دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هستي مادي ای که ما کوچکتر از نقطه ای در میان آن هستیم

هستي مادي ای- که ما کوچکتر از نقطه ای در میان آن هستیم- و مغز ما کوچکتر از نیم نقطه ای است، همین هستی مادی، یکی از بی شمار هستی ای هست که در جهان وجود دارد. ما چقدر کوچکيم در برابر هستی بزرگ خدا و چقدر مغروريم در برابر علمهايي که نمی دانیم.

پای سخن های یکی از دانشمندان علم فیزیک و ادله او برای اثبات جهان های متعدد دیگر همراه با جهان ما می نشینیم:

سوال : آیا هستی، حقيقتا ابتدایی دارد یا ظهور ناگهانی و دفعی آن، برخی قوانین را نقض میکند؟

شون کارول دانشمند فیزیک نظری در دانشکده تکنولوژی کالیفرنیا است که بر نظریات علم کیهان شناسی یعنی نظریه ميدان و جاذبه از طریق مطالعه تکامل هستی، تمرکز می کند.

در اينجا گفتگویی را که سايت wired.com با این دانشمند انجام داده است نقل می کنيم و او در آن، نظریه خود را- که خاص مفهوم زمان است- توضیح می دهد

سوال: آیا می توانید نظرتان را درباره زمان با اصطلاحاتي که همه بفهمند توضیح دهید؟

کارول: من می کوشم، بفهمم زمان چگونه عمل می کند و این سوالی بزرگ است که جوانب مختلفی دارد و بسیاری، آن را به اينشتاين و زمان-مکان بر می گردانند و توضیح می دهند چگونه وقت را از روی ساعتها محاسبه کنیم.

ولی جهتی از زمان را- که من به آن می پردازم- فلش زمان است و این حقیقت که گذشته از آینده متفاوت است و ما گذشته را به یاد می آوریم، ولی زمان آینده را به یاد نمی آوریم.

و حقیقت آن که فرآیندهایی هست که بازگشت، در آن رخ نمي دهد. فلش زمانی به روشی اشاره می کند که امور در آن به جهت خاصی پیش مي رود.

برای نمونه: تخم مرغ، شکسته است ولی هرگز به صورت قبل از ضربه برنمی گردد.

فلش زمانی بر افکاری مستند است که به لودويگ بولتزمان بر میگردد و او دانشمند فیزیک دان اتریشی در سال 1870 بود و او همان کسی است که انتروپي را کشف کرد و انتروپي یعنی میزان اضطراب و جنبش در نظام یا حالت نامنظمی یا پریشانی

و این قانون دوم ترمودینامیک حرارتی است که بیان می کند اشیا از حالت نظم به حالتی پراکنده تر و بی نظم تر منتقل می شوند و امکان ندارد، عکس آن اتفاق بیفتد.

پس وقتی تعدادی از کاغذها، به دقت در کتابخانه تو مرتب شود و تو به مسافرت دوری بروی هرگز عجیب نیست که اینها نامنظم شوند، ولی تو بسیار شگفت زده میشوی اگر بی نظمی و اضطراب در کاغذهايي رخ دهد که به دقت انبار و دسته بندي شده است.

این، انتروپي و فلش زماني است. بولتزمان این را فهمید و روشن کرد چگونه انتروپي با فلش زمانی مرتبط است ولی قطعه ای گمشده در تفسیر آن وجود دارد. این قطعه گم شده، سببی است که پایین آمدن سطح انتروپي در لحظه ظهور فلش زمانی ایجاد ميکند!

چرا برگه ها در اصل و ابتدا، به دقت منظم شده اند؟!

این چیزی است که من می کوشم در نظریه خود توضیح دهم.

من مي کوشم علم کيهان ها را بفهمم.

چرا انفجار بزرگ آن خصوصیات را دارد که سبب ایجاد آن شده است( و در ابتدا بی نظم و پراکنده نیست بلکه نقطه تکينگي به صورت متمرکز و نسبت منظم وجود دارد) و چگونه می توانیم جهت گیری واحد زمان را بشناسیم؟ چرا اسباب، پیش از آثار است؟چرا ما کوچک متولد می شویم و بزرگ می شویم؟ (ارتباط انتروپي و فلش زمانی از نظر برخی دانشمندان، ارتباطی مستقیم است یعنی حرکت در جهت فلش زمانی، با زیاد شدن انتروپي همراه است و حرکت در جهت عکس فلش زمانی، با کاهش انتروپي همراه است!

آیا بی نظمی در بهار- که پس از زمستان است و در جهت فلش زمانی، پس از زمستان می آید- بیشتر شده است؟ یا مثلا پس از ادغام سلولهای اسپرم و تخمک و یکی شدن آنها و ایجاد سلول تخم- که بر روی فلش زمانی است- بی نظمی و انتروپي بیشتر شده است؟ اصلا اینطور نیست.

در سیستمی هستیم که گاهی انتروپي در آن زیاد میشود و گاهی در جهت فلش زمان، انتروپي و بی نظمی کم میشود و این تغییرات، در جهت فلش زمانی، اصلا ثابت و پایدار نیست. پس ابهام انتروپي کم در ابتدای خلقت و در زمان تکينگي، ابهامی وارد نیست

و حالا با تفسیر جهان های موازی به وسیله شون کارل و میچيو کاکو و تاثیر این جهان ها بر جهان مادی ما نه تنها نیازی به نفي انتروپي و بی نظمی، در جهت فلش زمانی در یک سیستم بسته- که تحت تاثیر نیروهای کیهانی بیرون از آن سیستم هست- نميباشد-(که البته دیدیم در یک سیستم بسته هم همیشه با انتروپي بیشتر در فلش زمانی مواجه نیستیم)- نه تنها دیگر نیاز به نفی قانون دوم انتروپي مقدس!! از نظر برخی محققان نا آشنا نیست، بلکه این نیروهای خارج از سیستم بسته عالم مادی، می توانند همه چیز را در قوانین این سیستم بسته دگرگون کنند و ما را در عدم قطعيتي فرو ببرند که جز با کمک و پیام مستقیم خالق مطلق این سیستم ها امکان خروج از آن ممکن نيست)

سوال :همه چیز به دليل زیاد شدن انتروپي است همه چیز به دلیل شرایط انفجار بزرگ است.

بنابراین انفجار بزرگ همه چیز را آغاز کرد ولی تو معتقدی، چیزی قبل از ا

نفجار بزرگ، بوده است و سبب ایجاد آن بوده است، آن چیست؟

کارول : اگر تخم مرغی در یخچال باشد هرگز شگفت زده نمي شوي و نمی گویی این، یک پیروزی برجسته است و نمی گويي این ایجاد، ضد انتروپي و غیر عادی است، زیرا تو میدانی تخم مرغ در کیهان تنها نیست. تخم مرغ از مرغ بیرون می آید و مرغ بخشی از مزرعه است و مزرعه هم، جزئی از محیط زیست است.

همراه با کیهان نمی توانیم بگوئیم، جزئی از چیزی دیگر هم وجود دارد ولی این دقيقا چیزی است که می گویم و متناسب با علم هستی جدید است- که می گوید هستی مرئی، همه چیز نیست بلکه جزيي از هستی های متعدد بزرگتر است و انفجار بزرگ، آغاز آن نیست.

اگر این مطلب درست باشد سوالی را که می کوشیم جواب دهیم تغییر می دهد( چرا هستی با انتروپي پایین آغاز ميشود؟). این سوال اینطور تغییر مي کند که (چرا جزئی از هستی انتروپيش، کاهش می یابد) و این را آسانتر میتوان جواب داد.

همه اینها به ما نشان می دهد که ما نیازمند نظریه هستي هاي متعدد هستیم تا نظم موجود درجهان نخستينمان را تفسیر کنیم و تفسیر کند، چرا زمان به جای رفتن به گذشته به سوی آینده مي رود.

سوال: در نظریه هستی های متعدد، هستی ثابت را در وسط داریم. از آن هستی، هستی های کوچکی بیرون می آید و در جهات گوناگون یا فلشهاي زمانی، منتشر می شود.آیا این یعنی : هستی ای- که در مرکز است- زمان ندارد؟

کارول: لحظات مختلفی در تاریخ هستي وجود دارد و وقت، به تو خبر میدهد کدام لحظه را درباره اش سخن می گوییم. و فلش زمانی هم هست که به ما احساس پیشرفت و گذر و مرور در زمان را می دهد. هستی ثابت در میانه، به آن دلیل که به صورت یکنواخت مرتب شده است، زمان دارد ولي فلش زمان ندارد یعنی آینده ای در برابر گذشته وجود ندارد . همه چیز به صورت برابر با بقیه است .

