دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دفاع در برابر تغییر ساختار ژنومی

مکانیزمهای دفاعی در برابر جهش ها در ساختمان ژنومی
نقشه ژنتیکی هدفمند و دارای برنامه به سوی ابزار برتر بقا یا مغز(هر چیز دارای برنامه و نقشه، نیاز مند برنامه ریز و نقشه کشی است که اگاهانه این طرح را بریزد)

بازهای با قابلیت جهش زیاد در ژن ضد سرطان p53 ، در مناطق صدمه پذیر در ساختارهای ثانویه DNA قرار دارد.
...

انرژی منفی بیشتر، نشان دهنده پایدار بودن بیشتر دو رشته دی ان ای کنار هم است و این حالت، میزان جهش ایجاد شده در ساختارهای تولیدی بعدی را پیشگویی میکند. نکته قابل توجه آنکه ارتباط بازهای با قابلیت جهش بالا، و میزان انرژی منفی بالاتر(حالت پایدارتر)ضعیف است. فرایندی با تشدید انرژی منفی، از تاثیر میزان بازهای با قابلیت جهش زیاد، می کاهد و برعکس!

و این حالت واقعا شگفت انگیز است و نشان دهنده برنامه ای درونی در ساختار ژنهای ماست و حتی قبل از آنکه موجود زنده با اندامهای حسی خود، جهان را حس کند و قبل از آنکه بر اساس این حس و ادراک با محیط واکنش نشان دهد، با چشمی درون ساختار ژنتیکی، نگاه میکند و آن را تنظیم مینماید.

ساختارهای حس و انتخاب و گزینش، فقط درون چشم و گوش بدنهای ماکروسکوپیک ما نیست بلکه در ریزترین ساختارها و نقشه ساختمان بدن ما هم هست.

DNA
کروموزومی، یک فوق مارپیچ است و این فوق مارپیچ، SLS را می سازد و آن را پایدار میکند و آنها در نتیجه زنجیرهای مکمل وارونه در ssDNA شکل میگیرند. این SLSها مناطقی ازssDNA با بازهای جفت نشده یا بد جفت شده، دارد که مستعد به جهش و موتاسیون است.

SLS
ها نه تنها برخی بازها را در معرض جهش قرار میدهد همچنین زمان در معرض قرار گرفتن آنها را هم با مهار دوره ای پیشرفت رونویسی RNAپلیمراز، طی بلند شدن نمونه رونوشت، افزایش میدهد.

این توقف ها به نظر میرسد خاص سکانس باشد و موتاژنز را تحریک کند. رونویسی، فوق مارپیچ را تشدید میکند.

تاثیر مستقیم شکل های مختلف استرس بر فوق مارپیچ به نظر میرسد، در ژنوم بسیار اختصاصی است و در درجه اول آن ژنهایی را تحت تاثیر میگذارد- که مرتبط با استرس وارد شده هستند.

(اختصاصی بودن تاثیر عوامل استرس زا بر ژن ها، نشان می دهد، چشم و نگاهی در درون ساختار ژنتیکی ما هست- که به صورت کاملا اختصاصی، استرس و فشار وارد شده را شناسایی و پردازش می کند. استرس وارد شده از طرف محیط، هرچند به نظر می رسد، تصادفی باشد ولی نگاه کاملا آگاهانه ساختار ژنتیکی ما بر این استرس تصادفی، و گزینش اختصاصی آن، از تاثیر تصادفی استرس محیطی بر ساختار ژنتیکی جلوگیری میکند)

نمونه های آن، گرسنه نگه داشتن سلول، انواع اکسیژن های فعال و مسمومیت با فلز و شوک اسموزی است. جهش های تشدید شده با رونویسی ترجیحا در مناطق ایست و توقف در SLSها در DNA مارپیچی- که در ردپا و باقیمانده حباب رونویسی رخ میدهد- وجود دارد. اگر شکل های ویژه ای از استرس، مناطق ویژه ای از ژنوم فوق مارپیچ را هدف بگیرد، تشکیل ساختارهای ثانویه تسهیل می شود.

بازهای با قابلیت جهش زیاد در ژن سرطان p53 در مناطق صدمه پذیر در ساختارهای ثانویه DNA قرار دارد.

مکانیسمی- که سرعت های تشدید شده جهش را هدف میگیرد- بر ژنهایی است که باید جهش پیدا کند تا با شرایط استرس زا مقابله کند و اینها ممکن است طی تکامل انتخاب شده باشد.(این مکانیسم بر ژنهایی است که از تاثیر شرایط استرس زا جلوگیری کند. و این هم نشان دهنده فرایند و برنامه ای آگاهانه و هوشیارانه در ساختار ژنتیکی ماست که با شرایط استراس زا مقابله می کند).

مدارک مستقیم- که سرعت های افزایش یافته رونویسی را با افزایش جهش موضعی در بازهای جفت نشده SLSها مرتبط میکند- اخیرا در E. Coli. به دست آمده است.

در اینجا مدارکی به دست آمده است که بازهای با قابلیت جهش بالا در P53 به صورتی منحصر به فرد، مستعد به جهش هستند و این، همراه با محل و موقعیت آنها در SLSهای با انرژی منفی بالاست.

نتایج : جهش های ناشی از استرس درE. Coli.
تشدید مارپیچ و تشدید موتاسیون به صورت موضعی، باید به عنوان نتیجه گرسنگی و فعالیت رونویسی رخ دهد. برای آزمودن این فرضیه، جهش ها در ژنهای خاموش شده باکتری گرسنه، آنالیز شد و با جهش سلول هایی- که زیر استرس نیست- مقایسه گردید. برنامه کامپیوتری چین های دی ان ای استفاده شد تا SLSهای پایدار از نظر ترمودینامیکی و انرژی های آزاد منفی چین خوردگی های هر زنجیر نوکلئوتید، مورد آنالیز را نشان دهد. هر چه میزان انرژی منفی بیشتر باشد، SLS پایدارتر با احتمال بیشتری شکل میگیرد و مناطق ایست را ایجاد میکند.

میزان انرژی منفی بالا به علت میزان پایداری ریشه ها است و لزوما حضور باز قابل جهش را نشان نمیدهد. برای پیش بینی قابلیت جهش باز، همچنین لازم است میزانی را- که باز طی رونویسی به صورت جدا جفت نشده است- بدانیم پس برنامه ما موارد زیر را محاسبه میکند

: 1- درصد چین ها که در آن، هر باز جفت نشده است 2- اندکس قابلیت جهش(mutatability index MI) برای هر باز- که به عنوان یک مقدار خالص محاسبه میشود.

این ایندکس، میزان فرکانس جهش بازها را در SLS پیشبینی شده، بیان میکند. بالاترین دلتا جی منفی بالاترین میزان پایداری را به یک چین دی ان ای میدهد که دارای بازهای جفت نشده است. اهمیت اصلی به ساختاری داده میشود که باز برای بیشترین زمان ممکن در معرض آسیب است پس بیشترین احتمال جهش را دارد. بازهای قابل جهش در ژنهای خاموش، ترجیحا در SLS های با انرژی منفی بالا قرار دارد و این در مقایسه با بازهای قابل جهش است که تحت استرس نیستند.(باز قابل جهش، در زنجیره حلقوی بنیادین پایدار، از جهش ها می کاهد و این، میتواند یک مکانیسم حفاظتی در برابر جهش های زیاد و نامناسب باشد)

ارتباط این یافته ها اکنون در P53مورد بررسی و پژوهش است. اطلاعات از زنجیره هایی برای جهش های نقطه ای در ژنP53 انسان برای آنالیز ساختار ثانویه دی ان ای به عنوان عامل ممکن جهش های فراوان و سرطان، در دسترس است.

کدون پی 53 با قابلیت جهش زیاد، در SLSهای با انرژی منفی زیاد

اکسون 5-8 در ژن پی 53 با برنامه فولدیگ دی ان ای بررسی شده است تا مشخص شود بازهای با قابلیت جهش فراوان در محل هایی از ژن با انرژی منفی زیاد قرار دارد یا نه. اندازه پنجره چین که استفاده میشود در پروکاریوت ها کمتر حیاتی است زیرا زنجیره های چین دار و فولدینگ بین 35 تا 50 nt همان نتایج را داده است. در حدود 100nts
که دارای بازهای با قابلیت جهش فراوان است(اکسون 5،7، 8)یا دارای بازهای باقابلیت جهش فراوان نیست مانند اکسون 6 در پنجره های پی در پی و رو در روی nt43 چین میخورد. میانگین انرژی منفی برای مناطقی که شامل اکسون های 5 و 7 و 8 با بازهای با قابلیت جهش زیاد است به ترتیب 6.2، 5.6 و 4.4 است. و این مقدار در اکسون 6 با هیچ باز با قابلیت جهش زیاد، برابر با 3 است. انرژی منفی SLS که بازهای با قابلیت جهش زیاد در مناطق اول و دوم کدون های 175، 245، 248، 249، ، 282 273 داشتند- در جدول یک نشان داده شده است.

http://cancerres.aacrjournals.org/content/62/20/5641#fn-4

(اگر جهش ژنی- که تمایز لازم را برای تکامل به طور فراوان ، تولید میکند- فقط بر خطای غیر هدفدار در نسخه برداری از ژن استوار باشد و جهش، نتیجه شکست کروموزوم ها بر اثر اشعه و موارد مشابه آن- که میتوان آنها را کور یا بدون قانون نامید- باشد، غیر عاقلانه است تاثیر جهش ژنی، تماما در جهت بقای حیوان یا ماهی، مانند ماهی های خاردار اعماق دریا- لاتیمیریا- باشد بدون آنکه در طی میلیونها سال ، دچار تکامل یا تغییر گردد و این، در حالی است که ما به طور قطع میدانیم شرایط محیطی این ماهیان به طور مداوم، تغییر یافته است و گاهی تغییرات ، بسیار بی نظم و سرگردان بوده است مانند تغییری که تقریبا قبل از 65 میلیون سال پیش رخ داد و منجر به انقراض دایناسورها و بزرگترین موجودات زمین شد

و نیز میدانیم که خطا در نسخه برداری و جهش در اثر اشعه های مفروض، دائما تا آن زمان که تکاثر و نسخه برداری موجود باشد و تا آن زمان که اشعه های موجود در هستی، به طور مداوم ژنها را بشکنند، موجود خواهد بود. پس چه چیز تکامل را در این موجودات متوقف میکند؟!

علت این پدیده شگفت آور را- همانگونه که در ماهی لاتیمیریا Latimeria یا خرچنگ نعلی شکل Horseshoe crab یا در حیوان نوتیلوس Nautilus و یا حتی لاک پشت تمساحی Alligator snapping turtle است- ترقیمیون (نشانه گذارها یا طرفداران مذهب تکامل )نتیجه مقاومت موجودات در برابر تکامل ذکر میکنند و داوکینز که شاید مذهب تکامل را نپذیرد، آن را نتیجه همراهی مجموعه ژنی و نپذیرفتن ژن جدید برای ورود به این مجموعه ژنی در حال کار، میداند و هر دو حالت ، این معنی را میرساند که چیزی در نقشه ژنی موجود است که سبب میشود ن تکامل در وضعیت سکون و ایستا قرار بگیرد همانگونه که در وضعیت پیچیده و نابسامان در مورد ماهی لاتیمیریا اتفاق افتاد

و ما میتوانیم ان را قانون داخلی نقشه ژنها نامگذاری کنیم که درمورد نقشه حکم میدهد و همین قانون است که در بسیاری از موارد ، نقشه ژنی را وادار میکند اینگونه یا آنگونه مواجهه برقرار کند و همان قانونی است که گاهی نقشه ژنی را برای مدتی بسیار طولانی در وضعیت سکون تام قرار میدهد که حتی با مقیاسهای تکامل بسیار آرام ، همراهی ندارد (کتاب وهم الالحاد احمد الحسن ص 253 )

https://www.facebook.com/najmat.aljadi

https://www.facebook.com/groups/657994804251371/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومراحل ارتقای پله پله کیهانفجار و توقف تکاملی نشاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمغز آیندگان چگونه است ؟ای آنکه نامش درمان و یادشهزینه سنگین انسان در ازابحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامغز حریص برای خون، کلید تابزار بقای موجود زنده از واکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومنقش خرچنگ های نعل اسبی دراثرات فشار روحی شدیدژن یا نقشه توسعه مغز و نقبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستچه زیاد است بر من که در ایارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تقیچی ژنتیکیشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زچگونه جمعیت های بزرگ شکل از نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تمنحنی که ارتباط بین معرفعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسماه رجبپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی می تواند بر احاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمزایای شکلات تلخ برای سلانواع سکته های مغزیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمغز انسان ایا طبیعتا تماایندرالهزاران سال چشم های بینا وبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقای موجود زنده از واسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمانقش داروهاي مختلف معروف اثرات مفید قهوهژنها نقشه ایجاد ابزار هوتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدچهار میلیارد سال تکامل بارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجقانون مندی نقشه ژنتیکی مشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای چگونه جمعیت های بزرگ شکل از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تمنشأ اطلاعات و آموخته ها عوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگماپروتیلینسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمسیر دشوار تکامل و ارتقاانگشت نگاری مغز نشان میدهوش احساسیبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم مغز انسان برای ایجاد تمدایا کوچک شدن مغزانسان الهستي مادي ای که ما کوچکتربحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمغزهای کوچک بی احساسابزار بقای موجود زنده از وبینار اساتید نورولوژی دبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیمارینقش روزه داری در سالم و جاثرات مضر ماری جواناژنها ، مغز و ارادهتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیچهار ساعت پس از کشتار خوکارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میقانون جنگلشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استچگونه حافظه را قویتر کنیاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبامهندسی ژنتیک در حال تلاش عواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستخوان های کشف شده، ممکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمشکلات نخاعیاندوهگین نباش اگر درب یا هوش احساسیبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز انسان برای شادمانی طایا این جمله درست است کسیهستی ما پس از شروعی چگال بحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقای موجود زنده از وراپامیل در بارداریبرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستنقش رژیم غذایی بر رشد و ااجزای پر سلولی بدن انسان ژنهای مشترک بین انسان و وتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای نوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب قانونمندی و محدودیت عالمشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهانگاه محدود و تک جانبه، مشاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردمولتیپل اسکلروز در زنان عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتمجموعه های پر سلولی بدن مآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمشکلات بین دو همسر و برخیانسان قدیم در شبه جزیره عهوش عاطفی بیشتر در زنانبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمغز انسان برای شادمانی طایا ابزار هوشمندی یا مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منانقش قهوه در سلامتیابزار بقای موجود زنده از ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانونقش رژیم غذایی در رشد و ااجزایی ناشناخته در شکل گژنهای هوش ، کدامندتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای نورون هاي مصنوعی می توانارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(قارچ بی مغز در خدمت موجودشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مینگاه انسان محدود به ادرااز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بمواد کوانتومی جدید، ممکنعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرمحل درک احساسات روحانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش مصنوعی الفاگوهوش مصنوعی از عروسک تا کاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس مشکلات روانپزشکی پس از سانسان جدید از چه زمانی پاهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمغز انسان رو به کوچک تر شایا بیماری ام اس (مولتیپوقت نهيب هاي غير علمي گذشبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقای موجود زنده از ورزش هوازی ، بهترین تمریبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در نقش زبان در سلطه و قدرت ااحساس گذر سریعتر زمانکلرال هیدرات برای خوابانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريفلج بل، فلجی ترسناک که آنسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و نورون های ردیاب حافظهارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریقبل از انفجار بزرگششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنگاهی بر قدرت بینایی درااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رموجود بی مغزی که می تواندعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویمحل درک احساسات روحانی دإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمشکلات روانپزشکی در عقب انسان عامل توقف رشد مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان رو به کوچکتر شدایا بدون زبان میتوانیم توقتی فهمیدی خطا کردی برگبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دنقش محیط زندگی و مهاجرت دابزار بقای موجود زنده از ورزش و میگرنبرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجنقش زبان در سلطه و قدرت ااخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريفلج خوابسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استنوروپلاستیسیتی چیستارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریقدم زدن و حرکت دید را تغیصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردنگاهی بر توانایی اجزاي باز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پموجودات مقهور ژنها هستندعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبمحدودیت های حافظه و حافظافراد آغاز حرکت خودشان رافزایش قدرت ادراکات و حسهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامشاهده آینده از روی مشاهانعطاف پذیری مکانیسمی علهوشیاری کوانتومیبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستمغز ایندگان چگونه استایا تکامل هدفمند استویتامین E برای فعالیت صحبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دنقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقای موجود زنده از ورزش بهترین درمان بیش فعبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورنقش سجده بر عملکرد مغزاخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارفلج خواب چیستسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به نوشیدن چای برای مغز مفید ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسقدرت انسان در نگاه به ابعضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به ناتوانی از درمان برخی ویاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرمیهمانهای ناخوانده عامل عارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوومخچه فراتر از حفظ تعادلافزایش مرگ و میر سندرم کوهوش مصنوعی از عروسک تا کبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امعنی روزهاولین هیبرید بین انسان وهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیمغز ابزار برتر بقاایرادهای موجود در خلقت بویتامین E در چه مواد غذایبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابنقش هورمون های تیروئید دابزار بقای موجود زنده از ورزش در کمر دردبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پنقش غذاها و موجودات دريااختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بفیلمی بسیار جالب از تغییسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی لوب فرونتال یا پیشانی مغضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنمیگرن سردردی ژنتیکی که بعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه نزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومخچه ، فراتر از حفظ تعادلمخچه ابزاري که وظیفه آن فافسردگی و اضطراب در بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممغز فکر میکند مرگ برای دیاولین مورد پیوند سر در انهیچگاه از فشار و شکست نتربا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمغز از بسیاری حقایق می گراگر نعمت فراموشی نبود بسویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتانقش هورمون زنانه استروژنابزارهای بقای موجود زندوزوز گوشبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش غذاها و موجودات دريااختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استفیزیکدانان ماشینی برای تسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفچیزی خارج از مغزهای ما نیارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیلبخند بزن شاید صبح فردا زطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونانخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری میگرن شدید قابل درمان اسعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمدارک ژنتیکی چگونه انسانالکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاولین تصویر در تاریخ از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمغز به تنهایی برای فرهنگ اگر نعمت فراموشی نبود بسواکنش های ناخودآگاه و تقبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیمارینقش ژنتیک در درمان اختلاابزارهای پیشرفته ارتباط یک پیشنهاد خوب برای آسان بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبنقش غذاها و موجودات دريااختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملفرگشت و تکامل تصادفی محض شلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وچگونه مغز پیش انسان یا همارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسلرزش ناشی از اسیب به عصبطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسمیدان مغناطيسي زمین بشر عصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتینظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممروری بر تشنج و درمان هایالتهاب شریان تمپورالهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامغز مادران و کودکان در زماولین سلول مصنوعیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز برای فراموشی بیشتر کاگر تلاش انسان امروز براواکسن کرونا از حقیقت تاتبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از نقش آتش در رسیدن انسان بهابزارهای بقا از نخستین هیکی از علل محدودیت مغز امبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملفراموش کارها باهوش تر هسشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرچگونه هموساپينس بر زمین ارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ولزوم سازگاری قانون مجازاظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی منرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشررمز و رازهای ارتباط غیر کمرکز هوشیاری، روح یا بدن امیوتروفیک لترال اسکلروهوش مصنوعی در کامپیوترهابیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمغز چون ابزار هوش است دلیاوکرلیزوماب داروی جدید شهدف یکسان، در مسیرهای متبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار هوش در حال ارتقا ازواکسن کرونا ساخته شده توبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی نقش انتخاب از طرف محیط، نابزارهای بقا ازنخستین همیافته های نوین علوم پرده بررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین نقص در تشخیص هیجانات عامادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چچگونه آن شکری که می خوریمارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورللزوم سازگاری قانون مجازاعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده نرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریما انسانها چه اندازه نزدمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهمرکز حافظه کجاستامید درمان کرونا با همانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمغز چگونه صداها را فیلتر ايندگان چگونه خواهند دیدهدف از تکامل مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله مغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگر کرونا ساخته شبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تنقش اتصالات بین سلولهای ابزارهای بقای از نخستین یادگیری مهارت های جدید دبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتنقطه بی بازگشتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختفرایند تکامل و دشواری هاشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موچگونه انتظارات بر ادراک ارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریممانتین یا آلزیکسا یا ابعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا بخشی حقیقی از زندگی مرکز خنده در کجای مغز استامگا سه عامل مهم سلامتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممغز ناتوان از توجیه پیداايا اراده آزاد توهم است یهدف از خلقت رسیدن به ابزابحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگری ضد کرونا از دبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موباینقش حفاظتی مولکول جدید دابزارهای دفاعی و بقای مویادآوری خواب و رویابزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسچند جهانیادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز افرایند حذف برخی اجزای مغشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دچگونه باغبانی باعث کاهش ارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام منابع انرژي پاک سرچشمه حعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیچرا پس از بیدار شدن از خواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسما با کمک مغز خود مختاريمصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از همیشه عسل با موم بخوریمازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا تخیل یا واقعیتمرگ انتقال است یا نابود شامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش مصنوعی درمانگر کامپیبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمغز و سیر تکامل ان دلیلی ايا اراده آزاد توهم است یهزینه ای که برای اندیشیدبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقای موجود زنده از واکسن سرطانبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلنقش حیاتی تلومر دی ان آ داثر مضر مصرف طولانی مدت رژن هوش و ساختارهای حیاتی بسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریچندین ماده غذایی که ماننادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بفرد حساس از نظر عاطفی و بشاهکار قرنپیموزایدچگونه تکامل مغزهای کنونیاز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنمنبع خواب و رویاعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پچرا بیماری های تخریبی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اما تحت کنترل ژنها هستیم یسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قاهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلی