دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

وفور و فراوانی

هنر مشاهده کننده، تلاش برای رها شدن از قفس ادراکی تحمیل شده بر او در نتیجه نقص شناختی است.
وفور و فراوانی
وقتی من، آرامش(صفر)را انتخاب کنم، من آن صفر هستم؛ و به دور از شماره هایی که بازی می کند، فراوانی و وفور در درون من است!
حقیقت وجود و عدم وجودچگونه است؟
حقیقتبود و نبودچگونه است؟ نوسان و آرامش!
برداشتوعدم برداشت
درک و عدم درک
حس وعدم حس


و چه کسی است که بتواند ادعا کند حس و ادراک او، بی نیاز از شناخت بیشتر، معیار سنجش برای وجود وعدم وجود است؟ جز دیوانه ی مغروری که خود را قدیمی و بی نیاز می پندارد!
حس و ادراک- قسمت پنجاه و پنجم
در زمانی که صفر، صفر مطلق نیست، به جای عبارت وجود و عدم وجود، عبارت نوسان و آرامش شایسته تر به نظر میرسد.
هر چیز ضرب در صفر برابر است با صفر و این صفر، صفر مطلق نیست
و هر چیز ضرب در یک، برابر است با هرچیز و این هر چیز، وجود مطلق نیست.
آرامشstillness برابر است با صفر
و ارتعاشvibration، برابر است با یک
ولی کدام حقیقی است: صفر یا یک؟
در مغزی که بر ارتعاش تمرکز کند، هرچیز وجود دارد
و در مغزی که بر آرامش تمرکز کند، آرامش زنده می شود.


ابزار شناخت و هوشمندی مشاهده کننده و ناظر، همیشه در ظرف موقعیت وجودی او، محصور و گرفتار است. هنر مشاهده کننده، تلاش برای رها شدن از قفس ادراکی تحمیل شده بر او در نتیجه نقص شناختی است.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5720193378008071&set=pcb.5720193594674716

When I choose stillness, I'm that Zero, away from the numbers game, abundance is mine.
everything*0=0
Everything*1= everything
0=stillness,
1= vibration, Hz
Brain focusing on vibration, everything existence...
Brain focusing on stillness,
stillness alive.
#Stillness
#Awaken
#Consciousness


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درک نیازمند شناخت خویش ابرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهفاصله ی همیشگی تصویر سازتیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انساننقش حیاتی تلومر دی ان آ دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسندرم پیریفورمیسنخستین تصویر از سیاهچالهدوپامین قابل حل در آبضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین درد از درون است پیام های ناشناخته بر مغز فردا را نمیدانیمتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص ژنتیکی آتروفی های ریشه های مشترک حیاتنقش غذاها در کاهش دردهای منحنی که ارتباط بین معرفابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعدانش بی نهایتعقل مجادله گرهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت ها را به رسمیت بشناپروانه ی آسمانیمرز مرگ و زندگی کجاستقوی تر باشتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانتعداد کلی ذهن ها در جهان راز تغییرچند جهانی و علممیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تسال سیزده ماههداروهای ضد بیماری ام اس وعماد الدین نسیمی قربانی هیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتکوچکی قلبرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید در درمان فرآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی در عقب قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدنزمان و گذر آن سریع استنوآوری ای شگفت انگیز دانما از اینجا نخواهیم رفتابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تستم، بی پاسخ نیستداروی سل سپتعسل طبیعی موثر در کنترل بهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز بر امروزآیا فراموشی حتمی استمغز فکر میکند مرگ برای دیلحظات خوش با کودکانتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتیزندگی سلول در بدن، جدای انورون های ردیاب حافظهماست مالیاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در سردرد و علتهای آندر هم تنیدگی مرزها و بی مسایتهای دیگرویتامین بی هفدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجروش های صرفه جویی در ایجاتو آرامش و صلحیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای ایجاد تمدمننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقازبان فرایند تکاملی برای چگونه مغز ما، موسیقی را پمدل همه جانبه نگر ژنرالیاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استشناسایی سلول های ایمنی ادرمان های بیماری آلزایمرواکنش های ناخودآگاه و تقبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونتولید اندام با چاپ سه بعدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنزبان شناسی نوین نیازمند نگاه کلی نگرخدای رنگین کمانارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مشاهکار شش گوشدرمان جدید سرطانواکسن علیه سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و فلج خوابتوهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت دمنبع هوشیاری کجاست قسمت اکوییفلکسحق انتخابسلول های بنیادیچالش دیدگاه های سنتی در بدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کشرکت نورالینک ویدیویی ازبه بالاتر از ماده بیندیششربت ضد خلطدرک و احساسبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دفتون های زیستیتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستترازودوننقش خرچنگ های نعل اسبی درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسنخستین روبات های زنده ی جدورترین نقطه ی قابل مشاهضرب المثل یونانیهوش احساسیبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی درختان اشعار زمینبسیاری از مجرمان، خودشانپیدایش زبانفرزندان زمان خودتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص آلزایمر سالها قبل رژیم های غذایی و نقش مهم نقشه مغزی هر فرد منحصر بهمنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو دانشمندان موفق به بازگردعقل سالمهوشمندی کیهانبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنذهن و شیمی بدنتفاوت های بین زن و مرد فقپرواز از نیویورک تا لوس آمرز بین انسان و حیوان کجاقیچی ژنتیکیتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چتعذیه ی ذهنراست دستی و چپ دستیچند روش ساده برای موفقیتمیوتونیک دیستروفیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری داروی فامپیریدین یا نورلعوامل موثر در پیدایش زباهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در درمان سرآمارهای ارائه شده در سطح مشاهده گر جدای از شیء مشاقدرت ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهزمان و صبرنوار مغز مشاهده ی غیر مستما اشیا را آنطور که هستندابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلداروی ضد چاقیعشق درونی به یگانگی خلقتو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درتمساح حد واسط میان مغز کوآیا ممکن است موش کور بی ممغز قلبلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودجهان معنازندگی، مدیریت انرژینوروپلاستیسیتی چیستماست مالی با هوش انسانیاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلاسردرد به دلیل مصرف زیاد مدر هم تنیدگی کوانتومیویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورروش هایی برای جلوگیری از تو افق رویداد جهان هستیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای شادمانی طمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتزبان متغیرچگونه مغز پیش انسان یا هممدل هولوگرافیک ژنرالیزهادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرشواهدی از نوع جدیدی از حادرمان های جدید میگرنواکنش به حس جدیدبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در تولید سلولهای جنسی از سلآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز حریص برای خون، کلید تمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیزبان، نشان دهنده ی سخنگو نگاه انسان محدود به ادراخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسشاید گوشی و چشمی، آماده شدرمان جدید سرطانواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نکات از گاید لاین پرگاهی مغز بزرگ چالش استفلج خواب چیستتوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی سلول های بنیادی منابع و اچاالش ها در تعیین منبع هودنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران شش مرحله تکامل چشمدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورفروتنی معرفتیتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استترازودوننقش داروهاي مختلف معروف منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز سندرم پس از ضربه به سرنرمش های مفید برای درد زاديدن با چشم بسته در خواب ضررهای مصرف شکر و قند بر هوش احساسیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرد و درسبسیاری از بیماری های جدیپیر شدن حتمی نیستفرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیتشخیص ایدزرژیم های غذایی و نقش مهم نقشه های مغزی جدید با جزیمنشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایدانشمندان نورون مصنوعی سعقلانیت بدون تغییرهوشیاری و وجودبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های تکاملی در مغز وپروتئین های ساده ی ابتدامرز جدید جستجو و اکتشاف، قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاول کف پا و حقیقتامیدواریتغییررجزخوانی هایی که امروز بچندین ماده غذایی که ماننمیگرن و پروتئین مرتبط با ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایداروی لیراگلوتیدعوامل ایجاد لغت انسانی و هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری رمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید شرکت نورالآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده آینده از روی مشاهقدرت عشقتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعیزمان واقعیت است یا توهمنوار مغز ترجمه رخدادهای ما به جهان های متفاوت خودابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تستارگانی قبل از آغاز کیهداروی ضد چاقیعشق، شلوغ کردن نیستوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیرویای شفافتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما کالا هستیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندزندان ذهنینوروز یا روز پایانیماشین دانشاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاسردرد تنشندر هم تنیدگی کوانتومی و پویروس مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاروش هایی ساده برای کاهش اتو انسانی و انسان، شایستآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیززبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه هموساپينس بر زمین مدل هولوگرافیک تعمیم یافادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دشواهدی از دنیسوان(شبه نئدرمان های جدید در بیماری واکسن های شرکت فایزر آمربدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین تولترودینآیا راهی برای رفع کم آبی مغز در تنهایی آسیب میبینمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیزبان، وسیله شناسایی محیطنگاه از بیرون مجموعهخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریشاید درست نباشددرمان دارویی سرطان رحم بوابستگی یعنی قلادهبرخی نرمش ها برای زانوگاهی جهت را عوض کنفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظسلول های بدن تو پیر نیستننابینایی در نتیجه ی گوشی دنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنششمین کنگره بین المللی سدرک احساسات و تفکرات دیگبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدفروتنی و غرورتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنتراشه ها روی مغزنقش درختان در تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم جدایی مغزنرمش های مفید در سرگیجهدی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای شکر بر سلامت مغزهوش در طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمردرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیپیشینیان انسان از هفت میفساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر خورشید یا خود خورشرژیم ضد التهابینقشه با واقعیت متفاوت اسمهمان ناخواندهابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی منفرد یا سیاهدانشمندان یک فرضیه رادیکعقیده ی بی عملهوشیاری و افسردگیبیماری تی تی پیکمردردذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های زبانی سرمنشا تپروتز چشممرزهای حقیقی یا مرزهای تقانون مندی نقشه ژنتیکی متابوهای ذهنیامیدواری و مغزتغییر الگوی رشد مغزی با زرحم مصنوعیچندجهانیمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز ساهچاله ها تبخیر نمیشودداروی تشنجی دربارداریعواملی که برای ظهور لغت اهدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش هایی در بیماران قطع آنچه ناشناخته است باید شمشاهدات آمیخته با اشتباهقضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را زمان پلانکنوار مغز در فراموشی هاما با کمک مغز خود مختاريمابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تسخن نیکو مانند درخت نیکوداروی ضد تشنج با قابليت تعصب حقوق نورولوووقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریروان سالمتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما تنها موجودات زنده مغز مانند تلفن استلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارزونیسومایدنورالژیمبانی ذهنی سیاه و سفیداحساسات کاذبهندسه بنیادینخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاسردرد سکه ایدر هم تنیدگی کوانتومی و دویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروش جدید تولید برقتو با همه چیز در پیوندیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و زبان چهار حرفی حیات زمینچگونه هوشیاری خود را توسمدل های ریز مغز مینی برینادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملشیشه ی بازالتی و سیلیکوندرمان های جدید سرطانواکسن کووید 19 چیزهایی که بدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورها و التهاب مغزی عاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز را از روی امواج بشناسمنابع جدید انرژیتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی زدودن نقص از هوش مصنوعینگاه از دور و نگاه از نزدخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن اشایسته نیست در جیب خود قردرمان زخم دیابتی با تکنوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی نرمش های گردنگذر زمان کاملا وابسته به فن آوری های جدید علیه شناتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل ممنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادسلول بنیادی و ای ال اسناتوانی از درمان برخی ویدندان ها را مسواک بزنید تده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوصبور باشدرک تصویر و زبان های مخلتبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدفرگشت و تکامل تصادفی محض تکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش ذهن و شناخت در حوادث منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم دزدی ساب کلاویننرمش های موثر در کمردرددین اجباریضعیف و قویهوش عاطفی قسمت 11بیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هودرد زانو همیشه نیاز به جربشکه ای که ته نداره پر نمپیشرفت های جدید علوم اعصفشار و قدرتتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر در هم تنیدگی کوانترژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقص های سیستمی ایمنیمهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهدانشمندان ژنی از مغز انسعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوشیاری کوانتومیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناذهن سالمتفاوت ایستایی و تکاپوپروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سلقانون گذاری و تکاملتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دیگران یا تغییر خورحم مصنوعینه ناامیدی بلکه ارتقامیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز سایه ی هوشیاریداروی جدید ALSعوارض ازدواج و بچه دار شدهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از رمز جهانتلاشی برای درمان قطع نخاآنچه واقعیت تصور میکنیم مطالبه ی حق خودقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگزمان به چه دلیل ایجاد میشنوار مغز در تشخیص بیماری ما بخشی از این جهان مرتبطابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تسخن و سکوتداروی ضد تشنج با قابليت تعصب سیاتیکوقت نهيب هاي غير علمي گذشبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات ها قول میدهندتنفس بدون اکسیژنآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مادران و کودکان در زملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرزونا به وسیله ویروس ابله نوسانات کوانتومی منبع مامباحث مهم حس و ادراکاخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیاسردرد عروقی میگرندر هر سوراخی سر نکنویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روش صحبت کردن در حال تکامتو با باورهایت کنترل میشآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچکتر شدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیزبان نیاز تکاملی استچگونه واکسن کرونا را توزمدیون خود ناموجودادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی چیستاصول سلامت کمرشکل های متفاوت پروتئین هدرمان های رایج ام اسواکسن کرونا و گشودن پنجربرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتتومورهای نخاعیآگاهی فراتر از آگاهیمغز زنان جوانتر از مغز مرمناطق خاص زبان در مغزتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستسفر فقط مادی نیستنگاه از درون قفس یا بیرونخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیشادی، پاداش انجام وظیفهدرمان سرگیجه بدون نیاز بوبینار اساتید نورولوژی دبرخی یونها و مولکول های مگذشته را دفن کنفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناسامنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدسلول عصبی شاهکار انطباق ناتوانی در شناسایی چهره از نظر علم اعصاب یا نرووسسلول عصبی، در محل خاص خودنادیدنی ها واقعی هستنددهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشصبر لازمه ی پیروزی استدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسفراموش کارها باهوش تر هستکینگیآغاز مبهم آفرینشتراشه ی بیولوژِیکنقش روی و منیزیم در سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فنرمشهای مهم برای تقویت عدین، اجباری نیستطلوع و حقیقتهوش عاطفی قسمت نهمبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهدردهای سال گذشته فراموش بشریت از یک پدر و مادر نیپیشرفت در عقل است یا ظواهفضا و ذهن بازتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیتصویر زیبا از سلولرژیم غذایی ضد التهابینقص در تشخیص هیجانات عاممهندسی بدنابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهاندانشمندان پاسخ کوانتومی علم و روحهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گقانون جنگلتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطاتغییر دادن ژنها آیا روزی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنه به اعداممیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتسایه را اصالت دادن، جز فرداروی جدید s3 در درمان ام عید نوروز مبارکهدف از تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی رمز جهان خاصیت فراکتالتلاشی تازه برای گشودن معآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبی در مورد تشنجلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هازمان شگفت انگیزنوار مغزی روشی مهم در تشخما تحت کنترل ژنها هستیم یاتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوسخن پاک و ثابتداروی ضد تشنج توپیراماتعضلانی که طی سخن گفتن چقدوقتی فهمیدی خطا کردی برگبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستروبات های ریز در درمان بیتنها مانع در زندگی موارد آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز چون ابزار هوش است دلیلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرزیان غذاهای پرچربنوشیدن چای برای مغز مفید مبتکران خودشکوفااخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیاسرطان کمیت گراییدر والنتاین کتاب بدید همویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشهای نو در درمان دیسک بتو باید نیکان را به دست بآیا برای تولید مثل همیشه مغز ایندگان چگونه استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنزبان و کلمه حتی برای کسانچگونه آن شکری که می خوریممدیریت اینترنت بر جنگارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسشکل پنجم مادهدرمان های علامتی در ام اسواکسن کرونا از حقیقت تاتبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنتومورهای ستون فقراتآپومورفین در پارکینسونمغزهای کوچک بی احساسمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهسفر نامه سفر به بم و جنوب نگاه از درون مجموعه با نگخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستشب سیاه سحر شوددرمان سرگیجه بدون نیاز بوجود قبل از ناظر هوشمندگریه ی ابر، رمز طراوت باغفیلمی بسیار جالب از تغییتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش هورمون های تیروئید دمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شاحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزسلولهای ایمنی القا کنندهنادانی در قرن بیست و یکم،دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای صبر و واقعیتدرک دیگرانبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زفراموشی همیشه هم بد نیستتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش روزه داری در سالم و جمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچرا ماشین باید نتایج را پدیوار همه اش توهم بودطلای سیاههوش عاطفی قسمت هفتمبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و ودردی که سالهاست درمان نشبعد پنجمپیشرفت ذهن در خلاقیت استفضای قلب منبع نبوغ استتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمتصویر زیبای اصفهانرژیم غذایی ضد دردنقطه ی رسیدن به قلهمهربانی، شرط موفقیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهاندانشمندان اولین سلول مصنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوتهای جنسیتی راهی براپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان، قماقانون جنگلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتتغییر زودتر اتصالات مغزیرساناها و ابر رساناها و عنه به اعداممیدان های مغناطیسی قابل ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز ساخت سلول عصبی حتی پس از داروی جدید لنفوم و لوکمیعامل کلیدی در کنترل کارآهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود ترنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی جدید در درمان ام اسآنها نمیخواهند دیگران رامطالعه ای بیان میکند اهدلووفلوکساسینتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتزنان باهوش ترنوار مغز، ترجمه ی فعالیت مانند آب باشاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوسختی ها رفتنی استداروی ضد جنون در درمان تیغم بی پایانوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیروبات کیانتنها در برابر جهانآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چگونه صداها را فیلتر مقاومت به عوارض فشار خون تاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهزیباترین چیز در پیر شدننوعی سکته مغزی ، وحشتناک مجموعه های پر سلولی بدن ماختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هسرعت فکر کردن چگونه استدر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشهای شناسایی قدرت شنواتو تغییر و تحولیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ابزار بقای برتر مادیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه انتظارات بر ادراک مداخله ی زیانبار انسانارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی خانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیشکرگزار هر چیزی باش که دادرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا ساخته شده توبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسستوهم فضای خالیآب زندگی است قسمت چهارممغز، فقط گیرندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفر به مریخ در 39 روزنگاه حقیقی نگاه به درون اخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاشبیه سازی میلیون ها جهان درمان سرگیجه بدون دارووراپامیل در بارداریگربه شرودینگر و تاثیر مشفیروز نادریتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماگر نعمت فراموشی نبود بساگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزسلولهای بنیادی مصنوعی درنازوکلسیندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه زیر پای خود نگاه نکن بصبر بسیار بایددرک درست از خود و هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچافراموشی و مسیر روحانیتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وترجمه ای ابتدایی از اسرانقش رژیم غذایی بر رشد و امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچرا مردم با زندگی میجنگندیوار، از ابتدا توهم بودطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامنددرس گرفتن از شکست هابعد از کروناپیشرفتی مستقل از ابزار هقفس ذهنتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اتصویربرداری فضاپیمای آمراه فراری نیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبوموفقیت هوش مصنوعی در امتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهاندانشمندان تغییر میدان مغعلم به ما کمک میکند تا موهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرتوهای صادر شده از سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییر عمودی سر انسان از پرشته نوروایمونولوژی و نقنه جنگ و نه خونریزیمیدان های کوانتومی خلاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با داروی جدید میاستنی گراویعادت همیشه خوب نیستهر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده رنگین کمانتمایل زیاد به خوردن بستنآنژیوگرافی از مغزمعماری، هندسه ی قابل مشالوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بیناییزنجیرها را ما باید پاره کنوار عصب و عضلهماه رجباتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزسرنوشتدارویی خلط آورغم بی پایانوقتی تو از یاد گرفتن باز بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسروح در جهانی دیگر استتنهاییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ناتوان از توجیه پیدامقایسه رقابت و همکاریتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهجهان یکپارچهزیباترین چیز در افزایش سنیکولا تسلامجرم، گاهی قربانی استاختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر سطح آگاهی، رخدادهای زندگدر کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت چند سویهبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی برای بهبود هوش عاطفتو جهانی هستی که خودش را آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سازبان و بیان، در سایه پیشرچگونه به سطح بالایی از هومدارک ژنتیکی چگونه انسانارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی خانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چشکست حتمیدرمان پوکی استخوانواکسن آلزایمربرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم فضای خالی یا توهم فضآب زندگی است قسمت هفتممغزتان را در جوانی سیم کشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هاسفر تجهیزات ناسا به مریخ نگاه دوبارهخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخشبیه سازی سیستم های کواندرمان سرطان با امواج صوتبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنففیزیک مولکولها و ذرات در توسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتسلام تا روشنایینباید صبر کرد آتش را بعد دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی به شناسایی کابه سیاهی عادت نکنیمصد قدح، نفتاده بشکستدرک عمیق در حیواناتبررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای فراموشی آرمانتکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهترس و آرمان هانقش رژیم غذایی در رشد و امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچرا مغز انسان سه هزار سالدید تو همیشه محدود به مقدطوفان زیباییهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسدست و پا زدن در سایه؟بعد از کروناپپوگستمرگ چیستقفس را بشکنتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریتصور از زمان و مکانراه نجاتنقطه بی بازگشتموفقیت در تفکر استابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تسیب یکسان و دیدگاه های متدانشمندان روش هاي جدیدی علم بدون توقفهیچ چیز همیشگی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتپرتوزایی از جسم سیاهمسئول صیانت از عقیده کیسقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات منطقه بویایی مغزرشد مغز فرایندی پیچیده اچه زیاد است بر من که در ایمیدان بنیادین اطلاعاتابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز ساخت شبکه عصبی با الفبای داروی جدید آلزایمرعادت کن خوب حرف بزنیهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایرهبر حقیقیتمایز یا کشف یگانگیآنان که در قله اند هرگز خمعنی روزهلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بیناییزندگی فعال و مثبت روند آلنوار عصب و عضلهماپروتیلیناتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرسریع دویدن مهم نیستدارویی ضد بیش فعالی سیستغیرقابل دیدن کردن مادهوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوروح رهاییتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و قلب در جنین موش مصنمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستجهان کنونی و مغز بزرگتریزیر فشار کووید چه باید کرنیاز به آموزش مجازی دیجیمحل درک احساسات روحانیاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکسعی کن به حدی محدود نشویدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت چیستبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبروشی جدید در درمان قطع نختو جدای از کیهان نیستیآیا جنین انسان، هوشمندی مغز از بسیاری حقایق می گرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه باغبانی باعث کاهش مروری بر تشنج و درمان هایارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مشگفت نیست من عاشق تو باشمدرمان پوکی استخوانواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیمکشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هاسفر دشوار اکتشافنگاهی بر قدرت بینایی دراخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازشبکه های مصنوعی مغز به دردرمانهای بیماری پارکینسبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته وفیزیک هوشیاریتوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلاآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میسلاح و راهزنینبرو و انرژی مداومدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی تعاملیبه سخن توجه کن نه گویندهصدای بم با فرکانس پایین، درگیری قلب در بیماری ویربررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بفرایند پیچیده ی خونرسانیتکامل چشمافتخار انسانتسلیم شدن از نورون شروع منقش زنجبیل در جلوگیری از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تسوخت هیدروژنی پاکدیدن خدا در همه چیزطولانی ترین شبهوش عاطفی قسمت اولبیماری وسواسکفش و کتابدست کردن در گوشبعد از کرونا دلخوشی بیهوپایان، یک آغاز استمرگ و میر پنهانقله سقوطتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتتصادف یا قوانین ناشناختهراه های جدید برای قضاوت رنمیتوان با بیرون انداختنمولکول ضد پیریابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز دانشمندان روشی برای تبدیعلم در حال توسعههیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از طبیعتپرسش و چستجو همیشه باقی امسئولیت جدیدقبل از آغازتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات مغز پس از 40 سالگیرشد مغز علت تمایل انسان بنه عدم مطلق بلکه عدم با قمیدازولام در درمان تشنج ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز ساختن آیندهداروی جدید ای ال اسعادت کردن به نعمتهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلروی و منیزیم در تقویت استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنزیم تولید انرژی در سلومعادله ها فقط بخش خسته کنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینجهل مقدسزندگی هوشمند در خارج از زنوار عصب و عضلهماجرای جهل مقدساثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داسریعترین کامپیوتر موجودداستانها و مفاهیمی اشتباغرور و علمویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در روزه داری متناوب، مغز را تنبیه چقدر موثر استآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و اخلاقمقابله با کرونا با علم استاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خجهان کاملی در اطراف ما پرزیرفون داروی ضد ام اسچیز جدید را بپذیرمحل درک احساسات روحانی داختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دشلیک فراموشیدر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروشی جدید در درمان نابینتو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز به تنهایی برای فرهنگ منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه تکامل مغزهای کنونیمرکز هوشیاری، روح یا بدن ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مشگفت انگیز بودن کیهاندرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن اسپایکوژنبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم چیستآب زندگی است قسمت دوممغط یک گیرنده استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر توانایی اجزاي بخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازشبکیه های مصنوعیدرماندگی به دلیل عادت کربرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طرفیزیک و هوشیاریتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده سلسله مباحث هوش مصنوعیچت جی پی تیدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در کامپیوترهابهبود حافظه پس از رخدادهصرع و درمان های آندرگیری مغز در بیماری کویبررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به افرایند تکامل و دشواری هاتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رتست آر ان اس دز میاستنی گنقش زبان در سلطه و قدرت امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر دیدگاه نارسای دوگانه ی مطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش عاطفی قسمت دهمبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهدست آسمانبعد از کرونا دلخوشی بیهوپارادوکس ها در علممرگ و میر بسیار بالای ناشقلب های سادهتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالتضادهای علمیراه های جدید برای قضاوت رنمیتوان بر سیاه سیاه نوشمولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تخلیه ی مغز بینشی ندانش، قفل ذهن را باز میکنعلم راهی برای اندیشیدن اهیچ وقت خودت را محدود به بیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذپرسشگری نامحدودمسئولیت در برابر محیط زیقبل از انفجار بزرگتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیتغییرات آب و هوایی که به رشد در سختی استنهایت معرفت و شناخت درک عمکان زمان یا حافظه زمانابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز ساختن آینده، بهترین روش داروی جدید برای میاستنی عادت بد را ترک کنهرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندرویا و واقعیتتمدن پیشرفته ی پیشینیانآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه های هر روزهلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندجهان فراکتالزندگی و دارایینوار عصب و عضله تعیین محلماجرای عجیب گالیلهاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رسرگیجه از شایعترین اختلادخالت در ساختار ژنهاغربال در زندگیویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیروزه داری و التهاب زیانبتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهزیرک ترین مردمچیزی منتظر شناخته شدنمحدودیت چقدر موثر استاختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجشلیک فراموشیدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت های متفاوتبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبروشی جدید در درمان سکته متو در میانه ی جهان نیستی آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بیش از آنچه تصور میشومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه جمعیت های بزرگ شکل مرکز حافظه کجاستارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نشگفت زده و حیران باشدرمان تومورهای مغزی با اواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم و خیالتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومنفرت، اسیب به خود استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های سفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهت را بلند کندفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرشباهت مغز و کیهاندرها بسته نیستبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانفیزیک آگاهیتوصیه های غیر دارویی در ستروس جریان انرژیآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انساسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچت جی پی تیدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خوابضایعه ی شبکه لومبوساکرالدرگیری مغز در بیماران مببرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استفرایند حذف برخی اجزای مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش زبان در سلطه و قدرت امنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تسی و سه پل اصفهاندژا وو یا اشنا پنداریطبیعت موجی جهانهوش عاطفی قسمت دومبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلنددست بالای دستتفکر قبل از کارپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و سوال از قاتلقلب و عقلتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهر خوابیده ی مادهراه پیروزی در زندگی چیستنمای موفقیتمواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدندانش، یک انسان را ناسازگعلم ساختن برج های چرخانهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهرفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعآلودگی هوا چالش قرن جدیدمستند جهان متصلقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانتغییرات تکاملی سر انسان ز گهواره تا گورنهایت در بی نهایتمکانیک کوانتومی بی معنی ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا ساختار فراکتال وجود و ذهداروی جدید برای کاهش وزنعادت دادن مغز بر تفکرهز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا و کابوستمدن بشری و مغز اخلاقیآینه در اینهمعجزه ی چشملیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچزندگی بی دودنوبت کودکانماده ی تاریکاثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختسرگردانیدر میان تاریکی و روشناییمقالاتویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولروزه داری و بیمار ی ام اس تو یک معجزه ایآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انجهان پیوستهزیست شناسی کل در جزء فراکچیزی خارج از مغزهای ما نیمحدودیت های حافظه و حافظاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاشنا در ابهای گرم جنوب نیادر درمان بیماری مولتیپل واقعیت و مجازبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستريتوکسيمب در درمان ام استوقف؛ شکستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز برای فراموشی بیشتر کمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه جمعیت های بزرگ شکل مرکز حافظه کجاستارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودشگفتی های نقشه ی ژنتیکیدرمان تشنجواکسن دیگر کرونا ساخته شبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیتوهم وجودتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقاشی هایی با بوی گذشته یمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های سفرنامه سفر به بم و جنوب چالش هوشیاری و اینکه چرا دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرشباهت مغز با کیهان مادیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانفیزیکدانان ماشینی برای تتوصیه هایی در مصرف ماهیفال نیکوتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار سم زنبور ، کلیدی برای وارنتایج نادانی و جهلدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستضایعه ی عروقی مخچهدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنپیوند سر، یکی از راه حلهافراتر از دیوارهای باورتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حستشنج چیستریاضیات یک حس جدید استنقش سجده بر عملکرد مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر اندژاوو یا آشناپنداریطبیعت بر اساس هماهنگیهوش عاطفی قسمت سومبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنوندستورالعمل مرکز کنترل بیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شقلب یا مغزتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروتظاهری از ماده است که بیدراه انسان شدن، راه رفتن ونمایش تک نفرهموجود بی مغزی که می تواندابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز دائما بخوانعلایم کمبود ویتامین E را هیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابرفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیآلودگی هوا و ویروس کرونامشکل از کجاستقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایتغذیه بر ژنها تاثیر داردزمین در برابر عظمت کیهاننهادینه سازی فرهنگ اختلامکانیزمهای دفاعی در برابابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابداروی جدید برای ای ال اسعارضه جدید ویروس کرونا سهزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزرویا و خبر از آیندهتمدن زیر آبآیندهمعجزه ی علملا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هازندگی در جمع مواردی را برنور از عمق تاریکیماده ی خالیاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندسربازان ما محققا غلبه می در مانهای کمر دردتاثیر ویتامین دی بر بیماویتامین کابحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورروزه داری سلول های بنیادتو یک جهان در مغز خودت هسآیا یک، وجود داردمغز کوانتومیممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و جهان پر از چیزهای اسرار آزیست شناسی باور حقیقت یا چیزی شبیه نور تو نیستمخچه فراتر از حفظ تعادلاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردشناخت و معرفت، و نقش آن ددر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت و انعکاسبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستریه زغالیتولید مولکول جدید توسط هآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنزبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه حافظه را قویتر کنیمرکز خنده در کجای مغز استارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودشگفتی های زنبور عسلدرمان جدید ALSواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیALS نگاهی کامل بر بیماری وتوهم وجودتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشچقدر به چشم اعتماد کنیممنبع هوشیاری کجاست قسمت ایران بزرگجریان انرژی در سیستم های سفرنامه سفر به بم و جنوب چالش هوشیاری و اینکه چرا دقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورشباهت کیهان و مغزدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبپمبرولیزوماب در بیماری چفاکسیبتتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز سماگلوتید داروی کاهش دهننجات در راستگوییدولت یا گروهکهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن مغز محدود به دورپیوندهای پیچیده با تغییرفرد موفقتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج و حرکات شبه تشنجی قاریتوکسیمابنقش غذاها و موجودات دريامنبع خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضددگرگونی های نژادی و تغییطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش عاطفی قسمت ششمبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر خلا ق در برابر توهم پدیده خاموش روشن در پارکمرگ تصادفیقلب دروازه ی ارتباطتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنتعویض دارو در تشنجراه بی شکستچند نرمش مفید برای کمردرموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستیداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را هیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیکندر علیه سرطانرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات نخاعیقدرت مردمتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدثبت و دستکار ی حافظهزمین زیر خلیج فارس تمدنی چهار میلیارد سال تکامل بما انسانها چه اندازه نزدابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تسادیسم یا لذت از آزار دادداروی جدید برای دیابتعدم توقف تکامل در یک انداهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدنی قدیمی در شمال خلیج آینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علم در کنترل کرونلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به انداززندگی در سیاهچالهنور درونماده ای ضد التهابیاثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور سردرد میگرندر محل کار ارزش خودت را بصفحه اصلیویتامین کا و استخوانبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهروزهای بد باقی نمیماندتو کجای جهانیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز آیندگان چگونه است ؟من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی زیست، مرز افق رویداد هستنکاتی در مورد تشنجمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی شناخت حقیقت یا آرزوهای گدرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت تقویت شدهبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانریواستیگمینتولید مثل اولین ربات های آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالش است یا منفعمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنزبان جانسوزنگاه من، نگاه تو و یا حقیخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردشانس یا نتیجه ی تلاشدرمان جدید میگرن با انتی واکسن سرطانبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارفقر داده ها در هوش مصنوعیتوهم بی خداییتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمننقش قهوه در سلامتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورسفری به آغاز کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرشباهت زیاد بین سلول هاي عدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشپنج اکتشاف شگفت آور در موفاجعه ی جهل مقدستیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسسندرم کووید طولانینخاع ما تا پایین ستون فقردوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پیوندی که فراتر از امکانفرد یا اندیشهتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم تشنج عدم توازن بین نورون ریسدیپلام تنها داروی تاینقش غذاها و موجودات دريامنتظر نمان چیزی نور را بهابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ ومدانش قدرت استظهور امواج مغزی در مغز مصهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت مغز انسان و میمون هپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردقلب روباتیکتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتتعامل انسان و هوش مصنوعیرابطه تشنج و اوتیسمچند جهانیموسیقی نوابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت، پر از صداداروهای ام اسعلائم عصبی آلزایمر، با اهیچ اندر هیچبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبرقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدآلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیقدرت و شناخت حقیقتتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیثبت امواج الکتریکی در عصزمان چیستچهار ساعت پس از کشتار خوکما انسانها چه اندازه نزدابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تسازگاری با محیط بین اجزاداروی جدید ضد میگرنعدم درکهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکترویا تخیل یا واقعیتتمرکز و مدیتیشنآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه در هر لحظه زندگیلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهزندگی زمینی امروز بیش از نوروفیبروماتوزماده، چیزی نیستاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمسردرد میگرن در کودکاندر چه مرحله ای از خواب ، رسوالات پزشکیویتامین کا در سبزیجاتبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخروزهای سختتو کز محنت دیگران بی غمیآیا گذشته، امروز وآینده مغز اندامی تشنه ی انرژی امن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهزاویه نگاه ها یکسان نیستچگونه مولکول های دی ان ایمخچه ابزاري که وظیفه آن فاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرشناخت درون، شناخت بیرون؛درمان نابینایان آیا ممکنواقعیت خلا و وجود و درک مبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیتولید یا دریافت علمآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالشهای پیش رومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده زبان ریشه هایی شناختی اسنگاه مادی غیر علمی استخدا نور آسمان ها و زمین اارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی شانس یا تلاشدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن سرطانبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای فلج نخاعی با الکترودهای توهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل امنبع هوشیاری کجاست قسمت ایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز ماسقوط درون جاذبه ای خاص، چچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندشباهت زیاد بین سلول هاي عدریای خدابرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استیک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیفاصله ها در مکانیک کوانتتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکنقش حفاظتی مولکول جدید دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسندرم گیلن باره به دنبال نخستین تمدن بشریدوچرخه سواری ورزشی سبک و ضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستدرب بسته با غیر خود باز مبزرگترین خطایی که مردم مپیوستگی همه ی اجزای جهانفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشویق خواندن به کودکانریشه های مشترک همه ی موجونقش غذاها و موجودات دريامنتظر زمان ایده آل نشوابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله هادانش محدود به ابعاد چهارظرف باید پر شود چه با چرک هوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت ها و تمایزها کلید بپروژه ی ژنوم انسانیمراحل ارتقای پله پله کیهقلب را نشکنتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیتعامل انسان با هوش مصنوعرادیوی مغز و تنظیم فرکانچند جهانیموسیقی هنر مایع استابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیداروهای تغییر دهنده ی سیعلت خواب آلودگی بعد از خوهیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتارموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در ALSآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات روانپزشکی پس از سقدرت کنترل خودتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریجلو رفتن یا عقبگردزمان و مکان، ابعاد کیهان نون و القلمما اکنون میدانیم فضا خالابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تستم با شعار قانون بدترین داروی جدید ضد الزایمرعدالت برای من یا برای همههستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاکامپیوتر سایبورگرویا حقی از طرف خداتمرکز بر هدفآینده با ترس جمع نمیشودمعرفت و شناختلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجهان مرئی و نامرئیزندگی زودگذرنورون هاي مصنوعی می توانماده، چیزی بیش از یک خلا اجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل سردرد میگرنی در کودکاندر ناامیدی بسی امید استپیامهای کاربرانویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهروش مقابله مغز با محدودیتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان ایا طبیعتا تمامن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشزاوسکا درمان گوشرچگونه میتوان با قانون جنمخچه تاثیر گذار بر حافظهادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم شناسایی تاریخچه ی تکاملیدرمان های اسرار آمیز در آوالزارتان داروی ضد فشار بخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایتولید پاک و فراوان انرژیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ و فعال یا مغز کومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیزبان شناسی مدرن در سطح سلنگاه محدود و تک جانبه، مشخدا بخشنده است پس تو هم بارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازشاهکار قرندرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن ضد اعتیادبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای فلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین منبع هوشیاری کجاست قسمت اکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزسلول های مغزی عامل پارکیچالش کمبود اندام برای پیدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترشجاعت و ترسدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی درمان های Spinal Muscular At