دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهش های ژنتیکی غیر تصادفی، تایید شده است

جهش های ژنتیکی غیر تصادفی، تایید شده است .

جهش ها دارای هدف و برنامه خاص به سوی ابزار برتر بقا یا ابزار هوش هستند و جهش ها همیشه تصادفی نیستند.

در قسمت های قبلی در مورد نقش انتخاب طبیعی در تصحیح جهش های ناسازگار با محیط مقالاتی بیان شد ولی وجود این فرایند ترمیمی برای تصحیح خطاها، به آن معنی نیست که جهش ها بدون برنامه هستند.

برنامه ای درونی در ژن ها و کروموزم ها هست که حتی در شرایط مشابه محیطی، می تواند سرعت تکامل و فرگشت را کم و زیاد کند.

حتی در یک بازه زمانی با شرایط متغیر، می تواند سرعت تکامل را رو به ارتقا نگه دارد.(مانند دو میلیون سال اخیر که با وجود شرایط آب و هوایی متغیر و انتخب طبیعی با فشارهای متفاوت، شاهد افزایش اندازه مغز همو ساپینس ها هستیم)

نظریه نئوداروینیسم تکامل با انتخاب طبیعی جهش های تصادفی، باید به تاریخ سپرده شود! تبادلات و مخابره های الکترومغناطیس، ممکن است در فعال کردن و ایجاد جهش در ژن های سالم، نقش داشته باشد.

این تئوری قدیمی، با جهش های جهت دار مورد چالش قرار گرفته است.

تئوری نئوداروینیسم سنتی تکامل، بر اساس انتخاب طبیعی جهش های تصادفی همراه با عقیده و تصورمحوری متعصبانه ای است که بیان میکند تاثیرات محیطی نمیتواند اسیدهای نوکلئیک رابه صورت برنامه ریزی شده، تغییر دهد و به ارث برساند. این عقیده متعصبانه در اوایل سال 1980 همزمان با ورود علم ژنتیک و بررسی روی ژنوم، باطل شد. به همین ترتیب، تصادفی بودن جهش تا سال 1970 مورد تردید بوده است و نشان می دهد سلول هایی- که در معرض انتخاب غیر کشنده قرار میگیرد- به طور مداوم در معرض کدام جهش های جهت دار و سازگار کننده در ژن های خاص هستند؛ به گونه ای- که سلول ها را توانا بر زندگی و تولید مثل میکند.

توجه کنید جهش هایی- که برای سلول ها سازگار هستند تا آنها را برای رشد و زاد و ولد توانا کنند- برای کل موجود زنده اینگونه نیستند و در برخی اندام ها می توانند منجر به تومور یا سرطان شوند بنابراین بهتر است آنها را جهش های جهت دار بنامیم.

در حقیقت این عقیده وجود داشته است که کانسرها ممکن است جهش های جهت داری را درگیر کنند وجان کارین را واداشت در دانشکده هاروارد در بوستون ماساچوست این پدیده را روی باکتری بررسی کند.

یکی از نخستین آزمون هایی که جهش های جهت دار را نشان میداد بر روی یک گونه باکتری E coli با جهش در ژن lacZ است- که تولید پلی پپتید را به صورت ناکامل به پایان می برد؛ بنابراین شکلی- که برای لاکتوز جهش یافته است- فقط وقتی لاکتوز در محیط وجود دارد- نه وقتی لاکتوز در محیط وجود ندارد- نمی تواند از لاکتوز استفاده کند.(وقتی لاکتوز وجود ندارد، به تدریج باکتری به سوی جهش های ترمیمی می رود تا امکان بهره از لاکتوز را فراهم کند).

حتی قابل توجه تر: گونه ای که ژن lacZ در آن، به طور کامل حذف شده است، میتواند ژن خفته ebgA و ژن تنظيم كننده ebgA را- که این ژن را مهار میکند و آنزیم هیدرولیز کننده لاکتوز را کد میکند- دچار جهش نماید. طی رشد، هرکدام از این جهش های نقطه ای با فرکانس کمتر از 8 تا 10 رخ میدهد و هیچ کدام آنها اجازه نخواهد داد گونه فاقد lacZ از لاکتوز استفاده کند ولی به تدریج در زمان کمبود لاکتوز این جهش ها بیشتر می شود تا امکان استفاده از لاکتوز اندک، فراهم شود.

کارینز و همکاران او نتیجه گیری کردند:وقتی ما در نظر میگیریم چه مکانیسمی ممکن است پایه جهشی باشد- که در این مقاله بیان میشود- میبینیم بیولوژی مولکولی از واگشت گراها و ساده انگارها می گذرد و فراتر میرود. اکنون تقریبا همه چیز در سیستم های ویژه ممکن است!!

اطلاعات به صورت آزادانه از RNA بهDNA انتقال پیدا میکند. ناپایداری ژنومی میتواند تحت شرایط استرس، تغییر کند و اگر استرس خیلی زیاد باشد کلا خاموش شود و نمونه هایی وجود دارد که سلولها میتوانند دگرگونی و تمایزهای زیادی در مناطق خاصی از ژنوم خود ایجاد کنند. مهمترین دسته انتقال اطلاعات که هنوز توصیف نشده است بین پروتئین ها و مولکول هایmRNA سازنده آن، جریان دارد.

اگر یک سلول کشف کرد چگونه آن ارتباط را بسازد ممکن است بتواند برخی گزینه ها و شانس ها را بیازماید که بر اساس آن جهش هایی پذیرفته می شود یا بر اساس آن، رد میشود. وقتی این رخ دهد ترجمه برعکس- همانطور که به وسیلهکارینز بیان شده است و همان مکانیسم ها برای جهش های جهت دار است- میتواند از باکتریE-Coli آنطور که پژوهش های جدید نشان میدهد- به انسان منتقل شود.

یکپارچگی واکنش های بیوشیمیایی

مکانیسم های جهش زا در طبیعت در همه سلول های زنده، یکسان هستند و این نمونه دیگری از یکپارچگی بیوشیمی است. یکپارچگی بیوشیمی یک اصل هدایت کننده در مطالعه فرآیندهای شیمی در اورگانیسم های زنده است و برای نمونه متابولیسم انرژی پایه در ارگانیسم های زنده، کاستن و اکس

یده کردن کربوهیدرات ها و آب است.

ولی مطالعه واکنش های بیوشیمی در لوله آزمایشگاه ممکن است بسیار اشتباه برانگیز باشد زیرا واکنشهای بیوشمی در طبیعت اساسا در محیطی رخ میدهد که با آنزیم هایی پر است که مواد اولیه آن، اندک است. برای آنکه به صورت کافی واکنش های بیوشیمی در طبیعت بررسی شود هنریک کاکسر و همکاران او برای بررسی کنترل متابولیسم، پیشقدم شدند. این، یک قالب حرکتی برای آنالیز سرعت ها و جریانات است که به وسیله تغییرات آنزیم ها و متابولیت ها در شرایط پایدار رخ میدهد.

باربارا رایت و همکاران او در دانشگاه مونتانا در آمریکا از معدود بیولوژیست هایی هستند که تصور میکنند وقتی اطلاعات بیوشیمی رشد میکند و همبستگی اطلاعات آزمایشگاهی و اطلاعات محیطی خیلی مبهم میشود- چنین مدل های حرکتی و کینتیک مورد نیاز میشود.

نماهای زنجیروار کنترل- که بر اساس یک رخداد سلولی واحد مثلا فعالیت ژنیاالقای آنزیم است- برای بررسی تاثیرات بیولوژیک در ارتباطات پیچیده بین چندین مجموعه مولکولی و راههای بیوشیمایی، مورد نیاز است.

با این همه، مدل ها در صورتی ارزشمند است که ارزش پیشگویی کننده داشته باشد.

با استفاده از برنامه کامپیوتری mfg ، تیم، مدل های حرکتی و کینتیکی ساختند که به صورت موفقیت آمیز جهش های جهت دار را در سه سیستم متفاوت بررسی میکرد: Ecoliتحت تاثیر کمبود فسفات؛ استرس اکسیداتیو، استرس اسموتیک

و در انسان ها ژن مهار کننده تومور P53 تحت استرس با توکسین ژن و جهش های زیاد سوماتیک، طی پاسخ ایمنی به آنتی ژن خارجی فعال شد و فرکانس ترجمه، 10 هزار برابر و فرکانس جهش، یک میلیون برابر، افزایش یافت. آنها از این مشاهده شروع کردند که واکنش های متابولیک مشابه استرس محیطی خاص، ژنهای خاصی را برای رسیدن به سرعت های زیاد ترجمه و جهش هدف میگیرد و سبب سرعت جهش بیشتر آن ژنها به گونه ای میشود که بیشتربتواند مشکل را حل کند.

عوامل استراس زا به طور معمول منجر به فعالیت حدود 1% ژنوم میشود و آن را رونویسی میکند و جهش میدهد و به این ترتیب، باعث جهت دهی و انتخاب آن جهش هایی میشود که مساله را حل میکند و بر استرس غلبه میکند. اینها با این حال خاموش هستند و بعدا به این موضوع بر میگردم.

برای نمونه در Ecoliگرسنه نگه داشته شده- که در معرض لاکتوز، قرار میگیرد- آنزیم محدود کننده مشخص، b-galactosidase است که با ژن lacz رمز گذاری شده است و میتواند لاکتوز را به گلوکز و گالاکتوز بشکند و اینها قندهای ساده ای هستند که میتوانند با آنزیم های آبشاری متابولیزه شوند تا انرژی و ماده را برای رشد فراهم کند. بنابراین باکتری ها با ژن lacz ناقص به این سمت میرود که ژن را دچارجهش کند تا زمانی که آنزیم دارای فعالیت طبیعی، دوباره بازیابی شود یا در مورد باکتری- که اساسا ژن lacz را ندارد- یک ژن مخفی جدید و تنظیم گرهای آن، جهش پیدا میکنند تا آنزیم جدید در حال فعالیت، ایجاد کند و بتواند لاکتوز را بشکند.

به روش مشابه در سیستم هایی- که به وسیله رایت و همکاران او آنالیز شد- اگر E. coliدر مورد فسفات غیر ارگانیک، گرسنه نگه داشته شود به سوی جهش هایی میرود تا ژنهایی را- که با فسفات تنظیم میشود- غیر فعال کند و این سبب سیستم حمل و نقل جدید فسفات با قابلیت جذب زیاد میشود و فسفات را با غلظت بسیار کمتر، به درون سلول میبرد و نیز آنزیم هیدرولیکی را فعال میکند که میتواند فسفات را از منابع جدید دریافت کند.

در انسان ها استرس بر ژن، رونویسی ژن P53 را فعال میکند و باعث جهش هایی می شود که ژن را غیر فعال میکند. و استرس آنتی ژن غریبه، رونویسی و جهش مناطق ناپایدار آنتی بادی در سلول های B را فعال میکند تا آنتی بادی هایی تولید کند که میتوانند متصل شوند و آنتی ژن های غریبه را خنثی سازند.
(یک هوش درونی در سیستم های زنده وجود دارد که می کوشد آن موجودات را در شرایط دشوار زندگی، باقی نگه دارد. یعنی جهشی هوشمندانه و آگاهانه که فراتر از تاثیر و انتخاب طبیعی، در ابتددا ایجاد می شود تا موجود زنده را سازگار با محیط زندگیش کند)

ایجاد نقاط جهش قابل پیشبینی بر اساس ساختارهای حلقوی پایه ای ثانویه در DNA تک رشته ای
در همه موارد، رونویسی، یک DNA تک رشته ای فراهم میکند که بازهای قابل جهش درونی را جفت نشده، عرضه کند و بازهای قابل جهش عبارتند از گوانین و سیتوزین. اینکه چرا آنها قابل جهش هستند، وابسته به ساختارهای ثانویه حلقوی پایه (SLSs)است که DNA تک رشته ای رونویسی شده، جذب می کند و زنجیره هایی که با هم جفت هستند از هم جدا می شوند تا بازهای جفت نشده را به صورت حلقه، رها کند و اینها بازهای جفت نشده گوانین و سیتوزین هستند که برای ایجاد جهش مستعدتر هستند.
برای همسان سازی شرایط محیطی در پاسخ به سرعت های افزایش یافته رونویسی، الگوریتم کامپیوتر mfg استفاده شد.

طی رونویسی، حساسیت باز برای جهش، وابسته است به پایدار بودن SLSs ثانویه روی دی این ای تک رشته ای و میزانی که باز از هم جدا میشود.(با همسان سازی شرایط محیطی، نقش تاثیرات محیط در ایجاد این جهشها حذف می شود.)
برنامه mfg با برنامه mfoldارتباط دو جانبه دارد و تکه های تک رشته ای با طول و زنجیره مشخص را در هم ادغام می کند و همه ساختارهای ثانویه ممکن را که میتواند از هر کدام از تکه های در هم آمیخته ایجاد شود به ترتیب میزان پایدار بودن آن، گزارش می دهد. mfg پایداری ساختار ثانویه پایدارتر را- که در آن باز قابل جهش از هم جدا نشده است- و نیز میزان چین های کلی را در موردی- که جفت نشده است- گزارش میدهد. ایندکس قابل جهش هر باز جفت نشده محصول دو متغیر است: گوانین و سیتوزین در P53 و اساسا در حلقه دی ان ای تک رشته ای SLSsقرار دارد و این با تجزیه و تحلیل کدون 175 در اکسون 5 و با استفاده از اندونوکلئاز s1 تایید میشود و این، آنزیم، RNA و DNA تک رشته ای را میبرد.
گوانین و سیتوزین جفت نشده، قابل جهش هستند و گوانین جفت نشده به آدنین و سیتوزین جفت نشده به تیمین جهش می یابد. مدارک ناپایداری زمینه ای گوانین و سیتوزین جفت نشده با نمونه های جهش های خاموش، نشان داده شده است و اینها زنجیره اسید آمینه ها را تغییر نمیدهد. در همه موارد بازهای قابل جهش در حلقه های ساختارهای ثانویه شناخته شده، قرار میگیرد.
جهش های زیاد سوماتیک(somatic hypermutation)(SHM) در پیش سازهای لنفوسیت های بی، 10 هزار برابر بیشتر ترجمه میشوند و این به خصوص در فاز 1(somatic hypermutation)(SHM باعث افزایش یک میلیون برابری فرکانس جهش می شود. آنزیمی به نام دآمیناز القا شده با فعالیتی- که RNA را تغییر میدهد- در مکانیسم جهش در (somatic hypermutation)(SHM و نیز در سیستم های دیگر دخیل است.

در سرطان های کبد که با توکسین و درگیری P53ایجاد می شود در دسترس بودن گوانین قابل جهش و جفت نشده در DNA تک رشته ای باعث تغییر سرعت و فرکانس جهش ها میشود. شرایط محیطی در سطح رونویسی نشان میدهد، بیشتر جهش های درونی، گوانین به آدنین است و در دسترس بودن گوانین در DNA تک رشته ای، محدود کننده سرعت فرکانس موتاسیون(جهش) است.

تاثیر دوگانه اکسی رادیکال ها(انواع اکسیژن واکنشی که ازاکسیداسیون ناکامل منشا میگیرد)- که رونویسی را حدود چهار برابر بیشتر می کند و موتاسیون گوانین به تیمیدین را تا 85.8% بیشتر میکند- با کاهش تبدیل و جهش گوانین به ادنین همراه است. بنابراین رادیکال های اکسیژن، با موتاسیون(جهش)های تعیین کننده سرعت، رقابت میکند.
شواهد دیگردر مورد جهش های غیر تصادفی
در انسان ها SHM و بازترکیب تغییر کلاس و نمونه، باعث تغییرات ژنتیکی مشخص در مناطق متفاوت ژنهای ایمنوگلوبولین در لنفوسیت های B در تولید متغیر های آنتی بادی یعنی موتاسیون های نقطه ای در مناطق متفاوت و حذف های بزرگ در مناطق تغییر (switch regions)میشود و هر دوی آنها باعث اختلال سیستم ایمنی میشود. تحریک Bcell- که باعث القای CSR و نه SHM شود- باعث تجمع موتاسیون های نقطه ای شبیهSHM- که وابسته به AID است- در مناطق تغییر mu و بدون ارتباط با CSR می شود. این یافته ها با قدرت مطرح میکند خود AID(activation induced deaminase) یا برخی مولکول های منفرد که با عملکرد تغییر دهنده آر ان ای بر AIDایجاد میشود- ممکن است یک مرحله عام از SHM و CSRرا واسطه گری کند و ممکن است در شکستن دی ان ای به کار گرفته شود.(سلول های ایمنی انسان درمواجهه با دشمن، و پیش ازآنکه تحت تاثیر دشمن(یا آنتی ژن)قرار بگیرد با سرعت زیاد تغییرات ژنتیکی خاصی در ژن های خود ایجاد میکند و آنتی بادی سازگار برای مبارزه، میسازد و این آنتی بادی ها به سرعت وارد مبارزه با آنتی ژن میشوند. این فرایند، پیش از آن است که آنتی ژن بتواند بر ساختار ژنتیکی سلول های ایمنی تاثیر بگذارد.
یعنی باز ما با هوشی درونی در ساختار ژنتیکی مواجه هستیم که کمک می کند سلول های محافظ بدن، برای رهایی از هجوم آنتی ژن ها خود را آماده و مهیا کنند. و جالب اینکه سلول مهاجم هم در مواجهه با سیستم دفاعی فرد میزبان، در خود تغییرات ژنتیکی هوشمندانه ای ایجاد میکند تا بتواند از سیستم دفاعی میزبان بگریزد)

مطالعه دیگری پیشنهاد میدهد شکست دی ان ای دو رشته ای DSBمسئول نقاط داغ موتاسیون در موتاسیون ایجاد شده به وسیله استرس در E coliاست: اولی موتاسیون هایی را ایجاد میکند که در بیشترین مقدار در 2 هزار باز اول رخ میدهد و به صورت لوگاریتمی، تا 60 هزار باز کاهش می یابد. دومی یک ادامه جهش ضعیف را درگیر میکند که تا یک میلیون باز از محل شکست دو زنجیره میرسد. نقاط حساس در مسیر همانند سازی به صورت مستقل به بالا و پایین میرود.آنزیم Rec Dکه اجازه فعالیت DSB- Exonuclease را می دهد برای موتاسیون های قوی منطقه ای و

نقاط حساس با فاصله زیاد، مورد نیاز است ونشان میدهد جداسازی دو رشته و سنتز برای پر کردن شکاف، بهعنوان زیر پایه موتاسیون های نقاط حساس قرار دارد. نقاط حساس نزدیک DSB این احتمال را میگشاید که مناطق ژنومی خاص میتواند برای ایجاد جهش و موتاسیون، مورد هدف قرار بگیرد و میتواند تکامل و فرگشت همزمان در ژنها و دسته های ژنتیکی ایجاد کند.
در پایان، یک پژوهش که تکنیک های ژنتیکی جمعیتی و تبارزایش را با هم مرتبط می کند و تا 34 ژنومE coli را مقایسه می کند به وسیله پژوهشگران در موسسه بیواینفورماتیک اروپا انجام شد( تبارزایش، شاخهای در علم زیستشناسی میباشد که به بررسی ارتباط تکاملی گروههای مختلف جانداران نظیر گونهها یا جمعیتها میپردازد). مطالعه نشان داد سرعت جهش های طبیعی؛ چه سودمند یا غیرسودمند باشد، در عرض 2659 ژن، تغییر میکند و نقاط سرد و داغ موتاسیون، در طول چندین کیلو باز گسترش دارد. تغییرات، تصادفی نیست سرعت پایین تر در ژنهایی است که بسیار عرضه می شود و نمایش دارد و در ژنهایی است که دارای انتخاب پالایشی قویتری هست (و این نشان می دهد آنها به صورت ترجیحی یا با مکانیسم های ترمیمی از جهش و موتاسیون محافظت میشوند).

این یافته ها پیشنهاد میکند سرعت جهش از نظر تکاملی، تنظیم شده است تا خطر جهش های خطرناک را بکاهد. با این همه دانش جدید، عواملی که بر سرعت موتاسیون تاثیر میگذارد و شامل ترمیم همراه با رونویسی و ایجاد موتاسیون وابسته به موقعیت است، این مشاهدات را توضیح نمیدهد و نشان می دهد فرایندهای دیگری باید وجود داشته باشد.
بیش از 12000 پلی مورفیسم نوکلئوتیدهای منفرد آزموده شدهاست. با توجه به اینکه رونویسی، جهش زا و ایجاد کننده موتاسیون است(بر اساس مطالعاتی که قبلا بیان شد)ارتباط منفی بین تظاهر و سرعت موتاسیون، قابل انتظار نیست و این، نشان می دهد راههای ترمیم، همراه با رونویسی وجود دارد. ولی این فرایند به تنهایی کافی نیست زیرا زنجیره رونویسی نشده هم ارتباط بین تظاهر و سرعت جهش را نشان میدهد و آزمون های مولکولی گزارش کرده است که موتاژنز درحضور رونویسی، همراه با ترمیم وجود دارد. بنابراین مکانیسم های دیگری- که عموما ژنهای با تظاهر بالا را درگیر میکند ولی مستقیما با ماشین رونویسی همراه نیست- باید وجود داشته باشد.
سلول چگونه میفهمد کدام ژن جهش یافته است؟
یافته ها نشان می دهد مکانیسم های زیادی هست تا سلول بتواند جهش های مستقیمی را در ژنهای خاص و مناطق خاص در این ژن ها ایجاد کند ولی آنها هیچ دلیلی ارائه نمی دهند که سلول چگونه چنین می کند. من پیشنهاد میدهم پیام های الکترومغناطیس درگیر می شوند. دلایل خوبی وجود دارد که فرض شود مولکول ها به وسیله پیام های الکترمغناطیس با هم در ارتباط هستند و مولکول هایی- که با هم ارتباط دارند- فرکانس های عمومی ای را منتشر می کنند؛ پس می توانند همدیگر را از طریق تشدید و رزونانس جذب کنند. اگر اینگونه باشد لاکتوزی- که طی گرسنگی در مقدار کم، عرضه می شود- پیام های الکترومناطیس قوی ای را به آنزیم نرمال متابولیک خود B- GALACTOSIDASE و ژن آنLACZارسال می کند و این سبب می شود به نوبه خود به رونویسی پاسخ دهد وماشین مغناطیسی لازم را جذب کند تا ژن بتواند رونویسی شود و به آنزیمی ترجمه شود- که لاکتوز را بشکند- و به این ترتیب جریان متابولیک نرمال را برقرارکند.
مورد مشابه در شرایط دیگر استرس و بهبود استرس وجود دارد. تشدید پیام های الکترومغناطیس خیلی درست است و همه نماها را به صورت جهت دار خواهد داشت؛ به ویژه اگر سلول و ارگانیسم از نظر کوانتومی، همدوس باشد . این فرضیه قابل آزمودن است و پیام ها می تواند با دتکتورها(سنسورها) و تحلیل گرهای حساس نشان داده شود.
نتیجه گیری:
موتاسیون ها بسیار غیر تصادفی و جهت مند هستند. مکانیسم های متعددی برای ایجاد جهش ها به کار گرفته میشود و تحت کنترل سلول یا ارگانیسم به عنوان یک پارچه در زمینه محیطی متفاوت هستند و این باعث جهش های قابل تکرار در ژن های خاص می شود. این نتایج بر خلاف دیدگاه نئودارویسیم است که در آن، تکامل وابسته به انتخاب طبیعی موتاسیون های ژنتیکی تصادفی است. به نظر من، پیام های الکترومغناطیس- که به وسیله مولکول های کلیدی ساطع میشود و می تواند استرس را از بین ببرد- مستقیما با هم در ارتباط هستند تا رونویسی و رونویسی ژنهای مورد نیاز را فعال کند.

http://www.i-sis.org.uk/Nonrandom_directed_mutations_confir…

سید احمد الحسن در کتاب توهم بی خدایی میگوید:
(جهش، قانونمند و هدفمند است و بر اساس قانون داخلی نقشه ژنتیکی است و کاملا کور یا فقط بر اساس علل کور نیست!

در مورد کروموزوم ها قانونی حکم میکند که سرعت جهش را تعیین میکند و به معنی واضح تر، نقشه ژنتیکی، قانونمند است و از این رو جهش های بسیار زیادی را در جهتی معین، در دوره زمانی معینی ایجاد می

کند؛ به گونه ای که بر مسیر تکامل در آن فشار می آورد و سبب میشود، شتاب گیرد و با سرعتی زیاد حرکت کند تا در دوره زمانی معینی از تکامل، به هدفی معین یا میتوانیم بگوئیم گونه یا گونه های جدید برسد، سپس سرعت جهش به سکون یا سرعت بسیار کم باز میگردد و تکامل هم همراه با آن، به این سرعت کم بر میگردد،

زیرا تکامل بر اساس جهش هاست و بدون جهش، تکاملی متصور نیست.

و شاید مثال نادر آن، دوره کامبرین یا انفجار کامبرین نباشد بلکه شاید تکامل مغز انسان در دو میلیون سال اخیر باشد و تفسیر منطقی زیاد شدن سرعت جهش به سوی زیاد شدن حجم مغز در انسان یا هموساپینس در مدت اندک دو میلیون سال اخیر، آن است که جهش، قانونمند و هدفمند و بر اساس قانون درونی نقشه ژنتیکی است و کاملا کور یا فقط بر اساس علل کور مانند خطا در نسخه برداری ژنتیکی شکسته شدن به وسیله اشعه های کیهانی نیست.

طبیعتا هر کس بخواهد مفصل در مورد سرعت تکامل و نظر دانشمندان تکامل و آنچه در کتاب توهم بی خدایی در مورد موضوع، بیان کردم، بداند، تفصیل و شرح بیشتر را ان شاءالله، در مراجعه به کتاب خواهد یافت.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلومقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز موج استزبان نیاز تکاملی استواکسن کووید 19 چیزهایی که تنهایی رمز نوآوری استمدل های ریز مغز مینی برینگزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکسفر نامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندتو در میانه ی جهان نیستی مراحل ارتقای پله پله کیهپیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکنور دروناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای بنیادی مصنوعی دریاد گرفتن مداومتوهم بی خداییمشکلات روانپزشکی در عقب پروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSچگونه مغز پیش انسان یا هماستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کاروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوخت هیدروژنی پاککلمات بلند نه صدای بلندتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهافاجعه ی جهل مقدسنگاه از درون مجموعه با نگاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسیستم تعادلی بدنکوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل فردا را نمیدانیمنازوکلسینبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است میوتونیک دیستروفیسازگاری با محیط بین اجزاکاهش دوپامین عامل بیماریتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تنقش محیط زندگی و مهاجرت دخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلقانون جنگلچرا مغز انسان سه هزار سالزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های بین زن و مرد فقما اشیا را آنطور که هستندسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگلوب فرونتال یا پیشانی مغنسبیت عام از زبان دکتر برزندگی زودگذربیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهتلاشی تازه برای گشودن معماست مالی با هوش انسانیتلاشی جدید در درمان ام اسماشین دانششواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز انقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقمقابله با کرونا با علم اسهمه چیز در زمان مناسبزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن کرونا و گشودن پنجرتنبیه چقدر موثر استمدیون خود ناموجودگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استسفر به مریخ در 39 روزوراپامیل در بارداریتوقف؛ شکستمرز مرگ و زندگی کجاستپیوند اندام از حیوانات بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسنورون هاي مصنوعی می تواناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلام تا روشنایییاد بگیر فراموش کنیتوهم تنهاییمشاهده گر جدای از شیء مشاپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام چگونه هموساپينس بر زمین استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسودمندی موجودات ابزی بر کلوزاپین داروی ضد جنونتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه حقیقی نگاه به درون ااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنبع خواب و رویاسیستم دفاعی بدن علیه مغز کووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر فرزندان زمان خودنباید صبر کرد آتش را بعد به هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نتررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانمیگرن و پروتئین مرتبط با ستم با شعار قانون بدترین کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استنقش نگاه از پایین یا نگاهخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرقانون جنگلچرا مغزهای ما ارتقا یافت زمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های تکاملی در مغز وما به جهان های متفاوت خودسردرد و علتهای آنکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمننقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتلوتیراستامنسبت ها در کیهانزندگی سلول در بدن، جدای اویتامین دی گنجینه ای بزرتمایل زیاد به خوردن بستنمبانی ذهنی سیاه و سفیدشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به ملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز در زمان کنونی استزبان و بیان نتیجه ساختماواکسن کرونا از حقیقت تاتتهدیدهای هوش مصنوعیمدیریت اینترنت بر جنگپل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(نهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی منابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتسفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید مثل اولین ربات های مرز بین انسان و حیوان کجاپیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی نورون های ردیاب حافظهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلاح و راهزنییادگیری مهارت های جدید دتوهم جداییمشاهده آینده از روی مشاهپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویچگونه هوشیاری خود را توساستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسی و سه پل اصفهانکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه دوبارهاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکمنتظر نمان چیزی نور را بهسکوت و نیستیکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند مغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آفرضیه ای جدید توضیح میدهنبرو و انرژی مداومبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمراز تغییربسیاری از بیماری های جدیمیگرن سردردی ژنتیکی که بستم، بی پاسخ نیستکایروپاکتیک چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتنقش نظام غذایی در تکامل مخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانقانونمندی و محدودیت عالمچرا ویروس کرونای دلتا وازمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال تفاوت های زبانی سرمنشا تما با کمک مغز خود مختاريمسردرد تنشنکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیننقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری لوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبت طلایی، نشانه ای به سزندگی، مدیریت انرژیویروس مصنوعیویرایش DNA جنین انسان، برتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمباحث مهم حس و ادراکشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز، ثبت می شودزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کرونا ساخته شده توتو یک معجزه ایمداخله ی زیانبار انسانپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیسفر دشوار اکتشافورزش هوازی ، بهترین تمریتولید یا دریافت علممرز جدید جستجو و اکتشاف، پیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصننوروپلاستیسیتی چیستاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوممنبع هوشیاری کجاست قسمت سلسله مباحث هوش مصنوعییادآوری خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علممطالبه ی حق خودپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی تومعرفت و شناختحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی چگونه واکسن کرونا را توزاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیلی محکم محیط زیست بر انکلرال هیدرات برای خوابانتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رفتون های زیستینگاهی بر قدرت بینایی درااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلامنحنی که ارتباط بین معرفسکوت، پر از صداکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرفساد اقتصادی سیتماتیک درچت جی پی تیبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیمیگرن شدید قابل درمان اسستون فقرات انسان دو پا جلکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگنقش نظریه تکامل در شناساخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا پس از بیدار شدن از خوزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت ایستایی و تکاپوما بخشی از این جهان مرتبطسردرد سکه ایکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دنقش ذهن و شناخت در حوادث از تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیلیروپریم داروی ترکیبی ضدنشانه های گذشته در کیهان زونیسومایدنشانه های پروردگار در جهزونا به وسیله ویروس ابله واقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن پیشرفته ی پیشینیانمجموعه های پر سلولی بدن مشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و ممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه ی سردردها بی خطر نیستزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن ایرانی کرونا تولیدتو یک جهان در مغز خودت هسمدارک ژنتیکی چگونه انسانپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا منابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیمزایای شکلات تلخ برای سلپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغنوروز یا روز پایانیاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما امنبع هوشیاری کجاست قسمت سلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاری خدا نزدیک استتوهم جسممطالبی در مورد تشنجپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسچگونه آن شکری که می خوریماسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسینوریپا داروی ترکیبی ضدکمردردتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استفروتنی و غرورنگاهی بر توانایی اجزاي باعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و منشأ اطلاعات و آموخته ها سکته مغزیکودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویامغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنفشار و قدرتچت جی پی تیبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نممیدان مغناطيسي زمین بشر ستارگانی قبل از آغاز کیهکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بنقش هورمون های تیروئید دخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بقبل از آغازچرا ارتعاش بسیار مهم استزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیما تحت کنترل ژنها هستیم یسردرد عروقی میگرنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازنقش روی و منیزیم در سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکلیس دگرامفتامین یا ویاسبیماری دیستروفی میوتونیلا اکراه فی الدیننظام مثبت زندگیزیباترین چیز در پیر شدنواقعیت چند سویهتمدن بشری و مغز اخلاقیمحل درک احساسات روحانیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه چشمی مراقب و نگهبازبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن اسپایکوژنتو کز محنت دیگران بی غمیمروری بر تشنج و درمان هایپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتولید سلولهای جنسی از سلمسمومیت دانش آموزان بی گپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی نوشیدن چای برای مغز مفید از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع هوشیاری کجاست قسمت سم زنبور ، کلیدی برای وارژن همه چیز نیستتوهمات و شناخت حقیقتمطالعه ای بیان میکند اهدپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عمغز قلبحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتچگونه انتظارات بر ادراک اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیگار عامل افزایش مرگ ومکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و مغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی مفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهت را بلند کناعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانمنشاء کوانتومی هوشیاری اسال سیزده ماههکودکان خود را مشابه خود تتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه مغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری فضای قلب منبع نبوغ استنتایج نادانی و جهلبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیمیدان های مغناطیسی قابل سخن نیکو مانند درخت نیکوکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیایستادن در برابر آزادی بنقش هورمون زنانه استروژنخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بقبل از انفجار بزرگچرا بیماری های تخریبی مغزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوتهای جنسیتی راهی برامانند آب باشسرطان کمیت گراییکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماننقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی تکامل در درمان بیزیباترین چیز در افزایش سواقعیت چیستتمدن زیر آبمحل درک احساسات روحانی دشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تنمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنمن پر از تلخیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو پیچیده ترین تکنولوژی مرکز هوشیاری، روح یا بدن پنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردتولترودینمسمومیت دانش آموزان، قماپیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدینوعی سکته مغزی ، وحشتناک ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان همنبع هوشیاری کجاست قسمت سماگلوتید داروی کاهش دهنژن همه چیز نیستتوپیراماتمعماری، هندسه ی قابل مشاپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنفلج نخاعی با الکترودهای چگونه به سطح بالایی از هواصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاهچاله هاکمردرد و علل آنتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا اعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير مهندسی ژنتیک در حال تلاش سانسور از روی قصد بسیاری کودکان را برای راه آماده تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسقفس ذهننجات در راستگوییبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای مترحم مصنوعیبعد پنجممیدان های کوانتومی خلاسخن و سکوتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش انقش ویتامین K در ترمیم اسخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروقبرستان ها با بوی شجاعتچرا حیوانات سخن نمی گوینزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگتقلید مرحله ای نسبتا پیشماه رجبسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی الایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه ی تکامل در درمان بیزیر فشار کووید چه باید کرواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج محدودیت چقدر موثر استشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه داناتر از ما وجود دزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن دیگر کرونا ساخته شتو آرامش و صلحیمرکز حافظه کجاستپول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی منوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين منابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دسفرنامه سفر به بم و جنوب وزن حقیقی معرفت و شناختتومورها و التهاب مغزی عامسیر دشوار تکامل و ارتقاپیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکننیکولا تسلااسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنبع هوشیاری کجاست قسمت سندرم کووید طولانیژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان مغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه باغبانی باعث کاهش اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا بقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیممهربانی، شرط موفقیتسانسور بر بسیاری از حقایکوری گذرای ناشی از موبایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسقفس را بشکننخاع ما تا پایین ستون فقربه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونامیدان بنیادین اطلاعاتسخن پاک و ثابتکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کنقش ژنتیک در درمان اختلااز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا حجم مغز گونه انسان درزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را تقلید از روی طبیعتماپروتیلینسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی در رشد و انقش زنجبیل در جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سللبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت های متفاوتتمرکز و مدیتیشنمحدودیت های حافظه و حافظشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن دیگری ضد کرونا از دتو افق رویداد جهان هستیمرکز حافظه کجاستپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پندارینوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و منابع بی نهایت انرژی در دهورمون شیرساز یا پرولاکتسفری به آغاز کیهانوزوز گوشتومورهای نخاعیمسئول صیانت از عقیده کیسپیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواننیاز به آموزش مجازی دیجیاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنبع هوشیاری کجاست قسمت سندرم گیلن باره به دنبال ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتفلج خوابچگونه تکامل مغزهای کنونیاصل علت و تاثیرهوش احساسیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ها، دارای پرتو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا بلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماموفقیت هوش مصنوعی در امتساهچاله ها تبخیر نمیشودکی غایب شدی تا نیازمند دلتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی مغز، فقط گیرندهحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریقلب و عقلنخستین تمدن بشریبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزارساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونامیدازولام در درمان تشنج سختی ها رفتنی استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش گرمایش آب و هوا در هماز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسقدرت مردمچرا خشونت و تعصبزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز تقلید از طبیعتماجرای جهل مقدسشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشلحظات خوش با کودکاننظریه ی ریسمانزیرک ترین مردمواقعیت و مجازتمرکز بر هدفمخچه فراتر از حفظ تعادلشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ چند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمزبان جانسوزواکسن سرطانتو انسانی و انسان، شایستمرکز خنده در کجای مغز استپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپندارینوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و منابع جدید انرژیهوش فوق العاده، هر فرد اسسقوط درون جاذبه ای خاص، چیک پیام منفرد نورون مغزی تومورهای ستون فقراتمسئولیت جدیدپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسچیز جدید را بپذیراستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سندرم پیریفورمیسژن ضد آلزایمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیفلج خواب چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل اصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنفرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا بلوغ چیستهوشیاری کوانتومیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودمولتیپل اسکلروز در زنان سایه را اصالت دادن، جز فرکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وسایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم بامغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانقلب دروازه ی ارتباطنخستین تصویر از سیاهچالهبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در ترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهومکان زمان یا حافظه زمانسرنوشتکتاب، سفری به تاریختاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد نقش پیش زمینه ها و اراده از کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهقدرت کنترل خودچرا در مغز انسان، فرورفتزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس تقویت استخوان در گرو تغذماجرای عجیب گالیلهشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیملرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه تکامل در درمان بیمزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت و انعکاستمساح حد واسط میان مغز کومخچه ، فراتر از حفظ تعادلشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف چند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن سالمباد و موجمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیمرگ چیستپوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغیینوار مغز در فراموشی هااز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی می تواند بر احسلول های مغزی عامل پارکییک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالیمسئولیت در برابر محیط زیپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسچیزی منتظر شناخته شدناستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسندرم پس از ضربه به سرژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پامغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیفلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همفرایند تکامل و دشواری هاچالش دیدگاه های سنتی در ببلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امواد کوانتومی جدید، ممکنساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهوامغزتان را در جوانی سیمکشحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانقلب روباتیکنخستین روبات های زنده ی جبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیبعد از کرونا دلخوشی بیهومکانیک کوانتومی بی معنی سریع دویدن مهم نیستکتابخانهتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش آتش در رسیدن انسان بهاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتقدرت انسان در نگاه به ابعچرا ذرات بنیادی معمولاً زنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحتقویت حافظه یا هوش مصنوعماده ی تاریکشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماننقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار الرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه تکامل در درمان بیمزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریمخچه ابزاري که وظیفه آن فشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ومنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن ضد اعتیادتو با باورهایت کنترل میشمرگ و میر پنهانپیموزایدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استنوار مغز در تشخیص بیماری از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایسلول های بنیادییک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم فضای خالی یا توهم فضمستند جهان متصلپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیچیزی خارج از مغزهای ما نیاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم دزدی ساب کلاوینژنها ، مغز و ارادهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه حافظه را قویتر کنیاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ی تولید کنندهکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکفرایند حذف برخی اجزای مغچاالش ها در تعیین منبع هوبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانموجود بی مغزی که می تواندساخت شبکه عصبی با الفبای کیست هیداتید مغزتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتایندرالمغط یک گیرنده استخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلقلب را نشکننرمش های مفید برای درد زابه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر تفکر قبل از کارمکانیزمهای دفاعی در برابسریعترین کامپیوتر موجودکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش انتخاب از طرف محیط، ناز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداقدرت ذهنچراروياها را به یاد نمی آزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایتقویت سیستم ایمنیماده ی خالیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمزیست، مرز افق رویداد هستوالزارتان داروی ضد فشار تنفس هوازی و میتوکندریمخچه تاثیر گذار بر حافظهشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیزبان شناسی نوین نیازمند واکسن علیه سرطانتو باید نیکان را به دست بمرگ و میر بسیار بالای ناشپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیعسلول های بنیادی منابع و ایک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مشکل از کجاستپیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیمعنی روزهحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس وچیزی شبیه نور تو نیستاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم سردرد به دلیل افت فژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه محدود و تک جانبه، مشاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ی ابلهانکنترل جاذبهتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدفراتر از دیوارهای باورناتوانی از درمان برخی ویبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنموجودات مقهور ژنها هستندساختن آیندهکیست کلوئید بطن سومتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان النفرت، اسیب به خود استخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اقیچی ژنتیکینرمش های مفید در سرگیجهرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به تفکر خلا ق در برابر توهم ما انسانها چه اندازه نزدسرگیجه از شایعترین اختلاکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواننقش اتصالات بین سلولهای از انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای اقدرت عشقچراروياها را به یاد نمی آزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاتلقین اطلاعات و حافظهماده ای ضد التهابیشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیلزوم سازگاری قانون مجازاهفت چیز که عملکرد مغز تو زاوسکا درمان گوشرواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس بدون اکسیژنمدل همه جانبه نگر ژنرالیگذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی امنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسنی با تاثیر دوگانه اتو تغییر و تحولیمرگ انتقال است یا نابود شپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتنوار عصب و عضلهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بدن تو پیر نیستنیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم چیستمشکلات نخاعیپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استمعادله ها فقط بخش خسته کنحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلنکاتی در مورد تشنجاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه انسان محدود به ادرااصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهفرد موفقناتوانی در شناسایی چهره به مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورموسیقی نوساختار فراکتال وجود و ذهکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسینقش قهوه در سلامتیخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های موثر در کمردردرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستتفاوت مغز انسان و میمون هما انسانها چه اندازه نزدسرگردانیکریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانقش تیروئید در تکامل مغزاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اقضاوت ممنوعنزاع بین جهل و علم رو به پزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانتلاش ها برای کشف منابع جدماده، چیزی نیستشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دلزوم عدم وابستگی به گوگل هفت سین یادگاری از میراث زبان مشترک ژنتیکی موجوداواکنش به حس جدیدتنها مانع در زندگی موارد مدل هولوگرافیک ژنرالیزهگربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکنه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانزبان، وسیله شناسایی محیطواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو جهانی هستی که خودش را مرگ تصادفیپیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردنوار عصب و عضلهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول عصبی شاهکار انطباق یکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودمشکلات بین دو همسر و برخیپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندمعجزه های هر روزهحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدچگونه مولکول های دی ان ایاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورفیزیک و هوشیارینگاه از بیرون مجموعهاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ابلهانکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنفرد یا اندیشهنادیدنی ها واقعی هستندبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی موسیقی هنر مایع استساختار شبکه های مغزی ثابکاهش التهاب ناشی از بیماتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش مهاجرت در توسعه نسل اخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSقانون مندی نقشه ژنتیکی منرمشهای مهم برای تقویت عرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها و تمایزها کلید بما اکنون میدانیم فضا خالسربازان ما محققا غلبه می کریستال زمان(قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستینقش حفاظتی مولکول جدید داز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسقطار پیشرفتنزاع بین علم و نادانی رو زندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتتلاش هایی در بیماران قطع ماده، چیزی بیش از یک خلا شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگوشه بیماری اتوزومال رسسگوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرنقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتمقاومت به عوارض فشار خون هم نوع خواری در میان پیشیزبان چهار حرفی حیات زمینواکسن های شرکت فایزر آمرتنها در برابر جهانمدل هولوگرافیک تعمیم یافگزیده ای از وبینار یا کنفشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و نه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینسفر فقط مادی نیستوبینار اساتید نورولوژی دتو دی ان ای خاص ميتوکندريمرگی وجود نداردپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سنوبت کودکاناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای ایمنی القا کنندهیافته های نوین علوم پرده توهم وجودمشکلات روانپزشکی پس از سپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا معجزه ی چشمحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریچگونه میتوان با قانون جناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکل اقیانوس در یک ذرهتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبافیزیکدانان ماشینی برای تنگاه از دور و نگاه از نزداطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسیر آفرینش از روح تا مغز کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود منمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویفرد حساس از نظر عاطفی و بنادانی در قرن بیست و یکم،به نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ممیهمانهای ناخوانده عامل سادیسم یا لذت از آزار دادکاهش حافظه هرچند فرایندیتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپنقش میدان مغناطیسی زمین خلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی قانون گذاری و تکاملچرا ماشین باید نتایج را پز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها را به رسمیت بشناما از اینجا نخواهیم رفتسردرد میگرنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیملمس کوانتومینزاع بین علم و جهل رو به پزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی برای درمان قطع نخاماست مالیشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و