دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت ششم)

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت ششم)

امروزه تئوری های فراوان در مورد منشا و منبع هوشیاری مطرح است. ولی آیا این تئوری ها در اثبات منبع هوشیاری کامل است؟ آیا این تئوری ها- که معمولا منبع هوشیاری را نورون ها و مغز میداند- قادر است، بخش بزرگی از اطلاعات به دست آمده برای انسان که گاهی فراتر از ابعاد مرسوم عالم مادی ماست توجیه کند؟

تئوری یکپارچه ی اطلاعات درباره ی هوشیاری integrated information theory of consciousness (IIT) که به وسیله ی تونونی در سال 2016 ارائه شد یک تعریف مجزا از اطلاعات به عنوان یک شکل در فضای علت- اثر است. فضای علت-اثر بر اساس این تئوری شامل ساختار ذهنی یا یک منظومه از موضوعات مرتبط است که عبارت physical substrate of consciousness (PSC) به آن، اختصاص داده میشود

و این، مجموعه هایی کامل از فعالیت نورونی است که در هر تجربه درگیر می شود. هر تجربه ی هوشیار با این شکل، یکسان است و وقتی به طور کامل یکپارچه شود با عبارت Φmax مشخص می گردد ولی چون integrated information theory of consciousness (IIT) به عنوان یک تئوری از اطلاعات یکپارچه عرضه می شود میتواند به طور معادل به عنوان یک تئوری در این مورد، انجام وظیفه کند که چگونه پردازش انرژی سازماندهی می شود؛ زیرا PSC شامل الگوهای علّی مرتبط با هم آتش(فعالیت)نورونی است که مشابه تجربه ی هوشیار است.

پرداختن به مغز به عنوان پردازنده ی اطلاعات عصبی به ما کمک نمیکند هوشیاری را به عنوان یک فرایند فیزیکی درک کنیم زیرا اطلاعات بر اساس تعریف های عموما پذیرفته شده، یک خصوصیت فیزیکی مغز در سطح عصبی نیست.

در درون نورون هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

با این همه سودمند است روش های تئوری اطلاعات، برای مطالعه ی سازماندهی سیستم های فیزیکی مانند مغز به کار گرفته شود. وینر می گوید: میزان اطلاعات در یک سیستم اندازه گیری، عمق سازماندهی آن است... همانطور که در پژوهش های بسیار و تئوری هایی که در اینجا بیان شده است ما می توانیم مشخص کنیم روش سازماندهی پردازش های انرژی در مغز چگونه با وجود هوشیاری در فرد، مرتبط می شود. ولی تفاوت مجزا و جدا بین 0و1، معادل تمایز تحقق یافته بین یک نورون در حالت استراحت و فعالیت نیست.

(بین صفر و یک در کامپیوترهای مرسوم، عدد دیگری قابل تصور نیست در حالی که در فعالیت نورونی و ارتباط بین نورون ها با هم در سیناپس، میلیون ها حالت، بین حداکثر و حداقل قابل تصور است. یعنی واحدهای اطلاعاتی در مغز، بیشتر شبیه زبان های رایج میان انسان ها با حروف زیاد و نه زبان رایج در کامپیوترهای سنتی با دو حرف 0و 1است. این حالت را میتون با قدرت پردازش در کامپیوترهای کوانتومی مقایسه کرد.

ارتباط بین دو سلول عصبی، از طریق ترمینال های عصبی است که میتواند بیش از یک مورد باشد و هر کدام از این ارتباط ها در سیناپس عصبی، میتواند ترشحات خود را کم و زیاد کند. سیناپس های عصبی، پردازش هوشمندانه ای است که قدرت تمایز و سازگاری سیستم عصبی را از سطح تمایز نورونی بسیار فراتر میبرد.)

مغز به عنوان ماشین تمایز:

حل چالش توضیح هوشیاری به عنوان فرایند فیزیکی با این درک- که مغز بر اساس اصل پردازش انرژی عمل میکند- آسان تر میشود. نورون ها همراه با ساختارهای مادی دیگر مانند آستروسیت ها و میتوکندری، انرژی الکتروشیمایی را از طریق مسیرهای خیلی سازمان یافته، تغییر میدهد و توزیع و پراکنده میکند تا رفتارهایی را ایجاد کند که برای بقای موجود زنده، حیاتی است. این منطقی است در زمانی که ما این حقیقت را در نظر بگیریم که اورگانیسم ها در یک محیط فیزیکی، ساکن هستند و این محیط، از طریق فعالیت های انرژی، نیروها و کار، ساختار و شکل می گیرد. برای بقا و ماندن در این جهان این اورگانیسم ها باید به طور مداوم، کار کنند تا درجه ی بالایی از انرژی آزاد را به دست بیاورند تا وضعیت درونی را دور از تعادل ترمودینامیک نگه دارند(یعنی موجود زنده در رقابت مداوم در اجزای محیط زیست او(چه رقابت بیولوژیک با دیگر موجودات زنده یا رقابت فیزیکی ناشی از جاذبه یا تبخیر آب درون سلولی ناشی از حرارت و ...)ناچار است ساختاری خودخواه را ایجاد کند که در برابر نیروهای مداومی- که از طرف خارج، سعی در بهره برداری از وجود او دارد- جلوگیری کند). این انرژی درونی، علاوه بر تنظیم داخلی سیستم های عصبی، اورگانیسم ها را توانمند میکند دو کار مهم انجام دهند:

