دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا برای تولید مثل همیشه نیازمند دو جنس هستیم

آیا برای تولید مثل همیشه نیازمند دو جنس هستیم؟! نمونه های از تولید مثل در حیوانات را- که فقط به وسیله مادر
انجام میشود- در زیر مشاهده کنید

علاوه بر موارد زیر، امروزه نمونه هایی از همانند سازی بدون نیاز به جنس مخالف، در حیوانات، به دست انسان انجام شده است.

http://www.dw.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3/g-42540344?maca=ar-Facebook-sharing


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چیزی خارج از مغزهای ما نیارزش حقیقی زبان قسمت دومآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاضطراب و ترسجمجمه انسان های اولیهسریعترین کامپیوتر موجودما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز بزرگ چالش است یا منفعاگر نعمت فراموشی نبود بسکاهش التهاب ناشی از بیماتولید سلولهای جنسی از سلدرمان جدید میگرن با انتی درمانهای بیماری پارکینسچگونه مغز پیش انسان یا همارزش حقیقی زبان قسمت سومآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر انتخاب از طرف محیط زندگی هوشمند در خارج از زفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییسرگیجه از شایعترین اختلاماه رجبافراد آغاز حرکت خودشان رواکنش های ناخودآگاه و تقبحثی درباره احساسات متفاخواب عامل دسته بندی و حفطمقالاتمغز بزرگ چالشهای پیش رواگر تلاش انسان امروز براکایروپاکتیک چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای درک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه هموساپينس بر زمین از نظر علم اعصاب یا نرووسآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر ترکیبات استاتین (سزیباترین چیز در افزایش سفلج خوابهوش مصنوعی الفاگواطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییسردرد و علتهای آنماپروتیلینافزایش قدرت ادراکات و حسواکسن سرطانبحثی درباره احساساتی غیرخودآگاهی و هوشیاريتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز حریص برای خون، کلید تابزار هوش در حال ارتقا ازکاربرد روباتهای ريزنانوتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک و احساسچگونه آن شکری که می خوریماز نظر علم اعصاب اراده آزآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر دپاکین بر بیماری مزیرفون داروی ضد ام اسفلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کبلندی در ذهن ما درک بلندیجهش های ژنتیکی مفید در ساسردرد تنشنمبانی ذهنی سیاه و سفیدالکتروتاکسی(گرایش و حرکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبخش دیگری در وجود انسان هخودآگاهی و هوشیاريصفحه اصلیمغز زنان جوانتر از مغز مرابزارهای بقای موجود زندکاربرد روباتهای ريز، در توسعه برخی شغل ها با هوش درک احساسات و تفکرات دیگچگونه انتظارات بر ادراک از نظر علم اعصاب اراده آزآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر داروهای ضد التهاب زبان چهار حرفی حیات زمینفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک تا کبه زودی شبکه مغزی به جای جهش های ژنتیکی غیر تصادفسردرد سکه ایمجموعه های پر سلولی بدن مالتهاب شریان تمپورالوراپامیل در بارداریبرنامه و ساختار پیچیده مخطا در محاسبات چیزی کاملسوالات پزشکیمغزهای کوچک بی احساسابزارهای پیشرفته ارتباط کجای مغز مسئول پردازش تجتوصیه های غیر دارویی در سدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه باغبانی باعث کاهش از آغاز خلقت تا نگاه انساآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و بیان، در سایه پیشرفیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک تا کبوزون هیگز چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دسرعت فکر کردن چگونه استمحل درک احساسات روحانیامیوتروفیک لترال اسکلروورزش هوازی مرتب خیلی به قبرین نت به جای اینترنتخطا در محاسبات چیزی کاملپیامهای کاربرانمغزتان را در جوانی سیمکشابزارهای دفاعی و بقای موکشف مکانیسم عصبی خوانش پتوصیه هایی در مصرف ماهیدرک عمیق در حیواناتچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و تکلم برخی بیماریهفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری گیلن باره و بیمارجهشهای مفید و ذکاوتی که دشلیک فراموشیمحل درک احساسات روحانی