دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از انفجار بزرگ تا انفجار بزرگ

از انفجار بزرگ تا انفجار بزرگ
با تشکر از اعضا و اساتید گروه تخصصی کتاب #توهم_بی_خدایی #احمدالحسن #یمانی

https://www.instagram.com/tv/CBiq4K-AlDU/?igshid=1dmlsp7hb1qq2


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در منبع خواب و رویاتاثیر احتمالی عصاره تغلیچرا بیماری های تخریبی مغرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشامرگ انتقال است یا نابود شتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دمغز و سیر تکامل ان دلیلی جاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب هزینه ای که برای اندیشیدکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با واکسن سرطانگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندرینقش حیاتی تلومر دی ان آ ددلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنژن هوش و ساختارهای حیاتی پیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی چندین ماده غذایی که ماننداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه تکامل مغزهای کنونیدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد همنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر ترکیبات استاتین (سچرا حیوانات سخن نمی گوینرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينمراحل ارتقای پله پله کیهتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی درخدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرمغز آیندگان چگونه است ؟حقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانهزینه سنگین انسان در ازاکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونامغز حریص برای خون، کلید تخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابواکسنی با تاثیر دوگانه اگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش خرچنگ های نعل اسبی دردندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان ژن یا نقشه توسعه مغز و نقپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفچه زیاد است بر من که در ایداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل درک و احساسسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر منشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر دپاکین بر بیماری مچرا حجم مغز گونه انسان دررویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتمزایای شکلات تلخ برای سلتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دمغز انسان ایا طبیعتا تماحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درهزاران سال چشم های بینا وکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون همغز زنان جوانتر از مغز مرخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلنقش داروهاي مختلف معروف دو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانژنها نقشه ایجاد ابزار هوپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمچهار میلیارد سال تکامل بداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل درک احساسات و تفکرات دیگآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر داروهای ضد التهاب چرا خشونت و تعصبرویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی امبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و مسیر دشوار تکامل و ارتقاتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانهوش احساسیابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهمغز انسان برای ایجاد تمدحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیهستي مادي ای که ما کوچکترکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقمغزهای کوچک بی احساسخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتوبینار اساتید نورولوژی دگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عانقش روزه داری در سالم و جدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عژنها ، مغز و ارادهپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و چهار ساعت پس از کشتار خوکداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه حافظه را قویتر کنیدرک تصویر و زبان های مخلتنگاه محدود و تک جانبه، مشدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر داروی ضد تشنج سدیم چرا در مغز انسان، فرورفتروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیممجموعه های پر سلولی بدن متاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فمشکلات نخاعیتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماهوش احساسیکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بمغز انسان برای شادمانی طحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارهستی ما پس از شروعی چگال کایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برامغزتان را در جوانی سیمکشخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودوراپامیل در بارداریگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش رژیم غذایی بر رشد و اديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عژنهای مشترک بین انسان و وپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به نوار مغزی روشی مهم در تشخدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه انسان محدود به ادرادرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیمحل درک احساسات روحانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی الفاگوراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مشکلات بین دو همسر و برخیتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرهوش عاطفی بیشتر در زنانکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدمغز انسان برای شادمانی طحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر و هر کس تقوای خدا پیشه کنکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش قهوه در سلامتیخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاورزش هوازی مرتب خیلی به قگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زینقش رژیم غذایی در رشد و ادی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمژنهای هوش ، کدامندپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بنورون هاي مصنوعی می تواندر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی درادرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیمحل درک احساسات روحانی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی پس از ستغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریههوش عاطفی در زنان بیشتر اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارمغز انسان رو به کوچک تر شحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایوقت نهيب هاي غير علمي گذشکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهنقش مهاجرت در توسعه نسل اخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانورزش هوازی ، بهترین تمریگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش زبان در سلطه و قدرت ادژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سکلرال هیدرات برای خوابانپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنورون های ردیاب حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي بدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد مموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی در عقب تغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش عاطفی در زنان بیشتر اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکمغز انسان رو به کوچکتر شدحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانوقتی فهمیدی خطا کردی برگکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع نقش محیط زندگی و مهاجرت دخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنورزش و میگرنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش زبان در سلطه و قدرت ادژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج خوابتاثیر نگاه انسان بر رفتانوروپلاستیسیتی چیستدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد ممیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو روش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلومخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده آینده از روی مشاهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوشیاری کوانتومیکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامغز ایندگان چگونه استحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانویتامین E برای فعالیت صحکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخانقش نظام غذایی در تکامل مخانواده پایدارسردرد تنشنورزش بهترین درمان بیش فعگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سنقش سجده بر عملکرد مغزدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتاثیر نگاه انسان بر رفتانوشیدن چای برای مغز مفید درمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره درگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهمعنی روزهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش، ژنتیکی است یا محیطیکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و مغز ابزار برتر بقاحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز ویتامین E در چه مواد غذایکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معنقش هورمون های تیروئید دخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایورزش در کمر دردگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهینقش غذاها و موجودات دريادانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر ویتامین دی بر بیمانوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای میگرن شدید قابل درمان استاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز فکر میکند مرگ برای دیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سهیچگاه از فشار و شکست نترکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير مغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنویتامین دی گنجینه ای بزرکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسنقش هورمون زنانه استروژنخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استوزوز گوشگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش منقش غذاها و موجودات دريادانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز فیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر ویروس کرونا بر مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز- از مغز لرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی امدارک ژنتیکی چگونه انسانتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک تا کماگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفامغز ما کوچکتر از نیم نقطهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطهاوکينگ پیش از مرگش رسالکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیممغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز واکنش های ناخودآگاه و تقکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستننقش ژنتیک در درمان اختلاخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشییک پیشنهاد خوب برای آسان گزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش غذاها و موجودات درياداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و مکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو روشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحممروری بر تشنج و درمان هایتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک تا کماگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرمغز مادران و کودکان در زمجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن امغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیواکسن کرونا از حقیقت تاتکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش آتش در رسیدن انسان بهخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نییکی از علل محدودیت مغز امگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستاثیر کلام در آیات کلام بچگونه هموساپينس بر زمین درمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغزتلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث روشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خدامرکز هوشیاری، روح یا بدن تری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان همغز چون ابزار هوش است دلیجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب هدف یکسان، در مسیرهای متکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری واکسن کرونا ساخته شده توگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقینقش انتخاب از طرف محیط، نخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دیافته های نوین علوم پرده پمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمنقص در تشخیص هیجانات عامداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه آن شکری که می خوریمدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز، از مغز ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و چرا مغزهای ما ارتقا یافت رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه اطمینان تو بر خدا بروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی مرکز حافظه کجاستتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده ممغز چگونه صداها را فیلتر جهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب هدف از تکامل مغزکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایواکسن دیگر کرونا ساخته شگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کونقش اتصالات بین سلولهای دفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی ایادگیری مهارت های جدید دپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر نقطه بی بازگشتداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه انتظارات بر ادراک درمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر انتخاب از طرف محیط چرا پس از بیدار شدن از خورویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بمرکز خنده در کجای مغز استتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتمغز ناتوان از توجیه پیداجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب هدف از خلقت رسیدن به ابزاکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز بزرگ چالشهای پیش روحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایواکسن دیگری ضد کرونا از دگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندرینقش حفاظتی مولکول جدید ددقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئیادآوری خواب و رویاپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانچند جهانیداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه باغبانی باعث کاهش درمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلی