دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انرژی تاریک

انرژی تاریک، نامی برای نیروی اسرار آمیزی است که سبب می‌شود سرعت توسعه جهان ما- به جای آنکه کاهش یابد- شتاب پیدا کند. این، بر خلاف چیزی است که یک نفر ممکن است از جهانی تصور کند که از انفجار بزرگ شروع شده است.
انرژی تاریک، ۶۸درصد جهان قابل مشاهده را شکل می دهد ولی ما هنوز نمی دانیم، چیست.👇🏿

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [3/11/2022 9:02 PM]
ناشناخته ای به نام انرژی تاریک!
پیوند ماده و انرژی و تبدیل آنها به هم، هرچند در ابتدا ممکن است ساده به نظر برسد ولی وقتی توجه شود که حدود ۹۶درصد جهان ما قابل شناسایی نیست و جز وجودی اسرارآمیز برای ما نیست، پیچیده می‌شود.
آیا تسلط بر این ماده و انرژی تاریک، ممکن است؟
قدرت انسان بر این ماده و انرژی- که امروز در دسترس نیست- دروازه ی جدیدی را به سوی زندگی سالم تر و قدرتمندتر می‌گشاید.
انسان امروز با کشف چیزی حدود ۴درصد کیهان، به سادگی می‌تواند همه ی کره ی زمین را متلاشی کند و با تهدید جنگ هسته ای، صداها را سرکوب کند و خودنمایی نماید. طبیعی است تسلط بر ۹۶ درصد ناشناخته، میتواند معادله را به کل تغییر دهد.
انرژی تاریک، نامی برای نیروی اسرار آمیزی است که سبب می‌شود سرعت توسعه جهان ما- به جای آنکه کاهش یابد- شتاب پیدا کند. این، بر خلاف چیزی است که یک نفر ممکن است از جهانی تصور کند که از انفجار بزرگ شروع شده است.
انرژی تاریک، ۶۸درصد جهان قابل مشاهده را شکل می دهد ولی ما هنوز نمی دانیم، چیست.
ما می‌دانیم چیزی در آنجا وجود دارد زیرا چگونه بر توسعه ی جهان، تاثیر می‌گذارد؟ انرژی تاریک و ماده ی تاریک با هم حدود ۹۶٪جهان قابل مشاهده را تشکیل می‌دهد.
سایت فیسبوک secrets of universe


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکتاب گران و پرهزینه شد ولدانشمندان روش هاي جدیدی انگشت ماشه ایزندگی بی دودارتوکين تراپی روشی جديد ماجرای جهل مقدسعوامل ایجاد لغت انسانی و بیوگرافینوار مغز مشاهده ی غیر مستتیوتیکسن داروی ضد جنونهوشیاری کوانتومیجواب دانشمند سوال کننده گمان میکنی جرمی کوچکی در دخالت در ساختار ژنهافرایند حذف برخی اجزای مغاولین سلول مصنوعیزبان و تکلم برخی بیماریهارزش حقیقی زبان قسمت سوممدارک ژنتیکی چگونه انسانسوالات پزشکیبحث درباره پیدایش و منشا چگونه مغز پیش انسان یا همتکامل ساختار رگهای مغزی هستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت راستین انسان علم بگشایش دروازه جدیدی از طردرمان های جدید در بیماری قدرت عشقایا ابزار هوشمندی یا مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکنیکی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدبخش بزرگتر کیهان ناشناختنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر نواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت چهل و هفتپیشرفتی مستقل از ابزار هدرک احساسات و تفکرات دیگملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرخی اصول سلامت کمرنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا ممکن است موش کور بی مذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز- از مغز مغز از بسیاری حقایق می گربزرگ شدن تقریبا ناگهانی نشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیام منفرد نورون مغزی خفاش با شیوع همه گیری جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخرویا بخشی حقیقی از زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از سردرد عروقی میگرناستفاده از سلول های بنیانقش مهاجرت در توسعه نسل اتقلید مرحله ای نسبتا پیشهندسه ی پایه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر خبر مهم تلسکوپ هابلکل اقیانوس در یک ذرهآیا راهی برای رفع کم آبی روشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشگفتی های زنبور عسلابعاد اضافه ی کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد منقش حفاظتی مولکول جدید دتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های ديدن با چشم بسته در خواب کودکان خود را مشابه خود تافتخار انسانراه فراری نیستاخلاق و علوم اعصابمیگرن سردردی ژنتیکی که بضررهای مصرف شکر و قند بر بیماری های مغز و اعصاب و نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتولید سلولهای جنسی از سلتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهل مقدسکتاب زیست شناسی باوردانشمندان روشی برای تبدیفلج نخاعی با الکترودهای انگشت نگاری مغز نشان میدزندگی زمینی امروز بیش از ارتباط میکروب روده و پارماده ی تاریکعواملی که برای ظهور لغت ابیان ژن های اسکیزوفرنی دنوار مغز در فراموشی هاتکنولوژی جدید که سلول هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیجوسازی مدرنگنجینه ای به نام ویتامین در مانهای کمر دردفرد حساس از نظر عاطفی و باوکرلیزوماب داروی جدید شزبان و شناخت حقیقت قسمت چارزش خود را چگونه میشناسمروری بر تشنج و درمان هایپیامهای کاربرانبحثي درباره هوش و تفاوتهچگونه هموساپينس بر زمین تکامل شناخت انسان با کشفهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت غیر فیزیکیپمبرولیزوماب در بیماری چدرمان های رایج ام اسلمس کوانتومیایا بیماری ام اس (مولتیپسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز و از مغز مسئولیت در برابر محیط زیبخش دیگری در وجود انسان هنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر کپسول نوروهرب بر تواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت چهل و هشتپاسخ گیاهان در زمان خورددرک تصویر و زبان های مخلتممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمبرخی بیماری ها که در آن بچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت بیست و چهآیا ما تنها موجودات زنده ذهن سالممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز به تنهایی برای فرهنگ بزرگترین خطایی که مردم منشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان خلاصه ای از مطالب همایش مآیا احتمال دارد رویا از آرویا تخیل یا واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هنقش میدان مغناطیسی زمین تقلید از روی طبیعتهندسه ی رایج کیهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر خدا موجود استکلام و زبان، گنجینه ای بسآیاما مقهور قوانین فیزیکروشهای شناسایی قدرت شنوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشاهکار قرناتفاق و تصادفاعداد بینهایت در دنیای منقش حیاتی تلومر دی ان آ دتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آمدی متیل فومارات(زادیوا)(کوری گذرای ناشی از موبایافراد آغاز حرکت خودشان رراه های جدید برای قضاوت راخلاق پایه تکامل و فرهنگمیگرن شدید قابل درمان اسضررهای شکر بر سلامت مغزبیماری وسواسنقشه های مغزی جدید با جزیتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان فراکتالکتاب، سفری به تاریخداروهای مصرفی در ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آناندوهگین نباش اگر درب یا زندگی زودگذرارتباط ماده و انرژیماده ی خالیعوارض ازدواج و بچه دار شدبیست تمرین ساده برای جلونوار مغز در تشخیص بیماری تکنولوژی جدید که سلول هاهیچ کاری نکردن به معنی چیجاودانگی مصنوعیگویید نوزده و ایمنی ساکتدر محل کار ارزش خودت را بفرضیه ای جدید توضیح میدهايندگان چگونه خواهند دیدزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز نخستین همانند سازها تمرکز هوشیاری، روح یا بدن سایتهای دیگربحثی جالب درباره محدودیتچگونه هوشیاری خود را توستأثیر نگاه انسان بر رفتاو هر کس تقوای خدا پیشه کنحقیقت غیر قابل شناختپنج اکتشاف شگفت آور در مودرمان های علامتی در ام اسلوب فرونتال یا پیشانی مغایا بدون زبان میتوانیم تسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلبرنامه و ساختار پیچیده مچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و دومپختگی پس از چهل سالگي به درک حقیقت نردبان و مسیری منابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیبرخی بیماری های خاص که بدچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاهخواری بر رشد و واکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت بیست و یکآیا مغز تا بزرگسالی توسعذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز- از مغزتمغز برای فراموشی بیشتر کبزرگترین درد از درون است نظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک آلل ژنتیکی که از نئاندخلاصه ای از درمان های جدیآیا احتمال دارد رویا از آرویا حقی از طرف خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر نقش محیط زندگی و مهاجرت دتقویت استخوان در گرو تغذهندسه بنیادینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیخطا در محاسبات چیزی کاملکلرال هیدرات برای خوابانآب زندگی است قسمت چهارمروشی برای بهبود هوش عاطفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشاهکار شش گوشاتوبان اطلاعات و پلِ بینبقای حقیقی در دور ماندن انقش خرچنگ های نعل اسبی درتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهدید تو همیشه محدود به مقدکی غایب شدی تا نیازمند دلافزایش قدرت ادراکات و حسراه های جدید برای قضاوت راختلال خواب فرد را مستعد میدان مغناطيسي زمین بشر طلای سیاهبیماری گیلن باره و بیماربیماری ای شبیه آلزایمر و توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان هوشیارکتابخانهداروهای ام اسفلج خواباندام حسی، درک از بخش هایزونیسومایدارتباط متقابل با همه ی حیمبانی ذهنی سیاه و سفیدعید نوروز مبارکبیش از نیمی از موارد انتقنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل مادی تا ابزار هوشمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجاذبهگوشه بیماری اتوزومال رسسدر چه مرحله ای از خواب ، رفضای قلب منبع نبوغ استايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت داز نخستین همانند سازها تمرکز حافظه کجاستبحثی در مورد نقش ویتامين چگونه واکسن کرونا را توزتئوری تکامل امروز در درموفور و فراوانیحقایق ممکن و غیر ممکنپوست ساعتی مستقل از مغز ددرمان ژنتیکی برای نوآوریلوتیراستامایا تکامل هدفمند استسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیبرنامه ی مسلط ژنها در اختچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و سومپروژه ی ژنوم انسانیدرک عمیق در حیواناتمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر برخی توجهات در ببمار پارچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر انتخاب از طرف محیط واکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و دوآیا همه جنایت ها نتیجه بیذره ی معین یا ابری از الکمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک جهش ممکن است ذهن انسانخونریزی مغز در سندرم کووآیا برای تولید مثل همیشه رویاها از مغز است یا ناخومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکنقش نگاه از پایین یا نگاهتقویت سیستم ایمنیهندسه در پایه ی همه ی واکتاریخ همه چیز را ثبت کردهخطا در محاسبات چیزی کاملکمردردآب زندگی است قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشاید درست نباشداتوسوکسیمایدبلندی در ذهن ما درک بلندینقش داروهاي مختلف معروف تنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهدیدن خدا در همه چیزکیهان خود را طراحی میکندافزایش مرگ و میر سندرم کوراه پیروزی در زندگی چیستاختلال در شناسایی حروف و میدان های مغناطیسی قابل طوفان فقر و گرسنگی و بی سبیماری ای شبیه ام اس مولتنقص در تشخیص هیجانات عامتوهم چیستهوش مصنوعی به شناسایی کاجهان یکپارچهکجای مغز مسئول پردازش تجداروهای تغییر دهنده ی سیفلج خواب چیستانرژی تاریکزونا به وسیله ویروس ابله ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمباحث مهم حس و ادراکعامل کلیدی در کنترل کارآبیشتر کمردردها نیازی به نورون هاي مصنوعی می توانتکامل مداومهیچگاه از فشار و شکست نترجاذبه و نقش آن در شکلگیریگوشت خواری یا گیاه خواریدر هم تنیدگی مرزها و بی مقلب و عقلايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز نخستین همانند سازها تمرکز حافظه کجاستبحثی در مورد نقش کلسیم و چگونه آن شکری که می خوریمتئوری تکامل در پیشگیری و وقت نهيب هاي غير علمي گذشحمله ویروس کرونا به مغزپیموزایددرمان ام اس(مولتیپل اسکللوزالمعده(پانکراس)مصنوعایجاد احساساتسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کتامین در درمان پاواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت نهمپروژه ی ژنوم انسانیدرگیری قلب در بیماری ویرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیدابرخی توصیه ها برای واکسیچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر احتمالی عصاره تغلیواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و سوآیا هوش مصنوعی می تواند نذرات کوانتومی زیر اتمی قمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعبسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک رژیم غذایی جدید، می توخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویاهای پر رمز و حیرتی درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دنقش نظام غذایی در تکامل متلقین اطلاعات و حافظههوموارکتوس ها ممکن است دتازه های اسکیزوفرنی(جنوخطر آلودگی هواکمردرد ناشی از تنگی کاناآب زندگی است قسمت دومروشی جدید در درمان نابینمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشبیه سازی میلیون ها جهان اثر مضر مصرف طولانی مدت ربلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش ذهن و شناخت در حوادث تنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیددژا وو یا اشنا پنداریکیهانِ هوشیارِ در حال یاافزایش سرعت پیشرفت علوم رابطه تشنج و اوتیسماختلال در شناسایی حروف و میدازولام در درمان تشنج طی یکصد هزار سال اخیر هرچظهور امواج مغزی در مغز مصبیماری اسپینال ماسکولار نقطه بی بازگشتتوهم بی خداییهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان یکپارچهکرونا چه بر سر مغز می آورداروهای ضد بیماری ام اس وفلج دوطرفه عصب 6 چشمانرژی تاریک که ما نمی توزیباترین چیز در پیر شدنارتباط هوش ساختار مغز و ژمجموعه های پر سلولی بدن معادت کردن به نعمتبا هوش مصنوعی خودکار روبنورون های ردیاب حافظهتکامل چشمهیپرپاراتیروئیدیسمجدایی خطای حسی استگیلگمش باستانی کیستدر هم تنیدگی کوانتومیقیچی ژنتیکیای نعمت من در زندگیمزبان ریشه هایی شناختی اساز نخستین همانند سازها تمرکز خنده در کجای مغز استبحثی در مورد حقیقت فضا و چگونه انتظارات بر ادراک تا 20 سال آینده مغز شما به وقتی فهمیدی خطا کردی برگحمایت از طبیعتپیموزایددرمان تومورهای مغزی با الیس دگرامفتامین یا ویاسایرادهای موجود در خلقت بسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبرین نت به جای اینترنتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت چهارمپرواز از نیویورک تا لوس آدرگیری مغز در بیماری کویمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی برخی درمان های Spinal Muscular Atچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر ترکیبات استاتین (سواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت بیستمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذرات کوانتومی زیر اتمی قمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالشهای پیش روبعد از کرونانظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکیکی از علل محدودیت مغز امخواب سالم عامل سلامتیآیا تکامل و تغییرات ژنتیرویای شفافمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجنقش نظریه تکامل در شناساتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی می تواند بر احتازه های بیماری پارکینسوخطرات هوش مصنوعیکمردرد و علل آنآب زندگی است قسمت سومروشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری در کجاست؟(قشبیه سازی سیستم های کواناثرات فشار روحی شدیدبه مغز خزندگان خودت اجازنقش روی و منیزیم در سلامتتنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی تعداد کلی ذهن ها در جهان دژاوو یا آشناپنداریافسردگی و اضطراب در بیماراز تغییراختلالات مخچهمکانیک کوانتومی بی معنی مکانیزمهای دفاعی در برابعقل مجادله گربیماری اضطراب عمومیچند نرمش مفید برای کمردرتوهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کنونی و مغز بزرگتریکریستال هاداروی فامپیریدین یا نورلفناوری هوش مصنوعی نحوه خانسان قدیم در شبه جزیره عزیباترین چیز در افزایش سارتباط انسانی، محدود به محل درک احساسات روحانیعارضه جدید ویروس کرونا سبا تعمق در اسرار ابدیت و نوروپلاستیسیتی چیستتکامل و ارتقای نگاه تا عمهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گیاه خواری و گوشت خوار کددر هم تنیدگی کوانتومی و پقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصای آنکه نامش درمان و یادشزبان شناسی مدرن در سطح سلاز نشانه ها و آثار درک شدمرگ چیستبحثی در مورد عملکرد لوب فچگونه به سطح بالایی از هوتا بحر یفعل ما یشاوقتی تو از یاد گرفتن باز حوادث روزگار از جمله ویرپیچیدگی های مغزمگسدرمان تشنجلا اکراه فی الدیناکسی توسین و تکامل پیش اسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب برای پیش بینی آینده مغز دچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت نوزدهمپرورش مغز مینیاتوری انسادرگیری مغز در بیماران مبمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟برخی روش های تربیتی کودکچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر حرکات چشم بر امواج واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت دهمآیا هوش ارثی دریافتی از پذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبعد از کرونانظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکیافته های نوین علوم پرده خواب سالم عامل سلامتی و یآیا جنین انسان، هوشمندی روان سالممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هانقش هورمون های تیروئید دتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی و کشف زبان هایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی دفاع در برابر تغییر ساختکمردرد با پوشیدن کفش مناآثار باستانی تمدن های قدريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع خواب و رویاشبکه های مصنوعی مغز به دراثرات مفید قهوهبه بالا بر ستارگان نگاه کنقش روزه داری در سالم و جتو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زدگرگونی های نژادی و تغییالکتروتاکسی(گرایش و حرکراست دستی و چپ دستیاختلالات حرکتی در انسانرجزخوانی هایی که امروز باختلالات صحبت کردن در انما انسانها چه اندازه نزدعلم و ادراک فقط مشاهده ی بیماری بیش فعالیچند جهانیتوپیراماتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت اولداروی لیراگلوتیدفیلمی بسیار جالب از تغییانسان ها می توانند میدان زیر فشار کووید چه باید کرارتباط از بالا به پایین ممحل درک احساسات روحانی دعدم توقف تکامل در یک انداباهوش ترین و با کیفیت ترینوروز یا روز پایانیتکامل ابزار هوش ، راه پر هاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گالکانزوماب، دارویی جدیدر هم تنیدگی کوانتومی و دقانون مندی نقشه ژنتیکی مایمپلانت مغزی کمک میکند زبان شناسی نوین نیازمند از نظر علم اعصاب یا نرووسمرگ و میر پنهانبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر مشاهده بر واقعیت بویتنام نوعی کرونا ویروس حافظه و اطلاعات در کجاست پیچیدگی های مغزی در درک زدرمان جدید میگرن با انتی لایو دوم دکتر سید سلمان فاگر میدانی مصیبت بزرگتر سلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشابرای اولین بار دانشمندانچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت هفتمآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی سلولهای عصبی در تلاچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر دوپامین و سروتونینوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت دوازدهمآیا هوش سریعی که بدون احسرفتار اجتماعی انسان، حاصمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگترین مصرف کننده بعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید دخواب عامل دسته بندی و حفطآیا جهان ذهن و افکار ما مروبات های ریز در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردنقش هورمون زنانه استروژنتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل سلولهای محافط به سدقیق ترین تصاویر از مغز اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآرامش(سکوت) stillness و تکاپوریواستیگمینمنحنی که ارتباط بین معرفشباهت مغز و کیهاناثرات مضر ماری جوانابه خودت مغرور نشونقش رژیم غذایی بر رشد و اتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزیکیست کلوئید بطن سومدانش محدود به ابعاد چهارالگوبرداری از طبیعترساناها و ابر رساناها و عاختلالات عضلانی ژنتیکما انسانها چه اندازه نزدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبیماری تی تی پیچندین ماده غذایی که ماننتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان پر از چیزهای اسرار آکریستال زمان(قسمت دوم)داروی تشنجی دربارداریفیزیک مولکولها و ذرات در انسان جدید از چه زمانی پازیرفون داروی ضد ام اسارتباط بین هوش طبیعی و هومحدودیت های حافظه و حافظعدم درکبار بزرگ ایستادن بر دو پانوشیدن چای برای مغز مفید تکامل جریان همیشگی خلقتهدف یکسان، در مسیرهای متجریان انرژی در سیستم های گامی در درمان بیماریهای در یک فراکتال هر نقطه مرکقانون جنگلایمپلانت نخاعی میتواند دزبان، نشان دهنده ی سخنگو از نظر علم اعصاب اراده آزمرگ و میر بسیار بالای ناشبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاست پیوند مغز و سر و چالشهای درمان جدید کنترل مولتیپللبخند بزن شاید صبح فردا زاگر نیروی مغناطیس نباشد سلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهبرای خودآگاه بودن تو بایناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت هفدهمآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدبرخی سيناپسها طی تکامل و چرا خشونت و تعصبتاثیر دپاکین بر بیماری موراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت سومآیا هشیاری کوانتومی وجودرقیبی قدرتمند در برابر ممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسرنوشتاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تبعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویاخودآگاهی و هوشیاريآیا جهش های ژنتیکی، ویروروح رهاییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقای موجود زنده از اصل عدم قطعیت از کوانتوم نقش ویتامین K در ترمیم استلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتداخل مرزها و صفات با بیندلایلی که نشان میدهد ما بکنگره بین المللی سردرد دآزمون ذهنی گربه شرودینگرریاضیات یک حس جدید استمنشأ اطلاعات و آموخته ها شباهت مغز با کیهان مادیبه دنبال رستگاری باشنقش رژیم غذایی در رشد و اتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پکاهش مرگ و میر ناشی از ابدانش بی نهایتالتهاب شریان تمپورالامیوتروفیک لترال اسکلرورشته نوروایمونولوژی و نقاختراع جدید اینترنت کوانما اکنون میدانیم فضا خالعلم به ما کمک میکند تا موبیماری دویکنه جنگ و نه خونریزیتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان دارای برنامهکریستال زمان(قسمت سوم)داروی جدید s3 در درمان ام فیزیک و هوشیاریانسان عامل توقف رشد مغززیست، مرز افق رویداد هستارتباط شگفت مغز انسان و فمخچه فراتر از حفظ تعادلعسل طبیعی موثر در کنترل ببار سنین ابزار هوشمندی انوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل داروینی هنوز در حاهدف از تکامل مغزجستجوی متن و تصویر به صورگامی در درمان بیماریهای در کمتر از چند ماه سوش جدقانون جنگلاین پیوند نه با مغز بلکه زبان، وسیله شناسایی محیطاز نظر علم اعصاب اراده آزمرگ انتقال است یا نابود شبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه و مشاهده ناظر ویتامین E در چه مواد غذایحافظه و اطلاعات در کجاستپیوند اندام از حیوانات بدرمان جدید سرطانلرزش ناشی از اسیب به عصباگر نعمت فراموشی نبود بسسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدبرخی ملاحظات در تشنج های ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت هجدهمآلزایمردرگیری اعصاب به علت میتومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبرداشت مغز ما از گذر زمانچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر داروهای ضد التهاب ورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت سی و هشتمآیا واکنش های یاد گرفته ورموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجوداز روده تا مغزمغز در تنهایی آسیب میبینتفکر خلا ق در برابر توهم هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی خودآگاهی و هوشیاريآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروزه داری متناوب، مغز را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقای موجود زنده از اصول انجام برخی نرمش ها دنقش ژنتیک در درمان اختلاتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی الفاگوتروس جریان انرژیدنیای شگفت انگیز کوانتومکنگره بین المللی سردرد دآسيب میکروواسکولاریا آسریسدیپلام تنها داروی تایمهندسی ژنتیک در حال تلاش شباهت کیهان و مغزبه زودی شبکه مغزی به جای نقش زنجبیل در جلوگیری از تو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات منطقه بویایی مغزکاهش التهاب ناشی از بیمادانشمندان موفق به بازگردامید نیکو داشته باش تا آنرشد مغز فرایندی پیچیده اادامه بحث تکامل چشمما اشیا را آنطور که هستندعلم ساختن برج های چرخانبیماری دیستروفی میوتونیچه زیاد است بر من که در ایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان در حال نوسان و چرخشکشف مکانیسم عصبی خوانش پداروی جدید میاستنی گراویفیزیکدانان ماشینی برای تانسانیت در هم تنیده و متصزاوسکا درمان گوشرارتباط شگفت انگیز مغز انمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعصب حقوق نورولووبارداری بدون رحمنیکولا تسلاتکامل داروینی هنوز در حاهدف از خلقت رسیدن به ابزاجستجوی هوشیاری در مغز ماگاهی لازم است برای فهم و در آستانه ی موج پنجم کوویقانونمندی و محدودیت عالماینکه به خاطرخودت زندگی سفر نامه سفر به بم و جنوب از واقعیت امروز تا حقیقتمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین کاحد و مرزها توهم ذهن ماستپیوند سر آیا ممکن استدرمانهای بیماری پارکینسلرزش عضله یا فاسیکولاسیواگر نعمت فراموشی نبود بسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهبرخی مرزهای اخلاق و علوم نبرو و انرژی مداومتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت هشتمآمارهای ارائه شده در سطح درختان اشعار زمینمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبررسي علل احتمالي تغيير چراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت سی و ششمآیا یک، وجود داردرمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلاازدواج های بین گونه ای، رمغز را از روی امواج بشناستفاوت مغز انسان و میمون ههفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقخودروهای هیدروژنیآیا خداباوری محصول تکاملروزه داری و بیمار ی ام اس منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناسایی سلول های ایمنی اابزارهای پیشرفته ارتباط اصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش گرمایش آب و هوا در همتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازیندندان ها را مسواک بزنید تکنترل همجوشی هسته ای با هآسیب ها ناشی از آلودگی هوریشه های مشترک حیاتاجزای پر سلولی بدن انسان مولتیپل اسکلروز در زنان شباهت زیاد بین سلول هاي عبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش زبان در سلطه و قدرت اتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به کاهش دوپامین عامل بیماریدانشمندان نورون مصنوعی سدانشمندان یک فرضیه رادیکامید درمان کرونا با همانرشد مغز علت تمایل انسان باداراوون تنها داروی تاییما با کمک مغز خود مختاريمعلایم کمبود ویتامین E را بیماری ضعف عضلات نزدیک بنهایت معرفت و شناخت درک عتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش احساسیجهان شگفت انگیزکشف مکانیسمی پیچیده در بداروی جدید ضد میگرنفرگشت و تکامل تصادفی محض انعطاف پذیری مکانیسمی علزبان مشترک ژنتیکی موجوداارتباط شگفت انگیز مغز انمخچه ابزاري که وظیفه آن فعضلانی که طی سخن گفتن چقدبازگشت از آثار به سوی خدانیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل داروینی هنوز در حاهر حرکت خمیده می شود و هر حفره در مغزگاهی مغز بزرگ چالش استدر درمان بیماری مولتیپل قارچ بی مغز در خدمت موجوداینکه خانواده ات سالم باسفر به مریخ در 39 روزاز آغاز خلقت تا نگاه انسامرز مرگ و زندگی کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین کا و استخوانحرکت چرخشی و دائمی کیهانپیوند سر، یکی از راه حلهادرهای اسرارآمیز و پوشیدهلزوم سازگاری قانون مجازااگر با مطالعه فیزیک کوانسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنبرخی نکات از گاید لاین پرنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت پنجمآن چیزی که ما جریان زمان درد باسن و پا به دلیل کاهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شبررسی و اپروچ جدید بر بیمچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنحس و ادراک قسمت سیزدهمآیا کیهان می تواند یک شبیرمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سربازان ما محققا غلبه می اساس انسان اندیشه و باور مغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت ها و تمایزها کلید بهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوخورشید مصنوعیآیا دلفین ها می تواند از روزه داری سلول های بنیادمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشواهدی از نوع جدیدی از حاابزارهای بقا از نخستین هاصول سلامت کمرنقش پیش زمینه ها و اراده هوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازیندو ویژگی انتزاع و قدرت تجکندر در بیماریهای التهابآشنا پنداریرژیم های غذایی و نقش مهم اجزایی ناشناخته در شکل گمواد کوانتومی جدید، ممکنشباهت زیاد بین سلول هاي عبوزون هیگز چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اتو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات تکاملی سر انسان کاهش سن بیولوژیکی، تنها دانشمندان ژنی از مغز انسامگا سه عامل مهم سلامتزمین زیر خلیج فارس تمدنی ادراک ما درک ارتعاشی است ما تحت کنترل ژنها هستیم یعلایم کمبود ویتامین E را بیماریهای تحلیل عضلانی انهایت در بی نهایتتوصیه های سازمان بهداشت هوش احساسیجهش های ژنتیکی مفید در ساکشف ارتباط جدیدی از ارتبداروی ضد تشنج با قابليت تفراموش کارها باهوش تر هساولین مورد PML به دنبال تکزبان چهار حرفی حیات زمینارتباط غیرکلامی بین انسامدل همه جانبه نگر ژنرالیغیرقابل دیدن کردن مادهبازگشت به ریشه های تکاملچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل داروینی هنوز در حاهرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت قربانی نزاع بین بی گذر زمان کاملا وابسته به در سال حدود 7 میلیون نفر قبل از آغازاینترنت بدون فیلتر ماهواسفر تجهیزات ناسا به مریخ از انفجار بزرگ تا انفجار مرز بین انسان و حیوان کجابحثی درباره احساسات متفانگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر ویتامین دی بر بیماویتامین کا در سبزیجاتحس چشایی و بویاییپیوستگی همه ی اجزای جهاندرک فرد دیگر و رفتارهای الزوم سازگاری قانون مجازااگر تلاش انسان امروز براسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمبرخی نرمش های گردننخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت پنجاهآنچه واقعیت تصور میکنیم دستورالعمل مرکز کنترل بیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدبررسی ژنها در تشخیص بیمانزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت ششمآیا گذشته، امروز وآینده رمز جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکاناستفاده از مغز، وزن را کممغزهای کوچک بی احساستفاوت های بین زن و مرد فقهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهخانواده پایدارآیا دلفین ها میتوانند باروش مقابله مغز با محدودیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزارهای بقا ازنخستین هماضطراب و ترسنقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مدو برابر شدن خطر مرگ و میکوچک شدن مغز از نئاندرتاآغاز فصل سرما و دوباره تکرژیم های غذایی و نقش مهم احیای بینایی نسبی یک بیمموجود بی مغزی که می تواندشرکت نورالینک ویدیویی ازبوزون هیگز جهان را از متلنقش سجده بر عملکرد مغزتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک تا کمثبت امواج الکتریکی در عصکایروپاکتیک چیستجمجمه انسان های اولیهکار با یگانگی و یکپارچگیدانشمندان پاسخ کوانتومی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهزمان واقعیت است یا توهمادغام میان گونه های مختلمانند آب باشعلت خواب آلودگی بعد از خوبیهوش کردن در جراحی و بیمچهار میلیارد سال تکامل بتوصیه های غیر دارویی در سهوش عاطفی بیشتر در زنانجهش های ژنتیکی غیر تصادفکشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروی ضد تشنج با قابليت تفراموشی همیشه هم بد نیستاولین مورد پیوند سر در انزبان و کلمه حتی برای کسانارتروز یا خوردگی و التهامدل های ریز مغز مینی برینمقالاتبازخورد یا فیدبکچیزی شبیه نور تو نیستتکامل زبانهزینه ای که برای اندیشیدحقیقت اشیاگربه شرودینگر و تاثیر مشدرمان های اسرار آمیز در آقبل از انفجار بزرگایندرالسفر دشوار اکتشافاز بحث های کنونی در ویروسمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی درباره احساساتی غیرنگاه انسان محدود به ادراتاثیر ویروس کرونا بر مغز ویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )پیام های ناشناخته بر مغز درک نیازمند شناخت خویش امقاومت به عوارض فشار خون اگر خواهان پیروزی هستیسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونبرخی یونها و مولکول های منخستین روبات های زنده ی جتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت پنجاه و یآنزیم تولید انرژی در سلوذهن ما از در هم شکستن منبمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استبررسی سیستم تعادلی بدن انزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردحس و ادراک سی و هفتمآیا پیدایش مغز از روی تصارمز جهان خاصیت فراکتالمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آناستفاده از هوش مصنوعی در مغزتان را در جوانی سیم کشتفاوت های تکاملی در مغز وهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر رو ح و روان بر جسمژنهای مشترک بین انسان و وخارق العاده و استثنایی بآیا دست مصنوعی به زودی قاروش های صرفه جویی در ایجامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشکل های متفاوت پروتئین هابزارهای بقای موجود زندهاطلاع رسانی اینترنتینقش انتخاب از طرف محیط، نتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میکووید نوزده و خطر بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرژیم ضد التهابیاحیای بینایی نسبی یک بیمموجودات مقهور ژنها هستندشش مرحله تکامل چشمبی نهایت در میان مرزهانقش غذاها و موجودات درياتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنبه های موجی واقعیتکاربرد روباتهای ريزنانودانشمندان اولین سلول مصنانفجار و توقف تکاملی نشازمان شگفت انگیزادغام دو حیطه علوم مغز و ماه رجبعماد الدین نسیمی قربانی بیهوشی در بیماران دچار اچهار ساعت پس از کشتار خوکتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگل زندگیداروی ضد تشنج توپیراماتفرایند پیچیده ی خونرسانیاولین هیبرید بین انسان و زبان و بیان نتیجه ساختماارزش حقیقی زبان قسمت اولمدیون خود ناموجودتاثیر ویتامین دی بر بیمابازسازي مغز و نخاع چالشی نکاتی در مورد تشنجتکامل زبانهزینه سنگین انسان در ازاحقیقت تنها چیزی است که شاگزیده ای از وبینار یا کنفدرمان های بیماری آلزایمرقدم زدن و حرکت دید را تغیایا کوچک شدن مغزانسان السفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکمسیر دشوار تکامل و ارتقابخش فراموش شده ی حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر ژنها بر اختلالات خویروس مصنوعیحس و ادراک (قسمت دوم )پیشینیان انسان از هفت میدرک و احساسمقابله با کرونا با علم اساپی ژنتیکسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیبرخی اثرات مضر ویتامین دنرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت پنجاه و دآینده ی انسان در فراتر ازذهن چند جانبه نیازمند نگمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیبررسی علل کمر درد در میاننزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک- قسمت بیست و پآیا آگاهی پس از مرگ از بیروی و منیزیم در تقویت استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشناستفاده از سلول های بنیامغزتان را در جوانی سیمکشتفاوت های زبانی سرمنشا تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای هوش ، کدامندآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش هایی ساده برای کاهش امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشکل پنجم مادهابزارهای بقای از نخستین اطلاعات حسی ما از جهان، چنقش اتصالات بین سلولهای تمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قادو سوی واقعیتکودک ایرانی که هوش او از افت فشار خون ناگهانی در ورژیم غذایی حاوی تخم مرغ واحساس گذر سریعتر زمانمیهمانهای ناخوانده عامل ششمین کنگره بین المللی سبی عدالتی در توزیع واکسن نقش غذاها و موجودات درياتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکاربرد روباتهای ريز، در دانشمندان تغییر میدان مغانواع سکته های مغزیزندگی هوشمند در خارج از زارتقا و تکامل سنت آفرینش ماپروتیلینعوامل موثر در پیدایش زبابیوگرافینوآوری ای شگفت انگیز دانتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوئونداستانها و مفاهیمی اشتبافرایند تکامل و دشواری هااولین تصویر در تاریخ از سزبان و بیان، در سایه پیشرارزش حقیقی زبان قسمت دوممدیریت اینترنت بر جنگصفحه اصلیبحتی علمی درباره تمایل بچگونه مولکول های دی ان ایتکامل زبان انسان از پیشیهزاران سال چشم های بینا وحقیقت خواب و رویاگزارش یک مورد جالب لخته ودرمان های جدید میگرنقدرت انسان در نگاه به ابعایا این جمله درست است کسیسفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکمسئول صیانت از عقیده کیسبخش بزرگی حس و ادراک ما انگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر کلام در آیات کلام بویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت چهلپیشرفت های جدید علوم اعصدرک کنیم ما همه یکی هستیمملاحظه های اخلاقی دربارهابزار هوش در حال ارتقا ازسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلببرخی اختلالات عصبی مثانهنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت پنجاه و سآینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن هوشیار در پس ماده ی ممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقابزرگ شدن مغز محدود به دورنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشحساسیت روانی متفاوتآیا امکان بازسازی اندامهرویا و خبر از آیندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایاستفاده از سلول های بنیانقش قهوه در سلامتیتفاوتهای جنسیتی راهی براهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای حاکم بر انسان و انسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش صحبت کردن در حال تکاممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشگفت انگیز بودن کیهانابزارهای دفاعی و بقای مواطلاعاتی عمومی در مورد منقش تیروئید در تکامل مغزتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون دوچرخه سواری ورزشی سبک و کودکان میتوانند ناقل بی افت هوشیاری به دنبال کاهرژیم غذایی ضد التهابیاحساسات کاذبمیوتونیک دیستروفیصرع و درمان های آنبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش غذاها و موجودات درياتولید پاک و فراوان انرژی