دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهش های ژنتیکی غیر تصادفی، تایید شده است

جهش های ژنتیکی غیر تصادفی، تایید شده است .

جهش ها دارای هدف و برنامه خاص به سوی ابزار برتر بقا یا ابزار هوش هستند و جهش ها همیشه تصادفی نیستند.

در قسمت های قبلی در مورد نقش انتخاب طبیعی در تصحیح جهش های ناسازگار با محیط مقالاتی بیان شد ولی وجود این فرایند ترمیمی برای تصحیح خطاها، به آن معنی نیست که جهش ها بدون برنامه هستند.

برنامه ای درونی در ژن ها و کروموزم ها هست که حتی در شرایط مشابه محیطی، می تواند سرعت تکامل و فرگشت را کم و زیاد کند.

حتی در یک بازه زمانی با شرایط متغیر، می تواند سرعت تکامل را رو به ارتقا نگه دارد.(مانند دو میلیون سال اخیر که با وجود شرایط آب و هوایی متغیر و انتخب طبیعی با فشارهای متفاوت، شاهد افزایش اندازه مغز همو ساپینس ها هستیم)

نظریه نئوداروینیسم تکامل با انتخاب طبیعی جهش های تصادفی، باید به تاریخ سپرده شود! تبادلات و مخابره های الکترومغناطیس، ممکن است در فعال کردن و ایجاد جهش در ژن های سالم، نقش داشته باشد.

این تئوری قدیمی، با جهش های جهت دار مورد چالش قرار گرفته است.

تئوری نئوداروینیسم سنتی تکامل، بر اساس انتخاب طبیعی جهش های تصادفی همراه با عقیده و تصورمحوری متعصبانه ای است که بیان میکند تاثیرات محیطی نمیتواند اسیدهای نوکلئیک رابه صورت برنامه ریزی شده، تغییر دهد و به ارث برساند. این عقیده متعصبانه در اوایل سال 1980 همزمان با ورود علم ژنتیک و بررسی روی ژنوم، باطل شد. به همین ترتیب، تصادفی بودن جهش تا سال 1970 مورد تردید بوده است و نشان می دهد سلول هایی- که در معرض انتخاب غیر کشنده قرار میگیرد- به طور مداوم در معرض کدام جهش های جهت دار و سازگار کننده در ژن های خاص هستند؛ به گونه ای- که سلول ها را توانا بر زندگی و تولید مثل میکند.

توجه کنید جهش هایی- که برای سلول ها سازگار هستند تا آنها را برای رشد و زاد و ولد توانا کنند- برای کل موجود زنده اینگونه نیستند و در برخی اندام ها می توانند منجر به تومور یا سرطان شوند بنابراین بهتر است آنها را جهش های جهت دار بنامیم.

در حقیقت این عقیده وجود داشته است که کانسرها ممکن است جهش های جهت داری را درگیر کنند وجان کارین را واداشت در دانشکده هاروارد در بوستون ماساچوست این پدیده را روی باکتری بررسی کند.

یکی از نخستین آزمون هایی که جهش های جهت دار را نشان میداد بر روی یک گونه باکتری E coli با جهش در ژن lacZ است- که تولید پلی پپتید را به صورت ناکامل به پایان می برد؛ بنابراین شکلی- که برای لاکتوز جهش یافته است- فقط وقتی لاکتوز در محیط وجود دارد- نه وقتی لاکتوز در محیط وجود ندارد- نمی تواند از لاکتوز استفاده کند.(وقتی لاکتوز وجود ندارد، به تدریج باکتری به سوی جهش های ترمیمی می رود تا امکان بهره از لاکتوز را فراهم کند).

حتی قابل توجه تر: گونه ای که ژن lacZ در آن، به طور کامل حذف شده است، میتواند ژن خفته ebgA و ژن تنظيم كننده ebgA را- که این ژن را مهار میکند و آنزیم هیدرولیز کننده لاکتوز را کد میکند- دچار جهش نماید. طی رشد، هرکدام از این جهش های نقطه ای با فرکانس کمتر از 8 تا 10 رخ میدهد و هیچ کدام آنها اجازه نخواهد داد گونه فاقد lacZ از لاکتوز استفاده کند ولی به تدریج در زمان کمبود لاکتوز این جهش ها بیشتر می شود تا امکان استفاده از لاکتوز اندک، فراهم شود.

کارینز و همکاران او نتیجه گیری کردند:وقتی ما در نظر میگیریم چه مکانیسمی ممکن است پایه جهشی باشد- که در این مقاله بیان میشود- میبینیم بیولوژی مولکولی از واگشت گراها و ساده انگارها می گذرد و فراتر میرود. اکنون تقریبا همه چیز در سیستم های ویژه ممکن است!!

اطلاعات به صورت آزادانه از RNA بهDNA انتقال پیدا میکند. ناپایداری ژنومی میتواند تحت شرایط استرس، تغییر کند و اگر استرس خیلی زیاد باشد کلا خاموش شود و نمونه هایی وجود دارد که سلولها میتوانند دگرگونی و تمایزهای زیادی در مناطق خاصی از ژنوم خود ایجاد کنند. مهمترین دسته انتقال اطلاعات که هنوز توصیف نشده است بین پروتئین ها و مولکول هایmRNA سازنده آن، جریان دارد.

اگر یک سلول کشف کرد چگونه آن ارتباط را بسازد ممکن است بتواند برخی گزینه ها و شانس ها را بیازماید که بر اساس آن جهش هایی پذیرفته می شود یا بر اساس آن، رد میشود. وقتی این رخ دهد ترجمه برعکس- همانطور که به وسیلهکارینز بیان شده است و همان مکانیسم ها برای جهش های جهت دار است- میتواند از باکتریE-Coli آنطور که پژوهش های جدید نشان میدهد- به انسان منتقل شود.

یکپارچگی واکنش های بیوشیمیایی

مکانیسم های جهش زا در طبیعت در همه سلول های زنده، یکسان هستند و این نمونه دیگری از یکپارچگی بیوشیمی است. یکپارچگی بیوشیمی یک اصل هدایت کننده در مطالعه فرآیندهای شیمی در اورگانیسم های زنده است و برای نمونه متابولیسم انرژی پایه در ارگانیسم های زنده، کاستن و اکس

یده کردن کربوهیدرات ها و آب است.

ولی مطالعه واکنش های بیوشیمی در لوله آزمایشگاه ممکن است بسیار اشتباه برانگیز باشد زیرا واکنشهای بیوشمی در طبیعت اساسا در محیطی رخ میدهد که با آنزیم هایی پر است که مواد اولیه آن، اندک است. برای آنکه به صورت کافی واکنش های بیوشیمی در طبیعت بررسی شود هنریک کاکسر و همکاران او برای بررسی کنترل متابولیسم، پیشقدم شدند. این، یک قالب حرکتی برای آنالیز سرعت ها و جریانات است که به وسیله تغییرات آنزیم ها و متابولیت ها در شرایط پایدار رخ میدهد.

باربارا رایت و همکاران او در دانشگاه مونتانا در آمریکا از معدود بیولوژیست هایی هستند که تصور میکنند وقتی اطلاعات بیوشیمی رشد میکند و همبستگی اطلاعات آزمایشگاهی و اطلاعات محیطی خیلی مبهم میشود- چنین مدل های حرکتی و کینتیک مورد نیاز میشود.

نماهای زنجیروار کنترل- که بر اساس یک رخداد سلولی واحد مثلا فعالیت ژنیاالقای آنزیم است- برای بررسی تاثیرات بیولوژیک در ارتباطات پیچیده بین چندین مجموعه مولکولی و راههای بیوشیمایی، مورد نیاز است.

با این همه، مدل ها در صورتی ارزشمند است که ارزش پیشگویی کننده داشته باشد.

با استفاده از برنامه کامپیوتری mfg ، تیم، مدل های حرکتی و کینتیکی ساختند که به صورت موفقیت آمیز جهش های جهت دار را در سه سیستم متفاوت بررسی میکرد: Ecoliتحت تاثیر کمبود فسفات؛ استرس اکسیداتیو، استرس اسموتیک

و در انسان ها ژن مهار کننده تومور P53 تحت استرس با توکسین ژن و جهش های زیاد سوماتیک، طی پاسخ ایمنی به آنتی ژن خارجی فعال شد و فرکانس ترجمه، 10 هزار برابر و فرکانس جهش، یک میلیون برابر، افزایش یافت. آنها از این مشاهده شروع کردند که واکنش های متابولیک مشابه استرس محیطی خاص، ژنهای خاصی را برای رسیدن به سرعت های زیاد ترجمه و جهش هدف میگیرد و سبب سرعت جهش بیشتر آن ژنها به گونه ای میشود که بیشتربتواند مشکل را حل کند.

عوامل استراس زا به طور معمول منجر به فعالیت حدود 1% ژنوم میشود و آن را رونویسی میکند و جهش میدهد و به این ترتیب، باعث جهت دهی و انتخاب آن جهش هایی میشود که مساله را حل میکند و بر استرس غلبه میکند. اینها با این حال خاموش هستند و بعدا به این موضوع بر میگردم.

برای نمونه در Ecoliگرسنه نگه داشته شده- که در معرض لاکتوز، قرار میگیرد- آنزیم محدود کننده مشخص، b-galactosidase است که با ژن lacz رمز گذاری شده است و میتواند لاکتوز را به گلوکز و گالاکتوز بشکند و اینها قندهای ساده ای هستند که میتوانند با آنزیم های آبشاری متابولیزه شوند تا انرژی و ماده را برای رشد فراهم کند. بنابراین باکتری ها با ژن lacz ناقص به این سمت میرود که ژن را دچارجهش کند تا زمانی که آنزیم دارای فعالیت طبیعی، دوباره بازیابی شود یا در مورد باکتری- که اساسا ژن lacz را ندارد- یک ژن مخفی جدید و تنظیم گرهای آن، جهش پیدا میکنند تا آنزیم جدید در حال فعالیت، ایجاد کند و بتواند لاکتوز را بشکند.

به روش مشابه در سیستم هایی- که به وسیله رایت و همکاران او آنالیز شد- اگر E. coliدر مورد فسفات غیر ارگانیک، گرسنه نگه داشته شود به سوی جهش هایی میرود تا ژنهایی را- که با فسفات تنظیم میشود- غیر فعال کند و این سبب سیستم حمل و نقل جدید فسفات با قابلیت جذب زیاد میشود و فسفات را با غلظت بسیار کمتر، به درون سلول میبرد و نیز آنزیم هیدرولیکی را فعال میکند که میتواند فسفات را از منابع جدید دریافت کند.

در انسان ها استرس بر ژن، رونویسی ژن P53 را فعال میکند و باعث جهش هایی می شود که ژن را غیر فعال میکند. و استرس آنتی ژن غریبه، رونویسی و جهش مناطق ناپایدار آنتی بادی در سلول های B را فعال میکند تا آنتی بادی هایی تولید کند که میتوانند متصل شوند و آنتی ژن های غریبه را خنثی سازند.
(یک هوش درونی در سیستم های زنده وجود دارد که می کوشد آن موجودات را در شرایط دشوار زندگی، باقی نگه دارد. یعنی جهشی هوشمندانه و آگاهانه که فراتر از تاثیر و انتخاب طبیعی، در ابتددا ایجاد می شود تا موجود زنده را سازگار با محیط زندگیش کند)

ایجاد نقاط جهش قابل پیشبینی بر اساس ساختارهای حلقوی پایه ای ثانویه در DNA تک رشته ای
در همه موارد، رونویسی، یک DNA تک رشته ای فراهم میکند که بازهای قابل جهش درونی را جفت نشده، عرضه کند و بازهای قابل جهش عبارتند از گوانین و سیتوزین. اینکه چرا آنها قابل جهش هستند، وابسته به ساختارهای ثانویه حلقوی پایه (SLSs)است که DNA تک رشته ای رونویسی شده، جذب می کند و زنجیره هایی که با هم جفت هستند از هم جدا می شوند تا بازهای جفت نشده را به صورت حلقه، رها کند و اینها بازهای جفت نشده گوانین و سیتوزین هستند که برای ایجاد جهش مستعدتر هستند.
برای همسان سازی شرایط محیطی در پاسخ به سرعت های افزایش یافته رونویسی، الگوریتم کامپیوتر mfg استفاده شد.

طی رونویسی، حساسیت باز برای جهش، وابسته است به پایدار بودن SLSs ثانویه روی دی این ای تک رشته ای و میزانی که باز از هم جدا میشود.(با همسان سازی شرایط محیطی، نقش تاثیرات محیط در ایجاد این جهشها حذف می شود.)
برنامه mfg با برنامه mfoldارتباط دو جانبه دارد و تکه های تک رشته ای با طول و زنجیره مشخص را در هم ادغام می کند و همه ساختارهای ثانویه ممکن را که میتواند از هر کدام از تکه های در هم آمیخته ایجاد شود به ترتیب میزان پایدار بودن آن، گزارش می دهد. mfg پایداری ساختار ثانویه پایدارتر را- که در آن باز قابل جهش از هم جدا نشده است- و نیز میزان چین های کلی را در موردی- که جفت نشده است- گزارش میدهد. ایندکس قابل جهش هر باز جفت نشده محصول دو متغیر است: گوانین و سیتوزین در P53 و اساسا در حلقه دی ان ای تک رشته ای SLSsقرار دارد و این با تجزیه و تحلیل کدون 175 در اکسون 5 و با استفاده از اندونوکلئاز s1 تایید میشود و این، آنزیم، RNA و DNA تک رشته ای را میبرد.
گوانین و سیتوزین جفت نشده، قابل جهش هستند و گوانین جفت نشده به آدنین و سیتوزین جفت نشده به تیمین جهش می یابد. مدارک ناپایداری زمینه ای گوانین و سیتوزین جفت نشده با نمونه های جهش های خاموش، نشان داده شده است و اینها زنجیره اسید آمینه ها را تغییر نمیدهد. در همه موارد بازهای قابل جهش در حلقه های ساختارهای ثانویه شناخته شده، قرار میگیرد.
جهش های زیاد سوماتیک(somatic hypermutation)(SHM) در پیش سازهای لنفوسیت های بی، 10 هزار برابر بیشتر ترجمه میشوند و این به خصوص در فاز 1(somatic hypermutation)(SHM باعث افزایش یک میلیون برابری فرکانس جهش می شود. آنزیمی به نام دآمیناز القا شده با فعالیتی- که RNA را تغییر میدهد- در مکانیسم جهش در (somatic hypermutation)(SHM و نیز در سیستم های دیگر دخیل است.

در سرطان های کبد که با توکسین و درگیری P53ایجاد می شود در دسترس بودن گوانین قابل جهش و جفت نشده در DNA تک رشته ای باعث تغییر سرعت و فرکانس جهش ها میشود. شرایط محیطی در سطح رونویسی نشان میدهد، بیشتر جهش های درونی، گوانین به آدنین است و در دسترس بودن گوانین در DNA تک رشته ای، محدود کننده سرعت فرکانس موتاسیون(جهش) است.

تاثیر دوگانه اکسی رادیکال ها(انواع اکسیژن واکنشی که ازاکسیداسیون ناکامل منشا میگیرد)- که رونویسی را حدود چهار برابر بیشتر می کند و موتاسیون گوانین به تیمیدین را تا 85.8% بیشتر میکند- با کاهش تبدیل و جهش گوانین به ادنین همراه است. بنابراین رادیکال های اکسیژن، با موتاسیون(جهش)های تعیین کننده سرعت، رقابت میکند.
شواهد دیگردر مورد جهش های غیر تصادفی
در انسان ها SHM و بازترکیب تغییر کلاس و نمونه، باعث تغییرات ژنتیکی مشخص در مناطق متفاوت ژنهای ایمنوگلوبولین در لنفوسیت های B در تولید متغیر های آنتی بادی یعنی موتاسیون های نقطه ای در مناطق متفاوت و حذف های بزرگ در مناطق تغییر (switch regions)میشود و هر دوی آنها باعث اختلال سیستم ایمنی میشود. تحریک Bcell- که باعث القای CSR و نه SHM شود- باعث تجمع موتاسیون های نقطه ای شبیهSHM- که وابسته به AID است- در مناطق تغییر mu و بدون ارتباط با CSR می شود. این یافته ها با قدرت مطرح میکند خود AID(activation induced deaminase) یا برخی مولکول های منفرد که با عملکرد تغییر دهنده آر ان ای بر AIDایجاد میشود- ممکن است یک مرحله عام از SHM و CSRرا واسطه گری کند و ممکن است در شکستن دی ان ای به کار گرفته شود.(سلول های ایمنی انسان درمواجهه با دشمن، و پیش ازآنکه تحت تاثیر دشمن(یا آنتی ژن)قرار بگیرد با سرعت زیاد تغییرات ژنتیکی خاصی در ژن های خود ایجاد میکند و آنتی بادی سازگار برای مبارزه، میسازد و این آنتی بادی ها به سرعت وارد مبارزه با آنتی ژن میشوند. این فرایند، پیش از آن است که آنتی ژن بتواند بر ساختار ژنتیکی سلول های ایمنی تاثیر بگذارد.
یعنی باز ما با هوشی درونی در ساختار ژنتیکی مواجه هستیم که کمک می کند سلول های محافظ بدن، برای رهایی از هجوم آنتی ژن ها خود را آماده و مهیا کنند. و جالب اینکه سلول مهاجم هم در مواجهه با سیستم دفاعی فرد میزبان، در خود تغییرات ژنتیکی هوشمندانه ای ایجاد میکند تا بتواند از سیستم دفاعی میزبان بگریزد)

مطالعه دیگری پیشنهاد میدهد شکست دی ان ای دو رشته ای DSBمسئول نقاط داغ موتاسیون در موتاسیون ایجاد شده به وسیله استرس در E coliاست: اولی موتاسیون هایی را ایجاد میکند که در بیشترین مقدار در 2 هزار باز اول رخ میدهد و به صورت لوگاریتمی، تا 60 هزار باز کاهش می یابد. دومی یک ادامه جهش ضعیف را درگیر میکند که تا یک میلیون باز از محل شکست دو زنجیره میرسد. نقاط حساس در مسیر همانند سازی به صورت مستقل به بالا و پایین میرود.آنزیم Rec Dکه اجازه فعالیت DSB- Exonuclease را می دهد برای موتاسیون های قوی منطقه ای و

نقاط حساس با فاصله زیاد، مورد نیاز است ونشان میدهد جداسازی دو رشته و سنتز برای پر کردن شکاف، بهعنوان زیر پایه موتاسیون های نقاط حساس قرار دارد. نقاط حساس نزدیک DSB این احتمال را میگشاید که مناطق ژنومی خاص میتواند برای ایجاد جهش و موتاسیون، مورد هدف قرار بگیرد و میتواند تکامل و فرگشت همزمان در ژنها و دسته های ژنتیکی ایجاد کند.
در پایان، یک پژوهش که تکنیک های ژنتیکی جمعیتی و تبارزایش را با هم مرتبط می کند و تا 34 ژنومE coli را مقایسه می کند به وسیله پژوهشگران در موسسه بیواینفورماتیک اروپا انجام شد( تبارزایش، شاخهای در علم زیستشناسی میباشد که به بررسی ارتباط تکاملی گروههای مختلف جانداران نظیر گونهها یا جمعیتها میپردازد). مطالعه نشان داد سرعت جهش های طبیعی؛ چه سودمند یا غیرسودمند باشد، در عرض 2659 ژن، تغییر میکند و نقاط سرد و داغ موتاسیون، در طول چندین کیلو باز گسترش دارد. تغییرات، تصادفی نیست سرعت پایین تر در ژنهایی است که بسیار عرضه می شود و نمایش دارد و در ژنهایی است که دارای انتخاب پالایشی قویتری هست (و این نشان می دهد آنها به صورت ترجیحی یا با مکانیسم های ترمیمی از جهش و موتاسیون محافظت میشوند).

این یافته ها پیشنهاد میکند سرعت جهش از نظر تکاملی، تنظیم شده است تا خطر جهش های خطرناک را بکاهد. با این همه دانش جدید، عواملی که بر سرعت موتاسیون تاثیر میگذارد و شامل ترمیم همراه با رونویسی و ایجاد موتاسیون وابسته به موقعیت است، این مشاهدات را توضیح نمیدهد و نشان می دهد فرایندهای دیگری باید وجود داشته باشد.
بیش از 12000 پلی مورفیسم نوکلئوتیدهای منفرد آزموده شدهاست. با توجه به اینکه رونویسی، جهش زا و ایجاد کننده موتاسیون است(بر اساس مطالعاتی که قبلا بیان شد)ارتباط منفی بین تظاهر و سرعت موتاسیون، قابل انتظار نیست و این، نشان می دهد راههای ترمیم، همراه با رونویسی وجود دارد. ولی این فرایند به تنهایی کافی نیست زیرا زنجیره رونویسی نشده هم ارتباط بین تظاهر و سرعت جهش را نشان میدهد و آزمون های مولکولی گزارش کرده است که موتاژنز درحضور رونویسی، همراه با ترمیم وجود دارد. بنابراین مکانیسم های دیگری- که عموما ژنهای با تظاهر بالا را درگیر میکند ولی مستقیما با ماشین رونویسی همراه نیست- باید وجود داشته باشد.
سلول چگونه میفهمد کدام ژن جهش یافته است؟
یافته ها نشان می دهد مکانیسم های زیادی هست تا سلول بتواند جهش های مستقیمی را در ژنهای خاص و مناطق خاص در این ژن ها ایجاد کند ولی آنها هیچ دلیلی ارائه نمی دهند که سلول چگونه چنین می کند. من پیشنهاد میدهم پیام های الکترومغناطیس درگیر می شوند. دلایل خوبی وجود دارد که فرض شود مولکول ها به وسیله پیام های الکترمغناطیس با هم در ارتباط هستند و مولکول هایی- که با هم ارتباط دارند- فرکانس های عمومی ای را منتشر می کنند؛ پس می توانند همدیگر را از طریق تشدید و رزونانس جذب کنند. اگر اینگونه باشد لاکتوزی- که طی گرسنگی در مقدار کم، عرضه می شود- پیام های الکترومناطیس قوی ای را به آنزیم نرمال متابولیک خود B- GALACTOSIDASE و ژن آنLACZارسال می کند و این سبب می شود به نوبه خود به رونویسی پاسخ دهد وماشین مغناطیسی لازم را جذب کند تا ژن بتواند رونویسی شود و به آنزیمی ترجمه شود- که لاکتوز را بشکند- و به این ترتیب جریان متابولیک نرمال را برقرارکند.
مورد مشابه در شرایط دیگر استرس و بهبود استرس وجود دارد. تشدید پیام های الکترومغناطیس خیلی درست است و همه نماها را به صورت جهت دار خواهد داشت؛ به ویژه اگر سلول و ارگانیسم از نظر کوانتومی، همدوس باشد . این فرضیه قابل آزمودن است و پیام ها می تواند با دتکتورها(سنسورها) و تحلیل گرهای حساس نشان داده شود.
نتیجه گیری:
موتاسیون ها بسیار غیر تصادفی و جهت مند هستند. مکانیسم های متعددی برای ایجاد جهش ها به کار گرفته میشود و تحت کنترل سلول یا ارگانیسم به عنوان یک پارچه در زمینه محیطی متفاوت هستند و این باعث جهش های قابل تکرار در ژن های خاص می شود. این نتایج بر خلاف دیدگاه نئودارویسیم است که در آن، تکامل وابسته به انتخاب طبیعی موتاسیون های ژنتیکی تصادفی است. به نظر من، پیام های الکترومغناطیس- که به وسیله مولکول های کلیدی ساطع میشود و می تواند استرس را از بین ببرد- مستقیما با هم در ارتباط هستند تا رونویسی و رونویسی ژنهای مورد نیاز را فعال کند.

http://www.i-sis.org.uk/Nonrandom_directed_mutations_confir…

سید احمد الحسن در کتاب توهم بی خدایی میگوید:
(جهش، قانونمند و هدفمند است و بر اساس قانون داخلی نقشه ژنتیکی است و کاملا کور یا فقط بر اساس علل کور نیست!

در مورد کروموزوم ها قانونی حکم میکند که سرعت جهش را تعیین میکند و به معنی واضح تر، نقشه ژنتیکی، قانونمند است و از این رو جهش های بسیار زیادی را در جهتی معین، در دوره زمانی معینی ایجاد می

کند؛ به گونه ای که بر مسیر تکامل در آن فشار می آورد و سبب میشود، شتاب گیرد و با سرعتی زیاد حرکت کند تا در دوره زمانی معینی از تکامل، به هدفی معین یا میتوانیم بگوئیم گونه یا گونه های جدید برسد، سپس سرعت جهش به سکون یا سرعت بسیار کم باز میگردد و تکامل هم همراه با آن، به این سرعت کم بر میگردد،

زیرا تکامل بر اساس جهش هاست و بدون جهش، تکاملی متصور نیست.

و شاید مثال نادر آن، دوره کامبرین یا انفجار کامبرین نباشد بلکه شاید تکامل مغز انسان در دو میلیون سال اخیر باشد و تفسیر منطقی زیاد شدن سرعت جهش به سوی زیاد شدن حجم مغز در انسان یا هموساپینس در مدت اندک دو میلیون سال اخیر، آن است که جهش، قانونمند و هدفمند و بر اساس قانون درونی نقشه ژنتیکی است و کاملا کور یا فقط بر اساس علل کور مانند خطا در نسخه برداری ژنتیکی شکسته شدن به وسیله اشعه های کیهانی نیست.

طبیعتا هر کس بخواهد مفصل در مورد سرعت تکامل و نظر دانشمندان تکامل و آنچه در کتاب توهم بی خدایی در مورد موضوع، بیان کردم، بداند، تفصیل و شرح بیشتر را ان شاءالله، در مراجعه به کتاب خواهد یافت.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درد و درسگامی در درمان بیماریهای تنها مانع در زندگی موارد آیاما مقهور قوانین فیزیکزمان پلانکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخیسادیسم یا لذت از آزار دادایمپلانت مغزی و کنترل دو نخستین تصویر از سیاهچالهفراموشی آرمانجنبه های موجی واقعیتنهایت در بی نهایتادراک ما درک ارتعاشی است عید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی در تفکر خلاق امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصلاح خطا با رفتن بر مسیریک جهش ممکن است ذهن انسانداروهای تغییر دهنده ی سیبحثی درباره احساسات متفاذهن و شیمی بدنپول و شادیتو باید نیکان را به دست بآرام باشزندان ذهنیتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علم در کنترل کرونسرکه انگبین عسلی مفید برایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا حجم مغز گونه انسان درقفس ذهنجهان هایی در جهان دیگرنوار عصب و عضلهارتباط شگفت انگیز مغز انعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش عاطفی قسمت اولمنحنی که ارتباط بین معرفبقا با سازگارترین فرد اسژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی جدید ضد میگرنبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱رقیبی قدرتمند در برابر مپیوندی که فراتر از امکانتومورهای نخاعیآشناپنداری چیستزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر روزه داری بر سلامت مغز کوانتومیسعی کن به حدی محدود نشویاگر نعمت فراموشی نبود بسنشانه های پروردگار در جهقانون جنگلجهانی در ذهننورالژی تریژمینالاز نشانه ها و آثار درک شدخواب عامل دسته بندی و حفطهیچ چیز، چقدر حقیقی استموسیقی هنر مایع استبه بالاتر از ماده بیندیشکمردرد ناشی از تنگی کانادر چه مرحله ای از خواب ، ربرخی اثرات مضر ویتامین درویا بخشی حقیقی از زندگی پختگی پس از چهل سالگي به زبان شناسی نوین نیازمند توپیراماتاقلیت خلاقتازه های بیماری پارکینسومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودقضاوت ممنوعجایی خالی نیستچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیهر حرکت خمیده می شود و هر مکانیزمهای دفاعی در برابدر درمان بیماری مولتیپل بی ذهن و بی روحکودک ایرانی که هوش او از بررسی و اپروچ جدید بر بیمروزه داری سلول های بنیادپرسشگری نامحدودسلول های مغزی عامل پارکیتکنولوژی های جدید و حالتامید جدید بر آسیب نخاعیترکیب حیوان و انسانچقدر به چشم اعتماد کنیمشبکه های مصنوعی مغز به درحق انتخابابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بلرزش عضله یا فاسیکولاسیونگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی باباوقتی خودت را در آینه دیدیماده ی خالیدرمان پوکی استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیبعد پنجمروشی جدید در درمان سکته متکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خسندرم کووید طولانیانگشت ماشه ایتست نوار عصب و عضلهنقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقای موجود زنده از صبر لازمه ی پیروزی استحمله ویروس کرونا به مغزهوش فوق العاده، هر فرد اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز- از مغز دنیایی پر از سیاهچاله بیهوشی در بیماران دچار اویشن پرودرمان سرگیجه بدون نیاز بکجای مغز مسئول پردازش تجتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا همه جنایت ها نتیجه بیرژیم غذایی ضد دردتئوری جدید، ویران کردن گمدیون خود ناموجودسینوریپا داروی ترکیبی ضدانسان قدیم در شبه جزیره عNVG 291تصور ما ازمشکلات و واقعینقش سجده بر عملکرد مغزاتفاق و تصادفطلای سیاهحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردورترین نقطه ی قابل مشاهبا طبیعت بازی نکندرک کنیم ما همه یکی هستیمگلوله ی ساچمه ایتلاشی تازه برای گشودن معآیا بدون ناظر هوشمند هم برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر کپسول نوروهرب بر تمراقب خودتون و خانواده هسکوت و نیستیاولین مورد PML به دنبال تکنابینایی در نتیجه ی گوشی فیزیک و هوشیاریتغییر زودتر اتصالات مغزینمایش تک نفرهاحساسات کاذبعلم و روححس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهدانش بی نهایتبازخورد یا فیدبکبازسازي مغز و نخاع چالشی درد باسن و پا به دلیل کاهگاهی لازم است برای فهم و تنها در برابر جهانآگاهی فراتر از آگاهیزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر گیاهخواری بر رشد و مشکلات روانپزشکی پس از سسازگاری با محیط بین اجزاایمپلانت مغزی کمک میکند نخستین روبات های زنده ی جفرایند پیچیده ی خونرسانیجنسیت و تفاوت های بینایینهادینه سازی فرهنگ اختلاادغام میان گونه های مختلعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول انجام برخی نرمش ها دیک رژیم غذایی جدید، می توداروهای ضد بیماری ام اس وبحثی درباره احساساتی غیرذهن پر در برابر آگاهیپول و عقیدهتو برای خزیدن خلق نشده ایآرامش و دانشزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه در هر لحظه زندگیسرگیجه از شایعترین اختلاایا بیماری ام اس (مولتیپچرا خشونت و تعصبقفس را بشکنجهان یکپارچهنوار عصب و عضلهارتباط شگفت انگیز مغز انعصب حقوق نورولووحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش عاطفی قسمت دهممنشأ اطلاعات و آموخته ها بقا در ازای بیماریژنها ، مغز و ارادهداروی جدید ضد الزایمربرین نت به جای اینترنترموزی از نخستین تمدن بشرپیوستگی همه ی اجزای جهانتومورهای ستون فقراتآشتی بهتر استزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر روغن رزماری استنشامغز آیندگان چگونه است ؟شلیک فراموشیاگر با مطالعه فیزیک کواننشانه های بیداری روحیقانونمندی و محدودیت عالمجهان، تصادفی نیستنوسانات کوانتومی منبع مااز نظر علم اعصاب یا نرووسخواص فلفل سبزهیچ وقت خودت را محدود به میلر فیشر نوعی نادر از گیبه جای محکوم کردن دیگران کمردرد و علل آندر ناامیدی بسی امید استبرخی اختلالات عصبی مثانهرویا تخیل یا واقعیتپدیده خاموش روشن در پارکزبان، نشان دهنده ی سخنگو توانایی مغز و دیگر اجزای اقیانوس نادانیتازه های درمان ام اسمغز بزرگ چالش است یا منفعشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبقطار پیشرفتجاذبهچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به ما انسانها چه اندازه نزددر سال حدود 7 میلیون نفر بی سوادی در قرن 21کودکان مهاجربررسی ژنها در تشخیص بیماروزهای بد باقی نمیماندپس از اگو یا بعد از نفسسلول های بنیادیتکنولوژی و پیشرفتامید درمان کرونا با همانترازودوننقش قهوه در سلامتیشبکیه های مصنوعیحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستلزوم گذر انسان از حدها و نگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوقتی خورشید هست شمع به کاماده ای ضد التهابیدرمان پوکی استخوانکاهش دوپامین عامل بیماریبعد از کروناريتوکسيمب در درمان ام استکامل داروینی هنوز در حاآنزیم تولید انرژی در سلوسندرم گیلن باره به دنبال انگشت نگاری مغز نشان میدتست آر ان اس دز میاستنی گنقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقای موجود زنده از صبر و واقعیتحمایت از طبیعتهوش مصنوعی می تواند بر احمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغزتدنیا، هیچ استبیوگرافیواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان سرگیجه بدون نیاز بکرونا چه بر سر مغز می آورتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا هوش مصنوعی می تواند نراه فراری نیستتا 20 سال آینده مغز شما به مدیریت اینترنت بر جنگسیگار عامل افزایش مرگ ومانسان میوه ی تکاملفقر داده ها در هوش مصنوعیتصور از زمان و مکاننقش غذاها و موجودات دريااتوبان اطلاعات و پلِ بینطوفان فقر و گرسنگی و بی سحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع بی نهایت انرژی در داز خود رها شوواکسن کووید 19 چیزهایی که ديدن با چشم بسته در خواب بالاترین هدف از دولتدرک احساسات و تفکرات دیگگلوئونتلاشی جدید در درمان ام اسآیا برای تولید مثل همیشه رساناها و ابر رساناها و عتاثیر کپسول نوروهرب بر سمراحل ارتقای پله پله کیهسکوت، پر از صدااولین مورد پیوند سر در انناتوانی از درمان برخی ویفیزیک آگاهیتغییر عمودی سر انسان از پچند نرمش مفید برای کمردراخلاق و علوم اعصابعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان موفق به بازگرددانشمندان نورون مصنوعی سباغچه ی مندرد زانو همیشه نیاز به جرگاهی مغز بزرگ چالش استتنهاییآپومورفین در پارکینسونزمان شگفت انگیزتاثیر انتخاب از طرف محیط مشکلات روانپزشکی در عقب ستم با شعار قانون بدترین ایمپلانت نخاعی میتواند دنرمش های مفید برای درد زافرایند تکامل و دشواری هاجنسیت و تفاوت های بیناییچهار میلیارد سال تکامل بادغام دو حیطه علوم مغز و عادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملیکی از علل محدودیت مغز امداروهای ضد تشنج با توضیح بخش فراموش شده ی حافظهذهن تو همیشه به چیزی اعتقپوست ساعتی مستقل از مغز دتو تغییر و تحولیآرامش و سکونزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکمعرفت و شناختسرگردانیایا بدون زبان میتوانیم تچرا در مغز انسان، فرورفتقله برای دیدن نه برای به جهان یکپارچهنوار عصب و عضله مهم در تشارتباط غیرکلامی بین انساعصب سیاتیکحسن یوسف باغچه ی منهوش عاطفی قسمت دوممنشاء کوانتومی هوشیاری ابقای حقیقی در دور ماندن اژنهای مشترک بین انسان و وداروی سل سپتبرای یک زندگی معمولیرمز و رازهای ارتباط غیر کپیام های ناشناخته بر مغز توهم فضای خالیآغاز فرایند دانستنزبان نیاز تکاملی استتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز اندامی تشنه ی انرژی اشلیک فراموشیاگر تلاش انسان امروز برانظام مثبت زندگیقارچ بی مغز در خدمت موجودجهش های ژنتیکی مفید در سانوشیدن چای برای مغز مفید از نظر علم اعصاب اراده آزخواص میوه ی بههیچ کاری نکردن به معنی چیمیهمانهای ناخوانده عامل به خوبی های دیگران فکرکنکمردرد با پوشیدن کفش منادر هم تنیدگی مرزها و بی مبرخی اصول سلامت کمررویا حقی از طرف خداپروژه ی ژنوم انسانیزبان، وسیله شناسایی محیطتوانایی یک فرد، برای تغیالکترومغناطیس شنوایی و هتبدیل پلاستیک به کربن و سمغز بزرگ چالشهای پیش روشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استقطره قطرهجاذبه و نقش آن در شکلگیریچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مهز ذره، یک دنیاستما انسانها چه اندازه نزددر عید نوروز مراقب تصادف بی شرمیکودکان میتوانند ناقل بی بررسی بیماری التهابی رودروزهای سختآلودگی هوا چالش قرن جدیدسلول های بنیادی منابع و اتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابترازودوننقش مهاجرت در توسعه نسل اشباهت مغز و کیهانحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی سلزوم سازگاری قانون مجازانگاه از درون قفس یا بیروناز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملبیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی ریشه ها عمیقند از چیماده، چیزی نیستدرمان آرتروز با ورزش موضکاهش سن بیولوژیکی، تنها بعد از کروناریه زغالیتکامل داروینی هنوز در حاآواز خواندن در قفس، نشانسندرم پیریفورمیسانتقال ماده و انرژیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش تیروئید در تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز دندان ها را مسواک بزنید تبیوگرافیواقعیت چند سویهدرمان سرگیجه بدون داروکریستال هاتقلید از روی طبیعتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرراه نجاتتا بحر یفعل ما یشامداخله ی زیانبار انسانسیاهچاله هاانسان ها می توانند میدان فلج نخاعی با الکترودهای تصادف یا قوانین ناشناختهنقش غذاها و موجودات دريااتوسوکسیمایدطوفان بیداریحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع جدید انرژیاز درخواست ها جدا شوواکسن کرونا و گشودن پنجردی متیل فومارات(زادیوا)(باهوش ترین و با کیفیت تریدرک تصویر و زبان های مخلتگمان میکنی جرمی کوچکی در تمایل زیاد به خوردن بستنآیا بزرگ شدن مغز فقط در درستگاری محدود به یک راه نتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرز مرگ و زندگی کجاستسکته مغزیاولین هیبرید بین انسان و ناتوانی در شناسایی چهره فیزیکدانان ماشینی برای تتغییرات منطقه بویایی مغزچند جهانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاوبینار اساتید نورولوژی داستفاده از سلول های بنیاوجود قبل از ناظر هوشمنددانشمندان یک فرضیه رادیکبحتی علمی درباره تمایل بدردهای سال گذشته فراموش گاهی جهت را عوض کنتنهایی رمز نوآوری استآپومورفین در پارکینسونزمزمه ات مانده در گوشمتاثیر احتمالی عصاره تغلیمشاهده گر جدای از شیء مشاستم، بی پاسخ نیستایمان به رویانرمش های مفید در سرگیجهفرایند حذف برخی اجزای مغجهل مقدسچهار ساعت پس از کشتار خوکارتقا و تکامل سنت آفرینش عادت کن از بالا نگاه کنیحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمریافته های نوین علوم پرده داروی فامپیریدین یا نورلبخش های تنظیمی ژنومذهن خود را مشغول هماهنگیپوشاندن خود از نورتو جهانی هستی که خودش را آرامش(سکوت) stillness و تکاپوزیان غذاهای پرچربتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیسربازان ما محققا غلبه می ایا تکامل هدفمند استچرا ذرات بنیادی معمولاً قله سقوطجهان کنونی و مغز بزرگترینوار عصب و عضله برای تاییارتروز یا خوردگی و التهاعضلانی که طی سخن گفتن چقدحساسیت روانی متفاوتهوش عاطفی قسمت سوممهمان ناخواندهبلندی در ذهن ما درک بلندیژنهای هوش ، کدامندداروی ضد چاقیبرای پیش بینی آینده مغز درمز گشایی از اتصالات مغزپیدایش زبانتوهم فضای خالی یا توهم فضآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان ایا طبیعتا تماشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر خواهان پیروزی هستینظریه ی تکامل در درمان بیقبل و بعد از حقیقتجهش های ژنتیکی غیر تصادفنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از نظر علم اعصاب اراده آزخواص هندوانههیچ کس مانند تو نگاه نمیکمیوتونیک دیستروفیبه خودت مغرور نشوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر هم تنیدگی کوانتومیبرخی اطلاعات روانشناسی مرویاها از مغز است یا ناخوپروژه ی ژنوم انسانیزدودن نقص از هوش مصنوعیتوازن مهمتر از فعالیت زیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز بزرگ و فعال یا مغز کوشگفتی های نقشه ی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودلمس کوانتومیجبران از دست رفته هاچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنهزینه ای که برای اندیشیدما اکنون میدانیم فضا خالدرمان نگهدارنده ی اعتیادبی عدالتی در توزیع واکسن کودکان خود را مشابه خود تبررسی سیستم تعادلی بدن اروش مقابله مغز با محدودیآلودگی هوا و ویروس کروناسلول های بدن تو پیر نیستنامیدوار باش حتی اگر همه چتراشه مغز بدون واسطه ی دنقش میدان مغناطیسی زمین شباهت مغز با کیهان مادیحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیلزوم سازگاری قانون مجازانگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارمابیماری اسپینال ماسکولار وقتی شروع به بیدار شدن میماده، چیزی بیش از یک خلا درمان ام اس(مولتیپل اسکلکایروپاکتیک چیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوریواستیگمینتکامل داروینی هنوز در حاآینه در اینهسندرم پیریفورمیسانتروپی و هوشیاریتشنج چیستنقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقای موجود زنده از صد قدح، نفتاده بشکستحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز ده روش موفقیتبیان ژن های اسکیزوفرنی دواقعیت چیستدرمان سرطان با امواج صوتکریستال زمان(قسمت اولتقلید از طبیعتآیا هوش ارثی دریافتی از پراه های جدید برای قضاوت رتاول کف پا و حقیقتمدارک ژنتیکی چگونه انسانسیاهچاله های فضایی منابعانسان یک کتابخانه استفلج بل، فلجی ترسناک که آنتضادهای علمینقش غذاها و موجودات دريااتصال مغز و کامپیوترطوفان زیباییحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاص زبان در مغزاز دست دادن دم در پیشینیاواکسن کرونا از حقیقت تاتدین اجباریباور و کیهان شناسیدرک حقیقت نردبان و مسیری گنجینه ای به نام ویتامین تمایز یا کشف یگانگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر کتامین در درمان پامرز بین انسان و حیوان کجاسال سیزده ماههاولین تصویر در تاریخ از سنادیدنی ها واقعی هستندفال نیکوتغییرات مغز پس از 40 سالگیچند جهانیاختلاف خانوادگی را حل کنعلم بدون توقفحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد هوراپامیل در بارداریدانشمندان ژنی از مغز انسبحث درباره پیدایش و منشا دردی که سالهاست درمان نشگذر زمان کاملا وابسته به تنبیه چقدر موثر استآب زندگی است قسمت چهارمزنان باهوش ترتاثیر ترکیبات استاتین (سمشاهده آینده از روی مشاهستون فقرات انسان دو پا جلاین پیوند نه با مغز بلکه نرمش های موثر در کمردردفراتر از دیوارهای باورجهان فراکتالنون و القلمارتقا یا بازگشت به قبل ازعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماضطراب و ترسیاد گرفتن مداومداروی لیراگلوتیدبخش بزرگی حس و ادراک ما اذهن خالی از شلوغی افکارپیموزایدتو جدای از کیهان نیستیآزمون تجربی، راهی برای رزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز قلبسربرولایزینایجاد احساساتچراروياها را به یاد نمی آقلب های سادهجهان کاملی در اطراف ما پرنوار عصب و عضله تعیین محلارزش های وارونهغم بی پایانخفاش کور و انسان بینا؟هوش عاطفی قسمت ششممهندسی ژنتیک در حال تلاش بلوغ چیستژنهای حاکم بر انسان و انسداروی ضد چاقیبرای اولین بار دانشمندانرمز پیشرفت تواضع است نه طپیر شدن حتمی نیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز مبهم آفرینشزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان برای ایجاد تمدشناخت و معرفت، و نقش آن داپل ویژن پرو در تشخیص بیمنظریه ی تکامل در درمان بیقبل از آغازجهش های بیماری زا، معمولنیوالیناز واقعیت امروز تا حقیقتخواص انارهیچ کس حقیقت را درون مغز میگرن و پروتئین مرتبط با به دنبال رستگاری باشکنگره بین المللی سردرد ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبرخی بیماری ها که در آن برویاهای پر رمز و حیرتی درپروانه ی آسمانیسفر فقط مادی نیستتوت زیاد بخوریدالکترودهای کاشتنیتبدیل سلولهای محافط به سمغز بزرگترین مصرف کننده شگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستلووفلوکساسینجدا کردن ناخالصی هاچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکهزینه سنگین انسان در ازاما از اینجا نخواهیم رفتدرمان نابینایان آیا ممکنبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان را برای راه آماده بررسی علل کمر درد در میانروش های صرفه جویی در ایجاآلودگی هوا و پارکینسونسلول بنیادی و ای ال اسامیدواریتراشه ها روی مغزنقش محیط زندگی و مهاجرت دشباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت انسانابزار بقا از نخستین همانهندسه ی پایه ایلزوم عدم وابستگی به گوگل نگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسبیماری اضطراب عمومیویتنام نوعی کرونا ویروس ماست مالیدرمان تومورهای مغزی با اکار امروز را به فردا نیندبعد از کرونا دلخوشی بیهوریاضیات یک حس جدید استتکامل زبانآیندهسندرم پای بی قرارانتظار گذر تندباد؟تشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقای موجود زنده از صدای بم با فرکانس پایین، حافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز دهن، بزرگترین سرمایهبیان حقیقتواقعیت چیستدرمان ضایعات نخاعیکریستال زمان(قسمت دوم)تقویت مغز با ورزشآیا هوش سریعی که بدون احسراه های جدید برای قضاوت رتابوهای ذهنیمروری بر تشنج و درمان هایسیاهچاله ها، دارای پرتو انسان باشفلج خوابتظاهر خوابیده ی مادهنقش غذاها در کاهش دردهای اثر مضر مصرف طولانی مدت رطولانی ترین شبحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاصی از مغز در جستجاز روده تا مغزواکسن کرونا ساخته شده تودین، اجباری نیستباید از انسان ترسیددرک دیگرانگوهر با نظر دیگران سنگ نمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا جنین انسان، هوشمندی رشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز جدید جستجو و اکتشاف، سانسور از روی قصد بسیاری اولین دارو برای آتاکسی فنادانی در قرن بیست و یکم،فاکسیبتتغییرات آب و هوایی که به چند جهانی و علماختلال حرکتی مانند لرزش علم در حال توسعهحس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت53استیفن هاوکینگ در تفسیر ورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان پاسخ کوانتومی بحثي درباره هوش و تفاوتهدرس گرفتن از شکست هاگذشته را دفن کنتهدیدهای هوش مصنوعیآب زندگی است قسمت هفتمزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر تغذیه بر سلامت روامشاهدات آمیخته با اشتباهستارگانی قبل از آغاز کیهاین اندوه چیستنرمشهای مهم برای تقویت عفرد موفقجهان قابل مشاهده بخش کوچنوآوری ای شگفت انگیز دانارتوکين تراپی روشی جديد عادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاع رسانی اینترنتییاد بگیر فراموش کنیداروی تشنجی دربارداریبخش بزرگتر کیهان ناشناختذهن سالمپیموزایدتو دی ان ای خاص ميتوکندريآزمون ذهنی گربه ی شرودینزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسردرد میگرنایران بزرگچراروياها را به یاد نمی آقلب و عقلجهان پیوستهنوار عصب و عضله در مطب دکارزش های حقیقی ارزش های غغم بی پایانخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش عاطفی بیشتر در زنانمهندسی بدنبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکفش و کتابداروی ضد تشنج با قابليت تبرای تمدن سازی، باید در برمز بقای جهش ژنتیکیپیراستامتوهم چیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز انسان برای شادمانی طشناخت حقیقت یا آرزوهای گاپی ژنتیکنظریه ی تکامل در درمان بیقبل از انفجار بزرگجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنیکولا تسلااز کجا آمده ام و به کجا میخواص اردههیچ اندر هیچمیگرن و خواببه زودی شبکه مغزی به جای کنگره بین المللی سردرد ددر هم تنیدگی کوانتومی و دبرخی بیماری های خاص که بدرویای شفافپرواز از نیویورک تا لوس آسفر نامه سفر به بم و جنوب توسعه هوش مصنوعی قادر اسالگو نداشتیمتبر را بردارمغز حریص برای خون، کلید تشانس یا نتیجه ی تلاشابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارلوب فرونتال یا پیشانی مغجدایی خطای حسی استچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارهزاران سال چشم های بینا وما اشیا را آنطور که هستنددرمان های اسرار آمیز در آبیمار مرکز تنفس سلولیکوری گذرای ناشی از موبایبرطرف کردن خشونت را از خاروش های عملی برای رفع کمرتکنولوژی جدید که سلول هاآلزایمرسلول بنیادین از مخاط بینامیدواری و مغزتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش مرکز تنفس سلولی در بیشباهت کیهان و مغزحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانهندسه ی رایج کیهانمقاومت به عوارض فشار خون نگاه دوبارهاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هوابیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحماست مالی با هوش انسانیدرمان تشنجکار با یگانگی و یکپارچگیتفکر قبل از کارریتوکسیمابتکامل زبانمحدودیت های حافظه و حافظآینده ی انسان در فراتر ازسندرم پس از ضربه به سراندوه در دنیا استتشنج به صورت اختلال رفتانقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آنحافظه های کاذبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت های متفاوتدرمانهای بیماری پارکینسکریستال زمان(قسمت سوم)تقویت استخوان در گرو تغذآیا هشیاری کوانتومی وجودراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر فکر بر سلامتمرکز هوشیاری، روح یا بدن سیاهچاله و تکینگی ابتدایانسان جدید از چه زمانی پافلج خواب چیستتظاهری از ماده است که بیدنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاثرات فشار روحی شدیدطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع نور واقعی و ثابت، حقاز سایه بگذرواکسن آلزایمردیوار همه اش توهم بودبابا زود بیادرک درست از خود و هوشیاریگویید نوزده و ایمنی ساکتتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا جهان ذهن و افکار ما مرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرزهای حقیقی یا مرزهای تسانسور بر بسیاری از حقایاولین دروغنازوکلسینفاجعه ی جهل مقدستغییرات تکاملی سر انسان چند روش ساده برای موفقیتاختلال خواب فرد را مستعد علم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت هجدهمعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماستخوان های کشف شده، ممکورزش هوازی ، بهترین تمریدانشمندان اولین سلول مصنبحثی جالب درباره محدودیتدست و پا زدن در سایه؟گریه ی ابر، رمز طراوت باغتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت اولزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر حرکات چشم بر امواج مطالبه ی حق خودسخن نیکو مانند درخت نیکواین ایده که ذرات سیاهچالچرا ماشین باید نتایج را پفرد یا اندیشهجهان موازی و حجاب هانوار مغز مشاهده ی غیر مستارتباط میکروب روده و پارعادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی، اتفاقات و تحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعات حسی ما از جهان، چیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید ALSبخش دیگری در وجود انسان هذهت را روی چیزهای مفید متپیچیدگی های مغزمگستو در میانه ی جهان نیستی آزمون ذهنی گربه شرودینگرزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مانند تلفن استسردرد میگرن در کودکانایرادهای موجود در خلقت بچراغ های متفاوت و نور یکسقلب یا مغزجهان پیوستهنوبت کودکانارزش حقیقی زبان قسمت اولغیرقابل دیدن کردن مادهخلا، حقیقی نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر امهربانی، شرط موفقیتبنی عباس، ننگی بر تاریخکل اقیانوس در یک ذرهداروی ضد تشنج با قابليت تبرای خودآگاه بودن تو بایرمز جهانپیشینیان انسان از هفت میتوهم و خیالافت فشار خون ناگهانی در وزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر رژِیم غذایی بر میگمغز انسان برای شادمانی طشناخت درون، شناخت بیرون؛ابتدا سخت ترین استنظریه ی ریسمانقبرستان ها با بوی شجاعتجهشهای مفید و ذکاوتی که دنیاز به آموزش مجازی دیجیاز کسی که یک کتاب خوانده خواص بادام زمینیهیچگاه از فشار و شکست نترمیگرن و روزه داریبه زیر پای خود نگاه نکن بکنترل همجوشی هسته ای با هدر هر سوراخی سر نکنبرخی توجهات در ببمار پارروان سالمپروتئین های ساده ی ابتداسفر به مریخ در 39 روزتوسعه برخی شغل ها با هوش الگو و عادت را بشکن و در اتحریک عمقی مغزمغز در تنهایی آسیب میبینشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دلوتیراستامچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلهستي مادي ای که ما کوچکترما به جهان های متفاوت خوددرمان های بیماری آلزایمربیماری لبر و نابینایی آنکی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگ فکر کنروش هایی برای کم کردن اضطتکینگیآملودیپین داروی ضد فشار سلول عصبی شاهکار انطباق امیدی به این سوی قبر نیستتراشه ی بیولوژِیکنقش نگاه از پایین یا نگاهشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادینمقایسه رقابت و همکاریاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر را بپذیربیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایماشین دانشدرمان جدید ALSکارهای کوچک، بی ارزش نیستفکر ترکیبی در هوش مصنوعریسپریدونتکامل زبان انسان از پیشیمحدودیت درک انسانآینده ی علم و فیزیک در60 ثسندرم جدایی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندتشنج عدم توازن بین نورون نقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی شبکه لومبوساکرالحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی الفاگومنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز دو بیماری روانی خود بزرگ بیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت و مجازدرماندگی به دلیل عادت کرکشف مکانیسم عصبی خوانش پتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا واکنش های یاد گرفته وراه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر مشاهده بر واقعیت بمرکز حافظه کجاستسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانسان خطرناکترین موجودنگاهی بر قدرت بینایی درافلج دوطرفه عصب 6 چشمتعویض دارو در تشنجنقشه های مغزی جدید با جزیاثرات مفید قهوهطبیعت موجی جهانحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از علم جز اندکی به شما داواکسن ایرانی کرونا تولیددیوار، از ابتدا توهم بودباد و موجدرک عمیق در حیواناتگوش دادن بهتر از حرف زدنتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا جهش های ژنتیکی، ویرورشد در سختی استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومزایای شکلات تلخ برای سلساهچاله ها تبخیر نمیشوداولین سلول مصنوعینباید صبر کرد آتش را بعد فارغ التحصیلان، فقیر و دتغذیه بر ژنها تاثیر داردچندین ماده غذایی که مانناختلال در شناسایی حروف و چندجهانیاختلال در شناسایی حروف و علایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستروژن مانند سپر زنان دورزش و میگرندانشمندان تغییر میدان مغبحثی در مورد نقش ویتامين دست کردن در گوشگربه شرودینگر و تاثیر مشتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت دومزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر دوپامین و سروتونینمطالبی در مورد تشنجسخن و سکوتاین ابتدای تناقض هاستچرا مردم با زندگی میجنگنفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان ما میتواند به اندازنوار مغز با توضیح دکتر فاارتباط ماده و انرژیعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد میادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید s3 در درمان ام بخشیدن دیگران یعنی آرامشذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپیچیدگی های مغزی در درک زتوقف؛ شکستآزادی عقیده، آرمانی که تزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمسردرد میگرنی در کودکانایستادن در برابر آزادی بنزاع ها بیهوده استقلب دروازه ی ارتباطجهان پر از چیزهای اسرار آنور از عمق تاریکیارزش حقیقی زبان قسمت دومغرور و علمخلا، خالی نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اموفقیت هوش مصنوعی در امتبه قفس های سیاهت ننازکلمات بلند نه صدای بلندداروی ضد تشنج توپیراماتبرای رشد، باید از مسیر خطرمز جهان خاصیت فراکتالپیشرفت های جدید علوم اعصتوهم وجودافت هوشیاری به دنبال کاهزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر سلامت دستگاه گوارشمغز انسان رو به کوچک تر ششناسایی تاریخچه ی تکاملیابتدایی که در ذهن دانشمننظریه تکامل در درمان بیمقدم زدن و حرکت دید را تغیجهشهای مفید و ذکاوتی که دچیز جدید را بپذیراز آغاز خلقت تا نگاه انساخواص شکلات تلخهیپرپاراتیروئیدیسممیگرن سردردی ژنتیکی که ببه سیاهی عادت نکنیمکنترل جاذبهدر والنتاین کتاب بدید همبرخی توصیه ها برای واکسیروبات ها قول میدهندپروتز چشمسفر به درون سفری زیباتوصیه های سازمان بهداشت الگوی بنیادین و هوشیاریتحریک عمقی مغز در آلزایممغز را از روی امواج بشناسشاهکار قرنابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهبالوزالمعده(پانکراس)مصنوعچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بهستی ما پس از شروعی چگال ما با کمک مغز خود مختاريمدرمان های بیماری اس ام ایبیماری میاستنی گراویسکیهان خود را طراحی میکندبزرگ شدن مغز محدود به دورروش هایی برای جلوگیری از تکامل فردی یا اجتماعیآموزش نوین زبانسلول عصبی، در محل خاص خودامیدی تازه در درمان سرطاتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش نظام غذایی در تکامل مشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیبیماری خود ایمن اعصاب محویتامین کامبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان جدید میگرن با انتی کارهایی بیش از طراحی و گپتفکر خلا ق در برابر توهم ریسدیپلام تنها داروی تایتکامل ساختار رگهای مغزی مخچه فراتر از حفظ تعادلآینده با ترس جمع نمیشودسندرم دزدی ساب کلاویناندوهگین نباش اگر درب یا تشویق خواندن به کودکاننقش درختان در تکاملابزارهای پیشرفته ارتباط ضایعه ی عروقی مخچهحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی اکنون می توانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز از مغز تا دو بار در هفته ماهی مصرف بیست تمرین ساده برای جلودرها بسته نیستکشف مکانیسمی پیچیده در بتقویت سیستم ایمنیآیا یک، وجود داردراه بی شکستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمرکز حافظه کجاستسیاهچاله ی تولید کنندهانسان در هستی یا هستی در نگاهی بر توانایی اجزاي بفن آوری های جدید علیه شناتعامل انسان و هوش مصنوعینقشه با واقعیت متفاوت اساثرات مفید روزه داریطبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ازدواج های بین گونه ای، رواکسن اسپایکوژندید تو همیشه محدود به مقدباد غرور و سر پر از نخوت ودرگیری قلب در بیماری ویرگوشه بیماری اتوزومال رسستمدن زیر آبآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان بی گسایه ی هوشیاریاوکرلیزوماب داروی جدید شنبرو و انرژی مداومفاصله ها در مکانیک کوانتثبت و دستکار ی حافظهفاصله ی همیشگی تصویر سازثبت امواج الکتریکی در عصنه ناامیدی بلکه ارتقااختلالات مخچهعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسرار آفرینش در موجورزش بهترین درمان بیش فعدانشمندان روش هاي جدیدی بحثی در مورد نقش کلسیم و دست آسمانگزیده ای از وبینار یا کنفتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت سومزندگی و داراییتاثیر دپاکین بر بیماری ممطالعه ای بیان میکند اهدسخن پاک و ثابتاینکه به خاطرخودت زندگی چرا مغز انسان سه هزار سالفردا را نمیدانیمجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوار مغز ترجمه رخدادهای ارتباط متقابل با همه ی حیعارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد میادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید لنفوم و لوکمیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلذره ی معین یا ابری از الکپیوند قلب خوک، به فرد دچاتولید مولکول جدید توسط هآزار دیگری، آزار خود استزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیسردرد و علتهای آناکنون را با همه ی نقص هاینزاع بین جهل و علم رو به پقلب روباتیکجهان پر از چیزهای جادویی نور درونارزش حقیقی زبان قسمت سومغربال در زندگیخلاصه ای از مطالب همایش مهوشمندی کیهانموفقیت در تفکر استبه مغز خزندگان خودت اجازکلوزاپین داروی ضد جنونداروی ضد جنون در درمان تیبرای زندگی سالم، یافتن ترنگ کردن، حقیقت نیستپیشرفت در عقل است یا ظواهتوهم وجودافتخار انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز انسان رو به کوچکتر شدشناسایی سلول های ایمنی اابتذال با شعار دیننظریه تکامل در درمان بیمقدرت مردمجوانان وطنچیزی منتظر شناخته شدناز انفجار بزرگ تا انفجار خواص شگفت هویجهاوکينگ پیش از مرگش رسالمیگرن شدید قابل درمان اسبه سخن توجه کن نه گویندهکندر در بیماریهای التهابدر یک فراکتال هر نقطه مرکبرخی درمان های Spinal Muscular Atروبات های ریز در درمان بیپروتز عصبی برای تکلمسفر تجهیزات ناسا به مریخ توصیه های غیر دارویی در سالگوبرداری از طبیعتتداوم مهم است نه سرعتمغز زنان جوانتر از مغز مرشاهکار شش گوشجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا بلیروپریم داروی ترکیبی ضدچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلهشت توصیه برای کاستن از دما بخشی از این جهان مرتبطدرمان های جدید ALSبیماری های میتوکندریکیهانِ هوشیارِ در حال یابزرگ شدن تقریبا ناگهانی روش هایی ساده برای کاهش اتکامل مادی تا ابزار هوشمآمارهای ارائه شده در سطح سلولهای ایمنی القا کنندهامگا سه عامل مهم سلامتترجمه فعالیت های عضله به نقش نظریه تکامل در شناساشجاعت و ترسحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع از پیامبربیماری دویکویتامین کا و استخوانمباحث مهم حس و ادراکدرمان جدید کنترل مولتیپلکاربرد روباتهای ريزنانوتفاوت مغز انسان و میمون هریشه های مشترک همه ی موجوتکامل شناخت انسان با کشفمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا فراموشی حتمی استسندرم سردرد به دلیل افت فاندام حسی، درک از بخش هایتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش ذهن و شناخت در حوادث ابزارهای بقا از نخستین هضایعات در عصب زیر زبانیحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میبیش از نیمی از موارد انتقدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتلقین اطلاعات و حافظهآیا کیهان می تواند یک شبیراه طولانی را به سلامت گذتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مرکز خنده در کجای مغز استسیاره ی ابلهانانسان عامل توقف رشد مغزنگاهت را بلند کنفناوری هوش مصنوعی نحوه ختعامل انسان با هوش مصنوعنقص های سیستمی ایمنیاثرات مضر ماری جواناطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اسکلت خارجی در درمان اختواکسن اسپایکوژن ضد کرونادیدن خدا در همه چیزبار مغز بر دو استخواندرگیری مغز در بیماری کویگوشت خواری یا گیاه خواریتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا خداباوری محصول تکاملز گهواره تا گورتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان، قماسایه را اصالت دادن، جز فرايندگان چگونه خواهند دیدچت جی پی تیايا اراده آزاد توهم است یچت جی پی تیفتون های زیستیجلو رفتن یا عقبگردنه به اعداماختلالات حرکتی در انسانعلائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسرار بازسازی اندام هاورزش در کمر درددانشمندان روشی برای تبدیبحثی در مورد حقیقت فضا و دست بالای دستگزارش یک مورد جالب لخته وتو کز محنت دیگران بی غمیآب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی بی دودتاثیر داروهای ضد التهاب معماری، هندسه ی قابل مشاسخت ترین کار، شناخت خود ااینکه خانواده ات سالم باچرا مغزهای ما ارتقا یافت فرزندان زمان خودجهان مرئی و نامرئینوار مغز در فراموشی هاارتباط چاقی و کاهش قدرت بعجول نباشحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش بشری تهدید برای بشریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادآوری خواب و رویاداروی جدید میاستنی گراویبدون پیر فلکذرات کوانتومی زیر اتمی قپیوند مدفوع در درمان بیمتولید مثل اولین ربات های آسيب میکروواسکولاریا آسزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر سردرد به دلیل مصرف زیاد ماکوییفلکسنزاع بین علم و نادانی رو قلب را نشکنجهان دارای برنامهنوروفیبروماتوزارزش خود را چگونه میشناسمقالاتخلاصه ای از درمان های جدیهوشیاری و وجودمولکول ضد پیریبه نقاش بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدارویی خلط آوربرخی ملاحظات در تشنج های رنگین کمانپیشرفت ذهن در خلاقیت استتوهم بی خداییافراد آغاز حرکت خودشان رزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاریک ترین بخش شبمغز ایندگان چگونه استشواهدی از نوع جدیدی از حاابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه تکامل در درمان بیمقدرت و شناخت حقیقتجوانان وطنچیزی خارج از مغزهای ما نیاز بار خود بکاه تا پرواز خود جسم و یا تصویرهاوکينگ پیش از مرگش رسالمیدان مغناطيسي زمین بشر بهبود حافظه پس از رخدادهکندر علیه سرطانبرخی روش های تربیتی کودکروبات کیانپرورش مغز مینیاتوری انساسفر دشوار اکتشافتوصیه هایی در مصرف ماهیالتهاب شریان تمپورالتداخل مرزها و صفات با بینمغزهای کوچک بی احساسشاید گوشی و چشمی، آماده شجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنلیس دگرامفتامین یا ویاسچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استو هر کس تقوای خدا پیشه کنما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان های جدید میگرنبیماری های مغز و اعصاب و کیست هیداتید مغزبزرگترین خطایی که مردم مروش جدید تولید برقتکامل مداومآن چیزی که ما جریان زمان سلولهای بنیادی مصنوعی دراما شما از دید خفاش کور هترجمه ی فعالیت های عضله بنقش هورمون های تیروئید دشرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختبیماری دیستروفی میوتونیویتامین کا در سبزیجاتمبتکران خودشکوفادرمان جدید ام اسکاربرد روباتهای ريز، در تفاوت ها و تمایزها کلید بریشه های مشترک حیاتتکامل، نتیجه ی برنامه ریمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا ممکن است موش کور بی مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانرژی بی پایان در درون هرتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش روی و منیزیم در سلامتابزارهای بقا ازنخستین همضرورت زدودن افکارحافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت و انعکاسدو برابر شدن خطر مرگ و میبیشتر کمردردها نیازی به درون قفس یا بیرون از آنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتلاش ها برای کشف منابع جدآیا گذشته، امروز وآینده رابطه تشنج و اوتیسمتاثیر نگاه انسان بر رفتامرگ چیستسیاره ابلهانانسانیت در هم تنیده و متصچالش هوشیاری و اینکه چرا فواید روزه داری متناوبتعداد کلی ذهن ها در جهان نقص در تشخیص هیجانات عاماجزای پر سلولی بدن انسان ظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اسکار، لگوی هوشمندواکسن دیگر کرونا ساخته شدیدگاه نارسای دوگانه ی مبار بزرگ ایستادن بر دو پادرگیری مغز در بیماران مبگیلگمش باستانی کیستتمرکز و مدیتیشنآیا دلفین ها می تواند از زمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقاساخت سلول عصبی حتی پس از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ايا اراده آزاد توهم است ینتایج نادانی و جهلفروتنی معرفتیجلوتر را دیدننه به اعداماختلالات صحبت کردن در انعلت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصفهان زیباوزن حقیقی معرفت و شناختدانش، قفل ذهن را باز میکنبحثی در مورد عملکرد لوب فدستورالعمل مرکز کنترل بیگشایش دروازه جدیدی از طرتو پیچیده ترین تکنولوژی آتاکسیزندگی در جمع مواردی را برتاثیر داروی ضد تشنج سدیم معنی روزهسختی ها رفتنی استاین، فقط راه توستچرا ویروس کرونای دلتا وافرضیه ای جدید توضیح میدهجهان مشارکتینوار مغز در تشخیص بیماری ارتباط هوش ساختار مغز و ژعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت ششمهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتماد به خودیاری خدا نزدیک استداروی جدید آلزایمربدون بار گذشتهذرات کوانتومی زیر اتمی قپیوند مغز و سر و چالشهای تولید یا دریافت علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداسردرد تنشناکسی توسین و تکامل پیش انزاع بین علم و جهل رو به پقوی تر باشجهان در حال نوسان و چرخشنورون هاي مصنوعی می تواناز فرد ایستا و متعصب بگذرتاثیر ویتامین دی بر بیماخم شدن فضا-زمانهوشیاری و افسردگیمولتیپل اسکلروز در زنان به نقاش بنگرکلام و زبان، گنجینه ای بسدارویی ضد بیش فعالی سیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم رهبر حقیقیپیشرفتی مستقل از ابزار هتوهم تنهاییافراد بی دلیل دوستدار تو زبان و شناخت حقیقت قسمت ستاریکی من و تو و گرد و غبامغز ابزار بقای برتر مادیشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار هوش در حال ارتقا ازنعناعقدرت کنترل خودجواب دانشمند سوال کننده چیزی شبیه نور تو نیستاز بحث های کنونی در ویروسخودآگاهی و هوشیاريهدف یکسان و مسیرهای مختلمیدان های مغناطیسی قابل بهداشت خوابکوچ از محیط نامناسببرخی سلولهای عصبی در تلاروح و آب حیاتپرکاری تیروئیدسفرنامه سفر به بم و جنوب توضیحی ساده در مورد هوش مام آر آی جدید با قدرت شگفترقی واقعی یا شعار ترقیمغز، فقط گیرندهشاید درست نباشدجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود دلا اکراه فی الدینچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین اوفور و فراوانیمانند آب باشدرمان های جدید در بیماری بیماری وسواسکیست کلوئید بطن سومبزرگترین درد از درون است روش صحبت کردن در حال تکامتکامل چشمآنچه می دانم، آنچه را میخسلام تا روشناییامروز دانش ژنتیک هیچ ابهترجمه ای ابتدایی از اسرانقش هورمون زنانه استروژنشربت ضد خلطحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز ابیماری سلیاکویتامین بی 12 در درمان دردمتواضع باشدرمان جدید ای ال اس، توفرکاش شرف اجباری بود یا حتیتفاوت ها را به رسمیت بشنارژیم های غذایی و نقش مهم تکثیر سلول در برابر توقف مخچه تاثیر گذار بر حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانرژی تاریکتشخیص ایدزنقش روزه داری در سالم و جابزارهای بقای موجود زندهضرب المثل یونانیحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدو داروی جدید برای میاستبا هوش مصنوعی خودکار روبدرون آشفته ی تو و ظاهر خنکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتلاش های جدید در ALSآیا پیدایش مغز از روی تصارادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر نگاه انسان بر رفتامرگ و میر پنهانسیاره ابلهانانسانیت در برابر دیگرانچالش هوشیاری و اینکه چرا فواید زیاد دوچرخه سواریتعذیه ی ذهننقطه ی رسیدن به قلهاجزایی ناشناخته در شکل گظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اساس انسان اندیشه و باور واکسن دیگری ضد کرونا از ددیستونی قابل درمانبار سنین ابزار هوشمندی ادرگیری مغزی در سندرم کووگیاه بی عقل به سوی نور میتمرکز بر هدفآیا دلفین ها میتوانند بازمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئول صیانت از عقیده کیسمسئولیت جدیدساخت شبکه عصبی با الفبای ای نعمت من در زندگیمنجات در اعتماد به خودفروتنی و غرورجمجمه انسان های اولیهنه بدبخت بلکه ناداناختلالات عضلانی ژنتیکعماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل بازخوردوزوز گوشدانش، یک انسان را ناسازگبحثی درباره هوش و تفاوتهدغدغه نتیجه ی نادانی استپل جویی اصفهانتو آرامش و صلحیآتاکسی فریدریشزندگی در سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر مغزمعاینه قبل از نوار عصب و سختی در بلند شدن از روی صاینترنت بدون فیلتر ماهواچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک فساد اقتصادی سیتماتیک درجهان معنانوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط پیوسته ی جهانعدم درکحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش عاطفی قسمت 11منبع هوشیاری در کجاست؟ قاعتماد به خودژن همه چیز نیستداروی جدید ای ال اسبدون زمان، ماده ای وجود نذرات کوانتومی زیر اتمی قپیوند اندام از حیوانات بتولید پاک و فراوان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و قلب در جنین موش مصنسردرد سکه ایاکسکاربازپین در درمان تشنسبیت عام از زبان دکتر برقیچی ژنتیکیجهان در حال ایجاد و ارتقانورون های ردیاب حافظهاز مخالفت بشنوصفحه اصلیخونریزی مغز در سندرم کووهوشیاری کوانتومیمواد کوانتومی جدید، ممکنبه نادیدنی ایمان بیاورکلام، در تحولی شگفت آور بداستانها و مفاهیمی اشتبابرخی نکات از گاید لاین پرروی و منیزیم در تقویت استپپوگستتوهم جداییافزایش قدرت ادراکات و حسزبان جانسوزتاریکی و نورمغز ابزار برتر بقاشیشه ی بازالتی و سیلیکونابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو قدرت انسان در نگاه به ابعجواب سنگ اندازینکاتی در مورد تشنجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخودآگاهی و هوشیاريهدف یکسان، در مسیرهای متمیدان های کوانتومی خلادر کمتر از چند ماه سوش جدبهداشت خواب، رمز حافظه ی کوچک شدن مغز از نئاندرتابرخی سيناپسها طی تکامل و روح در جهانی دیگر استپراسینزوماب در پارکینسوسفرنامه سفر به بم و جنوب توضیحات دکتر فاطمی در موام اس و سرطانتروس جریان انرژیمغزتان را در جوانی سیم کششایسته نیست در جیب خود قرجراحی هوشیار مغزابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بوقاحت و تمسخر دیگرانماه رجبدرمان های جدید سرطانبیماری کروتز فیلد جاکوبکپسول ژری لاکتبسیاری از مجرمان، خودشانروشهای نو در درمان دیسک بتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنچه ناشناخته است باید شسلاح و راهزنیانفجار و توقف تکاملی نشاترس و آرمان هانقش ویتامین K در ترمیم اسشش مرحله تکامل چشمحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین بی هفدهمجموعه های پر سلولی بدن مدرمان جدید سرطانکتاب گران و پرهزینه شد ولتفاوت های بین زن و مرد فقرژیم های غذایی و نقش مهم تأثیر نیکوتین سیگار بر ممخاطب قرار دادن مردم، کاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانرژی تاریک که ما نمی توتصویر خورشید یا خود خورشنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزارهای بقای از نخستین ضربه مغزی در تصادف رانندحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدو سوی واقعیتبا هر چیزی که نفس می کشد مدروغ نگو به خصوص به خودتکشیدن مادی روشی برای جلوتلاش های جدید در درمان فرآیا آگاهی پس از مرگ از بیراز تغییرتاثیر ویتامین دی بر بیمامرگ و میر بسیار بالای ناشسیب یکسان و دیدگاه های متانسان، گونه ای پر از تضادچالش هوشیاری و اینکه چرا فیلم کوتاه هیروشیما از هتغییرنقطه ای بود و دگر هیچ نبواحیای بینایی نسبی یک بیمعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از مغز، وزن را کمواکسن سرطاندژا وو یا اشنا پنداریباربر دیگران نباشدرگیری مغزی در سندرم کووگیاه خواری و گوشت خوار کدتمرکز بر امروزآیا دست مصنوعی به زودی قازمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت در برابر محیط زیساختن آیندهای همه ی وجود مننجات در راستگوییفرگشت و تکامل تصادفی محض جنین مصنوعینه جنگ و نه خونریزیاختراع جدید اینترنت کوانعوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل در هم تنیدگی و جهانی وسواس، بیماری استدائما بخوانبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن ما از در هم شکستن منبپل خواجو اصفهانتو افق رویداد جهان هستیآتاکسی مخچه ای خودایمنزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر درجه حرارت بر عملکمعادله ها فقط بخش خسته کنسدسازی روش مناسب برای مقایندرالچرا پس از بیدار شدن از خوفشار و قدرتجهان معکوسنوار مغز، مفید و بی خطرارتباط انسانی، محدود به عدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش عاطفی قسمت نهممنبع هوشیاری در کجاست؟(قاعتماد بی موردژن همه چیز نیستداروی جدید برای میاستنی بر کسی اعتماد نکن مگر اینرفلکس وتری با توضیح دکتر پیوند اندام حیوانات به اتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب عصب پا به دنبال اعتیزاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و هوش، برترین ابزار بسردرد عروقی میگرناگر فقط مردم میفهمیدند کچسبیدن به خود، مانع بزرگ قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهان ریز و درشتنوروپلاستیسیتی چیستاز نخستین همانند سازها تسوالات پزشکیخواندن ، یکی از شستشو دهنهوشیاری سنتی یا هوشیاری موجود بی مغزی که می تواندبه هلال بنگرکلرال هیدرات برای خواباندخالت در ساختار ژنهابرخی نرمش ها برای درد زانرویکردهای جدید ضایعات نخپایان، یک آغاز استتوهم جدایی و توهم علمافزایش مرگ و میر سندرم کوتاریکی خواهد ترسیدمغز از بسیاری حقایق می گرشکل های متفاوت پروتئین هابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث قدرت ذهنجوسازی مدرنچگونه مولکول های دی ان ایاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخودت را از اندیشه هایت حفهدف از تکامل مغزمیدان بنیادین اطلاعاتدر آرزوهایت مداومت داشتهبوزون هیگز چیستکوچکی قلببرداشت مغز ما از گذر زمانروح رهاییپرتوهای صادر شده از سیاهسفرنامه سفر به بم و جنوب تیوتیکسن داروی ضد جنونامواجی که به وسیله ی ماشیتری فلوپرازینمغزتان را در جوانی سیمکششادی، پاداش انجام وظیفهجراحی گردن همیشه برای دیابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریملایو دوم دکتر سید سلمان فنگاه مادی غیر علمی استاز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانوقت نهيب هاي غير علمي گذشماپروتیلیندرمان های رایج ام اسبیماری گیلن باره و بیمارکامپیوتر سایبورگبسیاری از بیماری های جدیروشهای شناسایی قدرت شنواتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم سلسله مباحث هوش مصنوعیانفجار بزرگ پایان بوده اترسان نیستینقش ژنتیک در درمان اختلاششمین کنگره بین المللی سحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیمن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما ببیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین دی گنجینه ای بزرمجرم، گاهی قربانی استدرمان جدید سرطانکتاب زیست شناسی باورتفاوت های تکاملی در مغز وآیا ما کالا هستیمرژیم ضد التهابیتأثیر نگاه انسان بر رفتامدل همه جانبه نگر ژنرالیسوخت هیدروژنی پاکانرژی خلا ممکن استتصویر در هم تنیدگی کوانتنقش رژیم غذایی در رشد و اابزارهای دفاعی و بقای موضررهای مصرف شکر و قند بر حباب هایی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدولت یا گروهکبا آتش، بازی نکن و بعد از دریای خداکشتن عقیده ممکن نیستتلاش های جدید در درمان سرآیا امکان بازسازی اندامهراست دستی و چپ دستیتاثیر ویروس کرونا بر مغز مرگ و سوال از قاتلسیر آفرینش از روح تا مغز انعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا فیلمی بسیار جالب از تغییتغییر الگوی رشد مغزی با زنقطه بی بازگشتاحیای بینایی نسبی یک بیمعقل سالمحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از نظریه ی تکامل واکسن سرطاندژاوو یا آشناپنداریبارداری بدون رحمدرگیری اعصاب به علت میتوگیرنده باید سازگار با پیتمساح حد واسط میان مغز کوآیا رژیم غذایی گیاهی سلاآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان و گذر آن سریع استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومستند جهان متصلساختن آینده، بهترین روش ای آنکه نامش درمان و یادشنخاع ما تا پایین ستون فقرفراموش کارها باهوش تر هسجنگ هفتاد و دو ملت همه را چه زیاد است بر من که در ایادامه بحث تکامل چشمعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل علت و تاثیریک پیام منفرد نورون مغزی دارچینبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن چند جانبه نیازمند نگپلاسمای غالبتو انسانی و انسان، شایستآتش منبع انرژیزندگی زودگذرتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه های هر روزهسرنوشتایپیداکرینچرا ارتعاش بسیار مهم استفضا و ذهن بازجهان هوشمندنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ارتباط از بالا به پایین معسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش عاطفی قسمت هفتممنبع خواب و رویااعتیاد و تلاش های درمانی ژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی جدید برای کاهش وزنبرلیتیونرفتار مانند بردهپیوند سر آیا ممکن استتولید سلولهای جنسی از سلآسانی موفقیتزاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و اخلاقسرطان کمیت گراییاگر میدانی مصیبت بزرگتر نسبت ها در کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی مجهان شگفت انگیزنوروز مبارکاز نخستین همانند سازها تپیامهای کاربرانخواب زمستانی سلول های سرهوش، ژنتیکی است یا محیطیموجودات مقهور ژنها هستندبه کدامین گناه کشته شدندکم کردن کالری روشی سودمندر میان تاریکی و روشناییبرخی نرمش ها برای زانورویا و واقعیتپاکسازی مغزتوهم جسمافزایش سرعت پیشرفت علوم تاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز به تنهایی برای فرهنگ شکل پنجم مادهابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیقدرت شناختی انسان، محدودجامعه ی آسمانیچگونه میتوان با قانون جناز تکنیکی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیهدف از خلقت رسیدن به ابزامیدازولام در درمان تشنج در آسمان هدیه های نادیدنبوزون هیگز جهان را از متلکوچکترین چیز یک معجزه اسبرداشتت از جهان رو زیاد روزه داری متناوب، مغز را پرتوزایی از جسم سیاهسفرنامه سفر به بم و جنوب تیک و اختلال حرکتیامیوتروفیک لترال اسکلروتری فلوپرازینمغط یک گیرنده استشب سیاه سحر شودجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستلبخند بزن شاید صبح فردا زنگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر وقتی فهمیدی خطا کردی برگماجرای جهل مقدسدرمان های علامتی در ام اسبیماری آلزایمر، استیل کوکاهش میل جنسی در ام اسبسیاری از بیماری های جدیروشی برای بهبود هوش عاطفتکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه حس می کنیم، نتیجه ی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتانقراض را انتخاب نکنیدتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرنقش گرمایش آب و هوا در همشعار و عملحقایق ممکن و غیر ممکنهنر، پر کردن است نه فحش دمن پر از تلخیماز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا فریب و سرگرمیبیماری، رساله ای برای سلویروس مصنوعیمحل درک احساسات روحانیدرمان دارویی سرطان رحم بکتاب طبیعت در قالب هندسهتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا ما تنها موجودات زنده رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتأثیر شیرینی های حاوی لومدل هولوگرافیک ژنرالیزهسودمندی موجودات ابزی بر انرژِی برای ایجاد اضطرابتصویر زیبا از سلولنقش زنجبیل در جلوگیری از ابعاد و نیازهای تکاملیضررهای شکر بر سلامت مغزحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دوچرخه در کاهش دردهای کمبا تعمق در اسرار ابدیت و درک فرد دیگر و رفتارهای اگل خاردار، زیباستتلاش های جدید شرکت نورالآیا انسان با مغز بزرگش اخرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر ژنها بر اختلالات خمرگ انتقال است یا نابود شسیستم تخلیه ی مغز بینشی ناهرام مصر از شگفتی های جهچالش کمبود اندام برای پیفیروز نادریتغییر خود یا تغییر دیگرانمیتوان با بیرون انداختناحتیاط در ورزش زانو در خاعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از هوش مصنوعی در واکسن ضد اعتیاددگرگونی های نژادی و تغییبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرب بسته با غیر خود باز مگالکانزوماب، دارویی جدیتنفس هوازی و میتوکندریتنفس هوازی و میتوکندریآیا راهی برای بهبود وضعیزمان و صبرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکل از کجاستساختار فراکتال وجود و ذهای جان جان بی تن مرونخاع درازتر یا کوتاهتر کفراموشی همیشه هم بد نیستجنگ و تصور از جنگنه عدم مطلق بلکه عدم با قاداراوون تنها داروی تاییعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی تعاملیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل عدم قطعیت از کوانتوم یک پیشنهاد خوب برای آسان داروهای مصرفی در ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن هوشیار در پس ماده ی مپمبرولیزوماب در بیماری چتو با همه چیز در پیوندیآثار باستانی تمدن های قدزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی چشمسریع دویدن مهم نیستایا کوچک شدن مغزانسان الچرا بیماری های تخریبی مغفضای قلب منبع نبوغ استجهان هوشیارنوار عصب و عضلهارتباط بین هوش طبیعی و هوعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک سی و هفتمهوش عاطفی قسمت یازدهمنتظر نمان چیزی نور را بهاعتیاد را به دور بیندازژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی جدید برای ای ال اسبرنامه و ساختار پیچیده مرفتار وابسته به شکلپیوند سر، یکی از راه حلهاتولترودینآشنا پنداریزبان فرایند تکاملی برای تاثیر رو ح و روان بر جسممغز و اخلاقسرعت فکر کردن چگونه استاگر نیروی مغناطیس نباشد نسبت طلایی، نشانه ای به سقانون گذاری و تکاملجهانی که نه با یک رخداد و نوروز یا روز پایانیاز نخستین همانند سازها تسایتهای دیگرخواب سالم عامل سلامتیهیچ نقطه ای مرکزی تر از امورد نادر همپوشانی دو بیبه امید روزهای بهترکمالگرایی دشمن پیشرفتدر مانهای کمر دردبرخی نرمش های گردنرویا و کابوسپارادوکس ها در علمزبان ریشه هایی شناختی استوهمات و شناخت حقیقتافسردگی و اضطراب در بیماتاریخ، اصیل نیست و ساخته مغز بیش از آنچه تصور میشوشکرگزار هر چیزی باش که داابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استقدرت عشقجاودانگی مصنوعیچگونه مغز ما، موسیقی را پاز تکینگی تا مغز و از مغز خورشید مصنوعیهر چیز با هر چیز دیگر در تمکان زمان یا حافظه زماندر آستانه ی موج پنجم کوویبی نهایت در میان مرزهاکووید نوزده و خطر بیماری بررسي علل احتمالي تغيير روزه داری و التهاب زیانبپرسشسفری به آغاز کیهانتیکاگرلور داروی ضد انعقاامید نیکو داشته باش تا آنترک امروزنفرت، اسیب به خود استشبیه سازی میلیون ها جهان جستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتلحظات خوش با کودکاننگاه کلی نگراز تکینگی تا مغز از مغز تخدایا جز تو که را دارموقتی پر از گل شدی خودت را ماجرای عجیب گالیلهدرمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری الزایمرکاهش مرگ و میر ناشی از اببشکه ای که ته نداره پر نمروشی جدید در درمان قطع نختکامل تکنولوژیآنها نمیخواهند دیگران راسم زنبور ، کلیدی برای وارانواع سکته های مغزیتسلیم ارتباط با من برترنقش پیش زمینه ها و اراده صبور باشحل مشکلهوموارکتوس ها ممکن است دمن بی من، بهتر یاد میگیرماز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمبیندیشویروس های باستانی، مغز ممحل درک احساسات روحانی ددرمان زخم دیابتی با تکنوکتاب، سفری به تاریختفاوت ایستایی و تکاپوآیا مصرف مولتی ویتامین هرژیم غذایی سالم و ضد التهتئوری تکامل امروز در درممدل هولوگرافیک تعمیم یافسی و سه پل اصفهانانسولینتصویر زیبای اصفهاننقش زبان در سلطه و قدرت اابعاد اضافه ی کیهانضعیف و قویحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدوچرخه سواری ورزشی سبک و با خودت نجنگدرک نیازمند شناخت خویش اگل درون گلدانتلاش هایی در بیماران قطع آیا احتمال دارد رویا از آرحم مصنوعیتاثیر کلام در آیات کلام بمرگ تصادفیسیستم تعادلی بدناولویت بندی ها کجاستچالش دیدگاه های سنتی در بفیزیک مولکولها و ذرات در تغییر دیگران یا تغییر خونمیتوان بر سیاه سیاه نوشاحتیاط در تعویض داروهاعقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از انرژی خلاواکسن علیه سرطاندانش قدرت استبازگشت از آثار به سوی خدادرختان چگونه بر تشکیل ابگام کوچک ولی تاثیرگذارگامی در درمان بیماریهای تنفس بدون اکسیژنآیا راهی برای رفع کم آبی زمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیساختار شبکه های مغزی ثابایمپلانت مغزینخستین تمدن بشریفراموشی و مسیر روحانیجنگ داده هانهایت معرفت و شناخت درک عادب برخورد با دیگرانعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل، روان و نفس استیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروهای ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و زندگیپنج اکتشاف شگفت آور در موتو با باورهایت کنترل میشآدم عاقل، وقت خودش را هدرزندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علمسریعترین کامپیوتر موجودایا این جمله درست است کسیچرا حیوانات سخن نمی گوینقفس دور خود را بشکنجهان های بسیار دیگرنوار عصب و عضلهارتباط شگفت مغز انسان و فعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش عاطفی قسمت پنجممنتظر زمان ایده آل نشواعداد بینهایت در دنیای مژن ضد آلزایمرداروی جدید برای دیابتبرنامه ی مسلط ژنها در اخترفتار اجتماعی انسان، حاصپیوندهای پیچیده با تغییرتومورها و التهاب مغزی عاآشنا پنداریزبان متغیرتاثیر روده بر مغزمغز و سیر تکامل ان دلیلی سطح آگاهی، رخدادهای زندگاگر نعمت فراموشی نبود بسنشانه های گذشته در کیهان قانون جنگلجهانی که از یک منبع، تغذینورالژیاز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتی و یهیچ چیز همیشگی نیستموسیقی نوبه بالا بر ستارگان نگاه ککمردرددر محل کار ارزش خودت را ببرخی یونها و مولکول های مرویا و خبر از آیندهپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان شناسی مدرن در سطح سلتوکل بر خداافسردگی و ساختار مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنومغز برای فراموشی بیشتر کشکست حتمیابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزقسم به فقرجایی برای یاد گرفتن باقی چگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیهر جا که جات میشه، جات نیمکانیک کوانتومی بی معنی در برابر حقایق جدیدبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکودک هشت ساله لازم است آدبررسی مغز با امواج مادون روزه داری و بیمار ی ام اس پرسش و چستجو همیشه باقی اسقوط درون جاذبه ای خاص، چتیروفیبان موثر در سکته ی امید نجاتترکیب آمار و ژنتیکنقاشی هایی با بوی گذشته یشبیه سازی سیستم های کوانحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انسانلرزش ناشی از اسیب به عصبنگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز از مغز تخرما منبع بسیار خوب آنتی وقتی تو از یاد گرفتن باز ماده ی تاریکدرمان کارتی سل و تومور مغبیماری ای شبیه آلزایمر و کاهش التهاب ناشی از بیمابشریت از یک پدر و مادر نیروشی جدید در درمان نابینتکامل جریان همیشگی خلقتآنژیوگرافی از مغزسماگلوتید داروی کاهش دهنانیس بی کسانتسلیم شدن از نورون شروع منقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقای موجود زنده از صبور باشحلقه های اسرارآمیزهورمون شیرساز یا پرولاکتمننژیتاز تکینگی تا مغز- از مغز دنیای شگفت انگیز کوانتومبیهوش کردن در جراحی و بیمویرایش DNA جنین انسان، برمحدودیت چقدر موثر استدرمان ساده ی روماتیسمکتابخانهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا مغز تا بزرگسالی توسعرژیم غذایی ضد التهابیتئوری تکامل در پیشگیری و مدل های ریز مغز مینی برینسیلی محکم محیط زیست بر انانسولین هوشمندALS نگاهی کامل بر بیماری وتصویربرداری فضاپیمای آمنقش زبان در سلطه و قدرت اابعاد بالاترطلوع و حقیقتحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواکنش به حس جدیددوپامین قابل حل در آببا خدا باشدرک و احساسگل زندگیتلاشی برای درمان قطع نخاآیا احتمال دارد رویا از آرحم مصنوعیتاثیر کپسول نوروهرب بر نمرگی وجود نداردسیستم دفاعی بدن علیه مغز اولین قدم شناخت نقص های خچاالش ها در تعیین منبع هوفیزیک هوشیاریتغییر دادن ژنها آیا روزی نمای موفقیتاحساس گذر سریعتر زمانعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ادانش محدود به ابعاد چهاربازگشت به ریشه های تکاملدرختان اشعار زمین