دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا واکنش های یاد گرفته و به خاطر سپرده شده بسیار زیاد، به صورت رفلکسي و تقليدي

آیا واکنش های یاد گرفته و به خاطر سپرده شده بسیار زیاد، به صورت رفلکسي و تقليدي و با واکنشي ناخودآگاه، همیشه سودمند است؟

انسان، با تعداد محدود فعالیت هایی- که یاد گرفته است- در مورد بسیاری از کارها و واکنش ها، لازم است، تفکر عمیق داشته باشد وگرنه زندگی کردن صرف، با واکنش ها و تقليدهاي ناخوآگاه، زندگی بسیار خطرناکی است، مثلا واکنشی به صورت پرتاب کردن خود از پنجره، با دیدن صحنه ای زیبا از پنجره اتومبيل در حال حرکت، منجر به ضربه مغزی یا حتی مرگ مي شود

و يا عملکرد بدون اندیشیدن در عواقب یک تمایل واکنشي- که با دیدن جنس مخالف ایجاد می شود- می تواند بسيار ناگوار باشد.

و یا تقلید از پیرمردی- که با سالها تجربه و کشیدن سرد و گرم نزدگي در صدد است خود را به چاله ای تاریک بيندازد- اصلا عاقلانه نیست.

بله واکنش های ناخوآگاه و تقلیدی، لازمه استراحت دادن به مغز ماست ولی گاهی لازم است، مغز هم به کار گرفته شود، تا از عواقب ناگوار واکنش های بی تفکر، جلوگیری شود و قطعا ایجاد تعادلی مناسب بین این دو مورد، در بسیاری از امور، آسان نيست.

t.me/salmanfatemi👆👆👆


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فلج خواب چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی ضد تشنج با قابليت تیافته های نوین علوم پرده شباهت مغز با کیهان مادیايا اراده آزاد توهم است یبیمار 101 ساله، مبتلا به سقبل از انفجار بزرگتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان تشنجکوچک شدن مغز از نئاندرتاعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانبیش از نیمی از موارد انتقمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بذهن ما از در هم شکستن منبکشف مکانیسم عصبی خوانش پسایتهای دیگرابزارهای بقا ازنخستین همبحثی درباره هوش و تفاوتهمجموعه های پر سلولی بدن متری فلوپرازیننزاع بین جهل و علم رو به پروش های صرفه جویی در ایجاگذر زمان کاملا وابسته به اختلالات صحبت کردن در انبرخی روش های تربیتی کودکمزایای شکلات تلخ برای سلجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی الفاگوراست دستی و چپ دستیپختگی پس از چهل سالگي به ارتباط غیرکلامی بین انساتفاوت های تکاملی در مغز ومغز انسان ایا طبیعتا تماحس چشایی و بویاییهوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا انسان با مغز بزرگش اخاز بحث های کنونی در ویروستومورها و التهاب مغزی عامغز حریص برای خون، کلید تخارق العاده و استثنایی بهستی ما پس از شروعی چگال سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیاما مقهور قوانین فیزیکاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زباننقش اتصالات بین سلولهای دژا وو یا اشنا پنداریسربازان ما محققا غلبه می انفجار و توقف تکاملی نشاازدواج های بین گونه ای، راستفاده از هوش مصنوعی در فلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقص در تشخیص هیجانات عامداروی ضد تشنج با قابليت تیادگیری مهارت های جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عايا اراده آزاد توهم است یبیماری های مغز و اعصاب و قدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر انتخاب از طرف محیط نیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان جدید میگرن با انتی کووید نوزده و خطر بیماریعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از بیشتر کمردردها نیازی به مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویذهن چند جانبه نیازمند نگکشف مکانیسمی پیچیده در بابزارهای بقای از نخستین بحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانیتری فلوپرازیننزاع بین علم و نادانی رو روش هایی ساده برای کاهش اگربه شرودینگر و تاثیر مشادامه بحث تکامل چشمبرخی سلولهای عصبی در تلامسیر دشوار تکامل و ارتقاجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کرشته نوروایمونولوژی و نقپرورش مغز مینیاتوری انساارتروز یا خوردگی و التهاتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی بیشتر در زنانزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوهم چیستمغز زنان جوانتر از مغز مرخدا موجود استو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیاره ابلهانآزمون ذهنی گربه شرودینگراز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ساختار رگهای مغزی نقش حفاظتی مولکول جدید ددژاوو یا آشناپنداریواکسن سرطانسردرد میگرن در کودکانانواع سکته های مغزیاستفاده از سلول های بنیافیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقطه بی بازگشتداستانها و مفاهیمی اشتبایادآوری خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عای آنکه نامش درمان و یادشبیماری گیلن باره و بیمارقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر احتمالی عصاره تغلیچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان جدید کنترل مولتیپلکودک ایرانی که هوش او از عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از با هوش مصنوعی خودکار روبموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره رفتار اجتماعی انسان، حاصکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزارهای دفاعی و بقای موبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانی دتسلیم شدن از نورون شروع منزاع بین علم و جهل رو به پروش صحبت کردن در حال تکامگزیده ای از وبینار یا کنفاداراوون تنها داروی تاییبرخی سيناپسها طی تکامل و مشکلات نخاعیجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کرشد مغز علت تمایل انسان بآلودگی هوا و ویروس کروناارزش حقیقی زبان قسمت اولتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان شناسی نوین نیازمند آیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوانایی مغز و دیگر اجزای مغزهای کوچک بی احساسخطا در محاسبات چیزی کاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیاره ابلهانآسيب میکروواسکولاریا آستکامل شناخت انسان با کشفنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددگرگونی های نژادی و تغییواکسنی با تاثیر دوگانه اسردرد و علتهای آنانگشت نگاری مغز نشان میداستیفن هاوکینگ در مورد هفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند نرمش مفید برای کمردردر مانهای کمر دردژن هوش و ساختارهای حیاتی شش مرحله تکامل چشماینکه به خاطرخودت زندگی بیماری ای شبیه آلزایمر و لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه مغز پیش انسان یا همدرمانهای بیماری پارکینسکودکان میتوانند ناقل بی عید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از بار سنین ابزار هوشمندی اموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقررقیبی قدرتمند در برابر مکشف جمجمه ای درکوه ایرهواثر مضر مصرف طولانی مدت ربحثی درباره احساسات متفامحدودیت های حافظه و حافظتشنج چیستنشانه های گذشته در کیهان روشهای نو در درمان دیسک بگزارش یک مورد جالب لخته وادغام میان گونه های مختلبررسي علل احتمالي تغيير مشکلات بین دو همسر و برخیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کزمین زیر خلیج فارس تمدنی آلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت دومتلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان، وسیله شناسایی محیطآیا برای تولید مثل همیشه از تکنیکی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمغزتان را در جوانی سیم کشخطا در محاسبات چیزی کاملوقتی فهمیدی خطا کردی برگسیر آفرینش از روح تا مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل امروز در درمنقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان موفق به بازگردواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد تنشناندوهگین نباش اگر درب یا انسان قدیم در شبه جزیره عاستیفن هاوکینگ در تفسیر فرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیدر محل کار ارزش خودت را بژن یا نقشه توسعه مغز و نقششمین کنگره بین المللی سایندرالبیماری ای شبیه ام اس مولتلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر دوپامین و سروتونینچگونه هموساپينس بر زمین درک فرد دیگر و رفتارهای اکودکان خود را مشابه خود تعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از بارداری بدون رحممیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهرموزی از نخستین تمدن بشرگمان میکنی جرمی کوچکی در اثرات فشار روحی شدیدبحثی درباره احساساتی غیرمخچه فراتر از حفظ تعادلتشنج و حرکات شبه تشنجی قانظام مثبت زندگیروشهای شناسایی قدرت شنواگشایش دروازه جدیدی از طرادغام دو حیطه علوم مغز و بررسی و اپروچ جدید بر بیممشکلات روانپزشکی پس از سجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کزندگی هوشمند در خارج از زآمارهای ارائه شده در سطح ارزش حقیقی زبان قسمت سومتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت پنجمهوشیاری کوانتومیسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغزتان را در جوانی سیمکشویتامین E برای فعالیت صحسیستم تعادلی بدنافت فشار خون ناگهانی در واز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل در پیشگیری و نقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان یک فرضیه رادیکوبینار اساتید نورولوژی دسردرد سکه ایانسان ها می توانند میدان استخوان های کشف شده، ممکفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که مانندر چه مرحله ای از خواب ، رژنها نقشه ایجاد ابزار هوصرع و درمان های آنایا کوچک شدن مغزانسان البیماری اضطراب عمومیلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه واکنس کرونا را توزدرک و احساسکوری گذرای ناشی از موبایعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از بازگشت از آثار به سوی خدامیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهرمز و رازهای ارتباط غیر کگنجینه ای به نام ویتامین اثرات مفید قهوهبخش دیگری در وجود انسان همخچه ، فراتر از حفظ تعادلتشنج عدم توازن بین نورون نظریه تکامل در درمان بیمروشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چارتقا و تکامل سنت آفرینش بررسی سیستم تعادلی بدن امشکلات روانپزشکی در عقب جواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک تا کزونا به وسیله ویروس ابله آن چیزی که ما جریان زمان ارزش خود را چگونه میشناستلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت سومهوش، ژنتیکی است یا محیطیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز و از مغز توسعه برخی شغل ها با هوش نقش قهوه در سلامتیخطرات هوش مصنوعیویتامین E در چه مواد غذایسیستم دفاعی بدن علیه مغز افراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز از مغز تتا 20 سال آینده مغز شما به نقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان ژنی از مغز انسوراپامیل در بارداریسرعت فکر کردن چگونه استانسان جدید از چه زمانی پااستروژن مانند سپر زنان دفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایدر هم تنیدگی کوانتومی و پژنها ، مغز و ارادهضررهای مصرف شکر و قند بر ایا این جمله درست است کسیبیماری بیش فعالیلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر داروهای ضد التهاب چگونه آن شکری که می خوریمدرک احساسات و تفکرات دیگکی غایب شدی تا نیازمند دلعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از بازگشت به ریشه های تکاملمیگرن شدید قابل درمان استاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عرویا و خبر از آیندهگویید نوزده و ایمنی ساکتاثرات مضر ماری جوانابرنامه و ساختار پیچیده ممخچه ابزاري که وظیفه آن فتصویربرداری فضاپیمای آمهفت چیز که عملکرد مغز تو روشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در موارتوکين تراپی روشی جديد بررسی علل کمر درد در میانمشاهده آینده از روی مشاهجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیباترین چیز در افزایش سآیا ممکن است موش کور بی ماز نخستین همانند سازها تتلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استحساسیت روانی متفاوتهیچگاه از فشار و شکست نترسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهان ذهن و افکار ما ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت نقش مهاجرت در توسعه نسل ادفاع در برابر تغییر ساختویتامین دی گنجینه ای بزرسکته مغزیافزایش قدرت ادراکات و حساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش روزه داری در سالم و جدانشمندان روش هاي جدیدی ورزش هوازی مرتب خیلی به قشلیک فراموشیشلیک فراموشیانسان عامل توقف رشد مغزاصول سلامت کمرفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عدر هم تنیدگی کوانتومی و دژنهای مشترک بین انسان و وضررهای شکر بر سلامت مغزایا ابزار هوشمندی یا مغز بیماری تی تی پیلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه انتظارات بر ادراک درک تصویر و زبان های مخلتکیست کلوئید بطن سومعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از بازسازي مغز و نخاع چالشی میدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر رو ح و روان بر جسمچرا مغزهای ما ارتقا یافت رویا بخشی حقیقی از زندگی گوشه بیماری اتوزومال رسساجزای پر سلولی بدن انسان برین نت به جای اینترنتمدارک ژنتیکی چگونه انسانتغییر الگوی رشد مغزی با زهفت سین یادگاری از میراث روشی جدید در درمان سکته مپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط میکروب روده و پاربزرگ شدن مغز محدود به دورمعنی روزهحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمزیرفون داروی ضد ام اسآیا ما تنها موجودات زنده از نخستین همانند سازها تتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیخلاصه ای از مطالب همایش مهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سنقش میدان مغناطیسی زمین دقیق ترین تصاویر از مغز اویرایش DNA جنین انسان، برسانسور از روی قصد بسیاری افزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش رژیم غذایی بر رشد و ادانشمندان روشی برای تبدیورزش هوازی ، بهترین تمریورزش و میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نیانعطاف پذیری مکانیسمی علاضطراب و ترسفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بدر کمتر از چند ماه سوش جدژنهای هوش ، کدامندطوفان فقر و گرسنگی و بی سایا بیماری ام اس (مولتیپبیماری دویکمقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش درک حقیقت نردبان و مسیری کاهش مرگ و میر ناشی از ابعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از بحتی علمی درباره تمایل بمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا پس از بیدار شدن از خورویا تخیل یا واقعیتگوشت خواری یا گیاه خواریاجزایی ناشناخته در شکل گبرای پیش بینی آینده مغز دمروری بر تشنج و درمان هایتغییر زودتر اتصالات مغزیهم نوع خواری در میان پیشیريتوکسيمب در درمان ام اسپیموزایدارتباط چاقی و کاهش قدرت ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز فکر میکند مرگ برای دیحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز نخستین همانند سازها تتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقاخونریزی مغز در سندرم کووهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهینقش محیط زندگی و مهاجرت ددلایلی که نشان میدهد ما بواکنش های ناخودآگاه و تقسانسور بر بسیاری از حقایافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش رژیم غذایی در رشد و اداروهای مصرفی در ام اسورزش بهترین درمان بیش فعشناخت و معرفت، و نقش آن داولین هیبرید بین انسان واطلاعاتی عمومی در مورد مفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکدر درمان بیماری مولتیپل کلرال هیدرات برای خوابانطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا بدون زبان میتوانیم تبیماری ضعف عضلات نزدیک بملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیدرک عمیق در حیواناتکاهش التهاب ناشی از بیماعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از بحث درباره پیدایش و منشاما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا بیماری های تخریبی مغرویاها از مغز است یا ناخوگیلگمش باستانی کیستاحساس گذر سریعتر زمانبرخی ملاحظات در تشنج های مرکز هوشیاری، روح یا بدن تغییر عمودی سر انسان از پهمیشه اطمینان تو بر خدا بریواستیگمینپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط هوش ساختار مغز و ژبزرگترین خطایی که مردم ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان چهار حرفی حیات زمینآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز نخستین همانند سازها تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز از بسیاری حقایق می گرخواندن ، یکی از شستشو دهنهدف یکسان، در مسیرهای متسفری به آغاز کیهانآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش منقش نظام غذایی در تکامل مدنیای شگفت انگیز کوانتومواکسن کووید 19 چیزهایی که ساخت شبکه عصبی با الفبایالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زنجبیل در جلوگیری از داروهای ام اسورزش در کمر دردشناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد PML به دنبال تکاطلاعاتی عمومی در مورد مفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز داندرمان های بیماری آلزایمرکمردرد و علل آنظهور امواج مغزی در مغز مصایا تکامل هدفمند استبیماریهای تحلیل عضلانی اممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری قلب در بیماری ویرکاهش دوپامین عامل بیماریعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش ویتامينما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا حیوانات سخن نمی گوینرویاهای پر رمز و حیرتی درگیاه خواری و گوشت خوار کداخلاق و علوم اعصاببرخی نکات از گاید لاین پرمرکز حافظه کجاستتغییرات منطقه بویایی مغزهمیشه عسل با موم بخوریمریسدیپلام تنها داروی تایپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط انسانی، محدود به بسیاری از بیماری های جدیمغز مادران و کودکان در زمحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و کلمه حتی برای کسانآیا هوش ارثی دریافتی از پاز نشانه ها و آثار درک شدتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز به تنهایی برای فرهنگ خواب سالم عامل سلامتیهدف از تکامل مغزسلول های بنیادی منابع و اآیا دلفین ها می تواند از از تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش نظریه تکامل در شناسادندان ها را مسواک بزنید تواکسن کرونا و گشودن پنجرساخت شبکه عصبی مصنوعی با التهاب شریان تمپورالاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اداروهای ضد بیماری ام اس وداروی فامپیریدین یا نورلوزوز گوششواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین مورد پیوند سر در انبلندی در ذهن ما درک بلندیقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان های جدید میگرنکمردرد با پوشیدن کفش مناعلم به ما کمک میکند تا موایرادهای موجود در خلقت ببیهوش کردن در جراحی و بیممنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری مغز در بیماری کویکایروپاکتیک چیستمقالاتابزار بقای موجود زنده از بحثی جالب درباره محدودیتما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر رژیم گیاهخواری بر چرا حجم مغز گونه انسان دررویای شفافگالکانزوماب، دارویی جدیاخلاق پایه تکامل و فرهنگبرخی اثرات مضر ویتامین دمرکز خنده در کجای مغز استتغییرات آب و هوایی که به هوموارکتوس ها ممکن است درژیم های غذایی و نقش مهم پیوند سر آیا ممکن استارتباط از بالا به پایین مبعد از کرونامغز چون ابزار هوش است دلیحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و بیان نتیجه ساختماآیا هوش سریعی که بدون احساز نظر علم اعصاب یا نرووستمساح حد واسط میان مغز کومغز برای فراموشی بیشتر کخواب سالم عامل سلامتی و یهدف از خلقت رسیدن به ابزاسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا دلفین ها میتوانند بااز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش هورمون های تیروئید ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسن کرونا از حقیقت تاتساختار شبکه های مغزی ثابامیوتروفیک لترال اسکلرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر ویتامین دی بر بیمانقش زبان در سلطه و قدرت انقش سجده بر عملکرد مغزداروی لیراگلوتیدیک پیشنهاد خوب برای آسان شگفتی های زنبور عسلاولین تصویر در تاریخ از سبه خودت مغرور نشوقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می تواندرمان های جدید در بیماری کنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیدرگیری مغز در بیماران مبکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش کلسیم و ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچرا خشونت و تعصبروبات های ریز در درمان بیگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی اختلالات عصبی مثانهمرگ انتقال است یا نابود شتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی می تواند بر احرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهاارتباط بین هوش طبیعی و هوبعد از کرونامغز چگونه صداها را فیلتر حوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان و بیان، در سایه پیشرآیا هشیاری کوانتومی وجوداز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خواب عامل دسته بندی و حفطهزینه ای که برای اندیشیدسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا دست مصنوعی به زودی قااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش هورمون زنانه استروژندو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن کرونا ساخته شده توسازگاری با محیط بین اجزاامید نیکو داشته باش تا آناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش غذاها و موجودات درياداروی تشنجی درباردارییک آلل ژنتیکی که از نئاندشاهکار قرناولین سلول مصنوعیبه زودی شبکه مغزی به جای قانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهدرمان های رایج ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه محدود و تک جانبه، مشدرگیری مغزی در سندرم کووکاربرد روباتهای ريز، در صفحه اصلیابزارهای بقای موجود زندبحثی در مورد عملکرد لوب فماه رجبتاریخ همه چیز را ثبت کردهچرا در مغز انسان، فرورفتروح رهاییگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی بیماری ها که در آن بمراحل ارتقای پله پله کیهثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی و کشف زبان هایراه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت میارتباط شگفت مغز انسان و فبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز ناتوان از توجیه پیداحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزبان و تکلم برخی بیماریهآیا واکنش های یاد گرفته واز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چالش است یا منفعخودآگاهی و هوشیاريهزینه سنگین انسان در ازاسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداومنقش ژنتیک در درمان اختلادو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن دیگر کرونا ساخته شسخن پاک و ثابتامید درمان کرونا با هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر ژنها بر اختلالات ختاثیر کلام در آیات کلام بنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید s3 در درمان ام یک جهش ممکن است ذهن انسانشبیه سازی میلیون ها جهان اوکرلیزوماب داروی جدید شبوزون هیگز چیستقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستدرمان های علامتی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلت خواب آلودگی بعد از خواگر تلاش انسان امروز برابیان ژن های اسکیزوفرنی دمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادرادرگیری مغزی در سندرم کووکجای مغز مسئول پردازش تجسوالات پزشکیابزارهای پیشرفته ارتباط بحثی درباره هوش و تفاوتهماپروتیلینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چراروياها را به یاد نمی آروزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و اختلالات مخچهبرخی بیماری های خاص که بدمرز مرگ و زندگی کجاستجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه های جدید برای قضاوت رپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت مغز انسان و میمون همغز و سیر تکامل ان دلیلی حافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی ساخته هوش طبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ چالشهای پیش روخودآگاهی و هوشیاريهزاران سال چشم های بینا وسودمندی موجودات ابزی بر آیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشمنقش آتش در رسیدن انسان بهديدن با چشم بسته در خواب واکسن دیگری ضد کرونا از دسریعترین کامپیوتر موجودامگا سه عامل مهم سلامتاز تکینگی تا مغز، از مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ضد میگرنیکی از علل محدودیت مغز امشبیه سازی سیستم های کوانايندگان چگونه خواهند دیدبی عدالتی در توزیع واکسن قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید درمان ژنتیکی برای نوآوریکندر در بیماریهای التهابعوامل موثر در پیدایش زباابزار هوش در حال ارتقا ازبیست تمرین ساده برای جلومهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی درادرگیری اعصاب به علت میتوکرونا چه بر سر مغز می آورپیامهای کاربرانابزارهای بقا از نخستین هبحثی درباره هوش و تفاوتهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتبدیل سلولهای محافط به سچراروياها را به یاد نمی آروش مقابله مغز با محدودیگاهی مغز بزرگ چالش استاختلالات حرکتی در انسانبرخی توجهات در ببمار پارمرز بین انسان و حیوان کجاجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه پیروزی در زندگی چیستپاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت های بین زن و مرد فقمغز آیندگان چگونه است ؟حافظه و اطلاعات در کجاستهوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا امکان بازسازی اندامهاز انفجار بزرگ تا انفجار تولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخانواده پایدارهستي مادي ای که ما کوچکترسیلی محکم محیط زیست بر انآیا راهی برای رفع کم آبی از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش انتخاب از طرف محیط، ندی متیل فومارات(زادیوا)(سرگیجه از شایعترین اختلاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تکینگی تا مغز، از مغز فلج خواب