دامگا سه عامل مهم سلامتورزش هوازی ، بهترین تمریبرای پیش بینی آینده مغز ددفاع در برابر تغییر ساختسایتهای دیگرنقش قهوه در سلامتیاثر مضر مصرف طولانی مدت رکشف مکانیسمی پیچیده در بتوضیحی ساده در مورد هوش مدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکنیکی تا مغز از مغز تآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت چفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ای شبیه ام اس مولتجاذبه و نقش آن در شکلگیریشنا در ابهای گرم جنوب نیمحدودیت های حافظه و حافظامروز دانش ژنتیک هیچ ابهورزش و میگرنبرخی نکات از گاید لاین پردقیق ترین تصاویر از مغز انقش مهاجرت در توسعه نسل ااثرات مفید قهوهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتکامل چشمرقیبی قدرتمند در برابر مچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت افراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری بیش فعالیحافظه و اطلاعات در کجاست شناخت و معرفت، و نقش آن دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلانفجار و توقف تکاملی نشاورزش بهترین درمان بیش فعبرخی اثرات مضر ویتامین ددلایلی که نشان میدهد ما بنقش هورمون های تیروئید داثرات مضر ماری جواناکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتکامل ابزار هوش ، راه پر رموزی از نخستین تمدن بشرنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز و از مغز آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری تی تی پیحافظه و اطلاعات در کجاست شناسایی سلول های ایمنی امخچه ابزاري که وظیفه آن فانگشت نگاری مغز نشان میدورزش در کمر دردبرخی اختلالات عصبی مثانهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش ژنتیک در درمان اختلااجزای پر سلولی بدن انسان گنجینه ای به نام ویتامین تکامل زبانرمز و رازهای ارتباط غیر کنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی در کامپیوترهابیماری ضعف عضلات نزدیک بحافظه و اطلاعات در کجاستشواهدی از دنیسوان(شبه نئمدارک ژنتیکی چگونه انساناندوهگین نباش اگر درب یا وزوز گوشبرخی بیماری ها که در آن بديدن با چشم بسته در خواب نقش انتخاب از طرف محیط، ناجزایی ناشناخته در شکل گگیاه خواری و گوشت خوار کدتکامل ساختار رگهای مغزی رویای شفافناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماریهای تحلیل عضلانی احس چشایی و بویاییشاهکار قرنمروری بر تشنج و درمان هایانسان قدیم در شبه جزیره عیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی توجهات در ببمار پاردی متیل فومارات(زادیوا)(نقش اتصالات بین سلولهای احساس گذر سریعتر زمانگالکانزوماب، دارویی جدیتکامل شناخت انسان با کشفروبات های ریز در درمان بیناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیهوش کردن در جراحی و بیمحس و ادراک (قسمت اول )شبیه سازی میلیون ها جهان مرکز خنده در کجای مغز استانسان جدید از چه زمانی پایکی از علل محدودیت مغز امبرخی سيناپسها طی تکامل و دژا وو یا اشنا پندارینقش حفاظتی مولکول جدید داخلاق و علوم اعصابگامی در درمان بیماریهای تئوری تکامل امروز در درمتئوری تکامل در پیشگیری و روح رهایینخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی درمانگر کامپیبیوگرافیحس و ادراک (قسمت دوم )شبیه سازی سیستم های کوانمرگ انتقال است یا نابود شانسان عامل توقف رشد مغزیادگیری مهارت های جدید دبررسي علل احتمالي تغيير دژاوو یا آشناپندارینقش حیاتی تلومر دی ان آ داختلال در شناسایی حروف و گاهی لازم است برای فهم و گاهی مغز بزرگ چالش استتا 20 سال آینده مغز شما به روزه داری و بیمار ی ام اس نخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیوگرافیحس و ادراک قسمت چهارمشباهت زیاد بین سلول هاي عمراحل ارتقای پله پله کیهانعطاف پذیری مکانیسمی علیادآوری خواب و رویابررسی و اپروچ جدید بر بیمدانشمندان ژنی از مغز انسنقش داروهاي مختلف معروف اختلالات مخچهاختلالات حرکتی در انسانگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر مشاهده بر واقعیت بروش مقابله مغز با محدودینرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیان ژن های اسکیزوفرنی دحس و ادراک قسمت پنجمشباهت زیاد بین سلول هاي عمزایای شکلات تلخ برای سلاولین هیبرید بین انسان وژن هوش و ساختارهای حیاتی بررسی سیستم تعادلی بدن ادانشمندان روش هاي جدیدی نقش روزه داری در سالم و جنقش رژیم غذایی در رشد و ااختلالات صحبت کردن در انگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر نگاه انسان بر رفتاروش های صرفه جویی در ایجانرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر رو ح و روان بر جسمسفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش احساسیبیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک قسمت سومشش مرحله تکامل چشممسیر دشوار تکامل و ارتقااولین مورد پیوند سر در انژن یا نقشه توسعه مغز و نقبررسی علل کمر درد در میاندانشمندان روشی برای تبدینقش زبان در سلطه و قدرت اادامه بحث تکامل چشمگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر نگاه انسان بر رفتاروش هایی ساده برای کاهش اچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر رژیم گیاه خواری بر سلولهای بنیادی مصنوعی درلزوم سازگاری قانون مجازاهوش احساسیبیشتر کمردردها نیازی به حساسیت روانی متفاوتششمین کنگره بین المللی سمشکلات نخاعیاولین تصویر در تاریخ از سژنها نقشه ایجاد ابزار هوبزرگ شدن مغز محدود به دورداروهای مصرفی در ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اادغام میان گونه های مختلگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر ویتامین دی بر بیماروش صحبت کردن در حال تکامچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر رژیم گیاه خواری بر سلسله مباحث هوش مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازاهوش عاطفی بیشتر در زنانبا هوش مصنوعی خودکار روبخلاصه ای از مطالب همایش مصرع و درمان های آنمشاهده آینده از روی مشاهاولین سلول مصنوعیژنها ، مغز و ارادهبسیاری از بیماری های جدیداروهای ضد بیماری ام اس ونقش غذاها و موجودات درياادغام دو حیطه علوم مغز و گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر ژنها بر اختلالات خروشهای نو در درمان دیسک بچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر سم زنبور ، کلیدی برای وارممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش عاطفی در زنان بیشتر ابارداری بدون رحمخواندن ، یکی از شستشو دهنضررهای مصرف شکر و قند بر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهاوکرلیزوماب داروی جدید شژنهای هوش ، کدامندتفاوت مغز انسان و میمون هداروی فامپیریدین یا نورلنقش غذاها و موجودات درياارتقا و تکامل سنت آفرینش پمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر کپسول نوروهرب بر نروشهای شناسایی قدرت شنواچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر رژیم گیاهخواری بر سودمندی موجودات ابزی بر منابع انرژي پاک سرچشمه حهوشیاری کوانتومیبازگشت از آثار به سوی خداخواب سالم عامل سلامتیضررهای شکر بر سلامت مغزمغز چون ابزار هوش است دلیايندگان چگونه خواهند دیدکلرال هیدرات برای خوابانتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی تشنجی درباردارینقش غذاها و موجودات درياارتوکين تراپی روشی جديد پنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر کپسول نوروهرب بر تروشی برای بهبود هوش عاطفچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیاهچاله و تکینگی ابتدایمولتیپل اسکلروز در زنان هوش، ژنتیکی است یا محیطیبازسازي مغز و نخاع چالشی خواب سالم عامل سلامتی و یطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز چگونه صداها را فیلتر ايا اراده آزاد توهم است یکمردرد و علل آنتقلید مرحله ای نسبتا پیشداروی جدید s3 در درمان ام نقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتباط میکروب روده و پارپیموزایدتاثیر کپسول نوروهرب بر سروشی جدید در درمان قطع نخچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیاره ابلهانمواد کوانتومی جدید، ممکنهیچگاه از فشار و شکست نتربحتی علمی درباره تمایل بظهور امواج مغزی در مغز مصمغز آیندگان چگونه است ؟ايا اراده آزاد توهم است یکمردرد با پوشیدن کفش مناتلقین اطلاعات و حافظهداروی جدید ضد میگرنچند جهانیارتباط چاقی و کاهش قدرت بپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر کپسول نوروهرب بر سروشی جدید در درمان سکته منزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل سلولهای محافط به سسیاره ابلهانموجود بی مغزی که می تواندهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحث درباره پیدایش و منشاعلم به ما کمک میکند تا مومغز انسان ایا طبیعتا تماای آنکه نامش درمان و یادشکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتلاش هایی در بیماران قطع داروی ضد تشنج با قابليت تچندین ماده غذایی که ماننارتباط هوش ساختار مغز و ژپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وريتوکسيمب در درمان ام اسنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز- از مغزتتری فلوپرازینسیر آفرینش از روح تا مغز موجودات مقهور ژنها هستندهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحثی در مورد نقش ویتامينعلایم کمبود ویتامین E را مغز انسان برای شادمانی طایندرالکنگره بین المللی سردرد دتلاشی برای درمان قطع نخاداروی ضد تشنج با قابليت تچه زیاد است بر من که در ایارتباط انسانی، محدود به پیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وریواستیگمیننزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز، از مغز تری فلوپرازینسیستم تعادلی بدنمیهمانهای ناخوانده عامل هدف از تکامل مغزبحثی جالب درباره محدودیتعلایم کمبود ویتامین E را مغز انسان برای شادمانی طایا کوچک شدن مغزانسان الکنگره بین المللی سردرد دتلاشی جدید در درمان ام اسداستانها و مفاهیمی اشتباچهار میلیارد سال تکامل بارتباط شگفت مغز انسان و فپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد ورژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونظریه تکامل در درمان بیمازدواج های بین گونه ای، رتسلیم شدن از نورون شروع مسیستم دفاعی بدن علیه مغز میگرن سردردی ژنتیکی که بهزینه ای که برای اندیشیدبحثی در مورد نقش کلسیم و علت خواب آلودگی بعد از خومغز انسان رو به کوچک تر شایا ابزار هوشمندی یا مغز کندر در بیماریهای التهابتمایل زیاد به خوردن بستندر مانهای کمر دردچهار ساعت پس از کشتار خوکارتباط شگفت انگیز مغز انپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رهفت چیز که عملکرد مغز تو استفاده از هوش مصنوعی در تشنج چیستسکته مغزیمیدان مغناطيسي زمین بشر هستي مادي ای که ما کوچکتربحثی در مورد عملکرد لوب فعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز انسان رو به کوچکتر شدایا بیماری ام اس (مولتیپکوچک شدن مغز از نئاندرتاتمدن قدیمی ای در جنوب ایردر چه مرحله ای از خواب ، رنوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط شگفت انگیز مغز انپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رهفت سین یادگاری از میراث استیفن هاوکینگ در مورد هتغییر الگوی رشد مغزی با زساخت شبکه عصبی با الفبایمکانیزمهای دفاعی در برابهستی ما پس از شروعی چگال بحثی درباره هوش و تفاوتهعید نوروز مبارکمغز ایندگان چگونه استایا بدون زبان میتوانیم تکودک ایرانی که هوش او از تمساح حد واسط میان مغز کودر هم تنیدگی کوانتومی و پنورون هاي مصنوعی می توانارتباط غیرکلامی بین انساپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستهمیشه عسل با موم بخوریماستیفن هاوکینگ در تفسیر تغییر زودتر اتصالات مغزیساخت شبکه عصبی مصنوعی با ما انسانها چه اندازه نزدو هر کس تقوای خدا پیشه کنبحثی درباره هوش و تفاوتهعامل کلیدی در کنترل کارآمغز ابزار برتر بقاایا تکامل هدفمند استکودکان خود را مشابه خود تتنفس هوازی و میتوکندریدرمان های بیماری آلزایمرنوروپلاستیسیتی چیستارتروز یا خوردگی و التهاپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقهوموارکتوس ها ممکن است داستخوان های کشف شده، ممکتغییر عمودی سر انسان از پساختار شبکه های مغزی ثابما انسانها چه اندازه نزدویتامین E برای فعالیت صحبحثی درباره هوش و تفاوتهعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز برای فراموشی بیشتر کایرادهای موجود در خلقت بکوری گذرای ناشی از موبایتنفس هوازی و میتوکندریدرمان های جدید میگرننوشیدن چای برای مغز مفید ارزش حقیقی زبان قسمت اولآلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی می تواند بر احاصول سلامت کمرثبت امواج الکتریکی در عصسخن پاک و ثابتما با کمک مغز خود مختاريمویتامین E در چه مواد غذایبحثی درباره هوش و تفاوتهعصب حقوق نورولوومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اگر نعمت فراموشی نبود بسکی غایب شدی تا نیازمند دلتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرمان های رایج ام اس