دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت ششم)

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت ششم)

امروزه تئوری های فراوان در مورد منشا و منبع هوشیاری مطرح است. ولی آیا این تئوری ها در اثبات منبع هوشیاری کامل است؟ آیا این تئوری ها- که معمولا منبع هوشیاری را نورون ها و مغز میداند- قادر است، بخش بزرگی از اطلاعات به دست آمده برای انسان که گاهی فراتر از ابعاد مرسوم عالم مادی ماست توجیه کند؟

تئوری یکپارچه ی اطلاعات درباره ی هوشیاری integrated information theory of consciousness (IIT) که به وسیله ی تونونی در سال 2016 ارائه شد یک تعریف مجزا از اطلاعات به عنوان یک شکل در فضای علت- اثر است. فضای علت-اثر بر اساس این تئوری شامل ساختار ذهنی یا یک منظومه از موضوعات مرتبط است که عبارت physical substrate of consciousness (PSC) به آن، اختصاص داده میشود

و این، مجموعه هایی کامل از فعالیت نورونی است که در هر تجربه درگیر می شود. هر تجربه ی هوشیار با این شکل، یکسان است و وقتی به طور کامل یکپارچه شود با عبارت Φmax مشخص می گردد ولی چون integrated information theory of consciousness (IIT) به عنوان یک تئوری از اطلاعات یکپارچه عرضه می شود میتواند به طور معادل به عنوان یک تئوری در این مورد، انجام وظیفه کند که چگونه پردازش انرژی سازماندهی می شود؛ زیرا PSC شامل الگوهای علّی مرتبط با هم آتش(فعالیت)نورونی است که مشابه تجربه ی هوشیار است.

پرداختن به مغز به عنوان پردازنده ی اطلاعات عصبی به ما کمک نمیکند هوشیاری را به عنوان یک فرایند فیزیکی درک کنیم زیرا اطلاعات بر اساس تعریف های عموما پذیرفته شده، یک خصوصیت فیزیکی مغز در سطح عصبی نیست.

در درون نورون هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

با این همه سودمند است روش های تئوری اطلاعات، برای مطالعه ی سازماندهی سیستم های فیزیکی مانند مغز به کار گرفته شود. وینر می گوید: میزان اطلاعات در یک سیستم اندازه گیری، عمق سازماندهی آن است... همانطور که در پژوهش های بسیار و تئوری هایی که در اینجا بیان شده است ما می توانیم مشخص کنیم روش سازماندهی پردازش های انرژی در مغز چگونه با وجود هوشیاری در فرد، مرتبط می شود. ولی تفاوت مجزا و جدا بین 0و1، معادل تمایز تحقق یافته بین یک نورون در حالت استراحت و فعالیت نیست.

(بین صفر و یک در کامپیوترهای مرسوم، عدد دیگری قابل تصور نیست در حالی که در فعالیت نورونی و ارتباط بین نورون ها با هم در سیناپس، میلیون ها حالت، بین حداکثر و حداقل قابل تصور است. یعنی واحدهای اطلاعاتی در مغز، بیشتر شبیه زبان های رایج میان انسان ها با حروف زیاد و نه زبان رایج در کامپیوترهای سنتی با دو حرف 0و 1است. این حالت را میتون با قدرت پردازش در کامپیوترهای کوانتومی مقایسه کرد.

ارتباط بین دو سلول عصبی، از طریق ترمینال های عصبی است که میتواند بیش از یک مورد باشد و هر کدام از این ارتباط ها در سیناپس عصبی، میتواند ترشحات خود را کم و زیاد کند. سیناپس های عصبی، پردازش هوشمندانه ای است که قدرت تمایز و سازگاری سیستم عصبی را از سطح تمایز نورونی بسیار فراتر میبرد.)

مغز به عنوان ماشین تمایز:

حل چالش توضیح هوشیاری به عنوان فرایند فیزیکی با این درک- که مغز بر اساس اصل پردازش انرژی عمل میکند- آسان تر میشود. نورون ها همراه با ساختارهای مادی دیگر مانند آستروسیت ها و میتوکندری، انرژی الکتروشیمایی را از طریق مسیرهای خیلی سازمان یافته، تغییر میدهد و توزیع و پراکنده میکند تا رفتارهایی را ایجاد کند که برای بقای موجود زنده، حیاتی است. این منطقی است در زمانی که ما این حقیقت را در نظر بگیریم که اورگانیسم ها در یک محیط فیزیکی، ساکن هستند و این محیط، از طریق فعالیت های انرژی، نیروها و کار، ساختار و شکل می گیرد. برای بقا و ماندن در این جهان این اورگانیسم ها باید به طور مداوم، کار کنند تا درجه ی بالایی از انرژی آزاد را به دست بیاورند تا وضعیت درونی را دور از تعادل ترمودینامیک نگه دارند(یعنی موجود زنده در رقابت مداوم در اجزای محیط زیست او(چه رقابت بیولوژیک با دیگر موجودات زنده یا رقابت فیزیکی ناشی از جاذبه یا تبخیر آب درون سلولی ناشی از حرارت و ...)ناچار است ساختاری خودخواه را ایجاد کند که در برابر نیروهای مداومی- که از طرف خارج، سعی در بهره برداری از وجود او دارد- جلوگیری کند). این انرژی درونی، علاوه بر تنظیم داخلی سیستم های عصبی، اورگانیسم ها را توانمند میکند دو کار مهم انجام دهند:

تمایز گذاشتن بین تفاوت ها در شرایط محیطی مانند دما، اسیدی بودن، شور بودن، سطوح مواد غذایی و وجود شکارچیان

و حرکت به سوی شرایط محیطی که برای بقا، سودمند و دور از موارد زیان بار است.

مکانیسم هایی که انجام این کارها را ممکن می کند می تواند در موجوداتی با سیستم عصبی نسبتا ساده مانند کرم C. elegansدیده شود.

شیب شیمیایی در محیط، نورون های حساس به مواد شیمیایی را بر سطح کرم ها فعال میکند و این، فعالیت عضلات پشت و جلو را کنترل می نماید و این، به نوبه ی خود حرکت کرم را تنظیم می کند. در این الگو تمایزها و تفاضل های انرژی پتانسیل شیمیایی در محیط به تمایزهای انرژی الکتروشیمیایی در دستگاه ادراکی اورگانیسم تبدیل میشود؛ سپس به تفاوت های انرژی شیمیایی تحول می یابد که با فعالیت آنتاگونیستی به انرژی کینتیکی محیط اورگانیسم تبدیل میشود.

اورگانیسم گزینش هایی را در محیط انجام میدهد که مربوط به علاقه ها و مفید برای بقای او است تا بتواند واکنش های مناسبی را در پاسخ ایجاد کند. ما میتوانیم اصل پایه ای مشابهی را در کار بیولوژیک با پیچیدگی بسیار بیشتر ببینیم.

برای نمونه سیستم بینایی انسان بر اساس دخل و خرج انرژی مغز، خیلی زیاد مصرف کننده است. ولی سودمندی تکاملی بینایی انسان، توانایی ای است که به کار گرفته میشود تا فعالیت های بدنی کنترل شده ای را در پرتوی شرایط محیطی هدایت کند. این از طریق زنجیره ی ظریفی از تحولات انرژی به دست می آید و با رسیدن به شبکیه و رتین، انرژی الکترومغناطیس از محیط شروع میشود و نهایتا به صورت اّبشاری به تبادل های زیاد انرژی در مسیرهای عصبی سیستم بینایی می رسد که به طرز پیشرونده بین خصوصیات محیط، تمایزمی گذارد. این معمولا باعث تحول انرژی الکترومغناطیس در سیستم حرکتی و عضلات، به انرژی حرکتی بدن میشود.(با وجود مصرف زیاد انرژی در چشم و مسیرهای بینایی، سود بسیار زیادی نصیب موجود زنده میشود مثلا میتواند دشمن خود را تشخیص دهد و از دست او فرار کند یا شکار خود را ببیند و او را شکار کند و ...تعادل بین سود و زیان، همیشه در ادامه یا متوقف شدن فعالیت یک اندام در تکامل طبیعت هوشمند، ملاحظه میشود.)

این حقیقت که بیولوژی پیچیده ی ما خیلی خوب از فهرست مفصلی از گزینش های حسی و پاسخ های حرکتی حمایت میکند، ممکن است فقط یک درجه در تمایز و نه نوعي متفاوت تمایز در مقایسه با یک کرم حقیر باشد.(هوشیاری که در انسان وجود دارد، فقط سطحی بالاتر از هوشیاری در مقایسه با هوشیاری در موجودات پایین تر است و چیزی متفاوت به حساب نمی آید. هدف از این هوشیاری و درک و واکنش، حفظ بقای موجود زنده است. در مورد کرمی که نیازهای او به سه سوراخ بدنش منحصر میشود(سوراخی برای خوردن و سوراخی برای دفع و سوراخی برای رابطه جنسی) سطح درک و واکنش، قطعا متفاوت از انسانی است که میتواند پیچیده ترین اشیا و تکنولوژی را ابداع کند. هرچند این تفاوت در سطح درک و واکنش هست ولی در هر دو موجود، هدف از این درک و واکنش، حفظ موجود زنده است.)

ما ممکن است اینطور تصور کنیم سلول های حسی که به تحریک از انرژی محیط پاسخ میدهد فعالیت موضعی عصبی را تحریک یا زیاد می کند. ولی گیرنده های نوری در مهره داران ممکن است عکس چیزی باشد که ما تصور میکنیم و با جذب نور هیپرپلاریزه شود. این یعنی وقتی در معرض نور قرار می گیرد خاموش شود و در تاریکی روشن شود و حتی در تاریکی انرژی بیشتری مصرف کند.(یعنی پیچیدگی ساختار عصبی مهره داران در حدی است که فقط با فعال شدن، تاثیر گذار نیست بلکه گاهی با خاموش شدن هم می تواند تاثیر گذار باشد. جمع جبری کنش و واکنش سلول های گیرنده ی عصبی و نورون های بعدی در سطوح بالاتر، همه ی اینها تعیین کننده درک و واکنش نهایی است.)

برخی مدارک نوروبیولوژی- که در بخشهوشیاری و انرژی در مغز بیان شد- به ما میگوید تحریک های حسی همیشه منجر به افزایش فعالیت عصبی نمی شود. کاهش در فعالیت در مغز میتواند در پاسخ به کارهای نیازمند هوشیاری رخ دهد و میتواند در مطالعات تصویربرداری با روش هایی- که طراحی میشود تا افزایش در سرعت متابولیسم را در انجام برخی فعالیت های بالاتر از سطح پایه شناسایی کند- ناشناخته باقی بماند.(مدرک معتبری مبنی بر اینکه منبع هوشیاری، فقط انرژی و فعالیت عصبی موجود در مغز نیست.)

و البته همه ی فعالیتهای عصبی، تحریکی نیستند؛ مهار عصبی در عملکرد مغز و دیگر جاها در سیستم عصبی بسیار مهم است و این، هزینه انرژی را به طور مشخص معین میکند. مدارکی هست که توازن ایده ال بین تحریک و مهار عصبی E-I balance در قشر مغز برای عماکرد بهتر مغز، حیاتی است. در بیان این مکانیسم ها، مغز گرسنه برای انرژی ممکن است به عنوان نوعی از ماشین تمایز درک شود که با محقق کردن الگوهای پیچیده ی حرکت(پیشرفت پتانسیل عمل)و کشش(هل دادن و کشیدن آنتاگونیستی بین نیروها) در مقیاس های متغیر زمان-مکان، کار میکند.

سرعت آتش کردن(فعالیت)و پتانسیل های الکتریکی در درون نورون ها، بین نورون ها، بین شبکه های نورونی و بین مناطق مغزی تغییر میکند تا وضعیت های متمایزی را- که مغز خواهد داشت- به حداکثر برساند. کاهش فعالیت یا کاهش در سرعت فعالیت میتواند یک وضعیت متمایز را دقیقا مشابه افزایش، بیافریند.(وجود تمایز، رمز موفقیت در رقابت تکاملی است. ایجاد تمایز در بخش های مختلف مغز، فقط از طریق تمایز در نورن ها و تعداد این سلول ها در هر بخش مغز نیست. بلکه خاموش یا روشن شدن نورون ها در بخش هایی از مغز در مواجهه با محرک حسی، خودش میتواند باعث ایجاد تمایز بیشتر در مغز شود.

مغز انسان با ایجاد این تنوع های پیچیده می تواند قابلیت انعطاف بسیار زیادی پیدا کند. جالب اینکه در ایجاد این تمایزها فقط فعالیت و انرژی مثبت دخیل نیست؛ بلکه گاهی مغز از فرایند خاموش کردن و انرژی منفی برای ایجاد تمایزهای لازم خود استفاده میکند.

فقط دیدن مهم نیست گاهی ندیدن مهمتر از دیدن است و این شعاری است که در اجزای مختلف مغز، اعمال میشود. برای انجام کارهای حیاتی و در رقابت ها گاهی خاموش کردن مفیدتر از روشن کردن است. مثلا اگر شخص در جلسه ی امتحان حاضر باشد، لازم نیست به رویاهایی که شب قبل دیده است فکر کند بلکه برای موفقیت در امتحان لازم است فقط به پاسخ سوالات بیندیشد. در اینجا خاموش کردن حافظه در مورد رویاهای شب گذشته، بهترین فرایند تکاملی در مغز برای موفقیت در امتحان است.)

همانطور که با کارشولوینک و همکاران او مشخص شد غیر فعال کردن ممکن است روشی سودمند از نظر انرژی برای مغز باشد تا لیست شرایط متفاوت خود را افزایش دهد. حفظ توازن E-I balance در طول مقیاس های فضایی-زمانی به نظر میرسد رمزگذاری سودمند در پردازش های شناختی و حسی را ایجاد کند. همه ی اینها این دیدگاه را- که در بالا بیان شد- تقویت میکند که یکی از نقش های فعالیت دارای انرژی در مغز این است که تمایزهای حرکت و فشار را محقق کند و این، علاقه ها و کشش های اورگانیسم دارای مغز را توسعه میدهد. این تمایز محقق شده ای است که تفاوت را می سازد.

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی

با ما همراه باشید

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full?fbclid=IwAR1uugZ36ryGFd0wP-18jJSqINxf9xT6M8jeXc7r6EK-ezWpznOJT_r2P98


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
توضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی و کشف زبان هایجریان انرژی در سیستم های کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسالگوبرداری از طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادغام میان گونه های مختلنقش زبان در سلطه و قدرت ابیش از نیمی از موارد انتقتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهانسان جدید از چه زمانی پاسازگاری با محیط بین اجزامکانیک کوانتومی بی معنی ارتروز یا خوردگی و التهاچهار ساعت پس از کشتار خوکبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمرمز بقای جهش ژنتیکیگوشت خواری یا گیاه خواریایمپلانت نخاعی میتواند دشناسایی تاریخچه ی تکاملیمحل درک احساسات روحانی داز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متخفاش با شیوع همه گیری جدیپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجافیزیکدانان ماشینی برای تاگر نعمت فراموشی نبود بسششمین کنگره بین المللی سمرگ و میر بسیار بالای ناشاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کاخطر آلودگی هواپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و مطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان شگفت انگیزلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانمغز انسان برای شادمانی طاستفاده از سلول های بنیاتلاشی تازه برای گشودن معچرا پس از بیدار شدن از خوتشخیص ژنتیکی آتروفی های ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای پیشرفته ارتباط مغز را از روی امواج بشناساطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های نظریه ی ریسمانجهان یکپارچهژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدآب زندگی است قسمت دومسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماحیای بینایی نسبی یک بیمنقش گرمایش آب و هوا در همبیماری ای شبیه آلزایمر و تیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهالتهاب شریان تمپورالسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری در کجاست؟ قادغام دو حیطه علوم مغز و نقش زبان در سلطه و قدرت ابیشتر کمردردها نیازی به تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بیانسان عامل توقف رشد مغزستون فقرات انسان دو پا جلمکانیزمهای دفاعی در برابارزش حقیقی زبان قسمت اولنوآوری ای شگفت انگیز دانبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهرمز جهانگیلگمش باستانی کیستاین پیوند نه با مغز بلکه شناسایی سلول های ایمنی امحدودیت های حافظه و حافظاز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مپوست ساعتی مستقل از مغز دروش هایی ساده برای کاهش افرگشت و تکامل تصادفی محض اگر نعمت فراموشی نبود بسصرع و درمان های آنمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلانکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی ضد التهابیقبل از آغازابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت امعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزندگی هوشمند در خارج از زمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگرمغز انسان رو به کوچک تر شاستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسچرا بیماری های تخریبی مغتصویربرداری فضاپیمای آمورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت امنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا از نخستین همغز زنان جوانتر از مغز مراعداد بینهایت در دنیای متولید پاک و فراوان انرژینظریه تکامل در درمان بیمجهان یکپارچهژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت سومسلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زماننقش پیش زمینه ها و اراده بیماری ای شبیه ام اس مولتتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجستجوی متن و تصویر به صورکوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای اامیوتروفیک لترال اسکلروسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش سجده بر عملکرد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبانسانیت در هم تنیده و متصسخن پاک و ثابتما انسانها چه اندازه نزدارزش حقیقی زبان قسمت دومنوار مغز مشاهده ی غیر مستبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه به خاطرخودت زندگی شواهدی از نوع جدیدی از حامخچه فراتر از حفظ تعادلاز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووپیموزایدروش صحبت کردن در حال تکامفراموش کارها باهوش تر هساگر با مطالعه فیزیک کوانضررهای مصرف شکر و قند بر مراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختپرواز از نیویورک تا لوس آراه فراری نیستقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شدمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایتآیا هوش ارثی دریافتی از پزندگی زمینی امروز بیش از مقابله با کرونا با علم اسابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچکتر شداستفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا حیوانات سخن نمی گوینتصادف یا قوانین ناشناختهوزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریآیا جنین انسان، هوشمندی زبان و شناخت حقیقت قسمت دمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا ازنخستین هممغزهای کوچک بی احساسبلندی در ذهن ما درک بلندیتولید سلولهای جنسی از سلنظریه تکامل در درمان بیمجهان کنونی و مغز بزرگتریژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل آزمون ذهنی گربه شرودینگرسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساسات کاذبنقش آتش در رسیدن انسان بهبیماری اسپینال ماسکولار تکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی الفاگوجستجوی هوشیاری در مغز ماکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش اامید نیکو داشته باش تا آنسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع خواب و رویاارتوکين تراپی روشی جديد نقش غذاها و موجودات دريابا تعمق در اسرار ابدیت و تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگانعطاف پذیری مکانیسمی علسرنوشتما انسانها چه اندازه نزدارزش حقیقی زبان قسمت سومنوار مغز در تشخیص بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دورویا و خبر از آیندهگالکانزوماب، دارویی جدیاینکه خانواده ات سالم باشواهدی از دنیسوان(شبه نئمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک بفراموشی همیشه هم بد نیستاگر تلاش انسان امروز براضررهای شکر بر سلامت مغزمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اپرورش مغز مینیاتوری انساراه های جدید برای قضاوت رقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچالش دیدگاه های سنتی در بتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردآیا هوش سریعی که بدون احسزندگی زودگذرملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقای موجود زنده از مغز ایندگان چگونه استاستیفن هاوکینگ در مورد هتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهر خوابیده ی مادهوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام آیا جهان ذهن و افکار ما مزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای موجود زندهمغزتان را در جوانی سیم کشبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتومورها و التهاب مغزی عانظریه تکامل در درمان بیمجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر آسيب میکروواسکولاریا آسسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصابنقش انتخاب از طرف محیط، نبیماری اضطراب عمومینقش اتصالات بین سلولهای بیماری بیش فعالیتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک های بحفره در مغزکیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسامید درمان کرونا با همانسیاره ی ابلهانمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط میکروب روده و پارنقش غذاها و موجودات درياباهوش ترین و با کیفیت تریتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکریستال زمان(قسمت دوم)اولین مورد PML به دنبال تکسریعترین کامپیوتر موجودما اکنون میدانیم فضا خالارزش خود را چگونه میشناسنوار مغزی روشی مهم در تشخبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سورویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای اینترنت بدون فیلتر ماهواشکل های متفاوت پروتئین همخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر انتخاب از طرف محیط هرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزمگسروشهای شناسایی قدرت شنوافرایند پیچیده ی خونرسانیاپی ژنتیکطلای سیاهمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما بآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت ها و تمایزها کلید بچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سآیا هشیاری کوانتومی وجودزونیسومایدملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار بقای برتر مادیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا خشونت و تعصبتظاهری از ماده است که بیدیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویآیا جهش های ژنتیکی، ویروزبان شناسی مدرن در سطح سلمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای از نخستین مغزتان را در جوانی سیمکشبه مغز خزندگان خودت اجازتوهم فضای خالی یا توهم فضهفت چیز که عملکرد مغز تو جهان دارای برنامهکمردرددرمان های اسرار آمیز در آآسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش تیروئید در تکامل مغزبیماری تی تی پیتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی کیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگامگا سه عامل مهم سلامتسیاره ابلهانمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط ماده و انرژینقش غذاها و موجودات دريابار بزرگ ایستادن بر دو پاتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال زمان(قسمت سوم)اولین مورد پیوند سر در انسرگیجه از شایعترین اختلاما با کمک مغز خود مختاريماز نخستین همانند سازها تنورون هاي مصنوعی می توانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کتامین در درمان پاهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای ایندرالشگفتی های زنبور عسلمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتی و یپیچیدگی های مغزی در درک زروشی برای بهبود هوش عاطففرایند تکامل و دشواری هاابزار هوش در حال ارتقا ازطوفان فقر و گرسنگی و بی سمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستلمس کوانتومیابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتمغز قلباز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسوواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکآیا واکنش های یاد گرفته وزونا به وسیله ویروس ابله ممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار برتر بقااستخوان های کشف شده، ممکتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با زیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزبان شناسی نوین نیازمند منابع بی نهایت انرژی در دابزارهای دفاعی و بقای مونقش قهوه در سلامتیبه بالا بر ستارگان نگاه کتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هفت سین یادگاری از میراث جهان در حال نوسان و چرخشکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرآشنا پنداریسلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال خواب فرد را مستعد اختلال در شناسایی حروف و نقش حفاظتی مولکول جدید دبیماری دویکتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاکیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیاره ابلهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط متقابل با همه ی حینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتذهن هوشیار در پس ماده ی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پاولین هیبرید بین انسان و سربازان ما محققا غلبه می ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمرویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و ایا کوچک شدن مغزانسان الشاهکار قرنمدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز و از مغز برخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر ترکیبات استاتین (سهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان قطع نخفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسملوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا سمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های تکاملی در مغز وناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسآیا یک، وجود داردزیباترین چیز در افزایش سمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از مغز از بسیاری حقایق می گراستروژن مانند سپر زنان دتمدنی قدیمی در شمال خلیج چراروياها را به یاد نمی آتغییر زودتر اتصالات مغزییک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا خداباوری محصول تکاملزبان، وسیله شناسایی محیطمناطق خاصی از مغز در جستجاتفاق و تصادفنقش مهاجرت در توسعه نسل ابه خودت مغرور نشوتوهم چیستهم نوع خواری در میان پیشیجهان شگفت انگیزکمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنآغاز فصل سرما و دوباره تکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیماری دیستروفی میوتونیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری انفجار و توقف تکاملی نشاسیر آفرینش از روح تا مغز مولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقشه های مغزی جدید با جزیبارداری بدون رحمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقکشف مکانیسمی پیچیده در باولین تصویر در تاریخ از سسردرد میگرن در کودکانماه رجباز نخستین همانند سازها تنوروپلاستیسیتی چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمرویاها از مغز است یا ناخوفلج نخاعی با الکترودهای گاهی مغز بزرگ چالش استایا این جمله درست است کسیشبیه سازی میلیون ها جهان مدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دوپامین و سروتونینهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بروشی جدید در درمان سکته مفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصمسئول صیانت از عقیده کیساز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآن چیزی که ما جریان زمان راز تغییرلوتیراستامابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندامغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوت های زبانی سرمنشا تنبرو و انرژی مداومتبدیل سلولهای محافط به سواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان پاسخ کوانتومی آیا کیهان می تواند یک شبیزیر فشار کووید چه باید کرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز به تنهایی برای فرهنگ اسرار آفرینش در موجتمساح حد واسط میان مغز کوچراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پیک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تآیا دلفین ها می تواند از سفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش میدان مغناطیسی زمین به زودی شبکه مغزی به جای توهمات و شناخت حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات مخچهنقش خرچنگ های نعل اسبی دربیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتانواع سکته های مغزیسیستم تعادلی بدنمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط هوش ساختار مغز و ژنقص در تشخیص هیجانات عامبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتباولین سلول مصنوعیسردرد و علتهای آنماپروتیلیناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومرویاهای پر رمز و حیرتی درفلج بل، فلجی ترسناک که آنگذر زمان کاملا وابسته به ایا ابزار هوشمندی یا مغز شبیه سازی سیستم های کوانمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريپیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اسفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گرمسئولیت جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانخاع ما تا پایین ستون فقرتداخل مرزها و صفات با بینواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنآیا گذشته، امروز وآینده زیرفون داروی ضد ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز برای فراموشی بیشتر کاسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتآیا دلفین ها میتوانند باسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایدنقش محیط زندگی و مهاجرت دبه زیر پای خود نگاه نکن بتوپیراماتهمیشه عسل با موم بخوریمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسافت فشار خون ناگهانی در وسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات حرکتی در انساننقش داروهاي مختلف معروف بیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرانگشت ماشه ایسیستم دفاعی بدن علیه مغز موجود بی مغزی که می تواندارتباط انسانی، محدود به نقطه بی بازگشتبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جمجمه ای درکوه ایرهواوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد تنشنماجرای جهل مقدساز نشانه ها و آثار درک شدبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتمرویای شفاففلج خوابگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بیماری ام اس (مولتیپشبکه های مصنوعی مغز به درمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینقلب و عقلابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمستند جهان متصلاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میآنزیم تولید انرژی در سلورجزخوانی هایی که امروز بلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوومغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنخستین تصویر از سیاهچالهتروس جریان انرژیواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغآیا پیدایش مغز از روی تصازاوسکا درمان گوشرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اصل بازخوردتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین علم و نادانی رو تغییرات آب و هوایی که به یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباآیا دست مصنوعی به زودی قاسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش نگاه از پایین یا نگاهبوزون هیگز چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای همراهی نوعی سردرد میگرنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهدرمان ژنتیکی برای نوآوریافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات صحبت کردن در اننقش ذهن و شناخت در حوادث بیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کویانگشت نگاری مغز نشان میدسکته مغزیموجودات مقهور ژنها هستندارتباط از بالا به پایین مچند نرمش مفید برای کمردربازخورد یا فیدبکتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمذرات کوانتومی زیر اتمی قگل زندگیايندگان چگونه خواهند دیدسردرد سکه ایماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمروبات های ریز در درمان بیفلج خواب چیستگزیده ای از وبینار یا کنفایا بدون زبان میتوانیم تشباهت مغز با کیهان مادیمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروز یا روز پایانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایدارپیام های ناشناخته بر مغز ریاضیات یک حس جدید استقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا مومشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازدو سوی واقعیتآینده ی انسان در فراتر ازرساناها و ابر رساناها و علا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی آیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان مشترک ژنتیکی موجودامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعاصول توسعه ی یک ذهن کاملتنفس بدون اکسیژننزاع بین علم و جهل رو به پتغییرات تکاملی سر انسان یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات فشار روحی شدیدنقش نظام غذایی در تکامل مبوزون هیگز جهان را از متلتوازن مهمتر از فعالیت زیهندسه ی پایه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان ام اس(مولتیپل اسکلافزایش قدرت ادراکات و حسسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات عضلانی ژنتیکنقش روی و منیزیم در سلامتبیهوشی در بیماران دچار اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مباندوهگین نباش اگر درب یا سانسور از روی قصد بسیاری میهمانهای ناخوانده عامل ارتباط بین هوش طبیعی و هوچند جهانیبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئونايا اراده آزاد توهم است یسرعت فکر کردن چگونه استماده ی خالیاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمروح رهاییفلج دوطرفه عصب 6 چشمایا تکامل هدفمند استشباهت کیهان و مغزمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی بپیشینیان انسان از هفت میریسدیپلام تنها داروی تایقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را مشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرشته نوروایمونولوژی و نقلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنرمش های مفید برای درد زاتری فلوپرازینوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیآیا امکان بازسازی اندامهزبان چهار حرفی حیات زمینمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش رواصول سلامت کمرتو یک معجزه اینسبت طلایی، نشانه ای به سثبت امواج الکتریکی در عصیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید قهوهنقش نظریه تکامل در شناسابی نهایت در میان مرزهاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهندسه ی رایج کیهانجواب دانشمند سوال کننده کنترل همجوشی هسته ای با هکندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با اافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختراع جدید اینترنت کواننقش روزه داری در سالم و جبیوگرافیتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریکسانسور بر بسیاری از حقایمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط شگفت مغز انسان و فچندین ماده غذایی که ماننبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتمرفتار اجتماعی انسان، حاصگمان میکنی جرمی کوچکی در ايا اراده آزاد توهم است یشلیک فراموشیمبانی ذهنی سیاه و سفیداز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را فناوری هوش مصنوعی نحوه خایجاد احساساتشباهت زیاد بین سلول هاي عمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت های جدید علوم اعصریشه های مشترک حیاتقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را مشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب آیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز فرایندی پیچیده البخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانمقالاتمغز آیندگان چگونه است ؟از روده تا مغزتقویت سیستم ایمنینرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع موراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و کلمه حتی برای کسانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کواضطراب و ترستو یک جهان در مغز خودت هسنشانه های گذشته در کیهان جمجمه انسان های اولیهژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رآیا راهی برای رفع کم آبی سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مضر ماری جوانانقش هورمون های تیروئید دبی عدالتی در توزیع واکسن توسعه برخی شغل ها با هوش هندسه بنیادینجوسازی مدرنکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجافزایش سرعت پیشرفت علوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادامه بحث تکامل چشمنقش رژیم غذایی بر رشد و ابیوگرافیتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریک که ما نمی توساخت شبکه عصبی مصنوعی با میگرن شدید قابل درمان اسارتباط شگفت انگیز مغز انچه زیاد است بر من که در ایبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمرقیبی قدرتمند در برابر مگنجینه ای به نام ویتامین ای نعمت من در زندگیمشلیک فراموشیمباحث مهم حس و ادراکاز واقعیت امروز تا حقیقتبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس فیلمی بسیار جالب از تغییایرادهای موجود در خلقت بشباهت زیاد بین سلول هاي عمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم های غذایی و نقش مهم قانون جنگلابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خومشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رو ح و روان بر جسمواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(آیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان بلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان ایا طبیعتا تماازدواج های بین گونه ای، رتلقین اطلاعات و حافظهنرمشهای مهم برای تقویت عتشنج چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان نتیجه ساختمامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگترین مصرف کننده اطلاع رسانی اینترنتیتو پیچیده ترین تکنولوژی نظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیاما مقهور قوانین فیزیکسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت اجزای پر سلولی بدن انسان نقش هورمون زنانه استروژنبیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه های سازمان بهداشت هندسه در پایه ی همه ی واکجاذبه و نقش آن در شکلگیریجدایی خطای حسی استکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی افسردگی و اضطراب در بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماداراوون تنها داروی تایینقش رژیم غذایی در رشد و ابیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتوانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی با الفبای میدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط شگفت انگیز مغز اننهایت معرفت و شناخت درک عبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمرموزی از نخستین تمدن بشرگویید نوزده و ایمنی ساکتای آنکه نامش درمان و یادششنا در ابهای گرم جنوب نیامجموعه های پر سلولی بدن مبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیادفیزیک مولکولها و ذرات در اگر میدانی مصیبت بزرگتر شرکت نورالینک ویدیویی ازمرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملپاسخ گیاهان در زمان خوردرژیم های غذایی و نقش مهم قانون جنگلابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی مشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونانگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین زیر خلیج فارس تمدنی لرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیمغز انسان برای ایجاد تمداستفاده از مغز، وزن را کمتلاش هایی در بیماران قطع چرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قاورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان، در سایه پیشرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تاطلاعات حسی ما از جهان، چتو جهانی هستی که خودش را نظریه ی تکامل در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت چهارمسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت اجزایی ناشناخته در شکل گنقش ویتامین K در ترمیم اسبیماری های مغز و اعصاب و توصیه های غیر دارویی در سهوموارکتوس ها ممکن است دجریان انرژی در سیستم های کودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلالکتروتاکسی(گرایش و حرکسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمادراک ما درک ارتعاشی است نقش زنجبیل در جلوگیری از بیست تمرین ساده برای جلوتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمینانسان ها می توانند میدان ساختار شبکه های مغزی ثابمیدازولام در درمان تشنج ارتباط غیرکلامی بین انساچهار میلیارد سال تکامل ببحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمرمز و رازهای ارتباط غیر کگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت مغزی کمک میکند شناخت و معرفت، و نقش آن دمحل درک احساسات روحانیبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتپمبرولیزوماب در بیماری چروش مقابله مغز با محدودیفیزیک و هوشیاریاگر نیروی مغناطیس نباشد شش مرحله تکامل چشممرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملپختگی پس از چهل سالگي به رژیم ضد التهابیقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبامشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهملزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیمغز انسان برای شادمانی طاستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی برای درمان قطع نخاچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون ورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وآیا برای تولید مثل همیشه زبان و تکلم برخی بیماریهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز در تنهایی آسیب میبیناطلاعاتی عمومی در مورد متو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه ی تکامل در درمان بیجهل مقدسژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت اولسفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمنقش ژنتیک در درمان اختلابیماری گیلن باره و بیمارتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی می تواند بر اح