دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان و شناخت حقیقت قسمت اول

زبان و شناخت حقیقت

زبان و لغت، دو بخش را در بر میگیرد: ادراک و عمل
یا حس و واکنش
یا دیدن و پریدن.

بخشی از زبان و لغت ما، مربوط به ادراک و حس کردن محیط است و بخش دیگر آن، مربوط به زبان عرضه شده به دیگران برای بیان و نمایش آن حس اولیه، است. در مغز مادی ما بخش اول یا ادراک، در بخشی تقریبا عقب تر در منطقه ورنیکه(wernicke) رخ میدهد و بخش دوم در قسمت جلوتر یا بروکا(broca)است.(توصیه میشود به مقالات مربوط به دو منطقه بروکا و ورنیکه در مغز، در همین کانال مراجعه شود.)

زبان ادراکی، اصل و ریشه زبان است. بدون درک، صدا کردن- هرچقدر هم فنی و درست باشد- بی ارزش است.

ولی آیا این درک، ریشه در ساختار مغزی ما دارد یا ریشه آن، در چیز دیگری است؟

خود احساس و ادراک، دو جنبه را در بر میگیرد: یک جنبه آن حس های مرسومی است که ما با آن آشنا هستیم مانند بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی و لامسه و یک جنبه دیگر آن، احساسات خاصی است مانند ترس و شادی و خشم و نفرت.

حواس دسته اول، به وسیله گیرنده های حسی، حس میشود و نهایتا در قسمت های خاصی در مغز پردازش میشود و نهایتا درک میگردد. ولی آیا این درک، درکی حقیقی است یا قالبی بسیار کوچک و محدود به ساختار مغز و قدرت پردازش آن، است؟ در قسمتهای بعد، بیشتر توضیح داده میشود.

بخشی از احساسات نوع دوم، مانند ترس و خشم و .... در نتیجه ادراکات پنجگانه است و فرد را تحت تاثیر سلول های آینه ای یا غیر آینه ای، دچار درک مشابه فرد مقابل یا درکی متفاوت میکند.(توصیه میشود به سلسله مباحث حس و ادراک و مطالب مربوط به سلول های آینه ای در همین کانال مراجعه شود)

آیا دریافت های ما در مغز شکل میگیرد یا این ادراکات از قبل موجود است ولی در ظرف سلول های حسی و مغز ما به صورتی- که در محدوده و توانایی ماست- درک میشود؟ و آیا دیدن یک درخت در افراد گوناگون، ادراکات یکسانی ایجاد میکند و آیا دیدن آتش و کوه در همه افراد، محدود به دید مادی صرف، باقی می ماند؟

تجربیات افراد مختلف در این موارد متفاوت است. گویا این آثار، شروع و ابتدایی از حقیقتی بی پایان است که از قبل، وجود دارد و اندام های حسی و مغز ما آن را در ظرف وجود خود، میشناسد و حتی این اندام ها و مغز هم ابتدا و شروعی از حس ها و ابزارهای هوش بالاتری است که آن هم از قبل، موجود است و هنر ما پیدا کردن آن، است.

دیده و آنچه میبینیم، از قبل هست و وجود دارد!

چشم و نگاه، هر دو از قبل وجود دارد!

و هنر ما فقط رسیدن به آن است و یا جهانی بزرگتر هست که ما هنرمان رها شدن از اجزای کوچک و خرده هاست تا آن جهان بزرگتر را کشف کنیم و این جهان بزرگتر، بیرون از ما نیست و چگونه میتوان چیزی را کشف کرد که بیرون از ذهن و معرفت ماست؟

بیرون از ذهن ما اگر چیزی باشد، قابل کشف نیست

و حجاب های بسیار آن، تا بخشی از وجود ذهن ما نشود، قابل تصور نیست و تا مرزهای بین ما و آن چیز، در هم نشکند، توهمی بیش نیست.

ابتدای رویت با سلول های حسی و مغزی است ولی پیش رفتن این ادراک در دست مغز و در تسلط جسم فرد نیست. اینها فراتر میرود و پیش خواهد رفت و هر حس، دروازه ای به روی ادراکات بعدی است. نگاه و چشم هر دو فراتر میرود و هر چه نگاه فراتر برود چشمی قدرتمند تر از چشم کنونی برای رویت آن، لازم است.

دیدن اولیه می تواند محدود به همان دید اول، بماند و میتواند تا فراسوی مرزهای مرسوم برود. شناخت، دیدن حقیقت در ظرف مغزها و ادراک ماست. حقیقت، در ذهن هر کدام از ما رنگ خاص خود را میگیرد و مغزهای ما فقط گوشه ای از این حقیقت را از پس پرده بیرون میکشد. و مشکل بزرگتر آنکه این بیرون آمدن از پس پرده، ما را از درک قسمت های بیرون نیامده از پس پرده، محروم میکند!

حقیقتی قبل از این- که چشم، گوش و مغزهای ما طی میلیون ها سال تکامل، به اینجا برسد- موجود است و ساختارهای حسی ما فقط فرآیندهایی است که برای درک جزیی این حقیقت ایجاد شده و تکامل یافته است.

این درک ما را در برابر مسئولیتی قرار میدهد، زیرا فرایند حس، رو به فعل میرود و اساسا حس، با عمل و گفتار در صحنه حقیقت روشن میشود وگرنه حس تا به صحنه عمل و گفتار، وارد نشود، قابل رویت توسط دیگران نیست و از درون فرد، خروج نمیکند.

در حقیقت، اینجا بخش دیگر زبان که در ابتدای بحث بیان شد یعنی بخش بیانی زبان- که در قسمت حرکتی مغز به نام بروکا انجام میشود- فعالیت خود را آغاز میکند.

این دو بال زبان و لغت، همیشه همراه با هم است.

ادراک بدون بیان یا perception without expression یا بیان بدون ادراک expression without perception از توهمی در چشم دیگران و یا شلوغ بازاری ای بدون مغز، فراتر نمیرود.

نور در محدوده ظرف ما شناخته میشود و این نور با عمل، فراتر و فراتر میرود و با عمل، با ایجاد ارتباطات عصبی نو در مغز و حتی فراتر از مغز، راه را برای شناختن درخشش های بالاتر آماده میکند. و

اصل، شناختن درخشش های بالاتر است و اگر فعلی رخ می دهد فقط و فقط واسطه ای برای شناخت بالاتر است. عمل، فقط و فقط، واسطه شناخت بالاتر است و بدون شناخت، ارزشی ندارد و به همین ترتیب شناخت، بدون عملی- که پس از آن می آید- از سطح پایین خود بالاتر نخواهد رفت

و منظور از این عمل، فقط محدود به تکان دادن دست و پای مادی نیست بلکه دهها و صدها عملی است که بسیاری از آن به صورت غیر هوشیار و ناخودآگاه رخ میدهد و این فرایند، زمینه را برای درک بیشتر آماده میکند.

گویا حقیقتی از قبل هست که در محدوده نفس و روان ما(بخشی نزدیک به چشمان ما که آینه ای برای خورشید است ولی خود خورشید نیست و محدود به تنگنای محدود پایین تر از آن هم نیست)درک میشود و این واسطه ها هم فقط محدود به روان و نفس مرسوم ما نمی ماند و این واسطه ها هم در سیر شناخت، بزرگتر و بزرگتر میشود تا ما را به سوی آن حقیقت بی نهایت برساند.(توصیه میشود به مطلبی از دکتر صادق محمدی در مورد مراتب الوهیت در عالم خلق، مراجعه شود)

ورود و نظر دادن شما در موضوع قبلی مرا شگفت زده کرد و دوست دارم از موضوع دیگری بهره ببریم.

و امیدوارم هر کس نظری دارد که ممکن است برای ما مفید باشد نظر خود را بیان کند.

سید احمد الحسن سالها قبل دانشکده تحقیقات برتر دینی و لغوی را تاسیس کرد(زیر کلمه لغوی، خط بکشید!)

میخواهم موضوعی مرتبط با زبان و ارتباط آن با تفکر را مطرح کنم. آیا میتوانی بدون زبان، تفکر کنی؟(آیا میتوان بدون بیان، احساس و ادراک داشت؟ بله این بسیار ممکن است زیرا بخش اول زبان ما- همانطور که بیان شد- بخش ادراکی بدون بیان است. میتوان ظرف پری از معلومات فراوان شد ولی آن را بیان نکرد زیرا مثلا نتوان کلامی برای بیان آن، یافت یا مثلا نتوان گوش شنوایی برای آن بیان، پیدا کرد) به نظر میرسد تفکر ما، بسیار مرتبط با زبان باشد.

زبان فقط وسیله ارتباط نیست بلکه ما با خودمان هم صحبت میکنیم و بسیار بیشتر از آنچه با زبان با دیگران مرتبط میشویم، در مورد زبان می اندیشیم.

ولی همچنین تصور میکنم در بسیاری موارد، تفکر ما بیشتر از کلمات است و نمونه آن رویاست و رویاهایی هست که نمی توانی آن را بیان کنی زیرا کلماتی را پیدا نمیکنی آنچه را دیده ای حکایت کند!(درکی که اساسا در عالم مادی نمیتوان بیانی برای آن یافت)

معتقدم چنین اتفاقی قبلا برای تو رخ داده است و علت، فقط آن نیست که تو مشخصه برجسته ای در چیزی به نام هوش زبانی نداری.(قابلیت سخن گفتن هست ولی بیانی به وسیله مغز های محدود ما یافت نمی شود تا آن را بیان کند!)

شومسکی دانشمند روان شناس و عالم زبانها میگوید زبان فقط یادگیری رفتاری نیست بلکه ما از نظر فطری(ژنتیکی)آمادگی یادگیری زبان را داریم مثل اینکه ما میگوییم ما از نظر فطری، زبانی درونی و عمیق داریم: زبانی برای معانی.(همان لغت دریافتی و نه ابرازی؛ که در محدوده دریافت و نه ابراز، باقی میماند و این ابراز نکردن، محدودیت بزرگی است)

و ما مجموعه ای از قوانین نحوی عقلانی و فطری داریم که مرتبط با الفاظ و کلمات نیست و بعد از آن، با یادگیری، بین این قوانین عقلی و زبان مورد نطق یا نوشتاری، ارتباط برقرار میشود.

این سوال مطرح میشود:

آیا ممکن نیست زبان معانی، فطری و نفسانی و نه عقلی باشد یعنی معانی از جهان دیگری است و نفس انسانی ما برای فهم آن و تولید آن و تعامل با آن، آفریده شده است و طی تجلی ما در این جهان، بین این معانی و بین زبان کلمات گفتاری و نوشتاری، ارتباط برقرار میشود؟ و مغز، نقش مبدلی را بازی میکند که معلومات را از این جنبه، به آن جنبه کدگذاری میکند؟(همانطور که سید احمد الحسن آن را دستگاه فاکس خوانده است)

ابتسام احمد


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکسن دیگری ضد کرونا از ددانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژی از نفت و گاز تقویت استخوان در گرو تغذچرا خشونت و تعصبتشنج چیستنقش مهاجرت در توسعه نسل ایک رژیم غذایی جدید، می توداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک جهان در مغز خودت هسهفت سین یادگاری از میراث جنسیت و تفاوت های بینایینقش حفاظتی مولکول جدید دکمردرد با پوشیدن کفش منادر درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع خواب و رویاتوصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی از عروسک های بجریان انرژی در سیستم های نقشه مغزی هر فرد منحصر بهکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بما انسانها چه اندازه نزدتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه و اطلاعات در کجاست نوروپلاستیسیتی چیستکشف مکانیسمی پیچیده در بذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیست و چهگاهی مغز بزرگ چالش استرویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تفیزیکدانان ماشینی برای تبخش فراموش شده ی حافظهمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه سنگین انسان در ازاخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودبرخی اختلالات عصبی مثانهچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیواقعیت فیزیکی، تابعی از دفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون بزرگترین خطایی که مردم مچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر رو ح و روان بر جسممغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز ابزار برتر بقاواکسن سرطاندانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژی از نفت و گاز تقویت سیستم ایمنیچرا در مغز انسان، فرورفتتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش میدان مغناطیسی زمین یکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو پیچیده ترین تکنولوژی هم نوع خواری در میان پیشیجنسیت و تفاوت های بینایینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستمنحنی که ارتباط بین معرفتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های نقشه های مغزی جدید با جزیکاهش التهاب ناشی از بیمادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اما اکنون میدانیم فضا خالتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه و اطلاعات در کجاستنوروز یا روز پایانیکشف ارتباط جدیدی از ارتبذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی مخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر کلام در آیات کلام بهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیست و یکگذر زمان کاملا وابسته به رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تفرگشت و تکامل تصادفی محض بخش بزرگتر کیهان ناشناختمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزاران سال چشم های بینا وخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از آغازبرخی بیماری ها که در آن بچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز قلبواقعیت چیستدقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسبسیاری از بیماری های جدیناتوانی از درمان برخی ویناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز از بسیاری حقایق می گرواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژی از نفت و گاز تلقین اطلاعات و حافظهچراروياها را به یاد نمی آتشنج عدم توازن بین نورون نقش محیط زندگی و مهاجرت دیافته های نوین علوم پرده داروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو جهانی هستی که خودش را همیشه اطمینان تو بر خدا بجهل مقدسنقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد ددرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمنشأ اطلاعات و آموخته ها توصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های نقص در تشخیص هیجانات عامکاهش دوپامین عامل بیماریدرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمما با کمک مغز خود مختاريمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس چشایی و بویایینوشیدن چای برای مغز مفید کشف جمجمه ای درکوه ایرهوذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیست و دوگربه شرودینگر و تاثیر مشرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تفراموش کارها باهوش تر هسبخش دیگری در وجود انسان همسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهستي مادي ای که ما کوچکترخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگبرخی بیماری های خاص که بدچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهواقعیت چیستدلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظه های اخلاقی دربارهبسیاری از بیماری های جدیبعد از کرونانبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز به تنهایی برای فرهنگ واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژی از نفت و گاز تلاش هایی در بیماران قطع چراروياها را به یاد نمی آتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش نگاه از پایین یا نگاهیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو دی ان ای خاص ميتوکندريهمیشه عسل با موم بخوریمجهان یکپارچهنقش داروهاي مختلف معروف کنگره بین المللی سردرد ددرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامهندسی ژنتیک در حال تلاش توضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی متن و تصویر به صورنقطه بی بازگشتکاهش سن بیولوژیکی، تنها درک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت اول )نوعی سکته مغزی ، وحشتناک گل زندگیذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا مدل های ریز مغز مینی برینتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت بیست و سوگزیده ای از وبینار یا کنفرویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدفراموشی همیشه هم بد نیستبرنامه و ساختار پیچیده ممسئول صیانت از عقیده کیستاثیر گیاه خواری بر رشد وهستی ما پس از شروعی چگال خواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی توجهات در ببمار پارچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمواقعیت های متفاوتدنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جربعد از کرونانخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز برای فراموشی بیشتر کوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منابع بی نهایت انرژی در دتلاشی برای درمان قطع نخانزاع بین جهل و علم رو به پتصویربرداری فضاپیمای آمنقش نظام غذایی در تکامل میادآوری خواب و رویاداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید مثل اولین ربات های همراهی نوعی سردرد میگرنیجهان یکپارچهنقش ذهن و شناخت در حوادث کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن مولتیپل اسکلروز در زنان تیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی هوشیاری در مغز ماچند نرمش مفید برای کمردرکایروپاکتیک چیستدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیماه رجبتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت دوم )نیکولا تسلاگلوئونذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت بیستمگزارش یک مورد جالب لخته ورویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسفرایند پیچیده ی خونرسانیبرنامه ی مسلط ژنها در اختمسئولیت جدیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و و هر کس تقوای خدا پیشه کنخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقدرت انسان در نگاه به ابعبرخی توصیه ها برای واکسیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیواقعیت و مجازدندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابمنابع انرژي پاک سرچشمه حبعد از کرونا دلخوشی بیهونخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟وراپامیل در بارداریدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمناطق خاصی از مغز در جستجتلاشی تازه برای گشودن معنزاع بین علم و نادانی رو تصادف یا قوانین ناشناختهنقش نظریه تکامل در شناساژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید پاک و فراوان انرژیهندسه ی پایه ایجهان کنونی و مغز بزرگترینقش روی و منیزیم در سلامتکندر در بیماریهای التهابدرمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سمواد کوانتومی جدید، ممکنتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی حفره در مغزچند جهانیکار با یگانگی و یکپارچگیدرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیماپروتیلینتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهلنیاز به آموزش مجازی دیجیگمان میکنی جرمی کوچکی در ذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر کپسول نوروهرب بر سهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت دهمگشایش دروازه جدیدی از طرروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزفرایند تکامل و دشواری هابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مستند جهان متصلتاثیر انتخاب از طرف محیط وقت نهيب هاي غير علمي گذشخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مولمس کوانتومیبرخی روش های تربیتی کودکچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر واکنش های ناخودآگاه و تقدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهونخستین روبات های زنده ی جتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز بزرگ چالش است یا منفعورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی جدید در درمان ام اسنزاع بین علم و جهل رو به پتظاهر خوابیده ی مادهنقش هورمون های تیروئید دژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید سلولهای جنسی از سلهندسه ی رایج کیهانجهان کاملی در اطراف ما پرنقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و موجود بی مغزی که می تواندتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت قربانی نزاع بین بی چندین ماده غذایی که ماننکاربرد روباتهای ريزنانودرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دماجرای جهل مقدستئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومچیزی خارج از مغزهای ما نیگنجینه ای به نام ویتامین ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين مروری بر تشنج و درمان هایتاثیر کتامین در درمان پاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت دوازدهمپمبرولیزوماب در بیماری چروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزفرایند حذف برخی اجزای مغبرین نت به جای اینترنتمشکلات نخاعیتاثیر احتمالی عصاره تغلیوقتی فهمیدی خطا کردی برگخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغبرخی سلولهای عصبی در تلاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداواکنش به حس جدیددو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم نرمش های مفید برای درد زاتازه های اسکیزوفرنی(جنومغز بزرگ چالشهای پیش روورزش هوازی ، بهترین تمریدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست قسمت تمایل زیاد به خوردن بستننشانه های گذشته در کیهان تظاهری از ماده است که بیدنقش هورمون زنانه استروژنژنها نقشه ایجاد ابزار هوداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتومورها و التهاب مغزی عاهندسه بنیادینجهان دارای برنامهنقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماری درمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارموجودات مقهور ژنها هستندتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاچه زیاد است بر من که در ایکاربرد روباتهای ريز، در درگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوماده ی تاریکتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت چهل و سومچیزی شبیه نور تو نیستگویید نوزده و ایمنی ساکتذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انفلج نخاعی با الکترودهای بحثی در مورد نقش کلسیم و مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت سومپنج اکتشاف شگفت آور در موروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتفرد حساس از نظر عاطفی و ببرای پیش بینی آینده مغز دمشکلات بین دو همسر و برخیویتنام نوعی کرونا ویروس خودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تلوتیراستامبرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی واکسن های شرکت فایزر آمردو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون هنرمش های مفید در سرگیجهتازه های بیماری پارکینسومغز بزرگ و فعال یا مغز کوورزش و میگرندانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنظام مثبت زندگیتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش ویتامین K در ترمیم اسژنها ، مغز و ارادهدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هندسه در پایه ی همه ی واکجهان در حال نوسان و چرخشنقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و میهمانهای ناخوانده عامل تکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شانهایت معرفت و شناخت درک عکتاب زیست شناسی باوردرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقماده ی خالیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت نهمگوشه بیماری اتوزومال رسسرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انفلج بل، فلجی ترسناک که آنبحثی در مورد عملکرد لوب فمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت سی و هشتمپوست ساعتی مستقل از مغز دروزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسافرضیه ای جدید توضیح میدهبرای اولین بار دانشمندانمشکلات روانپزشکی پس از سویتامین E برای فعالیت صحخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایاگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تلیس دگرامفتامین یا ویاسبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟واکسن کووید 19 چیزهایی که دو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها و تمایزها کلید بنرمشهای مهم برای تقویت عتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز بزرگترین مصرف کننده ورزش بهترین درمان بیش فعدانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن پیشرفته ی پیشینیاننظریه ی تکامل در درمان بیتغییر زودتر اتصالات مغزینقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای مشترک بین انسان و ودر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم چیستهوموارکتوس ها ممکن است دجهش های ژنتیکی مفید در سانقش زنجبیل در جلوگیری از کودکان میتوانند ناقل بی درمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمیگرن سردردی ژنتیکی که بتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاچهار میلیارد سال تکامل بکتاب، سفری به تاریخدرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به مبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهارمگوشت خواری یا گیاه خواریرقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انسافلج خواببحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت سی و ششمپیموزایدروزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار قلب و عقلبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سمشکلات روانپزشکی در عقب ویتامین E در چه مواد غذایخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تلا اکراه فی الدینبررسي علل احتمالي تغيير نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماواکسن کرونا و گشودن پنجردوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های بین زن و مرد فقچرا مغزهای ما ارتقا یافت تبدیل سلولهای محافط به سمغز حریص برای خون، کلید تورزش در کمر دردداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن بشری و مغز اخلاقینظریه ی تکامل در درمان بیتغییر عمودی سر انسان از پنقش گرمایش آب و هوا در همژنهای هوش ، کدامنددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی می تواند بر احجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تدرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار میگرن شدید قابل درمان استکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بچهار ساعت پس از کشتار خوککجای مغز مسئول پردازش تجدرگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمباحث مهم حس و ادراکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت نوزدهمگیلگمش باستانی کیسترموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهافلج خواب چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت سیزدهمپیموزایدایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسقیچی ژنتیکیبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینمشاهده گر جدای از شیء مشاویتامین کاخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم اگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فبررسی و اپروچ جدید بر بیمنگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمدواکسن کرونا از حقیقت تاتديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های تکاملی در مغز وچرا ویروس کرونای دلتا واتداخل مرزها و صفات با بینمغز زنان جوانتر از مغز مروزن حقیقی معرفت و شناختداروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدنی قدیمی در شمال خلیج نظریه ی ریسمانتغییرات منطقه بویایی مغزنقش پیش زمینه ها و اراده ژنهای حاکم بر انسان و انسدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوپیراماتهوش مصنوعی و کشف زبان هایجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش زبان در سلطه و قدرت اکوری گذرای ناشی از موبایدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمیدان مغناطيسي زمین بشر تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکننوآوری ای شگفت انگیز دانکرونا چه بر سر مغز می آوردرگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامجموعه های پر سلولی بدن متاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت هفتمگیاه خواری و گوشت خوار کدرمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولفلج دوطرفه عصب 6 چشمبحثی درباره هوش و تفاوتهمرگ چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت ششمپیچیدگی های مغزمگساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری ممشاهده آینده از روی مشاهویتامین کا و استخوانخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم اگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زبررسی ژنها در تشخیص بیمانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طواکسن کرونا ساخته شده تودی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیززندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های زبانی سرمنشا تچرا پس از بیدار شدن از خوتروس جریان انرژیمغزهای کوچک بی احساسوزوز گوشداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست قسمت تمساح حد واسط میان مغز کونظریه تکامل در درمان بیمتغییرات آب و هوایی که به نقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خواباندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش سجده بر عملکرد مغزکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذببیماری بیش فعالیمیدازولام در درمان تشنج تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزنوار مغز مشاهده ی غیر مستکریستال زمان(قسمت اولدرگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امحل درک احساسات روحانیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت هفدهمگالکانزوماب، دارویی جدیرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومفناوری هوش مصنوعی نحوه خبحثی درباره هوش و تفاوتهمرگ و میر پنهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزحس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیپیچیدگی های مغزی در درک زاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکقانون مندی نقشه ژنتیکی مبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب مطالعه ای بیان میکند اهدویتامین کا در سبزیجاتخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصببررسی سیستم تعادلی بدن انگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طواکسن ایرانی کرونا تولیددید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز منابع انرژی از نفت و گاز تفاوتهای جنسیتی راهی براچرا بیماری های تخریبی مغتری فلوپرازینمغزتان را در جوانی سیم کشیک پیشنهاد خوب برای آسان داروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتنفس هوازی و میتوکندرینظریه تکامل در درمان بیمتغییرات تکاملی سر انسان نقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجواب دانشمند سوال کننده نقش غذاها و موجودات درياکیهان خود را طراحی میکنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمکانیک کوانتومی بی معنی تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتنوار مغزی روشی مهم در تشخکریستال زمان(قسمت دوم)درختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممحل درک احساسات روحانی دتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت هجدهمگامی در درمان بیماریهای روی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومفیلمی بسیار جالب از تغییبحثی درباره هوش و تفاوتهمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاپیوند مغز و سر و چالشهای اینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تقانون جنگلبرخی نرمش های گردننکاتی در مورد تشنجتاثیر داروی ضد تشنج سدیم معنی روزهویتامین دی گنجینه ای بزرخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستاگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبررسی علل کمر درد در میاننگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن اسپایکوژندژا وو یا اشنا پنداریدژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز منابع انرژی از نفت و گاز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچرا حیوانات سخن نمی گوینتری فلوپرازینمغزتان را در جوانی سیمکشیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندرینظریه تکامل در درمان بیمثبت امواج الکتریکی در عصنقش اتصالات بین سلولهای کمردرد ناشی از تنگی کانادر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشومنبع هوشیاری در کجاست؟ قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی الفاگوجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش غذاها و موجودات درياکیهانِ هوشیارِ در حال یادرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمکانیزمهای دفاعی در برابتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرنورون هاي مصنوعی می توانکریستال زمان(قسمت سوم)درد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامحدودیت های حافظه و حافظتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش احساسیحس و ادراک قسمت هشتمگامی در درمان بیماریهای رویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسفیزیک مولکولها و ذرات در بحثی درباره احساسات متفامراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهرچیز با یک تاب تبدیل به حساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش ااینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز قانون جنگلبرخی یونها و مولکول های مچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکمعادله ها فقط بخش خسته کنویروس مصنوعیخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت راپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازابزرگ شدن مغز محدود به دورنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن اسپایکوژن ضد کروناواکسن دیگر کرونا ساخته شدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید از روی طبیعتچرا حجم مغز گونه انسان درتسلیم شدن از نورون شروع منقش قهوه در سلامتییک جهش ممکن است ذهن انسانداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس بدون اکسیژنهفت چیز که عملکرد مغز تو جمجمه انسان های اولیهنقش تیروئید در تکامل مغزکمردرد و علل آندر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری در کجاست؟(قتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی از عروسک های بجدایی خطای حسی استنقش غذاها و موجودات درياکیست کلوئید بطن سومدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیما انسانها چه اندازه نزدتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست نورون های ردیاب حافظهکشف مکانیسم عصبی خوانش پدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش احساسیحس و ادراک قسمت پنجمگاهی لازم است برای فهم و رویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تفیزیک و هوشیاریبحثی درباره احساساتی غیرمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه ای که برای اندیشیدخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمبرخی اثرات مضر ویتامین دچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علم در کنترل کرونویرایش DNA جنین انسان، برخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازابزرگ شدن تقریبا ناگهانی چالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه است