دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان و شناخت حقیقت قسمت اول

زبان و شناخت حقیقت

زبان و لغت، دو بخش را در بر میگیرد: ادراک و عمل
یا حس و واکنش
یا دیدن و پریدن.

بخشی از زبان و لغت ما، مربوط به ادراک و حس کردن محیط است و بخش دیگر آن، مربوط به زبان عرضه شده به دیگران برای بیان و نمایش آن حس اولیه، است. در مغز مادی ما بخش اول یا ادراک، در بخشی تقریبا عقب تر در منطقه ورنیکه(wernicke) رخ میدهد و بخش دوم در قسمت جلوتر یا بروکا(broca)است.(توصیه میشود به مقالات مربوط به دو منطقه بروکا و ورنیکه در مغز، در همین کانال مراجعه شود.)

زبان ادراکی، اصل و ریشه زبان است. بدون درک، صدا کردن- هرچقدر هم فنی و درست باشد- بی ارزش است.

ولی آیا این درک، ریشه در ساختار مغزی ما دارد یا ریشه آن، در چیز دیگری است؟

خود احساس و ادراک، دو جنبه را در بر میگیرد: یک جنبه آن حس های مرسومی است که ما با آن آشنا هستیم مانند بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی و لامسه و یک جنبه دیگر آن، احساسات خاصی است مانند ترس و شادی و خشم و نفرت.

حواس دسته اول، به وسیله گیرنده های حسی، حس میشود و نهایتا در قسمت های خاصی در مغز پردازش میشود و نهایتا درک میگردد. ولی آیا این درک، درکی حقیقی است یا قالبی بسیار کوچک و محدود به ساختار مغز و قدرت پردازش آن، است؟ در قسمتهای بعد، بیشتر توضیح داده میشود.

بخشی از احساسات نوع دوم، مانند ترس و خشم و .... در نتیجه ادراکات پنجگانه است و فرد را تحت تاثیر سلول های آینه ای یا غیر آینه ای، دچار درک مشابه فرد مقابل یا درکی متفاوت میکند.(توصیه میشود به سلسله مباحث حس و ادراک و مطالب مربوط به سلول های آینه ای در همین کانال مراجعه شود)

آیا دریافت های ما در مغز شکل میگیرد یا این ادراکات از قبل موجود است ولی در ظرف سلول های حسی و مغز ما به صورتی- که در محدوده و توانایی ماست- درک میشود؟ و آیا دیدن یک درخت در افراد گوناگون، ادراکات یکسانی ایجاد میکند و آیا دیدن آتش و کوه در همه افراد، محدود به دید مادی صرف، باقی می ماند؟

تجربیات افراد مختلف در این موارد متفاوت است. گویا این آثار، شروع و ابتدایی از حقیقتی بی پایان است که از قبل، وجود دارد و اندام های حسی و مغز ما آن را در ظرف وجود خود، میشناسد و حتی این اندام ها و مغز هم ابتدا و شروعی از حس ها و ابزارهای هوش بالاتری است که آن هم از قبل، موجود است و هنر ما پیدا کردن آن، است.

دیده و آنچه میبینیم، از قبل هست و وجود دارد!

چشم و نگاه، هر دو از قبل وجود دارد!

و هنر ما فقط رسیدن به آن است و یا جهانی بزرگتر هست که ما هنرمان رها شدن از اجزای کوچک و خرده هاست تا آن جهان بزرگتر را کشف کنیم و این جهان بزرگتر، بیرون از ما نیست و چگونه میتوان چیزی را کشف کرد که بیرون از ذهن و معرفت ماست؟

بیرون از ذهن ما اگر چیزی باشد، قابل کشف نیست

و حجاب های بسیار آن، تا بخشی از وجود ذهن ما نشود، قابل تصور نیست و تا مرزهای بین ما و آن چیز، در هم نشکند، توهمی بیش نیست.

ابتدای رویت با سلول های حسی و مغزی است ولی پیش رفتن این ادراک در دست مغز و در تسلط جسم فرد نیست. اینها فراتر میرود و پیش خواهد رفت و هر حس، دروازه ای به روی ادراکات بعدی است. نگاه و چشم هر دو فراتر میرود و هر چه نگاه فراتر برود چشمی قدرتمند تر از چشم کنونی برای رویت آن، لازم است.

دیدن اولیه می تواند محدود به همان دید اول، بماند و میتواند تا فراسوی مرزهای مرسوم برود. شناخت، دیدن حقیقت در ظرف مغزها و ادراک ماست. حقیقت، در ذهن هر کدام از ما رنگ خاص خود را میگیرد و مغزهای ما فقط گوشه ای از این حقیقت را از پس پرده بیرون میکشد. و مشکل بزرگتر آنکه این بیرون آمدن از پس پرده، ما را از درک قسمت های بیرون نیامده از پس پرده، محروم میکند!

حقیقتی قبل از این- که چشم، گوش و مغزهای ما طی میلیون ها سال تکامل، به اینجا برسد- موجود است و ساختارهای حسی ما فقط فرآیندهایی است که برای درک جزیی این حقیقت ایجاد شده و تکامل یافته است.

این درک ما را در برابر مسئولیتی قرار میدهد، زیرا فرایند حس، رو به فعل میرود و اساسا حس، با عمل و گفتار در صحنه حقیقت روشن میشود وگرنه حس تا به صحنه عمل و گفتار، وارد نشود، قابل رویت توسط دیگران نیست و از درون فرد، خروج نمیکند.

در حقیقت، اینجا بخش دیگر زبان که در ابتدای بحث بیان شد یعنی بخش بیانی زبان- که در قسمت حرکتی مغز به نام بروکا انجام میشود- فعالیت خود را آغاز میکند.

این دو بال زبان و لغت، همیشه همراه با هم است.

ادراک بدون بیان یا perception without expression یا بیان بدون ادراک expression without perception از توهمی در چشم دیگران و یا شلوغ بازاری ای بدون مغز، فراتر نمیرود.

نور در محدوده ظرف ما شناخته میشود و این نور با عمل، فراتر و فراتر میرود و با عمل، با ایجاد ارتباطات عصبی نو در مغز و حتی فراتر از مغز، راه را برای شناختن درخشش های بالاتر آماده میکند. و

اصل، شناختن درخشش های بالاتر است و اگر فعلی رخ می دهد فقط و فقط واسطه ای برای شناخت بالاتر است. عمل، فقط و فقط، واسطه شناخت بالاتر است و بدون شناخت، ارزشی ندارد و به همین ترتیب شناخت، بدون عملی- که پس از آن می آید- از سطح پایین خود بالاتر نخواهد رفت

و منظور از این عمل، فقط محدود به تکان دادن دست و پای مادی نیست بلکه دهها و صدها عملی است که بسیاری از آن به صورت غیر هوشیار و ناخودآگاه رخ میدهد و این فرایند، زمینه را برای درک بیشتر آماده میکند.

گویا حقیقتی از قبل هست که در محدوده نفس و روان ما(بخشی نزدیک به چشمان ما که آینه ای برای خورشید است ولی خود خورشید نیست و محدود به تنگنای محدود پایین تر از آن هم نیست)درک میشود و این واسطه ها هم فقط محدود به روان و نفس مرسوم ما نمی ماند و این واسطه ها هم در سیر شناخت، بزرگتر و بزرگتر میشود تا ما را به سوی آن حقیقت بی نهایت برساند.(توصیه میشود به مطلبی از دکتر صادق محمدی در مورد مراتب الوهیت در عالم خلق، مراجعه شود)

ورود و نظر دادن شما در موضوع قبلی مرا شگفت زده کرد و دوست دارم از موضوع دیگری بهره ببریم.

و امیدوارم هر کس نظری دارد که ممکن است برای ما مفید باشد نظر خود را بیان کند.

سید احمد الحسن سالها قبل دانشکده تحقیقات برتر دینی و لغوی را تاسیس کرد(زیر کلمه لغوی، خط بکشید!)

میخواهم موضوعی مرتبط با زبان و ارتباط آن با تفکر را مطرح کنم. آیا میتوانی بدون زبان، تفکر کنی؟(آیا میتوان بدون بیان، احساس و ادراک داشت؟ بله این بسیار ممکن است زیرا بخش اول زبان ما- همانطور که بیان شد- بخش ادراکی بدون بیان است. میتوان ظرف پری از معلومات فراوان شد ولی آن را بیان نکرد زیرا مثلا نتوان کلامی برای بیان آن، یافت یا مثلا نتوان گوش شنوایی برای آن بیان، پیدا کرد) به نظر میرسد تفکر ما، بسیار مرتبط با زبان باشد.

زبان فقط وسیله ارتباط نیست بلکه ما با خودمان هم صحبت میکنیم و بسیار بیشتر از آنچه با زبان با دیگران مرتبط میشویم، در مورد زبان می اندیشیم.

ولی همچنین تصور میکنم در بسیاری موارد، تفکر ما بیشتر از کلمات است و نمونه آن رویاست و رویاهایی هست که نمی توانی آن را بیان کنی زیرا کلماتی را پیدا نمیکنی آنچه را دیده ای حکایت کند!(درکی که اساسا در عالم مادی نمیتوان بیانی برای آن یافت)

معتقدم چنین اتفاقی قبلا برای تو رخ داده است و علت، فقط آن نیست که تو مشخصه برجسته ای در چیزی به نام هوش زبانی نداری.(قابلیت سخن گفتن هست ولی بیانی به وسیله مغز های محدود ما یافت نمی شود تا آن را بیان کند!)

شومسکی دانشمند روان شناس و عالم زبانها میگوید زبان فقط یادگیری رفتاری نیست بلکه ما از نظر فطری(ژنتیکی)آمادگی یادگیری زبان را داریم مثل اینکه ما میگوییم ما از نظر فطری، زبانی درونی و عمیق داریم: زبانی برای معانی.(همان لغت دریافتی و نه ابرازی؛ که در محدوده دریافت و نه ابراز، باقی میماند و این ابراز نکردن، محدودیت بزرگی است)

و ما مجموعه ای از قوانین نحوی عقلانی و فطری داریم که مرتبط با الفاظ و کلمات نیست و بعد از آن، با یادگیری، بین این قوانین عقلی و زبان مورد نطق یا نوشتاری، ارتباط برقرار میشود.

این سوال مطرح میشود:

آیا ممکن نیست زبان معانی، فطری و نفسانی و نه عقلی باشد یعنی معانی از جهان دیگری است و نفس انسانی ما برای فهم آن و تولید آن و تعامل با آن، آفریده شده است و طی تجلی ما در این جهان، بین این معانی و بین زبان کلمات گفتاری و نوشتاری، ارتباط برقرار میشود؟ و مغز، نقش مبدلی را بازی میکند که معلومات را از این جنبه، به آن جنبه کدگذاری میکند؟(همانطور که سید احمد الحسن آن را دستگاه فاکس خوانده است)

ابتسام احمد


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی از عروسک بازی پیوند سر، یکی از راه حلهامغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقای موجود زنده از تاثیر کپسول نوروهرب بر نبیان ژن های اسکیزوفرنی ددانشمندان پاسخ کوانتومی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش عاطفی در زنان بیشتر افرضیه ای جدید توضیح میدهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش انتخاب از طرف محیط، ناخلاق و علوم اعصابتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی در مورد عملکرد لوب فداستانها و مفاهیمی اشتباسخن پاک و ثابتوقت نهيب هاي غير علمي گذشمقاومت به عوارض فشار خون آیا جهش های ژنتیکی، ویرونقش غذاها و موجودات درياارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی مرزهای اخلاق و علومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلشواهدی از نوع جدیدی از حاواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافزایش قدرت ادراکات و حسنوروپلاستیسیتی چیستاز نخستین همانند سازها تتاثیر رژیم گیاهخواری بر بزرگ شدن مغز محدود به دوردرگیری مغزی در سندرم کووطوفان فقر و گرسنگی و بی سیادگیری مهارت های جدید دمیهمانهای ناخوانده عامل انسان جدید از چه زمانی پانگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پتقلید مرحله ای نسبتا پیشروح رهاییعسل طبیعی موثر در کنترل بکوچک شدن مغز از نئاندرتامحدودیت های حافظه و حافظایندرالچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت تنها چیزی است که شاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رژیم های غذایی و نقش مهم کرونا چه بر سر مغز می آورمشکلات نخاعیابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریماستفاده از هوش مصنوعی در خونریزی مغز در سندرم کووتکامل زبانزبان مشترک ژنتیکی موجوداگامی در درمان بیماریهای مغز انسان برای ایجاد تمدابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی بی عدالتی در توزیع واکسن دلایلی که نشان میدهد ما بسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج بل، فلجی ترسناک که آنپیام های ناشناخته بر مغز مغزهای کوچک بی احساسابزار بقای موجود زنده از تاثیر کپسول نوروهرب بر تبیست تمرین ساده برای جلودانشمندان اولین سلول مصنسودمندی موجودات ابزی بر هوش عاطفی در زنان بیشتر اقیچی ژنتیکیآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش اتصالات بین سلولهای اخلاق پایه تکامل و فرهنگتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی درباره هوش و تفاوتهدر مانهای کمر دردسرنوشتوقتی فهمیدی خطا کردی برگمقابله با کرونا با علم اسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی نکات از گاید لاین پردرمان تومورهای مغزی با اشواهدی از دنیسوان(شبه نئواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافزایش مرگ و میر سندرم کونوشیدن چای برای مغز مفید از نخستین همانند سازها تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی درگیری اعصاب به علت میتوطی یکصد هزار سال اخیر هرچیادآوری خواب و رویامیگرن سردردی ژنتیکی که بانسان عامل توقف رشد مغزنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات منطقه بویایی مغزتلقین اطلاعات و حافظهروزه داری متناوب، مغز را عصب حقوق نورولووکووید نوزده و خطر بیماریمخچه فراتر از حفظ تعادلایا کوچک شدن مغزانسان الچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت خواب و رویاتوهم چیسترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکریستال زمان(قسمت اولمشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیاستفاده از سلول های بنیاخواندن ، یکی از شستشو دهنتکامل ساختار رگهای مغزی زبان چهار حرفی حیات زمینگامی در درمان بیماریهای مغز انسان برای شادمانی طهوش مصنوعی از عروسک بازی بیمار 101 ساله، مبتلا به سدنیای شگفت انگیز کوانتومدندان ها را مسواک بزنید تسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خوابپیشینیان انسان از هفت میمغزتان را در جوانی سیم کشابزارهای بقای موجود زندتاثیر کپسول نوروهرب بر سبیش از نیمی از موارد انتقدانشمندان تغییر میدان مغسیلی محکم محیط زیست بر انهوشیاری کوانتومیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآیا هوش سریعی که بدون احسنقش حفاظتی مولکول جدید داختلال خواب فرد را مستعد تاثیر گیاهخواری بر رشد و بحثی درباره هوش و تفاوتهدر محل کار ارزش خودت را بسریعترین کامپیوتر موجودویتنام نوعی کرونا ویروس ملاحظات بیهوشی قبل از جرآیا خداباوری محصول تکاملنقشه های مغزی جدید با جزیارتباط انسانی، محدود به تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اثرات مضر ویتامین ددرمان تشنجشگفتی های زنبور عسلوبینار اساتید نورولوژی دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافسردگی و اضطراب در بیمانوعی سکته مغزی ، وحشتناک از نشانه ها و آثار درک شدتاریخ همه چیز را ثبت کردهبزرگترین خطایی که مردم مدستورالعمل مرکز کنترل بیظهور امواج مغزی در مغز مصژن هوش و ساختارهای حیاتی میگرن شدید قابل درمان اسانعطاف پذیری مکانیسمی علنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات آب و هوایی که به تلاش هایی در بیماران قطع روزه داری و بیمار ی ام اس عضلانی که طی سخن گفتن چقدکودک ایرانی که هوش او از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلایا این جمله درست است کسیچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت راستین انسان علم بتوانایی مغز و دیگر اجزای راه های جدید برای قضاوت رکریستال زمان(قسمت دوم)مشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقا از نخستین همانهوموارکتوس ها ممکن است داستیفن هاوکینگ در مورد هخواب سالم عامل سلامتیتکامل شناخت انسان با کشفزبان و کلمه حتی برای کسانگاهی لازم است برای فهم و مغز انسان برای شادمانی طابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و دو ویژگی انتزاع و قدرت تجسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خواب چیستپیشرفت های جدید علوم اعصمغزتان را در جوانی سیمکشابزارهای پیشرفته ارتباط تاثیر کپسول نوروهرب بر سبیشتر کمردردها نیازی به دانشمندان روش هاي جدیدی سیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش، ژنتیکی است یا محیطیقانون مندی نقشه ژنتیکی مآیا هشیاری کوانتومی وجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ داختلال در شناسایی حروف و تاثیر انتخاب از طرف محیط بحثی درباره هوش و تفاوتهدر چه مرحله ای از خواب ، رسرگیجه از شایعترین اختلاویتامین E برای فعالیت صحممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا دلفین ها می تواند از نقص در تشخیص هیجانات عامارتباط از بالا به پایین متاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اختلالات عصبی مثانهدرمان جدید میگرن با انتی شاهکار قرنوراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمالکتروتاکسی(گرایش و حرکنیاز به آموزش مجازی دیجیاز نظر علم اعصاب یا نرووستازه های اسکیزوفرنی(جنوبسیاری از بیماری های جدیذهن ما از در هم شکستن منبعلم به ما کمک میکند تا موژن یا نقشه توسعه مغز و نقمیدان مغناطيسي زمین بشر اولین هیبرید بین انسان ونگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات تکاملی سر انسان تلاشی برای درمان قطع نخاروزه داری سلول های بنیادمقالاتکودکان میتوانند ناقل بی مخچه ابزاري که وظیفه آن فایا ابزار هوشمندی یا مغز نزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزتوازن مهمتر از فعالیت زیراه های جدید برای قضاوت رکریستال زمان(قسمت سوم)مشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی می تواند بر احاستیفن هاوکینگ در تفسیر خواب سالم عامل سلامتی و یزبان و بیان نتیجه ساختماگاهی مغز بزرگ چالش استمغز انسان رو به کوچک تر شابزار بقا از نخستین همانتأثیر نگاه انسان بر رفتابیماری گیلن باره و بیماربیماری ای شبیه آلزایمر و دو برابر شدن خطر مرگ و میسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کمفلج دوطرفه عصب 6 چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هنقش قهوه در سلامتیابزارهای بقا از نخستین هتاثیر کتامین در درمان پابا هوش مصنوعی خودکار روبدانشمندان روشی برای تبدیسیاره ابلهانهیچگاه از فشار و شکست نترقانون جنگلآیا واکنش های یاد گرفته ونقش خرچنگ های نعل اسبی دراختلال در شناسایی حروف و تاثیر احتمالی عصاره تغلیبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هم تنیدگی کوانتومی و پسربازان ما محققا غلبه می ویتامین E در چه مواد غذایمنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا دلفین ها میتوانند بانقطه بی بازگشتارتباط بین هوش طبیعی و هوتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی بیماری ها که در آن بدرمان جدید کنترل مولتیپلشبیه سازی میلیون ها جهان ورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمالتهاب شریان تمپورالچیزی خارج از مغزهای ما نیاز نظر علم اعصاب اراده آزتازه های بیماری پارکینسوبسیاری از بیماری های جدیذهن چند جانبه نیازمند نگعلایم کمبود ویتامین E را ژنها نقشه ایجاد ابزار هومیدازولام در درمان تشنج اولین مورد PML به دنبال تکناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تثبت امواج الکتریکی در عصتلاشی تازه برای گشودن معروش مقابله مغز با محدودیتاثیر ویتامین دی بر بیماکودکان خود را مشابه خود تمدارک ژنتیکی چگونه انسانایا بیماری ام اس (مولتیپنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تحوادث روزگار از جمله ویرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسراه پیروزی در زندگی چیستکشف مکانیسم عصبی خوانش پمشاهده آینده از روی مشاهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستخوان های کشف شده، ممکخواب عامل دسته بندی و حفطگذر زمان کاملا وابسته به مغز انسان رو به کوچکتر شدابزار بقا از نخستین همانتئوری تکامل امروز در درمبیماری ای شبیه ام اس مولتدو برابر شدن خطر مرگ و میسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمفناوری هوش مصنوعی نحوه خپاسخ گیاهان در زمان خوردنقش مهاجرت در توسعه نسل اابزارهای بقا ازنخستین همتاثیر گیاه خواری بر رشد وبار سنین ابزار هوشمندی اداروهای مصرفی در ام اسسیاره ابلهانهاوکينگ پیش از مرگش رسالقانونمندی و محدودیت عالمآیا گذشته، امروز وآینده نقش داروهاي مختلف معروف اختلالات مخچهتاثیر ترکیبات استاتین (سبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هم تنیدگی کوانتومی و دسردرد میگرن در کودکانویتامین دی گنجینه ای بزرمنابع انرژی از نفت و گاز آیا دست مصنوعی به زودی قاچند نرمش مفید برای کمردرارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی بیماری های خاص که بددرمانهای بیماری پارکینسشبیه سازی سیستم های کوانورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه مغز پیش انسان یا هماز نظر علم اعصاب اراده آزتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بعد از کرونارفتار اجتماعی انسان، حاصعلایم کمبود ویتامین E را ژنها ، مغز و ارادهمکانیزمهای دفاعی در براباولین مورد پیوند سر در انناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تجمجمه انسان های اولیهتلاشی جدید در درمان ام اسروش های صرفه جویی در ایجاصفحه اصلیکوری گذرای ناشی از موبایمروری بر تشنج و درمان هایایا بدون زبان میتوانیم تنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست توسعه برخی شغل ها با هوش راست دستی و چپ دستیکشف مکانیسمی پیچیده در بمطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستروژن مانند سپر زنان دخودآگاهی و هوشیاريزبان و بیان، در سایه پیشرگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز ایندگان چگونه استابزار بقا از نخستین همانتئوری تکامل در پیشگیری و تا 20 سال آینده مغز شما به بیماری اضطراب عمومیدوچرخه سواری ورزشی سبک و سقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی به کمک هوش طبیفیلمی بسیار جالب از تغییپختگی پس از چهل سالگي به نقش میدان مغناطیسی زمین ابزارهای بقای از نخستین تاثیر گیاه خواری بر رشد وبارداری بدون رحمداروهای ام اسسیر آفرینش از روح تا مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالقارچ بی مغز در خدمت موجودآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش ذهن و شناخت در حوادث اختلالات حرکتی در انسانتاثیر دوپامین و سروتونینبحثی درباره احساسات متفادر کمتر از چند ماه سوش جدسردرد و علتهای آنویرایش DNA جنین انسان، برمنابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاچند جهانیارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توجهات در ببمار پاردرک فرد دیگر و رفتارهای اشبکه های مصنوعی مغز به درورزش و میگرنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قامید نیکو داشته باش تا آنچگونه هموساپينس بر زمین از آغاز خلقت تا نگاه انساتبدیل سلولهای محافط به سبعد از کرونارقیبی قدرتمند در برابر معلت خواب آلودگی بعد از خوژنهای مشترک بین انسان و وما انسانها چه اندازه نزداولین تصویر در تاریخ از سنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییتمایل زیاد به خوردن بستنروش هایی ساده برای کاهش اسوالات پزشکیکی غایب شدی تا نیازمند دلمرکز هوشیاری، روح یا بدن ایا تکامل هدفمند استنشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز- از مغز حافظه و اطلاعات در کجاست توصیه های سازمان بهداشت رجزخوانی هایی که امروز بکشف ارتباط جدیدی از ارتبمعنی روزهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاسرار بازسازی اندام هاخودآگاهی و هوشیاريزبان و تکلم برخی بیماریهگزیده ای از وبینار یا کنفمغز ابزار بقای برتر مادیابزار بقای موجود زنده از تاثیر مشاهده بر واقعیت ببیماری بیش فعالیديدن با چشم بسته در خواب سلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی در کامپیوترهافیزیک مولکولها و ذرات در پرورش مغز مینیاتوری انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دابزارهای دفاعی و بقای موتاثیر گیاه خواری بر رشد وبازگشت از آثار به سوی خداداروهای ضد بیماری ام اس وسیستم تعادلی بدنهدف یکسان، در مسیرهای متقبل از انفجار بزرگآیا امکان بازسازی اندامهنقش روزه داری در سالم و جاختلالات صحبت کردن در انتاثیر دپاکین بر بیماری مبحثی درباره احساساتی غیردر آستانه ی موج پنجم کوویسردرد تنشنواکنش های ناخودآگاه و تقمنابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاچندین ماده غذایی که ماننارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توصیه ها برای واکسیدرک و احساسشباهت مغز با کیهان مادیورزش بهترین درمان بیش فعمنبع هوشیاری در کجاست؟(قامید درمان کرونا با همانچگونه واکسن کرونا را توزاز انفجار بزرگ تا انفجار تری فلوپرازینبعد از کرونا دلخوشی بیهورموزی از نخستین تمدن بشرعوامل موثر در پیدایش زباژنهای هوش ، کدامندما انسانها چه اندازه نزداولین سلول مصنوعینخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروش صحبت کردن در حال تکامپیامهای کاربرانکیست کلوئید بطن سوممرکز حافظه کجاستایرادهای موجود در خلقت بنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز- از مغز حافظه و اطلاعات در کجاستتوصیه های غیر دارویی در سرشته نوروایمونولوژی و نقکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگواصول سلامت کمرخورشید مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت چگزارش یک مورد جالب لخته ومغز ابزار برتر بقاابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از تاثیر نگاه ناظر هوشیار ببیماری تی تی پیدی متیل فومارات(زادیوا)(سلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی در خدمت خلق وحفیزیکدانان ماشینی برای تآلودگی هوا و ویروس کرونانقش نگاه از پایین یا نگاهاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر گیاه خواری بر رشد وبازگشت به ریشه های تکاملداروی فامپیریدین یا نورلسیستم دفاعی بدن علیه مغز هدف از تکامل مغزقدم زدن و حرکت دید را تغیآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش رژیم غذایی بر رشد و ااختراع جدید اینترنت کوانتاثیر داروهای ضد التهاب بخش بزرگتر کیهان ناشناختدر درمان بیماری مولتیپل سردرد سکه ایواکسن های شرکت فایزر آمرمناطق خاصی از مغز در جستجآیا راهی برای رفع کم آبی چه زیاد است بر من که در ایارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی روش های تربیتی کودکدرک احساسات و تفکرات دیگشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش در کمر دردمنبع خواب و رویاامگا سه عامل مهم سلامتچگونه آن شکری که می خوریماز بحث های کنونی در ویروستری فلوپرازینبعد از کرونا دلخوشی بیهورمز و رازهای ارتباط غیر کعوامل ایجاد لغت انسانی و ژنهای حاکم بر انسان و انسما با کمک مغز خود مختاريماوکرلیزوماب داروی جدید شنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کاملی در اطراف ما پرتمدن بشری و مغز اخلاقیروشهای نو در درمان دیسک بسایتهای دیگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمرکز حافظه کجاستاگر نعمت فراموشی نبود بسنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغزتحس چشایی و بویاییتوصیه هایی در مصرف ماهیرشد مغز علت تمایل انسان بگمان میکنی جرمی کوچکی در مغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کاضطراب و ترسخانواده پایدارزبان و شناخت حقیقت قسمت اگشایش دروازه جدیدی از طرمغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقای موجود زنده از تاثیر نگاه و مشاهده ناظر بیماری دویکدژا وو یا اشنا پنداریسلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی در خدمت خلق وحفرگشت و تکامل تصادفی محض آلزایمرنقش نظام غذایی در تکامل ماثرات فشار روحی شدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وبازسازي مغز و نخاع چالشی داروی لیراگلوتیدسکته مغزیهدف از خلقت رسیدن به ابزاقدرت انسان در نگاه به ابعآیا احتمال دارد رویا از آنقش رژیم غذایی در رشد و اادامه بحث تکامل چشمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم بخش دیگری در وجود انسان هدرمان های اسرار آمیز در آسرعت فکر کردن چگونه استواکسن کووید 19 چیزهایی که منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآیاما مقهور قوانین فیزیکنهایت معرفت و شناخت درک عارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سلولهای عصبی در تلادرک تصویر و زبان های مخلتشباهت زیاد بین سلول هاي عوزوز گوشمنحنی که ارتباط بین معرفامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچگونه انتظارات بر ادراک از تلسکوپ گالیله تا تلسکتسلیم شدن از نورون شروع متفکر خلا ق در برابر توهم رویا و خبر از آیندهعواملی که برای ظهور لغت اکلرال هیدرات برای خوابانما تحت کنترل ژنها هستیم یايندگان چگونه خواهند دیدنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی مفید در ساتمساح حد واسط میان مغز کوروشهای شناسایی قدرت شنواکاهش التهاب ناشی از بیمامرکز خنده در کجای مغز استاگر نعمت فراموشی نبود بسنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک (قسمت اول )توضیحی ساده در مورد هوش مزمین زیر خلیج فارس تمدنی گنجینه ای به نام ویتامین مغز مادران و کودکان در زمابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعات حسی ما از جهان، چخارق العاده و استثنایی بزبان و شناخت حقیقت قسمت دپمبرولیزوماب در بیماری چمغز به تنهایی برای فرهنگ مغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقای موجود زنده از تاثیر نگاه انسان بر رفتابیماری ضعف عضلات نزدیک بدژاوو یا آشناپنداریسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی درمانگر کامپیفراموش کارها باهوش تر هسآمارهای ارائه شده در سطح نقش نظریه تکامل در شناسااثرات مفید قهوهتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحتی علمی درباره تمایل بداروی تشنجی دربارداریسانسور از روی قصد بسیاری هزینه ای که برای اندیشیدلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا احتمال دارد رویا از آنقش زنجبیل در جلوگیری از اداراوون تنها داروی تاییتاثیر درجه حرارت بر عملکبرنامه و ساختار پیچیده مدرمان های بیماری آلزایمرشلیک فراموشیواکسن کرونا و گشودن پنجرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزمون ذهنی گربه شرودینگرچهار میلیارد سال تکامل بارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سيناپسها طی تکامل و درک حقیقت نردبان و مسیری شرکت نورالینک ویدیویی ازیک پیشنهاد خوب برای آسان منشأ اطلاعات و آموخته ها انفجار و توقف تکاملی نشاچگونه باغبانی باعث کاهش از تلسکوپ گالیله تا تلسکتشنج چیستتفاوت مغز انسان و میمون هرویا بخشی حقیقی از زندگی عوارض ازدواج و بچه دار شدکمردرد و علل آنماه رجبايا اراده آزاد توهم است یچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی غیر تصادفتنفس هوازی و میتوکندریروشی برای بهبود هوش عاطفکاهش دوپامین عامل بیماریمرگ انتقال است یا نابود شاگر تلاش انسان امروز برانظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک (قسمت دوم )تکنولوژی جدید که سلول‌هزندگی هوشمند در خارج از زگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد مخدا موجود استزبان و شناخت حقیقت قسمت سپنج اکتشاف شگفت آور در موپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقای موجود زنده از تاثیر نگاه انسان بر رفتابیماریهای تحلیل عضلانی ادگرگونی های نژادی و تغییسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحفراموشی همیشه هم بد نیستآن چیزی که ما جریان زمان نقش هورمون های تیروئید داثرات مضر ماری جواناتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحث درباره پیدایش و منشاداروی جدید s3 در درمان ام سانسور بر بسیاری از حقایهزینه سنگین انسان در ازالایو دوم دکتر سید سلمان فآیا برای تولید مثل همیشه نقش زبان در سلطه و قدرت اادغام میان گونه های مختلتاثیر درجه حرارت بر عملکبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرمان های جدید میگرنشلیک فراموشیواکسن کرونا از حقیقت تاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآسيب میکروواسکولاریا آسچهار ساعت پس از کشتار خوکارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکبرداشت مغز ما از گذر زماندرک عمیق در حیواناتشش مرحله تکامل چشمیک آلل ژنتیکی که از نئاندمهندسی ژنتیک در حال تلاش انواع سکته های مغزیچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتشنج و حرکات شبه تشنجی قاتفاوت ها و تمایزها کلید برویا تخیل یا واقعیتعید نوروز مبارککمردرد با پوشیدن کفش مناماپروتیلینايا اراده آزاد توهم است یچرا پس از بیدار شدن از خواز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دتنفس هوازی و میتوکندریروشی جدید در درمان قطع نخکاهش سن بیولوژیکی، تنها مراحل ارتقای پله پله کیهابزار هوش در حال ارتقا ازنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت چهارمتکنولوژی جدید که سلول‌هزونا به وسیله ویروس ابله گوشه بیماری اتوزومال رسسمغز چگونه صداها را فیلتر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد مخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی مدرن در سطح سلپیموزایدمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از تاثیر ویتامین دی بر بیمابیهوش کردن در جراحی و بیمدانشمندان موفق به بازگردسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی ساخته هوش طبیفرایند پیچیده ی خونرسانیآیا ممکن است موش کور بی منقش هورمون زنانه استروژناجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثي درباره هوش و تفاوتهداروی جدید میاستنی گراویساخت شبکه عصبی با الفبایهزاران سال چشم های بینا ولبخند بزن شاید صبح فردا زآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقش زبان در سلطه و قدرت اادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر درجه حرارت بر عملکبرین نت به جای اینترنتدرمان های جدید در بیماری شنا در ابهای گرم جنوب نیواکسن کرونا ساخته شده تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآسیب ها ناشی از آلودگی هونوآوری ای شگفت انگیز دانارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر رو ح و روان بر جسمبررسي علل احتمالي تغيير درگیری قلب در بیماری ویرششمین کنگره بین المللی سیک جهش ممکن است ذهن انسانمولتیپل اسکلروز در زنان انگشت نگاری مغز نشان میدچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تتشنج عدم توازن بین نورون تفاوت های بین زن و مرد فقرویاها از مغز است یا ناخوعامل کلیدی در کنترل کارآکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمبانی ذهنی سیاه و سفیدای آنکه نامش درمان و یادشچرا بیماری های تخریبی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دتو دی ان ای خاص ميتوکندريروشی جدید در درمان سکته مکایروپاکتیک چیستمرز مرگ و زندگی کجاستابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت پنجمتکامل مادی تا ابزار هوشمزیباترین چیز در افزایش سگوشت خواری یا گیاه خواریمغز ناتوان از توجیه پیداابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کبلندی در ذهن ما درک بلندیخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی نوین نیازمند پیچیدگی های مغزی در درک زمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از تاثیر ویروس کرونا بر مغز بیهوشی در بیماران دچار ادانشمندان نورون مصنوعی سسندرم کووید طولانیهوش احساسیفرایند تکامل و دشواری هاآیا ما تنها موجودات زنده نقش ژنتیک در درمان اختلااجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی در مورد نقش ویتامينداروی جدید ضد میگرنساخت شبکه عصبی مصنوعی با هستي مادي ای که ما کوچکترلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا تکامل و تغییرات ژنتینقش سجده بر عملکرد مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر درجه حرارت بر عملکبرای پیش بینی آینده مغز ددرمان های رایج ام اسشناخت و معرفت، و نقش آن دواکسن دیگر کرونا ساخته شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنوار مغزی روشی مهم در تشخارزش خود را چگونه میشناستاثیر رژیم گیاه خواری بر بررسی و اپروچ جدید بر بیمدرگیری مغز در بیماری کویصرع و درمان های آنیک رژیم غذایی جدید، می تومواد کوانتومی جدید، ممکناندوهگین نباش اگر درب یا چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز و از مغز تصویربرداری فضاپیمای آمتفاوت های تکاملی در مغز ورویاهای پر رمز و حیرتی درعادت کردن به نعمتکنگره بین المللی سردرد دمجموعه های پر سلولی بدن مایمپلانت نخاعی میتواند دچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تجواب دانشمند سوال کننده تولید پاک و فراوان انرژیريتوکسيمب در درمان ام اسکاربرد روباتهای ريزنانومرز بین انسان و حیوان کجاابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث از روده تا مغزحس و ادراک قسمت سومتکامل مداومزیر فشار کووید چه باید کرگیلگمش باستانی کیستمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی به خودت مغرور نشوخطرات هوش مصنوعیزبان، وسیله شناسایی محیطپیوند مغز و سر و چالشهای مغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقای موجود زنده از تاثیر ژنها بر اختلالات خبیوگرافیدانشمندان یک فرضیه رادیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش احساسیفرایند حذف برخی اجزای مغآیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش گرمایش آب و هوا در هماحیای بینایی نسبی یک بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی جالب درباره محدودیتداروی ضد تشنج با قابليت تساختار شبکه های مغزی ثابهستی ما پس از شروعی چگال لزوم سازگاری قانون مجازاآیا جنین انسان، هوشمندی نقش غذاها و موجودات درياارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر درجه حرارت بر عملکبرای اولین بار دانشمنداندرمان های علامتی در ام اسشناسایی تاریخچه ی تکاملیواکسن دیگری ضد کرونا از دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافت فشار خون ناگهانی در ونورون هاي مصنوعی می تواناز نخستین همانند سازها تتاثیر رژیم گیاه خواری بر بررسی سیستم تعادلی بدن ادرگیری مغز در بیماران مبضررهای مصرف شکر و قند بر یکی از علل محدودیت مغز امموجود بی مغزی که می تواندانسان قدیم در شبه جزیره عچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر الگوی رشد مغزی با زتفاوت های زبانی سرمنشا ترویای شفافعارضه جدید ویروس کرونا سکنگره بین المللی سردرد دمحل درک احساسات روحانیاینکه به خاطرخودت زندگی چرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تجاذبه و نقش آن در شکلگیریتولید سلولهای جنسی از سلریواستیگمینکاربرد روباتهای ريز، در مزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیازدواج های بین گونه ای، رحساسیت روانی متفاوتتکامل چشمزیرفون داروی ضد ام اسگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز آیندگان چگونه است ؟ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی به زودی شبکه مغزی به جای دفاع در برابر تغییر ساختسفر نامه سفر به بم و جنوب پیوند سر آیا ممکن استمغز حریص برای خون، کلید تابزار بقای موجود زنده از تاثیر کلام در آیات کلام ببیوگرافیدانشمندان ژنی از مغز انسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش عاطفی بیشتر در زنانفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش آتش در رسیدن انسان بهاحساس گذر سریعتر زمانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی در مورد نقش کلسیم و داروی ضد تشنج با قابليت تسازگاری با محیط بین اجزاو هر کس تقوای خدا پیشه کنلزوم سازگاری قانون مجازاآیا جهان ذهن و افکار ما منقش غذاها و موجودات درياارتباط میکروب روده و پارتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی ملاحظات در تشنج های درمان ژنتیکی برای نوآوریشناسایی سلول های ایمنی اواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافراد آغاز حرکت خودشان رنورون های ردیاب حافظهاز نخستین همانند سازها تتاثیر رژیم گیاه خواری بر بررسی علل کمر درد در میاندرگیری مغزی در سندرم کووضررهای شکر بر سلامت مغزیافته های نوین علوم پرده موجودات مقهور ژنها هستندانسان ها می توانند میدان نگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر زودتر اتصالات مغزیتفاوتهای جنسیتی راهی براروبات های ریز در درمان بیعدم توقف تکامل در یک انداکندر در بیماریهای التهابمحل درک احساسات روحانی داینکه خانواده ات سالم باچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی تومورها و التهاب مغزی عاریسدیپلام تنها داروی تایکجای مغز مسئول پردازش تجمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا باستفاده از مغز، وزن را کمخلاصه ای از مطالب همایش متکامل ابزار هوش ، راه پر زاوسکا درمان گوشرگالکانزوماب، دارویی جدیمغز انسان ایا طبیعتا تماابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی بوزون هیگز چیستدقیق ترین تصاویر از مغز اسفر به مریخ در 39 روز