دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش حیاتی تلومر دی ان آ در افزایش طول عمر انسان چیست

نقش حیاتی تلومر DNAدر افزایش طول عمر انسان چیست؟(تلاش برای کشف راز طول عمر)
ثابت ماندن اندازه ی تلومرDNA و کشف راز طول عمر انسان

چگونگی پیر شدن و در نهایت مرگ موجودات زنده، هنوز بهصورت قطعی مشخص نشده است. بهصورت نظری سلولها توانایی تقسیم تا بینهایت و نامیرا را دارا هستند اما در دی آن ای(DNA) زائدههایی به نام تلومر وجود دارد که در هر تقسیم سلولی اندازه آنها کوتاهتر شده و در نهایت پس از به پایان رسیدن آن، تقسیم سلولی متوقف میشود. این سیر از ابتدای شکلگیری جنین و سلول تخم آغاز میشود و تا پایان مرگ موجود زنده ادامه دارد. اندازه تلومر هر فرد بسته به ساختار ژنتیکاش متفاوت است. در بعضی از مواقع که دیانای فرد دچار جهش میشود، سلولهای نامیرا یا سلولهای سرطانی شکل میگیرند که در تقسیم سلولی آنها، اندازه تلومر ثابت مانده و به عبارتی دارای ویژگی نامیرایی هستند و در نهایت به خاطر همین ویژگی، باعث مرگ موجود زنده میشوند.

(همیشه توانایی سلول برای بقا خوب نیست ، نمونه آن، سلول های سرطانی است که با سرعت زیاد تکثیر می شوند و در این موارد با مصرف زیاد انرژی، سلول های حیاتی بدن را از انرژی محروم می کنند. به همین ترتیب تکثیر زیاد و همیشگی سلول های خاص بدن به ویژه سلول های پرخور عصبی میتواند سلول های حیاتی بدن را از انرژی، محروم کند!)

دانشمندان در سالهای اخیر کشفیاتی داشتهاند که نشان میدهد برخی موجودات زمین قادرند عمر جاودانه داشته باشند و مرتبا سلولهای خود را بازسازی کنند. از جمله دو موجود دریایی دارای این ویژگی هستند، نوعی عروس دریایی و نوعی کرم پهن آبی!(البته این موجودات مغز بزرگی ندارند و تفاوت آنها با انسان در میزان این واحدهای پرخور- که انرژی کافی ای برای دیگر سلول ها باقی نمی گذارند- بسیار است. به بحثی در این مورد با عنوان امکان بازسازی اندامهای خودمان را در آینده خواهیم داشت؟! و بحث در مورد آن، در همین کانال مراجعه شود)

عروس دریایی نامیرا

با گسترش دانش ژنتیک و همچنین یافتههای جدید جانورشناسی و کشف موجوداتی که دارای عمر نامحدود هستند، دانشمندان امیدوارند بهزودی با یافتن ژن این نامیرایی و به کار بردن آن در ساختار ژنتیک انسان بشر را جاودانه سازند.

تحقیقات علمی نشان میدهد که مولکولهای(نه سلولها) بدن ما هر 10سال یک بار نو میشوند. یعنی بعد از گذشت این زمان دیگر اثری از مولکولهای کربن قدیمی در بدن هیچ انسانی پیدا نمیشود. پس ما هر 10سال یک بار عوض میشویم با این همه ما پیر میشویم و میمیریم. حالا موجود عجیبی پیدا شده که میتواند خودش را از نو تشکیل بدهد و هرگز نمیرد. «توربتوپ سیس نوتریکولا» یا عروس دریایی نامیرا همان موجود است و جزئی از خانواده مرجانها به حساب میآید. این موجود در حقیقت یک ستاره دریایی است که میتواند به نخستین مرحله زندگیاش برگردد. نوتریکولا این کار را از طریق یک نوع جهش سلولی انجام میدهد.

این جهش سلولی انجام میشود که عروس دریایی به حالت دیگری تغییر میکند یعنی دارای سلولهای جدیدی میشود.برای این کار ابتدا چتر عروس دریایی خودش را به توده مولکولی تبدیل میکند و بعد تمام موها و شاخکها را جذب خودش میکند. بعد موهای تغییر شکل یافته به این توده متصل شده و توده لحمی اولیه بهوجود میآید. از رشد این توده یک عروس دریایی جدید متولد میشود. از نظر تئوری این عمل میتواند بینهایت بار تکرار شود بنابراین از نظر پیولوژیکی این نوع از عروس دریایی نامیرا محسوب میشود.

کرمهای پهن آبی

در همین حال دانشمندان دانشگاه ناتینگهام در انگلیس در تحقیقات تازه خود بر این باورند که آنها راز جاودانگی و نامیرایی بالقوهای را برای انسانها در کرمهای پهن (Flatworm) شناسایی کردهاند.

آنها دو گونه از کرمهای پهن را که میتوانند خود را بارها و بارها همگونسازی یا حتی بازسازی کنند، مورد بررسی قرار دادند و یافته آنها امید دانشمندان را برای یافتن راهی برای از بین بردن اثرات ناشی از پیری در سلولهای انسانی دوچندان کرده است.

این کرمهای پهن از خانواده پلانارین (planarian) هستند که برای دورانی طولانی دانشمندان را مجذوب ترمیم نامحدود خود کردهاند. طی این پژوهش از یک کرم اصلی که به قطعات ریز تکهتکه شده بود حدود 20 هزارکرم پهن جدید بهدست آمد و تیم پژوهشی چگونگی جایگزینی سلولهای پیر یا آسیب دیده اینگونه کرم شگفت انگیز را بررسی کردند.

مدیر این پژوهش میگوید: ما در حال مطالعه 2گونه از کرمهای پهن هستیم که یکی از آنها مانند ما تولید مثل جنسی دارد و دیگری تکجنسی یا بیجنس است و از راه به دو نیم شدن تکثیر میکند. بهنظر میرسد هر دو گونه توان بازسازی نامحدود دارند .

کلید جاودانگی کرم پهن در تلومرهای آنهاست. تلومر بخش کوچکی از DNA است که در کلاه انتهای کروموزومها قرار دارد، پاسداری و محافظت از آنها در برابر آسیب و از دست دادن عملکرد سلول در ارتباط با افزایش سن است.

هربار که یک سلول تقسیم میشود کلاه تلومر آن کوتاهتر میشود. هنگامی که آنها بیش از حد کوتاه میشوند، سلول توانایی خود را برای تجدید و تقسیم از دست میدهد. پژوهشها نشان میدهد که جانوران جاودانه دارای سلولهایی هستند که توانایی حفظ طول تلومر بهطور نامحدود را دارند و بههمین دلیل سلولهای جاندار میتوانند همچنان به تقسیم و بازسازی خود ادامه دهند.

رئیس تیم پژوهشی دانشگاه ناتینگهام پیشبینی کرده بود که کرمهای پهن فعالانه بخش پایانی کروموزومهای خود را در سلولهای بنیادی بالغ حفظ میکنند که این امر منجر به جاودانگی از دیدگاه نظری میشود. مرگ به واسطه بیماریها یا شکار شدن از جاودانگی تجربی و عملی آنها جلوگیری میکند.

وی در این باره میگوید: اطلاعات ما یکی از پیشبینیها در مورد آنچه یک حیوان را بهطور بالقوه جاودانه میکند را برآورده کرده است و در آخر میافزاید که اهداف آینده ما در این پژوهش درک جزئیات بیشتر این مکانیسم و چگونگی فرگشت (تکامل) حیوانات جاودانه خواهد بود.

سلولهای معمولی انسان، فانی هستند و نمیتوانند برای همیشه خود را بازسازی کنند. همانطور که لئونارد هایفلیک در نیم قرن پیش نشان داده است، سلولهای انسانی دارای طول عمر تکثیر محدودی هستند و سلولهای پیرتر زودتر از سلولهای جوان به این محدوده میرسند. این محدودهی هایفلیک از طول عمر سلولی مستقیما مرتبط با تعداد تکرارهای قطعه DNA خاصی است که در انتهای کروموزمهای حامل مواد ژنتیکی قرار گرفته است.

این تکرارهای DNA بخشی از ساختارهای پوششی حفافظتی است که تلومر نامیده میشوند. تلومرها انتهای کروموزومها را از نوآراییهای ناخواسته و بیجای DNA که موجب بیثباتی ژنوم میشوند، محافظت میکنند. با هر بار تقسیم سلول، DNA تلومری کوتاهتر میشود و در نهایت به جایی میرسد که دیگر قادر به حفاظت از انتهاهای کروموزمها نیست. این کاهش پیوسته در طول تلومر مانند یک ساعت مولکولی عمل میکند که دارای شمارش معکوسی تا زمان رسیدن به انتهای رشد سلول است. کاهش توانایی رشد سلول بهطور قوی با فرایند پیر شدن مرتبط است و کاهش جمعیت سلولها مستقیما در ایجاد ضعف، بیماری و نارسایی اعضا نقش دارد.

در مقابل فرآیند کوتاه شدن تلومرها، آنزیم تلومراز قرار دارد که بهطور منحصربهفردی فرایند پیر شدن سلول را به تاخیر میاندازد و حتی موجب معکوس شدن آن میشود. تلومراز با افزایش طول تلومرها و افزودن تکرارهای DNA از دست رفته با فرآیند پیر شدن سلول مبارزه میکند و بهطور موثری موجب افزایش طول عمر سلول میشود.

تلومرازها طول تلومرها را با سنتر مکرر قطعات شش نوکلئوتیدی از DNA افزایش میدهند (با اضافه کردن توالی GGTTAG در انتهای کروموزومها از روی الگوی RNA که درون خود آنزیم قرار گرفته است).(شش تایی حيات!)
با این حال فعالیت آنزیم تلومراز برای بازیابی کامل تکرارهای از دست رفتهی DNA تلومریک کافی نیست و نمیتواند کاملا فرایند پیر شدن سلولی را متوقف سازد. کوتاه شدن تدریجی تلومرها روی قابلیت تکثیر سلولهای بنیادی بالغ انسانی (سلولهایی که موجب نوسازی بافتها و اعضای پیر در بدن میشوند) تاثیر منفی میگذارد. فعالیت تلومراز در سلول بنیادی بالغ صرفا موجب کاهش دادن سرعت شمارش معکوس ساعت ملکولی میشود و بهطور کامل نمیتواند موجب نامیرایی سلولها شود. بنابراين سلولهای بنیادی بالغ در انسان سالخورده بهعلت کاهش یافتن طول تلومر ضعیف میشوند که این امر موجب افزایش زمان بهبود زخمها و تخریب بافتها در نتیجهی کافی نبودن جمعیت سلولی میشود.

تحقیقات انجامشده در آزمایشگاه چن و همکارانش اخیرا مرحلهای حیاتی در چرخهی کاتالیستی تلومراز کشف کرده است که این مرحله توانایی آنزیم تلومراز را برای سنتز تکرارهای DNA تلومریک در انتهاهای کروموزومها محدود میکند. پروفسور چن گفت:

تلومراز یک سیستم ترمز داخلی برای تضمین این که سنتر تکرارهای DNA تلومریک دقیق و بدون خطا انجام شود، دارد. اگرچه این ترمز محافظتی فعالیت کلی آنزیم تلومراز را نیز محدود میکند. پیدا کردن راهی برای رها کردن درست این ترمز روی آنزیم تلومراز امکان بازیابی طول از دست رفتهی تلومر در سلولهای بنیادی بالغ و حتی معکوس کردن پیر شدن سلول را فراهم میکند.

منظور از ترمز ذاتی آنزیم، یک سیگنال توقفی است که درون الگوی RNA خود آنزیم قرار گرفته است و پیغام توقفی برای عمل آنزیم محسوب میشود. زمانی که تلومراز سنتز DNA را برای تکرار بعدی آغاز میکند، این سیگنال توقف هنوز فعال است و سنتز DNA را محدود میکند.( وجود این ترمز شاید یک میراث تکاملی بوده است تا از زنده ماندن بیش از حد موجود زنده در زمانی که کارکرد و کیفیت زندگی او پایین می آید و سلولهای بدن او کارایی مناسب ندارد، جلوگيري کند تا جا برای افراد جوانتر و سالمتر باز شود. از طرف ديگر، یک فرد پیر هشتاد ساله با صدها درد لاعلاج مواجه است تصور کنید سن او بدون بهبود و تغییر شرایط زندگی، به سیصد سال برسد، چگونه این همه درد و مصیبت را تحمل کند!!

این به آن معنی نیست که دراز کردن طول عمر، غیر ممکن است بلکه اگر شرایط بسیار مناسبی فراهم شود و برخی نقص ها در جسم انسان اصلاح گردد و میزان انرژی لازم برای ایجاد و سوخت و ساز سلولهای جدید و نو فراهم شود، در آن زمان ممکن است این ترمز های طبیعی بر آنزیم تلومراز، کمتر عمل کنند.

ولی در شرایطی که نخستین مقدمات حیات برای حتی نوزادان و کودکان فراهم نیست و نمونه زشت آن را مثلا در جنگ های آخر الزمان به ویژه در کشور یمن شاهدیم، در این شرایط قحطی و گرسنگی، هرگز فکر کردن به افزایش سن یک فرد هشتاد ساله جايی ندارد.

و در این شرایط برداشتن ترمز طبیعی از آنزیم تلومراز، همان کاری را خواهد کرد که یک سلول سرطانی نفرت انگیز، در بدن میکند. سلول سرطانی بی مهابا رشد میکند و همه انرژی دیگر سلول ها را می خورد ولی در نهایت با کشتن صاحب خود، نه اثری از فرد بیمار باقی میماند و نه اثری از سلول سرطانی فعال و پيشرو!)

با هدف قرار دادن سیگنالی که از آغاز تکرار دوباره سنتز DNA جلوگیری میکند، عمل آنزیم تلومراز را می توان در جهت جلوگیری از کوتاه شدن تلومر تحریک کرد و موجب جوان شدن دوبارهی سلولهای بنیادی بالغ شد.

بیماریهای انسانی نظیر دیس کراتوز مادرزادی (dyskeratosis congenita)، کم خونی آپلاستیک (aplastic anemia) و فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (idiopathic pulmonary fibrosis)، از لحاظ ژنتیکی با جهشهایی که دارای تاثیر منفی روی فعالیت تلومراز هستند یا در سرعت بخشیدن کاهش طول تلومر نقش دارند، مرتبط بودهاند. نتیجهی کوتاه شدن سریع تلومرها پیری زودرس و افزایش تخریب ارگانها و کم شدن طول عمر بیمار در نتیجهی کافی نبودن جمعیت سلولی است. افزایش فعالیت تلومراز امیدوار کننده ترین راه درمان این بیماریها است.

با این که افزایش فعالیت تلومراز میتواند جوانی را به سلولهای پیر هدیه دهد و بیماریهای پیری زودرس را درمان کند، ولی این جا یک مشکلی هم وجود دارد. همانطور که سلولهای بنیادی جوان از تلومراز برای جبران کاهش طول تلومر استفاده میکنند، سلولهای سرطانی نیز برای حفظ رشد نابهجا و مخرب خود از تلومراز استفاده میکنند. تقویت و تنظیم عمل تلومراز باید با دقت انجام شود و روی خط باریکی بین جوانسازی دوباره سلولها و بالاتر شدن خطر رشد سرطان حرکت کند.

بقیهی سلولهای بدن، یعنی سلولهای بدنی که عمدهی سلولهای بدن را تشکیل میدهند دارای فعالیت تلومراز نیستند. از آنجایی که تلومراز رشد کنترلنشدهی سلولهای سرطانی را تحریک میکند، این ویژگی سلولهای بدنی انسان خطر رشد سرطان را کاهش میدهد. بر این اساس داروهایی که فعالیت تلومراز را در همهی سلولها بدون هیچ تمایزی افزایش میدهند، مطلوب نیستند. برای تقویت دقیق فعالیت تلومراز بهصورت انتخابی در سلولهای بنیادی بالغ، این کشف نشان میدهد مرحله حیاتی در چرخهی کاتالیستی تلومراز هدف مهم داروی جدید است. داروهای کوچک مولکولی برای افزایش فعالیت تلومراز به صورت اختصاصی در سلولهای بنیادی برای درمان بیماری و همچنین درمانهای ضد پیری بدون افزایش خطر ابتلا به سرطان میتواند طراحی شود.
http://lms.bums.ac.ir/mod/forum/discuss.php?d=1409#p3310

https://www.zoomit.ir/2018/3/8/269352/hidden-secret-of-immortality-enzyme-telomerase/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز مامغز انسان ایا طبیعتا تماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و نگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستمواد کوانتومی جدید، ممکنژن یا نقشه توسعه مغز و نقتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سنادانی در قرن بیست و یکم،از تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتقلب روباتیکهوش عاطفی قسمت 11بحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهمکانیک کوانتومی بی معنی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )نقش نگاه از پایین یا نگاهاثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریچرا ماشین باید نتایج را پاستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادقدرت انسان در نگاه به ابعهوشیاری کوانتومیبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماده ی تاریککی غایب شدی تا نیازمند دلتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هجدهمنقش داروهاي مختلف معروف اختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبانزاع بین علم و جهل رو به پاطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیلرزش ناشی از اسیب به عصبهر چیز با هر چیز دیگر در تبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقشه های مغزی جدید با جزیارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویهم نوع خواری در میان پیشیبه نقاش بنگرراه بی شکستمنابع انرژی از نفت و گاز ویتنام نوعی کرونا ویروس بزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادمرگ چیستگل زندگیتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپخلاصه ای از درمان های جدیچه زیاد است بر من که در ایاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی ز گهواره تا گورهندسه بنیادینبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمناطق خاصی از مغز در جستجواقعیت های متفاوتتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکنور دروناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری ای شبیه ام اس مولتزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمواکسن دیگری ضد کرونا از دتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و آزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دمعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقا از نخستین هماندفاع از پیامبرچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی بیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموزوز گوشتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفگزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزمغز انسان برای ایجاد تمدابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب موجود بی مغزی که می تواندژن ضد آلزایمرتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتمغز بزرگترین مصرف کننده ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکنازوکلسیناز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسقلب را نشکنهوش عاطفی قسمت نهمبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درمکانیزمهای دفاعی در برابکنگره بین المللی سردرد دتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67نقش نظام غذایی در تکامل ماثرات مفید قهوهداروی جدید ALSچرا مغز انسان سه هزار سالاستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندقدرت ذهنهوش، ژنتیکی است یا محیطیبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکماده ی خالیکیهان خود را طراحی میکندتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتمنقش درختان در تکاملاختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهانسبیت عام از زبان دکتر براطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهر جا که جات میشه، جات نیبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنمخچه ابزاري که وظیفه آن فکتاب، سفری به تاریختکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سی و ششمنقص در تشخیص هیجانات عامارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل همه چیز موج استبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E برای فعالیت صحبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزامرگ و میر پنهانگلوله ی ساچمه ایتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تخم شدن فضا-زماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانهندسه در پایه ی همه ی واکبی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت و مجازتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانمستند جهان متصلآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استنورون هاي مصنوعی می تواناز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری اسپینال ماسکولار زندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن سرطانتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط آزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هافناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک بازی بیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک پیام منفرد نورون مغزی تنهایی رمز نوآوری استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک پیشنهاد خوب برای آسان تنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابمغز انسان برای شادمانی طابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی از عروسک تا کمبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزموجودات مقهور ژنها هستندژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرمغز حریص برای خون، کلید تابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسنباید صبر کرد آتش را بعد از تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهقیچی ژنتیکیهوش عاطفی قسمت هفتمبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییما انسانها چه اندازه نزدکنگره بین المللی سردرد دتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74نقش نظریه تکامل در شناسااثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام چرا مغزهای ما ارتقا یافت استیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختقدرت عشقهیچ چیز همیشگی نیستبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر ماده ای ضد التهابیکیهانِ هوشیارِ در حال یاتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجمنقش ذهن و شناخت در حوادث اختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردنسبت ها در کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استلزوم سازگاری قانون مجازاهر حرکت خمیده می شود و هر برخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز مخچه تاثیر گذار بر حافظهکتابخانهتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت سیزدهمنقطه بی بازگشتارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر همه چیز در زمان مناسببه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E در چه مواد غذایبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین مرگ و میر بسیار بالای ناشگلوئونتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استخونریزی مغز در سندرم کوونهایت معرفت و شناخت درک عاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی هندسه زبانِ زمان استبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت و انعکاستفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنمشکل از کجاستآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمننورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی الفاگوبیماری اضطراب عمومیزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن سرطانتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنمعرفت و شناختابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی بیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک آلل ژنتیکی که از نئاندتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(نگاه دوبارهاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلفرد موفقهوش مصنوعی از عروسک تا کمبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ موسیقی نوژنها ، مغز و ارادهتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزمغز در تنهایی آسیب میبینابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی نبرو و انرژی مداوماز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش عاطفی قسمت یازدهبخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیما انسانها چه اندازه نزدکنترل همجوشی هسته ای با هتوهم جداییپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75نقش هورمون های تیروئید داثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویچرا ویروس کرونای دلتا وااستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیقضاوت ممنوعهیچ وقت خودت را محدود به برای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانماده، چیزی نیستکیست هیداتید مغزتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهنقش روی و منیزیم در سلامتاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بنسبت طلایی، نشانه ای به ساطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایلزوم سازگاری قانون مجازاهرچیز با یک تاب تبدیل به برخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیمدل همه جانبه نگر ژنرالیکجای مغز مسئول پردازش تجتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت ششمنمیتوان با بیرون انداختنارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آهمه چیز در زمان کنونی استبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کابسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستمرگ انتقال است یا نابود شگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتخواندن ، یکی از شستشو دهننهایت در بی نهایتاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانزمان چیستهندسه، نمایشی از حقیقتبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت خلا و وجود و درک متفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیننوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک های ببیماری بیش فعالیزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن ضد اعتیادتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده مغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک بازی بیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختمازبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک جهش ممکن است ذهن انسانتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظمغز انسان رو به کوچک تر شابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصفرد یا اندیشههوش مصنوعی از عروسک تا کمبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافموسیقی هنر مایع استژنهای مشترک بین انسان و وتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دمغز را از روی امواج بشناسابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنچت جی پی تیاز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش عاطفی قسمت پنجمبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیما اکنون میدانیم فضا خالکنترل جاذبهتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78نقش هورمون زنانه استروژناجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی چرا پس از بیدار شدن از خواستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجاقطار پیشرفتهیچ کاری نکردن به معنی چیبرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انماده، چیزی بیش از یک خلا کیست کلوئید بطن سومتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و ینقش روزه داری در سالم و جادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رنشانه های گذشته در کیهان اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتلزوم عدم وابستگی به گوگل هز ذره، یک دنیاستبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صدامدل هولوگرافیک ژنرالیزهکرونا چه بر سر مغز می آورتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و هشتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرهمه چیز، ثبت می شودبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا و استخوانبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلمرگ تصادفیگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگنهادینه سازی فرهنگ اختلااز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان هنر فراموشیبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت والزارتان داروی ضد فشار تفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخیآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانهوش مصنوعی از عروسک های ببیماری تی تی پیزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن علیه سرطانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنمغز قلبابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی با هوش مصنوعی خودکار روبزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قیک رژیم غذایی جدید، می توتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادمغز انسان رو به کوچکتر شدابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب میهمانهای ناخوانده عامل ژنهای هوش ، کدامندتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبمغز زنان جوانتر از مغز مرابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغچت جی پی تیاز سایه بگذررویا حقی از طرف خداقانون گذاری و تکاملهوش عاطفی قسمت اولبخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتما از اینجا نخواهیم رفتکندر در بیماریهای التهابتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82نقش ویتامین K در ترمیم اساجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسچرا ارتعاش بسیار مهم استاسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از لمس کوانتومیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبرخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدماست مالیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و دنقش رژیم غذایی بر رشد و ااداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استنشانه های پروردگار در جهاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم مقاومت به عوارض فشار خون هزینه ای که برای اندیشیدبرخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیمدل هولوگرافیک تعمیم یافکریستال هاتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و دونمایش تک نفرهارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنهمه ی سردردها بی خطر نیستبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا در سبزیجاتبشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهمرگی وجود نداردگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بچهار میلیارد سال تکامل باز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبرهنر حفظ گرهبیماری لبر و نابینایی آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکنش های ناخودآگاه و تقتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی پس از سآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازنورالژیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسنی با تاثیر دوگانه اتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج آشنا پنداریجامعه ی آسمانیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استفیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک بازی با تعمق در اسرار ابدیت و ذهن ما از در هم شکستن منبفاجعه ی جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک بازی با خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری در کجاست؟