دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوار مغزی روشی مهم در تشخیص تشنج

نوار مغزی روشی مهم در تشخیص تشنج

لینک ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=U8T4ss24VJ8&feature=share


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز نقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی روشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارنقش زبان در سلطه و قدرت اتاریخ همه چیز را ثبت کردهکودکان میتوانند ناقل بی زیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خدانوروپلاستیسیتی چیستجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسقانونمندی و محدودیت عالمبرنامه و ساختار پیچیده مناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزارهای پیشرفته ارتباط موجود بی مغزی که می تواندبزرگ شدن مغز محدود به دورنزاع بین علم و جهل رو به پخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانمحل درک احساسات روحانی دتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهامشکلات روانپزشکی پس از ستا 20 سال آینده مغز شما به هاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا از حقیقت تاتواکسن سرطانرویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش زبان در سلطه و قدرت اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کودکان خود را مشابه خود تزبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی نوشیدن چای برای مغز مفید جنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز براقارچ بی مغز در خدمت موجودبرین نت به جای اینترنتناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقا از نخستین هموجودات مقهور ژنها هستندبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نظام مثبت زندگیخطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انمحدودیت های حافظه و حافظتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر مشاهده بر واقعیت بهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسنی با تاثیر دوگانه ارویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش نظام غذایی در تکامل متاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش سجده بر عملکرد مغزتبدیل سلولهای محافط به سکوری گذرای ناشی از موبایزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازقبل از انفجار بزرگبرای پیش بینی آینده مغز دنخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقا ازنخستین هممیهمانهای ناخوانده عامل بسیاری از بیماری های جدینظریه تکامل در درمان بیمدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشممخچه فراتر از حفظ تعادلتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دوممشاهده آینده از روی مشاهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهدف یکسان، در مسیرهای متدرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رنقش هورمون های تیروئید دتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالینقش غذاها و موجودات درياتری فلوپرازینکی غایب شدی تا نیازمند دلزبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شفلج بل، فلجی ترسناک که آنبحث درباره پیدایش و منشاچیزی خارج از مغزهای ما نیجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از قدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی نکات از گاید لاین پرنخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتابزارهای بقای از نخستین میگرن سردردی ژنتیکی که بتفاوت مغز انسان و میمون ههفت چیز که عملکرد مغز تو دقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سوممعنی روزهتاثیر نگاه انسان بر رفتاهدف از تکامل مغزدرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد ووراپامیل در بارداریرویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در نقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و ورژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پینقش غذاها و موجودات درياتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدفلج خواببحثی در مورد نقش ویتامينچگونه مغز پیش انسان یا همجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعبرخی اثرات مضر ویتامین دنرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودابزارهای دفاعی و بقای مومیگرن شدید قابل درمان استفاوتهای جنسیتی راهی براهفت سین یادگاری از میراث دلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلمخچه ابزاري که وظیفه آن فتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهدف از خلقت رسیدن به ابزادرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی مرتب خیلی به قروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد هنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش غذاها و موجودات درياتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است یفلج خواب چیستبحثی جالب درباره محدودیتچگونه هموساپينس بر زمین جهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از لوب فرونتال یا پیشانی مغبرخی اختلالات عصبی مثانهنرمشهای مهم برای تقویت عحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلااثر مضر مصرف طولانی مدت رمیدان مغناطيسي زمین بشر تقلید مرحله ای نسبتا پیشهمیشه عسل با موم بخوریمدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و مدارک ژنتیکی چگونه انسانتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر ویتامین دی بر بیماهزینه ای که برای اندیشیددرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی ، بهترین تمریروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر نقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی انقشه مغزی هر فرد منحصر بهتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است یفیلمی بسیار جالب از تغییبحثی در مورد نقش کلسیم و چگونه آن شکری که می خوریمجاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از لبخند بزن شاید صبح فردا زبرخی بیماری ها که در آن بچرا مغزهای ما ارتقا یافت خلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکاناثرات فشار روحی شدیدمکانیزمهای دفاعی در برابتلقین اطلاعات و حافظههوموارکتوس ها ممکن است ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش مروری بر تشنج و درمان هایتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز مادران و کودکان در زمتاثیر ویروس کرونا بر مغز هزینه سنگین انسان در ازادرک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش و میگرنروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد و علل آنراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمنقص در تشخیص هیجانات عامتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشفیزیکدانان ماشینی برای تبحثی در مورد عملکرد لوب فچگونه انتظارات بر ادراک حقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از لرزش ناشی از اسیب به عصببرخی بیماری های خاص که بدچرا پس از بیدار شدن از خوخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آناثرات مفید قهوهما انسانها چه اندازه نزدتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی می تواند بر احديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد مرکز هوشیاری، روح یا بدن توصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر ژنها بر اختلالات خهستي مادي ای که ما کوچکتردرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش بهترین درمان بیش فعروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد با پوشیدن کفش مناراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیبیوگرافیچند جهانیتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالفرگشت و تکامل تصادفی محض بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه باغبانی باعث کاهش حقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرخی توجهات در ببمار پارچرا بیماری های تخریبی مغخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشناثرات مضر ماری جواناما انسانها چه اندازه نزدتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارمرکز حافظه کجاستتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش احساسیدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر کلام در آیات کلام بهستی ما پس از شروعی چگال درگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش در کمر دردروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترسنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافیچندین ماده غذایی که ماننتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان الفراموش کارها باهوش تر هسبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل حقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرخی سلولهای عصبی در تلاچرا حیوانات سخن نمی گوینخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایاجزای پر سلولی بدن انسان ما با کمک مغز خود مختاريمتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بمرکز خنده در کجای مغز استتکامل چشمهوش احساسیدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر کپسول نوروهرب بر نو هر کس تقوای خدا پیشه کندرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجودآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر گیاهخواری بر رشد و وزوز گوشروش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد منقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر رو ح و روان بر جسمکنگره بین المللی سردرد درشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دچه زیاد است بر من که در ایتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز فراموشی همیشه هم بد نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل حمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از ممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی سيناپسها طی تکامل و چرا حجم مغز گونه انسان درخواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استاجزایی ناشناخته در شکل گما تحت کنترل ژنها هستیم یتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی الفاگودژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژمرگ انتقال است یا نابود شتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش عاطفی بیشتر در زناندرمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر توقت نهيب هاي غير علمي گذشدرگیری اعصاب به علت میتوآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر انتخاب از طرف محیط یک پیشنهاد خوب برای آسان روش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد منقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر رژیم گیاه خواری بر کنگره بین المللی سردرد درشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلوچهار میلیارد سال تکامل بتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپفرایند تکامل و دشواری هابحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه حافظه را قویتر کنیحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از منابع انرژي پاک سرچشمه حبررسي علل احتمالي تغيير چرا در مغز انسان، فرورفتخودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیاحساس گذر سریعتر زمانماه رجبتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک تا کدانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به مراحل ارتقای پله پله کیهتکامل زبانهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سوقتی فهمیدی خطا کردی برگذهن چند جانبه نیازمند نگآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر ترکیبات استاتین (سیکی از علل محدودیت مغز امروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندینقش داروهاي مختلف معروف تاثیر رژیم گیاه خواری بر کندر در بیماریهای التهابزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به چهار ساعت پس از کشتار خوکتغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه محدود و تک جانبه، مشحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیابزار بقای موجود زنده از منبع خواب و رویابررسی و اپروچ جدید بر بیمچراروياها را به یاد نمی آخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابماپروتیلینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک تا کدانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل ساختار رگهای مغزی هوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین E برای فعالیت صحرقیبی قدرتمند در برابر مآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستاثیر دپاکین بر بیماری میافته های نوین علوم پرده روشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای نقش روزه داری در سالم و جتاثیر رژیم گیاه خواری بر کوچک شدن مغز از نئاندرتازندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبنوار مغزی روشی مهم در تشختغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استفرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی درباره احساسات متفانگاه انسان محدود به ادراحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از منشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آخانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگمبانی ذهنی سیاه و سفیدتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک تا کدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل شناخت انسان با کشفهوشیاری کوانتومیدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین E در چه مواد غذایرموزی از نخستین تمدن بشرآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر داروهای ضد التهاب یادگیری مهارت های جدید دروشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر رژیم گیاهخواری بر کووید نوزده و خطر بیماریزونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی انورون هاي مصنوعی می توانثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بقیچی ژنتیکیبحثی درباره احساساتی غیرنگاهی بر قدرت بینایی دراحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایابزار بقای موجود زنده از مولتیپل اسکلروز در زنان بررسی سیستم تعادلی بدن انزاع بین جهل و علم رو به پخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و مجموعه های پر سلولی بدن متمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک تا کداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انمشکلات نخاعیتئوری تکامل امروز در درمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزررمز و رازهای ارتباط غیر کرویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش قهوه در سلامتیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم یادآوری خواب و رویاروشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکودک ایرانی که هوش او از زیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمنورون های ردیاب حافظهجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسقانون مندی نقشه ژنتیکی مبخش دیگری در وجود انسان هنگاهی بر توانایی اجزاي بحس چشایی و بویاییابزارهای بقای موجود زندمواد کوانتومی جدید، ممکنبررسی علل کمر درد در میاننزاع بین علم و نادانی رو خطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهمحل درک احساسات روحانیتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک تا کداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انسامشکلات بین دو همسر و برخیتئوری تکامل در پیشگیری و هیچگاه از فشار و شکست نتردرمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تق