دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

معنی روزه

(در بسیاری از نجواهای آنها خیری نیست؛ مگر کسی که به صدقه یا نیکی یا اصلاح و آشتی بین مردم فرمان دهد و هر که برای رضای خدا چنین کند، به او پاداشی بزرگ خواهیم داد.)

در زیادی نماز و روزه و عبادت خیری نیست:

- اگر تو را به انصاف دیگران حتی دشمنانت نکشاند؛ هر چه موضعگیری آنها باشد. بله خدا در مورد ابلیس هم انصاف کرد و به او فرصتی داد تا نظر خود را ابراز کند و مهلتی برای انجام وعده خود داد

(خدا به ابلیس گفت چه چیزی سبب شد، وقتی به تو فرمان سجده دادم، سجده نکنی؟ ابلیس گفت من از او بهترم، مرا از آتش و او را از گل افریدی*خدا گفت پس از بهشت بیرون شو شایسته نیست در بهشت تکبر کنی، بیرون شو تو حقیر شدی*

ابلیس گفت تا روزی که برانگیخته میشوند به من فرصت بده*خدا گفت به تو مهلت داده شد*ابلیس گفت با آنچه مرا گمراه کردی بر راه مستقیم تو، در کمین آنها خواهم نشست.)

-(در زیادی نماز و روزه و عبادت خیری نیست) اگر بین تو وحریم خدا و حریم دیگران و آبروی آنها پرده ای نکشد.

-(در زیادی نماز و روزه و عبادت خیری نیست)اگر باعث بیزاری تو از دروغ گویی نشود؛ چه برسد به دروغ بستن به دیگران و بهتان

-اگر تو را از غیبت و عیبجویی دیگران و جدل و خودنمایی بی حاصل بازندارد.

-(در زیادی نماز و روزه و عبادت خیری نیست)اگر در زمانی که بفهمی خطا کرده ای باعث پشیمانی و تاسف تو نشود و وقتی لازم است، عذرخواهی نکنی.

-اگر تو را به سوی قناعت و بسنده کردن به آنچه خدا برای تو نوشته است، نکشاند.

-اگر دیگران را در شادی و سعادت خود شریک نکنی و برای آنها آرزوی رستگاری نکنی.

-اگر در مورد کسی که روزی او تنگ است با آنچه خدا برای تو وسیع کرده است همدردی و کمک نکنی.

-اگر عمل تو را محکم نکند و باعث ادای واجب به بهترین شکل نشود.

-اگر دل تو را پر از یقین و اطمینان نکند.

-اگر تو را به خدا نزدیک نکند و دروازههای ملکوت را به روی تو نگشاید.

- اگر در کمترین مقدار سبب نشود، با اخلاق خدا آراسته شوی.

احمد الحسن

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خانواده پایدارابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستناتوانی از درمان برخی ویدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار هوش احساسیزندگی زودگذرمهربانی، شرط موفقیتتلاشی تازه برای گشودن معکمردرد ناشی از تنگی کاناشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط آزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ادفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تقفس را بشکننرمش های مفید در سرگیجهدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهوشمندی کیهانزبان نیاز تکاملی استمیدان بنیادین اطلاعاتتنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وکودکان خود را مشابه خود تشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننقش حفاظتی مولکول جدید ددورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیچراروياها را به یاد نمی آذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملهدف یکسان، در مسیرهای متسفر نامه سفر به بم و جنوب ماپروتیلینتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای کاربرد روباتهای ريز، در صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريادانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه تکامل در درمان بیمرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاوقتی فهمیدی خطا کردی برگسلولهای بنیادی مصنوعی درمحدودیت چقدر موثر استتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهنه به اعدامداروی جدید ALSاستیفن هاوکینگ در مورد همنابع انرژي پاک سرچشمه حهمراهی نوعی سردرد میگرنیروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانواقعیت چند سویهسوخت هیدروژنی پاکمرکز حافظه کجاستتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانگام کوچک ولی تاثیرگذارعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهدخالت در ساختار ژنهااطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز ریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیواکسن اسپایکوژنسیستم تعادلی بدنمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمعجزه های هر روزهای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی شبیه نور تو نیستدر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورمنبع هوشیاری کجاست قسمت رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ورزش بهترین درمان بیش فعسازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچمغز و سیر تکامل ان دلیلی ایا بدون زبان میتوانیم تخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های بین زن و مرد فقژن همه چیز نیستسردرد میگرن در کودکانآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی مغز بزرگ چالش است یا منفعخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز فراموشی و مسیر روحانیناتوانی در شناسایی چهره درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیهوش احساسیزندگی سلول در بدن، جدای اموفقیت هوش مصنوعی در امتتلاشی جدید در درمان ام اسکمردرد و علل آنشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین دقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلنرمش های موثر در کمردرددست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهوشیاری و وجودزبان و کلمه حتی برای کسانمیدازولام در درمان تشنج تنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرکودکان را برای راه آماده شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین هماننقش حیاتی تلومر دی ان آ دديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تقدرت مردمنزاع بین جهل و علم رو به پرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکهدف از تکامل مغزسفر به مریخ در 39 روزماجرای جهل مقدستوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بکتاب گران و پرهزینه شد ولضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط نقش غذاها در کاهش دردهای دانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زهفت چیز که عملکرد مغز تو رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیروقتی پر از گل شدی خودت را سلام تا روشناییمحدودیت های حافظه و حافظتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیکشتن عقیده ممکن نیستعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه دارینه به اعدامداروی جدید s3 در درمان ام استیفن هاوکینگ در تفسیر منابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بواقعیت چیستسودمندی موجودات ابزی بر مرکز حافظه کجاستتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح گامی در درمان بیماریهای عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکنوار عصب و عضلهدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی و کشف زبان هایاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع بی نهایت انرژی در دریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atواکسن اسپایکوژن ضد کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز مسئول صیانت از عقیده کیستکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پمعجزه ی چشمایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاننکاتی در مورد تشنجدر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانورزش در کمر دردستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هامغز کوانتومیایا تکامل هدفمند استخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تفلج خوابنگاه انسان محدود به ادرادرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت های تکاملی در مغز وژن همه چیز نیستسردرد و علتهای آنآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهمغز بزرگ چالشهای پیش روخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانینادیدنی ها واقعی هستنددرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیهوش در طبیعتزندگی، مدیریت انرژیمولتیپل اسکلروز در زنان تمایل زیاد به خوردن بستنکمردرد با پوشیدن کفش مناشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت ددل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطنرمشهای مهم برای تقویت عدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به هوشیاری و افسردگیزبان و بیان نتیجه ساختمامکان زمان یا حافظه زمانتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانکوری گذرای ناشی از موبایشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دردی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغز قدرت کنترل خودنزاع بین علم و نادانی رو رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی هدف از خلقت رسیدن به ابزاسفر تجهیزات ناسا به مریخ ماجرای عجیب گالیلهتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استکتاب زیست شناسی باورضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تلحظات خوش با کودکانهفت سین یادگاری از میراث رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهوقتی تو از یاد گرفتن باز سلاح و راهزنیمخچه فراتر از حفظ تعادلتوهم جداییپروانه ی آسمانیگل خاردار، زیباستعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانانه جنگ و نه خونریزیداروی جدید میاستنی گراویاستخوان های کشف شده، ممکمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایواقعیت چیستسی و سه پل اصفهانمرکز خنده در کجای مغز استتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواننوبت کودکاندر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع جدید انرژیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکواکسن دیگر کرونا ساخته شسکوت و نیستیمسئولیت جدیدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزمعجزه ی علمایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به چگونه مولکول های دی ان ایدرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت53راز تغییربسیاری از بیماری های جدیوزن حقیقی معرفت و شناختستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازمغز آیندگان چگونه است ؟ایجاد احساساتخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تفلج خواب چیستنگاه از بیرون مجموعهدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت های زبانی سرمنشا تژن هوش و ساختارهای حیاتی سردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن یا نقشه توسعه مغز و نقسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هانادانی در قرن بیست و یکم،درک دیگرانبیماری تی تی پیهوش عاطفی قسمت 11زونیسومایدمواد کوانتومی جدید، ممکنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکچرا ماشین باید نتایج را پدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهوشیاری کوانتومیزبان و بیان، در سایه پیشرمکانیک کوانتومی بی معنی تو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانکی غایب شدی تا نیازمند دلشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف دین اجباریاز تکینگی تا مغز- از مغز قدرت انسان در نگاه به ابعنزاع بین علم و جهل رو به پرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بهر چیز با هر چیز دیگر در تسفر دشوار اکتشافماده ی تاریکتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاکتاب طبیعت در قالب هندسهضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همنقشه های مغزی جدید با جزیدانشمندان اولین سلول مصناز روده تا مغزلرزش ناشی از اسیب به عصبهم نوع خواری در میان پیشیرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومویتنام نوعی کرونا ویروس سلسله مباحث هوش مصنوعیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آگل زندگیعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان چه زیاد است بر من که در ایداروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان دمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تواقعیت های متفاوتسیلی محکم محیط زیست بر انمرگ چیستتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمنور دروندر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمناطق خاصی از مغز در جستجریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاواکسن دیگری ضد کرونا از دسکوت، پر از صدامسئولیت در برابر محیط زیتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به معجزه ی علم در کنترل کرونایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مچگونه میتوان با قانون جندرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیوزوز گوشستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز انسان ایا طبیعتا تماایران بزرگاز نخستین همانند سازها تفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه از دور و نگاه از نزددرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت ایستایی و تکاپوژن ضد آلزایمرسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقامغز بزرگترین مصرف کننده خدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغنازوکلسیندرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکهوش عاطفی قسمت نهمزونا به وسیله ویروس ابله موجود بی مغزی که می تواندتمدن پیشرفته ی پیشینیانکنگره بین المللی سردرد دشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج آشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکنچرا مغز انسان سه هزار سالدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و هوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان و تکلم برخی بیماریهمکانیزمهای دفاعی در برابتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبکیهان خود را طراحی میکندشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملدین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتقدرت ذهننسبیت عام از زبان دکتر بررقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا هر جا که جات میشه، جات نیسفرنامه سفر به بم و جنوب ماده ی خالیتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانکتاب، سفری به تاریخطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهنقص در تشخیص هیجانات عامدانشمندان تغییر میدان مغاز سایه بگذرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمه چیز موج استرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اویتامین E برای فعالیت صحسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداگلوله ی ساچمه ایعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گنه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های واقعیت و مجازسینوریپا داروی ترکیبی ضدمرگ و میر پنهانتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تایینورون هاي مصنوعی می تواندر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و واکسن سرطانسکته مغزیمستند جهان متصلتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان معجزه در هر لحظه زندگیایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمیک پیام منفرد نورون مغزی ستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیمغز انسان برای ایجاد تمدایرادهای موجود در خلقت باز نشانه ها و آثار درک شدفناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه از درون مجموعه با نگدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیتفاوتهای جنسیتی راهی براژنها نقشه ایجاد ابزار هوسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتمغز حریص برای خون، کلید تخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورنباید صبر کرد آتش را بعد درک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیهوش عاطفی قسمت هفتمزیباترین چیز در پیر شدنموجودات مقهور ژنها هستندتمدن بشری و مغز اخلاقیکنگره بین المللی سردرد دشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسادنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیچرا مغزهای ما ارتقا یافت ذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشهیچ چیز همیشگی نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چما انسانها چه اندازه نزدتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چکیهانِ هوشیارِ در حال یاشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث دید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز قدرت عشقنسبت ها در کیهانرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتههر حرکت خمیده می شود و