دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا تکامل هدفمند است

طبيعتي که با سرسختی فراوان، فرد سازگارتر با خود را بر می گزیند ولی به رغم این انتخاب، و گزینش توانمندی های هماهنگ با محیط، در دراز مدت به این سازگاري های ساده اکتفا نکرده است، بلکه فراتر از همه سازگاری های زودگذر ، مانند استخوان های فولادین، یا برخی کم خونی ها- که باعث مقاومت به مالاریا میشود یا قدرت دید چهار رنگي، فراتر از همه این سازگاری های زودگذر، قدرتی انتخاب گر در طبیعت هست که ابزار هوشمندی را برمی گزیند هرچند در کوتاه مدت با مصرف اکسیژن و غذای فراوان می تواند موجود زنده را با خطر جدی مواجه کند!

هرچند برخی دانشمندان زیست شناس، امروز این انتخاب فراتر از زمان و مکان و فراتر از منافع زودرس را تصادفی کور می دانند، فرد عاقل آن را تصادفی کور نمي دانند.

بلکه آگاهی را در پس آن می بیند که مقید به بندها و منافع زودگذر و زمان و مکان نیست. او خالق و تدبیر کننده تکامل در عالم مادی ما است، حتي اگر آن را خدای مطلق و سبحان ندانند.

اکنون ما با ابزار هوش قدرت طلب و خودخواه مانده ايم تا فرآیند تکامل و پيشرفت مادی را با سرعت بیشتر به سوی خودخواهی بیشتر و نژاد پرستی بیشتر پیش ببریم. و این به رغم امیدی است که دانشمندان زیست شناس امروز، به ابزار هوشمندی بسته اند در حالی که ابزار هوشمندی، حاصل ژن هاست و ژن ها خودخواهند پس محصول آنها هم خودخواه است و هرگز امید زیست شناسان به این ژن خودخواه و محصول ژن خودخواه یعنی ابزار هوش، به نتیجه نخواهد رسید.

ولی بخش دیگری در وجود انسان هست که حتی فراتر از ابزار هوش میتواند امید این زیست شناسان را به اخلاق و مهربانی و ایثار تحقق بخشد و این بخش است که باید خود ابزار هوش خودخواه و فرصت طلب انسان را به بند بکشد. 👇👇

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انعطاف پذیری مکانیسمی علفیلمی بسیار جالب از تغییبیست تمرین ساده برای جلونوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استلوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی درباره هوش و تفاوتهناتوانی در شناسایی چهره ثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از میگرن سردردی ژنتیکی که ببرخی سلولهای عصبی در تلانزاع بین علم و جهل رو به پحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمعنی روزهتوصیه های غیر دارویی در سهوش، ژنتیکی است یا محیطیدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاتاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین E در چه مواد غذایدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش در کمر درددرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد منقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجااولین هیبرید بین انسان وفیزیکدانان ماشینی برای تبیشتر کمردردها نیازی به چیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بلبخند بزن شاید صبح فردا زبحثی درباره هوش و تفاوتهنخاع ما تا پایین ستون فقرجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از میگرن شدید قابل درمان اسبرخی سيناپسها طی تکامل و نظام مثبت زندگیحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و مخچه ابزاري که وظیفه آن فتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انمغز فکر میکند مرگ برای دیتوصیه هایی در مصرف ماهیهیچگاه از فشار و شکست نتردانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر ویتامین دی بر بیماویتامین دی گنجینه ای بزردرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین مورد پیوند سر در انفرگشت و تکامل تصادفی محض با هوش مصنوعی خودکار روبچگونه مغز پیش انسان یا همتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسلرزش ناشی از اسیب به عصببحثی درباره هوش و تفاوتهنخستین تصویر از سیاهچالهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمیدان مغناطيسي زمین بشر بررسي علل احتمالي تغيير نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهمدارک ژنتیکی چگونه انسانتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوضیحی ساده در مورد هوش مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز مغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر ویروس کرونا بر مغز واکنش های ناخودآگاه و تقدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان ذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین تصویر در تاریخ از سفراموش کارها باهوش تر هسبار سنین ابزار هوشمندی اچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسلزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره احساسات متفانرمش های مفید در سرگیجهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط مکانیزمهای دفاعی در براببررسی و اپروچ جدید بر بیمهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانمروری بر تشنج و درمان هایتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهامغز مادران و کودکان در زمتکنولوژی جدید که سلول‌ههاوکينگ پیش از مرگش رسالداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر ژنها بر اختلالات خواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد ویکی از علل محدودیت مغز امرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین سلول مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستبارداری بدون رحمچگونه آن شکری که می خوریمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برالزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره احساساتی غیرنرمشهای مهم برای تقویت عجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هما انسانها چه اندازه نزدبررسی سیستم تعادلی بدن اهفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انمرکز هوشیاری، روح یا بدن تمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی در کامپیوترهاخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز چون ابزار هوش است دلیتکامل مداومهدف یکسان، در مسیرهای متداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر کلام در آیات کلام بواکسن کرونا ساخته شده تودرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز نقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد ویافته های نوین علوم پرده رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنواروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شفرایند تکامل و دشواری هابازگشت از آثار به سوی خداچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازممانتین یا آلزیکسا یا اببخش دیگری در وجود انسان هچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همما انسانها چه اندازه نزدبررسی علل کمر درد در میانهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشممرکز حافظه کجاستتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز چگونه صداها را فیلتر تکامل چشمهدف از تکامل مغزداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر کپسول نوروهرب بر نواکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ویادگیری مهارت های جدید درمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارنقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدفرایند حذف برخی اجزای مغبازسازي مغز و نخاع چالشی چگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از منابع انرژي پاک سرچشمه حبرنامه و ساختار پیچیده مچرا پس از بیدار شدن از خوجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین ما با کمک مغز خود مختاريمبزرگ شدن مغز محدود به دورهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییمرکز خنده در کجای مغز استتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز ناتوان از توجیه پیداتکامل ابزار هوش ، راه پر هدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر کپسول نوروهرب بر تواکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاهخواری بر رشد و یادآوری خواب و رویارویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و چند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یفرد حساس از نظر عاطفی و ببحتی علمی درباره تمایل بچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از منبع خواب و رویابرین نت به جای اینترنتچرا بیماری های تخریبی مغجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موما تحت کنترل ژنها هستیم یبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوموارکتوس ها ممکن است دحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمرگ انتقال است یا نابود شتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی درمانگر کامپیدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل زبانهزینه ای که برای اندیشیدداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر کپسول نوروهرب بر سواکسن سرطاندرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر انتخاب از طرف محیط ژن هوش و ساختارهای حیاتی رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتچندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یقیچی ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از منحنی که ارتباط بین معرفبرای پیش بینی آینده مغز دچرا حیوانات سخن نمی گوینجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رماه رجببسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی می تواند بر احخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مراحل ارتقای پله پله کیهتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل ساختار رگهای مغزی هزینه سنگین انسان در ازاداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر کپسول نوروهرب بر سواکسنی با تاثیر دوگانه ادرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در نقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر احتمالی عصاره تغلیژن یا نقشه توسعه مغز و نقرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیچه زیاد است بر من که در ایتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحثی در مورد نقش ویتامينچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از منشأ اطلاعات و آموخته ها برخی نکات از گاید لاین پرچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدماپروتیلینبعد از کروناهوش مصنوعی و کشف زبان هایخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش مزایای شکلات تلخ برای سلتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل شناخت انسان با کشفهزاران سال چشم های بینا وداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاه خواری بر رشد وواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر ترکیبات استاتین (سژنها نقشه ایجاد ابزار هورویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیچهار میلیارد سال تکامل بچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالقانون جنگلبحثی جالب درباره محدودیتچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مهندسی ژنتیک در حال تلاش برخی اثرات مضر ویتامین دچرا خشونت و تعصبحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی گوگل به کمک تشخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد مسیر دشوار تکامل و ارتقاتولید سلولهای جنسی از سلهوش احساسیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزمغز انسان برای ایجاد تمدتئوری تکامل امروز در درمهستي مادي ای که ما کوچکترداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستاثیر گیاه خواری بر رشد ووبینار اساتید نورولوژی ددرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش روزه داری در سالم و جتاثیر دپاکین بر بیماری مژنها ، مغز و ارادهرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان القانونمندی و محدودیت عالمبحثی در مورد نقش کلسیم و نگاه محدود و تک جانبه، مشتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مولتیپل اسکلروز در زنان برخی اختلالات عصبی مثانهچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانامجموعه های پر سلولی بدن متفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمشکلات نخاعیتومورها و التهاب مغزی عاهوش احساسیدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز انسان برای شادمانی طتئوری تکامل در پیشگیری و هستی ما پس از شروعی چگال داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاه خواری بر رشد ووراپامیل در بارداریدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر داروهای ضد التهاب ژنهای مشترک بین انسان و ورویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی ابیهوش کردن در جراحی و بیمنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی در مورد عملکرد لوب فنگاه انسان محدود به ادراتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مواد کوانتومی جدید، ممکنبرخی بیماری ها که در آن بچراروياها را به یاد نمی آحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان محل درک احساسات روحانیتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی الفاگوخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمشکلات بین دو همسر و برخیتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش عاطفی بیشتر در زنانديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز انسان برای شادمانی طتا 20 سال آینده مغز شما به و هر کس تقوای خدا پیشه کندر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی مرتب خیلی به قدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ژنهای هوش ، کدامندروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیوگرافینورون های ردیاب حافظهتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز قبل از انفجار بزرگنگاهی بر قدرت بینایی دراتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از موجود بی مغزی که می تواندبرخی بیماری های خاص که بدچراروياها را به یاد نمی آحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمحل درک احساسات روحانی دتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک تا کخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمشکلات روانپزشکی پس از ستوازن مهمتر از فعالیت زیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار مغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر مشاهده بر واقعیت بوقت نهيب هاي غير علمي گذشدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی ، بهترین تمریدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عفلج بل، فلجی ترسناک که آنفلج خواببیوگرافینوروپلاستیسیتی چیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از موجودات مقهور ژنها هستندبرخی توجهات در ببمار پارنزاع بین جهل و علم رو به پحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمحدودیت های حافظه و حافظتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به مشکلات روانپزشکی در عقب توسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش عاطفی در زنان بیشتر ادژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بوقتی فهمیدی خطا کردی برگدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش و میگرندرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پافلج خواب چیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی درباره هوش و تفاوتهناتوانی از درمان برخی ویتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از میهمانهای ناخوانده عامل برخی روش های تربیتی کودکنزاع بین علم و نادانی رو حافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمخچه فراتر از حفظ تعادلتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فمشاهده آینده از روی مشاهتوسعه برخی شغل ها با هوش هوشیاری کوانتومیدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز ایندگان چگونه استتاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین E برای فعالیت صحدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش بهترین درمان بیش فعدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد منقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغز