دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انعطاف پذیری مکانیسمی علیه سلطه ژن

انعطاف پذیری يا قالب پذیری و یا plasticity مکانیسمی علیه سلطه ژن

پلاستيسيتي ميتواند یك عامل پیشران فرگشت باشد و به گیاهان و حيوانات اجازه دهد كه وارد زیست بوم های جدید شوند و سپس انتخاب طبیعی، ژنهای گیاه یا حيوان را با محیط جدید تطبیق خواهد داد. سوزان آنتوان از دانشگاه نیویورك در سخنرانی اي اظهار كرد كه قالب پذیری، ممكن است در فرگشت انسان نیز نقش بسیار مهمی بازی كرده باشد كه تا كنون بدان اهمیت لازم داده نشده است. علت آن، این است كه سنتز مدرن، مطالعات مربوط به فرگشت انسان در پنجاه سال اخیر را در جهت خاصی سو داده است.

دانشمندان تمایل دارند تفاوت در فسیلها را به ژنتیك متفاوت نسبت دهند. در دهه ٨٠ میلادی دانشمندان دریافتند كه اجداد باستانی ما تا حدود دو میلیون سال قبل كوتاه قامت و كوچك مغز بودند. سپس یك خانواده از نخستیان، قد بلند گشت و مغز بزرگی بدست آورد. این تغییر مبداء سرده هومو بود. اما گاهی اوقات دیرین شناسان فسیلهایی را پیدا می كنند كه براحتی قابل طبقه بندی نیستند. دو فسیل از بعضی جنبه ها بنظر می آید كه متعلق به یك گونه هستند ولی از جنبه های دیگر هم خانواده نمی باشند. دانشمندان در اینجا معمولا تفاوتها را محصول محیط زندگی قلمداد می كنند و با نادیده گرفتن آنها سعی می كنند، تنها تفاوتهای عمده و اساسی را منظور كنند.

اما آن تفاوتهای كوچك، اكنون آنقدر زیاد شده اند كه قابل چشم پوشی نیستند. دانشمندان تنوع گیج كننده ای از فسیل های شبه انسان یافته اند كه متعلق به یك و نیم تا دو میلیون سال قبل است. بعضی بلند و بعضی كوتاه هستند. بعضی دارای مغز بزرگ و برخی كوچك مغز می باشند. همه آنها تعدادی از ویژگی های هوموساپينس را در اسكلت خود دارند اما هر كدام، مخلوط گیج كننده ای از سایر گونه ها را نیز دارا میباشند.

آنتوان فكر می كند كه سنتز فرگشتی توسعه یافته
(extended evolutionary synthesis (EES)
میتواند به دانشمندان كمك كند تا این معمای پیچیده را حل كنند.

(این دیدگاه در مورد تکامل، از دیدگاه قبلی- که از سال 1930 جریان داشت و modern synthesis نامیده می شد- متفاوت است.

تاکيد !سنتز مدرن بر ژن ها یا دیدگاه قديمي، مانند تاکيد EES بر ژنها نیست. دیدگاه قدیمی می گوید:
-تفاوت در گونه ها در نتیجه جهشهای راندوم ژنتیکی رخ مي دهد.

- وراثت از طریق دی ان ای، رخ می دهد.

- انتخاب طبیعی ژنها علت اصلی سازگاری است.

در نگاه قبلی تکامل، تغییرات ژنتیکی است که منجر به تغییرات فنوتيپي و ساختاری میشود ولی در نگاه جدید یا EES, تطابق های فنوتيپي و ساختاری، میتواند پیش از تغییرات ژنتیکی وجود داشته باشد.

در نگاه قدیم جهشهای ژنتيکي در جهت گیری، تصادفی و خنثی و بی فایده است. در نگاه جدید تفاوتهای گونه ای، با جهت گيري و عملکرد سودمند است.

در نگاه قدیم، جهش های جدا- که باعث فنوتيپ می شود- در یک فرد رخ میدهد. در نگاه جدید، تفاوت های فنوتيپي و پی در پی و تکاملی به وسیله محيط و در افراد مختلف ایجاد خواهد شد.

در نگاه قدیم، تکامل انطباقی و سازگاری با محیط، از طریق انتخاب جهش ها پیش خواهد رفت و تاثیر آن، اندک است. در نگاه جدید فنوتيپ های بسیار متفاوت از طريق جهش ژنی یا از طریق تفاوت در محیط زندگی، تسهیل شده است.

در نگاه قدیم تکامل های تکراری در جمعیت های مختلف در نتيجه انتخاب هم سو است. در نگاه جدید، تکاملهاي تکراری در نتيجه انتخاب هم سو یا باياس محیطی است.

در نگاه قدیم، گونه های سازگار از طریق انتخاب ژن ها پیش میروند. در نگاه جدید، گونه های سازگار علاوه بر انتخاب، از طریق تاثیرات محیط ، وارثت غير ژنتیکی، آموزش و انتقال فرهنگی پیش میروند.

در نگاه قدیم، تکامل فنوتيپي نیازمند انتخابی قدرتمند بر تفاوت های ژنتیکی برجسته، است. در EES , تکامل فنوتیپی سریع میتواند گوناگون باشد و می تواند با القا و انتخاب تفاوت های عملکردی و محيطي باشد.

در نگاه قدیم، تفاوت های گونه بندي، با تفاوت در محیط انتخاب کننده توضیح داده میشود. در نگاه جدید به تکامل یا EES، تفاوت ها در گونه بندی، بیشتر با سیستم های رشدی به جای تظاهرات محيط توجیه میشود.

در نگاه قدیم، تفاوت قابل به ارث رسیدن، دچار سوگرايي و انحراف نمی شود. در EES این تفاوت ها به صورت سیستماتیک از طریق متغیرهایی- که عامل سازگار شدن و هماهنگی با جنبه های موجود در فنوتيپ است- به صورت سیستماتیک دچار سوگرایی و انحراف مي شود.

در نگاه قدیم، شرایط محیطی- که به وسیله اورگانيسم تغییر میکند- با آن محیط هایی- که به وسیله پروسه های مستقل از فعالیت اورگانيسم تغییر می کند- متفاوت نیست.

ساختار انطباقی و سازگاری (niche construction ) در EES با تغییراتی از محیط، دچار سوگرایی میشود- که مناسب فنوتيپ آن سازنده انطباق یا مناسب برای فرزندان آن باشد- و سازگاری سازنده و فرزندان آن را بهبود ببخشد.)
@salmanfatemi

( http://extendedevolutionarysynthesis.com/)

آنتوان تصور می كند كه لازم است قالب پذیری بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد و می گوید كه انسانهای زنده نوعی از قالب پذیری خودشان را دارند. كیفیت تغذیه یك مادر در دوران بارداری، بر سلامت نوزاد اثر می گذارد كه تا بزرگسالی نیز ادامه خواهد یافت.

علاوه بر آن، اندازه یك زن، كه چیزیخود تحت تاثیر نوع تغذیه مادرش است، بر اندازه نوزاد آن زن اثر می گذارد. آنتوان پیشنهاد میكند كه این جورواجوری غریب در فسیلها میتواند مثالی چشمگیر از قالب پذیری باشد. تمام فسیلهای یافت شده مربوط به دوره ای از تاریخ آفریقا می باشند كه تغییرات آب و هوایی زیادی رخ داده بود. خشكسالی و یا بارانهای سیل آسا موجب تغییر زنجیره غذایی در نقاط مختلف زمین گردید كه احتمالا عامل رشد متفاوت هوموساپینس های اولیه بودهاست.
پلاستيسيتي و انطباق با محیط و تغییر در اجزای ریز مانند ژنها- به گونه ای که آنها را سازگار با محیط کند به جای آنکه محیط، ژنهای نامناسب با محیط را حذف کند-(سازگاری ژنها با محیط به جای حذف ژنها توسط محیط و انتخاب طبیعی)، فقط محدود به سازگاری ژنها نیست. مثلا در مغز و اجزای ساختاری مغز یعنی نورون ها اینگونه نیست که شرایط نامناسب محیطی، از طریق انتخاب طبیعی همیشه سلول های عصبی ناتوان تر را حذف کند بلکه گاهی برنامه ای درونی در این اجزا و حتی در پيوندهاي بین نورون ها هست که به جای حذف نورون و ابزار هوش نامناسب برای محيط، از طریق مکانیسم نوروپلاستيسيتي، همان مغز و نورون های ناسازگار با عملکردی خاص را پردازش و شایسته عملکردی مناسب تر مي کند.

در سطح اجزای ریزتر از نورون يعني آجرهای ساختمان ژنتیکی انسان( ژن ها )هم برنامه ای درونی هست که به جای حذف شدن در برابر انتخاب طبیعی، ژنها را دچار تغییر و انطباق می کند تا به جای انتخاب طبيعي، ارتقای طبیعی را داشته باشیم و این ارتقای طبیعی در برابر محیط، همان چیزی است که قدرت و ذهنی درونی را برای اجزای خلقت در حرکتی مداوم به سوی ابزار هوش برتر، نشان میدهد.

از ژنها تا اولین جزء ابزار هوش يعنی نورون تا اتصال بین نورون ها با اتصالات آگاهانه ای که بر اساس برنامه درونی خود گاهی حذف و اضافه میشود، تاابزار هوش، مرکب از میلیاردها نورون و برنامه پیچیده ای- که حتی گاهی از بزرگ تر شدن و توسعه ابزار هوش چشم می پوشد و گاهی بر خلاف جریان گذشته، ابزار هوش را با سرعتی زیاد توسعه میدهد، اینها چیزی نیست- که فقط توسط انتخاب ناآگاهانه در میان جمعیتی متفاوت و ناهمگون، توسط طبیعت، توجیه گردد.

سنتز فرگشتی توسعه یافته ممكن است كه به درك بخش مهمی از تاریخ ما كمك كند كه ظهور كشاورزی است. در آسیا، آفریقا و آمریكا مردم شروع به اهلی سازی احشام و محصولات زراعی نمودند. قبل از پیدایش كشاورزی، انسانها با شكار و یا كاوش كردن، غذای خود را تهیه میكردند. بر مبنای سنتز مدرن، این نوع رفتار توسط انتخاب طبیعی بدقت تنظیم شده بود تا تلاش آنها برای یافتن غذا بهترین نتیجه را داشته باشد. مشكل اینجاست كه نمیتوان براحتی توضیح داد كه چگونه كشاورزی جایگزین كاوش برای غذا شد. برخی محققان پیشنهاد می كنند كه كشاورزی هنگامی ظهور كرد كه بدنبال تغییرات آب و هوایی، یافتن گیاهان وحشی دشوار گردیده بود. اما نشانه های چنین تغییر آب و هوایی در زمان ظهور كشاورزی مشاهده نشده است.

ملیندا زِدر از بنیاد اسمیتسونیان میگوید كه روش بهتری برای تفكر در مورد این تغییر روش وجود دارد. انسانها زامبی هایی نیستند كه منفعلانه در یك محیط ثابت در تلاش برای بقاء باشند. آنها متفكرینی خلاق می باشند كه قادر هستند محیط را تغییر دهند و در این فرایند فرگشت را به سمت جدیدی هدایت كنند. دانشمندان این فرایند را سازندگی مناسب میخوانند
(niche construction)

مورد كلاسیك آن، سگ آبی میباشد كه با قطع درختان و ساخت سد، حوضچه كوچكی می سازد و بعضی از گیاهان و جانوران بهتر از سایر گونه ها خود را با این محیط جدید تطبیق خواهند داد.

حتی امروزه هوش انسان و کشف درمانهای مناسب برای بسیاری از بیماری ها سبب شده است تا اثر انتخاب طبیعی مثلا در افراد دیابتی حذف شود و این بیماران- که در گذشته در سن پایینی کور می شدند یا توانایی تولید مثلی خود را از دست می دادند امروزه با داروهای مناسبی، از کور شدن آنها و نابارور شدن آنها جلوگیری می شود و می توانند نسلی فراوان از بیماران دیابتی را تولید کنند که در گذشته امکان نداشت!

پس یکی از علل زیادشدن مثلا بیماران دیابتی یا بیماران سرطانی در جمعیت امروز ، حذف انتخاب طبیعی به وسیله واحد جمعیت انسانی یعنی انسان باهوش است و همین انطباق با محیط در سطح واحد های مغزی يعنی نورون و اتصالات بین این واحدها انجام میشود و در سطح واحدهای ژنتیکی یعنی ژنها هم رخ میدهد
@salmanfatemi

و این چیزی است که ما را از یک تصادف کور و بی هدف دور میکند و ما را با ژن یا واحد عصبي هوشمند یا قانون مند، مواجه ميکند.

شواهدی وجود دارد كه انسانهاي نخستین نیز گیاهان وحشی را به نزدیكی محل زندگی خود انتقال داده اند. با آب دادن به این گیاهان و محافظت از آنان در مقابل آفات، این گیاهان با محیط جدید وفق یافتند و در طول زمان به محصولات زراعی تبدیل گشتند. برخی انواع حیوانات نیز با محیط جدید تطبیق یافته و تبدیل شدند به سگ، گربه یا انواع دیگری از گونه های اهلی.

این محیط جدید فقط محرك فرگشت گیاهان و جانوران نبود بلكه موجب دگرگونی فرهنگی كشاورزان نیز گشت. آنها بجای پرسه زدن و خانه بدوشی، در روستاها سكنی گزیدند تا بتوانند بر روی زمینهای خود كار كنند. جامعه پایدارتر گشت، زیرا فرزندان اكنون زمینهای زراعی والدین خود را نیز به ارث میبردند و تمدن آغاز گشت.

سخنران بعدی دنیس نوبل از دانشگاه آكسفورد بود. او گفت كه ژنوم همانند دستورالعملی برای تولید حیات نیست بلكه همانند یك اندام حساس است. وقتی تحت تنش قرار می گیرد آرایش خود را تغییر می دهد. او برای روشن ساختن دیدگاه خود به یك آزمایش تجربی اشاره كرد كه نتایج آن اخیرا منتشر شده است. این آزمایش بر روی باكتری انجام شده بود كه برای شنا كردن دم تاژكی طولانی خود را می چرخاند. در ابتدا، دانشمندان یكی از ژنهای ضروری برای ساخت این دم را از DNA باكتری خارج ساختند و سپس باكتری بی دم را در یك ظرف قرار دادند كه حاوی مقدار ناچیزی غذا بود. طولی نكشید كه باكتری تمام غذای نزدیكش را مصرف كرد و چون قادر به حركت نبود، انتظار میرفت كه بمیرد. اما در این شرایط بحرانی و در كمتر از چهار روز، مشاهده شد كه باكتریها دوباره شنا می كنند. با بررسی دقیق روشن شد كه آنها دم جدیدی در آورده اند.

نوبل اظهار كرد كه این استراتژی در تغییر سریع ژنوم، پاسخی است به محیط نامناسب.

این یك سیستم خود-تعمیر است كه بدون وابستگی به DNA اجازه میدهد یك صفت یا ویژگی، تولید شود.

یكی از حضار- كه زیست شناسی بنام دیوید شوكر از دانشگاه سنت آندرو بود و تا آن زمان فقط در سكوت به سخنرانی ها گوش سپرده بود-، دیگر نتوانست طاقت بیاورد و دست خود را بلند كرد و پرسید: لطفا نظر خود را در مورد مكانیزمی- كه زمینه چنین كشفی بوده است- بفرمایید؟

نوبل در جواب شروع به صحبت در مورد شبكه ها و تنظیمات آنها نمود و اینكه جستجویی بی وقفه لازم است تا راه حلی برای برون رفت از بحران موجود پیدا شود. شوكر كه جواب خود را دریافت نكرده بود گفت: شما برای پاسخگویی باید به متن تحقیق منتشر شده استناد كنید.

همزمان كه نوبل در تقلا بود تا پاسخی بیابد، شوكر متن مقاله منتشر شده را روی آیپد خود یافت و خواند: نتایج ما نشان میدهد كه انتخاب طبیعی میتواند به سرعت شبكه های تنظیم كننده را سیم كشی مجدد كند.

شوكر سپس آیپد خود را كنار نهاد و گفت: پس این یك مثال كامل و زیبا از فرگشت سریع نئوداروینیسمی است.

بسیاری از شكاكین حاضر در كنفرانس با شوكر هم رأی بودند كه علی رغم شواهد ارائه شده، كماكان نیازی به تحول اساسی در الگوهای فعلی نیست. بعضی از آنها خود نیز از جمله سخنرانان بودند.

داگلاس فوتویاما- كه زیست شناسی از دانشگاه استونی بروك در نیویورك و مولف بسیاری از كتب دانشگاهی است- در سخنرانی خود گفت: تصور میكنم كه از من انتظار میرود یك دیدگاه ژوراسیكی از فرگشت ارائه دهم.

به بیان دیگر، او در طی كنفرانس آماج انتقادات زیادی قرار گرفت كه چرا به چیزهایی نظیر اپی ژنتیك و قالب پذیری در كتب دانشگاهی اهمیت كافی داده نمیشود. در حقیقت فوتویاما به كنفرانس دعوت شده بود تا به همكارانش توضیح دهد كه چرا این مفاهیم مورد غفلت قرار گرفته اند.

او گفت: ما باید تشخیص دهیم كه اصول محوری سنتز مدرن، قدرتمند می باشند و بخوبی با شواهد پشتیبانی میشوند. این نوع از زیست شناسی كه در انجمن سلطنتی مورد بحث قرار دارد در واقع چندان هم جدید نیست. معماران سنتز مدرن، برای بیش از پنجاه سال در مورد این مفاهیم گفتگو كرده اند و تحقیقات زیادی با هدایت سنتز مدرن انجام شده تا درك درستی حاصل آید.

برای مثال قالب پذیری را در نظر بگیرید. تغییرات ژنتیكی در یك جانور یا گیاه محدوده ای از فرمها را كنترل می كند كه ارگانیزم در قالب آن می تواند شكل یابد. جهشها می توانند آن محدوده را جابجا كنند و مدلهای ریاضی انتخاب طبیعی نشان میدهد كه چگونه برخی از انواع قالب پذیری بر انواع دیگر ارجحیت میابند.

اگر سنتز فرگشتی توسعه یافته چیز زائد و غیر ضروری بود، پس چگونه این میزان از توجه را بخود جلب كرد تا جایی كه این همایش در انجمن سلطنتی برگزار شد؟

@salmanfatemi

با این حال فوتویاما درخواست برای بازبینی مبانی فعلی را بیشتر احساسی میداند تا علمی. به گفته وی دیدگاه های فعلی نیز حیات را نیرویی فعال میدانند و نه یك حامل منفعل برای جهشهای ژنی. آنچه كه برای ما بدلایل احساسی و یا زیبایی شناختی جذابیت دارد نمیتواند مبنای علم قرار گیرد.

با اینحال او حاضر بود قبول کند كه این نوع از تحقیقات- كه در همایش ارائه شد- میتواند ما را به بینشهای جالبی در مورد فرگشت هدایت كند، اما آن بینش ها تنها هنگامی بدست خواهند آمد كه داده های قابل اطمینان با كار سخت بدست آیند. او گفت كه تا بحال بیش از حد لازم نظر و مقاله ارائه شده است.

لالاند اظهار کرد كه همایش هایی زیاد نظیر این در آینده برگزار خواهند شد. گروهی از دانشمندان اروپایی و آمریكایی در ماه سپتامبر، یازده میلیون دلار دریافت كرده اند تا بیست و دو پژوهش بر روی سنتز فرگشتی توسعه یافته به انجام رسانند. بسیاری از این پژوهش ها قرار است كه پیش بینی های ارائه شده در سالهای اخیر را به بوته آزمایش بگذارند.

برای مثال آنها مطالعه خواهند كرد كه آیا گونه هایی از جانوران- كه برای خود محیط سازی می كنند- (نظیر تار عنكبوت و یا لانه زنبور) در مقایسه با گونه هایی كه این كار را نمی كنند، گونه زایی بیشتری خواهند داشت یا نه.

آنها همچنین مطالعه خواهند كرد كه آیا قالب پذیری بیشتر به گونه ها اجازه خواهد داد كه با محیط جدید سریع تر تطبیق یابند؟

لالاند می گوید كه قرار است شواهد لازم پیدا شود و این همان چیزی است كه منتقدان به ما می گویند كه باید انجام دهیم.

این دیدگاه جدید از فرگشت، نشان دهنده نقش فعال و نه passive موجودات به ویژه انسان در سیر تکامل است.👇👇

http://www.daneshagahi.com/scientists-posts/70-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

https://www.quantamagazine.org/20161122-scientists-seek-to-update-evolution/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
الکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی فلج خوابزبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه مغز پیش انسان یا هماولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییقدرت انسان در نگاه به ابعسفری به آغاز کیهاننرمش های مفید در سرگیجهاگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )میگرن شدید قابل درمان اسساختار شبکه های مغزی ثابهفت سین یادگاری از میراث ابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیمخچه ابزاري که وظیفه آن فشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریمغز فکر میکند مرگ برای دیعوامل موثر در پیدایش زباهدف از خلقت رسیدن به ابزاگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسمغز از بسیاری حقایق می گرسایتهای دیگروراپامیل در بارداریپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتنقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقش غذاها و موجودات درياالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سفلج خواب چیستزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه هموساپينس بر زمین اولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در سالوب فرونتال یا پیشانی مغسلولهای بنیادی مصنوعی درنرمشهای مهم برای تقویت عابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارممیدان مغناطيسي زمین بشر سازگاری با محیط بین اجزاهمیشه عسل با موم بخوریمابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختمدارک ژنتیکی چگونه انسانشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی درمانگر کامپیکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام مغز ما کوچکتر از نیم نقطهعوامل ایجاد لغت انسانی و هزینه ای که برای اندیشیدگربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخونقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقش غذاها و موجودات درياامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیتری فلوپرازینفیلمی بسیار جالب از تغییزبان و کلمه حتی برای کسانچگونه آن شکری که می خوریماوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفلبخند بزن شاید صبح فردا زسلسله مباحث هوش مصنوعیچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجممکانیزمهای دفاعی در برابسخن پاک و ثابتهوموارکتوس ها ممکن است دابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز امروری بر تشنج و درمان هایشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنمغز مادران و کودکان در زمعواملی که برای ظهور لغت اهزینه سنگین انسان در ازاگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درنقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقشه مغزی هر فرد منحصر بهامید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیتری فلوپرازینفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه انتظارات بر ادراک ايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دلرزش ناشی از اسیب به عصبسم زنبور ، کلیدی برای وارچرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومما انسانها چه اندازه نزدسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی می تواند بر احابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بمرکز هوشیاری، روح یا بدن شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی ساخته هوش طبیکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تمغز چون ابزار هوش است دلیعوارض ازدواج و بچه دار شدهستي مادي ای که ما کوچکترگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافنقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقص در تشخیص هیجانات عامچند جهانیامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و بیان، در سایه پیشرچگونه باغبانی باعث کاهش ايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دلزوم سازگاری قانون مجازاسودمندی موجودات ابزی بر چرا بیماری های تخریبی مغابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتما انسانها چه اندازه نزدسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تمرکز حافظه کجاستشش مرحله تکامل چشمهوش احساسیکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تمغز چگونه صداها را فیلتر عید نوروز مبارکهستی ما پس از شروعی چگال گشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتمغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بینقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچندین ماده غذایی که ماننامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستفراموش کارها باهوش تر هسزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه جمعیت های بزرگ شکل ايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریلزوم سازگاری قانون مجازاسیاهچاله و تکینگی ابتدایچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مما با کمک مغز خود مختاريمسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمرکز خنده در کجای مغز استششمین کنگره بین المللی سهوش احساسیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتبامغز ناتوان از توجیه پیداعامل کلیدی در کنترل کارآو هر کس تقوای خدا پیشه کنپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهایینقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رراه های جدید برای قضاوت رچه زیاد است بر من که در ایانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قافراموشی همیشه هم بد نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه جمعیت های بزرگ شکل ای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی ممانتین یا آلزیکسا یا ابسیاره ابلهانچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنما تحت کنترل ژنها هستیم یسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی الفاگواثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب مرگ انتقال است یا نابود شصرع و درمان های آنهوش عاطفی بیشتر در زنانگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردمغز و سیر تکامل ان دلیلی عارضه جدید ویروس کرونا سوقت نهيب هاي غير علمي گذشپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرمغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دآیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستچهار میلیارد سال تکامل بانواع سکته های مغزیبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون فرایند تکامل و دشواری هازبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه حافظه را قویتر کنیایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویامنابع انرژي پاک سرچشمه حسیاره ابلهانچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیماه رجبسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(مراحل ارتقای پله پله کیهضررهای مصرف شکر و قند بر هوش عاطفی در زنان بیشتر اگویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز آیندگان چگونه است ؟عدم توقف تکامل در یک انداوقتی فهمیدی خطا کردی برگپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویمغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودینقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیچهار ساعت پس از کشتار خوکانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با زفرایند حذف برخی اجزای مغزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاه محدود و تک جانبه، مشایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بمنبع خواب و رویاسیر آفرینش از روح تا مغز چراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یماپروتیلینسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریمزایای شکلات تلخ برای سلضررهای شکر بر سلامت مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر اگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز انسان ایا طبیعتا تماعسل طبیعی موثر در کنترل بویتامین E برای فعالیت صحپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجانقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکرشته نوروایمونولوژی و نقنوار مغزی روشی مهم در تشخاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان و شناخت حقیقت قسمت سنگاه انسان محدود به ادراایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزمنشأ اطلاعات و آموخته ها سیستم تعادلی بدنچراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطمبانی ذهنی سیاه و سفیدسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریمسیر دشوار تکامل و ارتقاطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوشیاری کوانتومیگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرمغز انسان برای ایجاد تمدعصب حقوق نورولووویتامین E در چه مواد غذایپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتومغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده آیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش انقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمتاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بنورون هاي مصنوعی می توانانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پقیچی ژنتیکیزبان، وسیله شناسایی محیطنگاهی بر قدرت بینایی دراایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرمولتیپل اسکلروز در زنان سیستم دفاعی بدن علیه مغز نزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريمجموعه های پر سلولی بدن مشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک تا کاحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسمشکلات نخاعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش، ژنتیکی است یا محیطیگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به تکامل زباندرمان های جدید میگرنمغز انسان برای شادمانی طعضلانی که طی سخن گفتن چقدویتامین دی گنجینه ای بزرپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید دآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکامنقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی نورون های ردیاب حافظهانسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی مسفر نامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر توانایی اجزاي بایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست مواد کوانتومی جدید، ممکنسکته مغزینزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريمحل درک احساسات روحانیشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی از عروسک تا ککاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی مشکلات بین دو همسر و برخیظهور امواج مغزی در مغز مصهیچگاه از فشار و شکست نترگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مغز انسان برای شادمانی طمقالاتواکنش های ناخودآگاه و تقپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر منقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویاآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بنقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از آزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زنوروپلاستیسیتی چیستانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان قانونمندی و محدودیت عالمسفرنامه سفر به بم و جنوب ناتوانی از درمان برخی ویایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست موجود بی مغزی که می تواندسانسور از روی قصد بسیاری نزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارمحل درک احساسات روحانی دشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی از عروسک تا کمکاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیمشکلات روانپزشکی پس از سعلم به ما کمک میکند تا موهاوکينگ پیش از مرگش رسالگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام اسمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن کرونا از حقیقت تاتپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنوانقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای بوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله نوشیدن چای برای مغز مفید انعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصقارچ بی مغز در خدمت موجودسفرنامه سفر به بم و جنوب ناتوانی در شناسایی چهره ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستموجودات مقهور ژنها هستندساخت شبکه عصبی با الفباینظام مثبت زندگیابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استمحدودیت های حافظه و حافظشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی از عروسک تا کمکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسمشکلات روانپزشکی در عقب علایم کمبود ویتامین E را هاوکينگ پیش از مرگش رسالگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسمغز انسان رو به کوچکتر شدصفحه اصلیواکسن سرطانپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کنقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تافراد آغاز حرکت خودشان ربیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهقبل از انفجار بزرگسفرنامه سفر به بم و جنوب نخاع ما تا پایین ستون فقراگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییمیهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملمخچه فراتر از حفظ تعادلشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی در کامپیوترهاکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس ومشاهده آینده از روی مشاهعلایم کمبود ویتامین E را هدف یکسان، در مسیرهای متگاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریمغز ایندگان چگونه استسوالات پزشکیواکسنی با تاثیر دوگانه اپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهنقش نظام غذایی در تکامل مژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخنقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهفلج بل، فلجی ترسناک که آنزیرفون داروی ضد ام اسچیزی خارج از مغزهای ما نیاولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییقدم زدن و حرکت دید را تغیسفرنامه سفر به بم و جنوب نخستین تصویر از سیاهچالهاگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )میگرن سردردی ژنتیکی که بساخت شبکه عصبی مصنوعی با هفت چیز که عملکرد مغز تو ابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشاهکار قرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلمعنی روزهعلت خواب آلودگی بعد از خوهدف از تکامل مغزگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی مغز ابزار برتر بقاپیامهای کاربرانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی نقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته منقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلافسردگی و اضطراب در بیما