هر سفرنامه سفر به بم و جنوب ماده ای ضد التهابیتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانکتابخانهطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین نقطه بی بازگشتدانشمندان روش هاي جدیدی از علم جز اندکی به شما دالزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان مناسبرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختویتامین E در چه مواد غذایسم زنبور ، کلیدی برای وارمخچه تاثیر گذار بر حافظهتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمگلوئونعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم واقعیت و انعکاسسیگار عامل افزایش مرگ وممرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراننورون های ردیاب حافظهدر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی الفاگواعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانواکسن سرطانسال سیزده ماههمشکل از کجاستتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردمعرفت و شناختاین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه هموساپينس بر زمین درمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نییک پیشنهاد خوب برای آسان سخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیمغز انسان برای شادمانی طخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی باز نظر علم اعصاب یا نرووسفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه حقیقی نگاه به درون ادرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید مرحله ای نسبتا پیشژنها ، مغز و ارادهسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزمغز در تنهایی آسیب میبینخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرد موفقنبرو و انرژی مداومدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش عاطفی قسمت یازدهزیباترین چیز در افزایش سموسیقی نوتمدن زیر آبکنترل همجوشی هسته ای با هشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید ددندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا ویروس کرونای دلتا واذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنهیچ وقت خودت را محدود به زبان و شناخت حقیقت قسمت اما انسانها چه اندازه نزدتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موکیست هیداتید مغزشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتدیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز قضاوت ممنوعنسبت طلایی، نشانه ای به سرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتهرچیز با یک تاب تبدیل به سفرنامه سفر به بم و جنوب ماده، چیزی نیستتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز کجای مغز مسئول پردازش تجطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مونمیتوان با بیرون انداختندانشمندان روشی برای تبدیازدواج های بین گونه ای، رلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان کنونی استرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هویتامین کاسماگلوتید داروی کاهش دهنمدل همه جانبه نگر ژنرالیتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمگمان میکنی جرمی کوچکی در علم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت در بی نهایتداروی جدید ضد میگرناصل بازخوردمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرواقعیت خلا و وجود و درک مسیاهچاله هامرگ انتقال است یا نابود شتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است نوروپلاستیسیتی چیستدر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک های باعداد بینهایت در دنیای ممنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير واکسن ضد اعتیادسانسور از روی قصد بسیاری مشکلات نخاعیتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهمغز فکر میکند مرگ برای دیاین اندوه چیستحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه هوشیاری خود را توسدرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی به جای محکوم کردن دیگران منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد پنجمیک آلل ژنتیکی که از نئاندسخن و سکوتتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندمغز انسان برای شادمانی طخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش ااز نظر علم اعصاب اراده آزفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه دوبارهدرمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید از روی طبیعتژنهای مشترک بین انسان و وسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و مغز را از روی امواج بشناسخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرد یا اندیشهچت جی پی تیدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش عاطفی قسمت پنجمزیر فشار کووید چه باید کرموسیقی هنر مایع استتمدنی قدیمی در شمال خلیج کنترل جاذبهشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژندهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا پس از بیدار شدن از خوذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتهیچ کاری نکردن به معنی چیزبان و شناخت حقیقت قسمت دما اکنون میدانیم فضا خالتو آرامش و صلحیپول و شادیکیست کلوئید بطن سومشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز قطار پیشرفتنشانه های گذشته در کیهان رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين هز ذره، یک دنیاستسفرنامه سفر به بم و جنوب ماده، چیزی بیش از یک خلا تومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانکرونا چه بر سر مغز می آورطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملینمیتوان بر سیاه سیاه نوشدانش، قفل ذهن را باز میکناسکار، لگوی هوشمندلزوم عدم وابستگی به گوگل همه چیز، ثبت می شودرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشویتامین کا و استخوانسندرم کووید طولانیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتوانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساگنجینه ای به نام ویتامین علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زماننهادینه سازی فرهنگ اختلاداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی منابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانووالزارتان داروی ضد فشار سیاهچاله های فضایی منابعمرگ تصادفیتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلنوروز یا روز پایانیدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک های ببقای حقیقی در دور ماندن امنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمواکسن علیه سرطانسانسور بر بسیاری از حقایمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصمغز قلباین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه واکسن کرونا را توزدرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی به خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کرونایک جهش ممکن است ذهن انسانسخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارمغز انسان رو به کوچک تر شخواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کاز نظر علم اعصاب اراده آزفیزیک و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درادرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتقلید از طبیعتژنهای هوش ، کدامندشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیمغز زنان جوانتر از مغز مرخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بچت جی پی تیدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلهوش عاطفی قسمت اولزیرفون داروی ضد ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل تمرکز و مدیتیشنکندر در بیماریهای التهابشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون گذاری و تکاملچرا ارتعاش بسیار مهم استذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزبان و شناخت حقیقت قسمت سما از اینجا نخواهیم رفتتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهکاهش مرگ و میر ناشی از ابشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ادژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز لمس کوانتومینشانه های پروردگار در جهرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و هزینه ای که برای اندیشیدسفری به آغاز کیهانماست مالیتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستکریستال هاطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاننمایش تک نفرهدائما بخواناساس انسان اندیشه و باور مقاومت به عوارض فشار خون همه ی سردردها بی خطر نیستروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلویتامین کا در سبزیجاتسندرم گیلن باره به دنبال مدل هولوگرافیک تعمیم یافتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهگویید نوزده و ایمنی ساکتعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبچهار میلیارد سال تکامل بداروی سل سپتاصل علت و تاثیرمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنواکنش های ناخودآگاه و تقسیاهچاله ها، دارای پرتو مرگی وجود نداردتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و نورالژیدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماواکسنی با تاثیر دوگانه اساهچاله ها تبخیر نمیشودمشکلات روانپزشکی پس از ستکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انساچگونه آن شکری که می خوریمدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کرونایک رژیم غذایی جدید، می توسختی ها رفتنی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرمغز انسان رو به کوچکتر شدخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر از واقعیت امروز تا حقیقتفیزیکدانان ماشینی برای تنگاهی بر توانایی اجزاي بدرمانهای بیماری پارکینسنگاهت را بلند کندرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی به شناسایی کازنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتقویت استخوان در گرو تغذژنهای حاکم بر انسان و انسشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنمغزهای کوچک بی احساسخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمنتایج نادانی و جهلدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهوش عاطفی قسمت دهمزیرک ترین مردممیوتونیک دیستروفیتمرکز بر هدفگامی در درمان بیماریهای کوچ از محیط نامناسبشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلادو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلچرا بیماری های تخریبی مغذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان جانسوزما اشیا را آنطور که هستندتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دکاهش التهاب ناشی از بیماشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ادژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز لوب فرونتال یا پیشانی مغنظام مثبت زندگیرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و هزینه سنگین انسان در ازاسقوط درون جاذبه ای خاص، چماست مالی با هوش انسانیتومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میکریستال زمان(قسمت اولطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترچند نرمش مفید برای کمردرداروهای مصرفی در ام اساستفاده از مغز، وزن را کممقابله ی منطقی با اعتراضهمیشه چشمی مراقب و نگهباروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکویتامین بی 12 در درمان دردسندرم پیریفورمیسمدل های ریز مغز مینی برینتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اگوشه بیماری اتوزومال رسسعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابچهار ساعت پس از کشتار خوکداروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم منابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مواکنش به حس جدیدسیاهچاله و تکینگی ابتدایمراحل ارتقای پله پله کیهتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید در هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسایه را اصالت دادن، جز فرمشکلات روانپزشکی در عقب تأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدنمغز مانند تلفن استاینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاچگونه انتظارات بر ادراک درمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کرونا دلخوشی بیهویکی از علل محدودیت مغز امسرنوشتتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرمغز ایندگان چگونه استخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد از کجا آمده ام و به کجا میفاجعه ی جهل مقدسفاصله ها در مکانیک کوانتچالش هوشیاری و اینکه چرا دروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی در کامپیوترهازنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کومنبع خواب و رویاتقویت حافظه یا هوش مصنوعکل اقیانوس در یک ذرهشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستمغز، فقط گیرندهخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تفرزندان زمان خودنجات در راستگوییدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش عاطفی قسمت دومزیست شناسی کل در جزء فراکمیگرن و پروتئین مرتبط با تمساح حد واسط میان مغز کوگاهی لازم است برای فهم و کوچک شدن مغز از نئاندرتاشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلچرا حیوانات سخن نمی گوینذهن سالمباد و موجهیچ اندر هیچزبان ریشه هایی شناختی اسما به جهان های متفاوت خودتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورکاهش حافظه هرچند فرایندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از دگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز از مغز تا لوتیراستامنظریه ی تکامل در درمان بیرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فهزاران سال چشم های بینا وسلول های مغزی عامل پارکیماشین دانشتوهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصکریستال زمان(قسمت دوم)طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفچند جهانیداروهای ام اساستفاده از هوش مصنوعی در مقابله با کرونا با علم اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مویتامین بی هفدهسندرم پس از ضربه به سرمدیون خود ناموجودتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودگوشت خواری یا گیاه خواریعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگنوآوری ای شگفت انگیز دانداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن های شرکت فایزر آمرسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمرز مرگ و زندگی کجاستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازنوعی سکته مغزی ، وحشتناک در والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچامنبع هوشیاری کجاست قسمت راه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اوبینار اساتید نورولوژی دساخت شبکه عصبی مصنوعی با مشاهده گر جدای از شیء مشاتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهمغز مادران و کودکان در زماینترنت بدون فیلتر ماهواحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه به سطح بالایی از هودرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کرونا دلخوشی بیهویافته های نوین علوم پرده سریع دویدن مهم نیستتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهمغز ابزار بقای برتر مادیخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بساز کسی که یک کتاب خوانده از آغاز خلقت تا نگاه انسافاصله ی همیشگی تصویر سازچالش هوشیاری و اینکه چرا دریای خداهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرمنتظر نمان چیزی نور را بهتقویت سیستم ایمنیکلمات بلند نه صدای بلندشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در سامغزتان را در جوانی سیم کشخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهنخاع ما تا پایین ستون فقردرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهوش عاطفی قسمت سومزیست شناسی باور حقیقت یا میگرن سردردی ژنتیکی که بتنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استکوچکترین چیز یک معجزه اسشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده دو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمچرا حجم مغز گونه انسان درذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وهیچگاه از فشار و شکست نترزبان شناسی مدرن در سطح سلما با کمک مغز خود مختاريمتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدکاهش دوپامین عامل بیماریشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظریه ی تکامل در درمان بیرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتههستي مادي ای که ما کوچکترسلول های بنیادیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهکریستال زمان(قسمت سوم)طبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینچند جهانیداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از انرژی خلاملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه داناتر از ما وجود دروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختویتامین دی گنجینه ای بزرسندرم دزدی ساب کلاوینمدیریت اینترنت بر جنگتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدگیلگمش باستانی کیستعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد نوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها دمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسن کووید 19 چیزهایی که سیاهچاله ی تولید کنندهمرز بین انسان و حیوان کجاتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد نیکولا تسلادر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانوجود قبل از ناظر هوشمندساخت شبکه عصبی با الفبای مشاهده آینده از روی مشاهتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتمغز چون ابزار هوش است دلیایندرالخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه باغبانی باعث کاهش درمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر قبل از کاریاد گرفتن مداومسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهمغز ابزار برتر بقاخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بساز انفجار بزرگ تا انفجار فتون های زیستیچالش هوشیاری و اینکه چرا درک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و منحنی که ارتباط بین معرفتلقین اطلاعات و حافظهکلوزاپین داروی ضد جنونشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تفساد اقتصادی سیتماتیک درنخستین تمدن بشریدرختان اشعار زمینبیوگرافیهوش عاطفی قسمت ششمزیست، مرز افق رویداد هستمیگرن شدید قابل درمان استنفس هوازی و میتوکندریگذر زمان کاملا وابسته به کووید نوزده و خطر بیماری شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا خشونت و تعصبذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاهیپرپاراتیروئیدیسمزبان شناسی نوین نیازمند ما بخشی از این جهان مرتبطتو باید نیکان را به دست بپیموزایدکاهش سن بیولوژیکی، تنها شربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز تلیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی تکامل در درمان بیرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتههستی ما پس از شروعی چگال سلول های بنیادی منابع و امباحث مهم حس و ادراکتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استکشف مکانیسم عصبی خوانش پطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیحس متفاوتاتوسوکسیمایدچند جهانی و علمداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیاملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه راهی هستروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ویروس مصنوعیسندرم سردرد به دلیل افت فمداخله ی زیانبار انسانتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناگیاه بی عقل به سوی نور میعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز ترجمه رخدادهای داروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کاملمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرواکسن کرونا و گشودن پنجرسیاره ی ابلهانمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارنیاز به آموزش مجازی دیجیدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنوراپامیل در بارداریساختن آیندهمطالبه ی حق خودتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییمغز چگونه صداها را فیلتر ایا کوچک شدن مغزانسان الخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه تکامل مغزهای کنونیدرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر خلا ق در برابر توهم یاد بگیر فراموش کنیسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریمغز از بسیاری حقایق می گرخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز به تنهایی برای فرهنگ خوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برااز بحث های کنونی در ویروسفروتنی و غرورچالش هوشیاری و اینکه چرا درک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی در جمع مواردی را برمنشأ اطلاعات و آموخته ها تلاش ها برای کشف منابع جدکلام و زبان، گنجینه ای بسشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرتنخستین تصویر از سیاهچالهدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهوش عاطفی بیشتر در زنانزاوسکا درمان گوشرمیدان مغناطيسي زمین بشر تنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنکودک هشت ساله لازم است آدشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ندو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از آغازچرا در مغز انسان، فرورفتذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان، نشان دهنده ی سخنگو ما تحت کنترل ژنها هستیم یتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسکایروپاکتیک چیستشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از نقش سجده بر عملکرد مغزدانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه ی ریسمانرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهو هر کس تقوای خدا پیشه کنسلول های بدن تو پیر نیستنمجموعه های پر سلولی بدن متوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هکشف مکانیسمی پیچیده در بظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترچند روش ساده برای موفقیتداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از سلول های بنیاممانتین یا آلزیکسا یا ابهمیشه عسل با موم بخوریمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتویرایش DNA جنین انسان، برسوپاپ ها یا ترانزیستورهامدارک ژنتیکی چگونه انسانسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونگیاه خواری و گوشت خوار کدعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هاداروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بواکسن کرونا از حقیقت تاتسیاره ابلهانمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیچیز جدید را بپذیردر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورورزش هوازی مرتب خیلی به قساختار فراکتال وجود و ذهمطالبی در مورد تشنجتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ناتوان از توجیه پیداایا این جمله درست است کسیخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت مغز انسان و میمون هیادگیری مهارت های جدید دسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرمغز بیش از آنچه تصور میشوخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفرگشت و تکامل تصادفی محض چالش دیدگاه های سنتی در بدرک و احساسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزندگی در سیاهچالهمنشاء کوانتومی هوشیاری اتلاش هایی در بیماران قطع کلرال هیدرات برای خوابانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننفرت، اسیب به خود استخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استنخستین روبات های زنده ی جدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان مشترک ژنتیکی موجودامیدان های مغناطیسی قابل تنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشکودک ایرانی که هوش او از شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننقش اتصالات بین سلولهای دولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگچرا ذرات بنیادی معمولاً ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان، وسیله شناسایی محیطمانند آب باشتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زکار با یگانگی و یکپارچگیششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريادانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تلا اکراه فی الدیننظریه تکامل در درمان بیمروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهوفور و فراوانیسلول عصبی شاهکار انطباق محل درک احساسات روحانیتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردکشف ارتباط جدیدی از ارتبظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رچندین ماده غذایی که ماننداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیامن کسی در ناکسی دریافتم همجوشی هسته ای، انرژِی بروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیویشن پروسوپاپ ها یا ترانزیستورهامروری بر تشنج و درمان هایتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرگیرنده باید سازگار با پیعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری دارویی خلط آوراضطراب و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدواکسن کرونا ساخته شده توسیاره ابلهانمسمومیت دانش آموزان بی گتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنمعنی روزهای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیچیزی منتظر شناخته شدندر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ورزش هوازی ، بهترین تمریساختار شبکه های مغزی ثابمطالعه ای بیان میکند اهدتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسمغز و اخلاقایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها و تمایزها کلید بیادآوری خواب و رویاسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهجهان پیوستهمغز برای فراموشی بیشتر کخانه ی تاریکاپی ژنتیکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفراموش کارها باهوش تر هسچاالش ها در تعیین منبع هودرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی زمینی امروز بیش از مهندسی ژنتیک در حال تلاش تلاشی برای درمان قطع نخاکمردردشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و آزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهننرمش های مفید برای درد زادردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان چهار حرفی حیات زمینمیدان های کوانتومی خلاتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفکودکان میتوانند ناقل بی شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننقش تیروئید در تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تقبرستان ها با بوی شجاعتچراروياها را به یاد نمی آذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداهدف یکسان و مسیرهای مختلسفر فقط مادی نیستماه رجبتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاکاربرد روباتهای ريزنانوصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريادانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه تکامل در درمان بیمرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهوقت نهيب هاي غير علمي گذشسلولهای ایمنی القا کنندهمحل درک احساسات روحانی دتوهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به کشف جمجمه ای درکوه ایرهوعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدچندجهانیداروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیامن پر از تلخیمهمراه سختی، اسانی هستروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دواقعیت فیزیکی، تابعی از سوپاپ ها یا ترانزیستورهامرکز هوشیاری، روح یا بدن تیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار گالکانزوماب، دارویی جدیعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز ریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارواکسن ایرانی کرونا تولیدسیر آفرینش از روح تا مغز مسمومیت دانش آموزان، قماتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمعادله ها فقط بخش خسته کنای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی خارج از مغزهای ما نیدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مورزش و میگرنسادیسم یا لذت از آزار دادمعماری، هندسه ی قابل مشاتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالمغز و اخلاقایا بیماری ام اس (مولتیپخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوفلج نخاعی با الکترودهای چگونه حافظه را قویتر کنیدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها را به رسمیت بشنایاری خدا نزدیک استسردرد میگرنتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلا