دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برداشت مغز ما از گذر زمان در برابر واقعیت زمان

برداشت مغز ما از گذر زمان، در برابر واقعیت زمان

تفاوت ها و تمایزها در جهان اطراف ما در محدوده ی بینایی، به صورت تفاوت مکانی و گاهی به صورت تفاوت زمانی بیان میشود. تفاوت ها در ابعاد دیگر فراتر از بینایی میتواند رنگ و بو و یا تفاوت صدا و یا خشونت و نرمی باشد که با اندام های حسی دیگر حس میشود. ادرک ما از جهان پیرامون، از ابعاد مختلف قابل بررسی است ولی آنچه شاید بیشتر از همه برای ما ملموس باشد تفاوت های ناشی از درک تابش پرتوهای نور به چشم است که به صورت مکان و زمان، خودنمایی میکند.

تفاوت مکانی(مسافت مکانی)، در حقیقت، تفاوت در جهت دریافت پرتوهای نورانی است که به چشم بیننده و ناظر میرسد؛ هرچند از دید ناظر دیگر ممکن است متفاوت به نظر برسد؛ به خصوص اگر ناظر، و یا دو نقطه ای- که نور از آنها صادر میشود- با سرعت بالا در حال حرکت باشند.

تفاوت زمانی(فلش نوری زمان)(فاصله ی زمانی)در حقیقت، تفاوت در دریافت پرتوهای نورانی است که به صورت متوالی و پی در پی به چشم فرد میرسد. خیلی ساده میتوانیم به گذر روز توجه کنیم؛ تفاوت بین ساعت های مختلف- که با نگاه برصفحه ی ساعت درک میشود- در بستر گذر روز، حرکت زمان را به ما نشان میدهد.

تفاوت ها اگر کوتاه باشد با فاصله مکانی بیان میشود و به دلیل سرعت بسیار زیاد نور، فاصله زمانی قابل ذکری بین این دو نقطه نزدیک هم، وجود ندارد ولی اگر تفاوت مکانی خیلی زیاد باشد گاهی از فاصله زمانی برای بیان این تفاوت استفاده میشود. (زیرا سرعت نور، بسیار بالا است300 هزار کیلومتر در ثانیه و بیان فاصله در قالب زمانی- که نور در یک بازه ی زمانی طی میکند- عبات های ساده تری را برای ذهن فراهم میکند مثلا به جای بیان عبارت های نجومی و کهکشانی میتوان از سال نوری استفاده کرد که به معنی فاصله ای ای است که نور در یک سال، طی میکند. یک سال نوری عبارت است از 300000*60*60*24*365 کیلومتر و این عبارت نجومی، خیلی ساده در قالب یک سال نوری بیان میشود.)

نقش ناظر و ثابت یا متحرک بودن آن، در تفاوت ادراکی نسبت به زمان و مکان، بسیار تاثیر گذار است. در سرعت بالا، طبق نظریه ی نسبیت اینشتین، زمان کند میشود و در سرعت نزدیک به سرعت نور، گذر زمان به صفر نزدیک میشود. همچنین در سرعت بالا، جرم افزایش می یابد و مکانی که به وسیله ی جسم اشغال میشود وسیع میگردد.

آنچه تفاوت ها را از جمله مکان و زمان را معنی دار میکند، اصل تمایز موجود میان دو جسم و نحوه ی ارسال پرتوهای صادر شده از آن، به ناظری است که شاهد آن دو نقطه ی متفاوت است. بنابراین زمان ومکان، چیز مطلقی نیست بلکه تابع موقعیت جسم و ناظر آن میباشد و حتی ممکن است در سرعت بالای ناظر نسبت به جسم، اصلا از میان برود.

درک تفاوت ها، همیشه درک تفاوت نوری بین آنها در مقایسه با موقعیت ناظر نیست. چه بسیار امواج الکترومغناطیسی که در محدوده ی درک ما نیست. یعنی ما به عنوان ناظر، بسیاری از امواج صادر شده موجود در کیهان را درک نمیکنیم و بر این اساس بسیاری از تفاوت ها و تمایزها در چشم ما رنگ میبازد و یا بسیاری از تفاوت ها و تمایزها در نگاه ما، تمایزها و تفاوت های اعتباری و قراردادی است که در بستر درک محدود ما شکل میگیرد و در میان همه ی شباهت های حقیقی، این تفاوت ها، واقعی توهم می شود. ما از درک بخش بزرگی از امواج کیهان ناتوانیم و این ناتوانی همیشه باید در قضاوت ها و تصمیم گیری ها و داوری کردن های ما جلوه گری کند.

زمان ومکان، خصوصیت مطلقی ندارند که بتوان با قاطعیت آن را تعریف کرد؛ به خصوص وقتی بدانیم همه ی این ابعاد در کیهان ما، جلوه ای از ابعادی والاتر در عرصه ای علّی و تاثیر گذار از جهانی بالاتر است که حقیقت آن در برابر اعتبار و قرار داد کیهان مادی، جلوه گری دارد. و آنچه کیهان ما دارد، چیزی جز جلوه ی آن عوالم بالاتر در ظرف کیهان مادی نیست.

پس ابعاد مادی کیهان ما، نیازمند علت ها و محرک ها و تاثیر گذارهایی است که آن را در ظرف عالم مادی، ایجاد کند و در نبود آن حقیقت و علت بالاتر، چیزی به نام ابعاد کیهان مادی وجود نخواهد داشت. پس طبیعی است بحث ابعاد کیهان مادی و جهت آن و علت ایجاد این جهت و فلش آن، از مباحث بسیار جنجالی در علوم جدید باشد که نگاه خود را محدود به معلول و جدای از علت ایجاد کننده ی آن، کرده است.

بحث کیهان های موازی و جهان های تاثیرگذار، راه حلی برای پاسخ بر ابهام های موجود در تفسیر کیهان مادی و ابعاد آن است و به وسیله ی بسیاری از دانشمندان فیزیک جدید، مطرح شده است. جهان هایی که ابعاد در آن، دارای تمایز کمتر و وجودی بیشترهستند و طبیعی است در نبود تمایزهای گیج کننده ی کیهان مادی، فاصله ها و ابعاد، کوتاه شود.

وقتی در کیهان کنونی ما هم در سایه ی نظریه ی نسبیت اینشتین و خمیدگی ابعاد، فاصله ها کوتاه و کوتاه تر میشود تا جایی که به سرعت نزدیک به بینهایت در نظریه ی در هم تنیدگی کوانتومی میرسد، کاملا طبیعی است در کیهانی بالاتر از کیهان ما که فاصله ها در آن کمتر است، انتظار سرعت بی نهایت، وجود داشته باشد

و وقتی این خمیدگی ها به انطباق دو نقطه به هم برسد فاصله، رنگ میبازد و در سرعت بی نهایت، زمان برداشته شود. تبعات برداشته شدن زمان و یکی شدن دیروز و امروز و آینده، گیج کننده ولی واقعی است. در این عرصه، مفهوم علت و معلول و جهت فلش های زمان و طبیعتا مفهوم انتروپی و حرکت جهان به سوی انتروپی بیشتر، دگرگون میشود. انتروپی و بی نظمی، به دلیل تمایزها و تفاوت ها است پس وقتی تمایزی نیست یا حداقل تمایزها خیلی اندک است، انتروپی کاهش بسیار زیاد دارد. در این انتروپی کاهش یافته، انتظار قوانین ترمودینامیک مرسوم در جهان ما وجود ندارد.

مفهوم جهات فلش زمان به سوی انتروپی بیشتر، در نگاهی وسیع بر این جهان ها قانونی مطلق، یگانه، بی همتا و بدون استثنا نخواهد بود. تخم مرغی که میشکند و بار دیگر به شکل اولیه ی خود بازنمیگردد و یا گوشتی- که در بیرون از یخچال فاسد میشود و به طبیعت سالم و اولیه ی خود باز نمیگردد- و یا امواج الکترومغناطیس نوری که باعث تمایزهای مکانی و زمانی در نگاه ناظر میشود، در کیهانی که تخم مرغ، متفاوت از اجزای متلاشی شده ی آن نیست و یا گوشت سالم و فاسد، تفاوت جوهری زیادی ندارد و فاصله های این جهان، بسیار اندک و یا در حد صفر است و نور تابیده از این اجزا در همه ی جا، یکسان است و مفهوم مکان و زمان را دشوار و حتی متلاشی میکند، مفهومی متفاوت از انتروپی و تصورات رایج در مورد آن، خواهد داشت.

بی نظمی، در حقیقت عدم وجود نظم میان اجزای متفاوت و متمایز است و وقتی این تمایز ها نباشد، انتروپی مفهومی ندارد. بنابراین قضاوت ها در مورد زمان و مکان، آنقدر که تصور میشود آسان نیست؛ به خصوص وقتی بدانیم هر کیهان موازی با ما، خودش معلول و نتیجه ی ی کیهانی دیگر است که طبیعتا درجه ی وجودی بالاتر و تمایزهای کمتر دارد. هیچ چیز، بدون علت حاصل نمیشود و این اصل به نام اصل علیت، فقط محدود به کیهان ما نیست و هر کیهان هرچقدر هم بلند مرتبه و بزرگ باشد، نیازمند علتی است که آن را از عدم ایجاد کرده باشد و همه ی وجود آن وابسته ی به آن کیهان بالاتر است.

مفاهیم سنتی، هر روز در علم جدید، رنگ میباشد و این طبیعی است زیرا محدود بودن دانشمندان به دیدگاه های سنتی- که ناگزیر از آن در زمان خود هستند- آنها را از بسیاری حقایق در هر زمان، محروم میکند. به همین ترتیب دانش های موجود، خودش در میان مرزهای خاص و مشخصی محصور است و این حصر شناخت، دانشمند را از بسیاری حقایق فراتر از آن باز میدارد.

علم، حجابی است که دانشمند را محصور خود میکند و علوم جدید- هرچند راهی برای بیرون شدن از مرزهای قدیمی است- خودش حصار و حجاب جدید بر حقایق دیگری است که در ذهن دانشمند، شکل نگرفته است.

مفاهیم موجود در نزد دانشمندان؛ چه علمای دین و یا دانشمندان علوم دیگر، باعث برداشت های محدود از حقایق کیهان و به خصوص متونی میشود که از نزد خدای سبحان آمده است و چالش این برداشت های محدود را امروز در عرصه های جهانی و همه ی جنبه های زندگی خود شاهد هستیم. این امید هست که انسان امروز در سایه ی همه ضربه هایی- که این برداشت های محدود بر پیکره ی جامعه و عقیده ی او وارد کرده است- در مورد حقیقت، جستجویی دقیق تر داشته باشد و خود را از قفس تنگ برداشت ها و شناخت های محدود، رهایی دهد.

مشکل اینکه بگوییم زمان به خاطر انتروپی ایجاد میشود این است که به هم خوردن انتروپی، منجر به تعادل میشود. ما می‌توانیم این را به عنوان نوعی از همشکلی یا آرامش در هر چیز ببینیم. اگر فلش زمان با انتروپی ایجاد شود و اکنون 13 میلیارد سال پس از همشکلی و یگانگی انفجار بزرگ است، همشکلی و یگانگی باید اصلا در هیچ جا مشاهده شود. ولی اینطور نیست.

کیهان ما در هر سطحی بیرون از سطح زیر اتمی، پیچیده و متنوع ولی ساختار یافته و منظم است و ستارگان و کهکشان های مارپیچ دارد و قابلیت پیچیدگی و تنوع در زندگی سلولی هم وجود دارد. و همه چیز به سوی جهانی پیچیده تر و متنوع تر در آینده است.

درست این که ما فلش ترمودینامیک زمان را داریم و هر چیز کوچک در طول زمان به هم ریخته تر می‌شود، ما همچنین فلش کیهانی زمان هم داریم که بیان می‌کند جهان دائما در حال توسعه است. همچنین فلش بیولوژیک زمان هم داریم که میگوید افراد، حیوانات و گیاهان به مرور پیر می‌شوند و می‌میرند. به اینها تجربه ی خودمان از جریان زمان، از گذشته تا امروز را هم اضافه کنیم. ما نمی توانیم به آینده ای تغییر مسیر بدهیم که همیشه، غیر قطعی است.

چنین اطلاعات پیچیده و متنوع می‌تواند ما را به اینجا برساند که اصلا زمان، حقیقی نیست و من با این، هم عقیده بودم اگر بخشی از اطلاعات، همیشه مورد تمرکز زیاد قرار نمی گرفت، چون نور همیشه از گذشته به سوی آینده حرکت میکند.

این فلش الکترو مغناطیس زمان را همراه با نوسانات و ارتعاشات فوتون- که باعث شارژ الکتریکی امواج نور میشود- تشکیل میدهد و همیشه به سوی آینده و نه گذشته، حرکت میکند.

چون شارژ، یک خصوصیت درونی در همه ی مواد است، این میتواند یک فرایند جامع از سلول های درون ما تا بزرگترین ستارگان بالای سر ما را درگیر کند. با یک آینده ی غیر قطعی- که فوتون به فوتون در ارتباط با اتم های میز و طول موج های دوره ای نور توسعه می یابد. ...

https://www.youtube.com/watch?v=Ji2c9...

https://m.facebook.com/groups/quantumphysicsnews/permalink/2968928956712575/

https://www.youtube.com/watch?v=T608g...

Holographic Principle within the physical Universe

https://www.youtube.com/watch?v=EkOxa...

Zero Kelvin and Zero Point Energy within a Universe of continuous creation

https://www.youtube.com/watch?v=BICbC...

Looking Back at the Beginning of Time at the Cosmic Microwave


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فیلمی بسیار جالب از تغییبرخی یونها و مولکول های ممرکز خنده در کجای مغز استتاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلبزرگ شدن مغز محدود به دورمشکلات روانپزشکی در عقب چگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میآنزیم تولید انرژی در سلورجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز لرزش ناشی از اسیب به عصبتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز انسان ایا طبیعتا تمانخستین تصویر از سیاهچالهتروس جریان انرژیواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغآیا پیدایش مغز از روی تصازاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگترین مصرف کننده نزاع بین علم و نادانی رو تغییرات آب و هوایی که به یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباآیا دست مصنوعی به زودی قاسفر تجهیزات ناسا به مریخ اثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت توانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون زنانه استروژنهمراهی نوعی سردرد میگرنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهسندرم کووید طولانیاختلالات حرکتی در انسانبیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حانقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرانگشت ماشه ایسیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتباط انسانی، محدود به بازگشت به ریشه های تکاملمیگرن شدید قابل درمان استاثیر نگاه انسان بر رفتاچه زیاد است بر من که در ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جمجمه ای درکوه ایرهواوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد تنشناز نشانه ها و آثار درک شدبحثی درباره احساساتی غیرمباحث مهم حس و ادراکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتمرویای شفافگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بیماری ام اس (مولتیپشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در برخی اثرات مضر ویتامین دمرگ چیستنوروز یا روز پایانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایدارپیام های ناشناخته بر مغز ریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازدو سوی واقعیتآینده ی انسان در فراتر ازرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتقلید از روی طبیعتمغز انسان برای ایجاد تمدنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی آیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس بدون اکسیژنمغز حریص برای خون، کلید تنزاع بین علم و جهل رو به پتغییرات تکاملی سر انسان یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفر دشوار اکتشافاثرات فشار روحی شدیدبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت توازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسهندسه ی پایه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان ژنتیکی برای نوآوریافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم گیلن باره به دنبال اختلالات صحبت کردن در انبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حانقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کویانگشت نگاری مغز نشان میدسکته مغزیارتباط از بالا به پایین مبازخورد یا فیدبکمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر نگاه انسان بر رفتانهایت معرفت و شناخت درک عهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمذرات کوانتومی زیر اتمی قگل زندگیايندگان چگونه خواهند دیدسردرد سکه ایاز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش فراموش شده ی حافظهمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمروبات های ریز در درمان بیگزیده ای از وبینار یا کنفایا بدون زبان میتوانیم تشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریبرخی اختلالات عصبی مثانهمرگ و میر پنهاننوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی بپیشینیان انسان از هفت میریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمبزرگترین خطایی که مردم ممشاهده آینده از روی مشاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتقویت استخوان در گرو تغذمغز انسان برای شادمانی طنرمش های مفید برای درد زاتری فلوپرازینوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیآیا امکان بازسازی اندامهزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک معجزه ایمغز در تنهایی آسیب میبیننسبت طلایی، نشانه ای به سثبت امواج الکتریکی در عصیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مفید قهوهبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش ژنتیک در درمان اختلاهندسه ی رایج کیهانجواب دانشمند سوال کننده کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلافزایش قدرت ادراکات و حسسندرم پیریفورمیساختلالات عضلانی ژنتیکبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حانقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مباندوهگین نباش اگر درب یا سانسور از روی قصد بسیاری ارتباط بین هوش طبیعی و هوبازسازي مغز و نخاع چالشی میدازولام در درمان تشنج تاثیر ویتامین دی بر بیماچهار میلیارد سال تکامل بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئونايا اراده آزاد توهم است یسرعت فکر کردن چگونه استاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگی حس و ادراک ما امحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمروح رهاییایا تکامل هدفمند استایجاد احساساتشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تبرخی بیماری ها که در آن بمرگ و میر بسیار بالای ناشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت های جدید علوم اعصریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودبسیاری از بیماری های جدیمطالعه ای بیان میکند اهدچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب آیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز روده تا مغزلزوم سازگاری قانون مجازاتقویت سیستم ایمنیمغز انسان برای شادمانی طنرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع موراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسمغز را از روی امواج بشناسنشانه های گذشته در کیهان جمجمه انسان های اولیهژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رآیا راهی برای رفع کم آبی سفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مضر ماری جوانابی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش گرمایش آب و هوا در همهندسه بنیادینجوسازی مدرنکندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با اافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زباننقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریکسانسور بر بسیاری از حقایارتباط شگفت مغز انسان و فبحتی علمی درباره تمایل بمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر ویروس کرونا بر مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتمرفتار اجتماعی انسان، حاصگمان میکنی جرمی کوچکی در ايا اراده آزاد توهم است یشلیک فراموشیاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگتر کیهان ناشناختمحل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را ایرادهای موجود در خلقت بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی بیماری های خاص که بدمرگ انتقال است یا نابود شنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از آغازبسیاری از بیماری های جدیمعنی روزهنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رو ح و روان بر جسمواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(آیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماازدواج های بین گونه ای، رمقاومت به عوارض فشار خون تلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان رو به کوچک تر شنرمشهای مهم برای تقویت عتشنج چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز تو پیچیده ترین تکنولوژی مغز زنان جوانتر از مغز مرنظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیاما مقهور قوانین فیزیکسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزای پر سلولی بدن انسان بیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیش زمینه ها و اراده هندسه در پایه ی همه ی واکجاذبه و نقش آن در شکلگیریکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجافزایش سرعت پیشرفت علوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاادامه بحث تکامل چشمبیوگرافیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکامل زباننقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریک که ما نمی توساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط شگفت انگیز مغز انبحث درباره پیدایش و منشا مکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر ژنها بر اختلالات خنوآوری ای شگفت انگیز دانهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمرقیبی قدرتمند در برابر مگنجینه ای به نام ویتامین ای نعمت من در زندگیمشلیک فراموشیاز واقعیت امروز تا حقیقتبخش دیگری در وجود انسان همحدودیت های حافظه و حافظتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس روزه داری سلول های بنیاداگر میدانی مصیبت بزرگتر شرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسبرخی توجهات در ببمار پارمراحل ارتقای پله پله کیهنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملپاسخ گیاهان در زمان خوردرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگبعد از کرونامعادله ها فقط بخش خسته کننگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاستفاده از مغز، وزن را کممقابله با کرونا با علم استلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدچرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قاورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز تو جهانی هستی که خودش را مغزهای کوچک بی احساسنظریه ی تکامل در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت چهارمسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بههوموارکتوس ها ممکن است دجدایی خطای حسی استکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی افسردگی و اضطراب در بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهااداراوون تنها داروی تاییبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتکامل زبان انسان از پیشینقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتوانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثي درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کلام در آیات کلام بنوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمرموزی از نخستین تمدن بشرگویید نوزده و ایمنی ساکتای آنکه نامش درمان و یادششنا در ابهای گرم جنوب نیابرنامه و ساختار پیچیده ممخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پگشایش دروازه جدیدی از طرروش مقابله مغز با محدودیاگر نیروی مغناطیس نباشد شش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستبرخی توصیه ها برای واکسیمرز مرگ و زندگی کجاستچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملپختگی پس از چهل سالگي به رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیبعد از کرونامعجزه ی علم در کنترل کروننگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاستفاده از هوش مصنوعی در ملاحظه های اخلاقی دربارهتلاشی برای درمان قطع نخامغز ایندگان چگونه استچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون ورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وآیا برای تولید مثل همیشه زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز تو دی ان ای خاص ميتوکندريمغزتان را در جوانی سیم کشنظریه ی تکامل در درمان بیجهل مقدسژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت اولسفری به آغاز کیهاناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی می تواند بر احجریان انرژی در سیستم های کودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلالکتروتاکسی(گرایش و حرکسودمندی موجودات ابزی بر ادراک ما درک ارتعاشی است بیست تمرین ساده برای جلومنبع خواب و رویاتکامل ساختار رگهای مغزی نقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمینانسان ها می توانند میدان ساختار شبکه های مغزی ثابارتباط غیرکلامی بین انسابحثی جالب درباره محدودیتما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کپسول نوروهرب بر ننوار مغز در تشخیص بیماری هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمرمز و رازهای ارتباط غیر کگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت مغزی کمک میکند شناخت و معرفت، و نقش آن دبرنامه ی مسلط ژنها در اختمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتپمبرولیزوماب در بیماری چخفاش با شیوع همه گیری جدیپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجااگر نعمت فراموشی نبود بسششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیبرخی روش های تربیتی کودکمرز بین انسان و حیوان کجاچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کاخطر آلودگی هواپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز فکر میکند مرگ برای دینگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناستفاده از سلول های بنیاملاحظات بیهوشی قبل از جرتلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار بقای برتر مادیچرا پس از بیدار شدن از خوتشخیص ژنتیکی آتروفی های ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزارهای پیشرفته ارتباط اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز تولید مثل اولین ربات های مغزتان را در جوانی سیمکشنظریه ی ریسمانجهان یکپارچهژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدآب زندگی است قسمت دومسقوط درون جاذبه ای خاص، چاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی و کشف زبان هایجریان انرژی در سیستم های کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسالگوبرداری از طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انادغام میان گونه های مختلبیش از نیمی از موارد انتقمنحنی که ارتباط بین معرفتکامل شناخت انسان با کشفنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهانسان جدید از چه زمانی پاسازگاری با محیط بین اجزاارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد نقش ویتامين ما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوار مغزی روشی مهم در تشخهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمرمز بقای جهش ژنتیکیگوشت خواری یا گیاه خواریایمپلانت نخاعی میتواند دشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متخلاصه ای از مطالب همایش مپوست ساعتی مستقل از مغز دروش هایی ساده برای کاهش ااگر نعمت فراموشی نبود بسصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هابرخی سلولهای عصبی در تلامزایای شکلات تلخ برای سلنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تلمس کوانتومیبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز قلبنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگراستفاده از سلول های بنیاممانتین یا آلزیکسا یا ابتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار برتر بقاچرا بیماری های تخریبی مغتصویربرداری فضاپیمای آمورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزارهای بقا از نخستین هاعداد بینهایت در دنیای ممنابع بی نهایت انرژی در دتولید پاک و فراوان انرژینقش قهوه در سلامتینظریه تکامل در درمان بیمجهان یکپارچهژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت سومسلول های بنیادی منابع و ااحساس گذر سریعتر زمانبیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهالتهاب شریان تمپورالسیاهچاله های فضایی منابعادغام دو حیطه علوم مغز و بیشتر کمردردها نیازی به منشأ اطلاعات و آموخته ها تأثیر نگاه انسان بر رفتانقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بیانسان عامل توقف رشد مغزستون فقرات انسان دو پا جلارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی در مورد نقش کلسیم و ما با کمک مغز خود مختاريمنورون هاي مصنوعی می توانهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهرمز جهانگیلگمش باستانی کیستاین پیوند نه با مغز بلکه شناسایی سلول های ایمنی ااز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووپیموزایدروش صحبت کردن در حال تکاماگر با مطالعه فیزیک کوانضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغبرخی سيناپسها طی تکامل و مسیر دشوار تکامل و ارتقاچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختپرواز از نیویورک تا لوس آراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتفکر خلا ق در برابر توهم مغز ما کوچکتر از نیم نقطهنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایتآیا هوش ارثی دریافتی از پزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامنابع انرژي پاک سرچشمه حتمایل زیاد به خوردن بستنمغز از بسیاری حقایق می گرچرا حیوانات سخن نمی گوینتصادف یا قوانین ناشناختهوزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریآیا جنین انسان، هوشمندی زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزارهای بقا ازنخستین همبلندی در ذهن ما درک بلندیمناطق خاصی از مغز در جستجتولید سلولهای جنسی از سلنقش مهاجرت در توسعه نسل انظریه تکامل در درمان بیمجهان کنونی و مغز بزرگتریژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل آزمون ذهنی گربه شرودینگرسلول عصبی شاهکار انطباق احساسات کاذببیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هانقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجستجوی متن و تصویر به صورکوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای اامیوتروفیک لترال اسکلروسیاهچاله و تکینگی ابتدایارتقا و تکامل سنت آفرینش با هوش مصنوعی خودکار روبمهندسی ژنتیک در حال تلاش تئوری تکامل امروز در درمنقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبانسانیت در هم تنیده و متصسخن پاک و ثابتارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی در مورد عملکرد لوب فما تحت کنترل ژنها هستیم ینورون های ردیاب حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه به خاطرخودت زندگی شواهدی از نوع جدیدی از حااز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک باگر تلاش انسان امروز براضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و ببرداشت مغز ما از گذر زمانمسئول صیانت از عقیده کیسچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اپرورش مغز مینیاتوری انساراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تلوتیراستامتفاوت مغز انسان و میمون همغز مادران و کودکان در زمچالش دیدگاه های سنتی در بتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردآیا هوش سریعی که بدون احسزندگی زودگذرابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همنابع انرژی از نفت و گاز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ چرا حجم مغز گونه انسان درتظاهر خوابیده ی مادهوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام آیا جهان ذهن و افکار ما مزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزارهای بقای موجود زندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورها و التهاب مغزی عانقش میدان مغناطیسی زمین نظریه تکامل در درمان بیمجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر آسيب میکروواسکولاریا آسسلولهای ایمنی القا کنندهاخلاق و علوم اعصاببیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هانقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی الفاگوجستجوی هوشیاری در مغز ماکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش اامید نیکو داشته باش تا آنسیاهچاله ی تولید کنندهارتوکين تراپی روشی جديد با تعمق در اسرار ابدیت و مولتیپل اسکلروز در زنان تئوری تکامل در پیشگیری و نقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگانعطاف پذیری مکانیسمی علسرنوشتارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهماه رجبتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوروپلاستیسیتی چیستهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دورویا و خبر از آیندهگالکانزوماب، دارویی جدیاینکه خانواده ات سالم باشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج نخاعی با الکترودهای برای اولین بار دانشمندانمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر گیاهخواری بر رشد و تاثیر انتخاب از طرف محیط هرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزمگسروشهای شناسایی قدرت شنوااپی ژنتیکطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهبررسي علل احتمالي تغيير مسئولیت جدیدچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما بآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغز لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتفاوت ها و تمایزها کلید بمغز چون ابزار هوش است دلیچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سآیا هشیاری کوانتومی وجودزونیسومایدابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر منابع انرژی از نفت و گاز تمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کچرا خشونت و تعصبتظاهری از ماده است که بیدیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویآیا جهش های ژنتیکی، ویروزبان شناسی مدرن در سطح سلابزارهای بقای از نخستین به مغز خزندگان خودت اجازمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالی یا توهم فضنقش محیط زندگی و مهاجرت دهفت چیز که عملکرد مغز تو جهان دارای برنامهکمردرددرمان های اسرار آمیز در آآسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی دراخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی از عروسک های بحفره در مغزکیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسامید درمان کرونا با همانسیاره ی ابلهانارتباط میکروب روده و پارباهوش ترین و با کیفیت تریمواد کوانتومی جدید، ممکنتا 20 سال آینده مغز شما به نقص در تشخیص هیجانات عامهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکریستال زمان(قسمت دوم)اولین مورد PML به دنبال تکسریعترین کامپیوتر موجودارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهماپروتیلینتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سورویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای اینترنت بدون فیلتر ماهواشکل های متفاوت پروتئین هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرای خودآگاه بودن تو بایمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتی و یپیچیدگی های مغزی در درک زروشی برای بهبود هوش عاطفابزار هوش در حال ارتقا ازطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلبررسی و اپروچ جدید بر بیممستند جهان متصلچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز- از مغز لیس دگرامفتامین یا ویاستفاوت های بین زن و مرد فقمغز چگونه صداها را فیلتر ناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسوواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکآیا واکنش های یاد گرفته وزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمنابع انرژی از نفت و گاز تمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟چرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با زیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزبان شناسی نوین نیازمند ابزارهای دفاعی و بقای موبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش نگاه از پایین یا نگاههفت سین یادگاری از میراث جهان در حال نوسان و چرخشکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرآشنا پنداریسلسله مباحث هوش مصنوعیاختلال خواب فرد را مستعد بیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مداومنقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی کیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگامگا سه عامل مهم سلامتسیاره ابلهانارتباط ماده و انرژیبار بزرگ ایستادن بر دو پاموجود بی مغزی که می تواندتا بحر یفعل ما یشانقطه بی بازگشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال زمان(قسمت سوم)اولین مورد پیوند سر در انسرگیجه از شایعترین اختلااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهماجرای جهل مقدستاثیر کتامین در درمان پاهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای ایندرالشگفتی های زنبور عسلاز تکنیکی تا مغز از مغز تفلج خواببرخی ملاحظات در تشنج های مروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر ترکیبات استاتین (سهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیبررسی ژنها در تشخیص بیمامشکلات نخاعیچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز- از مغزتلا اکراه فی الدینتفاوت های تکاملی در مغز ومغز ناتوان از توجیه پیداناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسآیا یک، وجود داردزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمنابع انرژی از نفت و گاز تمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالش است یا منفعچراروياها را به یاد نمی آتغییر زودتر اتصالات مغزییک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا خداباوری محصول تکاملزبان، وسیله شناسایی محیطاتفاق و تصادفبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم چیستنقش نظام غذایی در تکامل مهم نوع خواری در میان پیشیجهان شگفت انگیزکمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنآغاز فصل سرما و دوباره تکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاختلال در شناسایی حروف و بیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل چشمنقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاکیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیاره ابلهانارتباط متقابل با همه ی حیبار سنین ابزار هوشمندی اموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر مشاهده بر واقعیت بچند نرمش مفید برای کمردرهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتذهن هوشیار در پس ماده ی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پاولین هیبرید بین انسان و سربازان ما محققا غلبه می از نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی تاریکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمرویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و ایا کوچک شدن مغزانسان الشاهکار قرناز تکینگی تا مغز و از مغز فلج خواب چیستبرخی نکات از گاید لاین پرمرکز حافظه کجاستتاثیر دوپامین و سروتونینهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبررسی سیستم تعادلی بدن امشکلات بین دو همسر و برخیچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآن چیزی که ما جریان زمان راز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز، از مغز لایو دوم دکتر سید سلمان فتفاوت های زبانی سرمنشا تمغز و سیر تکامل ان دلیلی نبرو و انرژی مداومتبدیل سلولهای محافط به سواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان پاسخ کوانتومی آیا کیهان می تواند یک شبیزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجمنابع انرژی از نفت و گاز تمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگ چالشهای پیش روچراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پیک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تآیا دلفین ها می تواند از سفر نامه سفر به بم و جنوب اتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت توهمات و شناخت حقیقتنقش نظریه تکامل در شناساهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسم زنبور ، کلیدی برای واراختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری انفجار و توقف تکاملی نشاسیر آفرینش از روح تا مغز ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببارداری بدون رحممیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر نگاه ناظر هوشیار بچند جهانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقکشف مکانیسمی پیچیده در باولین تصویر در تاریخ از سسردرد میگرن در کودکاناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی خالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمرویاها از مغز است یا ناخوگاهی مغز بزرگ چالش استایا این جمله درست است کسیشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمبرخی نرمش های گردنمرکز حافظه کجاستتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريپیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی مبررسی علل کمر درد در میانمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز لبخند بزن شاید صبح فردا زتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز آیندگان چگونه است ؟نخاع ما تا پایین ستون فقرتداخل مرزها و صفات با بینواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنآیا گذشته، امروز وآینده زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ و فعال یا مغز کونزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتآیا دلفین ها میتوانند باسفر به مریخ در 39 روزاتوسوکسیمایدبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت توپیراماتنقش هورمون های تیروئید دهمیشه عسل با موم بخوریمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسافت فشار خون ناگهانی در وسماگلوتید داروی کاهش دهناختلالات مخچهبیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حانقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتانواع سکته های مغزیسیستم تعادلی بدنارتباط هوش ساختار مغز و ژبازگشت از آثار به سوی خدامیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چندین ماده غذایی که ماننهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتباولین سلول مصنوعیسردرد و علتهای آناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفامبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومرویاهای پر رمز و حیرتی درگذر زمان کاملا وابسته به ایا ابزار هوشمندی یا مغز شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خ