دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت نهم)

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت نهم)

سیستم فیزیکی دیگری، ظرفیت زیاد مغز انسان را برای فرایند بازگشتی پیچیده(تمایز یافته و یکپارچه شده)ندارد و آن، سازماندهی دینامیکی است که در زمانی که ما بیدار و هوشیار هستیم به اوج خود میرسد. وقتی پردازش های انرژی درمغز ما در سطح ویژه ای از ساماندهی ارجاعی و دینامیکی یا فعالیت مناسب ارجاعی درون قشری کار میکند ما کاری را انجام میدهیم که از نظر درونی ممکن است چیزی را انجام دهد که از نظر درونی ممکن است چیزی را انجام دهد که ممکن است... و این به طور مداوم به سمت عقب بر میگردد.(نگاه از دوربینی که تصویر دوربین قبلی را میبیند). به عبارت دیگر چیزی هست که از نظر درونی ممکن است سازماندهی خاصی از تمایزها و تفاضل های محقق شده را در مغز هوشیار، انجام دهد.

به همین دلیل ما مدارک بسیار مستقیم و غیرقابل انکاری داریم و شبیه آن چیزی است که تجربه ی هوشیار ما دارد.

پس آیا منطقی نیست پیشنهاد داده شود هوشیاری به همان روشی- که فعالیت دارای انرژی به روش دینامیکی یا ارجاعی در مغز سازماندهی میشود- ایجاد شود؟ این بی منطق تر از آن چیزی نیست که مربوط به علل پدیده های بیولوژیک دیگر مانند رفتار کرم نماتود به روشی است که فعالیت دارای انرژی سازماندهی میشود و شکل میگیرد. اگر هوشیاری یک فرایند فیزیکی(زیستی یا شیمیایی)است و اگر فرایندهای فیزیکی با فعالیت دارای انرژی در کنار نیروها و کار ایجاد شود، هوشیاری در اصل میتواند با فعالیت انرژی و روشی که سازماندهی میشود، ایجاد گردد.(ولی اینکه حقیقتا این انرژی چیست و منبع این انرژی از کجاست، روشن نیست. تشبیه کرم نماتود با موجود هوشیاری مانند انسان، هرچند در سطح حیات و زندگی مادی و حرکات فیزیکی تا حدی درست است ولی این شباهت، کاملا محدود میباشد. سطوح بالاتر هوشیاری در انسان، مانند برخی ابداع ها و کشفیات هم در سطحی پایین تر در کرم در ساختن لانه زیر زمینی ممکن است مشاهده شود. ولی تجربیات عجیب انسان مانند رویاهایی که میتواند به کشفیات بزرگ علمی منجر شود(این رویاها در تاریخ زندگی دانشمندان زیاد بوده است حتی در کشورهای غربی برخی دانشمندان، کشفیات خود را مدیون رویاهای پیشگویی کننده ی خود میدانند.به کتاب رویاها بین علم و دین نوشته ی دکتر احمد حطاب مراجعه شود.)

و یا رویاهایی که به آینده مینگرد و باعث تجربه های خاصی در انسان مانند دژا وو= احساس آشنایی با چیزی غریبهمیشود در محدوده ی اجزای مادی- که بالاترین سرعت در آن، سرعت نور میباشد- ممکن نیست. سفر به آینده و مشاهده ی آن هرچند امروز در تئوری های جدید سرعت بالاتر از سرعت نور، ممکن شده است ولی این تئوری ها با تئوری دیگر چند جهانی ای توضیح داده میشود که وجود انسان را منحصر به ابعاد محدود کیهان مادی نمیداند.

فرض روح یا نفس برای وجود انسان، در جهانی فراتر از کیهان مادی، فرضی کاملا منطقی به عنوان منشا و منبع هوشیاری است؛ به جای تحویل هوشیاری به انرژی ای- که تعریف و منبع آن ناشناخته است- و این، کاری منطقی تر و درست تر است.

این د رحالی است که در آزمون های زیادی رابطه ی مستقیمی بین هوشیاری و مصرف انرژی کلی مغز یافت نمیشود.

از قوانین قطعی نیوتونی تا نسبیت خاص و عام اینشتین تا عدم قطعیت هایزنبرگ و حیرتدرهم تنیدگی کوانتومی و سرعت انتقالی نزدیک به بی نهایت، دانشمندان را با کیهان وسیعی مواجه میکند که بخش بزرگ آن، ناشناخته است(حدود 73% انرژی موجود در کیهان انرژی تاریک و 27% باقیمانده هم مجموع ماده تاریک و ماده ی معمولی است و این یعنی بخش بزگی از کیهان اصلا برای انسان شناخته شده است.تایسون و گلداسمیت، آغازها، ص77

هرچند تلاش های زیادی اخیرا جهت شناسایی ماده ی تاریک و نحوه تاثیر آن بر کیهان در حال انجام است و مثلا از طریق کریستال زمان این کار در سطح تئوریک قابل انجام است، حتی اگر ماهیت ماده ی تاریک شناسایی شود، باز 73% کیهان مملو از انرژی تاریکی است که هنوز در درسترس دانشمندان نیست. توصیه میشود جهت بررسی بیشتر کریستال زمان و نقش آن در شناسایی ماده ی تاریک به سلسله مباحث کریستال زمان در همین کانال مراجعه شود.

این ماده و انرژی ناشناخته، توجیهی برای ناشناخته های کیهان ماست و از سوی دیگر خودش، بی علت و بی سبب نیست. تصور جهان های موازی ای- که همراه با جهان ما علت و سبب کیهان ماست- توجیهی منطقی تر و روشن تر از بیان های مبهمی مانند انرژی به عنوان منبع هوشیاری است.)

طبیعی کردن هوشیاری

در سال 1937 چارلز شرینگتونکنفرانس هایی در مورد ارتباط بین انرژی و ذهن ارائه کرد .در خط فیزیکی زمان خودش، شرینگتون دید جهان طبیعی از اشکالی از انرژی تشکیل شده است. ولی او نتوانست بفهمد چگونه ذهن میتواند از انرژی جعل شود

موضوع انرژی در علم همه ی انواع انرژی را در یک دسته می آورد و به صورت بیهوده در میان آنها به دنبال ذهن میگردد. راز برای دانشمند با توسعه ی دانش و علم بزرگتر میشود و در مورد ذهن، بیهوده در میان آنها جستجو میکند.و این، با دانش و ابداع از طریق مطالعات فعالیت متابولیک و الکتریکی در مغز است و اینکه چگونه انرژی و فعالیت ذهنی با هم ارتباط دارند. برای او این راز از طریق دانشی- که با مطالعات فعالیت متابولیک و الکتریکی مغز رشد میکند- عمیق میشود.

او نگران است: آیا ذهن در هیچ انرژی مطلق احساسی دخیل هست؟ نتیجه میگیرد: اندیشه ها، احساسات و دیگر موارد با انرژی توجیه نمیشود آنها در محدوده ی علم طبیعی هستند و این با وجود سراسیمگی ای است که این مورد برای زیست شناسان ایجاد میکند. اگر ما هوشیاری را طبیعی کنیم ما باید تعریف جدیدی از انرژی و هوشیاری ارائه دهیم. من اصلی را بیان میکنم که شاید به توضیح هوشیاری به عنوان فرایند فیزیکی کمک کند. این روش می کوشد موضوع علمی و جدید انرژی را با دید انرژی ارسطویی و ریشه های هرکلیتی آن بررسی کند. بر این اساس ما به نگاه فرایندهای فیزیکی در طبیعت به عنوان

تمایزهای محقق شده حرکت و کشش و فشار می رسیم.

شرینگتون فهمید انرژی، عمل میکند و حرکت است. ولی او ادامه میدهد: یک مشکل برای ذهن اینکه بدانیم آیا ذهن، حرکت است یا نه. پرداختن به مغز به عوان ماشین تمایز و تفاضل که کار میکند تا تمایزهای حرکت و فشار را سازماندهی کند تا در خدمت تمایلات ارگانیسم باشد، یک الگوی طبیعی است تا هوشیاری را به عنوان یک فرایند فیزیکی درک کنیم.(و این، با وجود همه ی نارسایی ها در این توجیهات و توضیحات است)

انرژی خصوصیت فیزیکی طبیعت است که تاثیر سودمند دارد و مانند نیرو و کار است و میتواند به عنوان تمایزهای محقق شده حرکت و فشار درک شود. مدارک زیادی از نوروبیولوژی نشان میدهد مغز بر اساس اصل پردازش انرژی عمل میکند و سازمان گرفتن انرژی در مغز- که با تکنیک های تئوری اطلاعات اندازه گیری میشود- میتواند به طور قابل اعتماد، حضور و سطح هوشیاری را پیشبینی کند. بنابراین انرژی در سیستم های فیزیکی سودمند است و میتوان استدلال کرد که هوشیاری اصل و قانونی است که با فعالیت دارای انرژی و چگونگی سازمان یافتن دینامیکی آن در مغز ایجاد میشود.

اطلاعات در موضوع بیولوژیک، به بهترین شکل به عنوان یک اندازه گیری که فعالیت دارای انرژی با آن شکل میگرد، درک میشود و این، پیچیدگی یا درجه ی تمایز و یکپارچگی آن است. تکنیک های تئوریک اطلاعات، وسایل قدرتمندی را برای اندازه گیری، مدلسازی و نقشه برداری ساختار پردازش های انرژی فراهم میکند.

تمایزهای محقق شده، متفاوت از تمایزهای مجزا و انتزاعی است که در ریاضیات و تئوری اطلاعات، نمایش داده میشود. و با این جمله مشخص میشود آنجا چیزی هست که احتمال دارد... آن تمایزها و تفاوت ها را حمل کند” یعنی شرایط آنتاگونیستی نیروهای متضاد را حمل کند. همه ی تمایزهای محقق شده این جمله را حمل میکند ولی همه ی آن، مرتبط با هوشیاری نیست.

تصور میشود که نوع خاص و ناشناخته ای از فعالیت در مغز انسانی رخ میدهد و باعث میشود ما تجربه های هوشیار داشته باشیم. این یک شکل گیری و ساختار دینامیک پروسه های دارای انرژی است و مقدار بالایی از تمایز و یکپاچگی را دارد.(البته انرژی به دو انرژی معمولی و انرژی تاریک تقسیم میشود. و در این میان نقش انرژی تاریک در ایجاد و تاثیر بر انرژی معمولی نباید نادیده گرفته شود. اینکه این انرژی تاریک چیست، تا این زمان ناشناخته مانده است و این، نارسایی و ناکامل بودن طرح توجیه هوشیاری با انرژی معمولی را اثبات میکند.)

این شکل گیری، خودارجاع است و باعث نوعی از فعالیت دارای انرژی میشود که با توجه به میزان پیچیدگی که برای هوشیاری لازم و کافی است ایجاد میشود...

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جلوتر را دیدنمباحث مهم حس و ادراکاینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک- قسمت شصت و چهنمیتوان با بیرون انداختنارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانهمیشه اطمینان تو بر خدا ببه زودی شبکه مغزی به جای رشته نوروایمونولوژی و نقویتامین دی گنجینه ای بزربعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتملاحظات بیهوشی قبل از جرگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان هایی در جهان دیگرمداخله ی زیانبار انساناگر نیروی مغناطیس نباشد خودروهای هیدروژنیچهار میلیارد سال تکامل باز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش ترهنر، پر کردن است نه فحش دبیماری گیلن باره و بیمارواکسن کرونا و گشودن پنجرتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیمنابع انرژی از نفت و گاز آتش منبع انرژیجهانی در ذهنمرز جدید جستجو و اکتشاف، خطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی بیندیشزیرک ترین مردموراپامیل در بارداریتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجدا کردن ناخالصی هامعرفت و شناختابزار بقا از نخستین همانمطالبه ی حق خوددو بیماری روانی خود بزرگ چگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی باور و کیهان شناسیزبان جانسوزیاد بگیر فراموش کنیتو انسانی و انسان، شایستپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت راستین انسان علم بمغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپندارینگاهت را بلند کناز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانهوش مصنوعی در کامپیوترهابحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چفتون های زیستیکلوزاپین داروی ضد جنونتومورهای ستون فقراتپیر شدن حتمی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومنحنی که ارتباط بین معرفانقراض را انتخاب نکنیدحد و مرزها توهم ذهن ماستمغز حریص برای خون، کلید تابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسنتایج نادانی و جهلاستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیهوش عاطفی قسمت سومبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسفساد اقتصادی سیتماتیک درکووید نوزده و خطر بیماری توسعه هوش مصنوعی قادر اسپرتوهای صادر شده از سیاهعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمیگرن شدید قابل درمان اسانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و سومنقش هورمون های تیروئید داخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیچرا حیوانات سخن نمی گویناصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنواهیچگاه از فشار و شکست نتربرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایقارچ بی مغز در خدمت موجودکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل و ارتقای نگاه تا عمآنزیم تولید انرژی در سلوعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانما بخشی از این جهان مرتبطاولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و دونقش روی و منیزیم در سلامتارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکننظریه ی تکامل در درمان بیبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردهستي مادي ای که ما کوچکتربررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرلیروپریم داروی ترکیبی ضدکشف مکانیسم عصبی خوانش پتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هشیاری کوانتومی وجودسایتهای دیگرجمجمه انسان های اولیهمجموعه های پر سلولی بدن ماینکه خانواده ات سالم باحساسیت روانی متفاوتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانهمیشه داناتر از ما وجود دبه زیر پای خود نگاه نکن برشد مغز فرایندی پیچیده اویروس مصنوعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستممانتین یا آلزیکسا یا ابگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان یکپارچهمدارک ژنتیکی چگونه انساناگر نعمت فراموشی نبود بسخورشید مصنوعیچهار ساعت پس از کشتار خوکاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کهوموارکتوس ها ممکن است دبیماری آلزایمر، استیل کوواکسن کرونا از حقیقت تاتتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آثار باستانی تمدن های قدجهان، تصادفی نیستمزایای شکلات تلخ برای سلخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکورزش هوازی مرتب خیلی به قتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت افت فشار خون ناگهانی در وجدایی خطای حسی استمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقا از نخستین همانمطالبی در مورد تشنجدو بار در هفته ماهی مصرف چگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی باد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسیادگیری مهارت های جدید دتو با همه چیز در پیوندیپوست ساعتی مستقل از مغز دشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوبرداری از طبیعتحقیقت غیر فیزیکیمغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیفروتنی و غرورکلام و زبان، گنجینه ای بستوهم فضای خالیپیشینیان انسان از هفت میطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمنشأ اطلاعات و آموخته ها انواع سکته های مغزیحریص نباشمغز در تنهایی آسیب میبیناتفاق و تصادفداروهای ام اسنجات در راستگوییاستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانهوش عاطفی قسمت ششمبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرفشار و قدرتکودک هشت ساله لازم است آدتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکمیدان مغناطيسي زمین بشر انسان باشحس و ادراک قسمت نهمنقش هورمون زنانه استروژناخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیچرا حجم مغز گونه انسان دراصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفهیپرپاراتیروئیدیسمبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهقبل از آغازکایروپاکتیک چیستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآینه در اینهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهما تحت کنترل ژنها هستیم یاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و سونقش روزه داری در سالم و جارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همنظریه ی تکامل در درمان بیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستهستی ما پس از شروعی چگال بررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با لیس دگرامفتامین یا ویاسکشف مکانیسمی پیچیده در بتئوری تکامل امروز در درمآیا واکنش های یاد گرفته وکشف ارتباط جدیدی از ارتبتئوری تکامل در پیشگیری و آیا یک، وجود داردجنبه های موجی واقعیتمحل درک احساسات روحانیاینترنت بدون فیلتر ماهواخفاش با شیوع همه گیری جدینمایش تک نفرهارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهمیشه راهی هستبه سخن توجه کن نه گویندهرشد مغز علت تمایل انسان بویرایش DNA جنین انسان، برتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودمن کسی در ناکسی دریافتم گیرنده باید سازگار با پیتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهمروری بر تشنج و درمان هایاگر نعمت فراموشی نبود بسنوآوری ای شگفت انگیز داناز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدازندگی هوشمند در خارج از زهورمون شیرساز یا پرولاکتبیماری الزایمرواکسن کرونا ساخته شده توتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آرامش و دانشجهش های ژنتیکی مفید در سامسمومیت دانش آموزان بی گخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا ورزش هوازی ، بهترین تمریتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت افت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های مغز قلبابزار بقا از نخستین همانمطالعه ای بیان میکند اهددو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک بازی باد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلیادآوری خواب و رویاتو با باورهایت کنترل میشپوشاندن خود از نورشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر قابل شناختمغز انسان رو به کوچک تر شابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیفرگشت و تکامل تصادفی محض کلرال هیدرات برای خوابانتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منشاء کوانتومی هوشیاری اانگشت ماشه ایحرکت چرخشی و دائمی کیهانمغز را از روی امواج بشناساتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سینخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استهوش عاطفی بیشتر در زنانبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینفضای قلب منبع نبوغ استکودک ایرانی که هوش او از توصیه های سازمان بهداشت پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمیدان های مغناطیسی قابل انسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت چهارمنقش ویتامین K در ترمیم اساختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تچرا خشونت و تعصباصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهقبل از انفجار بزرگکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل ابزار هوش ، راه پر آیندهعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهمانند آب باشاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیستمنقش رژیم غذایی بر رشد و اارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکنظریه ی تکامل در درمان بیبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت رو هر کس تقوای خدا پیشه کنبررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای لا اکراه فی الدینلاموژین داروی ضد اوتیسم؟کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتئوری جدید، ویران کردن گآیا کیهان می تواند یک شبیجنسیت و تفاوت های بیناییمحل درک احساسات روحانی دایندرالخلا، حقیقی نیستچند نرمش مفید برای کمردرارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اهمیشه عسل با موم بخوریمبوزون هیگز چیسترشد در سختی استواقعیت فیزیکی، تابعی از تفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلامن پر از تلخیمگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها می تواند از جهان کنونی و مغز بزرگتریمرکز هوشیاری، روح یا بدن اگر با مطالعه فیزیک کواننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودهوش فوق العاده، هر فرد اسبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن ایرانی کرونا تولیدتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آرامش و سکونجهش های ژنتیکی غیر تصادفمسمومیت دانش آموزان، قماخطای حسابزار بقا از نخستین هماننیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستورزش و میگرنتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت افتخار انسانجریان انرژی در سیستم های مغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقا از نخستین همانمعماری، هندسه ی قابل مشادو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی بار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند فلج نخاعی با الکترودهای یاری خدا نزدیک استتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتامواجی که به وسیله ی ماشیحقایق ممکن و غیر ممکنمغز انسان رو به کوچکتر شدابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانهوش مصنوعی درمانگر کامپیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و افراموش کارها باهوش تر هسکمردردتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت در عقل است یا ظواهطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمهندسی ژنتیک در حال تلاش انگشت نگاری مغز نشان میدحس متفاوتمغز زنان جوانتر از مغز مراتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ونخستین تمدن بشریاستفاده از سلول های بنیاروح رهاییهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فقفس ذهنکودکان میتوانند ناقل بی توصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامیدان های کوانتومی خلاانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش ژنتیک در درمان اختلااختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تچرا در مغز انسان، فرورفتاصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانقبرستان ها با بوی شجاعتکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل تکنولوژیآینده ی انسان در فراتر ازعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدماه رجبايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت دهمنقش رژیم غذایی در رشد و اارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدنظریه ی ریسمانبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت روفور و فراوانیبزرگ فکر کنساختن آیندهلایو دوم دکتر سید سلمان فکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتا 20 سال آینده مغز شما به آیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییمحدودیت چقدر موثر استایا کوچک شدن مغزانسان الخلا، خالی نیستچند جهانیارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجهمجوشی هسته ای، انرژِی ببوزون هیگز جهان را از متلز گهواره تا گورواقعیت چند سویهتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیمنابع انرژي پاک سرچشمه حگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها میتوانند باجهان کاملی در اطراف ما پرمرکز حافظه کجاستخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانوار مغز ترجمه رخدادهای از بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی می تواند بر احبیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن اسپایکوژنتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمسیر دشوار تکامل و ارتقاخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیزاوسکا درمان گوشرورزش بهترین درمان بیش فعتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت افراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های مغز مانند تلفن استابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی بار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو فلج بل، فلجی ترسناک که آنژن همه چیز نیستتو تغییر و تحولیپیموزایدشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتامیوتروفیک لترال اسکلروحل مشکلمغز ایندگان چگونه استابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنفراموشی همیشه هم بد نیستکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم چیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارمهربانی، شرط موفقیتانتقال ماده و انرژیحس چشایی و بویاییمغزهای کوچک بی احساساتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلنخستین تصویر از سیاهچالهاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را هوش عاطفی در زنان بیشتر ابرین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقفس را بشکنکودکان خود را مشابه خود تتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و ویروس کروناعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامیدان بنیادین اطلاعاتانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت هفتمنقش گرمایش آب و هوا در هماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتچرا ذرات بنیادی معمولاً اصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مهدف یکسان و مسیرهای مختلبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانقدم زدن و حرکت دید را تغیکاربرد روباتهای ريز، در تکامل جریان همیشگی خلقتآینده ی علم و فیزیک در60 ثعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ماپروتیلینايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش زنجبیل در جلوگیری از ارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهنظریه تکامل در درمان بیمبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهساختار شبکه های مغزی ثابلبخند بزن شاید صبح فردا زکشتن عقیده ممکن نیستتا بحر یفعل ما یشاآیا پیدایش مغز از روی تصاجهل مقدسمحدودیت های حافظه و حافظایا این جمله درست است کسیخلاصه ای از مطالب همایش مچند جهانیاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSهمراه سختی، اسانی هستبی نهایت در میان مرزهاواقعیت چیستتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می منابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پیوستهمرکز حافظه کجاستخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستینوار مغز در فراموشی هااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی و کشف زبان هایبیماری اسپینال ماسکولار واکسن اسپایکوژن ضد کروناتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع بی نهایت انرژی در دآزمون تجربی، راهی برای رجهشهای مفید و ذکاوتی که دمسئول صیانت از عقیده کیسخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش هوش مصنوعی از عروسک بازی بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش در کمر دردتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت افراد بی دلیل دوستدار تو جستجوی متن و تصویر به صورمغز مادران و کودکان در زمابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی بارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطفلج خوابژن همه چیز نیستتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزمگسششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نیکو داشته باش تا آنحلقه های اسرارآمیزمغز ابزار بقای برتر مادیابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچالش دیدگاه های سنتی در باز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق فراموشی و مسیر روحانیکمردرد و علل آنتوهم وجودپیشرفتی مستقل از ابزار هظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزموفقیت هوش مصنوعی در امتاندوه در دنیا استحس و ادراک (قسمت اول )مغز، فقط گیرندهاثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدنخستین روبات های زنده ی جاستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس هوشمندی کیهانبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقلب و عقلکودکان را برای راه آماده توضیحی ساده در مورد هوش مآلودگی هوا و پارکینسونعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممیدازولام در درمان تشنج انسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفدهمنقش پیش زمینه ها و اراده اختلالات مخچهدارویی خلط آورچراروياها را به یاد نمی آاضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسهدف یکسان، در مسیرهای متبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانقدرت مردمکتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل داروینی هنوز در حاآینده با ترس جمع نمیشودعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنماجرای جهل مقدسايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت سومنقش زبان در سلطه و قدرت اارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدننظریه تکامل در درمان بیمبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن ووقتی فهمیدی خطا کردی برگبزرگ شدن تقریبا ناگهانی وقتی پر از گل شدی خودت را بزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادلحظات خوش با کودکانگل خاردار، زیباستتاول کف پا و حقیقتآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان فراکتالمخچه فراتر از حفظ تعادلایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از درمان های جدیچند جهانی و علماز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی همراهی نوعی سردرد میگرنیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرواقعیت چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای تاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهمرکز خنده در کجای مغز استخانه ی تاریکاپی ژنتیکنوار مغز در تشخیص بیماری از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی یا حماقت طبیعبیماری اضطراب عمومیواکسن دیگر کرونا ساخته شتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و منابع جدید انرژیآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دمسئولیت جدیددفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین همانچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی از عروسک بازی بیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینوزن حقیقی معرفت و شناختتنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت53افزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی هوشیاری در مغز مامغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستفلج خواب چیستژن هوش و ساختارهای حیاتی تو دی ان ای خاص ميتوکندريپیچیدگی های مغزی در درک زصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نجاتحمله ویروس کرونا به مغزمغز ابزار برتر بقاابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچاالش ها در تعیین منبع هواز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتهوش احساسیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهفرایند پیچیده ی خونرسانیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایممولتیپل اسکلروز در زنان اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت دوم )مغزتان را در جوانی سیم کشاثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی درباردارینرمش های مفید برای درد زااستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادهوشیاری و وجودبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقلب دروازه ی ارتباطکوری گذرای ناشی از موبایتیوتیکسن داروی ضد جنونآلزایمرعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج مکان زمان یا حافظه زمانانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هجدهمنقش آتش در رسیدن انسان بهاختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباچراروياها را به یاد نمی آاطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیهدف از تکامل مغزبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز قدرت کنترل خودکتاب زیست شناسی باورتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زماجرای عجیب گالیلهای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش زبان در سلطه و قدرت اارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کووینظریه تکامل در درمان بیمبه نقاش بنگرراه بی شکسترابطه تشنج و اوتیسموقتی تو از یاد گرفتن باز بزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزالرزش ناشی از اسیب به عصبگل زندگیتابوهای ذهنیآیا امکان بازسازی اندامهجهان قابل مشاهده بخش کوچمخچه ، فراتر از حفظ تعادلایا بیماری ام اس (مولتیپخم شدن فضا-زمانچند روش ساده برای موفقیتاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانهندسه ی پایه ایبی ذهن و بی روحواقعیت های متفاوتتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای اسرار آمرگ چیستخانواده پایدارابتدا سخت ترین استنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری بیش فعالیواکسن دیگری ضد کرونا از دتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط مناطق خاصی از مغز در جستجآزمون ذهنی گربه شرودینگرجوانان وطنمسئولیت در برابر محیط زیدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی از عروسک بازی بیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استوزوز گوشتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمافزایش مرگ و میر سندرم کوحفره در مغزمغز چگونه صداها را فیلتر ابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک تا کمبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب فلج دوطرفه عصب 6 چشمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتو در میانه ی جهان نیستی پیوند قلب خوک، به فرد دچاصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید جدید بر آسیب نخاعیحمایت از طبیعتمغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکناتوانی از درمان برخی ویاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسهوش احساسیبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درفرایند تکامل و دشواری هاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم بی خداییپختگی پس از چهل سالگي به عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمواد کوانتومی جدید، ممکناندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت 67مغزتان را در جوانی سیمکشاثرات مفید قهوهداروی جدید ALSنرمش های مفید در سرگیجهاستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندهوشیاری و افسردگیبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکقلب روباتیککی غایب شدی تا نیازمند دلتیک و اختلال حرکتیآملودیپین داروی ضد فشار عواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمکانیک کوانتومی بی معنی انسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هشتمنقش انتخاب از طرف محیط، ناختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهانزاع بین جهل و علم رو به پاطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینهدف از خلقت رسیدن به ابزابرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنقدرت انسان در نگاه به ابعکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیماده ی تاریکای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش سجده بر عملکرد مغزارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل هفت چیز که عملکرد مغز تو به نادیدنی ایمان بیاورهفت سین یادگاری از میراث به هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانویتنام نوعی کرونا ویروس بسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین لرزش عضله یا فاسیکولاسیوگلوله ی ساچمه ایتاثیر فکر بر سلامتآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان موازی و حجاب هامخچه ابزاري که وظیفه آن فایا بدون زبان میتوانیم تخونریزی مغز در سندرم کووچندین ماده غذایی که مانناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی هندسه ی رایج کیهانبی شرمیواقعیت و مجازتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای جادویی مرگ و میر پنهانخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمننوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری تی تی پیواکسن سرطانتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنمستند جهان متصلدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی بیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانیک پیام منفرد نورون مغزی تنبیه چقدر موثر استگزارش یک مورد جالب لخته وشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش سرعت پیشرفت علوم حق انتخابمغز ناتوان از توجیه پیداابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک تا کمبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزفناوری هوش مصنوعی نحوه خژن ضد آلزایمرتوقف؛ شکستپیوند مغز و سر و چالشهای ضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید درمان کرونا با همانحوادث روزگار از جمله ویرمغز به تنهایی برای فرهنگ ابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسناتوانی در شناسایی چهره از تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندههوش در طبیعتبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییفرایند حذف برخی اجزای مغکنگره بین المللی سردرد دتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینموجود بی مغزی که می توانداندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 74مغط یک گیرنده استاثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام نرمشهای مهم برای تقویت عاستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختهوشیاری کوانتومیبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر قلب را نشکنکیهان خود را طراحی میکندتیروفیبان موثر در سکته ی آموزش نوین زبانعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامکانیزمهای دفاعی در برابانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت پنجمنقش اتصالات بین سلولهای اختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردنزاع بین علم و نادانی رو اطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استهر چیز با هر چیز دیگر در تبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز قدرت ذهنکتاب، سفری به تاریختکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پماده ی خالیای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش غذاها و موجودات درياارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر هم نوع خواری در میان پیشیبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییرویتامین E برای فعالیت صحبسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستلزوم سازگاری قانون مجازاگلوئونتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازمخچه تاثیر گذار بر حافظهایا تکامل هدفمند استخواندن ، یکی از شستشو دهننه به اعداماز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانزمان چیستهندسه بنیادینبی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت و انعکاستفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنمنابع انرژی از نفت و گاز گذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان دارای برنامهمرگ و میر بسیار بالای ناشخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیننوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی الفاگوبیماری دویکواکسن سرطانتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست قسمت آزار دیگری، آزار خود استجواب دانشمند سوال کننده معنی روزهمشکل از کجاستدل به دریا بزنچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانهوش مصنوعی از عروسک بازی بیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختمایک پیشنهاد خوب برای آسان تهدیدهای هوش مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز و اخلاقابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(نگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک تا کمبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ فیلمی بسیار جالب از تغییژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولید مثل اولین ربات های پیوند اندام از حیوانات بضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیدوار باش حتی اگر همه چحکمت الهی در پس همه چیزمغز بیش از آنچه تصور میشوابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی نادیدنی ها واقعی هستنداز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی هوش عاطفی قسمت 11بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیفراتر از دیوارهای باورکنگره بین المللی سردرد دتوهم جداییپروژه ی ژنوم انسانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیموجودات مقهور ژنها هستندانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 75نقش قهوه در سلامتیاثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویچرا ماشین باید نتایج را پاستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیهوش، ژنتیکی است یا محیطیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانقیچی ژنتیکیکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکنولوژی جدید که سلول هاآمارهای ارائه شده در سطح عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون ما انسانها چه اندازه نزداهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجاهنقش تیروئید در تکامل مغزاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بنزاع بین علم و جهل رو به پاطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایهر جا که جات میشه، جات نیبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیقدرت عشقکتابخانهتکامل زبانآیا ما تنها موجودات زنده غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزماده ای ضد التهابیایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت ششمنقش غذاها و موجودات درياارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آهمه چیز موج استبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیویتامین E در چه مواد غذایبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جللزوم سازگاری قانون مجازاگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا احتمال دارد رویا از آجهان مادی، تجلی فضا در ذهمدل همه جانبه نگر ژنرالیایجاد احساساتخواب سالم عامل سلامتینه جنگ و نه خونریزیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان هندسه در پایه ی همه ی واکبیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت خلا و وجود و درک متفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایمنابع انرژی از نفت و گاز گذشته را دفن کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان در حال نوسان و چرخشمرگ انتقال است یا نابود شخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانزونیسومایدبیماری دیستروفی میوتونیواکسن ضد اعتیادتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روامنبع هوشیاری کجاست قسمت آسيب میکروواسکولاریا آسجوسازی مدرنمعادله ها فقط بخش خسته کنمشکلات نخاعیدلایلی که نشان میدهد ما بچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک بازی با هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشریک آلل ژنتیکی که از نئاندتو یک معجزه ایپل جویی اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاقلیت خلاقحقیقت آنطور نیست که به نظمغز و اخلاقابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشاففیزیک مولکولها و ذرات در ژنها ، مغز و ارادهتولید یا دریافت علمپیوند سر آیا ممکن استضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیدواری و مغزحافظه میتواند بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصننادانی در قرن بیست و یکم،از روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتهوش عاطفی قسمت نهمبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیفرد موفقکنترل همجوشی هسته ای با هتوهم جدایی و توهم علمپروانه ی آسمانیعلم و روحتری فلوپرازینموسیقی نوانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 78نقش مهاجرت در توسعه نسل ااجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی چرا مغز انسان سه هزار سالاستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجاهیچ چیز همیشگی نیستبرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکیست هیداتید مغزتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانما انسانها چه اندازه نزداولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و ینقش حفاظتی مولکول جدید دادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رنسبیت عام از زبان دکتر براعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتهر حرکت خمیده می شود و هر برخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداقضاوت ممنوعکجای مغز مسئول پردازش تجتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ماده، چیزی نیستایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش غذاها و موجودات درياارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمردرمان های جدید میگرنهمه چیز در زمان مناسببه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز بویتامین کابشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهلزوم عدم وابستگی به گوگل گنجینه ای به نام ویتامین تاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا برای تولید مثل همیشه جهان مرئی و نامرئیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهایران بزرگخواب سالم عامل سلامتی و یچه زیاد است بر من که در ایاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبرهندسه زبانِ زمان استبیماری لبر و نابینایی آنوالزارتان داروی ضد فشار تفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز گربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال ایجاد و ارتقامرگ تصادفیخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله بیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن علیه سرطانتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست قسمت آسیب ها ناشی از آلودگی هوجامعه ی آسمانیمعجزه های هر روزهابزار بقا از نخستین همانمشکلات بین دو همسر و برخیدنیای شگفت انگیز کوانتومچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی از عروسک بازی با تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهیک جهش ممکن است ذهن انسانتو یک جهان در مغز خودت هسپل خواجو اصفهانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت افرادمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیک و هوشیاریژنهای مشترک بین انسان و وتولید پاک و فراوان انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهاطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیدی به این سوی قبر نیستحافظه های کاذبمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغنازوکلسیناز سایه بگذررویا حقی از طرف خداهوش عاطفی قسمت هفتمبخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتفرد یا اندیشهکنترل جاذبهتوهم جسمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینموسیقی هنر مایع استانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 82نقش میدان مغناطیسی زمین اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت اسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از هیچ وقت خودت را محدود به برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدقانون مندی نقشه ژنتیکی مکیست کلوئید بطن سومتکینگیآنچه ناشناخته است باید شعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های ما اکنون میدانیم فضا خالاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و دنقش حیاتی تلومر دی ان آ داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استنسبت ها در کیهاناعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم هرچیز با یک تاب تبدیل به برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیقطار پیشرفتکرونا چه بر سر مغز می آورتکامل زبان انسان از پیشیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ماده، چیزی بیش از یک خلا ایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و دونقش غذاها در کاهش دردهای ارتباط بین هوش طبیعی و هونقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری همه چیز در زمان کنونی استبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیویتامین کا و استخوانبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکومقاومت به عوارض فشار خون گویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مشارکتیمدل هولوگرافیک تعمیم یافایرادهای موجود در خلقت بخواب عامل دسته بندی و حفطنه عدم مطلق بلکه عدم با قاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمهندسه، نمایشی از حقیقتبیماری های میتوکندریواکنش های ناخودآگاه و تقتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییمنابع انرژی از نفت و گاز گزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهان ریز و درشتمرگی وجود نداردخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماننورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک های بزیباترین چیز در پیر شدنواکسنی با تاثیر دوگانه اتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریجاودانگی مصنوعیمعجزه ی چشمابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی پس از سدنیا، هیچ استچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی از عروسک بازی با خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چیک رژیم غذایی جدید، می توتو کز محنت دیگران بی غمیپلاسمای غالبشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت اشیامغز کوانتومیابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیکدانان ماشینی برای تژنهای هوش ، کدامندتولید سلولهای جنسی از سلپیوندی که فراتر از امکانطلای سیاهتاریکی و نورمنبع هوشیاری در کجاست؟ قامیدی تازه در درمان سرطاحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بزرگ چالش است یا منفعابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی نباید صبر کرد آتش را بعد از علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوهوش عاطفی قسمت پنجمبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارفرد حساس از نظر عاطفی و بکندر در بیماریهای التهابتوهمات و شناخت حقیقتپروتئین های ساده ی ابتداعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزمیهمانهای ناخوانده عامل انرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت چهلنقش محیط زندگی و مهاجرت داحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتچرا ویروس کرونای دلتا وااسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش اهیچ کاری نکردن به معنی چیبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومقانون گذاری و تکاملکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل فردی یا اجتماعیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل ما از اینجا نخواهیم رفتاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و سنقش خرچنگ های نعل اسبی درادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منسبت طلایی، نشانه ای به ساعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم هز ذره، یک دنیاستبرداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههلمس کوانتومیکریستال هاتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردماست مالیایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و ششحس و ادراک سی و هفتمنقشه های مغزی جدید با جزیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسهمه چیز، ثبت می شودبه جای محکوم کردن دیگران رحم مصنوعیویتامین کا در سبزیجاتبعد پنجمسخن و سکوتمقابله ی منطقی با اعتراضگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان هوشمندمدل های ریز مغز مینی بریناکسی توسین و تکامل پیش اخودآگاهی و هوشیارينهایت معرفت و شناخت درک عاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکهنر فراموشیبیماری های مغز و اعصاب و واکنش به حس جدیدتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهان شگفت انگیزمراحل ارتقای پله پله کیهخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی از عروسک های بزیباترین چیز در افزایش سواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریجایی خالی نیستمعجزه ی علمابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی در عقب دندان ها را مسواک بزنید تچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک بازی با طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت ایکی از علل محدودیت مغز امتو پیچیده ترین تکنولوژی پمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترودهای کاشتنیحقیقت تنها چیزی است که شامغز آیندگان چگونه است ؟ابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزنگاه دوبارهاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب فاجعه ی جهل مقدسژنهای حاکم بر انسان و انستولترودینپیوستگی همه ی اجزای جهانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری در کجاست؟(قامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بزرگ چالشهای پیش روابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدینبرو و انرژی مداومازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی درهوش عاطفی قسمت اولبخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنفردا را نمیدانیمکوچ از محیط نامناسبتوپیراماتپروتز چشمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکمیوتونیک دیستروفیانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهل و هفتنقش نگاه از پایین یا نگاهاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنچرا پس از بیدار شدن از خواصل بازخوردروش جدید تولید برقهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاقانون جنگلکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل مادی تا ابزار هوشمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولما اشیا را آنطور که هستنداولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و شنقش داروهاي مختلف معروف ادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینشانه های گذشته در کیهان اعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیهزینه ای که برای اندیشیدبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری لوب فرونتال یا پیشانی مغکریستال زمان(قسمت اولتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش مصنوعی زندگی بشرصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهماست مالی با هوش انسانیاین پیوند نه با مغز بلکه این اندوه چیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقص در تشخیص هیجانات عامارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسهمه ی سردردها بی خطر نیستبه خودت مغرور نشورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرویتامین بی 12 در درمان دردبعد از کروناسخن پاک و ثابتمقابله با کرونا با علم اسگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشیارمدیون خود ناموجوداگر فقط مردم میفهمیدند کخودآگاهی و هوشیارينهایت در بی نهایتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشهنر حفظ گرهبیماری وسواسواکسن های شرکت فایزر آمرتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی که نه با یک رخداد و مرز مرگ و زندگی کجاستخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کروبینار اساتید نورولوژی دتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز فصل سرما و دوباره تکجاذبهمعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقا از نخستین همانمشاهده گر جدای از شیء مشادهن، بزرگترین سرمایهچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی بالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دیافته های نوین علوم پرده تو آرامش و صلحیپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو نداشتیمحقیقت خواب و رویامغز انسان ایا طبیعتا تماابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی منگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب فاصله ها در مکانیک کوانتکل اقیانوس در یک ذرهتومورها و التهاب مغزی عاپیام های ناشناخته بر مغز طوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع خواب و رویاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنچت جی پی تیاسکار، لگوی هوشمندرویای شفافهوش عاطفی قسمت دهمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیفرزندان زمان خودکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوانایی مغز و دیگر اجزای پروتز عصبی برای تکلمعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانمیگرن و پروتئین مرتبط با انسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هشتنقش نظام غذایی در تکامل ماحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرچرا ارتعاش بسیار مهم استاصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامهیچ کس حقیقت را درون مغز برخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعقانون جنگلکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل مداومآنها نمیخواهند دیگران راعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانما به جهان های متفاوت خوداولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش درختان در تکاملادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنشانه های پروردگار در جهبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهزینه سنگین انسان در ازابررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایلوتیراستامکریستال زمان(قسمت دوم)تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش ارثی دریافتی از پسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصماشین دانشمبانی ذهنی سیاه و سفیداین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک- قسمت بیست و پنقطه بی بازگشتارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریهمیشه چشمی مراقب و نگهبابه دنبال رستگاری باشرساناها و ابر رساناها و عویتامین بی هفدهبعد از کروناسختی ها رفتنی استملاحظه های اخلاقی دربارهگیلگمش باستانی کیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهان ذهن و افکار ما مجهان های بسیار دیگرمدیریت اینترنت بر جنگاگر میدانی مصیبت بزرگتر خودت را از اندیشه هایت حفنهادینه سازی فرهنگ اختلااز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزهنر رها شدن از وابستگیبیماری کروتز فیلد جاکوبواکسن کووید 19 چیزهایی که تقلید از طبیعتشلیک فراموشیمنابع انرژی از نفت و گاز آب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که از یک منبع، تغذیمرز بین انسان و حیوان کجاخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماننوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسوجود قبل از ناظر هوشمندتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز مبهم آفرینشجاذبه و نقش آن در شکلگیریمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقا از نخستین همانمشاهده آینده از روی مشاهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی از عروسک بازی باهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سیاد گرفتن مداومتو افق رویداد جهان هستیپول و شادیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو و عادت را بشکن و در احقیقت در علم، هرگز نهایی مغز انسان برای ایجاد تمدابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پندارینگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی به شناسایی کابحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانفاصله ی همیشگی تصویر سازکلمات بلند نه صدای بلندتومورهای نخاعیپیدایش زبانطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومنتظر نمان چیزی نور را بهانفجار و توقف تکاملی نشاحباب های کیهانی تو در تومغز بزرگترین مصرف کننده ابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانچت جی پی تیاساس انسان اندیشه و باور روان سالمهوش عاطفی قسمت دومبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال فرضیه ای جدید توضیح میدهکوچکترین چیز یک معجزه استوازن مهمتر از فعالیت زیپرورش مغز مینیاتوری انساعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونمیگرن سردردی ژنتیکی که بانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و دومنقش نظریه تکامل در شناسااحساسات کاذبداروی سل سپتچرا بیماری های تخریبی مغاصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک بهیچ اندر هیچبرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو قانونمندی و محدودیت عالمکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل چشمآنان که در قله اند هرگز خعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمما با کمک مغز خود مختاريماولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش ذهن و شناخت در حوادث ادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دنظام مثبت زندگیبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیهزاران سال چشم های بینا وبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودلوزالمعده(پانکراس)مصنوعکریستال زمان(قسمت سوم)تکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش سریعی که بدون احسپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرد