دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

وفور و فراوانی

هنر مشاهده کننده، تلاش برای رها شدن از قفس ادراکی تحمیل شده بر او در نتیجه نقص شناختی است.
وفور و فراوانی
وقتی من، آرامش(صفر)را انتخاب کنم، من آن صفر هستم؛ و به دور از شماره هایی که بازی می کند، فراوانی و وفور در درون من است!
حقیقت وجود و عدم وجودچگونه است؟
حقیقتبود و نبودچگونه است؟ نوسان و آرامش!
برداشتوعدم برداشت
درک و عدم درک
حس وعدم حس


و چه کسی است که بتواند ادعا کند حس و ادراک او، بی نیاز از شناخت بیشتر، معیار سنجش برای وجود وعدم وجود است؟ جز دیوانه ی مغروری که خود را قدیمی و بی نیاز می پندارد!
حس و ادراک- قسمت پنجاه و پنجم
در زمانی که صفر، صفر مطلق نیست، به جای عبارت وجود و عدم وجود، عبارت نوسان و آرامش شایسته تر به نظر میرسد.
هر چیز ضرب در صفر برابر است با صفر و این صفر، صفر مطلق نیست
و هر چیز ضرب در یک، برابر است با هرچیز و این هر چیز، وجود مطلق نیست.
آرامشstillness برابر است با صفر
و ارتعاشvibration، برابر است با یک
ولی کدام حقیقی است: صفر یا یک؟
در مغزی که بر ارتعاش تمرکز کند، هرچیز وجود دارد
و در مغزی که بر آرامش تمرکز کند، آرامش زنده می شود.


ابزار شناخت و هوشمندی مشاهده کننده و ناظر، همیشه در ظرف موقعیت وجودی او، محصور و گرفتار است. هنر مشاهده کننده، تلاش برای رها شدن از قفس ادراکی تحمیل شده بر او در نتیجه نقص شناختی است.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5720193378008071&set=pcb.5720193594674716

When I choose stillness, I'm that Zero, away from the numbers game, abundance is mine.
everything*0=0
Everything*1= everything
0=stillness,
1= vibration, Hz
Brain focusing on vibration, everything existence...
Brain focusing on stillness,
stillness alive.
#Stillness
#Awaken
#Consciousness


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از نظر علم اعصاب یا نرووسسندرم گیلن باره به دنبال نگاهت را بلند کنعواملی که برای ظهور لغت ابیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحمایت از طبیعتکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروداروهای ضد بیماری ام اس وروش مقابله مغز با محدودیابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانفلج دوطرفه عصب 6 چشمنتایج نادانی و جهلغم بی پایانبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمنشاء کوانتومی هوشیاری اتو یک جهان در مغز خودت هسحس و ادراک قسمت 75کجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تساختن آیندهفراتر از دیوارهای باورچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس میدان بنیادین اطلاعاتتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجاه و دگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهدر کمتر از چند ماه سوش جدراز تغییرابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز سردرد میگرنقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازماجرای جهل مقدستوهمات و شناخت حقیقتحس و ادراک قسمت شصت و دوگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرودرمان تومورهای مغزی با ازمان و صبرابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهشناسایی سلول های ایمنی ااستفاده از مغز، وزن را کملیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل فردی یا اجتماعیخواب سالم عامل سلامتی و یپیوند سر آیا ممکن استدرک کنیم ما همه یکی هستیمتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندزیباترین چیز در پیر شدناحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتشب سیاه سحر شوداصول انجام برخی نرمش ها دملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان پیوستهبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی مرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل شناخت انسان با کشفخسته نباشی باباپروتز عصبی برای تکلمدردی که سالهاست درمان نشانسان، گونه ای پر از تضادزبان و شناخت حقیقت قسمت اادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید صرع و درمان های آنبنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیتاثیر ویروس کرونا بر مغز دو بار در هفته ماهی مصرف آنزیم تولید انرژی در سلورفتار مانند بردهایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت مغز انسان و فسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه انتظارات بر ادراک عقلانیت بدون تغییربوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاحفره در مغزکنترل همجوشی هسته ای با همعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجوددانش قدرت استرویا و خبر از آیندهایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب اراده آزسندرم پیریفورمیسچالش هوشیاری و اینکه چرا عوارض ازدواج و بچه دار شدبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانحوادث روزگار از جمله ویرکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجداروی فامپیریدین یا نورلروش های صرفه جویی در ایجاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانفناوری هوش مصنوعی نحوه خنجات در راستگوییغیرقابل دیدن کردن مادهبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو کز محنت دیگران بی غمیحس و ادراک قسمت چهلکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشداروی ضد تشنج توپیراماتریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحمیدازولام در درمان تشنج تولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت پنجاه و سگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انساندر آرزوهایت مداومت داشتهراست دستی و چپ دستیابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز سردرد میگرن در کودکانقانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهتوپیراماتحس و ادراک قسمت شصت و ششگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آندرمان تشنجزمان واقعیت است یا توهمابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیشواهدی از نوع جدیدی از حااستفاده از هوش مصنوعی در لیس دگرامفتامین یا ویاسهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل مادی تا ابزار هوشمخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند سر، یکی از راه حلهادرک احساسات و تفکرات دیگتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا زیباترین چیز در افزایش ساحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاشبیه سازی میلیون ها جهان اصول توسعه ی یک ذهن کاملممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان پیوستهبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان مرگ انتقال است یا نابود شتکامل، نتیجه ی برنامه ریخطا در محاسبات چیزی کاملپرورش مغز مینیاتوری انسادرس گرفتن از شکست هاانعطاف پذیری مکانیسمی علزبان و شناخت حقیقت قسمت دادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ضرورت زدودن افکاربه قفس های سیاهت ننازمنابع انرژی از نفت و گاز بشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ژنها بر اختلالات خدو برابر شدن خطر مرگ و میآینه در اینهرفتار وابسته به شکلایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه به سطح بالایی از هوعقیده ی بی عملبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وححق انتخابکنترل جاذبهمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ودانش محدود به ابعاد چهاررویا بخشی حقیقی از زندگی ایرادهای موجود در خلقت باکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزسندرم پس از ضربه به سرچالش هوشیاری و اینکه چرا عید نوروز مبارکبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیحکمت الهی در پس همه چیزکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملداروی لیراگلوتیدروش هایی برای جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانفیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقرغرور و علمبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مهربانی، شرط موفقیتتو پیچیده ترین تکنولوژی حس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکوندارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابفردا را نمیدانیمچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایمکانیک کوانتومی بی معنی تولترودینحس و ادراک قسمت پنجاه و شگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان ردر آسمان هدیه های نادیدنرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز سردرد و علتهای آنقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی تاریکتوانایی مغز و دیگر اجزای حس و ادراک سی و هفتمگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتدرمان جدید ALSزمان پلانکابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامشواهدی از دنیسوان(شبه نئاستفاده از انرژی خلالا اکراه فی الدینهمراهی نوعی سردرد میگرنیجهان قابل مشاهده بخش کوچبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل مداومخودآگاهی و هوشیاريپیوندی که فراتر از امکاندرک تصویر و زبان های مخلتتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایزیر فشار کووید چه باید کراخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بشبیه سازی سیستم های کواناصول سلامت کمرمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی الفاگوجهان پر از چیزهای اسرار آبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ تصادفیتأثیر نگاه انسان بر رفتاخطا در محاسبات چیزی کاملپرتوهای صادر شده از سیاهدست آسماناهرام مصر از شگفتی های جهزبان و شناخت حقیقت قسمت سارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلاضررهای مصرف شکر و قند بر به مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز بشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطنژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کلام در آیات کلام بدو برابر شدن خطر مرگ و میآیندهرفتار اجتماعی انسان، حاصایمان به رویاارتباط شگفت انگیز مغز انسفری به آغاز کیهانچگونه باغبانی باعث کاهش علم و ادراک فقط مشاهده ی بی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وححقیقت قربانی نزاع بین بی کندر در بیماریهای التهابمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود دارددانش بی نهایترویا تخیل یا واقعیترویا حقی از طرف خدااگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتسندرم سردرد به دلیل افت فچالش هوشیاری و اینکه چرا عامل کلیدی در کنترل کارآبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن زیر آبحافظه میتواند بزرگترین دکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از داروی تشنجی دربارداریروش هایی ساده برای کاهش اابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز فیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تمدن بشریمقالاتبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان تو آرامش و صلحیحس و ادراک قسمت چهل و هشتکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوداستانها و مفاهیمی اشتبارژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزافرضیه ای جدید توضیح میدهچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کامکانیزمهای دفاعی در برابتومورها و التهاب مغزی عاحس و ادراک قسمت بیست و چهگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو در آستانه ی موج پنجم کوویرحم مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا سردرد تنشنقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار ماده ی خالیتوازن مهمتر از فعالیت زیحس و ادراک- قسمت پنجاه و گشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانزمان به چه دلیل ایجاد میشابعاد بالاترنقطه بی بازگشتشیشه ی بازالتی و سیلیکوناستفاده از سلول های بنیالاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه ی پایه ایجهان موازی و حجاب هابرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل چشمخودآگاهی و هوشیاريپیوستگی همه ی اجزای جهاندرک حقیقت نردبان و مسیری تغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرزیرفون داروی ضد ام اساخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکشبکه های مصنوعی مغز به دراضطراب و ترسمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک های بجهان پر از چیزهای جادویی بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانمرگی وجود نداردتئوری تکامل امروز در درمخطای ادراک کارماآلودگی هوا چالش قرن جدیددستورالعمل مرکز کنترل بیاولین مورد PML به دنبال تکزبان جانسوزارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیضررهای شکر بر سلامت مغزبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده ژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر ندو سوی واقعیتآینده ی انسان در فراتر ازرقیبی قدرتمند در برابر ماین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط غیرکلامی بین انساسقوط درون جاذبه ای خاص، چچگونه تکامل مغزهای کنونیعلم و روحبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت آنطور نیست که به نظکوچ از محیط نامناسبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیدانشمندان موفق به بازگردرویاها از مغز است یا ناخواگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچالش هوشیاری و اینکه چرا عادت همیشه خوب نیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باداروی جدید ALSروش جدید تولید برقابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنفیزیک و هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر ویتامین دی بر بیماباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستمواد کوانتومی جدید، ممکنتو افق رویداد جهان هستیحس و ادراک قسمت چهل و دومکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای ردخالت در ساختار ژنهارژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تستم با شعار قانون بدترین فشار و قدرتچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانما انسانها چه اندازه نزدتومورهای نخاعیحس و ادراک قسمت بیست و یکگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسدر درمان بیماری مولتیپل رحم مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تسردرد سکه ایقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقماده ای ضد التهابیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسحس و ادراک- قسمت بیست و پپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چزمان شگفت انگیزاتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنشکل های متفاوت پروتئین هاستفاده از سلول های بنیالایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی رایج کیهانجهان ما میتواند به اندازبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه امدل های ریز مغز مینی برینتکامل و ارتقای نگاه تا عمخودروهای هیدروژنیپیام های ناشناخته بر مغز درک دیگرانتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکزیرک ترین مردماختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانشبکیه های مصنوعیاطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بجهان دارای برنامهبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تومراحل ارتقای پله پله کیهتئوری تکامل در پیشگیری و خطای حسآلودگی هوا و ویروس کرونادغدغه نتیجه ی نادانی استاولین مورد پیوند سر در انزبان ریشه هایی شناختی اسارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرطلوع و حقیقتبه نقاش بنگرمنابع بی نهایت انرژی در دبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی جوسازی مدرنکل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر تدولت یا گروهکآینده ی علم و فیزیک در60 ثرموزی از نخستین تمدن بشراین اندوه چیستارتروز یا خوردگی و التهاسلول های بنیادیچگونه جمعیت های بزرگ شکل علم اپی ژنتیک دریچه ای بهبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت53تقلید از روی طبیعتحقیقت افرادکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده دانشمندان نورون مصنوعی سدانشمندان یک فرضیه رادیکرویاهای پر رمز و حیرتی دراگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انساسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچالش دیدگاه های سنتی در بعادت کن خوب حرف بزنیبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز و مدیتیشنحافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاداروی جدید s3 در درمان ام روش صحبت کردن در حال تکامابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز فیزیکدانان ماشینی برای تنخستین روبات های زنده ی جصفحه اصلیباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندتو انسانی و انسان، شایستحس و ادراک قسمت چهل و سومکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودیندر مانهای کمر دردرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تستم، بی پاسخ نیستفضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتما انسانها چه اندازه نزدتومورهای ستون فقراتحس و ادراک قسمت بیست و دوگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کودر سال حدود 7 میلیون نفر رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تسردرد عروقی میگرنقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا توسعه برخی شغل ها با هوش حس و ادراک- قسمت شصت و چهپنج اکتشاف شگفت آور در مودرمان جدید میگرن با انتی تشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستزنجیرها را ما باید پاره کاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوششکل پنجم مادهاستفاده از سلول های بنیالبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه بنیادینجهان مادی، تجلی فضا در ذهبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدیون خود ناموجودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتخورشید مصنوعیپیشینیان انسان از هفت میدرک درست از خود و هوشیاریتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توزیست شناسی کل در جزء فراکاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستشباهت مغز و کیهاناطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان در حال نوسان و چرخشبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز اممرز مرگ و زندگی کجاستتئوری جدید، ویران کردن گخطر آلودگی هواآلودگی هوا و پارکینسونذهن ما از در هم شکستن منباولین هیبرید بین انسان و زبان شناسی مدرن در سطح سلارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنطلای سیاهبه نادیدنی ایمان بیاورمنابع جدید انرژیبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی جامعه ی آسمانیکلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سدوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا ممکن است موش کور بی مرمز و رازهای ارتباط غیر کاین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت اولسلول های بنیادی منابع و اچگونه جمعیت های بزرگ شکل علم به ما کمک میکند تا موبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتقلید از طبیعتحقیقت اشیاکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیدانشمندان ژنی از مغز انسرویای شفافاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار سوپاپ ها یا ترانزیستورهاچاالش ها در تعیین منبع هوعادت کردن به نعمتبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر هدفحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروی جدید میاستنی گراویروشهای نو در درمان دیسک بابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستیفاصله ها در مکانیک کوانتنرمش های مفید برای درد زاسوالات پزشکیباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندتو با همه چیز در پیوندیحس و ادراک قسمت نهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگردر محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلقفس ذهنچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردما اکنون میدانیم فضا خالتوهم فضای خالیحس و ادراک قسمت بیست و سوگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم درمان های اسرار آمیز در آرساناها و ابر رساناها و عابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرماشین دانشتوصیه های سازمان بهداشت حساسیت روانی متفاوتپول و شادیدرمان جدید کنترل مولتیپلتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطازندگی هوشمند در خارج از زاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرشکست حتمیاستفاده از سلول های بنیالحظات خوش با کودکانهندسه در پایه ی همه ی واکجهان مرئی و نامرئیبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دمدیریت اینترنت بر جنگتکامل ابزار هوش ، راه پر خوش قلبی و مهربانیپیشرفت های جدید علوم اعصدرک عمیق در حیواناتثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استزیست، مرز افق رویداد هستاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هاشباهت مغز با کیهان مادیاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان در حال ایجاد و ارتقابررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده مرز بین انسان و حیوان کجاتا 20 سال آینده مغز شما به خطرات هوش مصنوعیآلزایمرذهن چند جانبه نیازمند نگاولین تصویر در تاریخ از سزبان شناسی نوین نیازمند ارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیطوفان فقر و گرسنگی و بی سبه هلال بنگرمناطق خاصی از مغز در جستجبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی جاودانگی مصنوعیکلوزاپین داروی ضد جنونمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سدورترین نقطه ی قابل مشاهرمز پیشرفت تواضع است نه طاینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت دومسلول های بدن تو پیر نیستنچگونه حافظه را قویتر کنیعلم بدون توقفبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماری مغز چون ابزار هوش است دلیمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهدانشمندان پاسخ کوانتومی روان سالماگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسسوخت هیدروژنی پاکناتوانی از درمان برخی ویعادت دادن مغز بر تفکربیندیشهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوحباب های کیهانی تو در توکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروی جدید برای میاستنی روشهای شناسایی قدرت شنواابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت، پر از صدافاصله ی همیشگی تصویر سازنرمش های مفید در سرگیجهپیامهای کاربرانباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وموسیقی نوتو با باورهایت کنترل میشحس و ادراک قسمت چهارمکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تدر چه مرحله ای از خواب ، ررژیم غذایی ضد دردابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تسخن و سکوتقلب و عقلنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهما از اینجا نخواهیم رفتتوهم فضای خالی یا توهم فضحس و ادراک قسمت بیستمگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمادرمان های بیماری آلزایمررشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت کنترل خودهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مبانی ذهنی سیاه و سفیدتوصیه های غیر دارویی در سخفاش با شیوع همه گیری جدیپوست ساعتی مستقل از مغز ددرمان جدید سرطانتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتزندگی بی دوداثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیشگفت نیست من عاشق تو باشماستیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه زبانِ زمان استجهان مشارکتیبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندمداخله ی زیانبار انسانتکامل جریان همیشگی خلقتخوشبختی دور از رنج های مپیشرفت در عقل است یا ظواهدرگیری قلب در بیماری ویرثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عزاوسکا درمان گوشراختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری شباهت کیهان و مغزاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان ریز و درشتبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، تا بحر یفعل ما یشادفاع در برابر تغییر ساختآملودیپین داروی ضد فشار ذهن هوشیار در پس ماده ی ماولین دارو برای آتاکسی فزبان، نشان دهنده ی سخنگو ارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستطوفان زیباییبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمجایی خالی نیستکلام و زبان، گنجینه ای بسمطالبی در مورد تشنجتاثیر کتامین در درمان پاديدن با چشم بسته در خواب رمز بقای جهش ژنتیکیاینکه خانواده ات سالم باارزش حقیقی زبان قسمت سومسلول عصبی شاهکار انطباق نگاه محدود و تک جانبه، مشعلم در حال توسعهبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعحقیقت خواب و رویاکودک هشت ساله لازم است آدکودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخدانشمندان اولین سلول مصنروبات های ریز در درمان بیاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکسودمندی موجودات ابزی بر ناتوانی در شناسایی چهره عارضه جدید ویروس کرونا سبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریحد و مرزها توهم ذهن ماستکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی داروی جدید برای ای ال اسروشی برای بهبود هوش عاطفابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیفتون های زیستینرمشهای مهم برای تقویت عسایتهای دیگربار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی هنر مایع استتو باید نیکان را به دست بحس و ادراک قسمت نوزدهمکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسدر ناامیدی بسی امید استراه فراری نیستابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتقلب دروازه ی ارتباطنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما اشیا را آنطور که هستندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)حس و ادراک قسمت دهمگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقدرمان های جدید میگرنرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از سرعت فکر کردن چگونه استاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرمباحث مهم حس و ادراکتوصیه هایی در مصرف ماهیخلا، حقیقی نیستپوشاندن خود از نوردرمان سرطان با امواج صوتتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزندگی در جمع مواردی را براثرات فشار روحی شدیدچند جهانیشگفت انگیز بودن کیهاناستیفن هاوکینگ در تفسیر لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر حفظ گرهجهان هوشمندبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل داروینی هنوز در حاخانه ی تاریکپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرگیری مغز در بیماری کویجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملزبان مشترک ژنتیکی موجودااختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخشباهت زیاد بین سلول هاي عاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان شگفت انگیزبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیمزایای شکلات تلخ برای سلتابوهای ذهنیدقیق ترین تصاویر از مغز اآموزش نوین زبانذهن تو همیشه به چیزی اعتقاولین دروغزبان، وسیله شناسایی محیطارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجطولانی ترین شببه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمجاذبهکلرال هیدرات برای خوابانمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمدی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهاناینترنت بدون فیلتر ماهواارزش خود را چگونه میشناسسلولهای ایمنی القا کنندهنگاه انسان محدود به ادراعلم راهی برای اندیشیدن ابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیحقیقت در علم، هرگز نهایی حقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی مغز و اخلاقتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آدانشمندان تغییر میدان مغروبات کیاناگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیلی محکم محیط زیست بر اننادیدنی ها واقعی هستندعدم توقف تکامل در یک اندابیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریحریص نباشکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تسال سیزده ماههفروتنی و غرورچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال میهمانهای ناخوانده عامل تو تغییر و تحولیحس و ادراک قسمت هفتمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هودر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تسختی ها رفتنی استقلب روباتیکنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیما به جهان های متفاوت خودتوهم چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هدرمان های جدید در بیماری رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اسعی کن به حدی محدود نشویاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت ذهنهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتمجموعه های پر سلولی بدن متوضیحی ساده در مورد هوش مخلا، خالی نیستپیموزایددرمانهای بیماری پارکینستصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشازندگی در سیاهچالهاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتشگفت زده و حیران باشاستخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازاهنر رها شدن از وابستگیجهان هوشیاربرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمروری بر تشنج و درمان هایتکامل داروینی هنوز در حاخانواده پایدارپیشرفتی مستقل از ابزار هدرگیری مغز در بیماران مبجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان زبان چهار حرفی حیات زمیناختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهشباهت زیاد بین سلول هاي عاعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی که نه با یک رخداد و بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر فکر بر سلامتدل به دریا بزنآمارهای ارائه شده در سطح ذهن خود را مشغول هماهنگیاولین سلول مصنوعیسفر فقط مادی نیستچگونه مولکول های دی ان ایطی یکصد هزار سال اخیر هرچبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردردمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده دین، اجباری نیسترمز جهان خاصیت فراکتالایندرالاز فرد ایستا و متعصب بگذرسلولهای بنیادی مصنوعی درنگاه از بیرون مجموعهعلم ساختن برج های چرخانبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهتلاش ها برای کشف منابع جدحقیقت غیر فیزیکیکودکان خود را مشابه خود تمغز و اخلاقتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آدانشمندان روش هاي جدیدی روح در جهانی دیگر استاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضدنادانی در قرن بیست و یکم،عدم درکبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنفس بدون اکسیژنحرکت چرخشی و دائمی کیهانکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان نابینابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری فرگشت و تکامل تصادفی محض چرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیتو جهانی هستی که خودش را حس و ادراک قسمت هفدهمکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریدر هم تنیدگی کوانتومیراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تسرنوشتقلب را نشکننسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برما با کمک مغز خود مختاريمتوهم وجودحس و ادراک قسمت سومگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرمان های رایج ام اسرشد در سختی استابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اشلیک فراموشیاز روده تا مغزقدرت عشقهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تومحل درک احساسات روحانیتیوتیکسن داروی ضد جنونخلاصه ای از مطالب همایش مپیموزایددرهای اسرارآمیز و پوشیدهتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدزندگی زمینی امروز بیش از اثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننشگفتی های زنبور عسلاستروژن مانند سپر زنان دلزوم سازگاری قانون مجازاهنر، پر کردن است نه فحش دجهان های بسیار دیگربرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حاخار و گلپاسخ گیاهان در زمان خورددرگیری مغزی در سندرم کووجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استزبان نیاز تکاملی استاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانشجاعت و ترساعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی که از یک منبع، تغذیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر مشاهده بر واقعیت بدلایلی که نشان میدهد ما بآن چیزی که ما جریان زمان ذهن سالماوکرلیزوماب داروی جدید شسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه میتوان با قانون جنطبیعت موجی جهانبه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمجدایی خطای حسی استکمردرد ناشی از تنگی کانامعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعدید تو همیشه محدود به مقدرنگ کردن، حقیقت نیستایا کوچک شدن مغزانسان الاز مخالفت بشنوسلام تا روشنایینگاه از دور و نگاه از نزدعلایم کمبود ویتامین E را بیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت غیر قابل شناختکودکان را برای راه آماده مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه دانشمندان روشی برای تبدیروح رهاییاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز سیگار عامل افزایش مرگ ومنازوکلسینعسل طبیعی موثر در کنترل ببیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنها مانع در زندگی موارد حس چشایی و بویاییکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمداروی جدید ضد الزایمرروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایفراموش کارها باهوش تر هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با تو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت هجدهمکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریدر هم تنیدگی کوانتومی و پراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز سریع دویدن مهم نیستقیچی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطتوهم وجودحس و ادراک قسمت سی و هشتمگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیدرمان های علامتی در ام اسز گهواره تا گورابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزشلیک فراموشیاز سایه بگذرقطار پیشرفتهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدمحل درک احساسات روحانی دتیک و اختلال حرکتیخلاصه ای از درمان های جدیپیچیدگی های مغزمگسدروغ نگو به خصوص به خودتتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیزندگی زودگذراثرات مضر ماری جوانانه به اعدامشانس یا تلاشاسرار آفرینش در موجلزوم عدم وابستگی به گوگل هوموارکتوس ها ممکن است دجهان هایی در جهان دیگربرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاخارق العاده و استثنایی بپختگی پس از چهل سالگي به درگیری مغزی در سندرم کووجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشزبان و کلمه حتی برای کساناختراع جدید اینترنت کواننور درونشرکت نورالینک ویدیویی ازاعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی در ذهنبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه ناظر هوشیار بدنیای شگفت انگیز کوانتومآنچه ناشناخته است باید شذخیره ی شگفت انگیز اطلاعايندگان چگونه خواهند دیدارتباط هوش ساختار مغز و ژسفر به مریخ در 39 روزچگونه مغز پیش انسان یا همطبیعت بر اساس هماهنگیبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آنمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیدیدن خدا در همه چیزرنگین کمانایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تسلسله مباحث هوش مصنوعینگاه از درون مجموعه با نگعلایم کمبود ویتامین E را بیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخاحقایق ممکن و غیر ممکنکوری گذرای ناشی از موبایمغز کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در ددائما بخوانروزه داری متناوب، مغز را ابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعفلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد عشق درونی به یگانگی خلقتبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع خواب و رویاتنها در برابر جهانحس و ادراک (قسمت اول )کتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولداروی سل سپتريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تساهچاله ها تبخیر نمیشودفراموشی همیشه هم بد نیستچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو در میانه ی جهان نیستی حس و ادراک قسمت هشتمگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکدر هم تنیدگی کوانتومی و دراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز سریعترین کامپیوتر موجودقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم بی خداییحس و ادراک قسمت سی و ششمگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در ادرمان ژنتیکی برای نوآوریزمین در برابر عظمت کیهانابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياشنا در ابهای گرم جنوب نیااز علم جز اندکی به شما دالمس کوانتومیهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنمحدودیت چقدر موثر استتیروفیبان موثر در سکته ی خم شدن فضا-زمانپیچیدگی های مغزی در درک زدریای خداتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایزندگی سلول در بدن، جدای ااجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیشاهکار قرناسرار بازسازی اندام هامقاومت به عوارض فشار خون هورمون شیرساز یا پرولاکتجهان یکپارچهبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمرکز حافظه کجاستتکامل زبانخبر مهم تلسکوپ هابلپروژه ی ژنوم انسانیدرگیری اعصاب به علت میتوجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پازبان و بیان نتیجه ساختماادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانشربت ضد خلطبقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان، تصادفی نیستژن همه چیز نیستمسئولیت جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دنیا، هیچ استآنچه واقعیت تصور میکنیم ذره ی معین یا ابری از الکايا اراده آزاد توهم است یارتباط پیوسته ی جهانسفر تجهیزات ناسا به مریخ چگونه هموساپينس بر زمین طعمه ی شبکه های ارتباط اجبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های کمردرد با پوشیدن کفش منامعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند ندیدگاه نارسای دوگانه ی مرهبر حقیقیایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنگاه حقیقی نگاه به درون اعلت خواب آلودگی بعد از خوعماد الدین نسیمی قربانی بیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معحل مشکلکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیداروهای مصرفی در ام اسروزه داری و بیمار ی ام اس ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو فلج بل، فلجی ترسناک که آننبرو و انرژی مداومعصب حقوق نورولووبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمنتظر نمان چیزی نور را بهتنبیه چقدر موثر استحس و ادراک (قسمت دوم )کتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومداروی ضد چاقیریه زغالیابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فرفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن شدید قابل درمان استوقف؛ شکستحس و ادراک قسمت پنجمگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشدر هر سوراخی سر نکنراه بی شکستابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتسرگیجه از شایعترین اختلاقانون مندی نقشه ژنتیکی منشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمانند آب باشتوهم تنهاییحس و ادراک قسمت سیزدهمگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریدرمان پوکی استخوانزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياشناخت و معرفت، و نقش آن دازدواج های بین گونه ای، رلوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامحدودیت های حافظه و حافظتکنولوژی جدید که سلول هاخونریزی مغز در سندرم کووپیوند قلب خوک، به فرد دچادرک فرد دیگر و رفتارهای اتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدزندگی، مدیریت انرژیاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایشاهکار شش گوشاصل بازخوردمقابله ی منطقی با اعتراضهوش فوق العاده، هر فرد اسجهان یکپارچهبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استتکامل زبانخدا موجود استپروژه ی ژنوم انسانیدرختان اشعار زمینجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودزبان و بیان، در سایه پیشراداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهشش مرحله تکامل چشمبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی مفید در ساژن هوش و ساختارهای حیاتی مسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ذرات کوانتومی زیر اتمی قايا اراده آزاد توهم است یارتباط انسانی، محدود به سفر دشوار اکتشافچگونه هوشیاری خود را توسظهور امواج مغزی در مغز مصبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های کنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشردژا وو یا اشنا پنداریروی و منیزیم در تقویت استایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تسم زنبور ، کلیدی برای وارنگاه دوبارهنگاهی بر قدرت بینایی دراعوامل موثر در پیدایش زبابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسحلقه های اسرارآمیزکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی داروهای ام اسروزه داری سلول های بنیادابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایفلج خوابچت جی پی تیعضلانی که طی سخن گفتن چقدبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمنحنی که ارتباط بین معرفتهدیدهای هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت 67کتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومداروی ضد چاقیریواستیگمینابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با فرایند تکامل و دشواری هاچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را میدان مغناطيسي زمین بشر تولید مثل اولین ربات های حس و ادراک قسمت پنجاهگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر والنتاین کتاب بدید همرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز سرگردانیقانون گذاری و تکاملنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستماه رجبتوهم جدایی و توهم علمحس و ادراک قسمت ششمگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتدرمان پوکی استخوانزمان چیستابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياشناخت درون، شناخت بیرون؛اسکار، لگوی هوشمندلوتیراستامهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شمخچه فراتر از حفظ تعادلتکنولوژی جدید که سلول هاخواندن ، یکی از شستشو دهنپیوند مغز و سر و چالشهای درک نیازمند شناخت خویش اتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیزونیسومایداحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قشاید گوشی و چشمی، آماده شاصل علت و تاثیرمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی می تواند بر احجهان کنونی و مغز بزرگتریبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختمرگ چیستتکامل زبان انسان از پیشیخدای رنگین کمانپروانه ی آسمانیدرد باسن و پا به دلیل کاهجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغززبان و تکلم برخی بیماریهادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستششمین کنگره بین المللی سبلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی غیر تصادفژن یا نقشه توسعه مغز و نقمستند جهان متصلتاثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجآنها نمیخواهند دیگران راذرات کوانتومی زیر اتمی قای نعمت من در زندگیمارتباط از بالا به پایین مسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه واکسن کرونا را توزظرف باید پر شود چه با چرک به زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجستجوی متن و تصویر به صورکنگره بین المللی سردرد دمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پدژاوو یا آشناپنداریرویا و واقعیتایا بدون زبان میتوانیم تاز نخستین همانند سازها تسماگلوتید داروی کاهش دهنسندرم کووید طولانینگاهی بر توانایی اجزاي بعوامل ایجاد لغت انسانی و بیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مداروهای تغییر دهنده ی سیروزهای سختابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهفلج خواب چیستچت جی پی تیغم بی پایانبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامنشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک معجزه ایحس و ادراک قسمت 74کتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)داروی ضد تشنج با قابليت تریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای فرایند حذف برخی اجزای مغچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های مغناطیسی قابل تولید یا دریافت علمحس و ادراک قسمت پنجاه و یگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در ودر یک فراکتال هر نقطه مرکرادیوی مغز و تنظیم فرکانابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز سربازان ما محققا غلبه می قانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتماپروتیلینتوهم جسمحس و ادراک قسمت شصت و هشتگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالدرمان ام اس(مولتیپل اسکلزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای شناسایی تاریخچه ی تکاملیاساس انسان اندیشه و باور لوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکینگیخواب سالم عامل سلامتیپیوند اندام از حیوانات بدرک و احساستعذیه ی ذهناندوه در دنیا استزونا به وسیله ویروس ابله احیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عشاید درست نباشداصل عدم قطعیت از کوانتوم ملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی و کشف زبان هایجهان کاملی در اطراف ما پربرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشمرگ و میر پنهانتکامل ساختار رگهای مغزی خدایی که ساخته ی ذهن بشر پرواز از نیویورک تا لوس آدردهای سال گذشته فراموش انسانیت در هم تنیده و متصزبان و شناخت حقیقت قسمت چادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیصبر بسیار بایدبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش تمدنی عجیب و شگفت انسژنها نقشه ایجاد ابزار هومشکل از کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیمادو بیماری روانی خود بزرگ آنان که در قله اند هرگز خذرات کوانتومی زیر اتمی قای آنکه نامش درمان و یادشارتباط بین هوش طبیعی و هوسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه آن شکری که می خوریمعقل مجادله گربوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاجستجوی هوشیاری در مغز ماکنگره بین المللی سردرد دمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسدگرگونی های نژادی و تغییرویا و کابوسایا تکامل هدفمند استاز نشانه ها و آثار درک شد