا راهی برای رفع کم آبی هوش، ژنتیکی است یا محیطیاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمغز ابزار برتر بقاانگشت نگاری مغز نشان میدویتامین E در چه مواد غذایبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقش هورمون های تیروئید دایا کوچک شدن مغزانسان الورزش در کمر دردبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کساننقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیفیلمی بسیار جالب از تغییکاهش دوپامین عامل بیمارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک اثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتلوب فرونتال یا پیشانی مغگالکانزوماب، دارویی جدیناتوانی در شناسایی چهره ارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عمیگرن سردردی ژنتیکی که بپیوند سر آیا ممکن استنزاع بین علم و جهل رو به پاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت امخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا واکنش های یاد گرفته وهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتدرک عمیق در حیواناتمغز فکر میکند مرگ برای دیآیاما مقهور قوانین فیزیکهیچگاه از فشار و شکست نتراستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمغز از بسیاری حقایق می گراندوهگین نباش اگر درب یا ویتامین دی گنجینه ای بزربیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش هورمون زنانه استروژنایا این جمله درست است کسیوزوز گوشبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آننقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارفیزیکدانان ماشینی برای تکایروپاکتیک چیستچیزی خارج از مغزهای ما نیاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودلبخند بزن شاید صبح فردا زگامی در درمان بیماریهای نخاع ما تا پایین ستون فقرارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عمیگرن شدید قابل درمان اسپیوند سر، یکی از راه حلهانظام مثبت زندگیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآزمون ذهنی گربه شرودینگرهاوکينگ پیش از مرگش رسالاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمغز به تنهایی برای فرهنگ انسان قدیم در شبه جزیره عواکنش های ناخودآگاه و تقبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش ژنتیک در درمان اختلاایا ابزار هوشمندی یا مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منانقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر فرگشت و تکامل تصادفی محض کاربرد روباتهای ريزنانوچگونه مغز پیش انسان یا هماجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلالرزش ناشی از اسیب به عصبگامی در درمان بیماریهای نخستین تصویر از سیاهچالهارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشممیدان مغناطيسي زمین بشر پیشینیان انسان از هفت مینظریه تکامل در درمان بیماز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد و