دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تشنج و حرکات شبه تشنجی قابل درمان است

تشنج و حرکات شبه تشنجی قابل درمان است

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #تکامل #تشنج

https://youtu.be/PHUxg1nYI64


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رنگ کردن، حقیقت نیستکاربرد روباتهای ريز، در آب زندگی است قسمت چهارممزایای شکلات تلخ برای سلسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنفس هوازی و میتوکندریعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناستاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت راستین انسان علم بنرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت روح در جهانی دیگر استکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآشنا پنداریمطالعه ای بیان میکند اهدسیاهچاله های فضایی منابعتو باید نیکان را به دست بغم بی پایانابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاتاریک ترین بخش شباز تکینگی تا مغز- از مغز حریص نباشنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان نابینگامی در درمان بیماریهای الکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز ناتوان از توجیه پیداسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اترکیب آمار و ژنتیکاز سایه بگذرحس و ادراک قسمت هفتمهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده تودر هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه های جدید برای قضاوت رپیموزایدانقراض را انتخاب نکنیدسرگیجه از شایعترین اختلاتوصیه هایی در مصرف ماهیاثرات مفید روزه داریچند جهانیتصویر زیبای اصفهاناسرار بازسازی اندام هاحس و ادراک قسمت دوازدهمهنر حفظ گرهفتون های زیستیبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های جدید در بیماری موسیقی هنر مایع استرشد در سختی استپاسخ گیاهان در زمان خوردانسان یک کتابخانه استشناسایی تاریخچه ی تکاملیتکامل داروینی هنوز در حااختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخجلوتر را دیدنبقای حقیقی در دور ماندن اخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب دروازه ی ارتباطبسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویادروغ نگو به خصوص به خودتما اشیا را آنطور که هستندزندگی زودگذرآن چیزی که ما جریان زمان شاهکار شش گوشاوکرلیزوماب داروی جدید شتابوهای ذهنیارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمقدرت انسان در نگاه به ابعدرگیری مغز در بیماران مبکمردرد ناشی از تنگی کانامباحث مهم حس و ادراکزبان و بیان نتیجه ساختمابعد از کرونا دلخوشی بیهوشش مرحله تکامل چشمایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر گیاه خواری بر رشد واز نخستین همانند سازها تجهانی که نه با یک رخداد و نگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیدل به دریا بزنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوذهن سالمکودکان خود را مشابه خود تآیا احتمال دارد رویا از آمدارک ژنتیکی چگونه انسانسفر تجهیزات ناسا به مریخ تقویت حافظه یا هوش مصنوععقل مجادله گراگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طتاثیر ترکیبات استاتین (ساز تکینگی تا مغز و از مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریناتوانی در شناسایی چهره بیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمدین، اجباری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز رنگین کمانکتاب گران و پرهزینه شد ولآب زندگی است قسمت هفتممسمومیت دانش آموزان، قماسم زنبور ، کلیدی برای وارتنفس هوازی و میتوکندریعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر فیزیکیچرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست قسمت روح رهاییکشتن عقیده ممکن نیستآشنا پنداریمعماری، هندسه ی قابل مشاسیاهچاله ها، دارای پرتو تو تغییر و تحولیغم بی پایانابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همتاریکی من و تو و گرد و غبااز تکینگی تا مغز- از مغز حرکت چرخشی و دائمی کیهاننزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان سکته مگامی در درمان بیماریهای الکترودهای کاشتنیمغز و اخلاقساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم چیستابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از ترکیب حیوان و انساناز علم جز اندکی به شما داحس و ادراک قسمت هفدهمهمه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیددر هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه پیروزی در زندگی چیستپیچیدگی های مغزمگسانواع سکته های مغزیسرگردانیتوضیحی ساده در مورد هوش ماثرات مضر ماری جواناچند جهانیتصویربرداری فضاپیمای آماصل بازخوردحس و ادراک قسمت سومهنر رها شدن از وابستگیفروتنی و غروربرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرندرمان های رایج ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل ز گهواره تا گورپختگی پس از چهل سالگي به انسان باششناسایی سلول های ایمنی اتکامل داروینی هنوز در حااختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهجمجمه انسان های اولیهبلندی در ذهن ما درک بلندیخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب روباتیکبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستدریای خداما به جهان های متفاوت خودزندگی، مدیریت انرژیآنچه ناشناخته است باید ششاید گوشی و چشمی، آماده شايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای خار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کمقدرت ذهندرگیری مغزی در سندرم کووکمردرد و علل آنمجموعه های پر سلولی بدن مزبان و بیان، در سایه پیشرتفکر قبل از کارششمین کنگره بین المللی سایا این جمله درست است کسیتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نخستین همانند سازها تجهانی که از یک منبع، تغذینگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتدلایلی که نشان میدهد ما بلزوم سازگاری قانون مجازاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکودکان را برای راه آماده آیا برای تولید مثل همیشه مروری بر تشنج و درمان هایسفر دشوار اکتشافتقویت سیستم ایمنیعقلانیت بدون تغییراپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر حرکات چشم بر امواج از تکینگی تا مغز از مغز تجدایی خطای حسی استنادیدنی ها واقعی هستندبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالدید تو همیشه محدود به مقددیدن خدا در همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز رهبر حقیقیکتاب زیست شناسی باورآب زندگی است قسمت اولمسیر دشوار تکامل و ارتقاسماگلوتید داروی کاهش دهنتنفس بدون اکسیژنعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساستاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر قابل شناختچرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیدانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری متناوب، مغز را گل زندگیآغاز فصل سرما و دوباره تکمعنی روزهسیاهچاله و تکینگی ابتدایتو جهانی هستی که خودش را غیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده تاریکی و نوراز تکینگی تا مغز- از مغزتحس چشایی و بویایینسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتريتوکسيمب در درمان ام اسگاهی لازم است برای فهم و الگو و عادت را بشکن و در امغز و اخلاقساخت شبکه عصبی با الفبای توهم وجودابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت اترازودونازدواج های بین گونه ای، رحس و ادراک قسمت هجدهمهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری در کجاست؟ قراه انسان شدن، راه رفتن وپیچیدگی های مغزی در درک زانگشت ماشه ایسربازان ما محققا غلبه می تیوتیکسن داروی ضد جنوناجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتتصور از زمان و مکاناصل علت و تاثیرحس و ادراک قسمت سی و هشتمهنر، پر کردن است نه فحش دفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های علامتی در ام اسمیوتونیک دیستروفیزمین در برابر عظمت کیهانپروژه ی ژنوم انسانیانسان جدید از چه زمانی پاشواهدی از نوع جدیدی از حاتکامل داروینی هنوز در حاادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانجنبه های موجی واقعیتبلوغ چیستخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب را نشکنبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستما با کمک مغز خود مختاريمزونیسومایدآنچه واقعیت تصور میکنیم شاید درست نباشدايا اراده آزاد توهم است یتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک تا کمقدرت عشقدرگیری مغزی در سندرم کووکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا هوش مصنوعی می تواند نمحل درک احساسات روحانیزبان و تکلم برخی بیماریهتفکر خلا ق در برابر توهم صبر بسیار بایدایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد واز نخستین همانند سازها تجهانی در ذهننگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زناندنیای شگفت انگیز کوانتوملزوم سازگاری قانون مجازاذره ی معین یا ابری از الککوری گذرای ناشی از موبایآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمرکز هوشیاری، روح یا بدن سفرنامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظهعقیده ی بی عملابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر دوپامین و سروتونیناز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های نادانی در قرن بیست و یکم،بیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلدیدگاه نارسای دوگانه ی ممنابع انرژی از نفت و گاز روی و منیزیم در تقویت استکتاب طبیعت در قالب هندسهآب زندگی است قسمت دوممسئول صیانت از عقیده کیسسندرم کووید طولانیتنها مانع در زندگی موارد عید نوروز مبارکابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقایق ممکن و غیر ممکنچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشدائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری و بیمار ی ام اس گلوله ی ساچمه ایآغاز مبهم آفرینشمعادله ها فقط بخش خسته کنسیاهچاله ی تولید کنندهتو دی ان ای خاص ميتوکندريغرور و علمابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهتاریکی خواهد ترسیداز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک (قسمت اول )نسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریه زغالیگاهی مغز بزرگ چالش استالگوی بنیادین و هوشیاریمغز و سیر تکامل ان دلیلی ساختن آیندهتوهم وجودابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت اتراشه ی بیولوژِیکاسکار، لگوی هوشمندحس و ادراک قسمت هشتمهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قراه بی شکستپیوند قلب خوک، به فرد دچاانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد میگرنتیک و اختلال حرکتیاجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که ماننتصادف یا قوانین ناشناختهاصل عدم قطعیت از کوانتوم حس و ادراک قسمت سی و ششمهوموارکتوس ها ممکن است دفراموش کارها باهوش تر هسبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر درددرمان ژنتیکی برای نوآوریمیگرن و پروتئین مرتبط با زمین زیر خلیج فارس تمدنی پروژه ی ژنوم انسانیانسان خطرناکترین موجودشواهدی از دنیسوان(شبه نئتکامل داروینی هنوز در حااداراوون تنها داروی تایینور درونجنسیت و تفاوت های بیناییبلعیدن ستاره توسط سیاهچاخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی قیچی ژنتیکیبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی ما بخشی از این جهان مرتبطزونا به وسیله ویروس ابله آنچه حس می کنیم، نتیجه ی شب سیاه سحر شودايا اراده آزاد توهم است یتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهچگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک تا کمقطار پیشرفتدرگیری اعصاب به علت میتوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمحل درک احساسات روحانی دزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت مغز انسان و میمون هصرع و درمان های آنایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نخستین همانند سازها تجهان، تصادفی نیستنگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادنیا، هیچ استلزوم عدم وابستگی به گوگل ذرات کوانتومی زیر اتمی قکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا تکامل و تغییرات ژنتیمرکز حافظه کجاستسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش ها برای کشف منابع جدعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استتاثیر دپاکین بر بیماری ماز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های نازوکلسینبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متدژا وو یا اشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز رویا و واقعیتکتاب، سفری به تاریخآب زندگی است قسمت سوممسئولیت جدیدسندرم گیلن باره به دنبال تنها در برابر جهانعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحل مشکلچرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری سلول های بنیادگلوئونإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمعجزه های هر روزهسیاره ی ابلهانتو در میانه ی جهان نیستی مقالاتابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک (قسمت دوم )نشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریواستیگمینگذر زمان کاملا وابسته به الگوبرداری از طبیعتمغز کوانتومیساختار فراکتال وجود و ذهتوهم بی خداییابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزتربیت کودکان وظیفه ای مهاساس انسان اندیشه و باور حس و ادراک قسمت پنجمهمیشه چشمی مراقب و نگهبافلج نخاعی با الکترودهای برخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شدر هر سوراخی سر نکنمنبع خواب و رویارابطه تشنج و اوتیسمپیوند مغز و سر و چالشهای انتقال ماده و انرژیسردرد میگرن در کودکانتیروفیبان موثر در سکته ی احیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعدامتظاهر خوابیده ی مادهاصول انجام برخی نرمش ها دحس و ادراک قسمت سیزدهمهورمون شیرساز یا پرولاکتفراموشی همیشه هم بد نیستبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان پوکی استخوانمیگرن سردردی ژنتیکی که بزمان چیستپروانه ی آسمانیانسان عامل توقف رشد مغزشیشه ی بازالتی و سیلیکونتکامل زبانادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانجنسیت و تفاوت های بیناییبنی عباس، ننگی بر تاریخخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرک فرد دیگر و رفتارهای ابعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقما تحت کنترل ژنها هستیم یزیباترین چیز در پیر شدنآنها نمیخواهند دیگران راشبیه سازی میلیون ها جهان ای نعمت من در زندگیمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک تا کملمس کوانتومیدرختان اشعار زمینکنگره بین المللی سردرد دآیا هوش ارثی دریافتی از پمحدودیت چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت ها و تمایزها کلید بضرورت زدودن افکارایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نشانه ها و آثار درک شدجهش های ژنتیکی مفید در سانگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادندان ها را مسواک بزنید تمقاومت به عوارض فشار خون ذرات کوانتومی زیر اتمی قکیهان خود را طراحی میکندآیا جنین انسان، هوشمندی مرکز حافظه کجاستسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش هایی در بیماران قطع علم و روحابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر داروهای ضد التهاب از تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های نباید صبر کرد آتش را بعد نبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزدژاوو یا آشناپنداریمنابع انرژی از نفت و گاز رویا و کابوسکتابخانهآب، زندگی است(قسمت پنجم)مسئولیت در برابر محیط زیسندرم پیریفورمیستنبیه چقدر موثر استعادت همیشه خوب نیستابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحلقه های اسرارآمیزچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز داروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزهای سختگمان میکنی جرمی کوچکی در افت فشار خون ناگهانی در ومعجزه ی علمسیاره ابلهانتوقف؛ شکستتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای تازه های اسکیزوفرنی(جنواز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت 67نشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریاضیات یک حس جدید استگذشته را دفن کنالتهاب شریان تمپورالساختار شبکه های مغزی ثابتوهم تنهاییابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات درياترجمه ای ابتدایی از اسرااستفاده از مغز، وزن را کمحس و ادراک قسمت پنجاههمیشه اطمینان تو بر خدا بفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از ددر والنتاین کتاب بدید هممنتظر نمان چیزی نور را بهرادیوی مغز و تنظیم فرکانپیوند اندام از حیوانات باندوه در دنیا استسردرد و علتهای آنتکنولوژی جدید که سلول هااحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیتظاهری از ماده است که بیداصول توسعه ی یک ذهن کاملحس و ادراک قسمت ششمهوش فوق العاده، هر فرد اسفرایند پیچیده ی خونرسانیبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشدرمان پوکی استخوانمیگرن شدید قابل درمان اسزمان و مکان، ابعاد کیهان پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصتکامل زبانادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهجهل مقدسبه قفس های سیاهت ننازخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون مندی نقشه ژنتیکی مدرک نیازمند شناخت خویش ابعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هومانند آب باشزیباترین چیز در افزایش سآنان که در قله اند هرگز خشبیه سازی سیستم های کوانای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر نگاه انسان بر رفتاارتباط شگفت مغز انسان و فجهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهاخدای رنگین کمانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیلوب فرونتال یا پیشانی مغدرد باسن و پا به دلیل کاهکنگره بین المللی سردرد دآیا هوش سریعی که بدون احسمحدودیت های حافظه و حافظزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ها را به رسمیت بشناضررهای مصرف شکر و قند بر ایا تکامل هدفمند استتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نظر علم اعصاب یا نرووسجهش های ژنتیکی غیر تصادفنگاه دوبارهبیماری تی تی پیهوشمندی کیهاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجمقابله ی منطقی با اعتراضذرات کوانتومی زیر اتمی قکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا جهان ذهن و افکار ما ممرکز خنده در کجای مغز استسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی برای درمان قطع نخاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم از تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی متن و تصویر به صورجستجوی هوشیاری در مغز ماچت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزادگرگونی های نژادی و تغییمنابع انرژی از نفت و گاز رویا و خبر از آیندهکجای مغز مسئول پردازش تجآثار باستانی تمدن های قدمستند جهان متصلسندرم پس از ضربه به سرتهدیدهای هوش مصنوعیعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزچرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس داروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش مقابله مغز با محدودیگنجینه ای به نام ویتامین افت هوشیاری به دنبال کاهمعجزه ی علم در کنترل کرونسیاره ابلهانتولید مثل اولین ربات های صفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزتازه های بیماری پارکینسواز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت 74نظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریسدیپلام تنها داروی تایگربه شرودینگر و تاثیر مشامیوتروفیک لترال اسکلروسازگاری با محیط بین اجزاتوهم جدایی و توهم علمابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات درياترس و آرمان هااستفاده از هوش مصنوعی در حس و ادراک قسمت پنجاه و یهمیشه داناتر از ما وجود دفلج خواببرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطاندر یک فراکتال هر نقطه مرکمنحنی که ارتباط بین معرفراز تغییرپیوند سر آیا ممکن استاندوه دردی را دوا نمیکندسردرد تنشنتکنولوژی جدید که سلول هااحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایتعداد کلی ذهن ها در جهان اصول سلامت کمرحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی می تواند بر احفرایند تکامل و دشواری هابررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی درمان ام اس(مولتیپل اسکلمیدان مغناطيسي زمین بشر زمان و صبرپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادتکامل زبان انسان از پیشیادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستجهان فراکتالبه مغز خزندگان خودت اجازخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون گذاری و تکاملدرک و احساسژنها ، مغز و ارادهماه رجبزیر فشار کووید چه باید کرآنزیم تولید انرژی در سلوشبکه های مصنوعی مغز به درایمپلانت مغزی کمک میکند تاثیر نگاه انسان بر رفتاارتباط شگفت انگیز مغز انجهان کاملی در اطراف ما پرچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی به شناسایی کالوتیراستامدردی که سالهاست درمان نشکنترل همجوشی هسته ای با هآیا هشیاری کوانتومی وجودمخچه فراتر از حفظ تعادلزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت های بین زن و مرد فقضررهای شکر بر سلامت مغزایجاد احساساتتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نظر علم اعصاب اراده آزجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دویکهوشیاری و وجوددو بیماری روانی خود بزرگ مقابله با کرونا با علم اسرفتار مانند بردهکیست هیداتید مغزآیا جهش های ژنتیکی، ویرومرگ چیستسفری به آغاز کیهانتلاشی تازه برای گشودن مععلم به ما کمک میکند تا موابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تحفره در مغزچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تدانش قدرت استمنابع انرژی از نفت و گاز رویا بخشی حقیقی از زندگی کرونا چه بر سر مغز می آورآرامش و دانشمشکل از کجاستسندرم سردرد به دلیل افت فتو یک معجزه ایعادت کردن به نعمتابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحمایت از طبیعتچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست قسمت روش های صرفه جویی در ایجاگویید نوزده و ایمنی ساکتافتخار انسانمعجزه در هر لحظه زندگیسیر آفرینش از روح تا مغز تولید یا دریافت علمسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دتبدیل پلاستیک به کربن و ساز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت 75نظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریشه های مشترک حیاتگزیده ای از وبینار یا کنفامید نیکو داشته باش تا آنستم با شعار قانون بدترین توهم جسمابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات درياتسلیم شدن از نورون شروع ماستفاده از انرژی خلاحس و ادراک قسمت پنجاه و دهمیشه راهی هستفلج خواب چیستبرخی نرمش های گردنواکسن سرطاندر کمتر از چند ماه سوش جدمنشأ اطلاعات و آموخته ها راست دستی و چپ دستیپیوند سر، یکی از راه حلهااندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایتکینگیاحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قتعذیه ی ذهناضطراب و ترسحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی و کشف زبان هایفرایند حذف برخی اجزای مغبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان درمان تومورهای مغزی با امیدان های مغناطیسی قابل زمان واقعیت است یا توهمپرورش مغز مینیاتوری انساشکل های متفاوت پروتئین هانعطاف پذیری مکانیسمی علتکامل ساختار رگهای مغزی ادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیجهان قابل مشاهده بخش کوچبه نقاش بنگرخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون جنگلدرک کنیم ما همه یکی هستیمژنهای مشترک بین انسان و وماپروتیلینزیرفون داروی ضد ام اسآینه در اینهشبکیه های مصنوعیایمپلانت نخاعی میتواند دتاثیر ویتامین دی بر بیماارتباط شگفت انگیز مغز انجهان پیوستهچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیخسته نباشی باباهوش مصنوعی در کامپیوترهالوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرس گرفتن از شکست هاکنترل جاذبهآیا واکنش های یاد گرفته ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان جانسوزتفاوت های تکاملی در مغز وطلای سیاهایرادهای موجود در خلقت بتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نظر علم اعصاب اراده آزجهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیدو بار در هفته ماهی مصرف ملاحظه های اخلاقی دربارهرفتار وابسته به شکلکیست کلوئید بطن سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمرگ و میر پنهانسقوط درون جاذبه ای خاص، چتلاشی جدید در درمان ام اسعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحق انتخابنتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیدانش محدود به ابعاد چهارمنابع انرژی از نفت و گاز رویا تخیل یا واقعیتکریستال هاآرامش و سکونمشکلات نخاعیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو یک جهان در مغز خودت هسعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحوادث روزگار از جمله ویرچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایداروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی برای جلوگیری از گوشه بیماری اتوزومال رسسافراد آغاز حرکت خودشان رمعرفت و شناختسیستم تعادلی بدنتولید پاک و فراوان انرژیپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی از تکامل تا مغز از مغز تا حس و ادراک قسمت چهلنظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک مداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم های غذایی و نقش مهم گزارش یک مورد جالب لخته وامید نجاتستم، بی پاسخ نیستتوهمات و شناخت حقیقتابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای تشنچ پانایوتوپولوس تشنج استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت پنجاه و سهمیشه عسل با موم بخوریمفلج دوطرفه عصب 6 چشمبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیاددر آرزوهایت مداومت داشتهمنشاء کوانتومی هوشیاری ارجزخوانی هایی که امروز بپیوندی که فراتر از امکاناندام حسی، درک از بخش هایسردرد عروقی میگرنتکامل فردی یا اجتماعیاخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عتغییر الگوی رشد مغزی با زاطلاع رسانی اینترنتیحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی گوگل به کمک تشفراتر از دیوارهای باوربررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان تشنجمیدان بنیادین اطلاعاتزمان پلانکپرتوهای صادر شده از سیاهشکل پنجم مادهاهرام مصر از شگفتی های جهتکامل شناخت انسان با کشفارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید جهان موازی و حجاب هابه نقاش بنگرخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون جنگلدرک احساسات و تفکرات دیگژنهای هوش ، کدامندماجرای جهل مقدسزیرک ترین مردمآیندهشباهت مغز و کیهانایمان به رویاتاثیر ویروس کرونا بر مغز ارتباط غیرکلامی بین انساجهان پیوستهچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن خطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحلیروپریم داروی ترکیبی ضددست آسمانکندر در بیماریهای التهابآیا یک، وجود داردمخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان ریشه هایی شناختی استفاوت های زبانی سرمنشا تطوفان فقر و گرسنگی و بی ساکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر گیاه خواری بر رشد واز واقعیت امروز تا حقیقتجهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیدو برابر شدن خطر مرگ و میملاحظات بیهوشی قبل از جررفتار اجتماعی انسان، حاصکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا خداباوری محصول تکاملمرگ و میر بسیار بالای ناشسلول های بنیادیتمایل زیاد به خوردن بستنعلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی نجات در راستگوییباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر دانش بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز رویا حقی از طرف خداکریستال زمان(قسمت اولآرامش(سکوت) stillness و تکاپومشکلات بین دو همسر و برخیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو کز محنت دیگران بی غمیعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر رو ح و روان بر جسماز تکینگی تا مغز از مغز تحکمت الهی در پس همه چیزچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی ساده برای کاهش اگوشت خواری یا گیاه خواریافراد بی دلیل دوستدار تو مغز فکر میکند مرگ برای دیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تولید سلولهای جنسی از سلسایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درتبدیل سلولهای محافط به ساز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هفتنظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار دارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم های غذایی و نقش مهم گشایش دروازه جدیدی از طرامید درمان کرونا با همانستون فقرات انسان دو پا جلتوپیراماتابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتشنج چیستاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت پنجاه و شهمجوشی هسته ای، انرژِی بفناوری هوش مصنوعی نحوه خبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطاندر آسمان هدیه های نادیدنمهندسی ژنتیک در حال تلاش رحم مصنوعیپیوستگی همه ی اجزای جهانانرژی بی پایان در درون هرسرعت فکر کردن چگونه استتکامل مادی تا ابزار هوشماخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتتغییر زودتر اتصالات مغزیاطلاعات حسی ما از جهان، چحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشفرد حساس از نظر عاطفی و ببررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انساندرمان جدید ALSمیدازولام در درمان تشنج زمان به چه دلیل ایجاد میشآلودگی هوا چالش قرن جدیدشکست حتمیاولین مورد PML به دنبال تکتکامل، نتیجه ی برنامه ریارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان ما میتواند به اندازبه نادیدنی ایمان بیاورخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی قانونمندی و محدودیت عالمدرک تصویر و زبان های مخلتژنهای حاکم بر انسان و انسماجرای عجیب گالیلهزیست شناسی کل در جزء فراکآینده ی انسان در فراتر ازشباهت مغز با کیهان مادیاین پیوند نه با مغز بلکه تاثیر ژنها بر اختلالات خارتروز یا خوردگی و التهاجهان پر از چیزهای اسرار آچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحلیس دگرامفتامین یا ویاسدستورالعمل مرکز کنترل بیکوچ از محیط نامناسبآیا کیهان می تواند یک شبیمدل همه جانبه نگر ژنرالیزبان شناسی مدرن در سطح سلتفاوت ایستایی و تکاپوطوفان زیباییاگر فقط مردم میفهمیدند کتاثیر گیاه خواری بر رشد واز کجا آمده ام و به کجا میجوانان وطنچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستدو برابر شدن خطر مرگ و میممانتین یا آلزیکسا یا ابرقیبی قدرتمند در برابر مکاهش التهاب ناشی از بیماآیا دلفین ها می تواند از مرگ انتقال است یا نابود شسلول های بنیادی منابع و اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت آنطور نیست که به نظنخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به دانشمندان موفق به بازگردمنابع انرژی از نفت و گاز رویاها از مغز است یا ناخوکریستال زمان(قسمت دوم)آزمون تجربی، راهی برای رمشکلات روانپزشکی پس از سسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو پیچیده ترین تکنولوژی عدم توقف تکامل در یک انداابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر روده بر مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه میتواند بزرگترین دچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش جدید تولید برقگیلگمش باستانی کیستافزایش قدرت ادراکات و حسمغز قلبسکوت و نیستیتولترودینابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف تداوم مهم است نه سرعتاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هشتنظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم ضد التهابیپمبرولیزوماب در بیماری چامیدوار باش حتی اگر همه چسخن و سکوتتوانایی مغز و دیگر اجزای اتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیتشنج و حرکات شبه تشنجی قااستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت بیست و چههمراهی نوعی سردرد میگرنیفیلمی بسیار جالب از تغییبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه ادر آستانه ی موج پنجم کوویمهربانی، شرط موفقیترحم مصنوعیپیام های ناشناخته بر مغز انرژی تاریکسعی کن به حدی محدود نشویتکامل مداوماختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل بتغییر عمودی سر انسان از پاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی الفاگوفردا را نمیدانیمبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان جدید میگرن با انتی مکانیک کوانتومی بی معنی زمان شگفت انگیزآلودگی هوا و ویروس کروناشگفت نیست من عاشق تو باشماولین مورد پیوند سر در انتأثیر نگاه انسان بر رفتاارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلاجهان مادی، تجلی فضا در ذهبه هلال بنگرخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی قارچ بی مغز در خدمت موجوددرک حقیقت نردبان و مسیری کل اقیانوس در یک ذرهماده ی تاریکزیست، مرز افق رویداد هستآینده ی علم و فیزیک در60 ثشباهت کیهان و مغزاین اندوه چیستتاثیر کلام در آیات کلام بارزش حقیقی زبان قسمت اولجهان پر از چیزهای جادویی چگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و خطای ادراک کارماهوش مصنوعی درمانگر کامپیلا اکراه فی الدیندغدغه نتیجه ی نادانی استکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا گذشته، امروز وآینده مدل هولوگرافیک ژنرالیزهزبان شناسی نوین نیازمند تفاوت ارباب و رهبر حقیقیطولانی ترین شباگر میدانی مصیبت بزرگتر تاثیر گیاه خواری بر رشد واز آغاز خلقت تا نگاه انساجواب دانشمند سوال کننده چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به دو سوی واقعیتمن کسی در ناکسی دریافتم رموزی از نخستین تمدن بشرکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا دلفین ها میتوانند بامرگ تصادفیسلول های بدن تو پیر نیستنتمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم ساختن برج های چرخانعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت افرادنخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستدانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز رویاهای پر رمز و حیرتی درکریستال زمان(قسمت سوم)آزمون ذهنی گربه ی شرودینمشکلات روانپزشکی در عقب سوخت هیدروژنی پاکتو آرامش و صلحیعدم درکابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل متاثیر رژیم گیاه خواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست چرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش صحبت کردن در حال تکامگیاه بی عقل به سوی نور میافزایش مرگ و میر سندرم کومغز ما کوچکتر از نیم نقطهسکته مغزیتومورها و التهاب مغزی عاابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملتداخل مرزها و صفات با بیناز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و دومنظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیددخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپنج اکتشاف شگفت آور در موامیدی به این سوی قبر نیستسخن پاک و ثابتتوازن مهمتر از فعالیت زیاتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عامتشنج عدم توازن بین نورون استیفن هاوکینگ در مورد هحس و ادراک قسمت بیست و یکهندسه ی پایه ایفیزیک مولکولها و ذرات در برخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر درمان بیماری مولتیپل مولتیپل اسکلروز در زنان رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیشینیان انسان از هفت میانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیتکامل چشماختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکتغییرات منطقه بویایی مغزاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک های بفرضیه ای جدید توضیح میدهبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امدرمان جدید کنترل مولتیپلمکانیزمهای دفاعی در برابزندگی هوشمند در خارج از زآلودگی هوا و پارکینسونشگفت انگیز بودن کیهاناولین هیبرید بین انسان و تئوری تکامل امروز در درمارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیجهان مرئی و نامرئیبه کدامین گناه کشته شدندخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی قبل از آغازدرک دیگرانکلمات بلند نه صدای بلندماده ی خالیزاوسکا درمان گوشرآیا ممکن است موش کور بی مشباهت زیاد بین سلول هاي عاین ایده که ذرات سیاهچالتاثیر کپسول نوروهرب بر نارزش حقیقی زبان قسمت دومجهان دارای برنامهچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواسخطای حسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ذهن ما از در هم شکستن منبکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا پیدایش مغز از روی تصامدل هولوگرافیک تعمیم یافزبان، نشان دهنده ی سخنگو تفاوتهای جنسیتی راهی براطی یکصد هزار سال اخیر هرچاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر گیاه خواری بر رشد واز انفجار بزرگ تا انفجار جوسازی مدرنچالش هوشیاری و اینکه چرا بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیدولت یا گروهکمنابع انرژي پاک سرچشمه حرمز و رازهای ارتباط غیر ککاهش دوپامین عامل بیماریآیا دست مصنوعی به زودی قامرگی وجود نداردسلول عصبی شاهکار انطباق تمدن بشری و مغز اخلاقیتمدنی قدیمی در شمال خلیج علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت اشیانخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان یک فرضیه رادیکمنابع بی نهایت انرژی در درویای شفافکشف مکانیسم عصبی خوانش پآزمون ذهنی گربه شرودینگرمشاهده گر جدای از شیء مشاسودمندی موجودات ابزی بر تو افق رویداد جهان هستیعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساتاثیر رژیم گیاه خواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست چرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست قسمت53روشهای نو در درمان دیسک بگیاه خواری و گوشت خوار کدافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز مانند تلفن استسال سیزده ماههتومورهای نخاعیابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث تروس جریان انرژیاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و سومنظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمردر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی ضد التهابیپول و شادیامیدی تازه در درمان سرطاسختی ها رفتنی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اساتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتتشویق خواندن به کودکاناستیفن هاوکینگ در تفسیر حس و ادراک قسمت بیست و دوهندسه ی رایج کیهانفیزیک و هوشیاریبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی ددر سال حدود 7 میلیون نفر مواد کوانتومی جدید، ممکنرساناها و ابر رساناها و عپیشرفت های جدید علوم اعصانرژی خلا ممکن استشلیک فراموشیتکامل و ارتقای نگاه تا عماختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز دانتغییرات آب و هوایی که به اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی از عروسک های بفشار و قدرتبزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده درمان جدید سرطانما انسانها چه اندازه نزدزندگی بی دودآلزایمرشگفت زده و حیران باشاولین تصویر در تاریخ از ستئوری تکامل در پیشگیری و ارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیرجهان مشارکتیبه امید روزهای بهترخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی قبل از انفجار بزرگدرک درست از خود و هوشیاریکلوزاپین داروی ضد جنونماده ای ضد التهابیزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا ما کالا هستیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاینکه به خاطرخودت زندگی تاثیر کپسول نوروهرب بر تارزش حقیقی زبان قسمت سومجهان در حال نوسان و چرخشچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبخطر آلودگی هواهوش مصنوعی ساخته هوش طبیلایو دوم دکتر سید سلمان فذهن چند جانبه نیازمند نگکووید نوزده و خطر بیماری آیا آگاهی پس از مرگ از بیمدل های ریز مغز مینی برینزبان، وسیله شناسایی محیطتقلید مرحله ای نسبتا پیشطبیعت موجی جهاناگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد واز بحث های کنونی در ویروسجامعه ی آسمانیچالش هوشیاری و اینکه چرا بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و منابع انرژی از نفت و گاز رمز پیشرفت تواضع است نه طکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا رژیم غذایی گیاهی سلامراحل ارتقای پله پله کیهسلولهای ایمنی القا کنندهآیا رژیم غذایی گیاهی سلامرز مرگ و زندگی کجاستسلولهای بنیادی مصنوعی درتمرکز و مدیتیشنعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت تنها چیزی است که شانخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان ژنی از مغز انسمنابع جدید انرژیروان سالمکشف مکانیسمی پیچیده در بآزادی عقیده، آرمانی که تمشاهده آینده از روی مشاهسیلی محکم محیط زیست بر انتو انسانی و انسان، شایستعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دتاثیر رژیم گیاه خواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمروشهای شناسایی قدرت شنواگیرنده باید سازگار با پیافسردگی و اضطراب در بیمامغز مادران و کودکان در زمسانسور از روی قصد بسیاری تومورهای ستون فقراتابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتتری فلوپرازیناز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت نهمهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که در محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی ضد دردپوست ساعتی مستقل از مغز دامگا سه عامل مهم سلامتسرنوشتتوسعه برخی شغل ها با هوش اثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختنتشخیص ژنتیکی آتروفی های استخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک قسمت بیست و سوهندسه بنیادینفیزیکدانان ماشینی برای تبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمنددرمان های اسرار آمیز در آموجود بی مغزی که می تواندرشته نوروایمونولوژی و نقپیشرفت در عقل است یا ظواهانسان قدیم در شبه جزیره عشنا در ابهای گرم جنوب نیاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستتغییرات تکاملی سر انسان اعتماد به خودحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی فضای قلب منبع نبوغ استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومدرمان سرطان با امواج صوتما انسانها چه اندازه نزدزندگی در جمع مواردی را برآملودیپین داروی ضد فشار شگفتی های زنبور عسلاولین دارو برای آتاکسی فتئوری جدید، ویران کردن گارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنجهان هوشمندبه بالا بر ستارگان نگاه کخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک بازی قدم زدن و حرکت دید را تغیدرک عمیق در حیواناتکلام و زبان، گنجینه ای بسماده، چیزی بیش از یک خلا زبان چهار حرفی حیات زمینآیا ما تنها موجودات زنده شجاعت و ترساینکه خانواده ات سالم باتاثیر کپسول نوروهرب بر سارزش خود را چگونه میشناسجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارخطرات هوش مصنوعیلبخند بزن شاید صبح فردا زذهن هوشیار در پس ماده ی مکودک هشت ساله لازم است آدآیا امکان بازسازی اندامهمدیون خود ناموجودسفر فقط مادی نیستتقلید از روی طبیعتطبیعت بر اساس هماهنگیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاهخواری بر رشد و از تلسکوپ گالیله تا تلسکجاودانگی مصنوعیچالش دیدگاه های سنتی در ببیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز دورترین نقطه ی قابل مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز رمز بقای جهش ژنتیکیکایروپاکتیک چیستآیا راهی برای رفع کم آبی مرز بین انسان و حیوان کجاسلام تا روشناییتمرکز بر هدفعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت خواب و رویانرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا ودانشمندان پاسخ کوانتومی مناطق خاصی از مغز در جستجروبات های ریز در درمان بیکشف ارتباط جدیدی از ارتبآسيب میکروواسکولاریا آسمطالبه ی حق خودسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو با همه چیز در پیوندیعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنتاثیر رژیم گیاهخواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تحباب های کیهانی تو در توچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرداروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی برای بهبود هوش عاطفگالکانزوماب، دارویی جدیاقلیت خلاقمغز چون ابزار هوش است دلیسانسور بر بسیاری از حقایتوهم فضای خالیابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جتری فلوپرازیناز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهارمهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجردر چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه فراری نیستپوشاندن خود از نورامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسریع دویدن مهم نیستتوصیه های سازمان بهداشت اثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتشخیص آلزایمر سالها قبل استروژن مانند سپر زنان دحس و ادراک قسمت بیستمهندسه در پایه ی همه ی واکفاصله ها در مکانیک کوانتبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریدرمان های بیماری آلزایمرموجودات مقهور ژنها هستندرشد مغز فرایندی پیچیده اپیشرفت ذهن در خلاقیت استانسان میوه ی تکاملشناخت و معرفت، و نقش آن دتکامل ابزار هوش ، راه پر اختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هاثبت و دستکار ی حافظهاعتماد به خودخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی قفس ذهنبزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیدرمانهای بیماری پارکینسما اکنون میدانیم فضا خالزندگی در سیاهچالهآموزش نوین زبانشانس یا تلاشاولین دروغتا 20 سال آینده مغز شما به ارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان هوشیاربه بالاتر از ماده بیندیشخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کمقدرت مردمدرگیری قلب در بیماری ویرکلرال هیدرات برای خوابانماشین دانشزبان نیاز تکاملی استبعد از کروناآیا مغز تا بزرگسالی توسعشرکت نورالینک ویدیویی ازاینترنت بدون فیلتر ماهواتاثیر کپسول نوروهرب بر ساز فرد ایستا و متعصب بگذرجهان ریز و درشتچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کودفاع در برابر تغییر ساختلحظات خوش با کودکانذهن تو همیشه به چیزی اعتقکودک ایرانی که هوش او از آیا انسان با مغز بزرگش اخمدیریت اینترنت بر جنگسفر نامه سفر به بم و جنوب تقلید از طبیعتطعمه ی شبکه های ارتباط اجاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر انتخاب از طرف محیط از تلسکوپ گالیله تا تلسکجایی خالی نیستچاالش ها در تعیین منبع هوبیوگرافیهیچ اندر هیچديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژی از نفت و گاز رمز جهانکار با یگانگی و یکپارچگیکاربرد روباتهای ريزنانوآیاما مقهور قوانین فیزیکمرز جدید جستجو و اکتشاف، سلسله مباحث هوش مصنوعیتمساح حد واسط میان مغز کوعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت در علم، هرگز نهایی نرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت روبات کیانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآسیب ها ناشی از آلودگی هومطالبی در مورد تشنجسیگار عامل افزایش مرگ ومتو با باورهایت کنترل میشعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم استاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز تکینگی تا مغز از مغز تحد و مرزها توهم ذهن ماستنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان قطع نخگام کوچک ولی تاثیرگذارالکترومغناطیس شنوایی و همغز چگونه صداها را فیلتر ساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم فضای خالی یا توهم فضابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اترک امروزاز روده تا مغزحس و ادراک قسمت نوزدهمهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتدر ناامیدی بسی امید استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه های جدید برای قضاوت رپیموزایدانفجار و توقف تکاملی نشاسریعترین کامپیوتر موجودتوصیه های غیر دارویی در ساثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردرتصویر زیبا از سلولاسرار آفرینش در موجحس و ادراک قسمت دهمهندسه زبانِ زمان استفاصله ی همیشگی تصویر سازبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید میگرنموسیقی نورشد مغز علت تمایل انسان بپیشرفتی مستقل از ابزار هانسان ها می توانند میدان شناخت درون، شناخت بیرون؛تکامل جریان همیشگی خلقتاختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری ثبت امواج الکتریکی در عصاعداد بینهایت در دنیای مخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب و عقلبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهما از اینجا نخواهیم رفتزندگی زمینی امروز بیش از آمارهای ارائه شده در سطح شاهکار قرناولین سلول مصنوعیتا بحر یفعل ما یشاارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشوخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کمقدرت کنترل خوددرگیری مغز در بیماری کویکمردردمبانی ذهنی سیاه و سفیدزبان و کلمه حتی برای کسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا همه جنایت ها نتیجه بیشربت ضد خلطایندرالتاثیر کتامین در درمان پااز مخالفت بشنوجهان شگفت انگیزنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرهوش احساسیدقیق ترین تصاویر از مغز الرزش ناشی از اسیب به عصبذهن خود را مشغول هماهنگیکودکان میتوانند ناقل بی آیا احتمال دارد رویا از آمداخله ی زیانبار انسانسفر به مریخ در 39 روزتقویت استخوان در گرو تغذظهور امواج مغزی در مغز مصاگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طتاثیر احتمالی عصاره تغلیاز تکنیکی تا مغز از مغز تجاذبهناتوانی از درمان برخی ویبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نتردی متیل فومارات(زادیوا)(منابع انرژی از نفت و گاز رمز جهان خاصیت فراکتال