دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوروپلاستیسیتی چیست

چگونه مردی 44 ساله در فرانسه با تنها ده درصد مغزش کار میکند ؟
مردی فرانسوی 44 ساله که صاحب شغل و همسر چندین فرزند و روابط اجتماعی نسبتا مناسب بود به دلیل مختصر افت ای کیو مورد تصویر برداری قرار گرفت که با تعجب فراوان مشاهده میشود فقط ده درصد مغزش باقی مانده است و بقیه ، مایعی است که دور مغز را فرا میگیرد . این مایع را به صورت بخشی سیاه رنگ در تصویر زیر میبینید و مغز را به صورت بخش کوچک خاکستيري در اطراف مایع می بینید .

کار کردن تنها ده درصد مغز و عملکردهای نسبتا طبیعی در این فرد سوالات بسیاری را در مورد جایگاه عملکردهای مغز ایجاد میکند . مثلا سالها است گمان میشود مرکز بینایی در قسمت پس سر یا عملکردهای حسی در قسمت آهيانه یا پريتال مغز انجام میشود یا مثلا عملکرد حرکتی در قسمت پیشانی مغز انجام میشود .

با کشف انسانی بدون قسمتهای بالا در مغز که هم راه میرود هم حس از محیط دارد و هم میبیند ، با ابهام جدی در مورد مرکز احساسات و عملکرد این فرد مواجهيم .سلولهای باقیمانده در ده درصد باقیمانده مغز این قابليت را پیدا کرده اند تا فعالیتهای قسمتهای دیگر مغز را انجام دهند . و این خصلت تغییر و افزايش عملکرد سلول عصبی ، نوروپلاستيسيتي نام دارد .

این ظرفیت زیاد تغییر سلول عصبی ، نشان دهنده گنجینه بزرگی از اطلاعات و امکانات بالقوه در وجود هر انسانی دارد . به گونه ای که شاید حتی یک سلول عصبی بتواند همه عملکردهای پراکنده در مغز را به دست بیاورد .اینها نشان میدهد که آموزش و تربیت و قدرت اراده فرد چه نقش بزرگی را در قدرت حس و حرکت انسان بازی میکند.انبار اطلاعاتی انسان نه روی مغز بلکه در جایی فراتراز مغز هست و به نظر میرسد که مغز جز واسطه ای برای انتقال اطلاعات نیست .
http://www.sciencealert.com/5-of-the-most-remarkable-humans-discovered-by-science


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز چراروياها را به یاد نمی آبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بینقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه حافظه را قویتر کنیاستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو آیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریمشکلات نخاعیورزش و میگرناگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهایینقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیسترشته نوروایمونولوژی و نقچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با فلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر توانایی اجزاي باستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی معنی روزهورزش در کمر دردابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودینقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ناتوانی از درمان برخی ویاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوومجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجانقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانناتوانی در شناسایی چهره اصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو آیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشممولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش انقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنخاع ما تا پایین ستون فقراضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلافراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث آیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینخستین تصویر از سیاهچالهاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمامحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارنرمش های مفید در سرگیجهاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر موجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوانقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر نرمشهای مهم برای تقویت عبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام مغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی اثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به گربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایچرا مغزهای ما ارتقا یافت به زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچرا حیوانات سخن نمی گوینبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتونقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته منقش غذاها و موجودات درياگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچرا حجم مغز گونه انسان دربیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مومکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر منقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز چرا در مغز انسان، فرورفتبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را ما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمیننقص در تشخیص هیجانات عامچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنچراروياها را به یاد نمی آبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی الوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را ما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ و