دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت نهم)

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت نهم)

سیستم فیزیکی دیگری، ظرفیت زیاد مغز انسان را برای فرایند بازگشتی پیچیده(تمایز یافته و یکپارچه شده)ندارد و آن، سازماندهی دینامیکی است که در زمانی که ما بیدار و هوشیار هستیم به اوج خود میرسد. وقتی پردازش های انرژی درمغز ما در سطح ویژه ای از ساماندهی ارجاعی و دینامیکی یا فعالیت مناسب ارجاعی درون قشری کار میکند ما کاری را انجام میدهیم که از نظر درونی ممکن است چیزی را انجام دهد که از نظر درونی ممکن است چیزی را انجام دهد که ممکن است... و این به طور مداوم به سمت عقب بر میگردد.(نگاه از دوربینی که تصویر دوربین قبلی را میبیند). به عبارت دیگر چیزی هست که از نظر درونی ممکن است سازماندهی خاصی از تمایزها و تفاضل های محقق شده را در مغز هوشیار، انجام دهد.

به همین دلیل ما مدارک بسیار مستقیم و غیرقابل انکاری داریم و شبیه آن چیزی است که تجربه ی هوشیار ما دارد.

پس آیا منطقی نیست پیشنهاد داده شود هوشیاری به همان روشی- که فعالیت دارای انرژی به روش دینامیکی یا ارجاعی در مغز سازماندهی میشود- ایجاد شود؟ این بی منطق تر از آن چیزی نیست که مربوط به علل پدیده های بیولوژیک دیگر مانند رفتار کرم نماتود به روشی است که فعالیت دارای انرژی سازماندهی میشود و شکل میگیرد. اگر هوشیاری یک فرایند فیزیکی(زیستی یا شیمیایی)است و اگر فرایندهای فیزیکی با فعالیت دارای انرژی در کنار نیروها و کار ایجاد شود، هوشیاری در اصل میتواند با فعالیت انرژی و روشی که سازماندهی میشود، ایجاد گردد.(ولی اینکه حقیقتا این انرژی چیست و منبع این انرژی از کجاست، روشن نیست. تشبیه کرم نماتود با موجود هوشیاری مانند انسان، هرچند در سطح حیات و زندگی مادی و حرکات فیزیکی تا حدی درست است ولی این شباهت، کاملا محدود میباشد. سطوح بالاتر هوشیاری در انسان، مانند برخی ابداع ها و کشفیات هم در سطحی پایین تر در کرم در ساختن لانه زیر زمینی ممکن است مشاهده شود. ولی تجربیات عجیب انسان مانند رویاهایی که میتواند به کشفیات بزرگ علمی منجر شود(این رویاها در تاریخ زندگی دانشمندان زیاد بوده است حتی در کشورهای غربی برخی دانشمندان، کشفیات خود را مدیون رویاهای پیشگویی کننده ی خود میدانند.به کتاب رویاها بین علم و دین نوشته ی دکتر احمد حطاب مراجعه شود.)

و یا رویاهایی که به آینده مینگرد و باعث تجربه های خاصی در انسان مانند دژا وو= احساس آشنایی با چیزی غریبهمیشود در محدوده ی اجزای مادی- که بالاترین سرعت در آن، سرعت نور میباشد- ممکن نیست. سفر به آینده و مشاهده ی آن هرچند امروز در تئوری های جدید سرعت بالاتر از سرعت نور، ممکن شده است ولی این تئوری ها با تئوری دیگر چند جهانی ای توضیح داده میشود که وجود انسان را منحصر به ابعاد محدود کیهان مادی نمیداند.

فرض روح یا نفس برای وجود انسان، در جهانی فراتر از کیهان مادی، فرضی کاملا منطقی به عنوان منشا و منبع هوشیاری است؛ به جای تحویل هوشیاری به انرژی ای- که تعریف و منبع آن ناشناخته است- و این، کاری منطقی تر و درست تر است.

این د رحالی است که در آزمون های زیادی رابطه ی مستقیمی بین هوشیاری و مصرف انرژی کلی مغز یافت نمیشود.

از قوانین قطعی نیوتونی تا نسبیت خاص و عام اینشتین تا عدم قطعیت هایزنبرگ و حیرتدرهم تنیدگی کوانتومی و سرعت انتقالی نزدیک به بی نهایت، دانشمندان را با کیهان وسیعی مواجه میکند که بخش بزرگ آن، ناشناخته است(حدود 73% انرژی موجود در کیهان انرژی تاریک و 27% باقیمانده هم مجموع ماده تاریک و ماده ی معمولی است و این یعنی بخش بزگی از کیهان اصلا برای انسان شناخته شده است.تایسون و گلداسمیت، آغازها، ص77

هرچند تلاش های زیادی اخیرا جهت شناسایی ماده ی تاریک و نحوه تاثیر آن بر کیهان در حال انجام است و مثلا از طریق کریستال زمان این کار در سطح تئوریک قابل انجام است، حتی اگر ماهیت ماده ی تاریک شناسایی شود، باز 73% کیهان مملو از انرژی تاریکی است که هنوز در درسترس دانشمندان نیست. توصیه میشود جهت بررسی بیشتر کریستال زمان و نقش آن در شناسایی ماده ی تاریک به سلسله مباحث کریستال زمان در همین کانال مراجعه شود.

این ماده و انرژی ناشناخته، توجیهی برای ناشناخته های کیهان ماست و از سوی دیگر خودش، بی علت و بی سبب نیست. تصور جهان های موازی ای- که همراه با جهان ما علت و سبب کیهان ماست- توجیهی منطقی تر و روشن تر از بیان های مبهمی مانند انرژی به عنوان منبع هوشیاری است.)

طبیعی کردن هوشیاری

در سال 1937 چارلز شرینگتونکنفرانس هایی در مورد ارتباط بین انرژی و ذهن ارائه کرد .در خط فیزیکی زمان خودش، شرینگتون دید جهان طبیعی از اشکالی از انرژی تشکیل شده است. ولی او نتوانست بفهمد چگونه ذهن میتواند از انرژی جعل شود

موضوع انرژی در علم همه ی انواع انرژی را در یک دسته می آورد و به صورت بیهوده در میان آنها به دنبال ذهن میگردد. راز برای دانشمند با توسعه ی دانش و علم بزرگتر میشود و در مورد ذهن، بیهوده در میان آنها جستجو میکند.و این، با دانش و ابداع از طریق مطالعات فعالیت متابولیک و الکتریکی در مغز است و اینکه چگونه انرژی و فعالیت ذهنی با هم ارتباط دارند. برای او این راز از طریق دانشی- که با مطالعات فعالیت متابولیک و الکتریکی مغز رشد میکند- عمیق میشود.

او نگران است: آیا ذهن در هیچ انرژی مطلق احساسی دخیل هست؟ نتیجه میگیرد: اندیشه ها، احساسات و دیگر موارد با انرژی توجیه نمیشود آنها در محدوده ی علم طبیعی هستند و این با وجود سراسیمگی ای است که این مورد برای زیست شناسان ایجاد میکند. اگر ما هوشیاری را طبیعی کنیم ما باید تعریف جدیدی از انرژی و هوشیاری ارائه دهیم. من اصلی را بیان میکنم که شاید به توضیح هوشیاری به عنوان فرایند فیزیکی کمک کند. این روش می کوشد موضوع علمی و جدید انرژی را با دید انرژی ارسطویی و ریشه های هرکلیتی آن بررسی کند. بر این اساس ما به نگاه فرایندهای فیزیکی در طبیعت به عنوان

تمایزهای محقق شده حرکت و کشش و فشار می رسیم.

شرینگتون فهمید انرژی، عمل میکند و حرکت است. ولی او ادامه میدهد: یک مشکل برای ذهن اینکه بدانیم آیا ذهن، حرکت است یا نه. پرداختن به مغز به عوان ماشین تمایز و تفاضل که کار میکند تا تمایزهای حرکت و فشار را سازماندهی کند تا در خدمت تمایلات ارگانیسم باشد، یک الگوی طبیعی است تا هوشیاری را به عنوان یک فرایند فیزیکی درک کنیم.(و این، با وجود همه ی نارسایی ها در این توجیهات و توضیحات است)

انرژی خصوصیت فیزیکی طبیعت است که تاثیر سودمند دارد و مانند نیرو و کار است و میتواند به عنوان تمایزهای محقق شده حرکت و فشار درک شود. مدارک زیادی از نوروبیولوژی نشان میدهد مغز بر اساس اصل پردازش انرژی عمل میکند و سازمان گرفتن انرژی در مغز- که با تکنیک های تئوری اطلاعات اندازه گیری میشود- میتواند به طور قابل اعتماد، حضور و سطح هوشیاری را پیشبینی کند. بنابراین انرژی در سیستم های فیزیکی سودمند است و میتوان استدلال کرد که هوشیاری اصل و قانونی است که با فعالیت دارای انرژی و چگونگی سازمان یافتن دینامیکی آن در مغز ایجاد میشود.

اطلاعات در موضوع بیولوژیک، به بهترین شکل به عنوان یک اندازه گیری که فعالیت دارای انرژی با آن شکل میگرد، درک میشود و این، پیچیدگی یا درجه ی تمایز و یکپارچگی آن است. تکنیک های تئوریک اطلاعات، وسایل قدرتمندی را برای اندازه گیری، مدلسازی و نقشه برداری ساختار پردازش های انرژی فراهم میکند.

تمایزهای محقق شده، متفاوت از تمایزهای مجزا و انتزاعی است که در ریاضیات و تئوری اطلاعات، نمایش داده میشود. و با این جمله مشخص میشود آنجا چیزی هست که احتمال دارد... آن تمایزها و تفاوت ها را حمل کند” یعنی شرایط آنتاگونیستی نیروهای متضاد را حمل کند. همه ی تمایزهای محقق شده این جمله را حمل میکند ولی همه ی آن، مرتبط با هوشیاری نیست.

تصور میشود که نوع خاص و ناشناخته ای از فعالیت در مغز انسانی رخ میدهد و باعث میشود ما تجربه های هوشیار داشته باشیم. این یک شکل گیری و ساختار دینامیک پروسه های دارای انرژی است و مقدار بالایی از تمایز و یکپاچگی را دارد.(البته انرژی به دو انرژی معمولی و انرژی تاریک تقسیم میشود. و در این میان نقش انرژی تاریک در ایجاد و تاثیر بر انرژی معمولی نباید نادیده گرفته شود. اینکه این انرژی تاریک چیست، تا این زمان ناشناخته مانده است و این، نارسایی و ناکامل بودن طرح توجیه هوشیاری با انرژی معمولی را اثبات میکند.)

این شکل گیری، خودارجاع است و باعث نوعی از فعالیت دارای انرژی میشود که با توجه به میزان پیچیدگی که برای هوشیاری لازم و کافی است ایجاد میشود...

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
علت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامعادله ها فقط بخش خسته کنتمایل زیاد به خوردن بستنچرا حیوانات سخن نمی گوینتصادف یا قوانین ناشناختهوزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریرشد مغز علت تمایل انسان بآیا جنین انسان، هوشمندی مقابله با کرونا با علم استاثیر ویتامین دی بر بیماابزارهای بقا ازنخستین همبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز انسان رو به کوچکتر شدتولید سلولهای جنسی از سلنظریه تکامل در درمان بیمجهان کنونی و مغز بزرگتریژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل زبان و بیان نتیجه ساختماآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنابع انرژی از نفت و گاز احساسات کاذببیماری اسپینال ماسکولار مغزهای کوچک بی احساستکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجستجوی متن و تصویر به صورکوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای اسفرنامه سفر به بم و جنوب امیوتروفیک لترال اسکلرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا و تکامل سنت آفرینش با هوش مصنوعی خودکار روبنقش آتش در رسیدن انسان بهتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکگیاه خواری و گوشت خوار کدساخت شبکه عصبی مصنوعی با اینکه به خاطرخودت زندگی از بحث های کنونی در ویروسما انسانها چه اندازه نزدبرای پیش بینی آینده مغز دنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کوورقیبی قدرتمند در برابر مپیموزایدشلیک فراموشیاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختروزه داری و بیمار ی ام اس پرواز از نیویورک تا لوس آفراموش کارها باهوش تر هسشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایترژیم های غذایی و نقش مهم آیا هوش ارثی دریافتی از پقبل از انفجار بزرگقدم زدن و حرکت دید را تغیعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همعجزه ی علم در کنترل کرونتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهر خوابیده ی مادهوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام زمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا جهان ذهن و افکار ما مملاحظه های اخلاقی دربارهصفحه اصلیابزارهای بقای موجود زندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز ایندگان چگونه استتومورها و التهاب مغزی عانظریه تکامل در درمان بیمجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و بیان، در سایه پیشرآسيب میکروواسکولاریا آسمنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق و علوم اعصاببیماری اضطراب عمومیمغزتان را در جوانی سیم کشتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی الفاگوجستجوی هوشیاری در مغز ماکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش اسفرنامه سفر به بم و جنوب امید نیکو داشته باش تا آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتوکين تراپی روشی جديد با تعمق در اسرار ابدیت و نقش انتخاب از طرف محیط، نتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع خواب و رویاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دوگالکانزوماب، دارویی جدیساخت شبکه عصبی با الفبای اینکه خانواده ات سالم بااز تلسکوپ گالیله تا تلسکما انسانها چه اندازه نزدبرای اولین بار دانشمنداننوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر گیاهخواری بر رشد و هر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنرموزی از نخستین تمدن بشرپیموزایدشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اروزه داری سلول های بنیادپرورش مغز مینیاتوری انسافراموشی همیشه هم بد نیستشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت مغز انسان و میمون هچالش دیدگاه های سنتی در بتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردرژیم های غذایی و نقش مهم آیا هوش سریعی که بدون احسقدرت انسان در نگاه به ابععوامل موثر در پیدایش زباابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر مغز فکر میکند مرگ برای دیتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا خشونت و تعصبتظاهری از ماده است که بیدیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویزمان واقعیت است یا توهمآیا جهش های ژنتیکی، ویروملاحظات بیهوشی قبل از جرسوالات پزشکیابزارهای بقای از نخستین به مغز خزندگان خودت اجازمغز ابزار بقای برتر مادیتوهم فضای خالی یا توهم فضهفت چیز که عملکرد مغز تو جهان دارای برنامهکمردرددرمان های اسرار آمیز در آزبان و تکلم برخی بیماریهآسیب ها ناشی از آلودگی هومنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری بیش فعالیمغزتان را در جوانی سیمکشتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک های بحفره در مغزکیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسسفری به آغاز کیهانامید درمان کرونا با همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط میکروب روده و پارباهوش ترین و با کیفیت ترینقش اتصالات بین سلولهای تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکریستال زمان(قسمت دوم)سودمندی موجودات ابزی بر اولین مورد PML به دنبال تکمنحنی که ارتباط بین معرفارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سوگامی در درمان بیماریهای ساختار شبکه های مغزی ثاباینترنت بدون فیلتر ماهوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکما اکنون میدانیم فضا خالبرای خودآگاه بودن تو باینوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر انتخاب از طرف محیط هرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتیرمز و رازهای ارتباط غیر کپیچیدگی های مغزمگسشناخت و معرفت، و نقش آن داپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسي علل احتمالي تغيير چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما بروش مقابله مغز با محدودیآلودگی هوا و ویروس کرونافرایند پیچیده ی خونرسانیشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت ها و تمایزها کلید بچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سرژیم ضد التهابیآیا هشیاری کوانتومی وجودلمس کوانتومیعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمغز قلبتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با زیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنزمان شگفت انگیزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجممانتین یا آلزیکسا یا ابپیامهای کاربرانابزارهای دفاعی و بقای موبه بالا بر ستارگان نگاه کمغز ابزار برتر بقاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هفت سین یادگاری از میراث جهان در حال نوسان و چرخشکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت چآشنا پنداریمنابع بی نهایت انرژی در داختلال خواب فرد را مستعد بیماری تی تی پینقش قهوه در سلامتیتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی کیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگسقوط درون جاذبه ای خاص، چامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط ماده و انرژیبار بزرگ ایستادن بر دو پانقش تیروئید در تکامل مغزتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال زمان(قسمت سوم)سیلی محکم محیط زیست بر اناولین مورد پیوند سر در انمنشأ اطلاعات و آموخته ها از نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کتامین در درمان پاهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمگامی در درمان بیماریهای سازگاری با محیط بین اجزاایندرالاز تکنیکی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمبرخی ملاحظات در تشنج های نورون هاي مصنوعی می توانتاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتی و یرمز بقای جهش ژنتیکیپیچیدگی های مغزی در درک زشناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومروش های صرفه جویی در ایجاآلزایمرفرایند تکامل و دشواری هاششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت های بین زن و مرد فقناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسوواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا واکنش های یاد گرفته ودانشمندان ژنی از مغز انسرژیم غذایی ضد التهابیآیا یک، وجود داردلوب فرونتال یا پیشانی مغعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتمدنی قدیمی در شمال خلیج چراروياها را به یاد نمی آتغییر زودتر اتصالات مغزییک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تزندگی هوشمند در خارج از زآیا خداباوری محصول تکاملمنابع انرژي پاک سرچشمه حسایتهای دیگراتفاق و تصادفبه خودت مغرور نشومغز از بسیاری حقایق می گرتوهم چیستهم نوع خواری در میان پیشیجهان شگفت انگیزکمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت اآغاز فصل سرما و دوباره تکمناطق خاصی از مغز در جستجاختلال در شناسایی حروف و بیماری دویکنقش مهاجرت در توسعه نسل اتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاکیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتسلول های بنیادی منابع و اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط متقابل با همه ی حیبار سنین ابزار هوشمندی انقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتکشف مکانیسم عصبی خوانش پسیاهچاله های فضایی منابعاولین هیبرید بین انسان و مهندسی ژنتیک در حال تلاش از نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمگاهی لازم است برای فهم و ستون فقرات انسان دو پا جلایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز و از مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی مرزهای اخلاق و علوم نورون های ردیاب حافظهتاثیر ترکیبات استاتین (سهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطرمز جهانپیوند مغز و سر و چالشهای شناسایی سلول های ایمنی اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تروش هایی ساده برای کاهش اآمارهای ارائه شده در سطح فرایند حذف برخی اجزای مغصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمسیر دشوار تکامل و ارتقاتفاوت های تکاملی در مغز وناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان پاسخ کوانتومی راه فراری نیستآیا کیهان می تواند یک شبیلوتیراستامعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجمغز مادران و کودکان در زمتمساح حد واسط میان مغز کوچراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پیک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تزندگی زمینی امروز بیش از آیا دلفین ها می تواند از منابع انرژی از نفت و گاز اتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زودی شبکه مغزی به جای مغز به تنهایی برای فرهنگ توهمات و شناخت حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری زبان و شناخت حقیقت قسمت دإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونینقش میدان مغناطیسی زمین تکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری سلول عصبی شاهکار انطباق انفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط چاقی و کاهش قدرت ببارداری بدون رحمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومکشف مکانیسمی پیچیده در بسیاهچاله و تکینگی ابتدایاولین تصویر در تاریخ از سمولتیپل اسکلروز در زنان از نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمگاهی مغز بزرگ چالش استسخن پاک و ثابتایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجببرخی نکات از گاید لاین پرنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر دوپامین و سروتونینهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريروی و منیزیم در تقویت استپیوند اندام از حیوانات بفلج نخاعی با الکترودهای شواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجروش صحبت کردن در حال تکامآن چیزی که ما جریان زمان فرد حساس از نظر عاطفی و بضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مسئول صیانت از عقیده کیستفاوت های زبانی سرمنشا تنبرو و انرژی مداومتبدیل سلولهای محافط به سواکسن دیگری ضد کرونا از دواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنراه های جدید برای قضاوت رآیا گذشته، امروز وآینده لوزالمعده(پانکراس)مصنوععید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامغز چون ابزار هوش است دلیتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتزندگی زودگذرآیا دلفین ها میتوانند بامنابع انرژی از نفت و گاز اتوسوکسیمایدبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز برای فراموشی بیشتر کتوپیراماتهمیشه عسل با موم بخوریمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسزبان و شناخت حقیقت قسمت سافت فشار خون ناگهانی در ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات مخچهبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش محیط زندگی و مهاجرت دتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتسلولهای ایمنی القا کنندهانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط هوش ساختار مغز و ژبازگشت از آثار به سوی خدانقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومکشف ارتباط جدیدی از ارتبسیاهچاله ی تولید کنندهاولین سلول مصنوعیمواد کوانتومی جدید، ممکناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفانقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومگذر زمان کاملا وابسته به سرنوشتایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینبرخی نرمش های گردنتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريرویا و خبر از آیندهپیوند سر آیا ممکن استفلج بل، فلجی ترسناک که آنشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانبررسی علل کمر درد در میانچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میروشهای نو در درمان دیسک بآنچه واقعیت تصور میکنیم فرضیه ای جدید توضیح میدهضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مسئولیت جدیدتفاوتهای جنسیتی راهی برانخاع ما تا پایین ستون فقرتداخل مرزها و صفات با بینواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغراه های جدید برای قضاوت رآیا پیدایش مغز از روی تصالیس دگرامفتامین یا ویاسعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمغز چگونه صداها را فیلتر تنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین علم و نادانی رو تغییرات آب و هوایی که به یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتبازونیسومایدآیا دست مصنوعی به زودی قامنابع انرژی از نفت و گاز اثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز چیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟توانایی مغز و دیگر اجزای همراهی نوعی سردرد میگرنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلافت هوشیاری به دنبال کاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات حرکتی در انسانبیماریهای تحلیل عضلانی انقش نگاه از پایین یا نگاهتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرسلولهای بنیادی مصنوعی درانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط انسانی، محدود به بازگشت به ریشه های تکاملنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسیاره ی ابلهاناوکرلیزوماب داروی جدید شموجود بی مغزی که می توانداز نشانه ها و آثار درک شدبحثی درباره احساساتی غیرنقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتمگربه شرودینگر و تاثیر مشسریعترین کامپیوتر موجودایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیرویا بخشی حقیقی از زندگی پیوند سر، یکی از راه حلهافلج خوابشکل های متفاوت پروتئین هابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میروشهای شناسایی قدرت شنواآنزیم تولید انرژی در سلوقلب و عقلطلای سیاهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مستند جهان متصلتقلید مرحله ای نسبتا پیشنخستین تصویر از سیاهچالهتروس جریان انرژیتری فلوپرازینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی راه پیروزی در زندگی چیستآیا آگاهی پس از مرگ از بیلا اکراه فی الدینعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز ناتوان از توجیه پیداتنفس بدون اکسیژننزاع بین علم و جهل رو به پتغییرات تکاملی سر انسان یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردزونا به وسیله ویروس ابله آیا رژیم غذایی گیاهی سلامنابع انرژی از نفت و گاز اثرات فشار روحی شدیدبوزون هیگز جهان را از متلمغز بزرگ چالش است یا منفعتوازن مهمتر از فعالیت زیهندسه ی پایه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان شناسی نوین نیازمند افراد آغاز حرکت خودشان رمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات صحبت کردن در انبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش نظام غذایی در تکامل متکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کویسلسله مباحث هوش مصنوعیانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط از بالا به پایین مبازخورد یا فیدبکنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمگل زندگیسیاره ابلهانايندگان چگونه خواهند دیدموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش فراموش شده ی حافظهچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمگزیده ای از وبینار یا کنفسرگیجه از شایعترین اختلاایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروز یا روز پایانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایداررویا تخیل یا واقعیتپیام های ناشناخته بر مغز فلج خواب چیستشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن بزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازدو سوی واقعیتروشی برای بهبود هوش عاطفآینده ی انسان در فراتر ازقیچی ژنتیکیطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات نخاعیتقلید از روی طبیعتنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیرابطه تشنج و اوتیسمآیا امکان بازسازی اندامهلایو دوم دکتر سید سلمان فعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمغز و سیر تکامل ان دلیلی تو یک معجزه اینسبت طلایی، نشانه ای به سثبت امواج الکتریکی در عصیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بزیباترین چیز در افزایش سآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مفید قهوهبی نهایت در میان مرزهامغز بزرگ چالشهای پیش روتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهندسه ی رایج کیهانجواب دانشمند سوال کننده کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلزبان، وسیله شناسایی محیطافزایش قدرت ادراکات و حسمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات عضلانی ژنتیکبیهوشی در بیماران دچار انقش نظریه تکامل در شناساتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مبسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط بین هوش طبیعی و هوبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمگلوئونسیاره ابلهانايا اراده آزاد توهم است یمیهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگی حس و ادراک ما اچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمذهن هوشیار در پس ماده ی مسربازان ما محققا غلبه می ایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی برویا حقی از طرف خداپیشینیان انسان از هفت میفلج دوطرفه عصب 6 چشمشاهکار قرنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستبزرگترین خطایی که مردم مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و روشی جدید در درمان قطع نخآینده ی علم و فیزیک در60 ثقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات بین دو همسر و برخیتقویت استخوان در گرو تغذنرمش های مفید برای درد زاتقویت سیستم ایمنینرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع موراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسراز تغییرآیا انسان با مغز بزرگش اخلبخند بزن شاید صبح فردا زعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمغز آیندگان چگونه است ؟تو یک جهان در مغز خودت هسنشانه های گذشته در کیهان جمجمه انسان های اولیهژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رزیر فشار کووید چه باید کرآیا راهی برای رفع کم آبی منابع انرژی از نفت و گاز اثرات مضر ماری جوانابی عدالتی در توزیع واکسن مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتوسعه برخی شغل ها با هوش هندسه بنیادینجوسازی مدرنکندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با اسفر نامه سفر به بم و جنوب افزایش مرگ و میر سندرم کومنبع هوشیاری کجاست قسمت اختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافینقش هورمون های تیروئید دتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووسم زنبور ، کلیدی برای وارانرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت مغز انسان و فبحتی علمی درباره تمایل بنقش روزه داری در سالم و جتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتمگمان میکنی جرمی کوچکی در سیر آفرینش از روح تا مغز ايا اراده آزاد توهم است یمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگتر کیهان ناشناختچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمذهن تو همیشه به چیزی اعتقسردرد میگرن در کودکانایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلرویاها از مغز است یا ناخوپیشرفت های جدید علوم اعصفناوری هوش مصنوعی نحوه خشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستبسیاری از بیماری های جدیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب روشی جدید در درمان سکته مآیا ممکن است موش کور بی مقانون مندی نقشه ژنتیکی مظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمشکلات روانپزشکی پس از ستلقین اطلاعات و حافظهنرمشهای مهم برای تقویت عتشنج چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسراست دستی و چپ دستیآیا احتمال دارد رویا از آلرزش ناشی از اسیب به عصبعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمغز انسان ایا طبیعتا تماتو پیچیده ترین تکنولوژی نظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی مزیرفون داروی ضد ام اسآیاما مقهور قوانین فیزیکمنابع انرژی از نفت و گاز اجزای پر سلولی بدن انسان بیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز بزرگترین مصرف کننده توصیه های سازمان بهداشت هندسه در پایه ی همه ی واکجاذبه و نقش آن در شکلگیریکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجسفر به مریخ در 39 روزافزایش سرعت پیشرفت علوم منبع هوشیاری کجاست قسمت ادامه بحث تکامل چشمبیوگرافینقش هورمون زنانه استروژنتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کووسماگلوتید داروی کاهش دهنانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز انبحث درباره پیدایش و منشا نقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمگنجینه ای به نام ویتامین سیستم تعادلی بدنای نعمت من در زندگیممیگرن شدید قابل درمان اساز واقعیت امروز تا حقیقتبخش دیگری در وجود انسان هچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگزارش یک مورد جالب لخته وسردرد و علتهای آنایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکبرخی بیماری های خاص که بدنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استرویاهای پر رمز و حیرتی درپیشرفتی مستقل از ابزار هفیلمی بسیار جالب از تغییشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استبسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رو ح و روان بر جسمواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(ريتوکسيمب در درمان ام اسآیا ما تنها موجودات زنده قانون جنگلعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمشکلات روانپزشکی در عقب تلاش هایی در بیماران قطع چرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قاورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیرجزخوانی هایی که امروز بآیا احتمال دارد رویا از آلرزش عضله یا فاسیکولاسیوعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمغز انسان برای ایجاد تمدتو جهانی هستی که خودش را نظریه ی تکامل در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پزاوسکا درمان گوشرآب زندگی است قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری های مغز و اعصاب و مغز حریص برای خون، کلید تتوصیه های غیر دارویی در سهوموارکتوس ها ممکن است دجدایی خطای حسی استکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی سفر تجهیزات ناسا به مریخ افسردگی و اضطراب در بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت اداراوون تنها داروی تاییبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش ویتامین K در ترمیم استکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتوسندرم کووید طولانیانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز انبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتسیستم دفاعی بدن علیه مغز ای آنکه نامش درمان و یادشمیدان مغناطيسي زمین بشر برنامه و ساختار پیچیده منهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پذرات کوانتومی زیر اتمی قگشایش دروازه جدیدی از طرسردرد تنشناگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی توجهات در ببمار پارنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملرویای شفافپاسخ گیاهان در زمان خوردفیزیک مولکولها و ذرات در شبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستبعد از کرونانگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدریواستیگمینآیا مغز تا بزرگسالی توسعقانون جنگلعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی برای درمان قطع نخاچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون ورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس ورساناها و ابر رساناها و عآیا برای تولید مثل همیشه لزوم سازگاری قانون مجازاعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای شادمانی طتو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه ی تکامل در درمان بیجهل مقدسژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دزبان مشترک ژنتیکی موجوداآب زندگی است قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری گیلن باره و بیمارمغز در تنهایی آسیب میبینتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی می تواند بر احجریان انرژی در سیستم های کودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلسفر دشوار اکتشافالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ادراک ما درک ارتعاشی است بیست تمرین ساده برای جلونقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمینسندرم گیلن باره به دنبال انسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط غیرکلامی بین انسابحثی جالب درباره محدودیتنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمگوشه بیماری اتوزومال رسسسکته مغزیایمپلانت مغزی کمک میکند میدازولام در درمان تشنج برنامه ی مسلط ژنها در اختچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتذرات کوانتومی زیر اتمی قپمبرولیزوماب در بیماری چسردرد سکه ایاگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیبرخی توصیه ها برای واکسیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملروبات های ریز در درمان بیپختگی پس از چهل سالگي به فیزیک و هوشیاریشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهانبعد از کرونانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریریاضیات یک حس جدید استآیا همه جنایت ها نتیجه بیقانونمندی و محدودیت عالمعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در مشاهده آینده از روی مشاهاستفاده از سلول های بنیامطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی تازه برای گشودن معچرا پس از بیدار شدن از خوتشخیص ژنتیکی آتروفی های ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلرشته نوروایمونولوژی و نقآیا بزرگ شدن مغز فقط در دلزوم سازگاری قانون مجازاغیرقابل دیدن کردن مادهابزارهای پیشرفته ارتباط اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای شادمانی طتولید مثل اولین ربات های نظریه ی ریسمانجهان یکپارچهژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدزبان چهار حرفی حیات زمینآب زندگی است قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز را از روی امواج بشناستوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی و کشف زبان هایجریان انرژی در سیستم های کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسسفرنامه سفر به بم و جنوب الگوبرداری از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمادغام میان گونه های مختلبیش از نیمی از موارد انتقنقش گرمایش آب و هوا در همتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهسندرم پیریفورمیسانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد نقش ویتامين نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمگوشت خواری یا گیاه خواریسانسور از روی قصد بسیاری ایمپلانت نخاعی میتواند داز آغاز خلقت تا نگاه انسامکانیک کوانتومی بی معنی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متخفاش با شیوع همه گیری جدیذرات کوانتومی زیر اتمی قپنج اکتشاف شگفت آور در موسرعت فکر کردن چگونه استاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دبرخی روش های تربیتی کودکچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کاخطر آلودگی هواروح رهاییپروژه ی ژنوم انسانیفیزیکدانان ماشینی برای تشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر بسیار بالای ناشبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریریسدیپلام تنها داروی تایآیا هوش مصنوعی می تواند نقارچ بی مغز در خدمت موجودعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامعنی روزهتلاشی جدید در درمان ام اسچرا بیماری های تخریبی مغتصویربرداری فضاپیمای آمورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدرشد مغز فرایندی پیچیده اآیا تکامل و تغییرات ژنتیمقاومت به عوارض فشار خون مقالاتابزارهای بقا از نخستین هاعداد بینهایت در دنیای ممغز انسان رو به کوچک تر شتولید پاک و فراوان انرژینظریه تکامل در درمان بیمجهان یکپارچهژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویزبان و کلمه حتی برای کسانآب زندگی است قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز احساس گذر سریعتر زمانبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز زنان جوانتر از مغز مرتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهسفرنامه سفر به بم و جنوب التهاب شریان تمپورالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام دو حیطه علوم مغز و بیشتر کمردردها نیازی به نقش پیش زمینه ها و اراده تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟ قارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهگیلگمش باستانی کیستسانسور بر بسیاری از حقایاین پیوند نه با مغز بلکه از انفجار بزرگ تا انفجار مکانیزمهای دفاعی در براببرین نت به جای اینترنتنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مرفتار اجتماعی انسان، حاصپوست ساعتی مستقل از مغز دشلیک فراموشیاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظبرخی سلولهای عصبی در تلانکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیروزه داری متناوب، مغز را پروژه ی ژنوم انسانیفرگشت و تکامل تصادفی محض شباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییریشه های مشترک حیاتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرقبل از آغازعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از