دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت ششم)

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت ششم)

امروزه تئوری های فراوان در مورد منشا و منبع هوشیاری مطرح است. ولی آیا این تئوری ها در اثبات منبع هوشیاری کامل است؟ آیا این تئوری ها- که معمولا منبع هوشیاری را نورون ها و مغز میداند- قادر است، بخش بزرگی از اطلاعات به دست آمده برای انسان که گاهی فراتر از ابعاد مرسوم عالم مادی ماست توجیه کند؟

تئوری یکپارچه ی اطلاعات درباره ی هوشیاری integrated information theory of consciousness (IIT) که به وسیله ی تونونی در سال 2016 ارائه شد یک تعریف مجزا از اطلاعات به عنوان یک شکل در فضای علت- اثر است. فضای علت-اثر بر اساس این تئوری شامل ساختار ذهنی یا یک منظومه از موضوعات مرتبط است که عبارت physical substrate of consciousness (PSC) به آن، اختصاص داده میشود

و این، مجموعه هایی کامل از فعالیت نورونی است که در هر تجربه درگیر می شود. هر تجربه ی هوشیار با این شکل، یکسان است و وقتی به طور کامل یکپارچه شود با عبارت Φmax مشخص می گردد ولی چون integrated information theory of consciousness (IIT) به عنوان یک تئوری از اطلاعات یکپارچه عرضه می شود میتواند به طور معادل به عنوان یک تئوری در این مورد، انجام وظیفه کند که چگونه پردازش انرژی سازماندهی می شود؛ زیرا PSC شامل الگوهای علّی مرتبط با هم آتش(فعالیت)نورونی است که مشابه تجربه ی هوشیار است.

پرداختن به مغز به عنوان پردازنده ی اطلاعات عصبی به ما کمک نمیکند هوشیاری را به عنوان یک فرایند فیزیکی درک کنیم زیرا اطلاعات بر اساس تعریف های عموما پذیرفته شده، یک خصوصیت فیزیکی مغز در سطح عصبی نیست.

در درون نورون هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

با این همه سودمند است روش های تئوری اطلاعات، برای مطالعه ی سازماندهی سیستم های فیزیکی مانند مغز به کار گرفته شود. وینر می گوید: میزان اطلاعات در یک سیستم اندازه گیری، عمق سازماندهی آن است... همانطور که در پژوهش های بسیار و تئوری هایی که در اینجا بیان شده است ما می توانیم مشخص کنیم روش سازماندهی پردازش های انرژی در مغز چگونه با وجود هوشیاری در فرد، مرتبط می شود. ولی تفاوت مجزا و جدا بین 0و1، معادل تمایز تحقق یافته بین یک نورون در حالت استراحت و فعالیت نیست.

(بین صفر و یک در کامپیوترهای مرسوم، عدد دیگری قابل تصور نیست در حالی که در فعالیت نورونی و ارتباط بین نورون ها با هم در سیناپس، میلیون ها حالت، بین حداکثر و حداقل قابل تصور است. یعنی واحدهای اطلاعاتی در مغز، بیشتر شبیه زبان های رایج میان انسان ها با حروف زیاد و نه زبان رایج در کامپیوترهای سنتی با دو حرف 0و 1است. این حالت را میتون با قدرت پردازش در کامپیوترهای کوانتومی مقایسه کرد.

ارتباط بین دو سلول عصبی، از طریق ترمینال های عصبی است که میتواند بیش از یک مورد باشد و هر کدام از این ارتباط ها در سیناپس عصبی، میتواند ترشحات خود را کم و زیاد کند. سیناپس های عصبی، پردازش هوشمندانه ای است که قدرت تمایز و سازگاری سیستم عصبی را از سطح تمایز نورونی بسیار فراتر میبرد.)

مغز به عنوان ماشین تمایز:

حل چالش توضیح هوشیاری به عنوان فرایند فیزیکی با این درک- که مغز بر اساس اصل پردازش انرژی عمل میکند- آسان تر میشود. نورون ها همراه با ساختارهای مادی دیگر مانند آستروسیت ها و میتوکندری، انرژی الکتروشیمایی را از طریق مسیرهای خیلی سازمان یافته، تغییر میدهد و توزیع و پراکنده میکند تا رفتارهایی را ایجاد کند که برای بقای موجود زنده، حیاتی است. این منطقی است در زمانی که ما این حقیقت را در نظر بگیریم که اورگانیسم ها در یک محیط فیزیکی، ساکن هستند و این محیط، از طریق فعالیت های انرژی، نیروها و کار، ساختار و شکل می گیرد. برای بقا و ماندن در این جهان این اورگانیسم ها باید به طور مداوم، کار کنند تا درجه ی بالایی از انرژی آزاد را به دست بیاورند تا وضعیت درونی را دور از تعادل ترمودینامیک نگه دارند(یعنی موجود زنده در رقابت مداوم در اجزای محیط زیست او(چه رقابت بیولوژیک با دیگر موجودات زنده یا رقابت فیزیکی ناشی از جاذبه یا تبخیر آب درون سلولی ناشی از حرارت و ...)ناچار است ساختاری خودخواه را ایجاد کند که در برابر نیروهای مداومی- که از طرف خارج، سعی در بهره برداری از وجود او دارد- جلوگیری کند). این انرژی درونی، علاوه بر تنظیم داخلی سیستم های عصبی، اورگانیسم ها را توانمند میکند دو کار مهم انجام دهند:

تمایز گذاشتن بین تفاوت ها در شرایط محیطی مانند دما، اسیدی بودن، شور بودن، سطوح مواد غذایی و وجود شکارچیان

و حرکت به سوی شرایط محیطی که برای بقا، سودمند و دور از موارد زیان بار است.

مکانیسم هایی که انجام این کارها را ممکن می کند می تواند در موجوداتی با سیستم عصبی نسبتا ساده مانند کرم C. elegansدیده شود.

شیب شیمیایی در محیط، نورون های حساس به مواد شیمیایی را بر سطح کرم ها فعال میکند و این، فعالیت عضلات پشت و جلو را کنترل می نماید و این، به نوبه ی خود حرکت کرم را تنظیم می کند. در این الگو تمایزها و تفاضل های انرژی پتانسیل شیمیایی در محیط به تمایزهای انرژی الکتروشیمیایی در دستگاه ادراکی اورگانیسم تبدیل میشود؛ سپس به تفاوت های انرژی شیمیایی تحول می یابد که با فعالیت آنتاگونیستی به انرژی کینتیکی محیط اورگانیسم تبدیل میشود.

اورگانیسم گزینش هایی را در محیط انجام میدهد که مربوط به علاقه ها و مفید برای بقای او است تا بتواند واکنش های مناسبی را در پاسخ ایجاد کند. ما میتوانیم اصل پایه ای مشابهی را در کار بیولوژیک با پیچیدگی بسیار بیشتر ببینیم.

برای نمونه سیستم بینایی انسان بر اساس دخل و خرج انرژی مغز، خیلی زیاد مصرف کننده است. ولی سودمندی تکاملی بینایی انسان، توانایی ای است که به کار گرفته میشود تا فعالیت های بدنی کنترل شده ای را در پرتوی شرایط محیطی هدایت کند. این از طریق زنجیره ی ظریفی از تحولات انرژی به دست می آید و با رسیدن به شبکیه و رتین، انرژی الکترومغناطیس از محیط شروع میشود و نهایتا به صورت اّبشاری به تبادل های زیاد انرژی در مسیرهای عصبی سیستم بینایی می رسد که به طرز پیشرونده بین خصوصیات محیط، تمایزمی گذارد. این معمولا باعث تحول انرژی الکترومغناطیس در سیستم حرکتی و عضلات، به انرژی حرکتی بدن میشود.(با وجود مصرف زیاد انرژی در چشم و مسیرهای بینایی، سود بسیار زیادی نصیب موجود زنده میشود مثلا میتواند دشمن خود را تشخیص دهد و از دست او فرار کند یا شکار خود را ببیند و او را شکار کند و ...تعادل بین سود و زیان، همیشه در ادامه یا متوقف شدن فعالیت یک اندام در تکامل طبیعت هوشمند، ملاحظه میشود.)

این حقیقت که بیولوژی پیچیده ی ما خیلی خوب از فهرست مفصلی از گزینش های حسی و پاسخ های حرکتی حمایت میکند، ممکن است فقط یک درجه در تمایز و نه نوعي متفاوت تمایز در مقایسه با یک کرم حقیر باشد.(هوشیاری که در انسان وجود دارد، فقط سطحی بالاتر از هوشیاری در مقایسه با هوشیاری در موجودات پایین تر است و چیزی متفاوت به حساب نمی آید. هدف از این هوشیاری و درک و واکنش، حفظ بقای موجود زنده است. در مورد کرمی که نیازهای او به سه سوراخ بدنش منحصر میشود(سوراخی برای خوردن و سوراخی برای دفع و سوراخی برای رابطه جنسی) سطح درک و واکنش، قطعا متفاوت از انسانی است که میتواند پیچیده ترین اشیا و تکنولوژی را ابداع کند. هرچند این تفاوت در سطح درک و واکنش هست ولی در هر دو موجود، هدف از این درک و واکنش، حفظ موجود زنده است.)

ما ممکن است اینطور تصور کنیم سلول های حسی که به تحریک از انرژی محیط پاسخ میدهد فعالیت موضعی عصبی را تحریک یا زیاد می کند. ولی گیرنده های نوری در مهره داران ممکن است عکس چیزی باشد که ما تصور میکنیم و با جذب نور هیپرپلاریزه شود. این یعنی وقتی در معرض نور قرار می گیرد خاموش شود و در تاریکی روشن شود و حتی در تاریکی انرژی بیشتری مصرف کند.(یعنی پیچیدگی ساختار عصبی مهره داران در حدی است که فقط با فعال شدن، تاثیر گذار نیست بلکه گاهی با خاموش شدن هم می تواند تاثیر گذار باشد. جمع جبری کنش و واکنش سلول های گیرنده ی عصبی و نورون های بعدی در سطوح بالاتر، همه ی اینها تعیین کننده درک و واکنش نهایی است.)

برخی مدارک نوروبیولوژی- که در بخشهوشیاری و انرژی در مغز بیان شد- به ما میگوید تحریک های حسی همیشه منجر به افزایش فعالیت عصبی نمی شود. کاهش در فعالیت در مغز میتواند در پاسخ به کارهای نیازمند هوشیاری رخ دهد و میتواند در مطالعات تصویربرداری با روش هایی- که طراحی میشود تا افزایش در سرعت متابولیسم را در انجام برخی فعالیت های بالاتر از سطح پایه شناسایی کند- ناشناخته باقی بماند.(مدرک معتبری مبنی بر اینکه منبع هوشیاری، فقط انرژی و فعالیت عصبی موجود در مغز نیست.)

و البته همه ی فعالیتهای عصبی، تحریکی نیستند؛ مهار عصبی در عملکرد مغز و دیگر جاها در سیستم عصبی بسیار مهم است و این، هزینه انرژی را به طور مشخص معین میکند. مدارکی هست که توازن ایده ال بین تحریک و مهار عصبی E-I balance در قشر مغز برای عماکرد بهتر مغز، حیاتی است. در بیان این مکانیسم ها، مغز گرسنه برای انرژی ممکن است به عنوان نوعی از ماشین تمایز درک شود که با محقق کردن الگوهای پیچیده ی حرکت(پیشرفت پتانسیل عمل)و کشش(هل دادن و کشیدن آنتاگونیستی بین نیروها) در مقیاس های متغیر زمان-مکان، کار میکند.

سرعت آتش کردن(فعالیت)و پتانسیل های الکتریکی در درون نورون ها، بین نورون ها، بین شبکه های نورونی و بین مناطق مغزی تغییر میکند تا وضعیت های متمایزی را- که مغز خواهد داشت- به حداکثر برساند. کاهش فعالیت یا کاهش در سرعت فعالیت میتواند یک وضعیت متمایز را دقیقا مشابه افزایش، بیافریند.(وجود تمایز، رمز موفقیت در رقابت تکاملی است. ایجاد تمایز در بخش های مختلف مغز، فقط از طریق تمایز در نورن ها و تعداد این سلول ها در هر بخش مغز نیست. بلکه خاموش یا روشن شدن نورون ها در بخش هایی از مغز در مواجهه با محرک حسی، خودش میتواند باعث ایجاد تمایز بیشتر در مغز شود.

مغز انسان با ایجاد این تنوع های پیچیده می تواند قابلیت انعطاف بسیار زیادی پیدا کند. جالب اینکه در ایجاد این تمایزها فقط فعالیت و انرژی مثبت دخیل نیست؛ بلکه گاهی مغز از فرایند خاموش کردن و انرژی منفی برای ایجاد تمایزهای لازم خود استفاده میکند.

فقط دیدن مهم نیست گاهی ندیدن مهمتر از دیدن است و این شعاری است که در اجزای مختلف مغز، اعمال میشود. برای انجام کارهای حیاتی و در رقابت ها گاهی خاموش کردن مفیدتر از روشن کردن است. مثلا اگر شخص در جلسه ی امتحان حاضر باشد، لازم نیست به رویاهایی که شب قبل دیده است فکر کند بلکه برای موفقیت در امتحان لازم است فقط به پاسخ سوالات بیندیشد. در اینجا خاموش کردن حافظه در مورد رویاهای شب گذشته، بهترین فرایند تکاملی در مغز برای موفقیت در امتحان است.)

همانطور که با کارشولوینک و همکاران او مشخص شد غیر فعال کردن ممکن است روشی سودمند از نظر انرژی برای مغز باشد تا لیست شرایط متفاوت خود را افزایش دهد. حفظ توازن E-I balance در طول مقیاس های فضایی-زمانی به نظر میرسد رمزگذاری سودمند در پردازش های شناختی و حسی را ایجاد کند. همه ی اینها این دیدگاه را- که در بالا بیان شد- تقویت میکند که یکی از نقش های فعالیت دارای انرژی در مغز این است که تمایزهای حرکت و فشار را محقق کند و این، علاقه ها و کشش های اورگانیسم دارای مغز را توسعه میدهد. این تمایز محقق شده ای است که تفاوت را می سازد.

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی

با ما همراه باشید

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full?fbclid=IwAR1uugZ36ryGFd0wP-18jJSqINxf9xT6M8jeXc7r6EK-ezWpznOJT_r2P98


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکسن دیگر کرونا ساخته شدر هر سوراخی سر نکنمسئولیت جدیدپول و شادیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودالگو و عادت را بشکن و در اسایه را اصالت دادن، جز فرابزار بقای موجود زنده از تأثیر نگاه انسان بر رفتاچیزی خارج از مغزهای ما نیسایتهای دیگرجلوتر را دیدناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک- قسمت شصت و چهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان پوکی استخوانپیدایش زبانرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیسرنوشتابعاد اضافه ی کیهانتاثیر ژنها بر اختلالات خفلج خواب چیستچگونه حافظه را قویتر کنیجهان هایی در جهان دیگراساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودروهای هیدروژنیژن هوش و ساختارهای حیاتی درهای اسرارآمیز و پوشیدهپرورش مغز مینیاتوری انسازنان باهوش ترتقویت استخوان در گرو تغذانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاشلیک فراموشیاحساسات کاذبفرایند پیچیده ی خونرسانیچاالش ها در تعیین منبع هوجهانی در ذهناصل علت و تاثیرهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملمولتیپل اسکلروز در زنان کمردرد با پوشیدن کفش منادرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشآنان که در قله اند هرگز خزیرک ترین مردمتمرکز بر هدفاولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کششگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزادغام دو حیطه علوم مغز و قلب دروازه ی ارتباطنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هابلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجوددو بیماری روانی خود بزرگ مکان زمان یا حافظه زمانکوری گذرای ناشی از موبایذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستاین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط غیرکلامی بین انساقدرت کنترل خودچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم ببه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزدژاوو یا آشناپنداریماجرای عجیب گالیلهکتاب زیست شناسی باوررمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و آیا جهان ذهن و افکار ما مسقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت اطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسواز واقعیت امروز تا حقیقتلحظات خوش با کودکاننظریه تکامل در درمان بیمحد و مرزها توهم ذهن ماستبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را داروهای مصرفی در ام اسمخچه فراتر از حفظ تعادلگل خاردار، زیباستروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکآب، زندگی است(قسمت پنجم)سندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت چهل و سومواقعیت چیستداروی ضد چاقیمرکز خنده در کجای مغز استگامی در درمان بیماریهای روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مآغاز مبهم آفرینشسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقا از نخستین همانتکامل و ارتقای نگاه تا عمنوار مغز در تشخیص بیماری عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت بیست و دوحس و ادراک قسمت بیست و سوواکسن دیگری ضد کرونا از ددر والنتاین کتاب بدید هممسئولیت در برابر محیط زیپول و عقیدهراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن االگوی بنیادین و هوشیاریساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقای موجود زنده از تئوری تکامل امروز در درمچیزی شبیه نور تو نیستجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحساسیت روانی متفاوتوزوز گوشدرمان پوکی استخوانپیر شدن حتمی نیسترشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر سریع دویدن مهم نیستابعاد بالاترتاثیر کلام در آیات کلام بفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه محدود و تک جانبه، مشجهان یکپارچهاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخورشید مصنوعیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدروغ نگو به خصوص به خودتپرتوهای صادر شده از سیاهزنجیرها را ما باید پاره کتقویت حافظه یا هوش مصنوعانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق و علوم اعصابفرایند تکامل و دشواری هاناتوانی از درمان برخی ویجهان، تصادفی نیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملمواد کوانتومی جدید، ممکنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمآنزیم تولید انرژی در سلوزیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کواولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکششگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکارتقا و تکامل سنت آفرینش قلب روباتیکنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استبلوغ چیستهوشیاری و افسردگیدو بار در هفته ماهی مصرف مکانیک کوانتومی بی معنی کی غایب شدی تا نیازمند دلذهن سالمباد و موجآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیاینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکارتروز یا خوردگی و التهاقدرت انسان در نگاه به ابعنزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر فیزیکیبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزادگرگونی های نژادی و تغییماده ی تاریککتاب طبیعت در قالب هندسهرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و ساز کجا آمده ام و به کجا میلرزش ناشی از اسیب به عصبهفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشبیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز داروهای ام اسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگل زندگیروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مآتش منبع انرژیسندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش ابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت نهمواقعیت های متفاوتداروی ضد چاقیمرگ چیستگاهی لازم است برای فهم و روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیاهچاله ی منفرد یا سیاهابزار بقا از نخستین همانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنوار مغزی روشی مهم در تشخعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت بیستمواکسن سرطاندر یک فراکتال هر نقطه مرکمستند جهان متصلپوست ساعتی مستقل از مغز دراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانالگوبرداری از طبیعتساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقای موجود زنده از تئوری تکامل در پیشگیری و نکاتی در مورد تشنججنبه های موجی واقعیتاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخفاش با شیوع همه گیری جدییک پیام منفرد نورون مغزی درمان ام اس(مولتیپل اسکلپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداسریعترین کامپیوتر موجوداتفاق و تصادفتاثیر کپسول نوروهرب بر نفناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه انسان محدود به ادراجهان یکپارچهاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن ضد آلزایمردریای خداپرسش و چستجو همیشه باقی ازندگی هوشمند در خارج از زتقویت سیستم ایمنیانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق پایه تکامل و فرهنگفرایند حذف برخی اجزای مغناتوانی در شناسایی چهره جهش های ژنتیکی مفید در سااصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتخطای ادراک کارماموجود بی مغزی که می تواندکنگره بین المللی سردرد ددرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اآینه در اینهزیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکارتقا یا بازگشت به قبل ازقلب را نشکننرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیدو برابر شدن خطر مرگ و میمکانیزمهای دفاعی در برابکیهان خود را طراحی میکندذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وآیا واکنش های یاد گرفته وزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشاینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت اولقدرت ذهننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت غیر قابل شناختبه زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در تدانش قدرت استماده ی خالیکتاب، سفری به تاریخرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی از کسی که یک کتاب خوانده لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهفت سین یادگاری از میراث حرکت چرخشی و دائمی کیهانبیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس داروهای تغییر دهنده ی سیمخچه ابزاري که وظیفه آن فگلوله ی ساچمه ایروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختآثار باستانی تمدن های قدسندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت ابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت چهارمواقعیت و مجازداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ و میر پنهانگاهی مغز بزرگ چالش استروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقا از نخستین همانتکامل ابزار هوش ، راه پر نوار عصب و عضلهعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت دهمواکسن سرطاندر کمتر از چند ماه سوش جدمشکل از کجاستپوشاندن خود از نورراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهساختن آیندهابزار بقای موجود زنده از تئوری جدید، ویران کردن گچگونه مولکول های دی ان ایجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلا، حقیقی نیستیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان تومورهای مغزی با اپیشرفت های جدید علوم اعصرشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم انگشت ماشه ایمغز و اخلاقسرگیجه از شایعترین اختلااتوبان اطلاعات و پلِ بینتاثیر کپسول نوروهرب بر تفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه از بیرون مجموعهجهان کنونی و مغز بزرگتریاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژنها نقشه ایجاد ابزار هودرک فرد دیگر و رفتارهای اپرسشگری نامحدودزندگی بی دودتلقین اطلاعات و حافظهانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال خواب فرد را مستعد فراتر از دیوارهای باورنادیدنی ها واقعی هستندجهش های ژنتیکی غیر تصادفاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11خطای حسموجودات مقهور ژنها هستندکنگره بین المللی سردرد ددرختان اشعار زمینبیوگرافیآیندهزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکارتوکين تراپی روشی جديد قیچی ژنتیکیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های بنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیدو برابر شدن خطر مرگ و میما انسانها چه اندازه نزدکیهانِ هوشیارِ در حال یاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاآیا یک، وجود داردزبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست باینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمارزش حقیقی زبان قسمت دومقدرت عشقنزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکنبه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیدانش محدود به ابعاد چهارماده ای ضد التهابیکتابخانهرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا خداباوری محصول تکاملسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به ساز آغاز خلقت تا نگاه انسالزوم سازگاری قانون مجازاهم نوع خواری در میان پیشیحس متفاوتبیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صحداروهای ضد بیماری ام اس ومخچه تاثیر گذار بر حافظهگلوئونروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آرامش و دانشسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینحس و ادراک قسمت نوزدهمواقعیت و انعکاسداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ و میر بسیار بالای ناشگذر زمان کاملا وابسته به روشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرافت هوشیاری به دنبال کاهسیاره ی ابلهانابزار بقا از نخستین همانتکامل تکنولوژینوار عصب و عضلهعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیداز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دوازدهمواکسن ضد اعتیاددر آرزوهایت مداومت داشتهمشکلات نخاعیپیموزایدراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنساختار فراکتال وجود و ذهابزار بقای موجود زنده از تا 20 سال آینده مغز شما به چگونه میتوان با قانون جنجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلا، خالی نیستیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان تشنجپیشرفت در عقل است یا ظواهز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقسرگردانیاتوسوکسیمایدتاثیر کپسول نوروهرب بر سفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه از دور و نگاه از نزدجهان کاملی در اطراف ما پراستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژنها ، مغز و ارادهدرک نیازمند شناخت خویش اآلودگی هوا چالش قرن جدیدزندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جدانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و فرد موفقنادانی در قرن بیست و یکم،جهش تمدنی عجیب و شگفت انساصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمخطر آلودگی هواموسیقی نوکنترل همجوشی هسته ای با هدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیآینده ی انسان در فراتر اززاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل اشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط میکروب روده و پارقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا مغز انسان سه هزار سالجریان انرژی در سیستم های به قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستدو سوی واقعیتما انسانها چه اندازه نزدکیست هیداتید مغزذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اآیا کیهان می تواند یک شبیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزارزش حقیقی زبان قسمت سومقضاوت ممنوعنسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلبوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر دانش بی نهایتماده، چیزی نیستکجای مغز مسئول پردازش تجرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا دلفین ها می تواند از سلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراز انفجار بزرگ تا انفجار لزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز موج استحس چشایی و بویاییبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایداروی فامپیریدین یا نورلمدل همه جانبه نگر ژنرالیگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتآرامش و سکونسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوصیه هایی در مصرف ماهیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت هفتمواقعیت خلا و وجود و درک مداروی ضد تشنج توپیراماتمرگ انتقال است یا نابود شگذشته را دفن کنروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بافتخار انسانسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانتکامل جریان همیشگی خلقتنوبت کودکانعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان تعذیه ی ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سومواکسن علیه سرطاندر آسمان هدیه های نادیدنمشکلات بین دو همسر و برخیپیموزایدراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی امیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقای موجود زنده از تا بحر یفعل ما یشاچگونه مغز پیش انسان یا همجهل مقدساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از مطالب همایش میک جهش ممکن است ذهن انساندرمان جدید ALSپیشرفت ذهن در خلاقیت استتفاوت ها و تمایزها کلید بانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی سربازان ما محققا غلبه می اتصال مغز و کامپیوترتاثیر کپسول نوروهرب بر سفیزیک و هوشیارینگاه از درون مجموعه با نگجهان پیوستهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژنهای مشترک بین انسان و ودرک و احساسآلودگی هوا و ویروس کرونازندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع انسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و فرد یا اندیشهنازوکلسینجهشهای مفید و ذکاوتی که داصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمخطرات هوش مصنوعیموسیقی هنر مایع استکنترل جاذبهدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد ايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط ماده و انرژیقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی متن و تصویر به صوربه مغز خزندگان خودت اجازهیچ وقت خودت را محدود به دولت یا گروهکما اکنون میدانیم فضا خالکیست کلوئید بطن سومذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمآیا گذشته، امروز وآینده زبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را ایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش خود را چگونه میشناسقطار پیشرفتنسبت ها در کیهانحلقه های اسرارآمیزبوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به دانشمندان موفق به بازگردماده، چیزی بیش از یک خلا کرونا چه بر سر مغز می آورروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا دلفین ها میتوانند باسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجوداگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای ظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاز بحث های کنونی در ویروسلزوم عدم وابستگی به گوگل همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت اول )بیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کاداروی لیراگلوتیدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش مابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت هفدهموالزارتان داروی ضد فشار دارویی خلط آورمرگ تصادفیگربه شرودینگر و تاثیر مشريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدافراد آغاز حرکت خودشان رسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانتکامل داروینی هنوز در حانور درونعضلانی که طی سخن گفتن چقدنورون هاي مصنوعی می توانغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و هشتمواکسنی با تاثیر دوگانه ادر آستانه ی موج پنجم کوویمشکلات روانپزشکی پس از سپیچیدگی های مغزمگسراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمسادیسم یا لذت از آزار دادابزار بقای موجود زنده از تاول کف پا و حقیقتچگونه هموساپينس بر زمین جهان فراکتالاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از درمان های جدییک رژیم غذایی جدید، می تودرمان جدید میگرن با انتی پیشرفتی مستقل از ابزار هتفاوت ها را به رسمیت بشنااندوه در دنیا استمغز کوانتومیسردرد میگرناثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر کتامین در درمان پافیزیکدانان ماشینی برای تنگاه حقیقی نگاه به درون اجهان پیوستهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخانه ی تاریکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قژنهای هوش ، کدامنددرک کنیم ما همه یکی هستیمآلودگی هوا و پارکینسونزندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخاانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و اختلالات مخچهفرد حساس از نظر عاطفی و بنباید صبر کرد آتش را بعد جهشهای مفید و ذکاوتی که داضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت پنجمدفاع از پیامبرمیهمانهای ناخوانده عامل کندر در بیماریهای التهابدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتآینده با ترس جمع نمیشودزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط متقابل با همه ی حیقانون گذاری و تکاملچرا ویروس کرونای دلتا واجستجوی هوشیاری در مغز مابه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیدوچرخه سواری ورزشی سبک و ما از اینجا نخواهیم رفتکاهش مرگ و میر ناشی از ابذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداآیا پیدایش مغز از روی تصاسفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر از فرد ایستا و متعصب بگذرلمس کوانتومینسبت طلایی، نشانه ای به سحمله ویروس کرونا به مغزبی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستدانشمندان نورون مصنوعی سماست مالیکریستال هارویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا دست مصنوعی به زودی قاسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجوداگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماز تلسکوپ گالیله تا تلسکمقاومت به عوارض فشار خون همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک (قسمت دوم )بیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانداروی تشنجی دربارداریمدل هولوگرافیک تعمیم یافگویید نوزده و ایمنی ساکتروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دآزمون تجربی، راهی برای رسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت هجدهمواکنش های ناخودآگاه و تقداستانها و مفاهیمی اشتبامرگی وجود نداردگزیده ای از وبینار یا کنفریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارافراد بی دلیل دوستدار تو سیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقا از نخستین همانتکامل داروینی هنوز در حاتکامل داروینی هنوز در حانورون های ردیاب حافظهغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و ششمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر درمان بیماری مولتیپل مشکلات روانپزشکی در عقب پیچیدگی های مغزی در درک زرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است امید نجاتمعجزه ی علمسازگاری با محیط بین اجزاابزار بقای موجود زنده از تابوهای ذهنیچگونه هوشیاری خود را توسجهان قابل مشاهده بخش کوچاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخم شدن فضا-زمانیکی از علل محدودیت مغز امدرمان جدید کنترل مولتیپلپاسخ گیاهان در زمان خوردزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقاندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟سردرد میگرن در کودکاناثرات فشار روحی شدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاجعه ی جهل مقدسنگاه دوبارهجهان پر از چیزهای اسرار آاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخانواده پایدارمنبع هوشیاری در کجاست؟(قژنهای حاکم بر انسان و انسدرک احساسات و تفکرات دیگآلزایمرزندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط اختلالات حرکتی در انسانفردا را نمیدانیمنبرو و انرژی مداومجوانان وطناطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولدفاع در برابر تغییر ساختمیوتونیک دیستروفیکوچ از محیط نامناسبدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوآیا فراموشی حتمی استزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط چاقی و کاهش قدرت بقانون جنگلچرا پس از بیدار شدن از خوحفره در مغزبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدورترین نقطه ی قابل مشاهما اشیا را آنطور که هستندکاهش التهاب ناشی از بیماذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر از مخالفت بشنولوب فرونتال یا پیشانی مغنشانه های گذشته در کیهان حمایت از طبیعتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان یک فرضیه رادیکماست مالی با هوش انسانیکریستال زمان(قسمت اولرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییاپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 67بیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاتداروی جدید ALSمدل های ریز مغز مینی برینگوشه بیماری اتوزومال رسسروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانآزمون ذهنی گربه ی شرودینسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک ععواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیحس و ادراک قسمت هشتمواکنش به حس جدیددخالت در ساختار ژنهامراحل ارتقای پله پله کیهریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیافزایش قدرت ادراکات و حسسیستم تعادلی بدنابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانتکامل داروینی هنوز در حانوروپلاستیسیتی چیستغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سیزدهموبینار اساتید نورولوژی ددر سال حدود 7 میلیون نفر مشاهده گر جدای از شیء مشاپیوند قلب خوک، به فرد دچارادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونستم با شعار قانون بدترین ابزار بقای موجود زنده از تاثیر فکر بر سلامتچگونه واکسن کرونا را توزجهان موازی و حجاب هااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخونریزی مغز در سندرم کوویافته های نوین علوم پرده درمان جدید ای ال اس، توفرپختگی پس از چهل سالگي به زمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت های تکاملی در مغز واندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تماسردرد و علتهای آناثرات مفید قهوهتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاصله ها در مکانیک کوانتنگاهی بر قدرت بینایی دراجهان پر از چیزهای جادویی استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیخار و گلمنبع خواب و رویاکل اقیانوس در یک ذرهدرک تصویر و زبان های مخلتآملودیپین داروی ضد فشار زندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیاختلالات صحبت کردن در انفرزندان زمان خودچت جی پی تیجوانان وطناطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهمدقیق ترین تصاویر از مغز امیگرن و پروتئین مرتبط با کوچک شدن مغز از نئاندرتادست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقآیا ممکن است موش کور بی مزبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل مشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط هوش ساختار مغز و ژقانون جنگلچرا ارتعاش بسیار مهم استحق انتخاببه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز ديدن با چشم بسته در خواب ما به جهان های متفاوت خودکاهش حافظه هرچند فرایندیرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکآیا امکان بازسازی اندامهسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر از نخستین همانند سازها تلوتیراستامنشانه های پروردگار در جهحوادث روزگار از جمله ویربی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان ژنی از مغز انسماشین دانشکریستال زمان(قسمت دوم)رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلام تا روشناییتوهم تنهاییابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناز تکنیکی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 74بیماری بیش فعالیویتامین بی 12 در درمان دردداروی جدید s3 در درمان ام مدیون خود ناموجودگوشت خواری یا گیاه خواریروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بآزمون ذهنی گربه شرودینگرسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی ابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجمواکسن های شرکت فایزر آمردر مانهای کمر دردمرز مرگ و زندگی کجاستریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atافزایش مرگ و میر سندرم کوسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقا از نخستین همانتکامل زباننوروز یا روز پایانیغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت ششموجود قبل از ناظر هوشمنددرمان های اسرار آمیز در آمشاهده آینده از روی مشاهپیوند مغز و سر و چالشهای راز تغییربسیاری از بیماری های جدیامید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیستم، بی پاسخ نیستابزارهای پیشرفته ارتباط تاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه آن شکری که می خوریمجهان ما میتواند به اندازاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواندن ، یکی از شستشو دهنیاد گرفتن مداومدرمان جدید سرطانپروژه ی ژنوم انسانیزمان چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدسردرد تنشناثرات مفید روزه داریتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاهی بر توانایی اجزاي بجهان دارای برنامهاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کاخارق العاده و استثنایی بمنتظر نمان چیزی نور را بهکلمات بلند نه صدای بلنددرک حقیقت نردبان و مسیری آموزش نوین زبانزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده شیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (ساختلالات عضلانی ژنتیکفرضیه ای جدید توضیح میدهچت جی پی تیجواب دانشمند سوال کننده اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومدل به دریا بزنمیگرن سردردی ژنتیکی که بکوچکترین چیز یک معجزه اسدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به آیا ما کالا هستیمزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط پیوسته ی جهانقانونمندی و محدودیت عالمچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت قربانی نزاع بین بی به هلال بنگرهیچ اندر هیچدی متیل فومارات(زادیوا)(ما با کمک مغز خود مختاريمکاهش دوپامین عامل بیماریرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی آیا انسان با مغز بزرگش اخسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های ایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز نخستین همانند سازها تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظام مثبت زندگیحکمت الهی در پس همه چیزبی شرمیهزاران سال چشم های بینا ودانشمندان پاسخ کوانتومی مبانی ذهنی سیاه و سفیدکریستال زمان(قسمت سوم)رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهآیا راهی برای رفع کم آبی سلاح و راهزنیتوهم جداییابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاز تکینگی تا مغز و از مغز ملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 75بیماری تی تی پیویتامین بی هفدهداروی جدید میاستنی گراویمدیریت اینترنت بر جنگگیلگمش باستانی کیستروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایآزادی عقیده، آرمانی که تسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیحس و ادراک قسمت پنجاهواکسن کووید 19 چیزهایی که در محل کار ارزش خودت را بمرز بین انسان و حیوان کجاگزارش یک مورد جالب لخته وریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکافزایش سرعت پیشرفت علوم سکوت و نیستیافسردگی و اضطراب در بیماسکوت، پر از صداابزار بقای موجود زنده از تکامل زباننوشیدن چای برای مغز مفید غربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و هشتوراپامیل در بارداریدرمان های بیماری آلزایمرمطالبه ی حق خودپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختستون فقرات انسان دو پا جلابزارهای بقا از نخستین هتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه انتظارات بر ادراک جهان مادی، تجلی فضا در ذهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتییاد بگیر فراموش کنیدرمان دارویی سرطان رحم بپروژه ی ژنوم انسانیزمان و مکان، ابعاد کیهان تفاوت ایستایی و تکاپوانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طسردرد سکه ایاثرات مضر ماری جواناتاثیر گیاه خواری بر رشد وفتون های زیستینگاهت را بلند کنجهان در حال نوسان و چرخشاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاخبر مهم تلسکوپ هابلمنحنی که ارتباط بین معرفکلوزاپین داروی ضد جنوندرک دیگرانآمارهای ارائه شده در سطح زونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایراهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روااختراع جدید اینترنت کوانفساد اقتصادی سیتماتیک درنتایج نادانی و جهلجوسازی مدرناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومدلایلی که نشان میدهد ما بمیگرن شدید قابل درمان اسکووید نوزده و خطر بیماری دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید دشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط انسانی، محدود به قارچ بی مغز در خدمت موجودچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت آنطور نیست که به نظبه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نتردین اجباریما بخشی از این جهان مرتبطکاهش سن بیولوژیکی، تنها رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بآیا احتمال دارد رویا از آسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شباز نخستین همانند سازها تلیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی تکامل در درمان بیحافظه میتواند بزرگترین دبی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان اولین سلول مصنمباحث مهم حس و ادراککشف مکانیسم عصبی خوانش پرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومآیاما مقهور قوانین فیزیکسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختنعلم و روحتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت 78بیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزرداروی جدید برای میاستنی مداخله ی زیانبار انسانگیاه بی عقل به سوی نور میروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تآزار دیگری، آزار خود استسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هاچهار میلیارد سال تکامل بعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دحس و ادراک قسمت پنجاه و یواکسن کرونا و گشودن پنجردر چه مرحله ای از خواب ، رمرز جدید جستجو و اکتشاف، گشایش دروازه جدیدی از طرریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلابرخی سيناپسها طی تکامل و اقلیت خلاقسکته مغزیابزار بقای موجود زنده از تکامل زبان انسان از پیشینوعی سکته مغزی ، وحشتناک مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و دوورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید میگرنمطالبی در مورد تشنجپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیستارگانی قبل از آغاز کیهابزارهای بقا ازنخستین همتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چگونه به سطح بالایی از هوجهان مرئی و نامرئیاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتی و ییادگیری مهارت های جدید ددرمان سرگیجه بدون نیاز بپروانه ی آسمانیزمان و صبرتفاوت ارباب و رهبر حقیقیانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طسردرد عروقی میگرناجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر گیاه خواری بر رشد وفروتنی و غرورچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان در حال ایجاد و ارتقااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخدا موجود استمنشأ اطلاعات و آموخته ها کلام و زبان، گنجینه ای بسدرک درست از خود و هوشیاریآن چیزی که ما جریان زمان زونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیاناولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ادامه بحث تکامل چشمفشار و قدرتنجات در راستگوییجامعه ی آسمانیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششمدنیای شگفت انگیز کوانتوممیدان مغناطيسي زمین بشر کودک هشت ساله لازم است آددغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و آیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژنشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط از بالا به پایین مقبل از آغازچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت افرادبه امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمدین، اجباری نیستما تحت کنترل ژنها هستیم یکایروپاکتیک چیسترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا آیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبااز نخستین همانند سازها تلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه ی تکامل در درمان بیحافظه های کاذببیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان تغییر میدان مغمجموعه های پر سلولی بدن مکشف مکانیسمی پیچیده در برویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اآب زندگی است قسمت چهارمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسمابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت 82بیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیداروی جدید برای ای ال اسمدارک ژنتیکی چگونه انسانگیاه خواری و گوشت خوار کدروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های آسيب میکروواسکولاریا آسسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیچهار ساعت پس از کشتار خوکعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت پنجاه و دواکسن کرونا از حقیقت تاتدر ناامیدی بسی امید استمزایای شکلات تلخ برای سلپل جویی اصفهانرژیم های غذایی و نقش مهم رژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانالکترومغناطیس شنوایی و هسال سیزده ماههابزار بقای موجود زنده از تکامل ساختار رگهای مغزی نیکولا تسلاتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و ششورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های جدید در بیماری مطالعه ای بیان میکند اهدپیوند سر، یکی از راه حلهارحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبسخن نیکو مانند درخت نیکوابزارهای بقای موجود زندهتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه باغبانی باعث کاهش جهان مشارکتیاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب عامل دسته بندی و حفطیادآوری خواب و رویادرمان سرگیجه بدون نیاز بپرواز از نیویورک تا لوس آزمان واقعیت است یا توهمتفاوتهای جنسیتی راهی براانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شسرطان کمیت گراییاجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرگشت و تکامل تصادفی محض چالش هوشیاری و اینکه چرا جهان ریز و درشتاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخدا بخشنده است پس تو هم بمنشاء کوانتومی هوشیاری اکلرال هیدرات برای خواباندرک عمیق در حیواناتآنچه ناشناخته است باید شزیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیاولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناسشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیناداراوون تنها داروی تاییفضای قلب منبع نبوغ استنخاع ما تا پایین ستون فقرجاودانگی مصنوعیاعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زناندنیا، هیچ استمیدان های مغناطیسی قابل کودک ایرانی که هوش او از ذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط بین هوش طبیعی و هوقبل از انفجار بزرگچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیابه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالدید تو همیشه محدود به مقدمانند آب باشکار با یگانگی و یکپارچگیرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهآیا برای تولید مثل همیشه سفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و اطلای سیاهتاریکی و نوراز نشانه ها و آثار درک شدلا اکراه فی الدیننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان روش هاي جدیدی محل درک احساسات روحانیکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختآب زندگی است قسمت هفتمسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزاز تکینگی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهلبیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، برداروی جدید برای دیابتمروری بر تشنج و درمان هایگیرنده باید سازگار با پیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم آسیب ها ناشی از آلودگی هوسیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقا از نخستین همانتکامل فردی یا اجتماعینوآوری ای شگفت انگیز دانعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتحس و ادراک قسمت پنجاه و سواکسن کرونا ساخته شده تودر هم تنیدگی مرزها و بی ممسمومیت دانش آموزان بی گپل خواجو اصفهانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير الکتروتاکسی(گرایش و حرکسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از تکامل شناخت انسان با کشفنیاز به آموزش مجازی دیجیصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک سی و هفتمورزش و میگرندرمان های رایج ام اسمعماری، هندسه ی قابل مشاپیوندی که فراتر از امکانرحم مصنوعیبعد پنجمامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهسخن و سکوتابزارهای بقای از نخستین تاثیر نگاه انسان بر رفتافلج نخاعی با الکترودهای چگونه تکامل مغزهای کنونیجهان هوشمنداز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودآگاهی و هوشیاريیاری خدا نزدیک استدرمان سرگیجه بدون داروپروتئین های ساده ی ابتدازمان پلانکتقلید مرحله ای نسبتا پیشانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدسرعت فکر کردن چگونه استاحیای بینایی نسبی یک بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان شگفت انگیزاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیخدای رنگین کمانمهندسی ژنتیک در حال تلاش کمردرددرگیری قلب در بیماری ویرآنچه واقعیت تصور میکنیم زیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آباولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مادب برخورد با دیگرانقفس ذهننخستین تمدن بشریجایی خالی نیستاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ادندان ها را مسواک بزنید تمیدان های کوانتومی خلاکودکان میتوانند ناقل بی ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی ایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت مغز انسان و فقبرستان ها با بوی شجاعتچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شابه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالدیدن خدا در همه چیزماه رجبکاربرد روباتهای ريزنانورمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و اطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیداز نظر علم اعصاب یا نرووسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی ریسمانحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری های میتوکندریوفور و فراوانیدانشمندان روشی برای تبدیمحل درک احساسات روحانی دکشف جمجمه ای درکوه ایرهورویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هآب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمن پر از تلخیمهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و هفتواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی جدید ضد میگرنمرکز هوشیاری، روح یا بدن گالکانزوماب، دارویی جدیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرآشنا پنداریسیاهچاله هاابزار بقا از نخستین همانتکامل مادی تا ابزار هوشمنوار مغز مشاهده ی غیر مستعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسحس و ادراک قسمت پنجاه و شواکسن ایرانی کرونا تولیددر هم تنیدگی کوانتومیمسمومیت دانش آموزان، قماپلاسمای غالبپمبرولیزوماب در بیماری چرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمالکترودهای کاشتنیسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقای موجود زنده از تکامل، نتیجه ی برنامه ریچیز جدید را بپذیرسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت پنجاه و ورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های علامتی در ام اسپیوستگی همه ی اجزای جهانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استسخن پاک و ثابتابزارهای دفاعی و بقای موتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهان هوشیارازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودآگاهی و هوشیاريژن همه چیز نیستدرمان سرطان با امواج صوتپروتز چشمزمان به چه دلیل ایجاد میشتقلید از روی طبیعتانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استسعی کن به حدی محدود نشویاحیای بینایی نسبی یک بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا جهانی که نه با یک رخداد و اصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخدایی که ساخته ی ذهن بشر مهربانی، شرط موفقیتکمردرد ناشی از تنگی کانادرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج اولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساسشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب ادراک ما درک ارتعاشی است قفس را بشکننخستین تصویر از سیاهچالهجاذبهاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر ادهن، بزرگترین سرمایهمیدان بنیادین اطلاعاتکودکان خود را مشابه خود تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیاین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویابه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلدیدگاه نارسای دوگانه ی مماپروتیلینکاربرد روباتهای ريز، در رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين آیا تکامل و تغییرات ژنتیسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عااکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از طوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز نظر علم اعصاب اراده آزلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه تکامل در درمان بیمحافظه و اطلاعات در کجاستبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشدانش، قفل ذهن را باز میکنمحدودیت چقدر موثر استکشف جدید تلسکوپ جیمز وبرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انساناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت چهل و هشتواقعیت چند سویهداروی جدید ضد الزایمرمرکز حافظه کجاستگام کوچک ولی تاثیرگذارروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوآشنا پنداریسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقا از نخستین همانتکامل مداومنوار مغز ترجمه رخدادهای عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت بیست و چهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پمسیر دشوار تکامل و ارتقامسئول صیانت از عقیده کیسپنج اکتشاف شگفت آور در مورژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماالگو نداشتیمساهچاله ها تبخیر نمیشودابزار بقای موجود زنده از تکثیر سلول در برابر توقف چیزی منتظر شناخته شدنپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت بیست و پورزش در کمر درددرمان ژنتیکی برای نوآوریپیام های ناشناخته بر مغز رساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمسختی ها رفتنی استابعاد و نیازهای تکاملیتاثیر ویروس کرونا بر مغز فلج خوابچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهان های بسیار دیگراسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودت را از اندیشه هایت حفژن همه چیز نیستدرمانهای بیماری پارکینسپروتز عصبی برای تکلمزمان شگفت انگیزتقلید از طبیعتانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیشلیک فراموشیاحساس گذر سریعتر زمانفراموشی و مسیر روحانیچالش دیدگاه های سنتی در بجهانی که از یک منبع، تغذیاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخسته نباشی باباموفقیت هوش مصنوعی در امتکمردرد و علل آندرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلآنها نمیخواهند دیگران رازیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشناولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ادغام میان گونه های مختلقلب و عقلنخستین روبات های زنده ی ججاذبه و نقش آن در شکلگیریبقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیدازولام در درمان تشنج کودکان را برای راه آماده ذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیاین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انقدرت مردمچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی به خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای متدژا وو یا اشنا پنداریماجرای جهل مقدسکتاب گران و پرهزینه شد ولرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و آیا جنین انسان، هوشمندی سفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت اطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنواز نظر علم اعصاب اراده آزلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در توبیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگدائما بخوانمحدودیت های حافظه و حافظکشتن عقیده ممکن نیستروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیابزار بقا از نخستین همانچند جهانیعلم راهی برای اندیشیدن اترازودوناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت چهل و دومواقعیت چیستداروی سل سپتمرکز حافظه کجاستگامی در درمان بیماریهای روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقا از نخستین همانتکامل چشمنوار مغز در فراموشی هاعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت بیست و یکواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و د