دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی توجهات در ببمار پارکینسونی

افراد مبتلا به بیماری پارکینسون مراقب پوکی استخوان باشند . این افراد بیشتر از دیگران دچار پوکی استخوان میشوند

مصرف مرتب ماهی و استفاده از نور آفتاب و مکملهای ویتامن دی را فراموش نکنند

اگر فرد پارکینسوني ، دچار علائم ادراري درابتداي بیماری باشد و یا در شروع بیماری دچار اختلال در راه رفتن و یا لرزشهاي دوطرفه و قرينه هست ، حتما به بیماری دیگری غیر پارکینسون معمول مشکوک باشد و به پزشک مراجعه کند

http://emedicine.medscape.com/article/1831191-differential?src=soc_fb_161028-pm_mscpedt_news_reference#1


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژنها ، مغز و ارادهارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته منقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیچرا حجم مغز گونه انسان درآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمقدم زدن و حرکت دید را تغیظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی الفاگواندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بمکانیزمهای دفاعی در برابسایتهای دیگرهوش عاطفی بیشتر در زنانایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتومغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت انقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیچرا در مغز انسان، فرورفتآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمقدرت انسان در نگاه به ابععلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان برای شادمانی طکلرال هیدرات برای خوابانارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمیننقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دچراروياها را به یاد نمی آآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سوملوب فرونتال یا پیشانی مغعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک تا کانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان رو به کوچک تر شمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اچراروياها را به یاد نمی آآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتلبخند بزن شاید صبح فردا زعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک تا کانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در سافلج بل، فلجی ترسناک که آنشواهدی از دنیسوان(شبه نئنزاع بین جهل و علم رو به پآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش ملرزش ناشی از اسیب به عصبعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی از عروسک تا کانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیچگونه حافظه را قویتر کنیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادففلج خوابشاهکار قرننزاع بین علم و نادانی رو إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنلزوم سازگاری قانون مجازاعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمشکلات نخاعیورزش و میگرناختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفباینگاهی بر قدرت بینایی دراآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دفلج خواب چیستشبیه سازی میلیون ها جهان نزاع بین علم و جهل رو به پافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیلزوم سازگاری قانون مجازاعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییروزه داری و بیمار ی ام اس مغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای استیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با نگاهی بر توانایی اجزاي بآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دفیلمی بسیار جالب از تغییشبیه سازی سیستم های کواننظام مثبت زندگیافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یممانتین یا آلزیکسا یا ابعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنمعنی روزهورزش در کمر دردادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروش مقابله مغز با محدودیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابناتوانی از درمان برخی ویآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریفیزیکدانان ماشینی برای تشباهت زیاد بین سلول هاي عنظریه تکامل در درمان بیمافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمنابع انرژي پاک سرچشمه حعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی در کامپیوترهااولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی مجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش های صرفه جویی در ایجامغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتناتوانی در شناسایی چهره آیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بفرگشت و تکامل تصادفی محض شباهت زیاد بین سلول هاي عهفت چیز که عملکرد مغز تو الکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمولتیپل اسکلروز در زنان عصب حقوق نورولووهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفتئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش امغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست فراموش کارها باهوش تر هسشش مرحله تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث التهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمواد کوانتومی جدید، ممکنعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاممغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلانخستین تصویر از سیاهچالهآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست فراموشی همیشه هم بد نیستششمین کنگره بین المللی سهمیشه عسل با موم بخوریمامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارموجود بی مغزی که می تواندمقالاتهوش مصنوعی درمانگر کامپیايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دارتوکين تراپی روشی جديد تا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به اطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آننرمش های مفید در سرگیجهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستفرایند حذف برخی اجزای مغصرع و درمان های آنهوموارکتوس ها ممکن است دامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی درخدمت خلق وحايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاارتباط میکروب روده و پارتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوامغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشننرمشهای مهم برای تقویت عآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییفرد حساس از نظر عاطفی و بضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی می تواند بر احامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملمیهمانهای ناخوانده عامل صفحه اصلیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ارتباط چاقی و کاهش قدرت بارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمربلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )قانون مندی نقشه ژنتیکی مضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختمیگرن سردردی ژنتیکی که بسوالات پزشکیهوش احساسیایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزراثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده به زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )قارچ بی مغز در خدمت موجودطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز امیدان مغناطيسي زمین بشر پیامهای کاربرانهوش احساسیایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هو