دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا واکنش های یاد گرفته و به خاطر سپرده شده بسیار زیاد، به صورت رفلکسي و تقليدي

آیا واکنش های یاد گرفته و به خاطر سپرده شده بسیار زیاد، به صورت رفلکسي و تقليدي و با واکنشي ناخودآگاه، همیشه سودمند است؟

انسان، با تعداد محدود فعالیت هایی- که یاد گرفته است- در مورد بسیاری از کارها و واکنش ها، لازم است، تفکر عمیق داشته باشد وگرنه زندگی کردن صرف، با واکنش ها و تقليدهاي ناخوآگاه، زندگی بسیار خطرناکی است، مثلا واکنشی به صورت پرتاب کردن خود از پنجره، با دیدن صحنه ای زیبا از پنجره اتومبيل در حال حرکت، منجر به ضربه مغزی یا حتی مرگ مي شود

و يا عملکرد بدون اندیشیدن در عواقب یک تمایل واکنشي- که با دیدن جنس مخالف ایجاد می شود- می تواند بسيار ناگوار باشد.

و یا تقلید از پیرمردی- که با سالها تجربه و کشیدن سرد و گرم نزدگي در صدد است خود را به چاله ای تاریک بيندازد- اصلا عاقلانه نیست.

بله واکنش های ناخوآگاه و تقلیدی، لازمه استراحت دادن به مغز ماست ولی گاهی لازم است، مغز هم به کار گرفته شود، تا از عواقب ناگوار واکنش های بی تفکر، جلوگیری شود و قطعا ایجاد تعادلی مناسب بین این دو مورد، در بسیاری از امور، آسان نيست.

t.me/salmanfatemi👆👆👆


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندنورون هاي مصنوعی می توانبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بقارچ بی مغز در خدمت موجوداختلالات مخچهنگاه انسان محدود به ادراتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط غیرکلامی بین انساچراروياها را به یاد نمی آتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونامحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی الفاگوتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامغز انسان برای شادمانی طبه زودی شبکه مغزی به جای و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیبا هوش مصنوعی خودکار روبورزش هوازی مرتب خیلی به قتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی درباره هوش و تفاوتهژنهای هوش ، کدامندجنسیت و تفاوت های بیناییکلرال هیدرات برای خوابانجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزارهای پیشرفته ارتباط نورون های ردیاب حافظهبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبقبل از انفجار بزرگاختلالات حرکتی در انساننگاهی بر قدرت بینایی دراتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وموجود بی مغزی که می تواندارتروز یا خوردگی و التهاچراروياها را به یاد نمی آتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز انسان رو به کوچک تر شبوزون هیگز چیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سنقش مهاجرت در توسعه نسل ابار سنین ابزار هوشمندی اورزش هوازی ، بهترین تمریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره احساسات متفاجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از فلج خوابابزارهای بقا از نخستین هنوروپلاستیسیتی چیستبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوقدم زدن و حرکت دید را تغیاختلالات صحبت کردن در اننگاهی بر توانایی اجزاي بتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرموجودات مقهور ژنها هستندارزش حقیقی زبان قسمت اولنزاع بین جهل و علم رو به پتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ممحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعینقش محیط زندگی و مهاجرت دبارداری بدون رحمورزش و میگرنتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برانقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی فلج خواب چیستابزارهای بقا ازنخستین همنوشیدن چای برای مغز مفید بررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین قدرت انسان در نگاه به ابعادامه بحث تکامل چشمناتوانی از درمان برخی ویتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش حقیقی زبان قسمت دومنزاع بین علم و نادانی رو تکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده مخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومغز ایندگان چگونه استبیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظام غذایی در تکامل مبازگشت از آثار به سوی خداورزش بهترین درمان بیش فعتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازنقش سجده بر عملکرد مغزبخش دیگری در وجود انسان هجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تفیلمی بسیار جالب از تغییابزارهای بقای از نخستین نوعی سکته مغزی ، وحشتناک بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتلوب فرونتال یا پیشانی مغاداراوون تنها داروی تاییناتوانی در شناسایی چهره تمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومیگرن سردردی ژنتیکی که بارزش حقیقی زبان قسمت سومنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمعنی روزهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمغز ابزار برتر بقابیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دبازسازي مغز و نخاع چالشی ورزش در کمر دردتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرنامه و ساختار پیچیده منقش غذاها و موجودات دريابرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایفیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای دفاعی و بقای موچیزی خارج از مغزهای ما نیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسلبخند بزن شاید صبح فردا زادغام میان گونه های مختلنخاع ما تا پایین ستون فقرتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دمیگرن شدید قابل درمان اسارزش خود را چگونه میشناسنظام مثبت زندگیتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از مغز فکر میکند مرگ برای دیازدواج های بین گونه ای، رهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمغز از بسیاری حقایق می گربیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنبحتی علمی درباره تمایل بوزوز گوشتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلفرگشت و تکامل تصادفی محض اثر مضر مصرف طولانی مدت رچگونه مغز پیش انسان یا همبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریلرزش ناشی از اسیب به عصبادغام دو حیطه علوم مغز و نخستین تصویر از سیاهچالهتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدمیدان مغناطيسي زمین بشر از نشانه ها و آثار درک شدنظریه تکامل در درمان بیمتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز ما کوچکتر از نیم نقطهاستفاده از هوش مصنوعی در هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز به تنهایی برای فرهنگ بیماری بیش فعالیواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است ینقش ژنتیک در درمان اختلابحث درباره پیدایش و منشایک پیشنهاد خوب برای آسان تشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومفراموش کارها باهوش تر هساثرات فشار روحی شدیدچگونه هموساپينس بر زمین بعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستلزوم سازگاری قانون مجازاارتقا و تکامل سنت آفرینش نرمش های مفید در سرگیجهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زمکانیزمهای دفاعی در براباز نظر علم اعصاب یا نرووسهفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز مادران و کودکان در زماستیفن هاوکینگ در مورد ههاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامغز برای فراموشی بیشتر کبیماری تی تی پیواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشنقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی در مورد نقش ویتامينیکی از علل محدودیت مغز امتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از نقص در تشخیص هیجانات عامبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمافراموشی همیشه هم بد نیستاثرات مفید قهوهچگونه آن شکری که می خوریمتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدلزوم سازگاری قانون مجازاارتوکين تراپی روشی جديد نرمشهای مهم برای تقویت عتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای ما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب اراده آزهفت سین یادگاری از میراث تئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز چون ابزار هوش است دلیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی جالب درباره محدودیتیافته های نوین علوم پرده تشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از نقطه بی بازگشتبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریفرایند تکامل و دشواری هااثرات مضر ماری جواناچگونه انتظارات بر ادراک تفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط میکروب روده و پارچرا مغزهای ما ارتقا یافت تومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب اراده آزهمیشه اطمینان تو بر خدا بتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ومرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مغز چگونه صداها را فیلتر استخوان های کشف شده، ممکهدف از تکامل مغزتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمغز بزرگ چالش است یا منفعبیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان النقش اتصالات بین سلولهای بحثی در مورد نقش کلسیم و یادگیری مهارت های جدید دتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از چند جهانیبرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستفرایند حذف برخی اجزای مغاجزای پر سلولی بدن انسان چگونه باغبانی باعث کاهش تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای منابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط چاقی و کاهش قدرت بچرا پس از بیدار شدن از خوتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاما با کمک مغز خود مختاريماز آغاز خلقت تا نگاه انساهمیشه عسل با موم بخوریمتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز ناتوان از توجیه پیدااستروژن مانند سپر زنان دهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز بزرگ چالشهای پیش روبیهوش کردن در جراحی و بیمواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسینقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی در مورد عملکرد لوب فیادآوری خواب و رویاتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که ماننبرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوفرد حساس از نظر عاطفی و باجزایی ناشناخته در شکل گچگونه تکامل مغزهای کنونیتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای منبع خواب و رویاارتباط هوش ساختار مغز و ژچرا بیماری های تخریبی مغتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میما تحت کنترل ژنها هستیم یاز انفجار بزرگ تا انفجار هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز و سیر تکامل ان دلیلی اصول سلامت کمرهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیوگرافیواکسن سرطانتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش حیاتی تلومر دی ان آ دژن هوش و ساختارهای حیاتی تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از چه زیاد است بر من که در ایبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در قیچی ژنتیکیاحساس گذر سریعتر زمانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و منحنی که ارتباط بین معرفارتباط انسانی، محدود به چرا حیوانات سخن نمی گوینتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هماه رجباز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز آیندگان چگونه است ؟اضطراب و ترسهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تبیوگرافیواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپنقش خرچنگ های نعل اسبی دربحثی درباره هوش و تفاوتهژن یا نقشه توسعه مغز و نقتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل ببرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجقانون مندی نقشه ژنتیکی ماخلاق و علوم اعصابچگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط شگفت مغز انسان و فچرا حجم مغز گونه انسان درتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردماپروتیلیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمغز انسان ایا طبیعتا تمااطلاعاتی عمومی در مورد مهزاران سال چشم های بینا وتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمغز زنان جوانتر از مغز مربیان ژن های اسکیزوفرنی دواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تنقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره هوش و تفاوتهژنها نقشه ایجاد ابزار هوتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورقانون جنگلاخلاق پایه تکامل و فرهنگچگونه حافظه را قویتر کنیتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به مهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط شگفت انگیز مغز انچرا خشونت و تعصبتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به مبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمغز انسان برای ایجاد تمداطلاعاتی عمومی در مورد مهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزهای کوچک بی احساسبیست تمرین ساده برای جلووبینار اساتید نورولوژی دتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استنقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره هوش و تفاوتهژنها ، مغز و ارادهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پقانونمندی و محدودیت عالماختلال در شناسایی حروف و نگاه محدود و تک جانبه، مشتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط شگفت انگیز مغز انچرا در مغز انسان، فرورفتتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسامجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه مشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومغز انسان برای شادمانی طبلندی در ذهن ما درک بلندیهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومغزتان را در جوانی سیمکشبیشتر کمردردها نیازی به وراپامیل در بارداریتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی بر رشد و ابحثی درباره هوش و تفاوتهژنهای مشترک بین انسان و وجمجمه انسان های اولیه