دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برداشت مغز ما از گذر زمان در برابر واقعیت زمان

برداشت مغز ما از گذر زمان، در برابر واقعیت زمان

تفاوت ها و تمایزها در جهان اطراف ما در محدوده ی بینایی، به صورت تفاوت مکانی و گاهی به صورت تفاوت زمانی بیان میشود. تفاوت ها در ابعاد دیگر فراتر از بینایی میتواند رنگ و بو و یا تفاوت صدا و یا خشونت و نرمی باشد که با اندام های حسی دیگر حس میشود. ادرک ما از جهان پیرامون، از ابعاد مختلف قابل بررسی است ولی آنچه شاید بیشتر از همه برای ما ملموس باشد تفاوت های ناشی از درک تابش پرتوهای نور به چشم است که به صورت مکان و زمان، خودنمایی میکند.

تفاوت مکانی(مسافت مکانی)، در حقیقت، تفاوت در جهت دریافت پرتوهای نورانی است که به چشم بیننده و ناظر میرسد؛ هرچند از دید ناظر دیگر ممکن است متفاوت به نظر برسد؛ به خصوص اگر ناظر، و یا دو نقطه ای- که نور از آنها صادر میشود- با سرعت بالا در حال حرکت باشند.

تفاوت زمانی(فلش نوری زمان)(فاصله ی زمانی)در حقیقت، تفاوت در دریافت پرتوهای نورانی است که به صورت متوالی و پی در پی به چشم فرد میرسد. خیلی ساده میتوانیم به گذر روز توجه کنیم؛ تفاوت بین ساعت های مختلف- که با نگاه برصفحه ی ساعت درک میشود- در بستر گذر روز، حرکت زمان را به ما نشان میدهد.

تفاوت ها اگر کوتاه باشد با فاصله مکانی بیان میشود و به دلیل سرعت بسیار زیاد نور، فاصله زمانی قابل ذکری بین این دو نقطه نزدیک هم، وجود ندارد ولی اگر تفاوت مکانی خیلی زیاد باشد گاهی از فاصله زمانی برای بیان این تفاوت استفاده میشود. (زیرا سرعت نور، بسیار بالا است300 هزار کیلومتر در ثانیه و بیان فاصله در قالب زمانی- که نور در یک بازه ی زمانی طی میکند- عبات های ساده تری را برای ذهن فراهم میکند مثلا به جای بیان عبارت های نجومی و کهکشانی میتوان از سال نوری استفاده کرد که به معنی فاصله ای ای است که نور در یک سال، طی میکند. یک سال نوری عبارت است از 300000*60*60*24*365 کیلومتر و این عبارت نجومی، خیلی ساده در قالب یک سال نوری بیان میشود.)

نقش ناظر و ثابت یا متحرک بودن آن، در تفاوت ادراکی نسبت به زمان و مکان، بسیار تاثیر گذار است. در سرعت بالا، طبق نظریه ی نسبیت اینشتین، زمان کند میشود و در سرعت نزدیک به سرعت نور، گذر زمان به صفر نزدیک میشود. همچنین در سرعت بالا، جرم افزایش می یابد و مکانی که به وسیله ی جسم اشغال میشود وسیع میگردد.

آنچه تفاوت ها را از جمله مکان و زمان را معنی دار میکند، اصل تمایز موجود میان دو جسم و نحوه ی ارسال پرتوهای صادر شده از آن، به ناظری است که شاهد آن دو نقطه ی متفاوت است. بنابراین زمان ومکان، چیز مطلقی نیست بلکه تابع موقعیت جسم و ناظر آن میباشد و حتی ممکن است در سرعت بالای ناظر نسبت به جسم، اصلا از میان برود.

درک تفاوت ها، همیشه درک تفاوت نوری بین آنها در مقایسه با موقعیت ناظر نیست. چه بسیار امواج الکترومغناطیسی که در محدوده ی درک ما نیست. یعنی ما به عنوان ناظر، بسیاری از امواج صادر شده موجود در کیهان را درک نمیکنیم و بر این اساس بسیاری از تفاوت ها و تمایزها در چشم ما رنگ میبازد و یا بسیاری از تفاوت ها و تمایزها در نگاه ما، تمایزها و تفاوت های اعتباری و قراردادی است که در بستر درک محدود ما شکل میگیرد و در میان همه ی شباهت های حقیقی، این تفاوت ها، واقعی توهم می شود. ما از درک بخش بزرگی از امواج کیهان ناتوانیم و این ناتوانی همیشه باید در قضاوت ها و تصمیم گیری ها و داوری کردن های ما جلوه گری کند.

زمان ومکان، خصوصیت مطلقی ندارند که بتوان با قاطعیت آن را تعریف کرد؛ به خصوص وقتی بدانیم همه ی این ابعاد در کیهان ما، جلوه ای از ابعادی والاتر در عرصه ای علّی و تاثیر گذار از جهانی بالاتر است که حقیقت آن در برابر اعتبار و قرار داد کیهان مادی، جلوه گری دارد. و آنچه کیهان ما دارد، چیزی جز جلوه ی آن عوالم بالاتر در ظرف کیهان مادی نیست.

پس ابعاد مادی کیهان ما، نیازمند علت ها و محرک ها و تاثیر گذارهایی است که آن را در ظرف عالم مادی، ایجاد کند و در نبود آن حقیقت و علت بالاتر، چیزی به نام ابعاد کیهان مادی وجود نخواهد داشت. پس طبیعی است بحث ابعاد کیهان مادی و جهت آن و علت ایجاد این جهت و فلش آن، از مباحث بسیار جنجالی در علوم جدید باشد که نگاه خود را محدود به معلول و جدای از علت ایجاد کننده ی آن، کرده است.

بحث کیهان های موازی و جهان های تاثیرگذار، راه حلی برای پاسخ بر ابهام های موجود در تفسیر کیهان مادی و ابعاد آن است و به وسیله ی بسیاری از دانشمندان فیزیک جدید، مطرح شده است. جهان هایی که ابعاد در آن، دارای تمایز کمتر و وجودی بیشترهستند و طبیعی است در نبود تمایزهای گیج کننده ی کیهان مادی، فاصله ها و ابعاد، کوتاه شود.

وقتی در کیهان کنونی ما هم در سایه ی نظریه ی نسبیت اینشتین و خمیدگی ابعاد، فاصله ها کوتاه و کوتاه تر میشود تا جایی که به سرعت نزدیک به بینهایت در نظریه ی در هم تنیدگی کوانتومی میرسد، کاملا طبیعی است در کیهانی بالاتر از کیهان ما که فاصله ها در آن کمتر است، انتظار سرعت بی نهایت، وجود داشته باشد

و وقتی این خمیدگی ها به انطباق دو نقطه به هم برسد فاصله، رنگ میبازد و در سرعت بی نهایت، زمان برداشته شود. تبعات برداشته شدن زمان و یکی شدن دیروز و امروز و آینده، گیج کننده ولی واقعی است. در این عرصه، مفهوم علت و معلول و جهت فلش های زمان و طبیعتا مفهوم انتروپی و حرکت جهان به سوی انتروپی بیشتر، دگرگون میشود. انتروپی و بی نظمی، به دلیل تمایزها و تفاوت ها است پس وقتی تمایزی نیست یا حداقل تمایزها خیلی اندک است، انتروپی کاهش بسیار زیاد دارد. در این انتروپی کاهش یافته، انتظار قوانین ترمودینامیک مرسوم در جهان ما وجود ندارد.

مفهوم جهات فلش زمان به سوی انتروپی بیشتر، در نگاهی وسیع بر این جهان ها قانونی مطلق، یگانه، بی همتا و بدون استثنا نخواهد بود. تخم مرغی که میشکند و بار دیگر به شکل اولیه ی خود بازنمیگردد و یا گوشتی- که در بیرون از یخچال فاسد میشود و به طبیعت سالم و اولیه ی خود باز نمیگردد- و یا امواج الکترومغناطیس نوری که باعث تمایزهای مکانی و زمانی در نگاه ناظر میشود، در کیهانی که تخم مرغ، متفاوت از اجزای متلاشی شده ی آن نیست و یا گوشت سالم و فاسد، تفاوت جوهری زیادی ندارد و فاصله های این جهان، بسیار اندک و یا در حد صفر است و نور تابیده از این اجزا در همه ی جا، یکسان است و مفهوم مکان و زمان را دشوار و حتی متلاشی میکند، مفهومی متفاوت از انتروپی و تصورات رایج در مورد آن، خواهد داشت.

بی نظمی، در حقیقت عدم وجود نظم میان اجزای متفاوت و متمایز است و وقتی این تمایز ها نباشد، انتروپی مفهومی ندارد. بنابراین قضاوت ها در مورد زمان و مکان، آنقدر که تصور میشود آسان نیست؛ به خصوص وقتی بدانیم هر کیهان موازی با ما، خودش معلول و نتیجه ی ی کیهانی دیگر است که طبیعتا درجه ی وجودی بالاتر و تمایزهای کمتر دارد. هیچ چیز، بدون علت حاصل نمیشود و این اصل به نام اصل علیت، فقط محدود به کیهان ما نیست و هر کیهان هرچقدر هم بلند مرتبه و بزرگ باشد، نیازمند علتی است که آن را از عدم ایجاد کرده باشد و همه ی وجود آن وابسته ی به آن کیهان بالاتر است.

مفاهیم سنتی، هر روز در علم جدید، رنگ میباشد و این طبیعی است زیرا محدود بودن دانشمندان به دیدگاه های سنتی- که ناگزیر از آن در زمان خود هستند- آنها را از بسیاری حقایق در هر زمان، محروم میکند. به همین ترتیب دانش های موجود، خودش در میان مرزهای خاص و مشخصی محصور است و این حصر شناخت، دانشمند را از بسیاری حقایق فراتر از آن باز میدارد.

علم، حجابی است که دانشمند را محصور خود میکند و علوم جدید- هرچند راهی برای بیرون شدن از مرزهای قدیمی است- خودش حصار و حجاب جدید بر حقایق دیگری است که در ذهن دانشمند، شکل نگرفته است.

مفاهیم موجود در نزد دانشمندان؛ چه علمای دین و یا دانشمندان علوم دیگر، باعث برداشت های محدود از حقایق کیهان و به خصوص متونی میشود که از نزد خدای سبحان آمده است و چالش این برداشت های محدود را امروز در عرصه های جهانی و همه ی جنبه های زندگی خود شاهد هستیم. این امید هست که انسان امروز در سایه ی همه ضربه هایی- که این برداشت های محدود بر پیکره ی جامعه و عقیده ی او وارد کرده است- در مورد حقیقت، جستجویی دقیق تر داشته باشد و خود را از قفس تنگ برداشت ها و شناخت های محدود، رهایی دهد.

مشکل اینکه بگوییم زمان به خاطر انتروپی ایجاد میشود این است که به هم خوردن انتروپی، منجر به تعادل میشود. ما می‌توانیم این را به عنوان نوعی از همشکلی یا آرامش در هر چیز ببینیم. اگر فلش زمان با انتروپی ایجاد شود و اکنون 13 میلیارد سال پس از همشکلی و یگانگی انفجار بزرگ است، همشکلی و یگانگی باید اصلا در هیچ جا مشاهده شود. ولی اینطور نیست.

کیهان ما در هر سطحی بیرون از سطح زیر اتمی، پیچیده و متنوع ولی ساختار یافته و منظم است و ستارگان و کهکشان های مارپیچ دارد و قابلیت پیچیدگی و تنوع در زندگی سلولی هم وجود دارد. و همه چیز به سوی جهانی پیچیده تر و متنوع تر در آینده است.

درست این که ما فلش ترمودینامیک زمان را داریم و هر چیز کوچک در طول زمان به هم ریخته تر می‌شود، ما همچنین فلش کیهانی زمان هم داریم که بیان می‌کند جهان دائما در حال توسعه است. همچنین فلش بیولوژیک زمان هم داریم که میگوید افراد، حیوانات و گیاهان به مرور پیر می‌شوند و می‌میرند. به اینها تجربه ی خودمان از جریان زمان، از گذشته تا امروز را هم اضافه کنیم. ما نمی توانیم به آینده ای تغییر مسیر بدهیم که همیشه، غیر قطعی است.

چنین اطلاعات پیچیده و متنوع می‌تواند ما را به اینجا برساند که اصلا زمان، حقیقی نیست و من با این، هم عقیده بودم اگر بخشی از اطلاعات، همیشه مورد تمرکز زیاد قرار نمی گرفت، چون نور همیشه از گذشته به سوی آینده حرکت میکند.

این فلش الکترو مغناطیس زمان را همراه با نوسانات و ارتعاشات فوتون- که باعث شارژ الکتریکی امواج نور میشود- تشکیل میدهد و همیشه به سوی آینده و نه گذشته، حرکت میکند.

چون شارژ، یک خصوصیت درونی در همه ی مواد است، این میتواند یک فرایند جامع از سلول های درون ما تا بزرگترین ستارگان بالای سر ما را درگیر کند. با یک آینده ی غیر قطعی- که فوتون به فوتون در ارتباط با اتم های میز و طول موج های دوره ای نور توسعه می یابد. ...

https://www.youtube.com/watch?v=Ji2c9...

https://m.facebook.com/groups/quantumphysicsnews/permalink/2968928956712575/

https://www.youtube.com/watch?v=T608g...

Holographic Principle within the physical Universe

https://www.youtube.com/watch?v=EkOxa...

Zero Kelvin and Zero Point Energy within a Universe of continuous creation

https://www.youtube.com/watch?v=BICbC...

Looking Back at the Beginning of Time at the Cosmic Microwave


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش لا اکراه فی الدینکریستال زمان(قسمت سوم)علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکآیا راهی برای رفع کم آبی محل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهمیشه چشمی مراقب و نگهباروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دویتامین بی هفدهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمن کسی در ناکسی دریافتم گیلگمش باستانی کیستعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهآزادی عقیده، آرمانی که تمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازچهار میلیارد سال تکامل بدر والنتاین کتاب بدید همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهنر رها شدن از وابستگیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اواکسن کووید 19 چیزهایی که ساخت شبکه عصبی مصنوعی با گزارش یک مورد جالب لخته وتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژی از نفت و گاز جمجمه انسان های اولیهافزایش سرعت پیشرفت علوم مسمومیت دانش آموزان بی گحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولنوشیدن چای برای مغز مفید درمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی به زیر پای خود نگاه نکن ببعد از کرونا دلخوشی بیهووجود قبل از ناظر هوشمندسریع دویدن مهم نیستپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهامید درمان کرونا با همانمغز قلبخودت را از اندیشه هایت حفمطالعه ای بیان میکند اهداز کسی که یک کتاب خوانده چگونه انتظارات بر ادراک دروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی از عروسک بازی زنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعیاد گرفتن مداومشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان، تصادفی نیستاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهت را بلند کندرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی به شناسایی کازیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کوفرگشت و تکامل تصادفی محض کلمات بلند نه صدای بلندشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکآموزش نوین زبانمنشاء کوانتومی هوشیاری اجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلذهن سالمباد و موجهوش عاطفی قسمت دومزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیفضای قلب منبع نبوغ استکوچکترین چیز یک معجزه اسشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ما کالا هستیممیدان های مغناطیسی قابل حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از ای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژندگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز از مغز تا چرا بیماری های تخریبی مغرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فهیچ اندر هیچسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیقبل از انفجار بزرگکاهش دوپامین عامل بیماریطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سآیا انسان با مغز بزرگش اخمانند آب باشحریص نباشاتفاق و تصادفایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جداروهای ام اساستفاده از هوش مصنوعی در نظام مثبت زندگیروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مهزاران سال چشم های بینا وهستي مادي ای که ما کوچکترسندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت لاموژین داروی ضد اوتیسم؟کشف مکانیسم عصبی خوانش پعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهآیاما مقهور قوانین فیزیکمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد ابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهداروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها دهمیشه اطمینان تو بر خدا بروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهویتامین دی گنجینه ای بزرسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر من پر از تلخیمگیاه بی عقل به سوی نور میعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهآزار دیگری، آزار خود استمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد چهار ساعت پس از کشتار خوکدر یک فراکتال هر نقطه مرکبنی عباس، ننگی بر تاریخهنر، پر کردن است نه فحش دراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانواکسن کرونا و گشودن پنجرساخت شبکه عصبی با الفبای گشایش دروازه جدیدی از طرتئوری تکامل در پیشگیری و منابع انرژی از نفت و گاز جنبه های موجی واقعیتافسردگی و اضطراب در بیمامسمومیت دانش آموزان، قماخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومنوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک بازی به سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کاروراپامیل در بارداریسریعترین کامپیوتر موجودپیوند اندام از حیوانات بتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخودروهای هیدروژنیمعماری، هندسه ی قابل مشااز آغاز خلقت تا نگاه انساچگونه به سطح بالایی از هودریای خداهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیفلج نخاعی با الکترودهای یاد بگیر فراموش کنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در ساانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهوش مصنوعی در کامپیوترهازیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریفراموش کارها باهوش تر هسکلوزاپین داروی ضد جنونشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکآمارهای ارائه شده در سطح مهندسی ژنتیک در حال تلاش جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مردو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وهوش عاطفی قسمت سومزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشقفس ذهنکووید نوزده و خطر بیماری شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ما تنها موجودات زنده میدان های کوانتومی خلاحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از ایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسدانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتههیچگاه از فشار و شکست نترسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضقبرستان ها با بوی شجاعتکاهش سن بیولوژیکی، تنها طبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آیا احتمال دارد رویا از آماه رجبحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از انرژی خلانظریه ی تکامل در درمان بیروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هستی ما پس از شروعی چگال سندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سلایو دوم دکتر سید سلمان فکشف مکانیسمی پیچیده در بعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراآب زندگی است قسمت چهارممحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و ابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرداروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کاملهمیشه داناتر از ما وجود دروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرویروس مصنوعیسیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیمنابع انرژي پاک سرچشمه حگیاه خواری و گوشت خوار کدعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدآسيب میکروواسکولاریا آسمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارنوآوری ای شگفت انگیز داندر کمتر از چند ماه سوش جدبه قفس های سیاهت ننازهوموارکتوس ها ممکن است دراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنواکسن کرونا از حقیقت تاتساختن آیندهپل جویی اصفهانتئوری جدید، ویران کردن گمنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییاقلیت خلاقمسیر دشوار تکامل و ارتقاخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومنیکولا تسلادرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم ورزش هوازی مرتب خیلی به قسرگیجه از شایعترین اختلاپیوند سر آیا ممکن استتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استخورشید مصنوعیاز انفجار بزرگ تا انفجار چگونه باغبانی باعث کاهش درک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظهفلج بل، فلجی ترسناک که آنیادگیری مهارت های جدید دشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروانه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا درختان اشعار زمینبیوگرافیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریفراموشی همیشه هم بد نیستکلام و زبان، گنجینه ای بسشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکآن چیزی که ما جریان زمان مهربانی، شرط موفقیتجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش عاطفی قسمت ششمزبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بقفس را بشکنکودک هشت ساله لازم است آدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمآیا مغز تا بزرگسالی توسعمیدان بنیادین اطلاعاتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلادانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان دررنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتههیپرپاراتیروئیدیسمسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قدم زدن و حرکت دید را تغیکایروپاکتیک چیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سآیا احتمال دارد رویا از آماپروتیلینحس متفاوتاتوسوکسیمایدایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیانظریه ی تکامل در درمان بینظریه ی تکامل در درمان بیروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتو هر کس تقوای خدا پیشه کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوصیه هایی در مصرف ماهیلبخند بزن شاید صبح فردا زکشف ارتباط جدیدی از ارتبعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاآب زندگی است قسمت هفتممحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و ابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیداروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمرهمیشه راهی هستروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بویرایش DNA جنین انسان، برسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز گیرنده باید سازگار با پیعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان آسیب ها ناشی از آلودگی هومرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژینوار مغز مشاهده ی غیر مستدر آرزوهایت مداومت داشتهبه مغز خزندگان خودت اجازهورمون شیرساز یا پرولاکتراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورواکسن کرونا ساخته شده توساختار فراکتال وجود و ذهپل خواجو اصفهانتا 20 سال آینده مغز شما به منابع بی نهایت انرژی در دجنسیت و تفاوت های بیناییالکترومغناطیس شنوایی و همسئول صیانت از عقیده کیسخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسنیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون هورزش هوازی ، بهترین تمریسرگردانیپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پرامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمخوش قلبی و مهربانیاز بحث های کنونی در ویروسچگونه تکامل مغزهای کنونیدرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتتلاش ها برای کشف منابع جدفلج خوابیادآوری خواب و رویاشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنفراموشی و مسیر روحانیکلرال هیدرات برای خوابانشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه ناشناخته است باید شموفقیت هوش مصنوعی در امتجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اهوش عاطفی بیشتر در زنانزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیقلب و عقلکودک ایرانی که هوش او از شش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزآیا همه جنایت ها نتیجه بیمیدازولام در درمان تشنج حل مشکلابزار بقای موجود زنده از ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همدانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تچرا خشونت و تعصبرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتههاوکينگ پیش از مرگش رسالسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستقدرت مردمکار با یگانگی و یکپارچگیظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارآیا برای تولید مثل همیشه ماجرای جهل مقدسحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از داروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از سلول های بنیااستفاده از سلول های بنیانظریه ی ریسمانروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیوفور و فراوانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش ملحظات خوش با کودکانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مآب زندگی است قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیدارویی خلط آوراضطراب و ترسهمیشه عسل با موم بخوریمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدواقعیت فیزیکی، تابعی از سیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز گالکانزوماب، دارویی جدیعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنآشنا پنداریمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حینوار مغز ترجمه رخدادهای در آسمان هدیه های نادیدنبه نقاش بنگرهوش فوق العاده، هر فرد اسراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکسن ایرانی کرونا تولیدساختار شبکه های مغزی ثابپلاسمای غالبتا بحر یفعل ما یشامنابع جدید انرژیجهل مقدسالکتروتاکسی(گرایش و حرکمسئولیت جدیدخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرچیز جدید را بپذیردرمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بورزش و میگرنسربازان ما محققا غلبه می پیوندی که فراتر از امکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان پیوستهامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیخوشبختی دور از رنج های ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درک و احساسهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار تلاش هایی در بیماران قطع فلج خواب چیستیاری خدا نزدیک استشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتئین های ساده ی ابتدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقاخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد فرایند پیچیده ی خونرسانیکمردردشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه واقعیت تصور میکنیم مولتیپل اسکلروز در زنان جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماناولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را قلب دروازه ی ارتباطکودکان میتوانند ناقل بی ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هوش مصنوعی می تواند نمکان زمان یا حافظه زمانحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از ایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده دانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتههاوکينگ پیش از مرگش رسالسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودقدرت کنترل خودکاربرد روباتهای ريزنانوظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزآیا بزرگ شدن مغز فقط در دماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیانظریه تکامل در درمان بیمروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دوقت نهيب هاي غير علمي گذشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونلرزش ناشی از اسیب به عصبکشف جدید تلسکوپ جیمز وبعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج آب زندگی است قسمت دوممخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاع رسانی اینترنتیهمجوشی هسته ای، انرژِی بریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارواقعیت چند سویهسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز گام کوچک ولی تاثیرگذارغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زآشنا پنداریمرگ چیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوار مغز در فراموشی هادر آستانه ی موج پنجم کوویبه نقاش بنگرهوش مصنوعی می تواند بر احراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مواکسن اسپایکوژنسادیسم یا لذت از آزار دادپمبرولیزوماب در بیماری چتاول کف پا و حقیقتمناطق خاصی از مغز در جستججهان فراکتالالکترودهای کاشتنیمسئولیت در برابر محیط زیخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوچیزی منتظر شناخته شدندرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشناورزش بهترین درمان بیش فعسردرد میگرنپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان پیوستهامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر خانه ی تاریکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیتلاشی برای درمان قطع نخافلج دوطرفه عصب 6 چشمژن همه چیز نیستشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و پروتز چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گردفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تچالش دیدگاه های سنتی در بدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانفرایند تکامل و دشواری هاکمردرد ناشی از تنگی کاناشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مواد کوانتومی جدید، ممکنجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماناولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداهوش عاطفی در زنان بیشتر اسفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريقلب روباتیککودکان خود را مشابه خود تصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمکانیک کوانتومی بی معنی حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از این پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتههدف یکسان و مسیرهای مختلسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودقدرت انسان در نگاه به ابعکاربرد روباتهای ريز، در عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمآیا تکامل و تغییرات ژنتیماده ی تاریکحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اداروی تشنجی دربارداریداروی جدید ALSاستیفن هاوکینگ در مورد هنظریه تکامل در درمان بیمروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانوقتی فهمیدی خطا کردی برگسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوکشتن عقیده ممکن نیستعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستآب زندگی است قسمت سوممخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتدخالت در ساختار ژنهااطلاعات حسی ما از جهان، چهمراه سختی، اسانی هستریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیواقعیت چیستسیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیآغاز فصل سرما و دوباره تکمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژنوار مغز در تشخیص بیماری در درمان بیماری مولتیپل به نادیدنی ایمان بیاورهوش مصنوعی و کشف زبان هایرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است واکسن اسپایکوژن ضد کروناسازگاری با محیط بین اجزاپنج اکتشاف شگفت آور در موتابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان قابل مشاهده بخش کوچالگو نداشتیممستند جهان متصلخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقورزش در کمر دردسردرد میگرن در کودکانپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای اسرار آامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیداخانواده پایداراز تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زودگذربیماری بیش فعالیتلاشی تازه برای گشودن معفناوری هوش مصنوعی نحوه خژن همه چیز نیستشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط پروتز عصبی برای تکلممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ دفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تچاالش ها در تعیین منبع هودرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استفرایند حذف برخی اجزای مغکمردرد و علل آنشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکآنها نمیخواهند دیگران راموجود بی مغزی که می تواندحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماناولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استدورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملهوشمندی کیهانسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی قلب را نشکنکودکان را برای راه آماده صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هوش ارثی دریافتی از پمکانیزمهای دفاعی در برابحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از این اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، ندانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تچراروياها را به یاد نمی آرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاهدف یکسان، در مسیرهای متسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییقدرت ذهنکتاب گران و پرهزینه شد ولعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتآیا جنین انسان، هوشمندی ماده ی خالیحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید s3 در درمان ام استیفن هاوکینگ در تفسیر نظریه تکامل در درمان بیمروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بوقتی پر از گل شدی خودت را سودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی لزوم سازگاری قانون مجازاگل خاردار، زیباستعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآب، زندگی است(قسمت پنجم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانندر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد مهمراهی نوعی سردرد میگرنیریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atواقعیت چیستسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حامنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پآغاز مبهم آفرینشمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاننوار مغزی روشی مهم در تشخدر سال حدود 7 میلیون نفر به هلال بنگرهوش مصنوعی یا حماقت طبیعرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانواکسن دیگر کرونا ساخته شستم با شعار قانون بدترین پول و شادیتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان موازی و حجاب هاالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهمشکل از کجاستخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تچیزی شبیه نور تو نیستدرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز ووزن حقیقی معرفت و شناختسردرد و علتهای آنپیدایش زبانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای جادویی انفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقخار و گلاز تکینگی تا مغز و از مغز نگاه محدود و تک جانبه، مشدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسفیلمی بسیار جالب از تغییژن هوش و ساختارهای حیاتی شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشودقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهوش احساسیزبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استفراتر از دیوارهای باورکمردرد با پوشیدن کفش مناشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکآنان که در قله اند هرگز خموجودات مقهور ژنها هستندحق انتخابابزار بقا از نخستین هماناولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکهوشیاری و وجودسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستقیچی ژنتیکیکوری گذرای ناشی از موبایضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر آیا هوش سریعی که بدون احسما انسانها چه اندازه نزدحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط این ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای دانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تچراروياها را به یاد نمی آرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرهدف از تکامل مغزسلام تا روشناییتوهم تنهاییقدرت عشقکتاب زیست شناسی باورعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینآیا جهان ذهن و افکار ما مماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانااگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياداروی جدید میاستنی گراویاستخوان های کشف شده، ممکهفت چیز که عملکرد مغز تو روش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایوقتی تو از یاد گرفتن باز سی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هالزوم سازگاری قانون مجازاگل زندگیعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون آتش منبع انرژیمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانابزار بقا از نخستین همانچندجهانیدر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد مهندسه ی پایه ایریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکواقعیت های متفاوتسکوت و نیستیتکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی لازم است برای فهم و غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به نوار عصب و عضلهدرمان های اسرار آمیز در آبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیواکسن دیگری ضد کرونا از دستم، بی پاسخ نیستپول و عقیدهتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان ما میتواند به اندازالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنمشکلات نخاعیخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تنکاتی در مورد تشنجدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا توزوز گوشسردرد تنشنپیر شدن حتمی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقخارق العاده و استثنایی باز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادرادرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنفیزیک مولکولها و ذرات در ژن یا نقشه توسعه مغز و نقشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سپرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به هوش احساسیزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیفرد موفقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآنزیم تولید انرژی در سلوموسیقی نوحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از اولین دروغنقش قهوه در سلامتیدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغز نرمش های موثر در کمردردرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی هوشیاری و افسردگیسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکی غایب شدی تا نیازمند دلضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآیا هشیاری کوانتومی وجودما انسانها چه اندازه نزدحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هاینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظههدف از خلقت رسیدن به ابزاسلاح و راهزنیتوهم جداییقضاوت ممنوعکتاب طبیعت در قالب هندسهعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیآیا جهش های ژنتیکی، ویروماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياداروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان دهفت سین یادگاری از میراث روش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تویتنام نوعی کرونا ویروس سیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هالزوم عدم وابستگی به گوگل گلوله ی ساچمه ایعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانآثار باستانی تمدن های قدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامدر چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهندسه ی رایج کیهانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاواقعیت و مجازسکوت، پر از صداتکامل زبانمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی مغز بزرگ چالش استغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به افت فشار خون ناگهانی در ومرگ تصادفیحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین منوار عصب و عضلهدرمان های بیماری آلزایمربه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیواکسن سرطانستون فقرات انسان دو پا جلپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مادی، تجلی فضا در ذهالگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهمشکلات بین دو همسر و برخیخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تچگونه مولکول های دی ان ایدرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپویک پیام منفرد نورون مغزی سردرد سکه ایپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی خبر مهم تلسکوپ هابلاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهدرک دیگرانبیماری تی تی پیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفیزیک و هوشیاریژن ضد آلزایمرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواپرسش و چستجو همیشه باقی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تنادیدنی ها واقعی هستنددستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش در طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایفرد یا اندیشهکنگره بین المللی سردرد دشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکآینه در اینهموسیقی هنر مایع استحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از اولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل ادین اجباریاز تکینگی تا مغز- از مغز نرمشهای مهم برای تقویت عرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بهوشیاری کوانتومیسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمقانون مندی نقشه ژنتیکی مکیهان خود را طراحی میکندضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبآیا واکنش های یاد گرفته وما اکنون میدانیم فضا خالحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین هماینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید ددانشمندان اولین سلول مصناز روده تا مغزنزاع بین علم و نادانی رو رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومهر چیز با هر چیز دیگر در تسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمقطار پیشرفتکتاب، سفری به تاریخعلم و روحتری فلوپرازینآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجماده، چیزی بیش از یک خلا ماست مالیحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای داروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجهم نوع خواری در میان پیشیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ویتامین E برای فعالیت صحسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیمقاومت به عوارض فشار خون گلوئونعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های آرامش و دانشمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیدر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودهندسه بنیادینرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و واقعیت و انعکاسسکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشیمنابع انرژی از نفت و گاز گذر زمان کاملا وابسته به مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان افت هوشیاری به دنبال کاهمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هونوبت کودکاندرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمواکسن سرطانستارگانی قبل از آغاز کیهپوشاندن خود از نورتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مرئی و نامرئیالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشممشکلات روانپزشکی پس از سخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدچگونه میتوان با قانون جندرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقییک پیشنهاد خوب برای آسان سردرد عروقی میگرنپیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال ایجاد و ارتقاانگشت ماشه ایمغز کوانتومیخدا موجود استاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزددرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکهوش مصنوعی از عروسک تا کمزونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانفیزیکدانان ماشینی برای تژنها نقشه ایجاد ابزار هوشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج پرسشگری نامحدودمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و هوش عاطفی قسمت 11زبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسفرد حساس از نظر عاطفی و بکنگره بین المللی سردرد دشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیندهمیهمانهای ناخوانده عامل حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از اوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین دین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتچرا ماشین باید نتایج را پرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا هوش، ژنتیکی است یا محیطیسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیقانون گذاری و تکاملکیهانِ هوشیارِ در حال یاطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباآیا یک، وجود داردما از اینجا نخواهیم رفتحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان تغییر میدان مغاز سایه بگذرنزاع بین علم و جهل رو به پرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اهر جا که جات میشه، جات نیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسملمس کوانتومیکتابخانهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینآیا خداباوری محصول تکاملآیا دلفین ها می تواند از ماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیماگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هاهمه چیز موج استروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم ویتامین E در چه مواد غذایسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیمقابله ی منطقی با اعتراضگمان میکنی جرمی کوچکی در عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل آرامش و سکونمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد به خودهندسه در پایه ی همه ی واکرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانواقعیت خلا و وجود و درک مسال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردافتخار انسانمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فنور دروندرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیواکسن ضد اعتیادسخن نیکو مانند درخت نیکوپیموزایدتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مشارکتیامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علممشکلات روانپزشکی در عقب خواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی برایک آلل ژنتیکی که از نئاندسرطان کمیت گراییپیشرفت در عقل است یا ظواهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ریز و درشتانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟خدا بخشنده است پس تو هم باز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیفاجعه ی جهل مقدسژنها ، مغز و ارادهشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش رودنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تنازوکلسینذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشهوش عاطفی قسمت نهمزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیفردا را نمیدانیمکنترل همجوشی هسته ای با هشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی انسان در فراتر ازمیوتونیک دیستروفیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از ايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت ددید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز چرا مغز انسان سه هزار سالرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتههیچ چیز همیشگی نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلقانون جنگلکیست هیداتید مغزطلای سیاهتاریکی و نورآیا کیهان می تواند یک شبیما اشیا را آنطور که هستندحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین ایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان روش هاي جدیدی از علم جز اندکی به شما دانسبیت عام از زبان دکتر بررویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختهر حرکت خمیده می شود و هر سم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتلوب فرونتال یا پیشانی مغکجای مغز مسئول پردازش تجعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزترکیب آمار و ژنتیکآیا دلفین ها میتوانند باماشین دانشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیماگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیداروی جدید ضد میگرناصل بازخوردهمه چیز در زمان مناسبروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرویتامین کاسیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشممقابله با کرونا با علم اسگنجینه ای به نام ویتامین عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولآرامش(سکوت) stillness و تکاپومدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است ابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قدر هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای مهندسه زبانِ زمان استرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير والزارتان داروی ضد فشار سانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفمنابع انرژی از نفت و گاز صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهافراد آغاز حرکت خودشان رمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اننورون هاي مصنوعی می تواندرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی الفاگوبه جای محکوم کردن دیگران رحم مصنوعیبعد پنجمواکسن علیه سرطانسخن و سکوتپیموزایدتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشمندامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونمشاهده گر جدای از شیء مشاخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه هموساپينس بر زمین درمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشیک جهش ممکن است ذهن انسانسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیشرفت ذهن در خلاقیت استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تماخدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه حقیقی نگاه به درون ادرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبفاصله ها در مکانیک کوانتژنهای مشترک بین انسان و وشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مآلودگی هوا و ویروس کرونامنبع خواب و رویاجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کودندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنهوش عاطفی قسمت هفتمزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی فرزندان زمان خودکنترل جاذبهشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی علم و فیزیک در60 ثمیگرن و پروتئین مرتبط با حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از ايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهدیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتهیچ وقت خودت را محدود به سفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینقانون جنگلکیست کلوئید بطن سومطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدآیا گذشته، امروز وآینده ما به جهان های متفاوت خودحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان روشی برای تبدیازدواج های بین گونه ای، رنسبت ها در کیهانرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان ههرچیز با یک تاب تبدیل به سماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتلوتیراستامکرونا چه بر سر مغز می آورعلم بدون توقفکریستال هاعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانآیا دست مصنوعی به زودی قامبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زماناگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی همه چیز در زمان کنونی استروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوویتامین کا و استخوانسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداومملاحظه های اخلاقی دربارهگویید نوزده و ایمنی ساکتعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانآزمون تجربی، راهی برای رمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقای حقیقی در دور ماندن اهندسه، نمایشی از حقیقترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمواکنش های ناخودآگاه و تقسانسور بر بسیاری از حقایگذشته را دفن کنتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنابع انرژی از نفت و گاز سوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصافراد بی دلیل دوستدار تو مرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اننورون های ردیاب حافظهدرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک های ببه خودت مغرور نشورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناواکسنی با تاثیر دوگانه اسخن پاک و ثابتپیچیدگی های مغزمگستاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشیارامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیمشاهده آینده از روی مشاهاز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه هوشیاری خود را توسدرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواستقلید از روی طبیعتیک رژیم غذایی جدید، می توسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و اندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه دوبارهدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج فاصله ی همیشگی تصویر سازژنهای هوش ، کدامندشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آلودگی هوا و پارکینسونمنتظر نمان چیزی نور را بهجاذبهابزار بقا از نخستین همانانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده دهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتهوش عاطفی قسمت پنجمزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیفرضیه ای جدید توضیح میدهکندر در بیماریهای التهابشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده با ترس جمع نمیشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از ايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز چرا ویروس کرونای دلتا وارمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين هیچ کاری نکردن به معنی چیسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عاقانونمندی و محدودیت عالمکاهش مرگ و میر ناشی از ابطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا پیدایش مغز از روی تصاما با کمک مغز خود مختاريمحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملدانش، قفل ذهن را باز میکناسکار، لگوی هوشمندنسبت طلایی، نشانه ای به سرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشهز ذره، یک دنیاستسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتوازن مهمتر از فعالیت زیلیروپریم داروی ترکیبی ضدکریستال زمان(قسمت اولعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونآیا رژیم غذایی گیاهی سلامباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذباگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتداروی سل سپتاصل علت و تاثیرهمه چیز، ثبت می شودروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنویتامین کا در سبزیجاتسیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشمملاحظات بیهوشی قبل از جرگوشه بیماری اتوزومال رسسعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمآزمون ذهنی گربه ی شرودینمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و نهایت در بی نهایتدر هم تنیدگی کوانتومی و دبلندی در ذهن ما درک بلندیهنر فراموشیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماواکنش به حس جدیدساهچاله ها تبخیر نمیشودگربه شرودینگر و تاثیر مشتکثیر سلول در برابر توقف منابع انرژی از نفت و گاز پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردافزایش قدرت ادراکات و حسمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسانوروپلاستیسیتی چیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک های ببه دنبال رستگاری باشرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسختی ها رفتنی استپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان های بسیار دیگرامید نجاتمعرفت و شناختمطالبه ی حق خوداز واقعیت امروز تا حقیقتچگونه واکسن کرونا را توزدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتیکی از علل محدودیت مغز امشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وپاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که از یک منبع، تغذیاندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طخسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی درادرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنفتون های زیستیژنهای حاکم بر انسان و انسشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آلزایمرمنحنی که ارتباط بین معرفجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریهوش عاطفی قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیفساد اقتصادی سیتماتیک درکوچ از محیط نامناسبشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا فراموشی حتمی استمیگرن شدید قابل درمان اسحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از ای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناسادژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز چرا پس از بیدار شدن از خورمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و هیچ کس مانند تو نگاه نمیکسفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیقارچ بی مغز در خدمت موجودکاهش التهاب ناشی از بیماطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوآیا آگاهی پس از مرگ از بیما بخشی از این جهان مرتبطحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث دائما بخواناساس انسان اندیشه و باور نشانه های گذشته در کیهان روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهزینه ای که برای اندیشیدسندرم گیلن باره به دنبال توسعه هوش مصنوعی قادر اسلیس دگرامفتامین یا ویاسکریستال زمان(قسمت دوم)علم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزآیا رژیم غذایی گیاهی سلامجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصاباپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنداروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم همه ی سردردها بی خطر نیستروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مویتامین بی 12 در درمان دردسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عمممانتین یا آلزیکسا یا ابگوشت خواری یا گیاه خواریعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانآزمون ذهنی گربه شرودینگرمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش نهادینه سازی فرهنگ اختلادر هر سوراخی سر نکنبلوغ چیستهنر حفظ گرهرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودواکسن های شرکت فایزر آمرسایه را اصالت دادن، جز فرگزیده ای از وبینار یا کنفتأثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز سایتهای دیگرجلوتر را دیدنافزایش مرگ و میر سندرم کومزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهانوروز یا روز پایانیدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی به زودی شبکه مغزی به جای رشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهووبینار اساتید نورولوژی دسرنوشتپیوند قلب خوک، به فرد دچاتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هایی در جهان دیگرامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیخودآگاهی و هوشیاريمطالبی در مورد تشنجاز کجا آمده ام و به کجا میچگونه آن شکری که می خوریمدرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک بازی زنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذیافته های نوین علوم پرده شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی در ذهناندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزیرک ترین مردمتمرکز بر هدففروتنی و غرورکل اقیانوس در یک ذرهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزآملودیپین داروی ضد فشار منشأ اطلاعات و آموخته ها جدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبیندو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیهوش عاطفی قسمت دهمزبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستفشار و قدرتکوچک شدن مغز از نئاندرتاشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ممکن است موش کور بی ممیدان مغناطيسي زمین بشر حقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از ای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید ددژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز چرا ارتعاش بسیار مهم استرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و هیچ کس حقیقت را درون مغز سقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتقبل از آغازکاهش حافظه هرچند فرایندیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوآیا امکان بازسازی اندامهما تحت کنترل ژنها هستیم یحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتداروهای مصرفی در ام اساستفاده از مغز، وزن را کمنشانه های پروردگار در جهروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکهزینه سنگین انسان در ازاسندرم پیریفورمیس