دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت پنجاه

به جای فکر کردن در مورد ماده، به عنوان چیزی که فضا را تعریف میکند، درک کن این فضا است که ماده را تعریف می کند.
اصالت در ماده است یا آنچه فضای خالی و یا تارهای عنکبوتی ماده ی سیاه میدانیم؟
حس و ادراک قسمت پنجاه
یکی از پایه ای ترین خطاها در درک انسانی ما از کیهان، این عقیده است که هر چیز می‌تواند از دیگر چیزها به طور کامل جدا باشد. هر نقطه و در نتیجه هر چیز در کل کیهان، به وسیله ی فضایی- که هر چیز در جهان با آن تعریف می شود- با هر نقطه و هر چیز دیگر در جهان، مرتبط است.
تو ممکن است فضا را به عنوان چیزی خالی تصور کنی اما علم ثابت کرده است این احساس یک خطای ادراکی است بلکه فضا حقیقتا پر از ارتعاشات بسیار بسیار ریز به نام نوسانات خلا است که وقتی همه با هم جمع شود، معادل مقدار بی نهایتی از انرژی است.
این میدان انرژی- که در همه ی جهان نفوذ میکند- طی دهه ها نام های بسیاری داشته است: اتر، پلنیوم، میدان نقطه ی صفر، کف کوانتومی، میدان منبع، خلا، مانا، پرانا، چای، گاد، ....
هر چه میخواهی به آن بگو!
فضایی- که هرچیز را پر میکند- همه چیز را با هم مرتبط می سازد.
به جای فکر کردن در مورد ماده، به عنوان چیزی که فضا را تعریف میکند، درک کن این فضا است که ماده را تعریف می کند.
هیچ چیزی به عنوان جدایی و مرز، در جهان وجود ندارد.
(ما اینجا هستیم تا از خطای ادراکیجدا بودن خود، بیدار شویم.)

مواظب خطاهای ادراکی باشید! مقالات دپارتمان جوان- موسسه آموزشی سمپل
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222281484008429&id=1305854544


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چیزی خارج از مغزهای ما نیزمان پلانکبه هلال بنگرشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز و اخلاقبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان قابل مشاهده بخش کوچخودآگاهی و هوشیارياینکه به خاطرخودت زندگی درک تصویر و زبان های مخلتارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه حافظه را قویتر کنیزیر فشار کووید چه باید کربیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحشبیه سازی سیستم های کوانتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط جهان پر از چیزهای اسرار آآیا آگاهی پس از مرگ از بیخطا در محاسبات چیزی کاملفروتنی و غروراگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طدست آسماناز انفجار بزرگ تا انفجار میهمانهای ناخوانده عامل چاالش ها در تعیین منبع هوزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز ضررهای مصرف شکر و قند بر تمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکجوانان وطنآیا رژیم غذایی گیاهی سلادو برابر شدن خطر مرگ و میقلب روباتیکابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینرفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تما به جهان های متفاوت خودنرمش های مفید برای درد زاسفری به آغاز کیهانباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاعلم و ادراک فقط مشاهده ی تو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر حقیقت قربانی نزاع بین بی آزمون ذهنی گربه شرودینگردانش بی نهایتقدرت ذهنابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مچراروياها را به یاد نمی آسندرم پس از ضربه به سربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردعید نوروز مبارکتوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینحکمت الهی در پس همه چیزافزایش سرعت پیشرفت علوم داروی لیراگلوتیدلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اروش هایی برای جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایهفت سین یادگاری از میراث سیاره ابلهانبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرغرور و علمتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت چهل و هفتامیدی تازه در درمان سرطادارویی خلط آورمنابع انرژی از نفت و گاز اتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردررژیم های غذایی و نقش مهم استفاده از سلول های بنیامسمومیت دانش آموزان، قماهندسه در پایه ی همه ی واکساختار شبکه های مغزی ثاببرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهحس و ادراک قسمت پنجاه و شانرژی خلا ممکن استدر آسمان هدیه های نادیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هارجزخوانی هایی که امروز باطلاعاتی عمومی در مورد ممعماری، هندسه ی قابل مشاهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد و علتهای آنبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمرحس و ادراک سی و هفتماولین تصویر در تاریخ از سدرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستزمان به چه دلیل ایجاد میشبه کدامین گناه کشته شدندشیشه ی بازالتی و سیلیکونمغز و اخلاقبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پاجهان موازی و حجاب هاخودآگاهی و هوشیارياینکه خانواده ات سالم بادرک حقیقت نردبان و مسیری ارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری در کجاست؟ قنگاه محدود و تک جانبه، مشزیرفون داروی ضد ام اسبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشبکه های مصنوعی مغز به درتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیجهان پر از چیزهای جادویی آیا امکان بازسازی اندامهخطای ادراک کارمافرگشت و تکامل تصادفی محض اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شدستورالعمل مرکز کنترل بیاز بحث های کنونی در ویروسمیوتونیک دیستروفیناتوانی از درمان برخی ویزبان جانسوزبیندیشهیچ اندر هیچضررهای شکر بر سلامت مغزتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکجواب دانشمند سوال کننده آیا رژیم غذایی گیاهی سلادو سوی واقعیتقلب را نشکنابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمنرمش های مفید در سرگیجهسقوط درون جاذبه ای خاص، چباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وعلم و روحتو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحقیقت آنطور نیست که به نظآزادی عقیده، آرمانی که تدانشمندان موفق به بازگردقدرت عشقابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلارویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانینزاع بین جهل و علم رو به پسندرم سردرد به دلیل افت فبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهعامل کلیدی در کنترل کارآتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیترک امروزحافظه میتواند بزرگترین دافسردگی و اضطراب در بیماداروی تشنجی دربارداریلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اروش هایی ساده برای کاهش ااز تکامل تا مغز، از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن هم نوع خواری در میان پیشیسیر آفرینش از روح تا مغز برنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مقالاتتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت چهل و هشتامگا سه عامل مهم سلامتداستانها و مفاهیمی اشتبامنابع انرژی از نفت و گاز اثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیرژیم های غذایی و نقش مهم استیفن هاوکینگ در مورد همسیر دشوار تکامل و ارتقاهندسه زبانِ زمان استسازگاری با محیط بین اجزابرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصحس و ادراک قسمت بیست و چهانسان قدیم در شبه جزیره عدر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری رحم مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد ممعنی روزههوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد تنشنبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک- قسمت پنجاه و اولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجزمان شگفت انگیزبه امید روزهای بهترشکل های متفاوت پروتئین همغز و سیر تکامل ان دلیلی تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ما میتواند به اندازآیا ما کالا هستیمخودروهای هیدروژنیاینترنت بدون فیلتر ماهوادرک دیگرانارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنگاه انسان محدود به ادرازیرک ترین مردمبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیشبکیه های مصنوعیتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سجهان دارای برنامهآیا انسان با مغز بزرگش اخخطای حسفراموش کارها باهوش تر هساگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شددغدغه نتیجه ی نادانی استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمیگرن و پروتئین مرتبط با ناتوانی در شناسایی چهره زبان ریشه هایی شناختی اسبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترطلوع و حقیقتتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکجوسازی مدرنآیا راهی برای رفع کم آبی دولت یا گروهکقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مررموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تما بخشی از این جهان مرتبطنرمشهای مهم برای تقویت عسلول های بنیادیبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتو باید نیکان را به دست بکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبحقیقت افرادآسيب میکروواسکولاریا آسدانشمندان نورون مصنوعی سقطار پیشرفتابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دنزاع بین علم و نادانی رو سوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرعادت همیشه خوب نیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکحافظه و اطلاعات در کجاست اقلیت خلاقداروی جدید ALSلزوم عدم وابستگی به گوگل ابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از روش جدید تولید برقاز تکامل تا مغز، از مغز تمرکز حافظه کجاستهمه چیز در زمان مناسبسیستم تعادلی بدنبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر ویتامین دی بر بیماتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت چهل و دومامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدخالت در ساختار ژنهامنابع انرژی از نفت و گاز اثرات فشار روحی شدیدچند جهانیرژیم ضد التهابیاستیفن هاوکینگ در تفسیر مسئول صیانت از عقیده کیسهنر حفظ گرهستم با شعار قانون بدترین برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنحس و ادراک قسمت بیست و یکانسان میوه ی تکاملدر درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخرحم مصنوعیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمعادله ها فقط بخش خسته کنهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد سکه ایبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیآموزش نوین زبانحس و ادراک- قسمت بیست و پاولین دروغدرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه مولکول های دی ان ایزنجیرها را ما باید پاره کبه بالا بر ستارگان نگاه کشکل پنجم مادهمغز کوانتومیتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا ما تنها موجودات زنده خورشید مصنوعیفلج نخاعی با الکترودهای ایندرالدرک درست از خود و هوشیاریاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنبع خواب و رویانگاه از بیرون مجموعهزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیشباهت مغز و کیهانتلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج جهان در حال نوسان و چرخشآیا احتمال دارد رویا از آخطر آلودگی هوافراموشی همیشه هم بد نیستاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استذهن ما از در هم شکستن منباز تلسکوپ گالیله تا تلسکمیگرن سردردی ژنتیکی که بنادیدنی ها واقعی هستندزبان شناسی مدرن در سطح سلبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمطلای سیاهتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکجامعه ی آسمانیآیاما مقهور قوانین فیزیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یچرا ماشین باید نتایج را پسلول های بنیادی منابع و ابار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال علم به ما کمک میکند تا موتو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباحقیقت اشیاآسیب ها ناشی از آلودگی هودانشمندان یک فرضیه رادیکلمس کوانتومیابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده رویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت چقدر موثر استنزاع بین علم و جهل رو به پسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیعادت کن خوب حرف بزنیتوهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانحافظه و اطلاعات در کجاست الکترومغناطیس شنوایی و هداروی جدید s3 در درمان ام مقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اروش صحبت کردن در حال تکاماز تکامل تا مغز، از مغز تمرکز حافظه کجاستهمه چیز در زمان کنونی استسیستم دفاعی بدن علیه مغز برین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتصفحه اصلیتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت چهل و سومانفجار و توقف تکاملی نشادر مانهای کمر دردمنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیترژیم غذایی حاوی تخم مرغ واستخوان های کشف شده، ممکمسئولیت جدیدهنر رها شدن از وابستگیستم، بی پاسخ نیستبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهحس و ادراک قسمت بیست و دوانسان ها می توانند میدان در سال حدود 7 میلیون نفر منبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراعتماد به خودمعجزه های هر روزههوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد عروقی میگرنبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک- قسمت شصت و چهاولین سلول مصنوعیدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه میتوان با قانون جنزندگی هوشمند در خارج از زبه بالاتر از ماده بیندیششکست حتمیتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مرئی و نامرئیآیا مغز تا بزرگسالی توسعخوش قلبی و مهربانیفلج بل، فلجی ترسناک که آنایا کوچک شدن مغزانسان الدرک عمیق در حیواناتاز مخالفت بشنومنتظر نمان چیزی نور را بهنگاه از دور و نگاه از نزدزیست، مرز افق رویداد هستبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتشباهت مغز با کیهان مادیتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا احتمال دارد رویا از آخطرات هوش مصنوعیفرایند پیچیده ی خونرسانیاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکنیکی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسنادانی در قرن بیست و یکم،زبان شناسی نوین نیازمند بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالطوفان فقر و گرسنگی و بی ستنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکجاودانگی مصنوعیآب زندگی است قسمت چهارمدورترین نقطه ی قابل مشاهقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشرمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکینگی تا مغز از مغز تمانند آب باشچرا مغز انسان سه هزار سالسلول های بدن تو پیر نیستنبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنعلم بدون توقفتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورحقیقت تنها چیزی است که شاآشنا پنداریدانشمندان ژنی از مغز انسلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظنسبت ها در کیهانسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برعادت کردن به نعمتتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای ترازودونحافظه و اطلاعات در کجاستالکتروتاکسی(گرایش و حرکداروی جدید میاستنی گراویمقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اروشهای نو در درمان دیسک باز روده تا مغزمرکز خنده در کجای مغز استهمه چیز، ثبت می شودسکوت و نیستیبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توسوالات پزشکیتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت نهمانقراض را انتخاب نکنیددر محل کار ارزش خودت را بمنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننرژیم غذایی ضد التهابیاستروژن مانند سپر زنان دمسئولیت در برابر محیط زیهنر، پر کردن است نه فحش دستون فقرات انسان دو پا جلبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سوانسان یک کتابخانه استدرمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانرساناها و ابر رساناها و عاعتماد به خودمعجزه ی علمهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان حساسیت روانی متفاوتاوکرلیزوماب داروی جدید شخفاش با شیوع همه گیری جدیايندگان چگونه خواهند دیددرمان جدید سرطانارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه مغز پیش انسان یا همزندگی بی دودبه خودت مغرور نشوشگفت نیست من عاشق تو باشمتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مشارکتیآیا همه جنایت ها نتیجه بیخوشبختی دور از رنج های مفلج خوابایا این جمله درست است کسیدرگیری قلب در بیماری ویراز نخستین همانند سازها تمنحنی که ارتباط بین معرفنگاه از درون مجموعه با نگزاوسکا درمان گوشربیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانشباهت کیهان و مغزتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مجهان ریز و درشتآیا برای تولید مثل همیشه دفاع در برابر تغییر ساختفرایند تکامل و دشواری هااپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز میدان مغناطيسي زمین بشر نازوکلسینزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالطوفان زیباییتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی خالی نیستآب زندگی است قسمت هفتمديدن با چشم بسته در خواب قانون گذاری و تکاملابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبچرا مغزهای ما ارتقا یافت سلول عصبی شاهکار انطباق بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیعلم در حال توسعهتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدحقیقت خواب و رویاآشنا پنداریدانشمندان پاسخ کوانتومی لوتیراستامابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نروان سالماز تکینگی تا مغز- از مغز مخچه فراتر از حفظ تعادلنسبت طلایی، نشانه ای به سسوخت هیدروژنی پاکبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از عادت دادن مغز بر تفکرتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکحباب های کیهانی تو در توالکترودهای کاشتنیداروی جدید برای میاستنی مقابله با کرونا با علم اسابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزروشهای شناسایی قدرت شنوااز سایه بگذرمرگ چیستهمه ی سردردها بی خطر نیستسکوت، پر از صدابرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدپیامهای کاربرانتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت چهارمانواع سکته های مغزیدر چه مرحله ای از خواب ، رمنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مضر ماری جوانانه به اعدامرژیم غذایی ضد درداسرار آفرینش در موجمستند جهان متصلهوموارکتوس ها ممکن است دسخن و سکوتبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستمانسان باشدرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختراع جدید اینترنت کواننور درونرشته نوروایمونولوژی و نقاعداد بینهایت در دنیای ممعجزه ی علم در کنترل کرونهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شخلا، حقیقی نیستايا اراده آزاد توهم است یدرمان سرطان با امواج صوتارتباط پیوسته ی جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه هموساپينس بر زمین زندگی در جمع مواردی را بربه دنبال رستگاری باششگفت انگیز بودن کیهانتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هوشمندآیا هوش مصنوعی می تواند نخانه ی تاریکفلج خواب چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز درگیری مغز در بیماری کویاز نخستین همانند سازها تمنشأ اطلاعات و آموخته ها نگاه حقیقی نگاه به درون ازبان مشترک ژنتیکی موجودابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اشباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب جهان شگفت انگیزآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددقیق ترین تصاویر از مغز افرایند حذف برخی اجزای مغابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل نباید صبر کرد آتش را بعد زبان، وسیله شناسایی محیطبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلطولانی ترین شبتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبهآب زندگی است قسمت اولدی متیل فومارات(زادیوا)(قانون جنگلابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استرمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینچرا ویروس کرونای دلتا واسلولهای ایمنی القا کنندهبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشعلم راهی برای اندیشیدن اتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهحقیقت در علم، هرگز نهایی آغاز فصل سرما و دوباره تکدانشمندان اولین سلول مصنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای روبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلنشانه های گذشته در کیهان سودمندی موجودات ابزی بر بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهعارضه جدید ویروس کرونا ستوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهحد و مرزها توهم ذهن ماستالگو و عادت را بشکن و در اداروی جدید برای ای ال اسملاحظه های اخلاقی دربارهابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياروشی برای بهبود هوش عاطفاز علم جز اندکی به شما دامرگ و میر پنهانهمیشه چشمی مراقب و نگهباسکته مغزیبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنسایتهای دیگرتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت نوزدهمانگشت ماشه ایدر ناامیدی بسی امید استمنابع انرژی از نفت و گاز اجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیراه فراری نیستاسرار بازسازی اندام هامشکل از کجاستهورمون شیرساز یا پرولاکتسخن پاک و ثابتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهمانسان جدید از چه زمانی پادرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانرشد مغز فرایندی پیچیده ابقای حقیقی در دور ماندن اسرعت فکر کردن چگونه استمعجزه در هر لحظه زندگیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم آنچه حس می کنیم، نتیجه ی خلا، خالی نیستايا اراده آزاد توهم است یدرمانهای بیماری پارکینسارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه هوشیاری خود را توسزندگی در سیاهچالهبه زودی شبکه مغزی به جای شگفت زده و حیران باشتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هوشیارآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخانواده پایدارفلج دوطرفه عصب 6 چشمایا بیماری ام اس (مولتیپدرگیری مغز در بیماران مباز نخستین همانند سازها تمنشاء کوانتومی هوشیاری انگاه دوبارهزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اشباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جهانی که نه با یک رخداد و آیا تکامل و تغییرات ژنتیدل به دریا بزنفراتر از دیوارهای باورابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ ذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتنبرو و انرژی مداومسفر فقط مادی نیستبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متطی یکصد هزار سال اخیر هرچتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبه و نقش آن در شکلگیریآب زندگی است قسمت دومدین، اجباری نیستقانون جنگلابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسچرا پس از بیدار شدن از خوسلولهای بنیادی مصنوعی دربازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگعلم ساختن برج های چرخانتوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوحقیقت راستین انسان علم بآغاز مبهم آفرینشدانشمندان تغییر میدان مغلیروپریم داروی ترکیبی ضدابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزروبات کیاناز تکینگی تا مغز- از مغزتمخچه ابزاري که وظیفه آن فنشانه های پروردگار در جهسیلی محکم محیط زیست بر انبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستعدم توقف تکامل در یک انداتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراحریص نباشالگوی بنیادین و هوشیاریداروی جدید برای دیابتملاحظات بیهوشی قبل از جرابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان قطع نخازدواج های بین گونه ای، رمرگ و میر بسیار بالای ناشهمیشه اطمینان تو بر خدا بسال سیزده ماههبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت هفتمانگشت نگاری مغز نشان میددر هم تنیدگی مرزها و بی ممنابع انرژی از نفت و گاز اجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایراه های جدید برای قضاوت راصل بازخوردمشکلات نخاعیهوش فوق العاده، هر فرد اسسختی ها رفتنی استبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهمانسان خطرناکترین موجوددرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت اداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهرشد مغز علت تمایل انسان ببلندی در ذهن ما درک بلندیسعی کن به حدی محدود نشویمعرفت و شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران راخلاصه ای از مطالب همایش مای نعمت من در زندگیمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه واکسن کرونا را توززندگی زمینی امروز بیش از به زیر پای خود نگاه نکن بشگفتی های زنبور عسلتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان های بسیار دیگرآیا هوش ارثی دریافتی از پخار و گلفناوری هوش مصنوعی نحوه خایا بدون زبان میتوانیم تدرگیری مغزی در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تمهندسی ژنتیک در حال تلاش نگاهی بر قدرت بینایی درازبان نیاز تکاملی استبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانشجاعت و ترستلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزجهانی که از یک منبع، تغذیآیا جنین انسان، هوشمندی دلایلی که نشان میدهد ما بفرد حساس از نظر عاطفی و بابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج چت جی پی تیسفر نامه سفر به بم و جنوب بیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزطبیعت موجی جهانتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکجدایی خطای حسی استآب زندگی است قسمت سومدید تو همیشه محدود به مقدقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ارنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای عجیب گالیلهچرا ارتعاش بسیار مهم استسلام تا روشناییبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را علایم کمبود ویتامین E را تولید مثل اولین ربات های گلوئونتازه های بیماری پارکینسوحقیقت غیر فیزیکیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدانشمندان روش هاي جدیدی لیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دروح در جهانی دیگر استاز تکینگی تا مغز، از مغز مدل همه جانبه نگر ژنرالینظام مثبت زندگیسینوریپا داروی ترکیبی ضدبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستعدم درکتوهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاحرکت چرخشی و دائمی کیهانالگوبرداری از طبیعتداروی جدید ضد میگرنممانتین یا آلزیکسا یا ابابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان نابیناسکار، لگوی هوشمندمرگ انتقال است یا نابود شهمیشه داناتر از ما وجود دسانسور از روی قصد بسیاری برای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت هفدهمانتقال ماده و انرژیدر هم تنیدگی کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قراه های جدید برای قضاوت راصل علت و تاثیرمشکلات بین دو همسر و برخیهوش مصنوعی می تواند بر احسرنوشتبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سومانسان عامل توقف رشد مغزدرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیسترشد در سختی استبلوغ چیستشلیک فراموشیمغز فکر میکند مرگ برای دیبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خخلاصه ای از درمان های جدیای آنکه نامش درمان و یادشدروغ نگو به خصوص به خودتارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه آن شکری که می خوریمزندگی زودگذربوزون هیگز چیستشانس یا تلاشتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هایی در جهان دیگرآیا هوش سریعی که بدون احسخارق العاده و استثنایی بفیلمی بسیار جالب از تغییایا تکامل هدفمند استدرگیری مغزی در سندرم کوواز نشانه ها و آثار درک شدمهربانی، شرط موفقیتنگاهی بر توانایی اجزاي بزبان و کلمه حتی برای کسانبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودشرکت نورالینک ویدیویی ازتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکجهانی در ذهنآیا جهان ذهن و افکار ما مدنیای شگفت انگیز کوانتومفردا را نمیدانیمابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی چت جی پی تیسفر به مریخ در 39 روزبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاطبیعت بر اساس هماهنگیتو یک معجزه ایکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های آب، زندگی است(قسمت پنجم)دیدن خدا در همه چیزقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکچرا بیماری های تخریبی مغسلسله مباحث هوش مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز علایم کمبود ویتامین E را تولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سحقیقت غیر قابل شناختافت فشار خون ناگهانی در ودانشمندان روشی برای تبدیلا اکراه فی الدینابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دروح رهاییاز تکینگی تا مغز، از مغز مدل هولوگرافیک ژنرالیزهنظریه ی تکامل در درمان بیسیگار عامل افزایش مرگ ومبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتعسل طبیعی موثر در کنترل بتوهم جسمگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع محس چشایی و بویاییالتهاب شریان تمپورالداروی جدید ضد الزایمرمن کسی در ناکسی دریافتم ابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای روشی جدید در درمان سکته ماساس انسان اندیشه و باور مرگ تصادفیهمیشه راهی هستسانسور بر بسیاری از حقایبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت هجدهماندوه در دنیا استدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عراه پیروزی در زندگی چیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم مشکلات روانپزشکی پس از سهوش مصنوعی و کشف زبان هایسریع دویدن مهم نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت سی و هشتمانسانیت در هم تنیده و متصدرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیز گهواره تا گوربلعیدن ستاره توسط سیاهچاشلیک فراموشیمغز قلببسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوخم شدن فضا-زمانایمپلانت مغزی کمک میکند دریای خداارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه انتظارات بر ادراک زندگی سلول در بدن، جدای ابوزون هیگز جهان را از متلشاهکار قرنتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان یکپارچهآیا هشیاری کوانتومی وجودخبر مهم تلسکوپ هابلفیزیک مولکولها و ذرات در ایجاد احساساتدرگیری اعصاب به علت میتواز نظر علم اعصاب یا نرووسمولتیپل اسکلروز در زنان نگاهت را بلند کنزبان و بیان نتیجه ساختمابیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیشربت ضد خلطتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکجهان، تصادفی نیستآیا جهش های ژنتیکی، ویرودنیا، هیچ استفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابنتایج نادانی و جهلسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تطعمه ی شبکه های ارتباط اجتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های آثار باستانی تمدن های قددیدگاه نارسای دوگانه ی مقبل از آغازابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت درهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیچرا حیوانات سخن نمی گوینسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس علت خواب آلودگی بعد از خوتولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی حقایق ممکن و غیر ممکنافت هوشیاری به دنبال کاهدائما بخوانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز، از مغز مدل هولوگرافیک تعمیم یافنظریه ی تکامل در درمان بیسیاهچاله های فضایی منابعبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازعشق درونی به یگانگی خلقتتوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک (قسمت اول )امیوتروفیک لترال اسکلروداروی سل سپتمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهريتوکسيمب در درمان ام اساستفاده از مغز، وزن را کممرگی وجود نداردهمیشه عسل با موم بخوریمساهچاله ها تبخیر نمیشودبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت هشتماندوه دردی را دوا نمیکنددر هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژی از نفت و گاز احساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتراه انسان شدن، راه رفتن واصول انجام برخی نرمش ها دمشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسریعترین کامپیوتر موجودبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت سی و ششمانسان، گونه ای پر از تضاددرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید زمین در برابر عظمت کیهانبنی عباس، ننگی بر تاریخشنا در ابهای گرم جنوب نیامغز ما کوچکتر از نیم نقطهبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهخونریزی مغز در سندرم کووایمپلانت نخاعی میتواند ددرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه به سطح بالایی از هوزندگی، مدیریت انرژیبی نهایت در میان مرزهاشاهکار شش گوشتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان یکپارچهآیا واکنش های یاد گرفته وخدا موجود استفیزیک و هوشیاریایرادهای موجود در خلقت بدرختان اشعار زمیناز نظر علم اعصاب اراده آزمواد کوانتومی جدید، ممکنچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و بیان، در سایه پیشربیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیشش مرحله تکامل چشمتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدندان ها را مسواک بزنید تفشار و قدرتابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدنجات در راستگوییسفر دشوار اکتشافبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیظهور امواج مغزی در مغز مصتو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمجریان انرژی در سیستم های آرامش و دانشدژا وو یا اشنا پنداریقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ای ضد التهابیچرا حجم مغز گونه انسان درسم زنبور ، کلیدی برای واربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحعماد الدین نسیمی قربانی تولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سحل مشکلافتخار انسانداروهای مصرفی در ام اسلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف روزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز، از مغز مدل های ریز مغز مینی بریننظریه ی ریسمانسیاهچاله ها، دارای پرتو بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسعصب حقوق نورولووتوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستحس و ادراک (قسمت دوم )امید نیکو داشته باش تا آنداروی ضد چاقیمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیریه زغالیاستفاده از هوش مصنوعی در مراحل ارتقای پله پله کیههمجوشی هسته ای، انرژِی بسایه را اصالت دادن، جز فربرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک قسمت پنجماندوهگین نباش اگر درب یا در هر سوراخی سر نکنمنابع بی نهایت انرژی در داحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاراه بی شکستاصول توسعه ی یک ذهن کاملمشاهده گر جدای از شیء مشاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسرگیجه از شایعترین اختلابرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت سیزدهمانعطاف پذیری مکانیسمی علدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک زمین زیر خلیج فارس تمدنی به قفس های سیاهت ننازشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز مانند تلفن استبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بآیندهخواندن ، یکی از شستشو دهنایمان به رویادرک نیازمند شناخت خویش اارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه باغبانی باعث کاهش زونیسومایدبی ذهن و بی روحشاید گوشی و چشمی، آماده شتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا یک، وجود داردخدای رنگین کمانفیزیکدانان ماشینی برای تاکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟درد باسن و پا به دلیل کاهاز نظر علم اعصاب اراده آزموجود بی مغزی که می تواندچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و تکلم برخی بیماریهبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستششمین کنگره بین المللی ستمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا خداباوری محصول تکاملدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفضای قلب منبع نبوغ استابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدنخاع ما تا پایین ستون فقرسفرنامه سفر به بم و جنوب با تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر ظرف باید پر شود چه با چرک تو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هاتاثیر روده بر مغزجستجوی متن و تصویر به صورآرامش و سکوندژاوو یا آشناپنداریقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مرویا و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا چرا خشونت و تعصبسماگلوتید داروی کاهش دهنبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایعوامل موثر در پیدایش زباتولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتحلقه های اسرارآمیزافراد آغاز حرکت خودشان رداروهای ام اسلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز، از مغز مدیون خود ناموجودنظریه تکامل در درمان بیمسیاهچاله و تکینگی ابتدایبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک معضلانی که طی سخن گفتن چقدتوانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت 67امید نجاتداروی ضد چاقیمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامریواستیگمیناستفاده از انرژی خلامرز مرگ و زندگی کجاستهمراهی نوعی سردرد میگرنیساخت شبکه عصبی مصنوعی با برخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادتکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک قسمت پنجاهاندام حسی، درک از بخش هایدر والنتاین کتاب بدید هممنابع جدید انرژیاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل برابطه تشنج و اوتیسماصول سلامت کمرمشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی الفاگوسرگردانیبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت ششماهرام مصر از شگفتی های جهدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلازمان چیستبه مغز خزندگان خودت اجازشناخت درون، شناخت بیرون؛مغز مادران و کودکان در زمبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز چون ابزار هوش است دلیبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازخواب سالم عامل سلامتیاین پیوند نه با مغز بلکه درک و احساسارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه تکامل مغزهای کنونیزونا به وسیله ویروس ابله بی شرمیشاید درست نباشدتقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان کاملی در اطراف ما پرآیا کیهان می تواند یک شبیخدایی که ساخته ی ذهن بشر فاصله ها در مکانیک کوانتاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمادردهای سال گذشته فراموش از واقعیت امروز تا حقیقتموجودات مقهور ژنها هستندچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت چبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به صبر بسیار بایدتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآیا دلفین ها می تواند از دو بیماری روانی خود بزرگ قفس ذهنابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالنخستین تمدن بشریسفرنامه سفر به بم و جنوب بالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به عقل مجادله گرتو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر جستجوی هوشیاری در مغز ماآرامش(سکوت) stillness و تکاپودگرگونی های نژادی و تغییقدرت مردمابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسارویا و کابوساز تکینگی تا مغز از مغز تماشین دانشچرا در مغز انسان، فرورفتسندرم کووید طولانیبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاعوامل ایجاد لغت انسانی و تومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینحمله ویروس کرونا به مغزافراد بی دلیل دوستدار تو داروهای تغییر دهنده ی سیلحظات خوش با کودکانابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث روزهای سختاز تکامل تا مغز از مغز تا مدیریت اینترنت بر جنگنظریه تکامل در درمان بیمسیاهچاله ی تولید کنندهبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار غم بی پایانتوازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت 74امید درمان کرونا با همانداروی ضد تشنج با قابليت تمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد بالاترنقطه بی بازگشتریاضیات یک حس جدید استاستفاده از سلول های بنیامرز بین انسان و حیوان کجاهندسه ی پایه ایساخت شبکه عصبی با الفبای برخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و یانرژی بی پایان در درون هردر یک فراکتال هر نقطه مرکمناطق خاصی از مغز در جستجاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکرادیوی مغز و تنظیم فرکاناضطراب و ترسمطالبه ی حق خودهوش مصنوعی از عروسک های بسربازان ما محققا غلبه می بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتاولین مورد PML به دنبال تکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیزمان و مکان، ابعاد کیهان به نقاش بنگرشناسایی تاریخچه ی تکاملیشناسایی سلول های ایمنی امغز چگونه صداها را فیلتر بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثخواب سالم عامل سلامتی و یاین اندوه چیستدرک کنیم ما همه یکی هستیمارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیباترین چیز در پیر شدنبی عدالتی در توزیع واکسن شب سیاه سحر شودتقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پیوستهآیا گذشته، امروز وآینده خسته نباشی بابافاصله ی همیشگی تصویر سازاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمددردی که سالهاست درمان نشاز کجا آمده ام و به کجا میموسیقی نوچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت ابیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیصرع و درمان های آنتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دلفین ها میتوانند بادو بار در هفته ماهی مصرف قلب و عقلابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده رفتار مانند بردهاز تکینگی تا مغز از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتنخستین تصویر از سیاهچالهسفرنامه سفر به بم و جنوب باهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستعقلانیت بدون تغییرتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر حفره در مغزآزمون تجربی، راهی برای ردانش قدرت استقدرت کنترل خودابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید درویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدچرا ذرات بنیادی معمولاً سندرم گیلن باره به دنبال بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانعواملی که برای ظهور لغت اتومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیحمایت از طبیعتافزایش قدرت ادراکات و حسداروهای ضد بیماری ام اس ولرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتروش مقابله مغز با محدودیاز تکامل تا مغز، از مغز تمداخله ی زیانبار انساننظریه تکامل در درمان بیمسیاره ی ابلهانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقغم بی پایانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت 75امیدوار باش حتی اگر همه چداروی ضد تشنج با قابليت تمنابع انرژی از نفت و گاز اتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنریسدیپلام تنها داروی تایاستفاده از سلول های بنیامرز جدید جستجو و اکتشاف، هندسه ی رایج کیهانساختن آیندهبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک قسمت پنجاه و دانرژی تاریکدر کمتر از چند ماه سوش جدمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانراز تغییراطلاع رسانی اینترنتیمطالبی در مورد تشنجهوش مصنوعی از عروسک های بسردرد میگرنبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت شصت و دواولین مورد پیوند سر در اندرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرزمان و صبربه نقاش بنگربه نادیدنی ایمان بیاورشواهدی از نوع جدیدی از حامغز ناتوان از توجیه پیدابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی مخواب عامل دسته بندی و حفطاین ایده که ذرات سیاهچالدرک احساسات و تفکرات دیگارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیباترین چیز در افزایش سبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیشبیه سازی میلیون ها جهان تقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و جهان پیوستهآیا پیدایش مغز از روی تصاخطا در محاسبات چیزی کاملفتون های زیستیاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طدرس گرفتن از شکست هااز آغاز خلقت تا نگاه انساموسیقی هنر مایع استچالش دیدگاه های سنتی در بزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکضرورت زدودن افکارتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دست مصنوعی به زودی قادو برابر شدن خطر مرگ و میقلب دروازه ی ارتباطابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید ترفتار وابسته به شکلاز تکینگی تا مغز از مغز تما اشیا را آنطور که هستندنخستین روبات های زنده ی جسفرنامه سفر به بم و جنوب باور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدعقیده ی بی عملتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر حق انتخابآزمون ذهنی گربه ی شرودیندانش محدود به ابعاد چهارقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنرویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکچراروياها را به یاد نمی آسندرم پیریفورمیسبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتعوارض ازدواج و بچه دار شدتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینحوادث روزگار از جمله ویرافزایش مرگ و میر سندرم کوداروی فامپیریدین یا نورللرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جروش های صرفه جویی در ایجااز تکامل تا مغز، از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانهفت چیز که عملکرد مغز تو سیاره ابلهانبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدغیرقابل دیدن کردن مادهتوسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت چهلامیدی به این سوی قبر نیستداروی ضد تشنج توپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز اتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشریشه های مشترک حیاتاستفاده از سلول های بنیامزایای شکلات تلخ برای سلهندسه بنیادینساختار فراکتال وجود و ذهبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان حس و ادراک قسمت پنجاه و سانرژی تاریک که ما نمی تودر آرزوهایت مداومت داشتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستراست دستی و چپ دستیاطلاعات حسی ما از جهان، چمطالعه ای بیان میکند اهدهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرن در کودکانبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت شصت و ششاولین هیبرید بین انسان و درمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنزمان واقعیت است یا توهم