(قیکی از علل محدودیت مغز امتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیامغز ایندگان چگونه استابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنگاهت را بلند کناز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشرفردا را نمیدانیمهوش مصنوعی به شناسایی کابحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب میوتونیک دیستروفیژنهای حاکم بر انسان و انستولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست مغزهای کوچک بی احساسابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی نتایج نادانی و جهلاز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوقانون جنگلهوش عاطفی قسمت دهمبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارما اشیا را آنطور که هستندکوچ از محیط نامناسبتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلنقش ژنتیک در درمان اختلااحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتچرا بیماری های تخریبی مغاسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش الوب فرونتال یا پیشانی مغهیچ کس حقیقت را درون مغز برخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومماست مالی با هوش انسانیکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سنقش رژیم غذایی در رشد و اادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منظام مثبت زندگیاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم مقابله ی منطقی با اعتراضهزینه سنگین انسان در ازابرداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههمدل های ریز مغز مینی برینکریستال زمان(قسمت اولتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت شصت و ششچند نرمش مفید برای کمردرارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری همیشه چشمی مراقب و نگهبابه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکومراحل ارتقای پله پله کیهگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی بچهار ساعت پس از کشتار خوکاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمهنر رها شدن از وابستگیبیماری های میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکنش به حس جدیدتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی در عقب آب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیمغز مانند تلفن استابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگفاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک بازی با طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع خواب و رویایافته های نوین علوم پرده تو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شامغز ابزار بقای برتر مادیابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کفرزندان زمان خودهوش مصنوعی در کامپیوترهابحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و پروتئین مرتبط با کل اقیانوس در یک ذرهتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست مغز، فقط گیرندهابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدینجات در راستگوییازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی درقانون جنگلهوش عاطفی قسمت دومبخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنما به جهان های متفاوت خودکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتنقش گرمایش آب و هوا در هماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنچرا حیوانات سخن نمی گویناصل بازخوردروش جدید تولید برقلوتیراستامهیچ اندر هیچبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاماشین دانشکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شنقش زنجبیل در جلوگیری از ادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینظریه ی تکامل در درمان بیاعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیمقابله با کرونا با علم اسهزاران سال چشم های بینا وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری مدیون خود ناموجودکریستال زمان(قسمت دوم)تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستحس و ادراک سی و هفتمچند جهانیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسهمیشه اطمینان تو بر خدا ببه جای محکوم کردن دیگران منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی هفدهبعد پنجمسخن و سکوتمرز مرگ و زندگی کجاستگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش انوآوری ای شگفت انگیز داناز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکهنر، پر کردن است نه فحش دبیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن های شرکت فایزر آمرتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده گر جدای از شیء مشاآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوبینار اساتید نورولوژی دتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستمغز مادران و کودکان در زمابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک بازی بالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنتظر نمان چیزی نور را بهیاد گرفتن مداومتو آرامش و صلحیپول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویامغز ابزار برتر بقاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن سردردی ژنتیکی که بکلمات بلند نه صدای بلندتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستمغزتان را در جوانی سیم کشابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکننخاع ما تا پایین ستون فقراسکار، لگوی هوشمندرویای شفافقانونمندی و محدودیت عالمهوش عاطفی قسمت سومبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیما با کمک مغز خود مختاريمکوچکترین چیز یک معجزه استوانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتنقش پیش زمینه ها و اراده احساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرچرا حجم مغز گونه انسان دراصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکاملوزالمعده(پانکراس)مصنوعهیچگاه از فشار و شکست نتربرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعمبانی ذهنی سیاه و سفیدکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش زبان در سلطه و قدرت اادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنظریه ی تکامل در درمان بیبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وملاحظه های اخلاقی دربارههستي مادي ای که ما کوچکتربررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایمدیریت اینترنت بر جنگکریستال زمان(قسمت سوم)تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک- قسمت پنجاه و چند جهانیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسهمیشه داناتر از ما وجود دبه خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین دی گنجینه ای بزربعد از کروناسخن پاک و ثابتمرز بین انسان و حیوان کجاگیلگمش باستانی کیستتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارخواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشهوموارکتوس ها ممکن است دبیماری وسواسمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کووید 19 چیزهایی که تقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده آینده از روی مشاهآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوجود قبل از ناظر هوشمندتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آغاز مبهم آفرینشجاذبهمغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقفتون های زیستیهوش مصنوعی از عروسک بازی باهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنحنی که ارتباط بین معرفیاد بگیر فراموش کنیتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی مغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیفساد اقتصادی سیتماتیک درهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانمیگرن شدید قابل درمان اسکلوزاپین داروی ضد جنونتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در تومغزتان را در جوانی سیمکشابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواننخستین تمدن بشریاساس انسان اندیشه و باور روان سالمقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش عاطفی قسمت ششمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال ما بخشی از این جهان مرتبطکووید نوزده و خطر بیماری توازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دومنقش آتش در رسیدن انسان بهاحساسات کاذبداروی سل سپتچرا خشونت و تعصباصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک بلیروپریم داروی ترکیبی ضدهیپرپاراتیروئیدیسمبرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو مباحث مهم حس و ادراککاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش زبان در سلطه و قدرت اادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دنظریه ی تکامل در درمان بیبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیملاحظات بیهوشی قبل از جرهستی ما پس از شروعی چگال بررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودمداخله ی زیانبار انسانکشف مکانیسم عصبی خوانش پتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک- قسمت بیست و پچند جهانی و علمارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریرحم مصنوعیهمیشه راهی هستبه دنبال رستگاری باشمنابع انرژی از نفت و گاز ویروس مصنوعیبعد از کروناسختی ها رفتنی استمرز جدید جستجو و اکتشاف، گیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر نوار مغز ترجمه رخدادهای از واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزهورمون شیرساز یا پرولاکتبیماری کروتز فیلد جاکوبمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا و گشودن پنجرتقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبه ی حق خودآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماننیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوراپامیل در بارداریتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز چگونه صداها را فیلتر ابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجدو بیماری روانی خود بزرگ چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیفروتنی و غرورهوش مصنوعی از عروسک بازی باور و کیهان شناسیزبان جانسوزمنشأ اطلاعات و آموخته ها یادگیری مهارت های جدید دتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بمغز به تنهایی برای فرهنگ ابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانفشار و قدرتهوش مصنوعی درمانگر کامپیبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چمیدان مغناطيسي زمین بشر کلام و زبان، گنجینه ای بستومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستمغط یک گیرنده استابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسنخستین تصویر از سیاهچالهاستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیقبل از آغازهوش عاطفی بیشتر در زنانبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسما تحت کنترل ژنها هستیم یکودک هشت ساله لازم است آدتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سومنقش انتخاب از طرف محیط، ناخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیچرا در مغز انسان، فرورفتاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوالیس دگرامفتامین یا ویاسهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایمجموعه های پر سلولی بدن مکایروپاکتیک چیستتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دونقش سجده بر عملکرد مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکننظریه ی ریسمانبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردممانتین یا آلزیکسا یا ابو هر کس تقوای خدا پیشه کنبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرمدارک ژنتیکی چگونه انسانکشف مکانیسمی پیچیده در بتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک- قسمت شصت و چهچند روش ساده برای موفقیتارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهمیشه عسل با موم بخوریمبه زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز ویرایش DNA جنین انسان، بربعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتمزایای شکلات تلخ برای سلگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد نوار مغز در فراموشی هااز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش ترهوش فوق العاده، هر فرد اسبیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا از حقیقت تاتتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبی در مورد تشنجآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی بیندیشزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی مرتب خیلی به قتمرکز بر هدفگامی در درمان بیماریهای شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هامغز ناتوان از توجیه پیداابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک بازی باد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسمنشاء کوانتومی هوشیاری ایادآوری خواب و رویاتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیمغز بیش از آنچه تصور میشوابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییچالش دیدگاه های سنتی در باز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیمیدان های مغناطیسی قابل کلرال هیدرات برای خوابانتوهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایحریص نباشنفرت، اسیب به خود استاتفاق و تصادفداروهای ام اسنخستین روبات های زنده ی جاستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانقبل از انفجار بزرگهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرمانند آب باشکودک ایرانی که هوش او از توسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهمنقش اتصالات بین سلولهای اخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیچرا ذرات بنیادی معمولاً اصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفلا اکراه فی الدینهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمحل درک احساسات روحانیکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سونقش غذاها و موجودات درياارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همنظریه تکامل در درمان بیمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستمن کسی در ناکسی دریافتم وفور و فراوانیبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با مروری بر تشنج و درمان هایکشف ارتباط جدیدی از ارتبتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهواحساسیت روانی متفاوتچندین ماده غذایی که ماننارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانرساناها و ابر رساناها و عهمجوشی هسته ای، انرژِی ببه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز ویشن پروبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستمسمومیت دانش آموزان بی گگیرنده باید سازگار با پیتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسنوار مغز در تشخیص بیماری از کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی می تواند بر احبیماری آلزایمر، استیل کومنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا ساخته شده توتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالعه ای بیان میکند اهدآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستمعنی روزهخطا در محاسبات چیزی کاملچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی ، بهترین تمریتمساح حد واسط میان مغز کوگاهی لازم است برای فهم و شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استمغز و اخلاقابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های مغز و اخلاقابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک بازی باد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلمهندسی ژنتیک در حال تلاش یاری خدا نزدیک استتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختمغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استچاالش ها در تعیین منبع هواز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستقفس ذهنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیمیدان های کوانتومی خلاکمردردتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاننقش قهوه در سلامتیاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سینرمش های مفید برای درد زااستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استقبرستان ها با بوی شجاعتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینماه رجبکودکان میتوانند ناقل بی توصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارمنقش تیروئید در تکامل مغزاختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تچراروياها را به یاد نمی آاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هدف یکسان و مسیرهای مختلبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهمحل درک احساسات روحانی دکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمنقش غذاها و موجودات درياارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکنظریه تکامل در درمان بیمبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت رمن پر از تلخیموقت نهيب هاي غير علمي گذشبررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای مرکز هوشیاری، روح یا بدن کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتایندرالخفاش با شیوع همه گیری جدیچندجهانیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلرشته نوروایمونولوژی و نقهمراه سختی، اسانی هستبه سخن توجه کن نه گویندهمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت فیزیکی، تابعی از تفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودمسمومیت دانش آموزان، قماگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسنوار مغزی روشی مهم در تشخاز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیدتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعماری، هندسه ی قابل مشاآرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در سامعادله ها فقط بخش خسته کنخطای ادراک کارماچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش و میگرنتنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های مغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند مهربانی، شرط موفقیتژن همه چیز نیستتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارناتوانی از درمان برخی ویاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانقفس را بشکنهوش احساسیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و امیدان بنیادین اطلاعاتکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیحس متفاوتنقش مهاجرت در توسعه نسل ااتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ونرمش های مفید در سرگیجهاستفاده از سلول های بنیاروح رهاییقدم زدن و حرکت دید را تغیهوشمندی کیهانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فماپروتیلینکودکان خود را مشابه خود تتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش حفاظتی مولکول جدید داختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تچراروياها را به یاد نمی آاصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینلایو دوم دکتر سید سلمان فهدف یکسان، در مسیرهای متبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانمحدودیت چقدر موثر استکاربرد روباتهای ريز، در تکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمنقش غذاها و موجودات درياارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدنظریه تکامل در درمان بیمبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژي پاک سرچشمه حوقتی فهمیدی خطا کردی برگبزرگ فکر کنساختن آیندهمرکز حافظه کجاستکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان الخلا، حقیقی نیستنه به اعدامارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با ارشد مغز فرایندی پیچیده اهمراهی نوعی سردرد میگرنیبوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چند سویهتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلامسیر دشوار تکامل و ارتقاگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواننوار عصب و عضلهاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژنتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفمعجزه های هر روزهابزار بقا از نخستین همانخطای حسچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش بهترین درمان بیش فعتنفس هوازی و میتوکندریگذر زمان کاملا وابسته به شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های مغز کوانتومیابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتنگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکفراموشی و مسیر روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو موفقیت هوش مصنوعی در امتژن همه چیز نیستتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتناتوانی در شناسایی چهره از تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیقلب و عقلهوش احساسیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنمیدازولام در درمان تشنج کمردرد و علل آنتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استحس چشایی و بویایینقش میدان مغناطیسی زمین اتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلنرمش های موثر در کمردرداستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را قدرت مردمهوشیاری و وجودبرین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرماجرای جهل مقدسکودکان را برای راه آماده توصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتمنقش حیاتی تلومر دی ان آ داختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتنزاع بین جهل و علم رو به پاصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته ملبخند بزن شاید صبح فردا زهدف از تکامل مغزبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانمحدودیت های حافظه و حافظکتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش غذاها در کاهش دردهای ارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتههفت چیز که عملکرد مغز تو به مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز وقتی پر از گل شدی خودت را بزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهمرکز حافظه کجاستکشتن عقیده ممکن نیستتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیخلا، خالی نیستنه به اعدامارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجرشد مغز علت تمایل انسان بهندسه ی پایه ایبوزون هیگز جهان را از متلمنابع بی نهایت انرژی در دواقعیت چیستتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیمسئول صیانت از عقیده کیسگامی در درمان بیماریهای تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانوار عصب و عضلهاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی و کشف زبان هایزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کروناتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمعجزه ی چشمابزار بقا از نخستین همانخطر آلودگی هوانکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهفلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمورزش در کمر دردتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورمغز آیندگان چگونه است ؟ابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکنگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطمولتیپل اسکلروز در زنان ژن هوش و ساختارهای حیاتی تو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحلقه های اسرارآمیزمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردنادیدنی ها واقعی هستنداز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استقلب دروازه ی ارتباطهوش در طبیعتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق مکان زمان یا حافظه زمانکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )نقش محیط زندگی و مهاجرت داثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدنرمشهای مهم برای تقویت عاستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس قدرت کنترل خودهوشیاری و افسردگیبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماجرای عجیب گالیلهکوری گذرای ناشی از موبایتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهمنقش خرچنگ های نعل اسبی دراختلالات مخچهدارویی خلط آورنزاع بین علم و نادانی رو اضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسلحظات خوش با کودکانهدف از خلقت رسیدن به ابزابرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانمخچه فراتر از حفظ تعادلکتاب زیست شناسی باورتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومنقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنهفت سین یادگاری از میراث به نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن ومنابع انرژی از نفت و گاز وقتی تو از یاد گرفتن باز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابمرکز خنده در کجای مغز استگل خاردار، زیباستتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از مطالب همایش منه جنگ و نه خونریزیاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSرشد در سختی استهندسه ی رایج کیهانبی نهایت در میان مرزهامنابع جدید انرژیواقعیت چیستتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می مسئولیت جدیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستینوبت کودکاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53واکسن دیگر کرونا ساخته شتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دمعجزه ی علمابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش فلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟(قسموزن حقیقی معرفت و شناختتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملک