دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت پنجاه و پنجم

سیاهچاله های فضایی، مرزهای شگفتی و حیرت در کیهان
مشاهداتی متضاد که همه اش درست است ولی از دید ناظری که از زاویه ی خاص نگاه خود مینگرد و نه از دید همه ی ناظران بر واقعیت!!
کشفیات جدید، آرام آرام دانایان را به سوی این حقیقت میبرد که نمی دانند!
پس از سیاهچاله ی مشاهده شده در سال 2019 به وسیله ی تلسکوپ های افق رویداد، به نام سیاهچاله ی کهکشان M87 در فاصله ی 55 میلیون سال نوری از زمین، روز 22 اردیبهشت 1401 مطابق با 12 می 2022، نخستین تصویر از سیاه چاله ی کهکشان راه شیری در 26000 سال نوری از زمین منتشر شد. این سیاهچاله به زمین ما نزدیک تر است بنابراین دسترسی به تاثیرات و موجودیت آن بر زمین و حیات زمینی ساده تر خواهد بود.

نوسان ِ ستارگان، امواج گرانشی فضا-زمان را آشکار می سازد! | سایت علمی بیگ بنگ
از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله ی فضایی- قسمت پنجاه و پنجم

یافته ها در مورد سیاهچاله ها و دیگر اجزای کیهان، دائما در حال پیشرفت است. از قوانین نیوتونی که امکان پیشگوی آینده را میداد و می توانست حتی به نفی قدرت اختیار انسان منجر شود تا نسبیت خاص و عام اینشتین و بعدا عدم قطعیت و در هم تنیدگی اجزای کیهان، داده های انسان دستخوش نوسانات بسیار شده است.

هرچند در بیشتر موارد، هر دانشمند تصور میکند، خودش بیش ازدیگران میداند، دانشمند بعدی می ید و نظریه ی قبلی را ارتقا میدهد و یا حتی نقض میکند تا انسان با این حقیقت کنار بیاید که آنچه نمی داند بسیار فراتراز دانسته هاست.

پیشرفت های علوم جدید نهایتا به ماده و انرژی تاریک یعنی غیر قابل لمس، رسیده است که حدود 96% کیهان را تشکیل میدهد و این در برابر غرور همه چیزدانی علما و دانشمندان، غریب و هشدار دهنده می نماید.

آیا سیاهچاله و به طور کلی هر چیز سیاه، واقعا سیاه است؟!
چگونه سیاه باشد در حالیکه سیاه یا سفید دیدن هر چیز، به دلیلی پرتوهایی است که منعکس میکند؛ یعنی جسم سیاه، همه ی پرتوهای نور را جذب میکند و چیزی به چشم ناظر نمی رساند یعنی واقعا نورانی است و جسم سفید، همه ی نور را به چشم ناظر بازتاب میکند و واقعا تیره و بی نور است!!
کشفیات جدید، آرام آرام دانایان را به سوی این حقیقت میبرد که نمی دانند!
یکی از تئوری های سیاهچاله ای هاوکینگ، به عنوان تئوری ای درست، تایید شده است.
تئوری آخر استیفن هاوکینگ در مورد محیط سیاهچاله درست است؛ مطالعه ای جدید، این را نشان می دهد.
دانشمندان از امواج گرانشی برای تایید ایده ی معروف این فیزیکدان انگلیسی استفاده کردند و این ممکن است منجر به کشف قوانین پایه ای جدید از جهان شود. این تئوری در سال 1971 توسط استیفن هاوکینگ مطرح شد.

امواج گرانشی و ادغام سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی - YouTube
او از تئوری نسبیت عام اینشتین به عنوان سکوی پرش، استفاده کرد تا نتیجه گیری کند منطقه ی سطح یک سیاهچاله، نمیتواند طی زمان، کوچکتر شود. تئوری به موازات قانون دوم ترمودینامیک است که می گوید بی نظمی یا انتروپی یک سیستم بسته، نمی تواند طی زمان کاهش یابد و چون انتروپی سیاهچاله متناسب با منطقه ی سطح است هر دو باید به توسعه، ادامه دهد.
( اصل و قانون هولوگرافیک، بیان میکند، انتروپی هر توده در ارتباط با منطقه ی سطح و نه حجم است. اصل تمام‌نگار یا اصل هولوگرافیک (به انگلیسی: Holographic principle) انگاشته ای از نظریه ی ریسمان و فرضیه ای بر اساس خاصیت گرانش کوانتومی است، که بیان می کند حداکثر مقدار محتوای اطلاعات محدود به هر سطحی، یک بیشینه دارد. که به ساختار تخت کیهان برمیگردد. بنابراین، به عنوان مثال محتوای اطلاعات درون یک اتاق به حجم اتاق بستگی ندارد، بلکه به مساحت دیوارهای پیرامون آن بستگی دارد. این اصل از این ایده ناشی شده که طول پلانک یک طرف از یک مساحت مشخص است که فقط می تواند حدود یک بیت اطلاعات را نگهداری کند.
این محدوده را در ابتدا فیزیکدان جرارد توفت در سال ۱۹۹۳ مطرح کرد. این محدوده برگرفته از تعمیماتی است که بیان می کنند یک سیاهچاله توسط ِ مساحت سطحِ افق رویدادش تعیین می شود، نه به وسیلۀ حجمِ محصورش. عبارتِ «هولوگرافیک» از قیاسِ هولوگرام گرفته شده است که در آن، تصاویر سه بعدی با انعکاس نور در یک صفحه ی مسطح ایجاد می شوند. به این ترتیب، جهان فیزیکی را می‌توان یک هولوگرام دانست که اطلاعات آن در افق گرانشی کیهان، توصیف شده‌است. همچنین این نظریه را به لئونارد ساسکیندوچارلز تورن نیز نسبت می‌دهند.
نظریه ی جهان هولوگرامی به طرز شگفت انگیزی به نظریه ی وحدت وجود نزدیک است. اخیرا نظریه ی معروف هاوکینگ درباره آنتروپی سیاه‌چاله‌ها اثبات شده و ابهامات زیادی را در این باره برطرف کرد. استیون هاوکینگ نظریه مساحت سیاه‌چاله را در سال ۱۹۷۱ بر‌‌‌اساس نظریه نسبیت عام اینشتین ارائه کرد. بر‌‌‌اساس این نظریه، غیر ممکن است مساحت سطح یک سیاه‌چاله به‌مرورزمان کاهش پیدا کند. این نظریه با رصد ادغام دو سیاه‌چاله و امواج گرانشی حاصل از این ادغام اثبات شد. بر‌‌‌اساس این فرض، مساحت سیاه‌چاله‌ای که حاصل از ادغام دو سیاه‌چاله‌ است افزایش می‌یابد.

به‌عقیده بسیاری قانون مساحت هاوکینگ در تضاد با دیگر نظریه ی او یعنی تبخیر سیاه‌چاله‌ها است. از طرفی بر‌‌‌اساس نظریه نسبیت عام سیاه‌چاله‌ها نمی‌توانند کوچک شوند درحالی‌که بر‌‌‌اساس مکانیک کوانتوم می‌توانند!مشاهداتی متضاد که همه اش درست است ولی از دید ناظری که از زاویه ی خاص نگاه خود مینگرد و نه از دید همه ی ناظران بر واقعیت!!)
در نظریه تابش هاوکینگ، مهی از ذرات به‌دلیل آثار کوانتومی لبه سیاه‌چاله‌ها منتشر می‌شوند و این پدیده به مرور منجر به کوچک‌شدن سیاه‌چاله و در نهایت تبخیر آن در بازه‌های طولانی‌تر از عمر جهان می‌شود. چون این تبخیر در بازه‌های طولانی‌مدت رخ می‌دهد می‌توان گفت قانون مساحت را در کوتاه مدت نقض نمی‌کند. در هر صورت هنوز حدس و گمان‌های زیادی درباره سیاه‌چاله‌ها وجود دارند؛ اما نظریه مساحت تا این جا منطبق بر قانون دوم ترمودینامیک است. چیزی که در مدل جدیدهمه جانبه(هولوگرافیک)توده و جرم ، جالب است اینکه اصل قبلی هولوگرافیک، به انتروپی حجمی توجه نمی کرد و فقط به انتروپی سطحی توجه میکرد و میگفت انتروپی سطحی، معادل انتروپی حجمی است؛ زیرا در بررسی به حجم نگاه نمیکرد ولی این مدل بر هر دو توجه میکند و ارتباط بین هر دو را اندازه می گیرد پس برای توضیح در این مدل، میگوییم ما اکنون مدلی داریم و در آن انرژی یا اطلاعات هر سیستم را می بینیم که در اصطلاح، تعداد PSU خارجی است که در ارتباط با تعداد PSU در حجم در دسترس میباشد.(نگاه یکجانبه بر الکترون یا هر چیز دیگر، سبب محدودیت در تفسیر رفتارها و واقعیت شیء میشود، ولی نگاه بر ابعاد دیگر ذره، ما را با حقایق بیشتری از آن، مواجه میکند. بی دلیل نیست که هنوز کسی نمیداند الکترون چیست!
بله نگاه عادتی ما بر اشیا سبب میشود به یک دید، عادت کنیم و غافل شویم از اینکه شاید بیننده ی دیگری از بعدی دیگر از آن جسم، حقایق پنهان بیشتری از آن را دریابد.)

سیاهچاله‌ها به صدا در می‌آیند! | سایت علمی بیگ بنگ
وقتی یک سیاهچاله، حریصانه ماده ی بیشتری ببلعد، توده و منطقه ی سطح آن، رو به افزایش می رود ولی وقتی رشد میکند، تندتر هم می چرخد و این، منطقه ی سطح را کاهش میدهد(کاهش این منطقه بر اساس نظریه ی دیگر هاوکینگ یعنی تبخیر سیاهچاله ها و یا پرتوهای سیاهچاله، هم می تواند مطرح شود.). ولی نظریه ی دیگر هاوکینگ بیان میکند افزایش منطقه ی سطح- که از توده ی اضافی می آید- همیشه بیشتر از کاهش منطقه ی سطح است و این به خاطر چرخش اضافه است که البته با مشاهدات اخیر این نظریه تایید علمی هم پیدا کرده است.
ویل فار یکی از همکاران این مطالعه که در Physical Review Lettersمنتشر شد، گفته است یافته های آنها نشان می دهد مناطق سیاهچاله، چیزی بنیادین و مهم است. همکار او Maximiliano Isi در مصاحبه ای با Live Science گفت: سیاهچاله ها انتروپی دارند و آن، متناسب با منطقه ی سیاهچاله است. این یک اتفاق جالب است. این یک حقیقت عمیق در مورد جهان است که آنها نشان می دهند.

تیم پژوهش نتایج خود را بر داده هایی از امواج گرانشی- که به وسیله ی Caltech and MIT’s Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) در سال 2015 به دست آمده است- بنا کرده اند. امواج گرانشی، امواجی در فضا-زمان هستند- که به وسیله آلبرت اینتشین در سال 1926 مطرح شد-. این امواج به وسیله ی فرایندهای بسیار شدید- که در فضا رخ میدهد- ایجاد می گردد.

اینشتین نشان داد که هر شیء فضایی شتاب دار با توده ی وسیع، مانند ستارگان نوترونی و سیاهچاله ها که به دور هم می چرخند می تواند باعث بی نظمی در فضا-زمان شود.

این بی نظمی، مانند امواجی است که به وسیله ی یک سنگ پرتاب شده به دریاچه، ایجاد میگردد. آنها امواجی را در فضا-زمان ایجاد می کنند که در همه ی جهات منتشر می شود. وقتی لیگو این داده ها را به اشتراک گذاشت دانشمندان بیان کردند:این امواج کیهانی با سرعت نور حرکت می کنند و همراه با خود اطلاعاتی در مورد منشا خود و نیز کلیدهایی در مورد طبیعت خود جاذبه، انتقال می دهند.
امواج گرانشی- که به وسیله اشعه ی لیزر 300 کیلومتری لیگو کشف شد- می تواند کوچکترین بی نظمی را در فضا-زمان کشف کند. این بی نظمی 1.3 میلیون سال قبل به وسیله ی دو سیاهچاله- که با حرکت سریع مارپیچی به سمت یکدیگر می آمدند- شکل گرفت. پژوهشگران پیام را بر اساس آن- که قبل یا بعد از ادغام سیاهچاله ها هستند- به دو بخش تقسیم کردند. این به آنها اجازه داد توده و چرخش سیاهچاله های ابتدایی را همراه با توده و چرخش سیاه چاله ی ادغام شده، مشخص کنند. با این اطلاعات آنها منطقه ی سطحی سیاهچاله را قبل و بعد از ادغام محاسبه کردند.

وقتی سیاهچاله ها سریعتر و سریعتر به دور هم می چرخند امواج گرانشی، شدت بیشتر و بیشتری پیدا میکند تا آنکه آنها در نهایت در هم فرو میروند و انفجاری از امواج را ایجاد می کنند.
چیزی که با آن، می مانی یک سیاهچاله ی جدیدی است که در وضعیتی تحریک شده قرار دارد و تو میتوانی بعدا با تحلیل اینکه چگونه در حال نوسان است آن را مطالعه کنی. وقتی زنگی را به صدا دربیاوری فرکانس ها و دوره هایی- که زنگ صدا میکند- به تو ساختار زنگ را خواهد گفت و نیز مشخص خواهد کرد چه منطقه ی سطحی از سیاه چاله ی نهایی ایجاد می شود که بزرگتر از منطقه ی ادغام شده سیاه چاله ی های ابتدایی است. این، مطابق با قانون منطقه از نظر هاوکینگ است.

امواج گرانشی می‌توانند منشأ تشکیل سیاهچاله ها را مشخص کنند – دورنگر | اخبار علمی و فرهنگی
https://www.sciandnature.com/2022/05/stephen-hawkings-black-hole-theory.html?m=1&fbclid=IwAR2kj6CXCWsQJFC4zotfAzJ_mE2pxmTIt-XtEfxYP4ZOqWCr5og8-vNOyvc


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خبر مهم تلسکوپ هابلدرمانهای بیماری پارکینساز تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ابحثي درباره هوش و تفاوتهزمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشسریعترین کامپیوتر موجودچراروياها را به یاد نمی آقلب روباتیکآن چیزی که ما جریان زمان هیچ وقت خودت را محدود به تاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبه و نقش آن در شکلگیریمیگرن سردردی ژنتیکی که بانسان یک کتابخانه استکودک هشت ساله لازم است آداجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماری کوینقطه بی بازگشتبخش بزرگتر کیهان ناشناختکی غایب شدی تا نیازمند دلزندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالیشنا در ابهای گرم جنوب نیانظریه تکامل در درمان بیمقدرت و شناخت حقیقتآیا ما تنها موجودات زنده هرچیز با یک تاب تبدیل به تاریخ همه چیز را ثبت کردهاولین هیبرید بین انسان و حقیقت خواب و رویاما با کمک مغز خود مختاريماختراع جدید اینترنت کواندورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملذهن ما از در هم شکستن منبنهایت معرفت و شناخت درک عبرای زندگی سالم، یافتن تکتاب زیست شناسی باورزبان چهار حرفی حیات زمینهمیشه داناتر از ما وجود دتوازن مهمتر از فعالیت زیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیلبخند بزن شاید صبح فردا زآیا احتمال دارد رویا از آویتامین E برای فعالیت صحترک امروزایمان به رویاحافظه و اطلاعات در کجاستمبانی ذهنی سیاه و سفیدارتباط انسانی، محدود به دانشمندان نورون مصنوعی سمطالبه ی حق خودبلعیدن ستاره توسط سیاهچارموزی از نخستین تمدن بشرنوبت کودکانبرخی روش های تربیتی کودکگل خاردار، زیباستسفر فقط مادی نیستهنر حفظ گرهتکامل مادی تا ابزار هوشمشباهت مغز با کیهان مادیمنابع انرژي پاک سرچشمه حآیاما مقهور قوانین فیزیکواقعیت و مجازتشخیص آلزایمر سالها قبل ایران بزرگحس و ادراک قسمت 82مدیون خود ناموجوداز نخستین همانند سازها تداروی تشنجی دربارداریمغز مادران و کودکان در زمبه زودی شبکه مغزی به جای رویاها از مغز است یا ناخونکاتی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفضررهای مصرف شکر و قند بر منابع انرژی از نفت و گاز آزادی عقیده، آرمانی که تواکسن دیگری ضد کرونا از دتغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت پنجاهمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز و از مغز داروی ضد تشنج با قابليت تمغز ایندگان چگونه استبیماری گیلن باره و بیمارروش هایی برای جلوگیری از نگاه محدود و تک جانبه، مشتفاوت های تکاملی در مغز وپول و شادیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و ادراک فقط مشاهده ی منبع هوشیاری کجاست قسمت افت هوشیاری به دنبال کاهوزن حقیقی معرفت و شناختجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدمغزهای کوچک بی احساسبیهوشی در بیماران دچار اریشه های مشترک حیاتناتوانی از درمان برخی ویتلاشی تازه برای گشودن معفیزیکدانان ماشینی برای تپیدایش زبانهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوارض ازدواج و بچه دار شدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوی بنیادین و هوشیاریژن همه چیز نیستجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهندرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ویتامین K در ترمیم اسباهوش ترین و با کیفیت تریراست دستی و چپ دستیساخت شبکه عصبی با الفبای نرمش های مفید در سرگیجهتنها در برابر جهانفرد موفقپروتئین های ساده ی ابتداهوش عاطفی قسمت دهمتاثیر داروهای ضد التهاب غم بی پایانجهانی که از یک منبع، تغذیمنشاء کوانتومی هوشیاری اانقراض را انتخاب نکنیدکلرال هیدرات برای خوابانابزارهای بقا ازنخستین همخدا موجود استدرها بسته نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی جالب درباره محدودیتزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بسرگیجه از شایعترین اختلانزاع بین جهل و علم رو به پقلب را نشکنآنچه ناشناخته است باید شهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر درجه حرارت بر عملکجبران از دست رفته هامیگرن شدید قابل درمان اسکودک ایرانی که هوش او از اجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماران مبنمیتوان با بیرون انداختنبخش دیگری در وجود انسان هکیهان خود را طراحی میکندزندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضشناخت و معرفت، و نقش آن دهفت چیز که عملکرد مغز تو قدرت کنترل خودآیا مغز تا بزرگسالی توسعهز ذره، یک دنیاستتازه های اسکیزوفرنی(جنواولین تصویر در تاریخ از سحقیقت در علم، هرگز نهایی ما بخشی از این جهان مرتبطادامه بحث تکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرذهن چند جانبه نیازمند نگنهایت در بی نهایتبرخی ملاحظات در تشنج های کتاب طبیعت در قالب هندسهزبان نیاز تکاملی استهمیشه راهی هستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشگفتی های زنبور عسللحظات خوش با کودکانآیا احتمال دارد رویا از آویتامین E در چه مواد غذایترکیب آمار و ژنتیکاین پیوند نه با مغز بلکه حافظه ی هوش مصنوعیمباحث مهم حس و ادراکارتباط از بالا به پایین مدانشمندان یک فرضیه رادیکمطالبی در مورد تشنجبنی عباس، ننگی بر تاریخرمز و رازهای ارتباط غیر کنور درونبرخی سلولهای عصبی در تلاگل درون گلدانسفر نامه سفر به بم و جنوب هنر رها شدن از وابستگیتکامل مداومشباهت کیهان و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت چهارمواقعیت و انعکاستصویر خورشید یا خود خورشایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت 87مدیریت اینترنت بر جنگاز نخستین همانند سازها تداروی جدید ALSمغز چون ابزار هوش است دلیبه زیر پای خود نگاه نکن برویاهای پر رمز و حیرتی درچگونه مولکول های دی ان ایبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل، نتیجه ی برنامه ریضررهای شکر بر سلامت مغزمنابع بی نهایت انرژی در دآزار دیگری، آزار خود استواکسن سرطانتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت پنجاه و یمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتمغز ابزار بقای برتر مادیبیماری آلزایمر، استیل کوروش هایی ساده برای کاهش انگاه انسان محدود به ادراتفاوت های زبانی سرمنشا تپول و عقیدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت افتخار انسانوزوز گوشجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهمغز، فقط گیرندهبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم ناتوانی در شناسایی چهره تلاشی جدید در درمان ام اسفاکسیبتپیر شدن حتمی نیستهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وعید نوروز مبارکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوبرداری از طبیعتژن هوش و ساختارهای حیاتی جهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز- از مغز نقش ژنتیک در درمان اختلاباور و کیهان شناسیرجزخوانی هایی که امروز بساختن آیندهنرمش های موثر در کمردردتنهاییفرد یا اندیشهپروتز چشمهوش عاطفی قسمت دومتاثیر داروی ضد تشنج سدیم غم بی پایانجهانی در ذهنمهمان ناخواندهانواع سکته های مغزیکمالگرایی دشمن پیشرفتابزارهای بقای موجود زندهکمردردابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین ادرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از بحثی در مورد نقش ویتامين زمان پلانکتو تغییر و تحولیسرگردانینزاع بین علم و نادانی رو قوی تر باشآنچه واقعیت تصور میکنیم هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر درجه حرارت بر عملکجدا کردن ناخالصی هامیدان مغناطيسي زمین بشر کودکان میتوانند ناقل بی احیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیادرگیری مغزی در سندرم کوونمیتوان بر سیاه سیاه نوشبخشیدن دیگران یعنی آرامشکیهانِ هوشیارِ در حال یازونیسومایدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شناخت حقیقت یا آرزوهای گهفت سین یادگاری از میراث قدرت انسان در نگاه به ابعآیا همه جنایت ها نتیجه بیهزینه ای که برای اندیشیدتازه های بیماری پارکینسواولین دارو برای آتاکسی فحقیقت راستین انسان علم بما تحت کنترل ژنها هستیم یاداراوون تنها داروی تاییدی متیل فومارات(زادیوا)(مسمومیت دانش آموزان، قمااضطراب و ترسذهن هوشیار در پس ماده ی منهادینه سازی فرهنگ اختلابرخی مرزهای اخلاق و علوم کتاب، سفری به تاریخزبان و کلمه حتی برای کسانهمیشه عسل با موم بخوریمتوسعه برخی شغل ها با هوش شانس یا نتیجه ی تلاشلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا برای تولید مثل همیشه ویتامین کاترکیب حیوان و انساناین اندوه چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشمبتکران خودشکوفاارتباط بین هوش طبیعی و هودانشمندان ژنی از مغز انسمطالعه ای بیان میکند اهدبه قفس های سیاهت ننازرمز پیشرفت تواضع است نه طنورون هاي مصنوعی می توانبرخی سيناپسها طی تکامل و گل زندگیسفر به مریخ در 39 روزهنر، پر کردن است نه فحش دتکامل چشمشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت هفتمواقعیت خلا و وجود و درک متصویر در هم تنیدگی کوانتایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک قسمت چهلمداخله ی زیانبار انساناز نخستین همانند سازها تداروی جدید s3 در درمان ام مغز چگونه صداها را فیلتر به سخن توجه کن نه گویندهرویای شفافچگونه میتوان با قانون جنبشکه ای که ته نداره پر نمگاهی لازم است برای فهم و سلام تا روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی تکثیر سلول در برابر توقف طلوع و حقیقتمنابع جدید انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسواکسن سرطانتغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دحس و ادراک قسمت پنجاه و دمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آورمغز ابزار برتر بقابیماری الزایمرروش جدید تولید برقنگاه از بیرون مجموعهتفاوت ایستایی و تکاپوپوست ساعتی مستقل از مغز دسوخت هیدروژنی پاکهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیماعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنبع هوشیاری کجاست قسمت افراد آغاز حرکت خودشان روسواس، بیماری استجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنمغزتان را در جوانی سیم کشبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم سیاره ابلهاننادیدنی ها واقعی هستندتمایل زیاد به خوردن بستنفاجعه ی جهل مقدسپیشینیان انسان از هفت میهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وعامل کلیدی در کنترل کارآمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالتهاب شریان تمپورالژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش گرمایش آب و هوا در همباید از انسان ترسیدرحم مصنوعیساختار فراکتال وجود و ذهنرمشهای مهم برای تقویت عتنهایی رمز نوآوری استفرد حساس از نظر عاطفی و بپروتز عصبی برای تکلمهوش عاطفی قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر مغزغیرقابل دیدن کردن مادهجهان، تصادفی نیستمهندسی ژنتیک در حال تلاش انگشت ماشه ایکمردرد ناشی از تنگی کاناابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بدروغ نگو به خصوص به خودتاز روده تا مغزنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد نقش کلسیم و زمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را سربازان ما محققا غلبه می نزاع بین علم و جهل رو به پقیچی ژنتیکیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی هیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشجدایی خطای حسی استمیدان های مغناطیسی قابل کودکان خود را مشابه خود تاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد هدرگیری مغزی در سندرم کوونمایش تک نفرهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکیست هیداتید مغززونا به وسیله ویروس ابله توهم چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛قدرت ذهنآیا هوش مصنوعی می تواند نهزینه سنگین انسان در ازاتازه های درمان ام اساولین دروغحقیقت غیر فیزیکیمانند آب باشادب برخورد با دیگراندین اجباریمسیر دشوار تکامل و ارتقااطلاع رسانی اینترنتیذهن تو همیشه به چیزی اعتقچهار میلیارد سال تکامل ببرخی نکات از گاید لاین پرکتابخانهزبان و بیان نتیجه ساختماهمیشه، آنطور نیست که هستتوصیه های سازمان بهداشت شانس یا تلاشلرزش عضله یا فاسیکولاسیوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دویتامین کا و استخوانترازودوناین ایده که ذرات سیاهچالحباب های کیهانی تو در تومجموعه های پر سلولی بدن مارتباط شگفت مغز انسان و فدانشمندان پاسخ کوانتومی معماری، هندسه ی قابل مشابه مغز خزندگان خودت اجازرمز بقای جهش ژنتیکینورون های ردیاب حافظهبرداشت مغز ما از گذر زمانگلوله ی ساچمه ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوموارکتوس ها ممکن است دتکامل و ارتقای نگاه تا عمشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت اولوالزارتان داروی ضد فشار تصویر زیبا از سلولاکنون را با همه ی نقص هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتمدارک ژنتیکی چگونه انساناز نشانه ها و آثار درک شدداروی جدید میاستنی گراویمغز ناتوان از توجیه پیدابوزون هیگز چیستروان سالمچگونه مغز پیش انسان یا همبشریت از یک پدر و مادر نیگاهی مغز بزرگ چالش استسلاح و راهزنیهوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نیکوتین سیگار بر مطلای سیاهمناطق خاص زبان در مغزآسیب ها ناشی از آلودگی هوواکسن ضد اعتیادتغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت پنجاه و سمرز جدید جستجو و اکتشاف، از تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبامغز از بسیاری حقایق می گربیماری ای شبیه آلزایمر و روش صحبت کردن در حال تکامنگاه از دور و نگاه از نزدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپوشاندن خود از نورسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویروس کرونا بر مغز علم به ما کمک میکند تا مومنبع هوشیاری کجاست قسمت افراد بی دلیل دوستدار تو یک پیام منفرد نورون مغزی جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویمغزتان را در جوانی سیمکشبیان ژن های اسکیزوفرنی درژیم ضد التهابیسیر آفرینش از روح تا مغز نادانی در قرن بیست و یکم،تمدن قدیمی ای در جنوب ایرفاصله ها در مکانیک کوانتپیشرفت های جدید علوم اعصهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت همیشه خوب نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامواجی که به وسیله ی ماشیژن ضد آلزایمرجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطدرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش پیش زمینه ها و اراده بابا زود بیارحم مصنوعیساختار شبکه های مغزی ثابچرا ماشین باید نتایج را پتنبیه چقدر موثر استفردا را نمیدانیمپرورش مغز مینیاتوری انساهوش عاطفی قسمت ششمتاثیر درجه حرارت بر عملکغرور و علمجهش های ژنتیکی مفید در سامهربانی، شرط موفقیتانگشت نگاری مغز نشان میدجهش های ژنتیکی غیر تصادفموفقیت هوش مصنوعی در امتانتقال ماده و انرژیکمردرد و علل آنابعاد و نیازهای تکاملیخدای رنگین کماندریای خدانقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد حقیقت فضا و زمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستیسردرد میگرننسبیت عام از زبان دکتر برقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآنها نمیخواهند دیگران راهیچ اندر هیچتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاجریان انرژی در سیستم های میدان های کوانتومی خلاکودکان را برای راه آماده احساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر درگیری اعصاب به علت میتوچند نرمش مفید برای کمردربدون پیر فلککیست کلوئید بطن سومزیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالشناسایی تاریخچه ی تکاملیقدرت عشقآیا هوش مصنوعی زندگی بشرهزاران سال چشم های بینا وتبدیل پلاستیک به کربن و ساولین سلول مصنوعیحقیقت غیر قابل شناختماه رجبادراک ما درک ارتعاشی است دین، اجباری نیستمسئول صیانت از عقیده کیساطلاعات حسی ما از جهان، چذهن خود را مشغول هماهنگیچهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی نرمش ها برای زانوکجای مغز مسئول پردازش تجزبان و بیان، در سایه پیشرهمکاری یا رقابتتوصیه های غیر دارویی در سشاهکار قرنلزوم سازگاری قانون مجازاآیا تکامل و تغییرات ژنتیویتامین کا در سبزیجاتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاین ابتدای تناقض هاستحباب هایی تو در تومحل درک احساسات روحانیارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان اولین سلول مصنمعنی روزهبه نقاش بنگررمز جهاننوروپلاستیسیتی چیستبررسي علل احتمالي تغيير گلوئونسفر دشوار اکتشافهورمون شیرساز یا پرولاکتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشجاعت و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت دومواکنش های ناخودآگاه و تقتصویر زیبای اصفهاناکوییفلکسحس و ادراک قسمت چهل و هشتمروری بر تشنج و درمان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسداروی جدید آلزایمرمغز و قلب در جنین موش مصنبوزون هیگز جهان را از متلروبات ها قول میدهندچگونه هموساپينس بر زمین بعد پنجمگذر زمان کاملا وابسته به سلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتاطوفان فقر و گرسنگی و بی سمناطق خاصی از مغز در جستجآسیب روانی شبکه های اجتمواکسن علیه سرطانتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شمرزهای حقیقی یا مرزهای تاز تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهامغز به تنهایی برای فرهنگ بیماری ای شبیه ام اس مولتروشهای نو در درمان دیسک بنگاه از درون مجموعه با نگتفاوتهای جنسیتی راهی براپیموزایدسی و سه پل اصفهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ژنها بر اختلالات خعلم بدون توقفمنبع هوشیاری کجاست قسمت53افزایش قدرت ادراکات و حسیک پیشنهاد خوب برای آسان جهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل مغط یک گیرنده استبیان حقیقترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وسیستم تعادلی بدننازوکلسینتمدن پیشرفته ی پیشینیانفاصله ی همیشگی تصویر سازپیشرفت در عقل است یا ظواههوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کن خوب حرف بزنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیوتروفیک لترال اسکلروژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش آتش در رسیدن انسان بهباد و موجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرسادیسم یا لذت از آزار دادچرا مغز انسان سه هزار سالتهدیدهای هوش مصنوعیفرزندان زمان خودپرکاری تیروئیدهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملکغربال در زندگیمقالاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسموفقیت در تفکر استاندوه در دنیا استکمردرد با پوشیدن کفش مناابعاد اضافه ی کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر درک فرد دیگر و رفتارهای انقش سجده بر عملکرد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فزنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندريسردرد میگرن در کودکاننسبت ها در کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی مآنژیوگرافی از مغزهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر رو ح و روان بر جسمانسان خطرناکترین موجودجریان انرژی در سیستم های میدان بنیادین اطلاعاتکوری گذرای ناشی از موبایاحساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکدرختان چگونه بر تشکیل ابچند جهانیبدون زمان، ماده ای وجود نکاهش مرگ و میر ناشی از ابزیباترین چیز در افزایش سهم نوع خواری در میان پیشیتوهم وجودشناسایی سلول های ایمنی اقضاوت ممنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پهستي مادي ای که ما کوچکترتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اوکرلیزوماب داروی جدید شحقایق ممکن و غیر ممکنماپروتیلینادغام میان گونه های مختلدیوار همه اش توهم بودمسئولیت جدیداطلاعاتی عمومی در مورد مذهن سالمنون و القلمبرخی نرمش های گردنکرونا چه بر سر مغز می آورزبان و تکلم برخی بیماریههمانند سازی در انسانتوصیه هایی در مصرف ماهیشاهکار شش گوشلزوم سازگاری قانون مجازاآیا جنین انسان، هوشمندی ویتامین بی 12 در درمان دردتراشه ی بیولوژِیکاینکه به خاطرخودت زندگی حد و مرزها توهم ذهن ماستمحل درک احساسات روحانی دارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان تغییر میدان مغمعادله ها فقط بخش خسته کنبه نقاش بنگررمز جهان خاصیت فراکتالنوروز یا روز پایانیبررسی و اپروچ جدید بر بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش فوق العاده، هر فرد استکامل ابزار هوش ، راه پر شرکت نورالینک ویدیویی ازمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت سومواکنش به حس جدیدتصویربرداری فضاپیمای آماکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت چهل و دوممرکز هوشیاری، روح یا بدن از نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید ای ال اسمغز و اخلاقبی نهایت در میان مرزهاروبات های ریز در درمان بیچگونه هوشیاری خود را توسبعد از کروناگذشته را دفن کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درمطوفان زیباییمنبع هوشیاری کجاست قسمت آسیب عصب پا به دنبال اعتیواکسنی با تاثیر دوگانه اتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردمغز بیش از آنچه تصور میشوبیماری اسپینال ماسکولار روشهای شناسایی قدرت شنوانگاه حقیقی نگاه به درون اتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیموزایدسیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کلام در آیات کلام بعلم در حال توسعهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمافزایش مرگ و میر سندرم کویک آلل ژنتیکی که از نئاندجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر نفرت، اسیب به خود استبیداری و خواب کدام بهتر ارژیم غذایی ضد التهابیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نباید صبر کرد آتش را بعد تمدن بشری و مغز اخلاقیفتون های زیستیپیشرفت ذهن در خلاقیت استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کردن به نعمتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نیکو داشته باش تا آنژنها ، مغز و ارادهجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش انتخاب از طرف محیط، نباد غرور و سر پر از نخوت ورساناها و ابر رساناها و عسازگاری با محیط بین اجزاچرا مغزهای ما ارتقا یافت تو یک معجزه ایفرضیه ای جدید توضیح میدهپرتوهای صادر شده از سیاههوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که دمولکول ضد پیریاندوه دردی را دوا نمیکندکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابعاد بالاترخسته نباشی بابااز سایه بگذردرک نیازمند شناخت خویش انقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی سردرد و علتهای آننسبت طلایی، نشانه ای به سقانون گذاری و تکاملآنان که در قله اند هرگز خهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر روده بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزجریان انرژی در سیستم های میدازولام در درمان تشنج اخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان ددرختان اشعار زمینچند جهانیبرنامه و ساختار پیچیده مکاهش التهاب ناشی از بیمازیر فشار کووید چه باید کرهمه چیز موج استتوهم وجودشواهدی از نوع جدیدی از حاقطار پیشرفتآیا هوش سریعی که بدون احسهستی ما پس از شروعی چگال تبدیل سلولهای محافط به سايندگان چگونه خواهند دیدحل مشکلماجرای جهل مقدسادغام دو حیطه علوم مغز و دید تو همیشه محدود به مقدمسئولیت در برابر محیط زیاطلاعاتی عمومی در مورد مذهت را روی چیزهای مفید متنوآوری ای شگفت انگیز دانبرخی یونها و مولکول های مکریستال هازبان و شناخت حقیقت قسمت چهمجوشی هسته ای، انرژِی بتوضیحی ساده در مورد هوش مشاید گوشی و چشمی، آماده شلزوم عدم وابستگی به گوگل آیا جهان ذهن و افکار ما مویتامین بی هفدهتربیت کودکان وظیفه ای مهاینکه خانواده ات سالم باحریص نباشمحدودیت چقدر موثر استارتباط غیرکلامی بین انسادانشمندان روش هاي جدیدی معجزه های هر روزهبه نادیدنی ایمان بیاوررنگ کردن، حقیقت نیستنورالژیبررسی ژنها در تشخیص بیماگنجینه ای به نام ویتامین سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی می تواند بر احتکامل تکنولوژیشربت ضد خلطمنابع انرژی از نفت و گاز آب، زندگی است(قسمت پنجم)واکسن های شرکت فایزر آمرتصور از زمان و مکاناگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت چهل و سوممرکز حافظه کجاستاز نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید برای میاستنی مغز و اخلاقبی هیچ می ایی و بی هیچ میرروبات کیانچگونه واکسن کرونا را توزبعد از کروناگریه ی ابر، رمز طراوت باغسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل در پیشگیری و طولانی ترین شبمنبع هوشیاری کجاست قسمت آسانی موفقیتوابستگی یعنی قلادهتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکمسمومیت دانش آموزان بی گاز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بمغز برای فراموشی بیشتر کبیماری اضطراب عمومیروشی برای بهبود هوش عاطفنگاه دوبارهتقلید از روی طبیعتفلج نخاعی با الکترودهای پیچیدگی های مغزمگسسینوریپا داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر نعلم راهی برای اندیشیدن امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش سرعت پیشرفت علوم یک جهش ممکن است ذهن انسانجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آچقدر به چشم اعتماد کنیمبیست تمرین ساده برای جلورژیم غذایی ضد دردسکوت و نیستینبرو و انرژی مداومتمدن زیر آبفروتنی معرفتیپیشرفتی مستقل از ابزار ههوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت بد را ترک کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نجاتژنهای مشترک بین انسان و وجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفدرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز، از مغز نقش اتصالات بین سلولهای بار بزرگ ایستادن بر دو پارشته نوروایمونولوژی و نقستم با شعار قانون بدترین چرا ویروس کرونای دلتا واتو یک جهان در مغز خودت هسفساد اقتصادی سیتماتیک درپرتوزایی از جسم سیاههوشمندی کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمولتیپل اسکلروز در زنان اندوهگین نباش اگر درب یا کنگره بین المللی سردرد داتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملاز علم جز اندکی به شما دادرک و احساسنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستسردرد تنشننشانه های گذشته در کیهان قانون جنگلآنزیم تولید انرژی در سلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در هم تنیده و متصجستجوی متن و تصویر به صورمکان زمان یا حافظه زماناخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجدرد باسن و پا به دلیل کاهچند جهانی و علمبرنامه ی مسلط ژنها در اختکاهش حافظه هرچند فرایندیزیرفون داروی ضد ام اسهمه چیز و هیچ چیزتوهم بی خداییشواهدی از دنیسوان(شبه نئلمس کوانتومیآیا هشیاری کوانتومی وجودو هر کس تقوای خدا پیشه کنتبر را بردارايا اراده آزاد توهم است یحلقه های اسرارآمیزماجرای عجیب گالیلهارتقا و تکامل سنت آفرینش دیدن خدا در همه چیزمستند جهان متصلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنوار مغز مشاهده ی غیر مستبرخی اثرات مضر ویتامین دکریستال زمان(قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت اهمراه سختی، اسانی هستتیوتیکسن داروی ضد جنونشاید درست نباشدمقاومت به عوارض فشار خون آیا جهش های ژنتیکی، ویروویتامین دی گنجینه ای بزرترجمه ای ابتدایی از اسرااینترنت بدون فیلتر ماهواحرکت چرخشی و دائمی کیهانمحدودیت های حافظه و حافظارتروز یا خوردگی و التهادانشمندان روشی برای تبدیمعجزه ی چشمبه هلال بنگررنگین کماننوسانات کوانتومی منبع مابررسی بیماری التهابی رودگویید نوزده و ایمنی ساکتسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی و کشف زبان هایتکامل جریان همیشگی خلقتشش مرحله تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز آتاکسی فریدریشواکسن کووید 19 چیزهایی که تصادف یا قوانین ناشناختهاگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت نهممرکز حافظه کجاستاز واقعیت امروز تا حقیقتداروی جدید برای کاهش وزنمغز و سیر تکامل ان دلیلی بی ذهن و بی روحروح در جهانی دیگر استچگونه آن شکری که می خوریمبعد از کرونا دلخوشی بیهوگربه شرودینگر و تاثیر مشسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری جدید، ویران کردن گطی یکصد هزار سال اخیر هرچمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری بیش فعالیروشی جدید در درمان قطع نخنگاهی بر قدرت بینایی دراتقلید از طبیعتفلج بل، فلجی ترسناک که آنپیچیدگی های مغزی در درک زسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر تعلم ساختن برج های چرخانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافسردگی و اضطراب در بیمایک رژیم غذایی جدید، می توجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرنقش قهوه در سلامتیبیش از نیمی از موارد انتقراه فراری نیستسکوت، پر از صداچت جی پی تیتمدنی قدیمی در شمال خلیج فروتنی و غرورپپوگستهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت دادن مغز بر تفکرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید جدید بر آسیب نخاعیژنهای هوش ، کدامندجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیدرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش تیروئید در تکامل مغزبار سنین ابزار هوشمندی ارشد مغز فرایندی پیچیده استم، بی پاسخ نیستچرا پس از بیدار شدن از خوفشار و قدرتپرسش و چستجو همیشه باقی اچرا ارتعاش بسیار مهم استفضای قلب منبع نبوغ استپرسشگری نامحدودهوشیاری و وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکیجوانان وطنمواد کوانتومی جدید، ممکناندام حسی، درک از بخش هایکنگره بین المللی سردرد داتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملازدواج های بین گونه ای، ردرک کنیم ما همه یکی هستیمنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های سردرد سکه اینشانه های پروردگار در جهقانون جنگلآینه در اینههاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در برابر دیگرانجستجوی هوشیاری در مغز مامکانیک کوانتومی بی معنی اختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاسرار بازسازی اندام هادردهای سال گذشته فراموش چند روش ساده برای موفقیتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کاهش دوپامین عامل بیماریزیرک ترین مردمهمه چیز کهنه میشودتوهم تنهاییشیشه ی بازالتی و سیلیکونلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا واکنش های یاد گرفته ووفور و فراوانیتحریک عمقی مغزايا اراده آزاد توهم است یحمله ویروس کرونا به مغزماده ی تاریکارتقا یا بازگشت به قبل ازدیدگاه نارسای دوگانه ی ممشکل از کجاستاعتماد به خودذره ی معین یا ابری از الکنوار مغز ترجمه رخدادهای برخی اختلالات عصبی مثانهکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت دهمراهی نوعی سردرد میگرنیتیک و اختلال حرکتیشایسته نیست در جیب خود قرمقایسه رقابت و همکاریآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجویروس مصنوعیترس و آرمان هاایندرالحس متفاوتمخچه فراتر از حفظ تعادلارزش های وارونهدانش، قفل ذهن را باز میکنمعجزه ی علمبه کدامین گناه کشته شدندرهبر حقیقینوشیدن چای برای مغز مفید بررسی سیستم تعادلی بدن اگوشه بیماری اتوزومال رسسسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی یا حماقت طبیعتکامل داروینی هنوز در حاششمین کنگره بین المللی سمنابع انرژی از نفت و گاز آتش منبع انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرتضادهای علمیاگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت چهارممرکز خنده در کجای مغز استاز کجا آمده ام و به کجا میداروی جدید برای ای ال اسمغز کوانتومیبی شرمیروح رهاییچگونه انتظارات بر ادراک بعد از کرونا دلخوشی بیهوگزیده ای از وبینار یا کنفسندرم کووید طولانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به طبیعت موجی جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریوبینار اساتید نورولوژی دثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استمغز بزرگ چالش است یا منفعبیماری تی تی پیروشی جدید در درمان نابیننگاهی بر توانایی اجزاي بتقویت استخوان در گرو تغذفلج خوابپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیاهچاله هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافسردگی و ساختار مغزیکی از علل محدودیت مغز امجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرننقش مهاجرت در توسعه نسل ابیشتر کمردردها نیازی به راه های جدید برای قضاوت رسکته مغزیچت جی پی تیتمرکز و مدیتیشنفرگشت و تکامل تصادفی محض پایان، یک آغاز استهوش احساسیتاثیر گیاهخواری بر رشد و عارضه جدید ویروس کرونا سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید درمان کرونا با همانژنهای حاکم بر انسان و انسجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیدرمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز، از مغز نقش حفاظتی مولکول جدید دبارداری بدون رحمرشد مغز علت تمایل انسان بستون فقرات انسان دو پا جلستارگانی قبل از آغاز کیهچرا بیماری های تخریبی مغقفس ذهنآلودگی هوا چالش قرن جدیدهوشیاری و افسردگیتاثیر درجه حرارت بر عملکپیامهای کاربرانجوانان وطنموجود بی مغزی که می تواندانرژی بی پایان در درون هرکنترل همجوشی هسته ای با هاتوسوکسیمایدخطای ادراک کارمااسکلت خارجی در درمان اختدرک احساسات و تفکرات دیگنقش غذاها در کاهش دردهای بحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی و داراییتولید یا دریافت علمسردرد عروقی میگرننظام مثبت زندگیقانونمندی و محدودیت عالمآیندههدف یکسان و مسیرهای مختلتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان، گونه ای پر از تضادحفره در مغزمکانیزمهای دفاعی در براباختلال خواب فرد را مستعد دو بیماری روانی خود بزرگ اصل بازخورددردی که سالهاست درمان نشچندین ماده غذایی که ماننبرین نت به جای اینترنتکاهش سن بیولوژیکی، تنها زیست شناسی کل در جزء فراکهمه چیز در زمان مناسبتوهم جداییشکل های متفاوت پروتئین هلوتیراستامآیا یک، وجود داردوقاحت و تمسخر دیگرانتحریک عمقی مغز در آلزایمای نعمت من در زندگیمحمایت از طبیعتماده ی خالیارتوکين تراپی روشی جديد دژا وو یا اشنا پنداریمشکلات نخاعیاعتماد به خودذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز در فراموشی هابرخی اصول سلامت کمرکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت سهندسه ی پایه ایتیروفیبان موثر در سکته ی شادی، پاداش انجام وظیفهمقابله ی منطقی با اعتراضآیا خداباوری محصول تکاملویرایش DNA جنین انسان، برتسلیم شدن از نورون شروع مایا کوچک شدن مغزانسان الحس چشایی و بویاییمخچه ، فراتر از حفظ تعادلارزش حقیقی زبان قسمت اولدائما بخوانمعجزه ی علم در کنترل کرونبه امید روزهای بهترروی و منیزیم در تقویت استنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بررسی علل کمر درد در میانگوشت خواری یا گیاه خواریسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل داروینی هنوز در حاصبر و واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز آثار باستانی تمدن های قدواکسن کرونا از حقیقت تاتتظاهر خوابیده ی مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت نوزدهممرگ چیستاز کسی که یک کتاب خوانده داروی جدید برای دیابتمغز آیندگان چگونه است ؟بی عدالتی در توزیع واکسن روزه داری متناوب، مغز را چگونه به سطح بالایی از هوتفکر قبل از کارگزارش یک مورد جالب لخته وسندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک بازی تا بحر یفعل ما یشاطبیعت بر اساس هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشناپنداری چیستوجود قبل از ناظر هوشمندثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی ممغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری دویکروشی جدید در درمان سکته منگاهت را بلند کنتقویت حافظه یا هوش مصنوعفلج خواب چیستپیوند مغز و سر و چالشهای سیاهچاله های فضایی منابعهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاقلیت خلاقیافته های نوین علوم پرده جهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری نقش میدان مغناطیسی زمین با هوش مصنوعی خودکار روبراه های جدید برای قضاوت رسال سیزده ماههنتایج نادانی و جهلتمرکز بر هدففراموش کارها باهوش تر هسپاسخ گیاهان در زمان خوردهوش در طبیعتتاثیر انتخاب از طرف محیط عدم توقف تکامل در یک اندامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیدوار باش حتی اگر همه چکفش و کتابجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیدرمان جدید سرطاناز تکامل تا مغز از مغز تا نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبازگشایی مجدد مطب دکتر سرشد در سختی استتو کجای جهانیتو کز محنت دیگران بی غمیسخن نیکو مانند درخت نیکوچرا حیوانات سخن نمی گوینقفس را بشکنآلودگی هوا و ویروس کروناهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکسایتهای دیگرجواب دانشمند سوال کننده موجودات مقهور ژنها هستندانرژی تاریککنترل جاذبهاتصال مغز و کامپیوترخطای حساسکار، لگوی هوشمنددرک تصویر و زبان های مخلتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژیسرطان کمیت گرایینظریه ی تکامل در درمان بیقارچ بی مغز در خدمت موجودآینده ی انسان در فراتر ازهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر رژیم گیاهخواری بر انعطاف پذیری مکانیسمی علحق انتخابما انسانها چه اندازه نزداختلال در شناسایی حروف و دو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی درس گرفتن از شکست هاچندجهانیبرای یک زندگی معمولیکایروپاکتیک چیستزیست شناسی باور حقیقت یا همه چیز در زمان کنونی استتوهم جدایی و توهم علمشکل پنجم مادهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا کیهان می تواند یک شبیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتداوم مهم است نه سرعتای همه ی وجود منحوادث روزگار از جمله ویرماده ای ضد التهابیارتباط میکروب روده و پاردژاوو یا آشناپنداریمشکلات بین دو همسر و برخیاعتماد بی موردذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز در تشخیص بیماری برخی اطلاعات روانشناسی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان جانسوزهندسه ی رایج کیهانتکنولوژی های جدید و حالتشب سیاه سحر شودمقابله با کرونا با علم اسآیا دلفین ها می تواند از ویشن پروتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایا این جمله درست است کسیحس و ادراک (قسمت اول )مخچه ابزاري که وظیفه آن فارزش حقیقی زبان قسمت دومداروهای مصرفی در ام اسمعجزه در هر لحظه زندگیبه بالا بر ستارگان نگاه کرویا و واقعیتنیکولا تسلابزرگ فکر کنگیلگمش باستانی کیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل داروینی هنوز در حاصبر بسیار بایدمنابع انرژی از نفت و گاز آرامش و دانشواکسن کرونا ساخته شده توتظاهری از ماده است که بیداگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هفتممرگ و میر پنهاناز آغاز خلقت تا نگاه انساداروی جدید ضد میگرنمغز انسان ایا طبیعتا تمابیمار 101 ساله، مبتلا به سروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه باغبانی باعث کاهش تفکر ترکیبی در هوش مصنوعگشایش دروازه جدیدی از طرسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاول کف پا و حقیقتطعمه ی شبکه های ارتباط اجمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشتی بهتر استوراپامیل در بارداریجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیماری دیستروفی میوتونیريتوکسيمب در درمان ام اسچالش هوشیاری و اینکه چرا تقویت سیستم ایمنیفلج دوطرفه عصب 6 چشمپیوند اندام از حیوانات بسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کتامین در درمان پاعلائم عصبی آلزایمر، با امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاقیانوس نادانییاد گرفتن مداومجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطاننقش محیط زندگی و مهاجرت دبا هر چیزی که نفس می کشد مراه پیروزی در زندگی چیستسانسور از روی قصد بسیاری نجات در راستگوییتمرکز بر امروزفراموشی همیشه هم بد نیستپختگی پس از چهل سالگي به هوش عاطفی قسمت 11تاثیر احتمالی عصاره تغلیعدم درکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قامیدواری و مغزکل اقیانوس در یک ذرهابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستدرمان دارویی سرطان رحم باز تکامل تا مغز، از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی دربازگشت از آثار به سوی خداز گهواره تا گورزمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی سخن و سکوتچرا حجم مغز گونه انسان درقله سقوطآلودگی هوا و پارکینسونهوشیاری سنتی یا هوشیاری تاثیر درجه حرارت بر عملکجوسازی مدرنموسیقی نوانرژی تاریک که ما نمی توکندر در بیماریهای التهاباثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور درک حقیقت نردبان و مسیری نقشه های مغزی جدید با جزیبحثی درباره احساسات متفازندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلسرعت فکر کردن چگونه استنظریه ی تکامل در درمان بیقبل از آغازآینده ی علم و فیزیک در60 ثهدف از تکامل مغزتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت قربانی نزاع بین بی ما انسانها چه اندازه نزداختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیردست و پا زدن در سایه؟نه به اعدامبرای پیش بینی آینده مغز دکار با یگانگی و یکپارچگیزیست، مرز افق رویداد هستهمه چیز، ثبت می شودتوهم جسمشکرگزار هر چیزی باش که دالیروپریم داروی ترکیبی ضدآیا گذشته، امروز وآینده وقتی فهمیدی خطا کردی برگتداخل مرزها و صفات با بینای آنکه نامش درمان و یادشحکمت الهی در پس همه چیزماده، چیزی نیستارتباط ماده و انرژیدگرگونی های نژادی و تغییمشکلات روانپزشکی پس از ساعتیاد و تلاش های درمانی ذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی بیماری ها که در آن بکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان ریشه هایی شناختی اسهندسه بنیادینتکنولوژی و پیشرفتشبیه سازی میلیون ها جهان ملاحظه های اخلاقی دربارهآیا دلفین ها میتوانند باواقعیت فیزیکی، تابعی از تشنج چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک (قسمت دوم )مخچه تاثیر گذار بر حافظهارزش حقیقی زبان قسمت سومداروهای ام اسمعرفت و شناختبه بالاتر از ماده بیندیشرویا و کابوسنیاز به آموزش مجازی دیجیبزرگ شدن مغز محدود به دورگیاه بی عقل به سوی نور میسلول های مغزی عامل پارکیهوش مصنوعی الفاگوتکامل داروینی هنوز در حاصرع و درمان های آنمنابع انرژی از نفت و گاز آرامش و سکونواکسن آلزایمرتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت هفدهممرگ و میر بسیار بالای ناشاز انفجار بزرگ تا انفجار داروی جدید ضد الزایمرمغز انسان برای ایجاد تمدبیماری لبر و نابینایی آنروزه داری سلول های بنیادچگونه تکامل مغزهای کنونیتفکر خلا ق در برابر توهم پل جویی اصفهانسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی تابوهای ذهنیظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز فرایند دانستنورزش هوازی مرتب خیلی به قجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز بزرگترین مصرف کننده بیماری ضعف عضلات نزدیک بریه زغالیچالش هوشیاری و اینکه چرا تلقین اطلاعات و حافظهفناوری هوش مصنوعی نحوه خپیوند سر آیا ممکن استسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلت خواب آلودگی بعد از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترومغناطیس شنوایی و هیاد بگیر فراموش کنیجهان معناابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسنقش نگاه از پایین یا نگاهبا آتش، بازی نکن و بعد از راه انسان شدن، راه رفتن وسانسور بر بسیاری از حقاینخاع ما تا پایین ستون فقرتمساح حد واسط میان مغز کوفراموشی و مسیر روحانیپدیده خاموش روشن در پارکهوش عاطفی قسمت نهمتاثیر ترکیبات استاتین (سعدالت برای من یا برای همهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قامیدی به این سوی قبر نیستکلمات بلند نه صدای بلندابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های مدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکامل تا مغز، از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف بازگشت به ریشه های تکاملنقش درختان در تکاملبازخورد یا فیدبکزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحیسخن پاک و ثابتچرا خشونت و تعصبقلب های سادهآلزایمرهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر درجه حرارت بر عملکجامعه ی آسمانیموسیقی هنر مایع استانرژی خلا ممکن استکوچ از محیط نامناسباثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمدرک دیگراننقشه با واقعیت متفاوت اسبحثی درباره احساساتی غیرزندگی در سیاهچالهتولترودینسطح آگاهی، رخدادهای زندگنظریه ی تکامل در درمان بیقبل از انفجار بزرگآینده با ترس جمع نمیشودهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاریک ترین بخش شباولویت بندی ها کجاستحقیقت آنطور نیست که به نظما اکنون میدانیم فضا خالاختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم دست کردن در گوشنه به اعدامبرای اولین بار دانشمندانکاربرد روباتهای ريزنانوزاوسکا درمان گوشرهمه ی سردردها بی خطر نیستتوهمات و شناخت حقیقتشکست حتمیلیس دگرامفتامین یا ویاسآیا پیدایش مغز از روی تصاوقتی پر از گل شدی خودت را ترقی واقعی یا شعار ترقیایمپلانت مغزیحافظه میتواند بزرگترین دماده، چیزی بیش از یک خلا ارتباط متقابل با همه ی حیدانش قدرت استمشکلات روانپزشکی در عقب اعداد بینهایت در دنیای مرفتار مانند بردهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت برخی بیماری های خاص که بدکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان شناسی مدرن در سطح سلهندسه در پایه ی همه ی واکتکنولوژی جدید که سلول هاشبیه سازی سیستم های کوانملاحظات بیهوشی قبل از جرآیا دست مصنوعی به زودی قاواقعیت چند سویهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت 67مدل همه جانبه نگر ژنرالیارزش خود را چگونه میشناسداروهای تغییر دهنده ی سیمغز فکر میکند مرگ برای دیبه جای محکوم کردن دیگران رویا و خبر از آیندهچیز جدید را بپذیربزرگ شدن تقریبا ناگهانی گیاه خواری و گوشت خوار کدسلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل زبانضایعه ی عروقی مخچهمنابع انرژی از نفت و گاز آرامش(سکوت) stillness و تکاپوواکسن ایرانی کرونا تولیدتعامل انسان با هوش مصنوعاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت هجدهممرگ و سوال از قاتلاز بحث های کنونی در ویروسداروی سل سپتمغز انسان برای شادمانی طبیماری های میتوکندریروزهای بد باقی نمیماندچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت مغز انسان و میمون هپل خواجو اصفهانسندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر فکر بر سلامتظرف باید پر شود چه با چرک منبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز فصل سرما و دوباره تکورزش هوازی ، بهترین تمریجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز حریص برای خون، کلید تبیماریهای تحلیل عضلانی اریواستیگمینچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاش ها برای کشف منابع جدفیلمی بسیار جالب از تغییپیوند سر، یکی از راه حلهاسیاهچاله ی منفرد یا سیاههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وعماد الدین نسیمی قربانی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکتروتاکسی(گرایش و حرکیادگیری مهارت های جدید دجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسنقش نظام غذایی در تکامل مبا تعمق در اسرار ابدیت و راه بی شکستساهچاله ها تبخیر نمیشودنخستین تمدن بشریتنفس هوازی و میتوکندریفرایند پیچیده ی خونرسانیپروژه ی ژنوم انسانیهوش عاطفی قسمت هفتمتاثیر تغذیه بر سلامت رواعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع خواب و رویاامیدی تازه در درمان سرطاکلوزاپین داروی ضد جنونابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث بازسازي مغز و نخاع چالشی زمان چیستتو افق رویداد جهان هستیسختی ها رفتنی استچرا در مغز انسان، فرورفتقلب و عقلآملودیپین داروی ضد فشار هیچ نقطه ای مرکزی تر از اتاثیر درجه حرارت بر عملکجاودانگی مصنوعیمیهمانهای ناخوانده عامل انسان قدیم در شبه جزیره عکوچک شدن مغز از نئاندرتااثرات مفید قهوهدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در درک درست از خود و هوشیارینقص در تشخیص هیجانات عامبخش فراموش شده ی حافظهزندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عاسعی کن به حدی محدود نشوینظریه ی ریسمانقبرستان ها با بوی شجاعتآیا فراموشی حتمی استهر چیز با هر چیز دیگر در تتاریکی من و تو و گرد و غبااولین قدم شناخت نقص های خحقیقت افرادما از اینجا نخواهیم رفتاختلالات حرکتی در انساندو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استدست آسماننه جنگ و نه خونریزیبرای تمدن سازی، باید در بکاربرد روباتهای ريز، در زبان فرایند تکاملی برای همیشه چشمی مراقب و نگهباتوکل بر خداشگفت نیست من عاشق تو باشملا اکراه فی الدینآیا آگاهی پس از مرگ از بیوقتی تو از یاد گرفتن باز تروس جریان انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو حافظه های کاذبماست مالیارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانش محدود به ابعاد چهارمشاهده گر جدای از شیء مشابقای حقیقی در دور ماندن ارفتار وابسته به شکلنوار عصب و عضلهبرخی توجهات در ببمار پارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان شناسی نوین نیازمند هندسه زبانِ زمان استتکنولوژی جدید که سلول هاشبکه های مصنوعی مغز به درممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا رژیم غذایی گیاهی سلاواقعیت چیستتشنج عدم توازن بین نورون ایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت 74مدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز فرد ایستا و متعصب بگذرداروهای ضد بیماری ام اس ومغز قلببه خوبی های دیگران فکرکنرویا بخشی حقیقی از زندگی چیزی منتظر شناخته شدنبزرگترین خطایی که مردم مگیرنده باید سازگار با پیسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل زبانضایعات در عصب زیر زبانیمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون تجربی، راهی برای رواکسن اسپایکوژنتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت هشتممرگ انتقال است یا نابود شاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیمغز انسان برای شادمانی طبیماری های مغز و اعصاب و روزهای سختچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت ها و تمایزها کلید بپلاسمای غالبسندرم دزدی ساب کلاوینهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بعقل مجادله گرمنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز مبهم آفرینشورزش و میگرنجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنمغز در تنهایی آسیب میبینبیماری، رساله ای برای سلریاضیات یک حس جدید استچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاش های جدید در درمان فرفیروز نادریپیوندی که فراتر از امکانسیاهچاله ی تولید کنندههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل موثر در پیدایش زبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترودهای کاشتنییادآوری خواب و رویاجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناسابا خدا باشرابطه تشنج و اوتیسمسایه ی هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهتنفس هوازی و میتوکندریفرایند تکامل و دشواری هاپروژه ی ژنوم انسانیهوش عاطفی قسمت یازدهتاثیر حرکات چشم بر امواج عشق درونی به یگانگی خلقتجهان ریز و درشتمنتظر نمان چیزی نور را بهامگا سه عامل مهم سلامتکلید نزدیک و نگاه تو بر فابزار بقای موجود زنده از خانواده پایداردرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتبحتی علمی درباره تمایل بزمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستسرنوشتچرا ذرات بنیادی معمولاً قلب یا مغزآموزش نوین زبانهیچ چیز همیشگی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی خالی نیستمیوتونیک دیستروفیانسان میوه ی تکاملکوچکترین چیز یک معجزه اساثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلادرک عمیق در حیواناتنقطه ی رسیدن به قلهبخش های تنظیمی ژنومزندگی زودگذرتومورهای نخاعیشلیک فراموشینظریه تکامل در درمان بیمقدم زدن و حرکت دید را تغیآیا ممکن است موش کور بی مهر جا که جات میشه، جات نیتاریکی و نوراولین مورد PML به دنبال تکحقیقت اشیاما اشیا را آنطور که هستنداختلالات صحبت کردن در اندولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیردستورالعمل مرکز کنترل بیچه زیاد است بر من که در ایبرای خودآگاه بودن تو بایکاش شرف اجباری بود یا حتیزبان متغیرهمیشه اطمینان تو بر خدا بتوپیراماتشگفت انگیز بودن کیهانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟آیا امکان بازسازی اندامهوقتی ریشه ها عمیقند از چیتری فلوپرازینایمپلانت مغزی کمک میکند حافظه و اطلاعات در کجاست ماست مالی با هوش انسانیارتباط هوش ساختار مغز و ژدانش بی نهایتمشاهده آینده از روی مشاهبلندی در ذهن ما درک بلندیرفتار اجتماعی انسان، حاصنوار عصب و عضلهبرخی توصیه ها برای واکسیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان، نشان دهنده ی سخنگو هندسه، نمایشی از حقیقتتکینگیشبکیه های مصنوعیمن کسی در ناکسی دریافتم آیا رژیم غذایی گیاهی سلاواقعیت چیستتشویق خواندن به کودکانایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت 75مدل هولوگرافیک تعمیم یافاز مخالفت بشنوداروی فامپیریدین یا نورلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبه خودت مغرور نشورویا تخیل یا واقعیتچیزی خارج از مغزهای ما نیبزرگترین درد از درون است گالکانزوماب، دارویی جدیسلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیضرورت زدودن افکارمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه ی شرودینواکسن اسپایکوژن ضد کروناتعذیه ی ذهناپی ژنتیکحس و ادراک قسمت هشتاد و شمرگ تصادفیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیمغز انسان رو به کوچک تر شبیماری وسواسروش مقابله مغز با محدودیچگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت ها را به رسمیت بشناپمبرولیزوماب در بیماری چسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بعقلانیت بدون تغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَورزش بهترین درمان بیش فعجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید هممغز را از روی امواج بشناسبیندیشریسدیپلام تنها داروی تایچالش دیدگاه های سنتی در بتلاش هایی در بیماران قطع فیزیک مولکولها و ذرات در پیوستگی همه ی اجزای جهانسیاره ی ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل ایجاد لغت انسانی و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو نداشتیمیاری خدا نزدیک استجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دبا طبیعت بازی نکنرادیوی مغز و تنظیم فرکانسایه را اصالت دادن، جز فرنخستین روبات های زنده ی جتنفس بدون اکسیژنفرایند حذف برخی اجزای مغپروانه ی آسمانیهوش عاطفی قسمت پنجمتاثیر دوپامین و سروتونینعصب حقوق نورولووجهان شگفت انگیزمنحنی که ارتباط بین معرفامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکلام و زبان، گنجینه ای بسابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلدرمان سرگیجه بدون دارودرمان سرطان با امواج صوتاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش روزه داری در سالم و جبحث درباره پیدایش و منشا زمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندیسریع دویدن مهم نیستچراروياها را به یاد نمی آقلب دروازه ی ارتباطآمارهای ارائه شده در سطح هیچ چیز، چقدر حقیقی استتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبهمیگرن و پروتئین مرتبط با انسان ها می توانند میدان کووید نوزده و خطر بیماری اثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیادرگیری قلب در بیماری ویرنقطه ای بود و دگر هیچ نبوبخش بزرگی حس و ادراک ما ازندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتشلیک فراموشینظریه تکامل در درمان بیمقدرت مردمآیا ما کالا هستیمهر حرکت خمیده می شود و هر تاریکی خواهد ترسیداولین مورد پیوند سر در انحقیقت تنها چیزی است که شاما به جهان های متفاوت خوداختلالات عضلانی ژنتیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها ددغدغه نتیجه ی نادانی استنه عدم مطلق بلکه عدم با قبرای رشد، باید از مسیر خطکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان مشترک ژنتیکی موجوداهمیشه به آنچه داری، خوشنتوانایی مغز و دیگر اجزای شگفت زده و حیران باشلایو دوم دکتر سید سلمان فآیا انسان با مغز بزرگش اخویتنام نوعی کرونا ویروس تری فلوپرازینایمپلانت نخاعی میتواند دحافظه و اطلاعات در کجاست ماشین دانشارتباط پیوسته ی جهاندانشمندان موفق به بازگردمشاهدات آمیخته با اشتباهبلوغ چیسترقیبی قدرتمند در برابر منوار عصب و عضله تعیین محلبرخی درمان های Spinal Muscular Atکشتن عقیده ممکن نیستزبان، وسیله شناسایی محیطهنر فراموشیتکامل فردی یا اجتماعیشباهت مغز و کیهانمن پر از تلخیمآیا راهی برای رفع کم آبی واقعیت های متفاوتتشخیص ژنتیکی آتروفی های ایجاد احساساتحس و ادراک قسمت 78مدل های ریز مغز مینی بریناز نخستین همانند سازها تداروی لیراگلوتیدمغز مانند تلفن استبه دنبال رستگاری باشرویا حقی از طرف خداچیزی شبیه نور تو نیستبسیاری از مجرمان، خودشانگام کوچک ولی تاثیرگذارسلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ساختار رگهای مغزی ضرب المثل یونانیمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه شرودینگرواکسن دیگر کرونا ساخته شتغییر الگوی رشد مغزی با زابتدا سخت ترین استحس و ادراک قسمت پنجممرگی وجود ندارداز تکنیکی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری کروتز فیلد جاکوبروش های صرفه جویی در ایجانگاه مادی غیر علمی استتفاوت های بین زن و مرد فقپنج اکتشاف شگفت آور در موسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر عقیده ی بی عملمنبع هوشیاری کجاست قسمت افت فشار خون ناگهانی در وورزش در کمر دردجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکمغز زنان جوانتر از مغز مربیهوش کردن در جراحی و بیمریشه های مشترک همه ی موجوچاالش ها در تعیین منبع هوتلاشی برای درمان قطع نخافیزیک و هوشیاریپیام های ناشناخته بر مغز سیاره ابلهانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعواملی که برای ظهور لغت امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو و عادت را بشکن و در اژن همه چیز نیستجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کوودرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنبالاترین هدف از دولتراز تغییرساخت شبکه عصبی مصنوعی با نرمش های مفید برای درد زاتنها مانع در زندگی موارد فراتر از دیوارهای باورپرواز از نیویورک تا لوس آهوش عاطفی قسمت اولتاثیر دپاکین بر بیماری معضلانی که طی سخن گفتن چقدجهانی که نه با یک رخداد و منشأ اطلاعات و آموخته ها انفجار و توقف تکاملی نشاکلام، در تحولی شگفت آور بابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی ب