دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هستي مادي ای که ما کوچکتر از نقطه ای در میان آن هستیم

هستي مادي ای- که ما کوچکتر از نقطه ای در میان آن هستیم- و مغز ما کوچکتر از نیم نقطه ای است، همین هستی مادی، یکی از بی شمار هستی ای هست که در جهان وجود دارد. ما چقدر کوچکيم در برابر هستی بزرگ خدا و چقدر مغروريم در برابر علمهايي که نمی دانیم.

پای سخن های یکی از دانشمندان علم فیزیک و ادله او برای اثبات جهان های متعدد دیگر همراه با جهان ما می نشینیم:

سوال : آیا هستی، حقيقتا ابتدایی دارد یا ظهور ناگهانی و دفعی آن، برخی قوانین را نقض میکند؟

شون کارول دانشمند فیزیک نظری در دانشکده تکنولوژی کالیفرنیا است که بر نظریات علم کیهان شناسی یعنی نظریه ميدان و جاذبه از طریق مطالعه تکامل هستی، تمرکز می کند.

در اينجا گفتگویی را که سايت wired.com با این دانشمند انجام داده است نقل می کنيم و او در آن، نظریه خود را- که خاص مفهوم زمان است- توضیح می دهد

سوال: آیا می توانید نظرتان را درباره زمان با اصطلاحاتي که همه بفهمند توضیح دهید؟

کارول: من می کوشم، بفهمم زمان چگونه عمل می کند و این سوالی بزرگ است که جوانب مختلفی دارد و بسیاری، آن را به اينشتاين و زمان-مکان بر می گردانند و توضیح می دهند چگونه وقت را از روی ساعتها محاسبه کنیم.

ولی جهتی از زمان را- که من به آن می پردازم- فلش زمان است و این حقیقت که گذشته از آینده متفاوت است و ما گذشته را به یاد می آوریم، ولی زمان آینده را به یاد نمی آوریم.

و حقیقت آن که فرآیندهایی هست که بازگشت، در آن رخ نمي دهد. فلش زمانی به روشی اشاره می کند که امور در آن به جهت خاصی پیش مي رود.

برای نمونه: تخم مرغ، شکسته است ولی هرگز به صورت قبل از ضربه برنمی گردد.

فلش زمانی بر افکاری مستند است که به لودويگ بولتزمان بر میگردد و او دانشمند فیزیک دان اتریشی در سال 1870 بود و او همان کسی است که انتروپي را کشف کرد و انتروپي یعنی میزان اضطراب و جنبش در نظام یا حالت نامنظمی یا پریشانی

و این قانون دوم ترمودینامیک حرارتی است که بیان می کند اشیا از حالت نظم به حالتی پراکنده تر و بی نظم تر منتقل می شوند و امکان ندارد، عکس آن اتفاق بیفتد.

پس وقتی تعدادی از کاغذها، به دقت در کتابخانه تو مرتب شود و تو به مسافرت دوری بروی هرگز عجیب نیست که اینها نامنظم شوند، ولی تو بسیار شگفت زده میشوی اگر بی نظمی و اضطراب در کاغذهايي رخ دهد که به دقت انبار و دسته بندي شده است.

این، انتروپي و فلش زماني است. بولتزمان این را فهمید و روشن کرد چگونه انتروپي با فلش زمانی مرتبط است ولی قطعه ای گمشده در تفسیر آن وجود دارد. این قطعه گم شده، سببی است که پایین آمدن سطح انتروپي در لحظه ظهور فلش زمانی ایجاد ميکند!

چرا برگه ها در اصل و ابتدا، به دقت منظم شده اند؟!

این چیزی است که من می کوشم در نظریه خود توضیح دهم.

من مي کوشم علم کيهان ها را بفهمم.

چرا انفجار بزرگ آن خصوصیات را دارد که سبب ایجاد آن شده است( و در ابتدا بی نظم و پراکنده نیست بلکه نقطه تکينگي به صورت متمرکز و نسبت منظم وجود دارد) و چگونه می توانیم جهت گیری واحد زمان را بشناسیم؟ چرا اسباب، پیش از آثار است؟چرا ما کوچک متولد می شویم و بزرگ می شویم؟ (ارتباط انتروپي و فلش زمانی از نظر برخی دانشمندان، ارتباطی مستقیم است یعنی حرکت در جهت فلش زمانی، با زیاد شدن انتروپي همراه است و حرکت در جهت عکس فلش زمانی، با کاهش انتروپي همراه است!

آیا بی نظمی در بهار- که پس از زمستان است و در جهت فلش زمانی، پس از زمستان می آید- بیشتر شده است؟ یا مثلا پس از ادغام سلولهای اسپرم و تخمک و یکی شدن آنها و ایجاد سلول تخم- که بر روی فلش زمانی است- بی نظمی و انتروپي بیشتر شده است؟ اصلا اینطور نیست.

در سیستمی هستیم که گاهی انتروپي در آن زیاد میشود و گاهی در جهت فلش زمان، انتروپي و بی نظمی کم میشود و این تغییرات، در جهت فلش زمانی، اصلا ثابت و پایدار نیست. پس ابهام انتروپي کم در ابتدای خلقت و در زمان تکينگي، ابهامی وارد نیست

و حالا با تفسیر جهان های موازی به وسیله شون کارل و میچيو کاکو و تاثیر این جهان ها بر جهان مادی ما نه تنها نیازی به نفي انتروپي و بی نظمی، در جهت فلش زمانی در یک سیستم بسته- که تحت تاثیر نیروهای کیهانی بیرون از آن سیستم هست- نميباشد-(که البته دیدیم در یک سیستم بسته هم همیشه با انتروپي بیشتر در فلش زمانی مواجه نیستیم)- نه تنها دیگر نیاز به نفی قانون دوم انتروپي مقدس!! از نظر برخی محققان نا آشنا نیست، بلکه این نیروهای خارج از سیستم بسته عالم مادی، می توانند همه چیز را در قوانین این سیستم بسته دگرگون کنند و ما را در عدم قطعيتي فرو ببرند که جز با کمک و پیام مستقیم خالق مطلق این سیستم ها امکان خروج از آن ممکن نيست)

سوال :همه چیز به دليل زیاد شدن انتروپي است همه چیز به دلیل شرایط انفجار بزرگ است.

بنابراین انفجار بزرگ همه چیز را آغاز کرد ولی تو معتقدی، چیزی قبل از ا

نفجار بزرگ، بوده است و سبب ایجاد آن بوده است، آن چیست؟

کارول : اگر تخم مرغی در یخچال باشد هرگز شگفت زده نمي شوي و نمی گویی این، یک پیروزی برجسته است و نمی گويي این ایجاد، ضد انتروپي و غیر عادی است، زیرا تو میدانی تخم مرغ در کیهان تنها نیست. تخم مرغ از مرغ بیرون می آید و مرغ بخشی از مزرعه است و مزرعه هم، جزئی از محیط زیست است.

همراه با کیهان نمی توانیم بگوئیم، جزئی از چیزی دیگر هم وجود دارد ولی این دقيقا چیزی است که می گویم و متناسب با علم هستی جدید است- که می گوید هستی مرئی، همه چیز نیست بلکه جزيي از هستی های متعدد بزرگتر است و انفجار بزرگ، آغاز آن نیست.

اگر این مطلب درست باشد سوالی را که می کوشیم جواب دهیم تغییر می دهد( چرا هستی با انتروپي پایین آغاز ميشود؟). این سوال اینطور تغییر مي کند که (چرا جزئی از هستی انتروپيش، کاهش می یابد) و این را آسانتر میتوان جواب داد.

همه اینها به ما نشان می دهد که ما نیازمند نظریه هستي هاي متعدد هستیم تا نظم موجود درجهان نخستينمان را تفسیر کنیم و تفسیر کند، چرا زمان به جای رفتن به گذشته به سوی آینده مي رود.

سوال: در نظریه هستی های متعدد، هستی ثابت را در وسط داریم. از آن هستی، هستی های کوچکی بیرون می آید و در جهات گوناگون یا فلشهاي زمانی، منتشر می شود.آیا این یعنی : هستی ای- که در مرکز است- زمان ندارد؟

کارول: لحظات مختلفی در تاریخ هستي وجود دارد و وقت، به تو خبر میدهد کدام لحظه را درباره اش سخن می گوییم. و فلش زمانی هم هست که به ما احساس پیشرفت و گذر و مرور در زمان را می دهد. هستی ثابت در میانه، به آن دلیل که به صورت یکنواخت مرتب شده است، زمان دارد ولي فلش زمان ندارد یعنی آینده ای در برابر گذشته وجود ندارد . همه چیز به صورت برابر با بقیه است .

سوال : پس ما نمی توانیم، آن زمان را ملاحظه کنیم؟

کارول :می توانیم اندازه گیری کنيم ولی هرگز آن را حس نمی کنیم و هرگز آن را آزمایش نمی کنیم زیرا اجسام مانند ما، در آن محیط وجود ندارد زیرا ما برای درک وجودمان، بر فلش زماني( عالم مادی و ابزارهای درکی مادی خويش)اعتماد مي کنیم .

سوال: پس زمان، در آن هستی چیست؟

کارول: حتی در خلا، زمان و مکان همچنان وجود دارند. دانشمندان فیزیک به این سوال این گونه پاسخ میدهند- که وقتي درختی در جنگل سقوط میکند و کسی در آنجا نیست که صدای سقوط آن را بشنود- آیا صدایی ایجاد می شود یا نه؟ مي گویند بله کاملا صدایی ایجاد ميشود.

و مثلا اگر زمان، بدون انتروپي ریزش کنند و کسی نباشد آن را بیازماید آیا زمان در آنجا از میان میرود؟ همچنان در آنجا زمان وجود دارد.

زیرا زمان جزیی از قوانین اساسی و همیشگی طبیعت است. حوادثی که در هستی خلأ رخ می دهد، سببی ندارد، صاحب حافظه ای نیست، پيشرفي ندارد و پیر شدن یا متابولیسم یا هر چیز از این قبیل در آن نیست اینها فقط تغییر و تبدیل کور است. (وجود زمان در جهان موازی ما- که قابل اندازه گیری به وسیله ما نیست- چیزی است که شون کارول به آن اعتقاد دارد ولی وقتی چیزی قابل لمس و مشاهده نیست، آن را چگونه میتوان دریافت؟

شاید بگوییم با تاثیرات آن، به آن پی مي بريم بدون آنکه آن را مستقیم ببینیم، پس وقتي مي دانيم تاثیرات عالم مادی، به تنهايي برای توجیه ایجاد یک نقطه سیاه در آن کفایت نمی کند و وجود جهان موازی و بالاتر را اثبات نماییم، در اینجا مانند همان جنگلی- که کسی در آن نیست ولی درختی در آن می افتد و صدایی متناسب با آن جنگل ايجاد می کند- می توانیم تصور کنیم تغییرات در عالم موازی ما هم شامل زمانی متناسب با خود آن جهان میشود به خصوص وقتی این احتمال باشد که اين تغییرات در جهان موازی، بسیار سریعتر و بسیار زنده تر و پوياتر از عالم مادی ماست

و هر چه که باشد، فرض زمان برای جهان موازی ما، هرگز تثبیت کننده آن زمان، در مغزهای مادی ما نیست و جز شبحی مبهم در ذهن ما نمی افزايد و این شبح مبهم، هرگز نباید ما را از اتفاقات آن جهان موازی مطمئن کند.

حیرتی شیرین که حیران این حیرت را متواضعانه آواره دشتهای تحقیق و پرسش ميکند و او را با این جمله آرام میسازد که حکمت با تواضع میروید و نه با تکبر!)

سوال: وقتی فلش زمانی بر ادراک ما و درک ما از آن تمرکز می کند، آیا اشخاصی مانند تو که آن را بیشتر می فهمند آن را به صورت متفاوت از ما درک می کنند؟

کارول: هميشه اینطور نیست اول تصور می آید و پس از آن در آینده فهم، می آید. بنابراین فهم، تصور را تغییر نمی دهد بلکه فقط بر جایگیر کردن این تصور در مقیاس وسیع تر کمک می کند. مطلب مشهوری را به یاد مي آورم ( من زمان را می شناسم ولی وقتی از من درباره تعریف آن بپرسی امکان ندارد بتوانم آن تعریف را به تو بدهم) بنابراين معتقدم که همه ما گذر زمان را با راههائی بسیار مشابه ملاحظه مي کنيم و کوشش فهم تصورات و ادراک ما آن را تغییر نمی دهد ..

علم با مشکلی اساسی روبرو است:

قانون طبیعت مي گويد وجود، به سوی بی نظمی می رود و بی نظمی بیشتر مي شود و به این ترتیب شگفت آور است که جهان ما - همانطور که امروز هست- منظم متولد شود ولی دانشمند فیزیک کارول این مشکل را از طریق نظریه تعدد هستی ها حل می کند.

از نظر او، وجود، در هستی هایی که ممکن است به صورت بالفعل وجود داشته باشند و برخی از این جهانها جهان های دیگری را تولید کنند، مانند توليد خود جهان ما، ازلی و متنوع است و چون جهان ما ، نتیجه جهان دیگری است که حضور دارد بنابراین در ابتدای ولادتش منظم است.

ولی این به آن معنی نیست که وجود، به جای نامنظمی به سوی منظم شدن می رود زیرا وجود، همه اش متشکل از هستي هایی است که متولد می شود و رشد می کند و بعد از آن می میرد یا به هستی هایی دیگر متحول مي شود و به این ترتیب، همه وجود به رغم تولد جهانهای منظم مانند جهان ما، به سوی بی نظمی بیشتر می رود. به این ترتیب کارول آن مشکل را به فضل اعتراف به جهانهاي متعدد حل می کند.

(Sean Carroll : From Eternity To Here.2010.Plume).

https://sci-ne.com/article/story_193

t.me/salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوصیه هایی در مصرف ماهیکشف جمجمه ای درکوه ایرهورقیبی قدرتمند در برابر مارتروز یا خوردگی و التهاچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر کپسول نوروهرب بر نپیچیدگی های مغزی در درک زريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز نزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قالزوم سازگاری قانون مجازابیماری بیش فعالیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا ماپروتیلینبحثی در مورد نقش ویتامينهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز مشاهده آینده از روی مشاهبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش بهترین درمان بیش فعديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از مغز از بسیاری حقایق می گرتلقین اطلاعات و حافظهکنگره بین المللی سردرد ددر مانهای کمر درداختلالات مخچهاختلالات حرکتی در انساننقش داروهاي مختلف معروف توضیحی ساده در مورد هوش مگنجینه ای به نام ویتامین رموزی از نخستین تمدن بشرارزش حقیقی زبان قسمت اولنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر کپسول نوروهرب بر تپیوند مغز و سر و چالشهای ریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت افیلمی بسیار جالب از تغییازدواج های بین گونه ای، رنظام مثبت زندگیتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاممانتین یا آلزیکسا یا اببیماری تی تی پیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عمبانی ذهنی سیاه و سفیدبحثی جالب درباره محدودیتهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپمعنی روزهبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش در کمر درددی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از مغز برای فراموشی بیشتر کتلاش هایی در بیماران قطع کنگره بین المللی سردرد ددر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات صحبت کردن در اننقش روزه داری در سالم و جتکامل چشمگیاه خواری و گوشت خوار کدرمز و رازهای ارتباط غیر کارزش حقیقی زبان قسمت دومنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر کپسول نوروهرب بر سپیوند سر، یکی از راه حلهارژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دفیزیکدانان ماشینی برای تاستفاده از هوش مصنوعی در نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی منابع انرژي پاک سرچشمه حبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پامجموعه های پر سلولی بدن مبحثی در مورد نقش کلسیم و هزینه ای که برای اندیشیدخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تمغز فکر میکند مرگ برای دیبرخی بیماری ها که در آن بوزوز گوشدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تلاشی برای درمان قطع نخاکندر در بیماریهای التهابدر هم تنیدگی کوانتومی و پادامه بحث تکامل چشمنقش رژیم غذایی در رشد و اتکامل ابزار هوش ، راه پر گالکانزوماب، دارویی جدیرویای شفافارزش حقیقی زبان قسمت سومنورون های ردیاب حافظهتاثیر کپسول نوروهرب بر سپیشینیان انسان از هفت میرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سفرگشت و تکامل تصادفی محض استیفن هاوکینگ در مورد ههفت چیز که عملکرد مغز تو تاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمولتیپل اسکلروز در زنان بیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزمحل درک احساسات روحانیبحثی در مورد عملکرد لوب فهستي مادي ای که ما کوچکترخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرخی بیماری های خاص که بدیک پیشنهاد خوب برای آسان دژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعتلاشی جدید در درمان ام اسکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان های بیماری آلزایمرادغام میان گونه های مختلنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل زبانگامی در درمان بیماریهای روبات های ریز در درمان بیاز نظر علم اعصاب یا نرووسنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیشرفتی مستقل از ابزار هراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطفراموش کارها باهوش تر هساستیفن هاوکینگ در تفسیر هفت سین یادگاری از میراث تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمواد کوانتومی جدید، ممکنبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علمحل درک احساسات روحانی دبحثی درباره هوش و تفاوتههستی ما پس از شروعی چگال خواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بمغز مادران و کودکان در زمبرخی توجهات در ببمار پاریکی از علل محدودیت مغز امدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش روتمایل زیاد به خوردن بستنکودک ایرانی که هوش او از درمان های جدید میگرنادغام دو حیطه علوم مغز و نقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل ساختار رگهای مغزی گاهی لازم است برای فهم و روح رهاییاز نظر علم اعصاب اراده آزنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وپاسخ گیاهان در زمان خوردراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته وفراموشی همیشه هم بد نیستاستخوان های کشف شده، ممکهمیشه عسل با موم بخوریمتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَموجود بی مغزی که می تواندبیوگرافیهوش مصنوعی درمانگر کامپیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ومحدودیت های حافظه و حافظبحثی درباره هوش و تفاوتهو هر کس تقوای خدا پیشه کنخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسمغز چون ابزار هوش است دلیبرخی سلولهای عصبی در تلایادگیری مهارت های جدید ددانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندمغز حریص برای خون، کلید تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکودکان خود را مشابه خود تدرمان های رایج ام اسارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش سجده بر عملکرد مغزتکامل شناخت انسان با کشفگاهی مغز بزرگ چالش استروزه داری و بیمار ی ام اس از نظر علم اعصاب اراده آزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وپختگی پس از چهل سالگي به راه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیفرایند حذف برخی اجزای مغاصول سلامت کمرهوموارکتوس ها ممکن است دتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رموجودات مقهور ژنها هستندبیوگرافیهوش مصنوعی درخدمت خلق وححقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز چگونه صداها را فیلتر برخی سيناپسها طی تکامل و یادآوری خواب و رویادانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط مغز زنان جوانتر از مغز مرتمدن بشری و مغز اخلاقیکوری گذرای ناشی از موبایدرمان ژنتیکی برای نوآوریارتوکين تراپی روشی جديد نقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل امروز در درمگذر زمان کاملا وابسته به روش مقابله مغز با محدودیاز آغاز خلقت تا نگاه انساچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرورش مغز مینیاتوری انسارشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهفرد حساس از نظر عاطفی و باضطراب و ترسهوش مصنوعی می تواند بر احتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمیهمانهای ناخوانده عامل بیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سمخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین E در چه مواد غذایخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برامغز آیندگان چگونه است ؟بررسي علل احتمالي تغيير ژن هوش و ساختارهای حیاتی داروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای مومغزهای کوچک بی احساستمساح حد واسط میان مغز کوکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان جدید میگرن با انتی ارتباط میکروب روده و پارنقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل در پیشگیری و گربه شرودینگر و تاثیر مشروش های صرفه جویی در ایجااز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وآلزایمررشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخقانون مندی نقشه ژنتیکی ماطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامیگرن سردردی ژنتیکی که ببیست تمرین ساده برای جلوهوش احساسیحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازمغز انسان ایا طبیعتا تمابررسی و اپروچ جدید بر بیمژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رمغزتان را در جوانی سیمکشتنفس هوازی و میتوکندریکاهش التهاب ناشی از بیمادرمانهای بیماری پارکینسارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش غذاها و موجودات درياتا 20 سال آینده مغز شما به گزیده ای از وبینار یا کنفروش هایی ساده برای کاهش ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آقارچ بی مغز در خدمت موجوداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمیدان مغناطيسي زمین بشر بیشتر کمردردها نیازی به هوش احساسیحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شمروری بر تشنج و درمان هایبحثی درباره احساسات متفاواکنش های ناخودآگاه و تقخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمدبررسی سیستم تعادلی بدن اژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهنقش قهوه در سلامتیتنفس هوازی و میتوکندریکایروپاکتیک چیستدرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط هوش ساختار مغز و ژنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر مشاهده بر واقعیت بگزارش یک مورد جالب لخته وروش صحبت کردن در حال تکاماز تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آقدم زدن و حرکت دید را تغیبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی الفاگوتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالمکانیزمهای دفاعی در براببا هوش مصنوعی خودکار روبهوش عاطفی بیشتر در زنانحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدمرکز خنده در کجای مغز استبحثی درباره احساساتی غیرواکسن سرطانخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طبررسی علل کمر درد در میانژنها ، مغز و ارادهداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جوانانقش مهاجرت در توسعه نسل اتو دی ان ای خاص ميتوکندريکاربرد روباتهای ريزنانودرک و احساسدرک احساسات و تفکرات دیگارتباط انسانی، محدود به نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر نگاه ناظر هوشیار بگشایش دروازه جدیدی از طرروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه قدرت انسان در نگاه به ابعبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی از عروسک تا کتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروما انسانها چه اندازه نزدبارداری بدون رحمهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یمرگ انتقال است یا نابود شبخش دیگری در وجود انسان هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طبزرگ شدن مغز محدود به دورژنهای هوش ، کدامندداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان نقش هورمون های تیروئید دتولید سلولهای جنسی از سلکاربرد روباتهای ريز، در کجای مغز مسئول پردازش تجدرک تصویر و زبان های مخلتارتباط شگفت مغز انسان و فچند جهانیتاثیر نگاه انسان بر رفتاپمبرولیزوماب در بیماری چروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دلوب فرونتال یا پیشانی مغبوزون هیگز چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتما انسانها چه اندازه نزدبازگشت از آثار به سوی خداهوشیاری کوانتومیحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یمراحل ارتقای پله پله کیهبرنامه و ساختار پیچیده موراپامیل در بارداریدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچک تر شبسیاری از بیماری های جدیکلرال هیدرات برای خوابانداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گنقش ژنتیک در درمان اختلاتوانایی مغز و دیگر اجزای کشف مکانیسم عصبی خوانش پدرک عمیق در حیواناتارتباط شگفت انگیز مغز انچندین ماده غذایی که ماننتاثیر نگاه انسان بر رفتاپنج اکتشاف شگفت آور در موروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا هوش سریعی که بدون احسزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز- از مغز چراروياها را به یاد نمی آتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیلبخند بزن شاید صبح فردا زبیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی از عروسک تا کثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهما با کمک مغز خود مختاريمبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشمزایای شکلات تلخ برای سلبرین نت به جای اینترنتورزش هوازی مرتب خیلی به قدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچکتر شدتفاوت مغز انسان و میمون هکمردرد و علل آنداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننقش انتخاب از طرف محیط، نتوازن مهمتر از فعالیت زیتوسعه برخی شغل ها با هوش کشف مکانیسمی پیچیده در بدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط شگفت انگیز مغز انچه زیاد است بر من که در ایتاثیر ویتامین دی بر بیماپوست ساعتی مستقل از مغز دروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان، در سایه پیشرفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز- از مغز نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکامللرزش ناشی از اسیب به عصببیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی از عروسک تا کجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشاما تحت کنترل ژنها هستیم یبحتی علمی درباره تمایل بهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالمسیر دشوار تکامل و ارتقابرای پیش بینی آینده مغز دورزش هوازی ، بهترین تمریدندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از مغز ایندگان چگونه استتفاوتهای جنسیتی راهی براکمردرد با پوشیدن کفش مناداروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابنقش اتصالات بین سلولهای توصیه های غیر دارویی در سکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط غیرکلامی بین انساچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ژنها بر اختلالات خپیموزایدروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهفلج خواباز تکینگی تا مغز- از مغزتنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از لزوم سازگاری قانون مجازابیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی از عروسک تا کجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدماه رجببحث درباره پیدایش و منشاهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان المشکلات نخاعیبرخی نکات از گاید لاین پرورزش و میگرندو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار برتر بقاتقلید مرحله ای نسبتا پیشکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و نقش حفاظتی مولکول جدید د