دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت 67

مشکل خیلی از ناظران با دیگران، ناتوانی در ترجمه ی درست آن چیزی است که در اطراف آنها می گذرد. . طبیعتا این ترجمه ی نادرست، از مشکلات زیادی در زندگی روزمره در جامعه است. درک تا خام درست داده شده است، هرچقدر هم دارای زیبا و خوب باشد، به دلیل کوچکی ظرف ناظران و طبیعتا ترجمه ی حقیر آنان، نتیجه ای کم ارزش خواهد داشت.
حس و ادراک- قسمت شصت و هفت
بهترین راه برای ارتقاء، گذشتن از مرزها و حصارهای تحمیلی در نتیجه ی اجبارهای جامعه و نیازهای توسعه است.
اصل هولوگرافیک- آنطور که در تئوری جاری سیاهچاله توصیف شده است- نشان می دهد اطلاعات به شکل هولوگرافیک روی سطح سیاهچاله رمزگذاری می شود.
(سیاهچاله، فقط محل حذف و از میان بردن نور نیست؛ بلکه بر اساس فیزیک جدید سیاهچاله، پرتوزا است و منبع عظیم انرژی است. ناظر وجود دارد.این نمای ظاهری، هر تصویری از موجود درون سیاهچاله و یا هر شیء دیگر است ولی حقیقت را فقط در ظرف ادراکی و حسی ناظر تصویر می کند. ی کل شیء یا سیاهچاله باشد.
آنچه از جهان می بینیم، حتی اگر ریزترین اجزای کیهان باشد، تصویری از واقعیت کل کیهان را نشان می دهد. آنچه مهم است ترجمه ی درست این عبارت ها و تصاویر است. فقط در ظرف نگاه ناظر هوشمند و در بررسی نیاهای تجربهی اوست، و تصویر از واقعیت کلی است.)
هر چیزی که می بینی یا تجربه میکنی شامل بدن خودت، نتیجه ی طبیعت هولوگرافیک خود فضا است. تو، جهان را تجربه میکنی و اطلاعات را با واقعیت آن طبیعت هولوگرافیک، به جهان برمی گردانی. تو در حال انتقال اطلاعات بر سطح است. اطراف جهان هستی و جهان اطلاعات را به شکل تجربیات محلی و از طریق طبیعت هولوگرافیک، دوباره به تو بر میگرداند.
اصل هولوگرافی، همانطور که در نظریه فعلی سیاهچاله توضیح داده شده است، نشان می دهد که اطلاعات به صورت هولوگرافیک بر روی سطح یک سیاهچاله کدگذاری شده است. هر چیزی که می بینید یا تجربه می کنید، از جمله بدن خودتان، نتیجه این ماهیت هولوگرافیک خود فضا است. شما جهان را تجربه می کنید و با تعامل در واقعیت ماهیت هولوگرافیک، اطلاعات را به جهان باز می فرستید. شما در حال انتقال اطلاعات بر روی سطوح اطراف کیهان هستید و کیهان از طریق این ماهیت هولوگرافیک اطلاعات را در قالب تجربیات محلی برای شما ارسال می کند.
# Science #physique #ResonanceScienceFoundation #RSF #CoursdeScienceUnifiée #CSU #NassimHaramein #PhysiqueUnifiée #ModèleHolographiqueGénéralisée #MHG #holographique #gravité #quantique #espace #proton
توضیح:
1- تجربه ی حسی و ادراکی، ترجمه ای از واقعیت اطراف ماست که در قالب اندام های حسی و مغز نوشته شده است. این ترجمه، کامل نیست و در ظرف ادراکی و حسی ناظر، شکل می گیرد. یعنی آنچه حس می‌شود، تصویری از نزدیک است ولی این تجربه، با بازتر و دوری نگاهی از کیهان مادی و قفس ادکات، می‌تواند به واقعیت نزدیکتر شود و از بند ادراک ابتدایی برهد.
آنچه تجربه می‌تواند تصویری هولوگرافیک از واقعیت اطراف ماست باشد، می‌تواند کل را نشان دهد ولی به شرطی که نه در قالب شامل فراتر از آن، ترجمه شود.
2- پس از مرحله ی تجربه، فرد وارد مرحله ی تحلیل و ترجمه ی دریافت خود می شود و بر اساس آن تجربیات، واکنش نشان می دهد. آنچه ناظر هوشمند درک می کند خام از جهان پیرامون او است و آن رفتاری است که در واکنش به این ادراک انجام می شود، بر اساس ترجمه ی یا از این دریافت خام است. مشکل خیلی از ناظران در افراد با دیگران، ناتوانی در ترجمه ی درست آن چیزی است که در اطراف آنها می گذرد.
طبیعتا این ترجمه ی نادرست، از مشکلات زیادی در زندگی روزمره در جامعه است. درک تا خام درست ترجمه شده است، هرچقدر هم دارای های زیبا و خوب باشد، به دلیل کوچکی ظرف ناظران و طبیعتا ترجمه ی حقیر آنان، نتیجه ای کم ارزش خواهد داشت.
3- طبیعت هولوگرافیک، زیبا و پر معنی است. هر ذره در کیهان- که به وسیله ی ناظر هوشمند می فهمد- نشان دهنده ی کل است! درک هر ذره می تواند همه ی کل را نشان دهد ولی به شرطی که درست ترجمه شود!


به همین ترتیب رفتاری- که ناظر در برابر درک هر ذره از خود نشان می دهد- تابع ترجمه ی ادراک اولین اوست. ادراک و حس ناظر بر اساس نیازهای توسعه جهانی است که در آن زندگی می کند و این بندها و دیوارها- تا زمانی که او در جهان خود باقی است- ترجمه ی او را از حس و راکش محدود خواهد کرد.
بهترین راه برای ارتقا، گذشتن از مرزها و حصارهای تحمیلی در نتیجه ی اجبارهای جامعه و نیازهای توسعه است. این رهایی ممکن است و محدود خواهد بود ولی برای هر کسی در فضای ظرفی و ادراکی ممکن است باشد.
توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اخواندن ، یکی از شستشو دهناز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیدرک نیازمند شناخت خویش اچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحمیگرن شدید قابل درمان اسزیباترین چیز در افزایش ستومورهای ستون فقراتشبیه سازی سیستم های کوانگویید نوزده و ایمنی ساکتتری فلوپرازینافتخار انسانجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دخدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی مدرد باسن و پا به دلیل کاهنظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسمانند آب باشزبان و شناخت حقیقت قسمت دتوسعه برخی شغل ها با هوش ضررهای مصرف شکر و قند بر گزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنجهش های ژنتیکی غیر تصادفابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات دريادو ویژگی انتزاع و قدرت تجاستفاده از انرژی خلالوب فرونتال یا پیشانی مغذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانمحدودیت های حافظه و حافظسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل و ریشه ی مشترک خلقتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا جستجوی متن و تصویر به صوراحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قدژاوو یا آشناپنداریاضطراب و ترسمقابله ی منطقی با اعتراضرویا و کابوسهوش مصنوعی و کشف زبان هایبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان مرکز خنده در کجای مغز استسندرم پیریفورمیستئوری جدید، ویران کردن گعادت همیشه خوب نیستپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علحلقه های اسرارآمیزادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیداروهای ام اسبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز روزهای سختهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ومسئولیت در برابر محیط زیسیاره ابلهانتاثیر کپسول نوروهرب بر ستاثیر ویتامین دی بر بیماآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت 67ارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه آن شکری که می خوریمداروی ضد چاقیبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریاضیات یک حس جدید استتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهمعجزه ی علمساختار شبکه های مغزی ثابتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت پنجاهاز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر توانایی اجزاي بدر والنتاین کتاب بدید همبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترادیوی مغز و تنظیم فرکانتمرکز و مدیتیشنکیست کلوئید بطن سومسردرد و علتهای آنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنچت جی پی تیدرمان پوکی استخوانبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تمنتظر نمان چیزی نور را بهزمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین خواب سالم عامل سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هادرک و احساسچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایمیدان مغناطيسي زمین بشر زیر فشار کووید چه باید کرتوهم فضای خالیشبکه های مصنوعی مغز به درگوشه بیماری اتوزومال رسستری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکامل تا مغز از مغز تا قانون گذاری و تکاملدردی که سالهاست درمان نشنظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک مماه رجبزبان و شناخت حقیقت قسمت ستوصیه های سازمان بهداشت ضررهای شکر بر سلامت مغزگزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای دو بیماری روانی خود بزرگ استفاده از سلول های بنیالوتیراستامرفتار مانند بردههمیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادمخچه فراتر از حفظ تعادلسفری به آغاز کیهانتکامل ابزار هوش ، راه پر علم به ما کمک میکند تا موپیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایجستجوی هوشیاری در مغز مااخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عدگرگونی های نژادی و تغییاطلاع رسانی اینترنتیمقابله با کرونا با علم اسرویا و خبر از آیندههوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ چیستسندرم پس از ضربه به سرتا 20 سال آینده مغز شما به عادت کن خوب حرف بزنیپرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهحمله ویروس کرونا به مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید داروهای تغییر دهنده ی سیبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز روش مقابله مغز با محدودیبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندمستند جهان متصلسیاره ابلهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سصفحه اصلیآیندهایمان به رویاحس و ادراک قسمت 74ارتباط غیرکلامی بین انساچگونه انتظارات بر ادراک داروی ضد تشنج با قابليت تبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت ریسدیپلام تنها داروی تایتقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابمعجزه ی علم در کنترل کرونسازگاری با محیط بین اجزاتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود دارداکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت پنجاه و یاز واقعیت امروز تا حقیقتنگاهت را بلند کندر یک فراکتال هر نقطه مرکبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراز تغییرتمرکز بر هدفکاهش مرگ و میر ناشی از ابسردرد تنشنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابنتایج نادانی و جهلدرمان ام اس(مولتیپل اسکلباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیمنحنی که ارتباط بین معرفزمان و صبرتو با همه چیز در پیوندیکریستال هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دخواب سالم عامل سلامتی و یاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغدرک کنیم ما همه یکی هستیمچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کامیدان های مغناطیسی قابل زیرفون داروی ضد ام استوهم فضای خالی یا توهم فضشبکیه های مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو جهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درخسته نباشی بابااز تکامل تا مغز، از مغز تقانون جنگلدرس گرفتن از شکست هانظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار ماپروتیلینزبان جانسوزتوصیه های غیر دارویی در سطلای سیاهگشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدو بار در هفته ماهی مصرف استفاده از سلول های بنیالوزالمعده(پانکراس)مصنوعرفتار وابسته به شکلهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل جریان همیشگی خلقتعلم بدون توقفپیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرحفره در مغزاخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتدانش قدرت استاطلاعات حسی ما از جهان، چملاحظه های اخلاقی دربارهرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانمرگ و میر پنهانسندرم سردرد به دلیل افت فتا بحر یفعل ما یشاعادت کردن به نعمتآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکحمایت از طبیعتارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک داروهای ضد بیماری ام اس وبه نادیدنی ایمان بیاورمنابع انرژی از نفت و گاز روش های صرفه جویی در ایجابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسمشکل از کجاستسیر آفرینش از روح تا مغز تاثیر کتامین در درمان پاسوالات پزشکیآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت 75ارتروز یا خوردگی و التهاچگونه به سطح بالایی از هوداروی ضد تشنج با قابليت تبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریشه های مشترک حیاتتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبمعجزه در هر لحظه زندگیستم با شعار قانون بدترین تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیاگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت پنجاه و داز کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا در کمتر از چند ماه سوش جدبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراست دستی و چپ دستیتمساح حد واسط میان مغز کوکاهش التهاب ناشی از بیماسردرد سکه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستنجات در راستگوییدرمان تومورهای مغزی با اباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر منشأ اطلاعات و آموخته ها زمان واقعیت است یا توهمتو با باورهایت کنترل میششکل های متفاوت پروتئین هکریستال زمان(قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیتاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهخواب عامل دسته بندی و حفطاز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باوردرک احساسات و تفکرات دیگچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانمیدان بنیادین اطلاعاتزیرک ترین مردمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شباهت مغز و کیهانگیلگمش باستانی کیستترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکامل تا مغز، از مغز تقانون جنگلدست آسماننظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقماجرای جهل مقدسزبان ریشه هایی شناختی استوصیه هایی در مصرف ماهیطوفان فقر و گرسنگی و بی سپمبرولیزوماب در بیماری چتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چجهشهای مفید و ذکاوتی که داتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیدو برابر شدن خطر مرگ و میاستفاده از سلول های بنیالیروپریم داروی ترکیبی ضدرفتار اجتماعی انسان، حاصهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه امخچه ابزاري که وظیفه آن فسلول های بنیادیتکامل داروینی هنوز در حاعلم در حال توسعهپیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنانرژی تاریکحق انتخاباختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل بدانش محدود به ابعاد چهاراطلاعاتی عمومی در مورد مملاحظات بیهوشی قبل از جررویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی الفاگوبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می تومرگ و میر بسیار بالای ناشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتابوهای ذهنیعادت دادن مغز بر تفکرآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انحوادث روزگار از جمله ویرارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلاداروی فامپیریدین یا نورلبه هلال بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی برای جلوگیری از بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهمشکلات نخاعیسیستم تعادلی بدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیامهای کاربرانآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستحس و ادراک قسمت چهلارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه باغبانی باعث کاهش داروی ضد تشنج توپیراماتبیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتامعرفت و شناختستم، بی پاسخ نیستتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده اگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش هوشیاری و اینکه چرا در آرزوهایت مداومت داشتهبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترجزخوانی هایی که امروز بتنفس هوازی و میتوکندریکاهش حافظه هرچند فرایندیسردرد عروقی میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمنخاع ما تا پایین ستون فقردرمان تشنجباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به منشاء کوانتومی هوشیاری ازمان پلانکتو باید نیکان را به دست بشکل پنجم مادهکریستال زمان(قسمت دوم)کریستال زمان(قسمت سوم)تاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مخودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بدرک تصویر و زبان های مخلتچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتمیدازولام در درمان تشنج زیست شناسی کل در جزء فراکتوهم چیستشباهت مغز با کیهان مادیگیاه بی عقل به سوی نور میترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکامل تا مغز، از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمدستورالعمل مرکز کنترل بینظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدماجرای عجیب گالیلهزبان شناسی مدرن در سطح سلتوضیحی ساده در مورد هوش مطوفان زیباییپنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستجوانان وطناتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عامدو برابر شدن خطر مرگ و میاستیفن هاوکینگ در مورد هلیس دگرامفتامین یا ویاسرقیبی قدرتمند در برابر مهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدل همه جانبه نگر ژنرالیسلول های بنیادی منابع و اتکامل داروینی هنوز در حاعلم راهی برای اندیشیدن اپیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توحقیقت قربانی نزاع بین بی اختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکدانش بی نهایتاطلاعاتی عمومی در مورد مممانتین یا آلزیکسا یا ابرویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز اممرگ انتقال است یا نابود شسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر فکر بر سلامتعارضه جدید ویروس کرونا سآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و حکمت الهی در پس همه چیزارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیداروی لیراگلوتیدبه کدامین گناه کشته شدندمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی ساده برای کاهش اتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندمشکلات بین دو همسر و برخیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وسایتهای دیگرآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت چهل و هفتارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه تکامل مغزهای کنونیدارویی خلط آوربیماری وسواسمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم تقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز فکر میکند مرگ برای دیستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصااگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز انفجار بزرگ تا انفجار چالش هوشیاری و اینکه چرا در آسمان هدیه های نادیدنبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترحم مصنوعیتنفس هوازی و میتوکندریکاهش دوپامین عامل بیماریسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خنخستین تمدن بشریدرمان جدید ALSبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستمهندسی ژنتیک در حال تلاش زمان به چه دلیل ایجاد میشتو تغییر و تحولیشکست حتمیشگفت نیست من عاشق تو باشمکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساخودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمدرک حقیقت نردبان و مسیری چرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردمکانیک کوانتومی بی معنی زیست، مرز افق رویداد هستتوهم وجودشباهت کیهان و مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث خطای ادراک کارمااز تکامل تا مغز، از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجوددغدغه نتیجه ی نادانی استنظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرماده ی تاریکزبان شناسی نوین نیازمند تیوتیکسن داروی ضد جنونطولانی ترین شبپول و شادیتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاجواب دانشمند سوال کننده اتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتدو سوی واقعیتاستیفن هاوکینگ در تفسیر لا اکراه فی الدینرموزی از نخستین تمدن بشرهندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل داروینی هنوز در حاعلم ساختن برج های چرخانپیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استحقیقت آنطور نیست که به نظاختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز داندانشمندان موفق به بازگرداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمن کسی در ناکسی دریافتم رویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده مرگ تصادفیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر مشاهده بر واقعیت بعدم توقف تکامل در یک انداآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سحافظه میتواند بزرگترین دارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیرداروی تشنجی دربارداریبه امید روزهای بهترمنابع انرژی از نفت و گاز روش جدید تولید برقتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونمشکلات روانپزشکی پس از سسکوت و نیستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک قسمت چهل و هشتارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه جمعیت های بزرگ شکل داستانها و مفاهیمی اشتبابیماری کروتز فیلد جاکوبمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم ضد التهابیتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری مغز قلبسخن و سکوتتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت بیست و چهاز بحث های کنونی در ویروسچالش هوشیاری و اینکه چرا در آستانه ی موج پنجم کوویبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترحم مصنوعیتنفس بدون اکسیژنکاهش سن بیولوژیکی، تنها سعی کن به حدی محدود نشویتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغیینخستین تصویر از سیاهچالهدرمان جدید میگرن با انتی بار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدمهربانی، شرط موفقیتزمان شگفت انگیزتو جهانی هستی که خودش را شگفت انگیز بودن کیهانکشف مکانیسمی پیچیده در بتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دخودروهای هیدروژنیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهدرک دیگرانچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهمکانیزمهای دفاعی در برابزاوسکا درمان گوشرتوهم وجودشباهت زیاد بین سلول هاي عگیرنده باید سازگار با پیتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتخطای حساز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از آغازذهن ما از در هم شکستن منبهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که ماده ی خالیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تیک و اختلال حرکتیطی یکصد هزار سال اخیر هرچپوست ساعتی مستقل از مغز دتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتجوسازی مدرناثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختندولت یا گروهکاستخوان های کشف شده، ممکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟رمز و رازهای ارتباط غیر کهندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندمدل هولوگرافیک تعمیم یافسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل داروینی هنوز در حاعلایم کمبود ویتامین E را پیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عحقیقت افراداختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستدانشمندان نورون مصنوعی ساعتماد به خودمنابع انرژي پاک سرچشمه حرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداوممرگی وجود نداردسوخت هیدروژنی پاکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعدم درکآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنداروی جدید ALSبه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز روش صحبت کردن در حال تکامتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی کلام و زبان، گنجینه ای بسمشکلات روانپزشکی در عقب سکته مغزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک قسمت چهل و دومارزش خود را چگونه میشناسچگونه جمعیت های بزرگ شکل دخالت در ساختار ژنهابیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسخن پاک و ثابتتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچالش دیدگاه های سنتی در بدر درمان بیماری مولتیپل بیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتنها مانع در زندگی موارد کایروپاکتیک چیستشلیک فراموشیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در نخستین روبات های زنده ی جدرمان جدید کنترل مولتیپلبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازامولتیپل اسکلروز در زنان زندگی هوشمند در خارج از زتو دی ان ای خاص ميتوکندريمواد کوانتومی جدید، ممکنزندگی بی دودتو در میانه ی جهان نیستی شگفت زده و حیران باشکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنخورشید مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرتدرک درست از خود و هوشیاریچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما انسانها چه اندازه نزدزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوهم بی خداییشباهت زیاد بین سلول هاي عگالکانزوماب، دارویی جدیتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جخطر آلودگی هوااز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از انفجار بزرگذهن چند جانبه نیازمند نگهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرماده ای ضد التهابیزبان، وسیله شناسایی محیطتیروفیبان موثر در سکته ی طبیعت موجی جهانپوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجامعه ی آسمانیاثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدوچرخه سواری ورزشی سبک و استروژن مانند سپر زنان دلایو دوم دکتر سید سلمان فرمز پیشرفت تواضع است نه طهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریمدل های ریز مغز مینی برینسلولهای ایمنی القا کنندهتکامل زبانعلایم کمبود ویتامین E را پیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملحقیقت اشیااختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هادانشمندان یک فرضیه رادیکاعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیمراحل ارتقای پله پله کیهسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر نگاه و مشاهده ناظر عسل طبیعی موثر در کنترل بآموزش نوین زباناولین دروغحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیداروی جدید s3 در درمان ام به بالاتر از ماده بیندیشمنابع بی نهایت انرژی در دروشهای نو در درمان دیسک بتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانمشاهده گر جدای از شیء مشاسال سیزده ماههتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک قسمت چهل و سوماز فرد ایستا و متعصب بگذرچگونه حافظه را قویتر کنیدر مانهای کمر دردبیماری آلزایمر، استیل کومنبع هوشیاری کجاست قسمت53رژیم غذایی ضد التهابیتلاش هایی در بیماران قطع کودک ایرانی که هوش او از مغز مانند تلفن استسختی ها رفتنی استتاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت بیست و دواز تلسکوپ گالیله تا تلسکچاالش ها در تعیین منبع هودر سال حدود 7 میلیون نفر بیوگرافیهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرساناها و ابر رساناها و عتنها در برابر جهانکار با یگانگی و یکپارچگیشلیک فراموشیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیارینرمش های مفید برای درد زادرمان جدید سرطانبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وهستي مادي ای که ما کوچکترموجود بی مغزی که می تواندزندگی در جمع مواردی را برتوقف؛ شکستشگفتی های زنبور عسلکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسخوش قلبی و مهربانیاز تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استدرک عمیق در حیواناتنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدزبان چهار حرفی حیات زمینتوهم تنهاییشجاعت و ترسگام کوچک ولی تاثیرگذارترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اخطرات هوش مصنوعیاز روده تا مغزقدم زدن و حرکت دید را تغیذهن هوشیار در پس ماده ی مهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتماده، چیزی بیش از یک خلا سفر فقط مادی نیستتکنولوژی جدید که سلول هاطبیعت بر اساس هماهنگیپیموزایدتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاجاودانگی مصنوعیاثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردردورترین نقطه ی قابل مشاهاسرار آفرینش در موجلبخند بزن شاید صبح فردا زرمز بقای جهش ژنتیکیهندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قمدیون خود ناموجودسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل زبانعلت خواب آلودگی بعد از خوپیشرفتی مستقل از ابزار هجهل مقدسانسان ها می توانند میدان حقیقت تنها چیزی است که شااختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری دانشمندان ژنی از مغز انساعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز روان سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دمرز مرگ و زندگی کجاستسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر نگاه انسان بر رفتاعشق درونی به یگانگی خلقتآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیحافظه و اطلاعات در کجاستارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستداروی جدید میاستنی گراویبه خودت مغرور نشومنابع جدید انرژیروشهای شناسایی قدرت شنواتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردمشاهده آینده از روی مشاهسانسور از روی قصد بسیاری تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالحس و ادراک قسمت نهماز مخالفت بشنونگاه محدود و تک جانبه، مشدر محل کار ارزش خودت را ببیماری الزایمرهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمرژیم غذایی ضد دردتلاشی برای درمان قطع نخاکودکان میتوانند ناقل بی مغز مادران و کودکان در زمسرنوشتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آاگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکنیکی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویدرمان های اسرار آمیز در آبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشته نوروایمونولوژی و نقتنبیه چقدر موثر استکاربرد روباتهای ريزنانوشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تنرمش های مفید در سرگیجهدرمان سرطان با امواج صوتبازگشت به ریشه های تکاملدرمانهای بیماری پارکینسبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال موجودات مقهور ژنها هستندزندگی در سیاهچالهتولید مثل اولین ربات های شانس یا تلاشکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاخوشبختی دور از رنج های ماز تکینگی تا مغز- از مغز قفس ذهندرگیری قلب در بیماری ویرنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برما اکنون میدانیم فضا خالزبان نیاز تکاملی استتوهم جدایی و توهم علمشرکت نورالینک ویدیویی ازگامی در درمان بیماریهای ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان ریز و درشتابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ادفاع در برابر تغییر ساختاز سایه بگذرقدرت مردمذهن تو همیشه به چیزی اعتقهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توماشین دانشسفر نامه سفر به بم و جنوب تکنولوژی جدید که سلول هاطعمه ی شبکه های ارتباط اجپیموزایدتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدجایی خالی نیستاثرات مفید روزه داریچند جهانیديدن با چشم بسته در خواب اسرار بازسازی اندام هالحظات خوش با کودکانرمز جهانهنر حفظ گرهبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریمدیریت اینترنت بر جنگسلام تا روشناییتکامل زبان انسان از پیشیعماد الدین نسیمی قربانی پاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استحقیقت خواب و رویااختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخدانشمندان پاسخ کوانتومی بقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز روبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویامرز بین انسان و حیوان کجاسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر نگاه انسان بر رفتاعصب حقوق نورولووآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شحباب های کیهانی تو در توارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجداروی جدید برای میاستنی به دنبال رستگاری باشمناطق خاصی از مغز در جستجروشی برای بهبود هوش عاطفتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانامطالبه ی حق خودسانسور بر بسیاری از حقایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک قسمت چهارماز نخستین همانند سازها تنگاه انسان محدود به ادرادر چه مرحله ای از خواب ، ربیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه فراری نیستتلاشی تازه برای گشودن معکودکان خود را مشابه خود تمغز چون ابزار هوش است دلیسریع دویدن مهم نیستتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آاگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز و از مغز ناتوانی در شناسایی چهره درمان های بیماری آلزایمربیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز فرایندی پیچیده اتهدیدهای هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسخفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتنرمشهای مهم برای تقویت عچرا ماشین باید نتایج را پدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنموسیقی نوزندگی زمینی امروز بیش از تولید یا دریافت علمشاهکار قرنکشتن عقیده ممکن نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همخانه ی تاریکاز تکینگی تا مغز- از مغز قلب و عقلدرگیری مغز در بیماری کوینزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما از اینجا نخواهیم رفتزبان و کلمه حتی برای کسانتوهم جسمشربت ضد خلطگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیجهان شگفت انگیزابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از دقیق ترین تصاویر از مغز ااز علم جز اندکی به شما داقدرت کنترل خودذهن خود را مشغول هماهنگیهمه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدمبانی ذهنی سیاه و سفیدسفر به مریخ در 39 روزتکینگیظهور امواج مغزی در مغز مصپیچیدگی های مغزمگستعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیجاذبهاثرات مضر ماری جواناچند جهانیدی متیل فومارات(زادیوا)(اصل بازخوردلرزش ناشی از اسیب به عصبرمز جهان خاصیت فراکتالهنر رها شدن از وابستگیبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنمداخله ی زیانبار انسانسلسله مباحث هوش مصنوعیتکامل ساختار رگهای مغزی عوامل موثر در پیدایش زباپختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشحقیقت در علم، هرگز نهایی اختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهدانشمندان اولین سلول مصنبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز روبات کیانهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، سیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر ویتامین دی بر بیماعضلانی که طی سخن گفتن چقدآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدحد و مرزها توهم ذهن ماستارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایداروی جدید برای ای ال اسبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان قطع نختفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنمطالبی در مورد تشنجساهچاله ها تبخیر نمیشودتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیحس و ادراک قسمت نوزدهماز نخستین همانند سازها تنگاه از بیرون مجموعهدر ناامیدی بسی امید استبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رتلاشی جدید در درمان ام اسکودکان را برای راه آماده مغز چگونه صداها را فیلتر سریعترین کامپیوتر موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه اپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تنادیدنی ها واقعی هستنددرمان های جدید میگرنبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز علت تمایل انسان بتو یک معجزه ایکتاب گران و پرهزینه شد ولشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرخلا، حقیقی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازفتون های زیستیچرا مغز انسان سه هزار سالدروغ نگو به خصوص به خودتبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیموسیقی هنر مایع استزندگی زودگذرتولید پاک و فراوان انرژیشاهکار شش گوشگل زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده خانواده پایداراز تکینگی تا مغز- از مغزتقلب دروازه ی ارتباطدرگیری مغز در بیماران مبنسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهما اشیا را آنطور که هستندزبان و بیان نتیجه ساختماتوهمات و شناخت حقیقتشش مرحله تکامل چشمگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در اجهانی که نه با یک رخداد و ابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت ادل به دریا بزنازدواج های بین گونه ای، رقدرت انسان در نگاه به ابعذهن سالمهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنمباحث مهم حس و ادراکسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل فردی یا اجتماعیعقل مجادله گرپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایجاذبه و نقش آن در شکلگیریاجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتدین، اجباری نیستاصل علت و تاثیرلرزش عضله یا فاسیکولاسیورنگ کردن، حقیقت نیستهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعمدارک ژنتیکی چگونه انسانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتکامل شناخت انسان با کشفعوامل ایجاد لغت انسانی و پروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاحقیقت راستین انسان علم بادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکاندانشمندان تغییر میدان مغبلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز روح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستمزایای شکلات تلخ برای سلسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر ویروس کرونا بر مغز غم بی پایانآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یحریص نباشارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنداروی جدید برای دیابتبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان نابینتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منامطالعه ای بیان میکند اهدسایه را اصالت دادن، جز فرتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک قسمت هفتماز نخستین همانند سازها تنگاه از دور و نگاه از نزددر هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رتمایل زیاد به خوردن بستنکوری گذرای ناشی از موبایمغز ناتوان از توجیه پیداسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،درمان های جدید در بیماری بیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد در سختی استتو یک جهان در مغز خودت هسکتاب زیست شناسی باورشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسخلا، خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورچرا مغزهای ما ارتقا یافت دریای خدابحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشمیهمانهای ناخوانده عامل زندگی، مدیریت انرژیتولید سلولهای جنسی از سلشاید گوشی و چشمی، آماده شگلوله ی ساچمه ایتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشجهان های بسیار دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهخار و گلاز تکینگی تا مغز، از مغز قلب روباتیکدرگیری مغزی در سندرم کوونسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستما به جهان های متفاوت خودزبان و بیان، در سایه پیشرتوپیراماتششمین کنگره بین المللی سگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریجهانی که از یک منبع، تغذیابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت ادلایلی که نشان میدهد ما باسکار، لگوی هوشمندقدرت ذهنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کرونامجموعه های پر سلولی بدن مسفر دشوار اکتشافتکامل مادی تا ابزار هوشمعقلانیت بدون تغییرپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدجدایی خطای حسی استاجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که مانندید تو همیشه محدود به مقداصل عدم قطعیت از کوانتوم لزوم سازگاری قانون مجازارنگین کمانهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردمروری بر تشنج و درمان هایسم زنبور ، کلیدی برای وارتکامل، نتیجه ی برنامه ریعواملی که برای ظهور لغت اپروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودحقیقت غیر فیزیکیاداراوون تنها داروی تایینور دروندانشمندان روش هاي جدیدی بلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز روح رهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی مسمومیت دانش آموزان، قماسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر ژنها بر اختلالات خغم بی پایانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یحرکت چرخشی و دائمی کیهانچگونه مغز پیش انسان یا همداروی جدید ضد میگرنبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان سکته متفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعماری، هندسه ی قابل مشاساخت شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت هفدهماز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگدر هم تنیدگی کوانتومیبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکی غایب شدی تا نیازمند دلمغز و اخلاقسرگردانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تنازوکلسیندرمان های رایج ام اسبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمز گهواره تا گورتو کز محنت دیگران بی غمیکتاب طبیعت در قالب هندسهشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از درمان های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیوتونیک دیستروفیزونیسومایدتولترودینشاید درست نباشدگلوئونتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نخارق العاده و استثنایی باز تکینگی تا مغز، از مغز قلب را نشکندرگیری مغزی در سندرم کوونشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستما با کمک مغز خود مختاريمزبان و تکلم برخی بیماریهتوانایی مغز و دیگر اجزای صبر بسیار بایدگذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتجهانی در ذهنابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزدنیای شگفت انگیز کوانتوماساس انسان اندیشه و باور قدرت عشقذره ی معین یا ابری از الکهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شمحل درک احساسات روحانیسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومعقیده ی بی عملپیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیجریان انرژی در سیستم های احیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعدامدیدن خدا در همه چیزاصول انجام برخی نرمش ها دلزوم سازگاری قانون مجازارهبر حقیقیهورمون شیرساز یا پرولاکتبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختمرکز هوشیاری، روح یا بدن سماگلوتید داروی کاهش دهنتأثیر نگاه انسان بر رفتاعوارض ازدواج و بچه دار شدپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزحقیقت غیر قابل شناختادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می تواندانشمندان روشی برای تبدیبنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقمسیر دشوار تکامل و ارتقاسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر کلام در آیات کلام بغیرقابل دیدن کردن مادهآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمحس چشایی و بویاییچگونه هموساپينس بر زمین داروی جدید ضد الزایمربوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ريتوکسيمب در درمان ام استفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد دمعنی روزهساخت شبکه عصبی با الفبای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت هجدهماز نشانه ها و آثار درک شدنگاه حقیقی نگاه به درون ادر هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه انسان شدن، راه رفتن وتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیهان خود را طراحی میکندمغز و اخلاقسربازان ما محققا غلبه می تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی ابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد درمان های علامتی در ام اسبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری در کجاست؟ قزمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی کتاب، سفری به تاریخشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشمغط یک گیرنده استخم شدن فضا-زماناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز میگرن و پروتئین مرتبط با زونا به وسیله ویروس ابله تومورها و التهاب مغزی عاشب سیاه سحر شودگمان میکنی جرمی کوچکی در تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای خبر مهم تلسکوپ هابلاز تکینگی تا مغز، از مغز قیچی ژنتیکیدرگیری اعصاب به علت میتونشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتما بخشی از این جهان مرتبطزبان و شناخت حقیقت قسمت چتوازن مهمتر از فعالیت زیصرع و درمان های آنگذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالجهان، تصادفی نیستابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات دريادنیا، هیچ استاستفاده از مغز، وزن را کمقطار پیشرفتذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دمحل درک احساسات روحانی دسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل چشمعلم و ادراک فقط مشاهده ی پیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استجریان انرژی در سیستم های احیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماصول توسعه ی یک ذهن کامللزوم عدم وابستگی به گوگل روی و منیزیم در تقویت استهوش فوق العاده، هر فرد اسبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشمرکز حافظه کجاستسندرم کووید طولانیتئوری تکامل امروز در درمعید نوروز مبارکپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصحقایق ممکن و غیر ممکنادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهدائما بخوانبه قفس های سیاهت ننازمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هومسئول صیانت از عقیده کیسسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر کپسول نوروهرب بر نغرور و علمآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک (قسمت اول )ارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه هوشیاری خود را توسداروی سل سپتبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت ریه زغالیتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دمعادله ها فقط بخش خسته کنساختن آیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت هشتماز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاه دوبارهدر هم تنیدگی کوانتومی و دبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه بی شکستتمدن بشری و مغز اخلاقیکیهانِ هوشیارِ در حال یامغز و سیر تکامل ان دلیلی سردرد میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومدرمان ژنتیکی برای نوآوریبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحیکتابخانهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیخونریزی مغز در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستدرک فرد دیگر و رفتارهای اچرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس میگرن سردردی ژنتیکی که بزیباترین چیز در پیر شدنتومورهای نخاعیشبیه سازی میلیون ها جهان گنجینه ای به نام ویتامین تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزخدا موجود استاز تکینگی تا مغز، از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرختان اشعار زمیننظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازما تحت کنترل ژنها هستیم یزبان و شناخت حقیقت قسمت اتوسعه هوش مصنوعی قادر اسضرورت زدودن افکارگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروجهش های ژنتیکی مفید در ساابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات دريادندان ها را مسواک بزنید تاستفاده از هوش مصنوعی در لمس کوانتومیذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانمحدودیت چقدر موثر استسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل و ارتقای نگاه تا عمعلم و روحپیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندجریان انرژی در سیستم های احساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایدژا وو یا اشنا پنداریاصول سلامت کمرمقاومت به عوارض فشار خون رویا و واقعیتهوش مصنوعی می تواند بر احبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی مرکز حافظه کجاستسندرم گیلن باره به دنبال تئوری تکامل در پیشگیری و عامل کلیدی در کنترل کارآپروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادحل مشکلادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستداروهای مصرفی در ام اسبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری سلول های بنیادهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهمسئولیت جدیدسیاره ی ابلهانتاثیر کپسول نوروهرب بر تمقالاتآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک (قسمت دوم )ارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه واکسن کرونا را توزداروی ضد چاقیبی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریواستیگمینتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کاکنترل همجوشی هسته ای با همعجزه های هر روزهساختار فراکتال وجود و ذهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودایجاد احساساتحس و ادراک قسمت پنجماز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر قدرت بینایی درادر هر سوراخی سر نکنبیماری دویکهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترابطه تشنج و اوتیسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج کیست هیداتید مغزمغز کوانتومیسردرد میگرن در کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای چت جی پی تیدرمان پوکی استخوانبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع خواب و رویازمان چیستتو افق رویداد جهان هستیکجای مغز مسئول پردازش تجشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قد