تمایز گذاشتن بین تفاوت ها در شرایط محیطی مانند دما، اسیدی بودن، شور بودن، سطوح مواد غذایی و وجود شکارچیان

و حرکت به سوی شرایط محیطی که برای بقا، سودمند و دور از موارد زیان بار است.

مکانیسم هایی که انجام این کارها را ممکن می کند می تواند در موجوداتی با سیستم عصبی نسبتا ساده مانند کرم C. elegansدیده شود.

شیب شیمیایی در محیط، نورون های حساس به مواد شیمیایی را بر سطح کرم ها فعال میکند و این، فعالیت عضلات پشت و جلو را کنترل می نماید و این، به نوبه ی خود حرکت کرم را تنظیم می کند. در این الگو تمایزها و تفاضل های انرژی پتانسیل شیمیایی در محیط به تمایزهای انرژی الکتروشیمیایی در دستگاه ادراکی اورگانیسم تبدیل میشود؛ سپس به تفاوت های انرژی شیمیایی تحول می یابد که با فعالیت آنتاگونیستی به انرژی کینتیکی محیط اورگانیسم تبدیل میشود.

اورگانیسم گزینش هایی را در محیط انجام میدهد که مربوط به علاقه ها و مفید برای بقای او است تا بتواند واکنش های مناسبی را در پاسخ ایجاد کند. ما میتوانیم اصل پایه ای مشابهی را در کار بیولوژیک با پیچیدگی بسیار بیشتر ببینیم.

برای نمونه سیستم بینایی انسان بر اساس دخل و خرج انرژی مغز، خیلی زیاد مصرف کننده است. ولی سودمندی تکاملی بینایی انسان، توانایی ای است که به کار گرفته میشود تا فعالیت های بدنی کنترل شده ای را در پرتوی شرایط محیطی هدایت کند. این از طریق زنجیره ی ظریفی از تحولات انرژی به دست می آید و با رسیدن به شبکیه و رتین، انرژی الکترومغناطیس از محیط شروع میشود و نهایتا به صورت اّبشاری به تبادل های زیاد انرژی در مسیرهای عصبی سیستم بینایی می رسد که به طرز پیشرونده بین خصوصیات محیط، تمایزمی گذارد. این معمولا باعث تحول انرژی الکترومغناطیس در سیستم حرکتی و عضلات، به انرژی حرکتی بدن میشود.(با وجود مصرف زیاد انرژی در چشم و مسیرهای بینایی، سود بسیار زیادی نصیب موجود زنده میشود مثلا میتواند دشمن خود را تشخیص دهد و از دست او فرار کند یا شکار خود را ببیند و او را شکار کند و ...تعادل بین سود و زیان، همیشه در ادامه یا متوقف شدن فعالیت یک اندام در تکامل طبیعت هوشمند، ملاحظه میشود.)

این حقیقت که بیولوژی پیچیده ی ما خیلی خوب از فهرست مفصلی از گزینش های حسی و پاسخ های حرکتی حمایت میکند، ممکن است فقط یک درجه در تمایز و نه نوعي متفاوت تمایز در مقایسه با یک کرم حقیر باشد.(هوشیاری که در انسان وجود دارد، فقط سطحی بالاتر از هوشیاری در مقایسه با هوشیاری در موجودات پایین تر است و چیزی متفاوت به حساب نمی آید. هدف از این هوشیاری و درک و واکنش، حفظ بقای موجود زنده است. در مورد کرمی که نیازهای او به سه سوراخ بدنش منحصر میشود(سوراخی برای خوردن و سوراخی برای دفع و سوراخی برای رابطه جنسی) سطح درک و واکنش، قطعا متفاوت از انسانی است که میتواند پیچیده ترین اشیا و تکنولوژی را ابداع کند. هرچند این تفاوت در سطح درک و واکنش هست ولی در هر دو موجود، هدف از این درک و واکنش، حفظ موجود زنده است.)

ما ممکن است اینطور تصور کنیم سلول های حسی که به تحریک از انرژی محیط پاسخ میدهد فعالیت موضعی عصبی را تحریک یا زیاد می کند. ولی گیرنده های نوری در مهره داران ممکن است عکس چیزی باشد که ما تصور میکنیم و با جذب نور هیپرپلاریزه شود. این یعنی وقتی در معرض نور قرار می گیرد خاموش شود و در تاریکی روشن شود و حتی در تاریکی انرژی بیشتری مصرف کند.(یعنی پیچیدگی ساختار عصبی مهره داران در حدی است که فقط با فعال شدن، تاثیر گذار نیست بلکه گاهی با خاموش شدن هم می تواند تاثیر گذار باشد. جمع جبری کنش و واکنش سلول های گیرنده ی عصبی و نورون های بعدی در سطوح بالاتر، همه ی اینها تعیین کننده درک و واکنش نهایی است.)

برخی مدارک نوروبیولوژی- که در بخشهوشیاری و انرژی در مغز بیان شد- به ما میگوید تحریک های حسی همیشه منجر به افزایش فعالیت عصبی نمی شود. کاهش در فعالیت در مغز میتواند در پاسخ به کارهای نیازمند هوشیاری رخ دهد و میتواند در مطالعات تصویربرداری با روش هایی- که طراحی میشود تا افزایش در سرعت متابولیسم را در انجام برخی فعالیت های بالاتر از سطح پایه شناسایی کند- ناشناخته باقی بماند.(مدرک معتبری مبنی بر اینکه منبع هوشیاری، فقط انرژی و فعالیت عصبی موجود در مغز نیست.)

و البته همه ی فعالیتهای عصبی، تحریکی نیستند؛ مهار عصبی در عملکرد مغز و دیگر جاها در سیستم عصبی بسیار مهم است و این، هزینه انرژی را به طور مشخص معین میکند. مدارکی هست که توازن ایده ال بین تحریک و مهار عصبی E-I balance در قشر مغز برای عماکرد بهتر مغز، حیاتی است. در بیان این مکانیسم ها، مغز گرسنه برای انرژی ممکن است به عنوان نوعی از ماشین تمایز درک شود که با محقق کردن الگوهای پیچیده ی حرکت(پیشرفت پتانسیل عمل)و کشش(هل دادن و کشیدن آنتاگونیستی بین نیروها) در مقیاس های متغیر زمان-مکان، کار میکند.

سرعت آتش کردن(فعالیت)و پتانسیل های الکتریکی در درون نورون ها، بین نورون ها، بین شبکه های نورونی و بین مناطق مغزی تغییر میکند تا وضعیت های متمایزی را- که مغز خواهد داشت- به حداکثر برساند. کاهش فعالیت یا کاهش در سرعت فعالیت میتواند یک وضعیت متمایز را دقیقا مشابه افزایش، بیافریند.(وجود تمایز، رمز موفقیت در رقابت تکاملی است. ایجاد تمایز در بخش های مختلف مغز، فقط از طریق تمایز در نورن ها و تعداد این سلول ها در هر بخش مغز نیست. بلکه خاموش یا روشن شدن نورون ها در بخش هایی از مغز در مواجهه با محرک حسی، خودش میتواند باعث ایجاد تمایز بیشتر در مغز شود.

مغز انسان با ایجاد این تنوع های پیچیده می تواند قابلیت انعطاف بسیار زیادی پیدا کند. جالب اینکه در ایجاد این تمایزها فقط فعالیت و انرژی مثبت دخیل نیست؛ بلکه گاهی مغز از فرایند خاموش کردن و انرژی منفی برای ایجاد تمایزهای لازم خود استفاده میکند.

فقط دیدن مهم نیست گاهی ندیدن مهمتر از دیدن است و این شعاری است که در اجزای مختلف مغز، اعمال میشود. برای انجام کارهای حیاتی و در رقابت ها گاهی خاموش کردن مفیدتر از روشن کردن است. مثلا اگر شخص در جلسه ی امتحان حاضر باشد، لازم نیست به رویاهایی که شب قبل دیده است فکر کند بلکه برای موفقیت در امتحان لازم است فقط به پاسخ سوالات بیندیشد. در اینجا خاموش کردن حافظه در مورد رویاهای شب گذشته، بهترین فرایند تکاملی در مغز برای موفقیت در امتحان است.)

همانطور که با کارشولوینک و همکاران او مشخص شد غیر فعال کردن ممکن است روشی سودمند از نظر انرژی برای مغز باشد تا لیست شرایط متفاوت خود را افزایش دهد. حفظ توازن E-I balance در طول مقیاس های فضایی-زمانی به نظر میرسد رمزگذاری سودمند در پردازش های شناختی و حسی را ایجاد کند. همه ی اینها این دیدگاه را- که در بالا بیان شد- تقویت میکند که یکی از نقش های فعالیت دارای انرژی در مغز این است که تمایزهای حرکت و فشار را محقق کند و این، علاقه ها و کشش های اورگانیسم دارای مغز را توسعه میدهد. این تمایز محقق شده ای است که تفاوت را می سازد.

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی

با ما همراه باشید

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full?fbclid=IwAR1uugZ36ryGFd0wP-18jJSqINxf9xT6M8jeXc7r6EK-ezWpznOJT_r2P98


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بی عدالتی در توزیع واکسن انسان جدید از چه زمانی پاتاثیر کلام در آیات کلام بدانشمندان ژنی از مغز انسمرکز هوشیاری، روح یا بدن سوپاپ ها یا ترانزیستورهانشانه های گذشته در کیهان ابزار بقای موجود زنده از کوچک شدن مغز از نئاندرتابیان ژن های اسکیزوفرنی دایندرالتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تمعنی روزهسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاخلاق و علوم اعصابکرونا چه بر سر مغز می آوربحثی در مورد عملکرد لوب فابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز ابزار بقای برتر مادیشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت بگامی در درمان بیماریهای برخی مرزهای اخلاق و علومابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر فیلمی بسیار جالب از تغییدرگیری مغزی در سندرم کوونقش میدان مغناطیسی زمین هوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تپیوند سر، یکی از راه حلهابزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیقارچ بی مغز در خدمت موجودروبات های ریز در درمان بینقش ذهن و شناخت در حوادث هوش عاطفی در زنان بیشتر اعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی منابع انرژی از نفت و گاز ریسدیپلام تنها داروی تایچند جهانیوقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا جهش های ژنتیکی، ویروتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری در کجاست؟ قزاوسکا درمان گوشرچگونه هموساپينس بر زمین واکسنی با تاثیر دوگانه ااستفاده از هوش مصنوعی در افزایش قدرت ادراکات و حستکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اما انسانها چه اندازه نزدسفر به مریخ در 39 روزنخاع ما تا پایین ستون فقریادگیری مهارت های جدید دبیمار 101 ساله، مبتلا به سانسان عامل توقف رشد مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر ندانشمندان پاسخ کوانتومی مرکز حافظه کجاستسوپاپ ها یا ترانزیستورهانظام مثبت زندگیابزار بقای موجود زنده از کووید نوزده و خطر بیماریبیست تمرین ساده برای جلوایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر گیاه خواری بر رشد وداستانها و مفاهیمی اشتبامغز فکر میکند مرگ برای دیسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی الفاگواخلاق پایه تکامل و فرهنگکریستال زمان(قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز ابزار برتر بقاشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژگامی در درمان بیماریهای برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر فیزیک مولکولها و ذرات در درگیری مغزی در سندرم کوونقش محیط زندگی و مهاجرت دهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تپیام های ناشناخته بر مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پقبل از انفجار بزرگروح رهایینقش روزه داری در سالم و جهوش عاطفی در زنان بیشتر اعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش ارثی دریافتی از پتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامنابع انرژی از نفت و گاز رژیم های غذایی و نقش مهم چندین ماده غذایی که ماننوقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری در کجاست؟(قزبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه واکسن کرونا را توزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستفاده از سلول های بنیاافزایش مرگ و میر سندرم کوتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بما انسانها چه اندازه نزدسفر تجهیزات ناسا به مریخ نخستین تصویر از سیاهچالهیادآوری خواب و رویابیماری های مغز و اعصاب و انعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر کپسول نوروهرب بر تدانشمندان اولین سلول مصنمرکز حافظه کجاستسودمندی موجودات ابزی بر نظریه ی تکامل در درمان بیابزارهای بقای موجود زندکودک ایرانی که هوش او از بیش از نیمی از موارد انتقایا این جمله درست است کسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر مانهای کمر دردمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسرنوشتهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال خواب فرد را مستعد کریستال زمان(قسمت دوم)بحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تومورهای مغزی با امغز از بسیاری حقایق می گرشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به گاهی لازم است برای فهم و برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفیزیکدانان ماشینی برای تدرگیری اعصاب به علت میتونقش نگاه از پایین یا نگاههوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدپیشینیان انسان از هفت میبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزقدم زدن و حرکت دید را تغیروزه داری متناوب، مغز را نقش رژیم غذایی بر رشد و اهوشیاری کوانتومیعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش سریعی که بدون احستلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویامناطق خاصی از مغز در جستجرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچه زیاد است بر من که در ایویتنام نوعی کرونا ویروس از تکینگی تا مغز از مغز تآیا خداباوری محصول تکاملتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع خواب و رویازبان چهار حرفی حیات زمینچگونه آن شکری که می خوریموبینار اساتید نورولوژی داستیفن هاوکینگ در مورد هافسردگی و اضطراب در بیماتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومما با کمک مغز خود مختاريمسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های مفید در سرگیجهابزار بقا از نخستین همانژن هوش و ساختارهای حیاتی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری گیلن باره و بیماراولین هیبرید بین انسان وتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان تغییر میدان مغمرکز خنده در کجای مغز استسیلی محکم محیط زیست بر اننظریه تکامل در درمان بیمابزارهای پیشرفته ارتباط کودکان میتوانند ناقل بی بیشتر کمردردها نیازی به ایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و در محل کار ارزش خودت را بمغز مادران و کودکان در زمسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و کریستال زمان(قسمت سوم)بحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تشنجمغز به تنهایی برای فرهنگ شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مگاهی مغز بزرگ چالش استبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهفرگشت و تکامل تصادفی محض دستورالعمل مرکز کنترل بینقش نظام غذایی در تکامل مهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسپیشرفت های جدید علوم اعصبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به قدرت انسان در نگاه به ابعروزه داری و بیمار ی ام اس نقش رژیم غذایی در رشد و اهوش، ژنتیکی است یا محیطیعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تآیا هشیاری کوانتومی وجودتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمراه های جدید برای قضاوت رنهایت معرفت و شناخت درک عویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا دلفین ها می تواند از توازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیمنحنی که ارتباط بین معرفزبان و کلمه حتی برای کسانچگونه انتظارات بر ادراک وراپامیل در بارداریاستیفن هاوکینگ در تفسیر الکتروتاکسی(گرایش و حرکدندان ها را مسواک بزنید تما تحت کنترل ژنها هستیم یسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری ای شبیه آلزایمر و اولین مورد PML به دنبال تکتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روش هاي جدیدی مرگ انتقال است یا نابود شسیاهچاله و تکینگی ابتداینظریه تکامل در درمان بیمابزارهای بقا از نخستین هکودکان خود را مشابه خود تبا هوش مصنوعی خودکار روبایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر انتخاب از طرف محیط در چه مرحله ای از خواب ، رمغز چون ابزار هوش است دلیسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و کشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان جدید میگرن با انتی مغز برای فراموشی بیشتر کشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوگذر زمان کاملا وابسته به برخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوفراموش کارها باهوش تر هسذهن ما از در هم شکستن منبنقش نظریه تکامل در شناساهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزپیشرفتی مستقل از ابزار هبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان لوب فرونتال یا پیشانی مغروزه داری سلول های بنیادنقش زنجبیل در جلوگیری از هیچگاه از فشار و شکست نترمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا واکنش های یاد گرفته وتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رچهار میلیارد سال تکامل بویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا دلفین ها میتوانند باتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یمنشأ اطلاعات و آموخته ها زبان و بیان نتیجه ساختماچگونه باغبانی باعث کاهش ورزش هوازی مرتب خیلی به قاستخوان های کشف شده، ممکالتهاب شریان تمپورالتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجماه رجبسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا مغزهای ما ارتقا یافت چرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقا از نخستین همانژنها ، مغز و ارادهبیماری ای شبیه ام اس مولتاولین مورد پیوند سر در انتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان روشی برای تبدیمراحل ارتقای پله پله کیهسیاره ابلهاننظریه تکامل در درمان بیمابزارهای بقا ازنخستین همکوری گذرای ناشی از موبایبار سنین ابزار هوشمندی اایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر احتمالی عصاره تغلیدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز چگونه صداها را فیلتر سربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات مخچهکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان جدید کنترل مولتیپلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوفراموشی همیشه هم بد نیستذهن چند جانبه نیازمند نگنقش هورمون های تیروئید دهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزپاسخ گیاهان در زمان خوردبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصلایو دوم دکتر سید سلمان فروش مقابله مغز با محدودینقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تآیا گذشته، امروز وآینده تلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستچهار ساعت پس از کشتار خوکویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تآیا دست مصنوعی به زودی قاتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطمهندسی ژنتیک در حال تلاش چگونه تکامل مغزهای کنونیورزش هوازی ، بهترین تمریاستروژن مانند سپر زنان دامیوتروفیک لترال اسکلروتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میماپروتیلینسفرنامه سفر به بم و جنوب سفری به آغاز کیهانچرا بیماری های تخریبی مغابزار بقای موجود زنده از ژنهای مشترک بین انسان و وبیماری اضطراب عمومیاولین تصویر در تاریخ از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای مصرفی در ام اسمرز مرگ و زندگی کجاستسیاره ابلهانهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزارهای بقای از نخستین کی غایب شدی تا نیازمند دلبارداری بدون رحمایا تکامل هدفمند استتاثیر ترکیبات استاتین (سدر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز ناتوان از توجیه پیداسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات حرکتی در انسانکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره احساسات متفاابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمانهای بیماری پارکینسمغز بزرگ چالش است یا منفعشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی فرایند پیچیده ی خونرسانیرفتار اجتماعی انسان، حاصنقش هورمون زنانه استروژنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انساپختگی پس از چهل سالگي به بعد از کروناجمجمه انسان های اولیهلبخند بزن شاید صبح فردا زروش های صرفه جویی در ایجانقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا آگاهی پس از مرگ از بیتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراست دستی و چپ دستینوآوری ای شگفت انگیز دانویرایش DNA جنین انسان، براز تکینگی تا مغز- از مغز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريمولتیپل اسکلروز در زنان زبان و بیان، در سایه پیشرچگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش و میگرناسرار بازسازی اندام هاامید نیکو داشته باش تا آنتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میمبانی ذهنی سیاه و سفیدسقوط درون جاذبه ای خاص، چچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقای موجود زنده از ژنهای هوش ، کدامندبیماری بیش فعالیاولین سلول مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای ام اسمرز بین انسان و حیوان کجاسیر آفرینش از روح تا مغز هفت سین یادگاری از میراث ابزارهای دفاعی و بقای موکیست کلوئید بطن سومبازگشت از آثار به سوی خداایرادهای موجود در خلقت بتاثیر دوپامین و سروتونیندر کمتر از چند ماه سوش جدمغز و سیر تکامل ان دلیلی سردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات صحبت کردن در انکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره احساساتی غیرابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز بزرگ چالشهای پیش روشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انگزارش یک مورد جالب لخته وبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سفرایند تکامل و دشواری هارقیبی قدرتمند در برابر منقش ژنتیک در درمان اختلاهوش مصنوعی در کامپیوترهاعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار پرورش مغز مینیاتوری انسابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییلرزش ناشی از اسیب به عصبروش هایی ساده برای کاهش انقش سجده بر عملکرد مغزهدف یکسان، در مسیرهای متسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا امکان بازسازی اندامهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترجزخوانی هایی که امروز بنوار مغزی روشی مهم در تشخواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز- از مغز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريمواد کوانتومی جدید، ممکنزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش بهترین درمان بیش فعاصول سلامت کمرامید درمان کرونا با همانتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و مجموعه های پر سلولی بدن مسلول های بنیادی منابع و اچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقای موجود زنده از ژنهای حاکم بر انسان و انسبیماری تی تی پیاوکرلیزوماب داروی جدید شتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای ضد بیماری ام اس ومزایای شکلات تلخ برای سلسیستم تعادلی بدنهم نوع خواری در میان پیشیاثر مضر مصرف طولانی مدت رکاهش مرگ و میر ناشی از اببازگشت به ریشه های تکاملاگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر دپاکین بر بیماری مدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز آیندگان چگونه است ؟سردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک بازی اختراع جدید اینترنت کوانگمان میکنی جرمی کوچکی در بخش بزرگتر کیهان ناشناختابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک و احساسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انساگشایش دروازه جدیدی از طربرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینفرایند حذف برخی اجزای مغرموزی از نخستین تمدن بشرنقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسآلودگی هوا و ویروس کرونابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییلزوم سازگاری قانون مجازاروش صحبت کردن در حال تکامنقش غذاها و موجودات درياهدف از تکامل مغزپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تآیا انسان با مغز بزرگش اختمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترشته نوروایمونولوژی و نقنورون هاي مصنوعی می توانواکسن های شرکت فایزر آمراز تکینگی تا مغز- از مغزتآیا راهی برای رفع کم آبی توصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیموجود بی مغزی که می تواندزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه حافظه را قویتر کنیورزش در کمر درداضطراب و ترسامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب محل درک احساسات روحانیدی متیل فومارات(زادیوا)(محل درک احساسات روحانی دسلول عصبی شاهکار انطباق چرا خشونت و تعصبابزار بقای موجود زنده از کلرال هیدرات برای خوابانبیماری دویکايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی فامپیریدین یا نورلمسیر دشوار تکامل و ارتقاسیستم دفاعی بدن علیه مغز همیشه اطمینان تو بر خدا باثرات فشار روحی شدیدکاهش التهاب ناشی از بیمابازسازي مغز و نخاع چالشی اگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر داروهای ضد التهاب در درمان بیماری مولتیپل مغز انسان ایا طبیعتا تماسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی ادامه بحث تکامل چشمگنجینه ای به نام ویتامین بخش دیگری در وجود انسان هابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک احساسات و تفکرات دیگمغز حریص برای خون، کلید تشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهاپمبرولیزوماب در بیماری چبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینفرد حساس از نظر عاطفی و برمز و رازهای ارتباط غیر کنقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی در خدمت خلق وحعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکآلزایمرتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرلزوم سازگاری قانون مجازاروشهای نو در درمان دیسک بنقش غذاها و موجودات درياهدف از خلقت رسیدن به ابزاسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تآیا احتمال دارد رویا از آتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز علت تمایل انسان بنورون های ردیاب حافظهواکسن کووید 19 چیزهایی که از تکینگی تا مغز، از مغز آیاما مقهور قوانین فیزیکتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارموجودات مقهور ژنها هستندزبان و شناخت حقیقت قسمت انگاه محدود و تک جانبه، مشوزوز گوشاطلاعات حسی ما از جهان، چامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدژا وو یا اشنا پنداریمحدودیت های حافظه و حافظسلولهای ایمنی القا کنندهچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقای موجود زنده از کمردرد و علل آنبیماری ضعف عضلات نزدیک بايا اراده آزاد توهم است یتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی لیراگلوتیدمشکلات نخاعیسکته مغزیهمیشه عسل با موم بخوریماثرات مفید قهوهکاهش دوپامین عامل بیماریبحتی علمی درباره تمایل باگر تلاش انسان امروز براتاثیر داروی ضد تشنج سدیم درمان های اسرار آمیز در آمغز انسان برای ایجاد تمدسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک بازی اداراوون تنها داروی تاییگویید نوزده و ایمنی ساکتبرنامه و ساختار پیچیده مابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک تصویر و زبان های مخلتمغز زنان جوانتر از مغز مرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع مفرضیه ای جدید توضیح میدهرویا و خبر از آیندهنقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی درمانگر کامپیعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکآمارهای ارائه شده در سطح تفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامقاومت به عوارض فشار خون روشهای شناسایی قدرت شنوانقش غذاها و موجودات درياهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تآیا احتمال دارد رویا از آتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمین زیر خلیج فارس تمدنی نوروپلاستیسیتی چیستواکسن کرونا و گشودن پنجراز تکینگی تا مغز، از مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بمیهمانهای ناخوانده عامل زبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاه انسان محدود به ادرایک پیشنهاد خوب برای آسان اطلاعاتی عمومی در مورد مانفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژاوو یا آشناپنداریمخچه فراتر از حفظ تعادلسلولهای بنیادی مصنوعی درچراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از کمردرد با پوشیدن کفش منابیماریهای تحلیل عضلانی اايا اراده آزاد توهم است یتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی تشنجی دربارداریمشکلات بین دو همسر و برخیسانسور از روی قصد بسیاری همراهی نوعی سردرد میگرنیاثرات مضر ماری جواناکاهش سن بیولوژیکی، تنها بحث درباره پیدایش و منشاابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های بیماری آلزایمرمغز انسان برای شادمانی طشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک بازی ادغام میان گونه های مختلگوشه بیماری اتوزومال رسسبرنامه ی مسلط ژنها در اختابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آندرک حقیقت نردبان و مسیری مغزهای کوچک بی احساسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومپوست ساعتی مستقل از مغز دبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستقیچی ژنتیکیرویا بخشی حقیقی از زندگی نقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی درخدمت خلق وحعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تآن چیزی که ما جریان زمان تفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمقابله با کرونا با علم اسروشی برای بهبود هوش عاطفنقشه مغزی هر فرد منحصر بههزینه سنگین انسان در ازااز تکینگی تا مغز از مغز تآیا برای تولید مثل همیشه تنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی هوشمند در خارج از زنوشیدن چای برای مغز مفید واکسن کرونا از حقیقت تاتاز تکینگی تا مغز، از مغز آسيب میکروواسکولاریا آستکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استمیگرن سردردی ژنتیکی که بزبان و شناخت حقیقت قسمت سنگاه از درون مجموعه با نگیک آلل ژنتیکی که از نئانداطلاعاتی عمومی در مورد مانواع سکته های مغزیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسلسله مباحث هوش مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیهوش کردن در جراحی و بیمای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید s3 در درمان ام مشکلات روانپزشکی پس از سسانسور بر بسیاری از حقایهوموارکتوس ها ممکن است داجزای پر سلولی بدن انسان کایروپاکتیک چیستبحثي درباره هوش و تفاوتهابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های جدید میگرنمغز انسان برای شادمانی طشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و گوشت خواری یا گیاه خواریبرین نت به جای اینترنتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابدرک عمیق در حیواناتمغزتان را در جوانی سیم کششش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومپیموزایدبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرویا تخیل یا واقعیتنقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا ممکن است موش کور بی متفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دملاحظات بیهوشی قبل از جرروشی جدید در درمان قطع نخنقشه های مغزی جدید با جزیهزاران سال چشم های بینا واز تکینگی تا مغز از مغز تآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزونا به وسیله ویروس ابله نوعی سکته مغزی ، وحشتناک واکسن کرونا ساخته شده تواز تکینگی تا مغز، از مغز آسیب ها ناشی از آلودگی هوتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملمیگرن شدید قابل درمان اسزبان شناسی مدرن در سطح سلنگاهی بر قدرت بینایی درایک جهش ممکن است ذهن انسانبلندی در ذهن ما درک بلندیانگشت نگاری مغز نشان میدتاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمخچه ابزاري که وظیفه آن فسم زنبور ، کلیدی برای وارنزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقای موجود زنده از کنگره بین المللی سردرد دبیهوشی در بیماران دچار اایمپلانت نخاعی میتواند دتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید میاستنی گراویمشکلات روانپزشکی در عقب ساخت شبکه عصبی با الفبایهوش مصنوعی می تواند بر احاجزایی ناشناخته در شکل گکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی در مورد نقش ویتامينابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های جدید در بیماری مغز انسان رو به کوچک تر ششنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش گیلگمش باستانی کیستبرای پیش بینی آینده مغز دابزار بقا از نخستین همانتاثیر رو ح و روان بر جسمفلج خواب چیستدرگیری قلب در بیماری ویرمغزتان را در جوانی سیمکشششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسپیچیدگی های مغزی در درک زبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون قانون مندی نقشه ژنتیکی مرویاها از مغز است یا ناخونقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش احساسیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز آیا ما تنها موجودات زنده تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دممانتین یا آلزیکسا یا ابروشی جدید در درمان سکته منقص در تشخیص هیجانات عامهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تآیا تکامل و تغییرات ژنتیتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیباترین چیز در افزایش سنیاز به آموزش مجازی دیجیواکسن دیگر کرونا ساخته شاز روده تا مغزإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملمیدان مغناطيسي زمین بشر زبان شناسی نوین نیازمند نگاهی بر توانایی اجزاي بیک رژیم غذایی جدید، می توبه خودت مغرور نشواندوهگین نباش اگر درب یا تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمدارک ژنتیکی چگونه انسانسندرم کووید طولانینزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقای موجود زنده از کنگره بین المللی سردرد دبیوگرافیاینکه به خاطرخودت زندگی تاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید ضد میگرنمشاهده آینده از روی مشاهساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی و کشف زبان هایاحیای بینایی نسبی یک بیمکاربرد روباتهای ريز، در بحثی جالب درباره محدودیتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های رایج ام اسمغز انسان رو به کوچکتر شدشناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد گیاه خواری و گوشت خوار کدبرای اولین بار دانشمندانابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج دوطرفه عصب 6 چشمدرگیری مغز در بیماری کوینقش قهوه در سلامتیصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تپیوند مغز و سر و چالشهای بررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمقانون جنگلرویاهای پر رمز و حیرتی درنقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش احساسیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا مغز تا بزرگسالی توسعتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده منابع انرژي پاک سرچشمه حريتوکسيمب در درمان ام اسنقطه بی بازگشتهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تآیا جنین انسان، هوشمندی تولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیر فشار کووید چه باید کرچیزی خارج از مغزهای ما نیواکسن دیگری ضد کرونا از دازدواج های بین گونه ای، رافت فشار خون ناگهانی در وتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیمیدازولام در درمان تشنج زبان، وسیله شناسایی محیطناتوانی از درمان برخی وییکی از علل محدودیت مغز امبه زودی شبکه مغزی به جای انسان قدیم در شبه جزیره عانسان ها می توانند میدان تاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکمروری بر تشنج و درمان هایسوپاپ ها یا ترانزیستورهانزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقای موجود زنده از کندر در بیماریهای التهاببیوگرافیاینکه خانواده ات سالم باتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تمطالعه ای بیان میکند اهدساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاحساس گذر سریعتر زمانکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی در مورد نقش کلسیم و ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های علامتی در ام اسمغز ایندگان چگونه استشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پارگالکانزوماب، دارویی جدیبرخی ملاحظات در تشنج های ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر فناوری هوش مصنوعی نحوه خدرگیری مغز در بیماران مبنقش مهاجرت در توسعه نسل اضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تپیوند سر آیا ممکن استبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زقانونمندی و محدودیت عالمرویای شفافنقش داروهاي مختلف معروف هوش عاطفی بیشتر در زنانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تآیا همه جنایت ها نتیجه بیتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنابع انرژی از نفت و گاز ریواستیگمینچند نرمش مفید برای کمردرو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تآیا جهان ذهن و افکار ما متومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیرفون داروی ضد ام اسچگونه مغز پیش انسان یا همواکسن سرطاناستفاده از مغز، وزن را کمافراد آغاز حرکت خودشان رتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختمکانیزمهای دفاعی در برابسفر نامه سفر به بم و جنوب ناتوانی در شناسایی چهره یافته های نوین علوم پرده بوزون هیگز چیست