سوال : پس ما نمی توانیم، آن زمان را ملاحظه کنیم؟

کارول :می توانیم اندازه گیری کنيم ولی هرگز آن را حس نمی کنیم و هرگز آن را آزمایش نمی کنیم زیرا اجسام مانند ما، در آن محیط وجود ندارد زیرا ما برای درک وجودمان، بر فلش زماني( عالم مادی و ابزارهای درکی مادی خويش)اعتماد مي کنیم .

سوال: پس زمان، در آن هستی چیست؟

کارول: حتی در خلا، زمان و مکان همچنان وجود دارند. دانشمندان فیزیک به این سوال این گونه پاسخ میدهند- که وقتي درختی در جنگل سقوط میکند و کسی در آنجا نیست که صدای سقوط آن را بشنود- آیا صدایی ایجاد می شود یا نه؟ مي گویند بله کاملا صدایی ایجاد ميشود.

و مثلا اگر زمان، بدون انتروپي ریزش کنند و کسی نباشد آن را بیازماید آیا زمان در آنجا از میان میرود؟ همچنان در آنجا زمان وجود دارد.

زیرا زمان جزیی از قوانین اساسی و همیشگی طبیعت است. حوادثی که در هستی خلأ رخ می دهد، سببی ندارد، صاحب حافظه ای نیست، پيشرفي ندارد و پیر شدن یا متابولیسم یا هر چیز از این قبیل در آن نیست اینها فقط تغییر و تبدیل کور است. (وجود زمان در جهان موازی ما- که قابل اندازه گیری به وسیله ما نیست- چیزی است که شون کارول به آن اعتقاد دارد ولی وقتی چیزی قابل لمس و مشاهده نیست، آن را چگونه میتوان دریافت؟

شاید بگوییم با تاثیرات آن، به آن پی مي بريم بدون آنکه آن را مستقیم ببینیم، پس وقتي مي دانيم تاثیرات عالم مادی، به تنهايي برای توجیه ایجاد یک نقطه سیاه در آن کفایت نمی کند و وجود جهان موازی و بالاتر را اثبات نماییم، در اینجا مانند همان جنگلی- که کسی در آن نیست ولی درختی در آن می افتد و صدایی متناسب با آن جنگل ايجاد می کند- می توانیم تصور کنیم تغییرات در عالم موازی ما هم شامل زمانی متناسب با خود آن جهان میشود به خصوص وقتی این احتمال باشد که اين تغییرات در جهان موازی، بسیار سریعتر و بسیار زنده تر و پوياتر از عالم مادی ماست

و هر چه که باشد، فرض زمان برای جهان موازی ما، هرگز تثبیت کننده آن زمان، در مغزهای مادی ما نیست و جز شبحی مبهم در ذهن ما نمی افزايد و این شبح مبهم، هرگز نباید ما را از اتفاقات آن جهان موازی مطمئن کند.

حیرتی شیرین که حیران این حیرت را متواضعانه آواره دشتهای تحقیق و پرسش ميکند و او را با این جمله آرام میسازد که حکمت با تواضع میروید و نه با تکبر!)

سوال: وقتی فلش زمانی بر ادراک ما و درک ما از آن تمرکز می کند، آیا اشخاصی مانند تو که آن را بیشتر می فهمند آن را به صورت متفاوت از ما درک می کنند؟

کارول: هميشه اینطور نیست اول تصور می آید و پس از آن در آینده فهم، می آید. بنابراین فهم، تصور را تغییر نمی دهد بلکه فقط بر جایگیر کردن این تصور در مقیاس وسیع تر کمک می کند. مطلب مشهوری را به یاد مي آورم ( من زمان را می شناسم ولی وقتی از من درباره تعریف آن بپرسی امکان ندارد بتوانم آن تعریف را به تو بدهم) بنابراين معتقدم که همه ما گذر زمان را با راههائی بسیار مشابه ملاحظه مي کنيم و کوشش فهم تصورات و ادراک ما آن را تغییر نمی دهد ..

