دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هستي مادي ای که ما کوچکتر از نقطه ای در میان آن هستیم

هستي مادي ای- که ما کوچکتر از نقطه ای در میان آن هستیم- و مغز ما کوچکتر از نیم نقطه ای است، همین هستی مادی، یکی از بی شمار هستی ای هست که در جهان وجود دارد. ما چقدر کوچکيم در برابر هستی بزرگ خدا و چقدر مغروريم در برابر علمهايي که نمی دانیم.

پای سخن های یکی از دانشمندان علم فیزیک و ادله او برای اثبات جهان های متعدد دیگر همراه با جهان ما می نشینیم:

سوال : آیا هستی، حقيقتا ابتدایی دارد یا ظهور ناگهانی و دفعی آن، برخی قوانین را نقض میکند؟

شون کارول دانشمند فیزیک نظری در دانشکده تکنولوژی کالیفرنیا است که بر نظریات علم کیهان شناسی یعنی نظریه ميدان و جاذبه از طریق مطالعه تکامل هستی، تمرکز می کند.

در اينجا گفتگویی را که سايت wired.com با این دانشمند انجام داده است نقل می کنيم و او در آن، نظریه خود را- که خاص مفهوم زمان است- توضیح می دهد

سوال: آیا می توانید نظرتان را درباره زمان با اصطلاحاتي که همه بفهمند توضیح دهید؟

کارول: من می کوشم، بفهمم زمان چگونه عمل می کند و این سوالی بزرگ است که جوانب مختلفی دارد و بسیاری، آن را به اينشتاين و زمان-مکان بر می گردانند و توضیح می دهند چگونه وقت را از روی ساعتها محاسبه کنیم.

ولی جهتی از زمان را- که من به آن می پردازم- فلش زمان است و این حقیقت که گذشته از آینده متفاوت است و ما گذشته را به یاد می آوریم، ولی زمان آینده را به یاد نمی آوریم.

و حقیقت آن که فرآیندهایی هست که بازگشت، در آن رخ نمي دهد. فلش زمانی به روشی اشاره می کند که امور در آن به جهت خاصی پیش مي رود.

برای نمونه: تخم مرغ، شکسته است ولی هرگز به صورت قبل از ضربه برنمی گردد.

فلش زمانی بر افکاری مستند است که به لودويگ بولتزمان بر میگردد و او دانشمند فیزیک دان اتریشی در سال 1870 بود و او همان کسی است که انتروپي را کشف کرد و انتروپي یعنی میزان اضطراب و جنبش در نظام یا حالت نامنظمی یا پریشانی

و این قانون دوم ترمودینامیک حرارتی است که بیان می کند اشیا از حالت نظم به حالتی پراکنده تر و بی نظم تر منتقل می شوند و امکان ندارد، عکس آن اتفاق بیفتد.

پس وقتی تعدادی از کاغذها، به دقت در کتابخانه تو مرتب شود و تو به مسافرت دوری بروی هرگز عجیب نیست که اینها نامنظم شوند، ولی تو بسیار شگفت زده میشوی اگر بی نظمی و اضطراب در کاغذهايي رخ دهد که به دقت انبار و دسته بندي شده است.

این، انتروپي و فلش زماني است. بولتزمان این را فهمید و روشن کرد چگونه انتروپي با فلش زمانی مرتبط است ولی قطعه ای گمشده در تفسیر آن وجود دارد. این قطعه گم شده، سببی است که پایین آمدن سطح انتروپي در لحظه ظهور فلش زمانی ایجاد ميکند!

چرا برگه ها در اصل و ابتدا، به دقت منظم شده اند؟!

این چیزی است که من می کوشم در نظریه خود توضیح دهم.

من مي کوشم علم کيهان ها را بفهمم.

چرا انفجار بزرگ آن خصوصیات را دارد که سبب ایجاد آن شده است( و در ابتدا بی نظم و پراکنده نیست بلکه نقطه تکينگي به صورت متمرکز و نسبت منظم وجود دارد) و چگونه می توانیم جهت گیری واحد زمان را بشناسیم؟ چرا اسباب، پیش از آثار است؟چرا ما کوچک متولد می شویم و بزرگ می شویم؟ (ارتباط انتروپي و فلش زمانی از نظر برخی دانشمندان، ارتباطی مستقیم است یعنی حرکت در جهت فلش زمانی، با زیاد شدن انتروپي همراه است و حرکت در جهت عکس فلش زمانی، با کاهش انتروپي همراه است!

آیا بی نظمی در بهار- که پس از زمستان است و در جهت فلش زمانی، پس از زمستان می آید- بیشتر شده است؟ یا مثلا پس از ادغام سلولهای اسپرم و تخمک و یکی شدن آنها و ایجاد سلول تخم- که بر روی فلش زمانی است- بی نظمی و انتروپي بیشتر شده است؟ اصلا اینطور نیست.

در سیستمی هستیم که گاهی انتروپي در آن زیاد میشود و گاهی در جهت فلش زمان، انتروپي و بی نظمی کم میشود و این تغییرات، در جهت فلش زمانی، اصلا ثابت و پایدار نیست. پس ابهام انتروپي کم در ابتدای خلقت و در زمان تکينگي، ابهامی وارد نیست

و حالا با تفسیر جهان های موازی به وسیله شون کارل و میچيو کاکو و تاثیر این جهان ها بر جهان مادی ما نه تنها نیازی به نفي انتروپي و بی نظمی، در جهت فلش زمانی در یک سیستم بسته- که تحت تاثیر نیروهای کیهانی بیرون از آن سیستم هست- نميباشد-(که البته دیدیم در یک سیستم بسته هم همیشه با انتروپي بیشتر در فلش زمانی مواجه نیستیم)- نه تنها دیگر نیاز به نفی قانون دوم انتروپي مقدس!! از نظر برخی محققان نا آشنا نیست، بلکه این نیروهای خارج از سیستم بسته عالم مادی، می توانند همه چیز را در قوانین این سیستم بسته دگرگون کنند و ما را در عدم قطعيتي فرو ببرند که جز با کمک و پیام مستقیم خالق مطلق این سیستم ها امکان خروج از آن ممکن نيست)

سوال :همه چیز به دليل زیاد شدن انتروپي است همه چیز به دلیل شرایط انفجار بزرگ است.

بنابراین انفجار بزرگ همه چیز را آغاز کرد ولی تو معتقدی، چیزی قبل از ا

نفجار بزرگ، بوده است و سبب ایجاد آن بوده است، آن چیست؟

کارول : اگر تخم مرغی در یخچال باشد هرگز شگفت زده نمي شوي و نمی گویی این، یک پیروزی برجسته است و نمی گويي این ایجاد، ضد انتروپي و غیر عادی است، زیرا تو میدانی تخم مرغ در کیهان تنها نیست. تخم مرغ از مرغ بیرون می آید و مرغ بخشی از مزرعه است و مزرعه هم، جزئی از محیط زیست است.

همراه با کیهان نمی توانیم بگوئیم، جزئی از چیزی دیگر هم وجود دارد ولی این دقيقا چیزی است که می گویم و متناسب با علم هستی جدید است- که می گوید هستی مرئی، همه چیز نیست بلکه جزيي از هستی های متعدد بزرگتر است و انفجار بزرگ، آغاز آن نیست.

اگر این مطلب درست باشد سوالی را که می کوشیم جواب دهیم تغییر می دهد( چرا هستی با انتروپي پایین آغاز ميشود؟). این سوال اینطور تغییر مي کند که (چرا جزئی از هستی انتروپيش، کاهش می یابد) و این را آسانتر میتوان جواب داد.

همه اینها به ما نشان می دهد که ما نیازمند نظریه هستي هاي متعدد هستیم تا نظم موجود درجهان نخستينمان را تفسیر کنیم و تفسیر کند، چرا زمان به جای رفتن به گذشته به سوی آینده مي رود.

سوال: در نظریه هستی های متعدد، هستی ثابت را در وسط داریم. از آن هستی، هستی های کوچکی بیرون می آید و در جهات گوناگون یا فلشهاي زمانی، منتشر می شود.آیا این یعنی : هستی ای- که در مرکز است- زمان ندارد؟

کارول: لحظات مختلفی در تاریخ هستي وجود دارد و وقت، به تو خبر میدهد کدام لحظه را درباره اش سخن می گوییم. و فلش زمانی هم هست که به ما احساس پیشرفت و گذر و مرور در زمان را می دهد. هستی ثابت در میانه، به آن دلیل که به صورت یکنواخت مرتب شده است، زمان دارد ولي فلش زمان ندارد یعنی آینده ای در برابر گذشته وجود ندارد . همه چیز به صورت برابر با بقیه است .

سوال : پس ما نمی توانیم، آن زمان را ملاحظه کنیم؟

کارول :می توانیم اندازه گیری کنيم ولی هرگز آن را حس نمی کنیم و هرگز آن را آزمایش نمی کنیم زیرا اجسام مانند ما، در آن محیط وجود ندارد زیرا ما برای درک وجودمان، بر فلش زماني( عالم مادی و ابزارهای درکی مادی خويش)اعتماد مي کنیم .

سوال: پس زمان، در آن هستی چیست؟

کارول: حتی در خلا، زمان و مکان همچنان وجود دارند. دانشمندان فیزیک به این سوال این گونه پاسخ میدهند- که وقتي درختی در جنگل سقوط میکند و کسی در آنجا نیست که صدای سقوط آن را بشنود- آیا صدایی ایجاد می شود یا نه؟ مي گویند بله کاملا صدایی ایجاد ميشود.

و مثلا اگر زمان، بدون انتروپي ریزش کنند و کسی نباشد آن را بیازماید آیا زمان در آنجا از میان میرود؟ همچنان در آنجا زمان وجود دارد.

زیرا زمان جزیی از قوانین اساسی و همیشگی طبیعت است. حوادثی که در هستی خلأ رخ می دهد، سببی ندارد، صاحب حافظه ای نیست، پيشرفي ندارد و پیر شدن یا متابولیسم یا هر چیز از این قبیل در آن نیست اینها فقط تغییر و تبدیل کور است. (وجود زمان در جهان موازی ما- که قابل اندازه گیری به وسیله ما نیست- چیزی است که شون کارول به آن اعتقاد دارد ولی وقتی چیزی قابل لمس و مشاهده نیست، آن را چگونه میتوان دریافت؟

شاید بگوییم با تاثیرات آن، به آن پی مي بريم بدون آنکه آن را مستقیم ببینیم، پس وقتي مي دانيم تاثیرات عالم مادی، به تنهايي برای توجیه ایجاد یک نقطه سیاه در آن کفایت نمی کند و وجود جهان موازی و بالاتر را اثبات نماییم، در اینجا مانند همان جنگلی- که کسی در آن نیست ولی درختی در آن می افتد و صدایی متناسب با آن جنگل ايجاد می کند- می توانیم تصور کنیم تغییرات در عالم موازی ما هم شامل زمانی متناسب با خود آن جهان میشود به خصوص وقتی این احتمال باشد که اين تغییرات در جهان موازی، بسیار سریعتر و بسیار زنده تر و پوياتر از عالم مادی ماست

و هر چه که باشد، فرض زمان برای جهان موازی ما، هرگز تثبیت کننده آن زمان، در مغزهای مادی ما نیست و جز شبحی مبهم در ذهن ما نمی افزايد و این شبح مبهم، هرگز نباید ما را از اتفاقات آن جهان موازی مطمئن کند.

حیرتی شیرین که حیران این حیرت را متواضعانه آواره دشتهای تحقیق و پرسش ميکند و او را با این جمله آرام میسازد که حکمت با تواضع میروید و نه با تکبر!)

سوال: وقتی فلش زمانی بر ادراک ما و درک ما از آن تمرکز می کند، آیا اشخاصی مانند تو که آن را بیشتر می فهمند آن را به صورت متفاوت از ما درک می کنند؟

کارول: هميشه اینطور نیست اول تصور می آید و پس از آن در آینده فهم، می آید. بنابراین فهم، تصور را تغییر نمی دهد بلکه فقط بر جایگیر کردن این تصور در مقیاس وسیع تر کمک می کند. مطلب مشهوری را به یاد مي آورم ( من زمان را می شناسم ولی وقتی از من درباره تعریف آن بپرسی امکان ندارد بتوانم آن تعریف را به تو بدهم) بنابراين معتقدم که همه ما گذر زمان را با راههائی بسیار مشابه ملاحظه مي کنيم و کوشش فهم تصورات و ادراک ما آن را تغییر نمی دهد ..

علم با مشکلی اساسی روبرو است:

قانون طبیعت مي گويد وجود، به سوی بی نظمی می رود و بی نظمی بیشتر مي شود و به این ترتیب شگفت آور است که جهان ما - همانطور که امروز هست- منظم متولد شود ولی دانشمند فیزیک کارول این مشکل را از طریق نظریه تعدد هستی ها حل می کند.

از نظر او، وجود، در هستی هایی که ممکن است به صورت بالفعل وجود داشته باشند و برخی از این جهانها جهان های دیگری را تولید کنند، مانند توليد خود جهان ما، ازلی و متنوع است و چون جهان ما ، نتیجه جهان دیگری است که حضور دارد بنابراین در ابتدای ولادتش منظم است.

ولی این به آن معنی نیست که وجود، به جای نامنظمی به سوی منظم شدن می رود زیرا وجود، همه اش متشکل از هستي هایی است که متولد می شود و رشد می کند و بعد از آن می میرد یا به هستی هایی دیگر متحول مي شود و به این ترتیب، همه وجود به رغم تولد جهانهای منظم مانند جهان ما، به سوی بی نظمی بیشتر می رود. به این ترتیب کارول آن مشکل را به فضل اعتراف به جهانهاي متعدد حل می کند.

(Sean Carroll : From Eternity To Here.2010.Plume).

https://sci-ne.com/article/story_193

t.me/salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مشکلات نخاعیورزش و میگرنارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته ممغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیچگونه حافظه را قویتر کنیآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو اندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتومشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نینگاهی بر قدرت بینایی دراآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر ممعنی روزهورزش در کمر دردارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز نوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای بیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را فیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشررمز و رازهای ارتباط غیر کمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدننورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهابیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اناتوانی از درمان برخی ویآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را فیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرویای شفافمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئناتوانی در شناسایی چهره آزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو انعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مروبات های ریز در درمان بیمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزینوروپلاستیسیتی چیستآیا واکنش های یاد گرفته وپیشرفتی مستقل از ابزار هبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرننخاع ما تا پایین ستون فقرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث اولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال اختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و استفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفباینوشیدن چای برای مغز مفید آیا آگاهی پس از مرگ از بیپاسخ گیاهان در زمان خوردبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان نخستین تصویر از سیاهچالهافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناختلالات صحبت کردن در انتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس مغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با نوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا امکان بازسازی اندامهپختگی پس از چهل سالگي به بیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کواننرمش های مفید در سرگیجهافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحادامه بحث تکامل چشمتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به استیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا انسان با مغز بزرگش اخپرورش مغز مینیاتوری انسابیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عنرمشهای مهم برای تقویت عافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی میهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایادغام میان گونه های مختلتکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجامغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتچگونه مغز پیش انسان یا همآیا احتمال دارد رویا از آآلزایمربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا مغزهای ما ارتقا یافت الکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرادغام دو حیطه علوم مغز و ارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش امغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودچگونه هموساپينس بر زمین آیا احتمال دارد رویا از آآیا ما تنها موجودات زنده بیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمچرا حیوانات سخن نمی گوینالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقواکسن سرطانارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاممغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاچگونه آن شکری که می خوریمآیا برای تولید مثل همیشه آیا مغز تا بزرگسالی توسعبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سچرا حجم مغز گونه انسان درامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امرکز خنده در کجای مغز استواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنچگونه انتظارات بر ادراک آیا بزرگ شدن مغز فقط در دآیا همه جنایت ها نتیجه بیبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنچرا در مغز انسان، فرورفتامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسمرگ انتقال است یا نابود شوراپامیل در بارداریارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوامغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنچگونه باغبانی باعث کاهش آیا تکامل و تغییرات ژنتیآیا هوش ارثی دریافتی از پبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر چراروياها را به یاد نمی آامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمراحل ارتقای پله پله کیهورزش هوازی مرتب خیلی به قارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر چندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا خداباوری محصول تکاملآیا هوش سریعی که بدون احسبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزچراروياها را به یاد نمی آانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمزایای شکلات تلخ برای سلمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا دلفین ها می تواند از آیا هشیاری کوانتومی وجودبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیوانات