دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان و شناخت حقیقت قسمت اول

زبان و شناخت حقیقت

زبان و لغت، دو بخش را در بر میگیرد: ادراک و عمل
یا حس و واکنش
یا دیدن و پریدن.

بخشی از زبان و لغت ما، مربوط به ادراک و حس کردن محیط است و بخش دیگر آن، مربوط به زبان عرضه شده به دیگران برای بیان و نمایش آن حس اولیه، است. در مغز مادی ما بخش اول یا ادراک، در بخشی تقریبا عقب تر در منطقه ورنیکه(wernicke) رخ میدهد و بخش دوم در قسمت جلوتر یا بروکا(broca)است.(توصیه میشود به مقالات مربوط به دو منطقه بروکا و ورنیکه در مغز، در همین کانال مراجعه شود.)

زبان ادراکی، اصل و ریشه زبان است. بدون درک، صدا کردن- هرچقدر هم فنی و درست باشد- بی ارزش است.

ولی آیا این درک، ریشه در ساختار مغزی ما دارد یا ریشه آن، در چیز دیگری است؟

خود احساس و ادراک، دو جنبه را در بر میگیرد: یک جنبه آن حس های مرسومی است که ما با آن آشنا هستیم مانند بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی و لامسه و یک جنبه دیگر آن، احساسات خاصی است مانند ترس و شادی و خشم و نفرت.

حواس دسته اول، به وسیله گیرنده های حسی، حس میشود و نهایتا در قسمت های خاصی در مغز پردازش میشود و نهایتا درک میگردد. ولی آیا این درک، درکی حقیقی است یا قالبی بسیار کوچک و محدود به ساختار مغز و قدرت پردازش آن، است؟ در قسمتهای بعد، بیشتر توضیح داده میشود.

بخشی از احساسات نوع دوم، مانند ترس و خشم و .... در نتیجه ادراکات پنجگانه است و فرد را تحت تاثیر سلول های آینه ای یا غیر آینه ای، دچار درک مشابه فرد مقابل یا درکی متفاوت میکند.(توصیه میشود به سلسله مباحث حس و ادراک و مطالب مربوط به سلول های آینه ای در همین کانال مراجعه شود)

آیا دریافت های ما در مغز شکل میگیرد یا این ادراکات از قبل موجود است ولی در ظرف سلول های حسی و مغز ما به صورتی- که در محدوده و توانایی ماست- درک میشود؟ و آیا دیدن یک درخت در افراد گوناگون، ادراکات یکسانی ایجاد میکند و آیا دیدن آتش و کوه در همه افراد، محدود به دید مادی صرف، باقی می ماند؟

تجربیات افراد مختلف در این موارد متفاوت است. گویا این آثار، شروع و ابتدایی از حقیقتی بی پایان است که از قبل، وجود دارد و اندام های حسی و مغز ما آن را در ظرف وجود خود، میشناسد و حتی این اندام ها و مغز هم ابتدا و شروعی از حس ها و ابزارهای هوش بالاتری است که آن هم از قبل، موجود است و هنر ما پیدا کردن آن، است.

دیده و آنچه میبینیم، از قبل هست و وجود دارد!

چشم و نگاه، هر دو از قبل وجود دارد!

و هنر ما فقط رسیدن به آن است و یا جهانی بزرگتر هست که ما هنرمان رها شدن از اجزای کوچک و خرده هاست تا آن جهان بزرگتر را کشف کنیم و این جهان بزرگتر، بیرون از ما نیست و چگونه میتوان چیزی را کشف کرد که بیرون از ذهن و معرفت ماست؟

بیرون از ذهن ما اگر چیزی باشد، قابل کشف نیست

و حجاب های بسیار آن، تا بخشی از وجود ذهن ما نشود، قابل تصور نیست و تا مرزهای بین ما و آن چیز، در هم نشکند، توهمی بیش نیست.

ابتدای رویت با سلول های حسی و مغزی است ولی پیش رفتن این ادراک در دست مغز و در تسلط جسم فرد نیست. اینها فراتر میرود و پیش خواهد رفت و هر حس، دروازه ای به روی ادراکات بعدی است. نگاه و چشم هر دو فراتر میرود و هر چه نگاه فراتر برود چشمی قدرتمند تر از چشم کنونی برای رویت آن، لازم است.

دیدن اولیه می تواند محدود به همان دید اول، بماند و میتواند تا فراسوی مرزهای مرسوم برود. شناخت، دیدن حقیقت در ظرف مغزها و ادراک ماست. حقیقت، در ذهن هر کدام از ما رنگ خاص خود را میگیرد و مغزهای ما فقط گوشه ای از این حقیقت را از پس پرده بیرون میکشد. و مشکل بزرگتر آنکه این بیرون آمدن از پس پرده، ما را از درک قسمت های بیرون نیامده از پس پرده، محروم میکند!

حقیقتی قبل از این- که چشم، گوش و مغزهای ما طی میلیون ها سال تکامل، به اینجا برسد- موجود است و ساختارهای حسی ما فقط فرآیندهایی است که برای درک جزیی این حقیقت ایجاد شده و تکامل یافته است.

این درک ما را در برابر مسئولیتی قرار میدهد، زیرا فرایند حس، رو به فعل میرود و اساسا حس، با عمل و گفتار در صحنه حقیقت روشن میشود وگرنه حس تا به صحنه عمل و گفتار، وارد نشود، قابل رویت توسط دیگران نیست و از درون فرد، خروج نمیکند.

در حقیقت، اینجا بخش دیگر زبان که در ابتدای بحث بیان شد یعنی بخش بیانی زبان- که در قسمت حرکتی مغز به نام بروکا انجام میشود- فعالیت خود را آغاز میکند.

این دو بال زبان و لغت، همیشه همراه با هم است.

ادراک بدون بیان یا perception without expression یا بیان بدون ادراک expression without perception از توهمی در چشم دیگران و یا شلوغ بازاری ای بدون مغز، فراتر نمیرود.

نور در محدوده ظرف ما شناخته میشود و این نور با عمل، فراتر و فراتر میرود و با عمل، با ایجاد ارتباطات عصبی نو در مغز و حتی فراتر از مغز، راه را برای شناختن درخشش های بالاتر آماده میکند. و

اصل، شناختن درخشش های بالاتر است و اگر فعلی رخ می دهد فقط و فقط واسطه ای برای شناخت بالاتر است. عمل، فقط و فقط، واسطه شناخت بالاتر است و بدون شناخت، ارزشی ندارد و به همین ترتیب شناخت، بدون عملی- که پس از آن می آید- از سطح پایین خود بالاتر نخواهد رفت

و منظور از این عمل، فقط محدود به تکان دادن دست و پای مادی نیست بلکه دهها و صدها عملی است که بسیاری از آن به صورت غیر هوشیار و ناخودآگاه رخ میدهد و این فرایند، زمینه را برای درک بیشتر آماده میکند.

گویا حقیقتی از قبل هست که در محدوده نفس و روان ما(بخشی نزدیک به چشمان ما که آینه ای برای خورشید است ولی خود خورشید نیست و محدود به تنگنای محدود پایین تر از آن هم نیست)درک میشود و این واسطه ها هم فقط محدود به روان و نفس مرسوم ما نمی ماند و این واسطه ها هم در سیر شناخت، بزرگتر و بزرگتر میشود تا ما را به سوی آن حقیقت بی نهایت برساند.(توصیه میشود به مطلبی از دکتر صادق محمدی در مورد مراتب الوهیت در عالم خلق، مراجعه شود)

ورود و نظر دادن شما در موضوع قبلی مرا شگفت زده کرد و دوست دارم از موضوع دیگری بهره ببریم.

و امیدوارم هر کس نظری دارد که ممکن است برای ما مفید باشد نظر خود را بیان کند.

سید احمد الحسن سالها قبل دانشکده تحقیقات برتر دینی و لغوی را تاسیس کرد(زیر کلمه لغوی، خط بکشید!)

میخواهم موضوعی مرتبط با زبان و ارتباط آن با تفکر را مطرح کنم. آیا میتوانی بدون زبان، تفکر کنی؟(آیا میتوان بدون بیان، احساس و ادراک داشت؟ بله این بسیار ممکن است زیرا بخش اول زبان ما- همانطور که بیان شد- بخش ادراکی بدون بیان است. میتوان ظرف پری از معلومات فراوان شد ولی آن را بیان نکرد زیرا مثلا نتوان کلامی برای بیان آن، یافت یا مثلا نتوان گوش شنوایی برای آن بیان، پیدا کرد) به نظر میرسد تفکر ما، بسیار مرتبط با زبان باشد.

زبان فقط وسیله ارتباط نیست بلکه ما با خودمان هم صحبت میکنیم و بسیار بیشتر از آنچه با زبان با دیگران مرتبط میشویم، در مورد زبان می اندیشیم.

ولی همچنین تصور میکنم در بسیاری موارد، تفکر ما بیشتر از کلمات است و نمونه آن رویاست و رویاهایی هست که نمی توانی آن را بیان کنی زیرا کلماتی را پیدا نمیکنی آنچه را دیده ای حکایت کند!(درکی که اساسا در عالم مادی نمیتوان بیانی برای آن یافت)

معتقدم چنین اتفاقی قبلا برای تو رخ داده است و علت، فقط آن نیست که تو مشخصه برجسته ای در چیزی به نام هوش زبانی نداری.(قابلیت سخن گفتن هست ولی بیانی به وسیله مغز های محدود ما یافت نمی شود تا آن را بیان کند!)

شومسکی دانشمند روان شناس و عالم زبانها میگوید زبان فقط یادگیری رفتاری نیست بلکه ما از نظر فطری(ژنتیکی)آمادگی یادگیری زبان را داریم مثل اینکه ما میگوییم ما از نظر فطری، زبانی درونی و عمیق داریم: زبانی برای معانی.(همان لغت دریافتی و نه ابرازی؛ که در محدوده دریافت و نه ابراز، باقی میماند و این ابراز نکردن، محدودیت بزرگی است)

و ما مجموعه ای از قوانین نحوی عقلانی و فطری داریم که مرتبط با الفاظ و کلمات نیست و بعد از آن، با یادگیری، بین این قوانین عقلی و زبان مورد نطق یا نوشتاری، ارتباط برقرار میشود.

این سوال مطرح میشود:

آیا ممکن نیست زبان معانی، فطری و نفسانی و نه عقلی باشد یعنی معانی از جهان دیگری است و نفس انسانی ما برای فهم آن و تولید آن و تعامل با آن، آفریده شده است و طی تجلی ما در این جهان، بین این معانی و بین زبان کلمات گفتاری و نوشتاری، ارتباط برقرار میشود؟ و مغز، نقش مبدلی را بازی میکند که معلومات را از این جنبه، به آن جنبه کدگذاری میکند؟(همانطور که سید احمد الحسن آن را دستگاه فاکس خوانده است)

ابتسام احمد


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راه های جدید برای قضاوت رمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انساتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز- از مغزتسیاره ابلهانمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین E در چه مواد غذایالکتروتاکسی(گرایش و حرکخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری ای شبیه آلزایمر و سردرد و علتهای آنمغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده تلاش هایی در بیماران قطع اولین تصویر در تاریخ از سديدن با چشم بسته در خواب بازسازي مغز و نخاع چالشی صرع و درمان های آننقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوصیه هایی در مصرف ماهیاگر تلاش انسان امروز برادر مانهای کمر دردبرین نت به جای اینترنتعارضه جدید ویروس کرونا سنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر ژنها بر اختلالات خابزارهای بقا از نخستین هدرگیری قلب در بیماری ویرفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات صحبت کردن در انروزه داری و بیمار ی ام اس منشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت اولارزش حقیقی زبان قسمت دومراه پیروزی در زندگی چیستمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمرتشنج عدم توازن بین نورون از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت امشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز، از مغز سیاره ابلهانمغز انسان برای شادمانی طویتامین دی گنجینه ای بزرالتهاب شریان تمپورالخواب سالم عامل سلامتیبیماری ای شبیه ام اس مولتسردرد تنشنمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید دتلاشی برای درمان قطع نخااولین سلول مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(بحتی علمی درباره تمایل بضررهای مصرف شکر و قند بر نقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریتوضیحی ساده در مورد هوش مابزار هوش در حال ارتقا ازدر چه مرحله ای از خواب ، ربرای پیش بینی آینده مغز دعدم توقف تکامل در یک اندانورون هاي مصنوعی می توانتاثیر کلام در آیات کلام بابزارهای بقا ازنخستین همدرگیری مغز در بیماری کویقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر گیاه خواری بر رشد وادامه بحث تکامل چشمروش مقابله مغز با محدودیمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت سومراست دستی و چپ دستیمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا ممکن است موش کور بی متغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دمشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت راستین انسان علم بازدواج های بین گونه ای، رسیر آفرینش از روح تا مغز مغز انسان برای شادمانی طواکنش های ناخودآگاه و تقامیوتروفیک لترال اسکلروخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری بیش فعالیسردرد سکه اینقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویاتلاشی تازه برای گشودن معاوکرلیزوماب داروی جدید شدژا وو یا اشنا پنداریبحث درباره پیدایش و منشاضررهای شکر بر سلامت مغزنقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از تکامل چشمابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و پبرخی نکات از گاید لاین پرعسل طبیعی موثر در کنترل بنورون های ردیاب حافظهتاثیر کپسول نوروهرب بر نابزارهای بقای از نخستین درگیری مغز در بیماران مبقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد واداراوون تنها داروی تاییروش های صرفه جویی در ایجامواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر رو ح و روان بر جسماز نشانه ها و آثار درک شدرشته نوروایمونولوژی و نقمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده تغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سمشکلات روانپزشکی پس از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از هوش مصنوعی در سیستم تعادلی بدنمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن کرونا از حقیقت تاتامید درمان کرونا با همانخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری تی تی پیسرعت فکر کردن چگونه استنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی تلاشی جدید در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیددژاوو یا آشناپنداریبحثی در مورد نقش ویتامينطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی تکامل ابزار هوش ، راه پر ابزار بقای موجود زنده از درمان های بیماری آلزایمربرخی اثرات مضر ویتامین دعصب حقوق نورولوونوروپلاستیسیتی چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تابزارهای دفاعی و بقای مودرگیری اعصاب به علت میتوقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاهخواری بر رشد و ادغام میان گونه های مختلروش هایی ساده برای کاهش اموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نظر علم اعصاب یا نرووسرشد مغز علت تمایل انسان بمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا مغز تا بزرگسالی توسعتغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطمشکلات روانپزشکی در عقب هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا خداباوری محصول تکاملحوادث روزگار از جمله ویراستیفن هاوکینگ در مورد هسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن سرطانامگا سه عامل مهم سلامتخودآگاهی و هوشیاريبیماری ضعف عضلات نزدیک بشلیک فراموشینقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقتمایل زیاد به خوردن بستنايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان ژنی از مغز انسبحثی جالب درباره محدودیتطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تتکامل زبانابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید میگرنبرخی اختلالات عصبی مثانهعضلانی که طی سخن گفتن چقدنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر کپسول نوروهرب بر ساثر مضر مصرف طولانی مدت رذهن چند جانبه نیازمند نگقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره کشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر انتخاب از طرف محیط ادغام دو حیطه علوم مغز و روش صحبت کردن در حال تکامموجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیگشایش دروازه جدیدی از طرپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نظر علم اعصاب اراده آززمین زیر خلیج فارس تمدنی مخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا همه جنایت ها نتیجه بیتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب مشاهده آینده از روی مشاههدف یکسان، در مسیرهای متآیا دلفین ها می تواند از حافظه و اطلاعات در کجاست استیفن هاوکینگ در تفسیر سکته مغزیمغز ایندگان چگونه استواکسنی با تاثیر دوگانه اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخودآگاهی و هوشیاريبیماریهای تحلیل عضلانی اشنا در ابهای گرم جنوب نینقش نظام غذایی در تکامل مژنها نقشه ایجاد ابزار هوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان روش هاي جدیدی بحثی در مورد نقش کلسیم و ظهور امواج مغزی در مغز مصنقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایتکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید در بیماری برخی بیماری ها که در آن بمقالاتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر کپسول نوروهرب بر ساثرات فشار روحی شدیدرقیبی قدرتمند در برابر مقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر ترکیبات استاتین (سارتقا و تکامل سنت آفرینش روشهای نو در درمان دیسک بمیهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نظر علم اعصاب اراده آززندگی هوشمند در خارج از زمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب معنی روزههدف از تکامل مغزآیا دست مصنوعی به زودی قاحافظه و اطلاعات در کجاست استخوان های کشف شده، ممکسانسور از روی قصد بسیاری مغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانفجار و توقف تکاملی نشاخانواده پایداربیهوش کردن در جراحی و بیمشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهتمدن بشری و مغز اخلاقیای آنکه نامش درمان و یادشدانشمندان روشی برای تبدیبحثی در مورد عملکرد لوب فعلم به ما کمک میکند تا مونقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل شناخت انسان با کشفابزار بقای موجود زنده از درمان های رایج ام اسبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مفید قهوهرموزی از نخستین تمدن بشرقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر دپاکین بر بیماری مارتوکين تراپی روشی جديد روشهای شناسایی قدرت شنوامیگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو هفت سین یادگاری از میراث پوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر رژیم گیاهخواری بر از آغاز خلقت تا نگاه انسازونا به وسیله ویروس ابله مخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احسثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحافظه و اطلاعات در کجاستاصول سلامت کمرساخت شبکه عصبی با الفبایمغز از بسیاری حقایق می گروراپامیل در بارداریبررسی سیستم تعادلی بدن اانواع سکته های مغزیخدا موجود استبیوگرافیشناسایی سلول های ایمنی انقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وتمساح حد واسط میان مغز کوایندرالداروهای مصرفی در ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل امروز در درمابزار بقای موجود زنده از درمان های علامتی در ام اسبرخی توجهات در ببمار پارصفحه اصلیفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مضر ماری جوانارمز و رازهای ارتباط غیر کقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر داروهای ضد التهاب ارتباط میکروب روده و پارروشی برای بهبود هوش عاطفمیگرن شدید قابل درمان اسهمیشه عسل با موم بخوریمپیموزایدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز انفجار بزرگ تا انفجار زیباترین چیز در افزایش سمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هشیاری کوانتومی وجودجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس چشایی و بویاییاضطراب و ترسمغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قبررسی علل کمر درد در میانانگشت نگاری مغز نشان میدخطا در محاسبات چیزی کاملبیوگرافیشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندتنفس هوازی و میتوکندریایا کوچک شدن مغزانسان الداروهای ضد بیماری ام اس وبحثی درباره هوش و تفاوتهعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقای موجود زنده از درمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی سلولهای عصبی در تلاسوالات پزشکیفلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد واجزای پر سلولی بدن انسان رویا و خبر از آیندهلوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر داروی ضد تشنج سدیم ارتباط چاقی و کاهش قدرت بروشی جدید در درمان قطع نخمیدان مغناطيسي زمین بشر هوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزیرفون داروی ضد ام اسمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا واکنش های یاد گرفته وجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازاآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک (قسمت اول )اطلاعاتی عمومی در مورد مساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریبزرگ شدن مغز محدود به دوراندوهگین نباش اگر درب یا خطا در محاسبات چیزی کاملبیان ژن های اسکیزوفرنی دشاهکار قرننقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانتنفس هوازی و میتوکندریایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی فامپیریدین یا نورلبحثی درباره هوش و تفاوتهعلت خواب آلودگی بعد از خونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید میگرن با انتی برخی سيناپسها طی تکامل و پیامهای کاربرانفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد واجزایی ناشناخته در شکل گرویا بخشی حقیقی از زندگی لبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط هوش ساختار مغز و ژروشی جدید در درمان سکته ممکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای تبدیل تراکت صوتی مصنوعی از تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان مشترک ژنتیکی موجودامرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا آگاهی پس از مرگ از بیجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانمغز چون ابزار هوش است دلیهستي مادي ای که ما کوچکترآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مساختار شبکه های مغزی ثابمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی انسان قدیم در شبه جزیره عخطرات هوش مصنوعیبیست تمرین ساده برای جلوشبیه سازی میلیون ها جهان نقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنتو دی ان ای خاص ميتوکندريایا بیماری ام اس (مولتیپداروی تشنجی دربارداریبحثی درباره هوش و تفاوتهعوامل موثر در پیدایش زبانقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر مشاهده بر واقعیت بابزار بقای موجود زنده از درمانهای بیماری پارکینسبررسي علل احتمالي تغيير سایتهای دیگرفیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واحساس گذر سریعتر زمانرویا تخیل یا واقعیتلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط انسانی، محدود به ريتوکسيمب در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزدما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهاتبدیل سلولهای محافط به ساز تکنیکی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینمرکز حافظه کجاستهوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهجهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز چگونه صداها را فیلتر هستی ما پس از شروعی چگال آزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت چهارمبلندی در ذهن ما درک بلندیسازگاری با محیط بین اجزامغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعبسیاری از بیماری های جدیانسان جدید از چه زمانی پادفاع در برابر تغییر ساختبیشتر کمردردها نیازی به شبیه سازی سیستم های کواننقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناتولید سلولهای جنسی از سلایا بدون زبان میتوانیم تداروی جدید s3 در درمان ام بحثی درباره هوش و تفاوتهعوامل ایجاد لغت انسانی و چند جهانیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزار بقای موجود زنده از درک فرد دیگر و رفتارهای ابررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق و علوم اعصابرویاها از مغز است یا ناخولزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت مغز انسان و فریواستیگمینما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانمرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز ناتوان از توجیه پیداو هر کس تقوای خدا پیشه کنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت پنجمبه زودی شبکه مغزی به جای سخن پاک و ثابتمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردتفاوت مغز انسان و میمون هانسان عامل توقف رشد مغزدقیق ترین تصاویر از مغز ابا هوش مصنوعی خودکار روبشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوانایی مغز و دیگر اجزای ایا تکامل هدفمند استداروی جدید ضد میگرنبحثی درباره احساسات متفاعواملی که برای ظهور لغت اچندین ماده غذایی که ماننتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از درک و احساسفراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق پایه تکامل و فرهنگرویاهای پر رمز و حیرتی درلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انریسدیپلام تنها داروی تایما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز و از مغز زبان و بیان نتیجه ساختمامرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا احتمال دارد رویا از آجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز و سیر تکامل ان دلیلی وقت نهيب هاي غير علمي گذشافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت سومبوزون هیگز چیستسریعترین کامپیوتر موجودمغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشتفاوتهای جنسیتی راهی براانعطاف پذیری مکانیسمی علدلایلی که نشان میدهد ما ببار سنین ابزار هوشمندی اشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دتوازن مهمتر از فعالیت زیایرادهای موجود در خلقت بداروی ضد تشنج با قابليت تبحثی درباره احساساتی غیرعوارض ازدواج و بچه دار شدچه زیاد است بر من که در ایتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل کایروپاکتیک چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و رویای شفافممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انرژیم های غذایی و نقش مهم ماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خوردتسلیم شدن از نورون شروع ماز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز- از مغز سودمندی موجودات ابزی بر مغز آیندگان چگونه است ؟وقتی فهمیدی خطا کردی برگافزایش قدرت ادراکات و حسحساسیت روانی متفاوتبیماری های مغز و اعصاب و سرگیجه از شایعترین اختلامغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان تقلید مرحله ای نسبتا پیشاولین هیبرید بین انسان ودندان ها را مسواک بزنید تبارداری بدون رحمشش مرحله تکامل چشمنقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دتوسعه برخی شغل ها با هوش اگر نعمت فراموشی نبود بسداروی ضد تشنج با قابليت تبخش دیگری در وجود انسان هعید نوروز مبارکچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ویتامین دی بر بیماابزارهای بقای موجود زنددرک تصویر و زبان های مخلتفرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات مخچهروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی لازم است برای فهم و تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط غیرکلامی بین انسارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وراه های جدید برای قضاوت رماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به تشنج چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهمزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا برای تولید مثل همیشه جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز- از مغز سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز انسان ایا طبیعتا تماویتامین E برای فعالیت صحافسردگی و اضطراب در بیماخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری گیلن باره و بیمارسردرد میگرن در کودکانمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امتلقین اطلاعات و حافظهاولین مورد پیوند سر در اندو ویژگی انتزاع و قدرت تجبازگشت از آثار به سوی خداششمین کنگره بین المللی سنقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابتوصیه های غیر دارویی در ساگر نعمت فراموشی نبود بسداستانها و مفاهیمی اشتبابرنامه و ساختار پیچیده معامل کلیدی در کنترل کارآچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر ویروس کرونا بر مغز ابزارهای پیشرفته ارتباط درک عمیق در حیواناتفرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات حرکتی در انسانروح رهاییمنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر درجه حرارت بر عملکارتروز یا خوردگی و التها