دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پیموزاید

پیموزاید1،2

از داروهای ضد جنون است که در اختلالات حرکتی و رفتاری مانند سندرم تورت استفاده میشود.

متابولیت آن یعنی Phenylbutylpiperadine
یک آنتاگونیست(مهار کننده) مرکزی گیرنده دو دوپامین است.

با مقدار کم شروع و به تدریج مقدار آن بیشتر میشود ولی به بیشتر از ده میلیگرم در روز نمیرسد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین هممغز بزرگ و فعال یا مغز کوبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت سازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابنقش ویتامین K در ترمیم اسبیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد نقش رژیم غذایی در رشد و ابارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصمیهمانهای ناخوانده عامل ششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومنهایت معرفت و شناخت درک عبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی ماده ی خالیعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانمرکز حافظه کجاستپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیفرایند حذف برخی اجزای مغزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نلوب فرونتال یا پیشانی مغسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا جنین انسان، هوشمندی منابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهمغز بزرگترین مصرف کننده به خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش ژنتیک در درمان اختلابیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارنقش زنجبیل در جلوگیری از بازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علمیگرن سردردی ژنتیکی که بصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسچهار میلیارد سال تکامل ببحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بامبانی ذهنی سیاه و سفیدعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه مغز پیش انسان یا همبرخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میفلج نخاعی با الکترودهای زندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز برامرکز حافظه کجاستسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرلوتیراستامسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از مغز انسان ایا طبیعتا تمااستخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما ممنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین مغز حریص برای خون، کلید تبه زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد نقش گرمایش آب و هوا در همبیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژینقش زبان در سلطه و قدرت ابازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکمیگرن شدید قابل درمان اسضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تچهار ساعت پس از کشتار خوکبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوامباحث مهم حس و ادراکعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتفلج بل، فلجی ترسناک که آنزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آفرضیه ای جدید توضیح میدهزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پلیس دگرامفتامین یا ویاسسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمداستروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختوزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای مومغز زنان جوانتر از مغز مربه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری کجاست قسمت سرنوشتاختلال در شناسایی حروف و نقش پیش زمینه ها و اراده بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حینقش زبان در سلطه و قدرت ابازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انمیدان مغناطيسي زمین بشر ضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تنوآوری ای شگفت انگیز دانبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالمجموعه های پر سلولی بدن معید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و فلج خوابزندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازمرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساقلب و عقلزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسلا اکراه فی الدینسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پریک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفمغزهای کوچک بی احساسبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت سریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و نقش آتش در رسیدن انسان بهبیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش سجده بر عملکرد مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و میدازولام در درمان تشنج طلای سیاهاز نخستین همانند سازها تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان المحل درک احساسات روحانیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب فلج خواب چیستزونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کروناقیچی ژنتیکیزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودلایو دوم دکتر سید سلمان فسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهاناتوسوکسیمایدمغزتان را در جوانی سیم کشبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهنقش انتخاب از طرف محیط، نبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش غذاها و موجودات دريابحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سمکانیک کوانتومی بی معنی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تنوار مغزی روشی مهم در تشخبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیمحل درک احساسات روحانی دعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(فلج دوطرفه عصب 6 چشمزونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانمعنی روزهاز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته ولبخند بزن شاید صبح فردا زسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچک تر شاصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در ساجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از منابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت رمغزتان را در جوانی سیمکشبی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انساننقش اتصالات بین سلولهای بیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به نقش غذاها و موجودات دريابحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیمکانیزمهای دفاعی در برابطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدنورون هاي مصنوعی می توانبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز محدودیت های حافظه و حافظعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریفناوری هوش مصنوعی نحوه خزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح قانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردلرزش ناشی از اسیب به عصبسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچکتر شداصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند بامنابع انرژی از نفت و گاز سیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدنقش قهوه در سلامتیبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در اننقش تیروئید در تکامل مغزبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین منقش غذاها و موجودات دريابحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شما انسانها چه اندازه نزدظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسنورون های ردیاب حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپمخچه فراتر از حفظ تعادلعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریفیلمی بسیار جالب از تغییزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان قانون جنگلسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از مغز ایندگان چگونه استاضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قامنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهنقش مهاجرت در توسعه نسل ابیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکنقش حفاظتی مولکول جدید دبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع خواب و رویاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هونقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدما انسانها چه اندازه نزدعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزنوروپلاستیسیتی چیستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییفیزیک مولکولها و ذرات در زیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم قانون جنگلسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانمغز فکر میکند مرگ برای دیاز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده لزوم سازگاری قانون مجازاسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار بقای برتر مادیاطلاع رسانی اینترنتیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنابع انرژی از نفت و گاز سیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانانقش میدان مغناطیسی زمین بیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کواننقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا منحنی که ارتباط بین معرفشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فنقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یما اکنون میدانیم فضا خالعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزنوشیدن چای برای مغز مفید برین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استمخچه ابزاري که وظیفه آن فعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتفیزیک و هوشیاریزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین همانمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوقانونمندی و محدودیت عالمسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانمغز قلبازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیلزوم سازگاری قانون مجازاسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار برتر بقااطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنابع انرژی از نفت و گاز سکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان نقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمنقش خرچنگ های نعل اسبی دربیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکمنشأ اطلاعات و آموخته ها شباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز اننقص در تشخیص هیجانات عامبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یما با کمک مغز خود مختاريمعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتمدل همه جانبه نگر ژنرالیعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردفیزیکدانان ماشینی برای تزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازقارچ بی مغز در خدمت موجودسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین همانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهمقاومت به عوارض فشار خون سندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از مغز از بسیاری حقایق می گراطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی منابع انرژی از نفت و گاز سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گنقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تایینقش داروهاي مختلف معروف بیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی تومهندسی ژنتیک در حال تلاش شباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز اننقطه بی بازگشتبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمما تحت کنترل ژنها هستیم یعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسانیکولا تسلابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بمدل های ریز مغز مینی برینغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمسئول صیانت از عقیده کیساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثقبل از آغازسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغز مادران و کودکان در زماستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخمقابله با کرونا با علم اسسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از مغز به تنهایی برای فرهنگ اطلاعاتی عمومی در مورد ماعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش نظام غذایی در تکامل مبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است نقش ذهن و شناخت در حوادث بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عمولتیپل اسکلروز در زنان شباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انساچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشماه رجبعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار نیاز به آموزش مجازی دیجیبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مدیریت اینترنت بر جنگمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصفراموش کارها باهوش تر هسزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمسئولیت جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مقبل از انفجار بزرگسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغز چون ابزار هوش است دلیاستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آملاحظه های اخلاقی دربارهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مغز برای فراموشی بیشتر کمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمنقش نظریه تکامل در شناسابیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلنقش روی و منیزیم در سلامتبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان مواد کوانتومی جدید، ممکنشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهاچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند ماپروتیلینعلت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هفراموشی همیشه هم بد نیستزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمستند جهان متصلاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده قدم زدن و حرکت دید را تغیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغز چگونه صداها را فیلتر استفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آملاحظات بیهوشی قبل از جرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از ابزارهای پیشرفته ارتباط مغز بزرگ چالش است یا منفعبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولمنابع بی نهایت انرژی در دساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زماننقش هورمون های تیروئید دبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و نقش روزه داری در سالم و جبار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاموجود بی مغزی که می تواندشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دماجرای جهل مقدسعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکچیزی شبیه نور تو نیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسمروری بر تشنج و درمان هایصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردفرایند پیچیده ی خونرسانیزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعقدرت انسان در نگاه به ابعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغز ناتوان از توجیه پیدااستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه ممانتین یا آلزیکسا یا ابسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای بقا از نخستین همغز بزرگ چالشهای پیش روبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دوممناطق خاصی از مغز در جستجساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذبنقش هورمون زنانه استروژنبیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش رژیم غذایی بر رشد و ابار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزموجودات مقهور ژنها هستندشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومچه زیاد است بر من که در ایبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه ماده ی تاریکعوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنکاتی در مورد تشنجبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسمرکز هوشیاری، روح یا بدن سوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به فرایند تکامل و دشواری هازبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیلمس کوانتومیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از مغز و سیر تکامل ان دلیلی استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنابع انرژي پاک سرچشمه حسودمندی موجودات ابزی بر