علم با مشکلی اساسی روبرو است:

قانون طبیعت مي گويد وجود، به سوی بی نظمی می رود و بی نظمی بیشتر مي شود و به این ترتیب شگفت آور است که جهان ما - همانطور که امروز هست- منظم متولد شود ولی دانشمند فیزیک کارول این مشکل را از طریق نظریه تعدد هستی ها حل می کند.

از نظر او، وجود، در هستی هایی که ممکن است به صورت بالفعل وجود داشته باشند و برخی از این جهانها جهان های دیگری را تولید کنند، مانند توليد خود جهان ما، ازلی و متنوع است و چون جهان ما ، نتیجه جهان دیگری است که حضور دارد بنابراین در ابتدای ولادتش منظم است.

ولی این به آن معنی نیست که وجود، به جای نامنظمی به سوی منظم شدن می رود زیرا وجود، همه اش متشکل از هستي هایی است که متولد می شود و رشد می کند و بعد از آن می میرد یا به هستی هایی دیگر متحول مي شود و به این ترتیب، همه وجود به رغم تولد جهانهای منظم مانند جهان ما، به سوی بی نظمی بیشتر می رود. به این ترتیب کارول آن مشکل را به فضل اعتراف به جهانهاي متعدد حل می کند.

(Sean Carroll : From Eternity To Here.2010.Plume).

https://sci-ne.com/article/story_193

t.me/salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاههوشیاری کوانتومیتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دمغز ایندگان چگونه استبرین نت به جای اینترنتویتامین E برای فعالیت صحجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب اندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمنقش نظام غذایی در تکامل مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ورزش بهترین درمان بیش فعحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش سجده بر عملکرد مغزتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اکمردرد و علل آنشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستنوشیدن چای برای مغز مفید تکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام کایروپاکتیک چیستعلایم کمبود ویتامین E را اجزای پر سلولی بدن انسان قدرت انسان در نگاه به ابعناتوانی از درمان برخی ویتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسگامی در درمان بیماریهای صفحه اصلیارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیهمانهای ناخوانده عامل نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی پیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسامخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزههوش، ژنتیکی است یا محیطیتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرمغز ابزار برتر بقابرای پیش بینی آینده مغز دویتامین E در چه مواد غذایجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافینقش هورمون های تیروئید دبسیاری از بیماری های جدیورزش در کمر دردخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش غذاها و موجودات درياتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بکمردرد با پوشیدن کفش مناشاهکار قرنابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغیینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنکاربرد روباتهای ريزنانوعلت خواب آلودگی بعد از خواجزایی ناشناخته در شکل گلوب فرونتال یا پیشانی مغناتوانی در شناسایی چهره تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اگامی در درمان بیماریهای سوالات پزشکیارتباط هوش ساختار مغز و ژمیگرن سردردی ژنتیکی که بنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار مخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیهیچگاه از فشار و شکست نترتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسمغز از بسیاری حقایق می گربرخی نکات از گاید لاین پرویتامین دی گنجینه ای بزرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافینقش هورمون زنانه استروژنبعد از کروناوزوز گوشخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابایا بیماری ام اس (مولتیپنقش غذاها و موجودات درياتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تکاربرد روباتهای ريز، در عوامل موثر در پیدایش زبااحساس گذر سریعتر زمانلبخند بزن شاید صبح فردا زنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسگاهی لازم است برای فهم و پیامهای کاربرانارتباط انسانی، محدود به میگرن شدید قابل درمان اسنظام مثبت زندگیتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمخچه ابزاري که وظیفه آن فمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطههاوکينگ پیش از مرگش رسالتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد ممغز به تنهایی برای فرهنگ برخی اثرات مضر ویتامین دواکنش های ناخودآگاه و تقحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش ژنتیک در درمان اختلاتفاوت مغز انسان و میمون هیک پیشنهاد خوب برای آسان خواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاایا بدون زبان میتوانیم تنقش غذاها و موجودات درياتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکنگره بین المللی سردرد دشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه مغز پیش انسان یا همتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تکجای مغز مسئول پردازش تجعوامل ایجاد لغت انسانی و اخلاق و علوم اعصابلرزش ناشی از اسیب به عصبنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگگاهی مغز بزرگ چالش استسایتهای دیگرارتباط شگفت مغز انسان و فمیدان مغناطيسي زمین بشر نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم آیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمهاوکينگ پیش از مرگش رسالتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد ممغز برای فراموشی بیشتر کبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسن کرونا از حقیقت تاتحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلونقش آتش در رسیدن انسان بهتفاوت های بین زن و مرد فقیکی از علل محدودیت مغز امخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتایا تکامل هدفمند استنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میکنگره بین المللی سردرد دشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسچگونه هموساپينس بر زمین تئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباکرونا چه بر سر مغز می آورعواملی که برای ظهور لغت ااخلاق پایه تکامل و فرهنگلزوم سازگاری قانون مجازانرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمکانیزمهای دفاعی در برابهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیهدف یکسان، در مسیرهای متتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی بیماری ها که در آن بواکسن کرونا ساخته شده توحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای واراولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به نقش انتخاب از طرف محیط، نتفاوتهای جنسیتی راهی برایافته های نوین علوم پرده خواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودایرادهای موجود در خلقت بنقص در تشخیص هیجانات عامتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب کندر در بیماریهای التهابشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستچگونه آن شکری که می خوریمتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردکشف مکانیسم عصبی خوانش پعوارض ازدواج و بچه دار شداختلال در شناسایی حروف و لزوم سازگاری قانون مجازانرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انما انسانها چه اندازه نزدهفت سین یادگاری از میراث تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر هدف از تکامل مغزتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای مغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی بیماری های خاص که بدواکسن دیگر کرونا ساخته شحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر اولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش اتصالات بین سلولهای تقلید مرحله ای نسبتا پیشیادگیری مهارت های جدید دخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلااگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(کوچک شدن مغز از نئاندرتاشش مرحله تکامل چشمابزارهای بقای موجود زندفرایند تکامل و دشواری هاچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بکشف مکانیسمی پیچیده در بعید نوروز مبارکاختلالات مخچهممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساما انسانها چه اندازه نزدهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ناتوان از توجیه پیدابحثی درباره هوش و تفاوتههدف از خلقت رسیدن به ابزاتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستمغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی توجهات در ببمار پارواکسن دیگری ضد کرونا از دحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایاولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی انقش حفاظتی مولکول جدید دتلقین اطلاعات و حافظهیادآوری خواب و رویاخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکاناگر نعمت فراموشی نبود بسچند جهانیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریکووید نوزده و خطر بیماریششمین کنگره بین المللی سابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند حذف برخی اجزای مغچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رکشف ارتباط جدیدی از ارتبعامل کلیدی در کنترل کارآاختلالات حرکتی در انسانمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاما با کمک مغز خود مختاريمهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی بحثی درباره هوش و تفاوتههزینه ای که برای اندیشیدتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرخی روش های تربیتی کودکواکسن سرطانحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهاناولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتلاش هایی در بیماران قطع ژن هوش و ساختارهای حیاتی خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آناگر تلاش انسان امروز براچندین ماده غذایی که ماننتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریکودک ایرانی که هوش او از صرع و درمان های آنابزارهای بقا از نخستین هفرد حساس از نظر عاطفی و بچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پکشف جمجمه ای درکوه ایرهوعادت کردن به نعمتاختلالات صحبت کردن در انمنبع خواب و رویاچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولما تحت کنترل ژنها هستیم یهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز آیندگان چگونه است ؟بحثی درباره هوش و تفاوتههزینه سنگین انسان در ازاثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارمغز حریص برای خون، کلید تبرخی سلولهای عصبی در تلاواکسنی با تاثیر دوگانه احافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهاناوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خدانقش خرچنگ های نعل اسبی درتلاشی برای درمان قطع نخاژن یا نقشه توسعه مغز و نقخانواده پایدارسردرد تنشنابزار هوش در حال ارتقا ازچه زیاد است بر من که در ایتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسکودکان میتوانند ناقل بی ضررهای مصرف شکر و قند بر ابزارهای بقا ازنخستین همقیچی ژنتیکیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرگنجینه ای به نام ویتامین عارضه جدید ویروس کرونا سادامه بحث تکامل چشممنحنی که ارتباط بین معرفچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومماه رجبهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تمابحثی درباره هوش و تفاوتههزاران سال چشم های بینا وجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز زنان جوانتر از مغز مربرخی سيناپسها طی تکامل و واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز ايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش داروهاي مختلف معروف تلاشی تازه برای گشودن معژنها نقشه ایجاد ابزار هوخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل بتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی کودکان خود را مشابه خود تضررهای شکر بر سلامت مغزابزارهای بقای از نخستین قانون مندی نقشه ژنتیکی مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنگویید نوزده و ایمنی ساکتعدم توقف تکامل در یک اندااداراوون تنها داروی تاییمنشأ اطلاعات و آموخته ها چرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومماپروتیلینهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش اآیا مغز تا بزرگسالی توسعآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش احساسیتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رمغز انسان برای ایجاد تمدبحثی درباره هوش و تفاوتههستي مادي ای که ما کوچکترجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتمغزهای کوچک بی احساسبررسي علل احتمالي تغيير وبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بنقش روزه داری در سالم و جتلاشی جدید در درمان ام اسژنها ، مغز و ارادهخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیکوری گذرای ناشی از موبایطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزارهای دفاعی و بقای موقانون جنگلچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری گوشه بیماری اتوزومال رسسعسل طبیعی موثر در کنترل بادغام میان گونه های مختلمهندسی ژنتیک در حال تلاش چرا خشونت و تعصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامروشهای نو در درمان دیسک بآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیهوش احساسیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره احساسات متفاهستی ما پس از شروعی چگال جنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیمغزتان را در جوانی سیمکشبررسی و اپروچ جدید بر بیموراپامیل در بارداریحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز ايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشانقش رژیم غذایی بر رشد و اتمایل زیاد به خوردن بستنژنهای مشترک بین انسان و وخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشختکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسکی غایب شدی تا نیازمند دلطی یکصد هزار سال اخیر هرچاثر مضر مصرف طولانی مدت رقانونمندی و محدودیت عالمنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسگوشت خواری یا گیاه خواریعصب حقوق نورولووادغام دو حیطه علوم مغز و مولتیپل اسکلروز در زنان چرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنواآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیهوش عاطفی بیشتر در زنانتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد همغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره احساساتی غیرو هر کس تقوای خدا پیشه کنجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب انفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پینقش قهوه در سلامتیبررسی سیستم تعادلی بدن اورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتاميننقش رژیم غذایی در رشد و اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرژنهای هوش ، کدامندخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وکیست کلوئید بطن سومظهور امواج مغزی در مغز مصاثرات فشار روحی شدیدقارچ بی مغز در خدمت موجودنگاه انسان محدود به ادراتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسگیلگمش باستانی کیستعضلانی که طی سخن گفتن چقدارتقا و تکامل سنت آفرینش مواد کوانتومی جدید، ممکنچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سهوش عاطفی در زنان بیشتر اتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز انسان رو به کوچک تر شبخش دیگری در وجود انسان هوقت نهيب هاي غير علمي گذشجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب انواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش مهاجرت در توسعه نسل ابررسی علل کمر درد در میانورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری ایندرالبحثی جالب درباره محدودیتنقش زبان در سلطه و قدرت اتمدن بشری و مغز اخلاقیکلرال هیدرات برای خوابانخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آننورون های ردیاب حافظهتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلکاهش التهاب ناشی از بیماعلم به ما کمک میکند تا مواثرات مفید قهوهقبل از انفجار بزرگنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریگیاه خواری و گوشت خوار کدمقالاتارتوکين تراپی روشی جديد موجود بی مغزی که می تواندچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب هوش عاطفی در زنان بیشتر اتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله آیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکمغز انسان رو به کوچکتر شدبرنامه و ساختار پیچیده موقتی فهمیدی خطا کردی برگجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب انگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی انقش محیط زندگی و مهاجرت دبزرگ شدن مغز محدود به دورورزش و میگرنحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و نقش زبان در سلطه و قدرت اتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقای موجود زنده از فلج خوابنوروپلاستیسیتی چیستتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریکاهش دوپامین عامل بیماریعلایم کمبود ویتامین E را اثرات مضر ماری جواناقدم زدن و حرکت دید را تغینگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی گالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر ویتامین دی بر بیماارتباط میکروب روده و پارموجودات مقهور ژنها هستندنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملک