دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انعطاف پذیری مکانیسمی علیه سلطه ژن

انعطاف پذیری يا قالب پذیری و یا plasticity مکانیسمی علیه سلطه ژن

پلاستيسيتي ميتواند یك عامل پیشران فرگشت باشد و به گیاهان و حيوانات اجازه دهد كه وارد زیست بوم های جدید شوند و سپس انتخاب طبیعی، ژنهای گیاه یا حيوان را با محیط جدید تطبیق خواهد داد. سوزان آنتوان از دانشگاه نیویورك در سخنرانی اي اظهار كرد كه قالب پذیری، ممكن است در فرگشت انسان نیز نقش بسیار مهمی بازی كرده باشد كه تا كنون بدان اهمیت لازم داده نشده است. علت آن، این است كه سنتز مدرن، مطالعات مربوط به فرگشت انسان در پنجاه سال اخیر را در جهت خاصی سو داده است.

دانشمندان تمایل دارند تفاوت در فسیلها را به ژنتیك متفاوت نسبت دهند. در دهه ٨٠ میلادی دانشمندان دریافتند كه اجداد باستانی ما تا حدود دو میلیون سال قبل كوتاه قامت و كوچك مغز بودند. سپس یك خانواده از نخستیان، قد بلند گشت و مغز بزرگی بدست آورد. این تغییر مبداء سرده هومو بود. اما گاهی اوقات دیرین شناسان فسیلهایی را پیدا می كنند كه براحتی قابل طبقه بندی نیستند. دو فسیل از بعضی جنبه ها بنظر می آید كه متعلق به یك گونه هستند ولی از جنبه های دیگر هم خانواده نمی باشند. دانشمندان در اینجا معمولا تفاوتها را محصول محیط زندگی قلمداد می كنند و با نادیده گرفتن آنها سعی می كنند، تنها تفاوتهای عمده و اساسی را منظور كنند.

اما آن تفاوتهای كوچك، اكنون آنقدر زیاد شده اند كه قابل چشم پوشی نیستند. دانشمندان تنوع گیج كننده ای از فسیل های شبه انسان یافته اند كه متعلق به یك و نیم تا دو میلیون سال قبل است. بعضی بلند و بعضی كوتاه هستند. بعضی دارای مغز بزرگ و برخی كوچك مغز می باشند. همه آنها تعدادی از ویژگی های هوموساپينس را در اسكلت خود دارند اما هر كدام، مخلوط گیج كننده ای از سایر گونه ها را نیز دارا میباشند.

آنتوان فكر می كند كه سنتز فرگشتی توسعه یافته
(extended evolutionary synthesis (EES)
میتواند به دانشمندان كمك كند تا این معمای پیچیده را حل كنند.

(این دیدگاه در مورد تکامل، از دیدگاه قبلی- که از سال 1930 جریان داشت و modern synthesis نامیده می شد- متفاوت است.

تاکيد !سنتز مدرن بر ژن ها یا دیدگاه قديمي، مانند تاکيد EES بر ژنها نیست. دیدگاه قدیمی می گوید:
-تفاوت در گونه ها در نتیجه جهشهای راندوم ژنتیکی رخ مي دهد.

- وراثت از طریق دی ان ای، رخ می دهد.

- انتخاب طبیعی ژنها علت اصلی سازگاری است.

در نگاه قبلی تکامل، تغییرات ژنتیکی است که منجر به تغییرات فنوتيپي و ساختاری میشود ولی در نگاه جدید یا EES, تطابق های فنوتيپي و ساختاری، میتواند پیش از تغییرات ژنتیکی وجود داشته باشد.

در نگاه قدیم جهشهای ژنتيکي در جهت گیری، تصادفی و خنثی و بی فایده است. در نگاه جدید تفاوتهای گونه ای، با جهت گيري و عملکرد سودمند است.

در نگاه قدیم، جهش های جدا- که باعث فنوتيپ می شود- در یک فرد رخ میدهد. در نگاه جدید، تفاوت های فنوتيپي و پی در پی و تکاملی به وسیله محيط و در افراد مختلف ایجاد خواهد شد.

در نگاه قدیم، تکامل انطباقی و سازگاری با محیط، از طریق انتخاب جهش ها پیش خواهد رفت و تاثیر آن، اندک است. در نگاه جدید فنوتيپ های بسیار متفاوت از طريق جهش ژنی یا از طریق تفاوت در محیط زندگی، تسهیل شده است.

در نگاه قدیم تکامل های تکراری در جمعیت های مختلف در نتيجه انتخاب هم سو است. در نگاه جدید، تکاملهاي تکراری در نتيجه انتخاب هم سو یا باياس محیطی است.

در نگاه قدیم، گونه های سازگار از طریق انتخاب ژن ها پیش میروند. در نگاه جدید، گونه های سازگار علاوه بر انتخاب، از طریق تاثیرات محیط ، وارثت غير ژنتیکی، آموزش و انتقال فرهنگی پیش میروند.

در نگاه قدیم، تکامل فنوتيپي نیازمند انتخابی قدرتمند بر تفاوت های ژنتیکی برجسته، است. در EES , تکامل فنوتیپی سریع میتواند گوناگون باشد و می تواند با القا و انتخاب تفاوت های عملکردی و محيطي باشد.

در نگاه قدیم، تفاوت های گونه بندي، با تفاوت در محیط انتخاب کننده توضیح داده میشود. در نگاه جدید به تکامل یا EES، تفاوت ها در گونه بندی، بیشتر با سیستم های رشدی به جای تظاهرات محيط توجیه میشود.

در نگاه قدیم، تفاوت قابل به ارث رسیدن، دچار سوگرايي و انحراف نمی شود. در EES این تفاوت ها به صورت سیستماتیک از طریق متغیرهایی- که عامل سازگار شدن و هماهنگی با جنبه های موجود در فنوتيپ است- به صورت سیستماتیک دچار سوگرایی و انحراف مي شود.

در نگاه قدیم، شرایط محیطی- که به وسیله اورگانيسم تغییر میکند- با آن محیط هایی- که به وسیله پروسه های مستقل از فعالیت اورگانيسم تغییر می کند- متفاوت نیست.

ساختار انطباقی و سازگاری (niche construction ) در EES با تغییراتی از محیط، دچار سوگرایی میشود- که مناسب فنوتيپ آن سازنده انطباق یا مناسب برای فرزندان آن باشد- و سازگاری سازنده و فرزندان آن را بهبود ببخشد.)
@salmanfatemi

( http://extendedevolutionarysynthesis.com/)

آنتوان تصور می كند كه لازم است قالب پذیری بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد و می گوید كه انسانهای زنده نوعی از قالب پذیری خودشان را دارند. كیفیت تغذیه یك مادر در دوران بارداری، بر سلامت نوزاد اثر می گذارد كه تا بزرگسالی نیز ادامه خواهد یافت.

علاوه بر آن، اندازه یك زن، كه چیزیخود تحت تاثیر نوع تغذیه مادرش است، بر اندازه نوزاد آن زن اثر می گذارد. آنتوان پیشنهاد میكند كه این جورواجوری غریب در فسیلها میتواند مثالی چشمگیر از قالب پذیری باشد. تمام فسیلهای یافت شده مربوط به دوره ای از تاریخ آفریقا می باشند كه تغییرات آب و هوایی زیادی رخ داده بود. خشكسالی و یا بارانهای سیل آسا موجب تغییر زنجیره غذایی در نقاط مختلف زمین گردید كه احتمالا عامل رشد متفاوت هوموساپینس های اولیه بودهاست.
پلاستيسيتي و انطباق با محیط و تغییر در اجزای ریز مانند ژنها- به گونه ای که آنها را سازگار با محیط کند به جای آنکه محیط، ژنهای نامناسب با محیط را حذف کند-(سازگاری ژنها با محیط به جای حذف ژنها توسط محیط و انتخاب طبیعی)، فقط محدود به سازگاری ژنها نیست. مثلا در مغز و اجزای ساختاری مغز یعنی نورون ها اینگونه نیست که شرایط نامناسب محیطی، از طریق انتخاب طبیعی همیشه سلول های عصبی ناتوان تر را حذف کند بلکه گاهی برنامه ای درونی در این اجزا و حتی در پيوندهاي بین نورون ها هست که به جای حذف نورون و ابزار هوش نامناسب برای محيط، از طریق مکانیسم نوروپلاستيسيتي، همان مغز و نورون های ناسازگار با عملکردی خاص را پردازش و شایسته عملکردی مناسب تر مي کند.

در سطح اجزای ریزتر از نورون يعني آجرهای ساختمان ژنتیکی انسان( ژن ها )هم برنامه ای درونی هست که به جای حذف شدن در برابر انتخاب طبیعی، ژنها را دچار تغییر و انطباق می کند تا به جای انتخاب طبيعي، ارتقای طبیعی را داشته باشیم و این ارتقای طبیعی در برابر محیط، همان چیزی است که قدرت و ذهنی درونی را برای اجزای خلقت در حرکتی مداوم به سوی ابزار هوش برتر، نشان میدهد.

از ژنها تا اولین جزء ابزار هوش يعنی نورون تا اتصال بین نورون ها با اتصالات آگاهانه ای که بر اساس برنامه درونی خود گاهی حذف و اضافه میشود، تاابزار هوش، مرکب از میلیاردها نورون و برنامه پیچیده ای- که حتی گاهی از بزرگ تر شدن و توسعه ابزار هوش چشم می پوشد و گاهی بر خلاف جریان گذشته، ابزار هوش را با سرعتی زیاد توسعه میدهد، اینها چیزی نیست- که فقط توسط انتخاب ناآگاهانه در میان جمعیتی متفاوت و ناهمگون، توسط طبیعت، توجیه گردد.

سنتز فرگشتی توسعه یافته ممكن است كه به درك بخش مهمی از تاریخ ما كمك كند كه ظهور كشاورزی است. در آسیا، آفریقا و آمریكا مردم شروع به اهلی سازی احشام و محصولات زراعی نمودند. قبل از پیدایش كشاورزی، انسانها با شكار و یا كاوش كردن، غذای خود را تهیه میكردند. بر مبنای سنتز مدرن، این نوع رفتار توسط انتخاب طبیعی بدقت تنظیم شده بود تا تلاش آنها برای یافتن غذا بهترین نتیجه را داشته باشد. مشكل اینجاست كه نمیتوان براحتی توضیح داد كه چگونه كشاورزی جایگزین كاوش برای غذا شد. برخی محققان پیشنهاد می كنند كه كشاورزی هنگامی ظهور كرد كه بدنبال تغییرات آب و هوایی، یافتن گیاهان وحشی دشوار گردیده بود. اما نشانه های چنین تغییر آب و هوایی در زمان ظهور كشاورزی مشاهده نشده است.

ملیندا زِدر از بنیاد اسمیتسونیان میگوید كه روش بهتری برای تفكر در مورد این تغییر روش وجود دارد. انسانها زامبی هایی نیستند كه منفعلانه در یك محیط ثابت در تلاش برای بقاء باشند. آنها متفكرینی خلاق می باشند كه قادر هستند محیط را تغییر دهند و در این فرایند فرگشت را به سمت جدیدی هدایت كنند. دانشمندان این فرایند را سازندگی مناسب میخوانند
(niche construction)

مورد كلاسیك آن، سگ آبی میباشد كه با قطع درختان و ساخت سد، حوضچه كوچكی می سازد و بعضی از گیاهان و جانوران بهتر از سایر گونه ها خود را با این محیط جدید تطبیق خواهند داد.

حتی امروزه هوش انسان و کشف درمانهای مناسب برای بسیاری از بیماری ها سبب شده است تا اثر انتخاب طبیعی مثلا در افراد دیابتی حذف شود و این بیماران- که در گذشته در سن پایینی کور می شدند یا توانایی تولید مثلی خود را از دست می دادند امروزه با داروهای مناسبی، از کور شدن آنها و نابارور شدن آنها جلوگیری می شود و می توانند نسلی فراوان از بیماران دیابتی را تولید کنند که در گذشته امکان نداشت!

پس یکی از علل زیادشدن مثلا بیماران دیابتی یا بیماران سرطانی در جمعیت امروز ، حذف انتخاب طبیعی به وسیله واحد جمعیت انسانی یعنی انسان باهوش است و همین انطباق با محیط در سطح واحد های مغزی يعنی نورون و اتصالات بین این واحدها انجام میشود و در سطح واحدهای ژنتیکی یعنی ژنها هم رخ میدهد
@salmanfatemi

و این چیزی است که ما را از یک تصادف کور و بی هدف دور میکند و ما را با ژن یا واحد عصبي هوشمند یا قانون مند، مواجه ميکند.

شواهدی وجود دارد كه انسانهاي نخستین نیز گیاهان وحشی را به نزدیكی محل زندگی خود انتقال داده اند. با آب دادن به این گیاهان و محافظت از آنان در مقابل آفات، این گیاهان با محیط جدید وفق یافتند و در طول زمان به محصولات زراعی تبدیل گشتند. برخی انواع حیوانات نیز با محیط جدید تطبیق یافته و تبدیل شدند به سگ، گربه یا انواع دیگری از گونه های اهلی.

این محیط جدید فقط محرك فرگشت گیاهان و جانوران نبود بلكه موجب دگرگونی فرهنگی كشاورزان نیز گشت. آنها بجای پرسه زدن و خانه بدوشی، در روستاها سكنی گزیدند تا بتوانند بر روی زمینهای خود كار كنند. جامعه پایدارتر گشت، زیرا فرزندان اكنون زمینهای زراعی والدین خود را نیز به ارث میبردند و تمدن آغاز گشت.

سخنران بعدی دنیس نوبل از دانشگاه آكسفورد بود. او گفت كه ژنوم همانند دستورالعملی برای تولید حیات نیست بلكه همانند یك اندام حساس است. وقتی تحت تنش قرار می گیرد آرایش خود را تغییر می دهد. او برای روشن ساختن دیدگاه خود به یك آزمایش تجربی اشاره كرد كه نتایج آن اخیرا منتشر شده است. این آزمایش بر روی باكتری انجام شده بود كه برای شنا كردن دم تاژكی طولانی خود را می چرخاند. در ابتدا، دانشمندان یكی از ژنهای ضروری برای ساخت این دم را از DNA باكتری خارج ساختند و سپس باكتری بی دم را در یك ظرف قرار دادند كه حاوی مقدار ناچیزی غذا بود. طولی نكشید كه باكتری تمام غذای نزدیكش را مصرف كرد و چون قادر به حركت نبود، انتظار میرفت كه بمیرد. اما در این شرایط بحرانی و در كمتر از چهار روز، مشاهده شد كه باكتریها دوباره شنا می كنند. با بررسی دقیق روشن شد كه آنها دم جدیدی در آورده اند.

نوبل اظهار كرد كه این استراتژی در تغییر سریع ژنوم، پاسخی است به محیط نامناسب.

این یك سیستم خود-تعمیر است كه بدون وابستگی به DNA اجازه میدهد یك صفت یا ویژگی، تولید شود.

یكی از حضار- كه زیست شناسی بنام دیوید شوكر از دانشگاه سنت آندرو بود و تا آن زمان فقط در سكوت به سخنرانی ها گوش سپرده بود-، دیگر نتوانست طاقت بیاورد و دست خود را بلند كرد و پرسید: لطفا نظر خود را در مورد مكانیزمی- كه زمینه چنین كشفی بوده است- بفرمایید؟

نوبل در جواب شروع به صحبت در مورد شبكه ها و تنظیمات آنها نمود و اینكه جستجویی بی وقفه لازم است تا راه حلی برای برون رفت از بحران موجود پیدا شود. شوكر كه جواب خود را دریافت نكرده بود گفت: شما برای پاسخگویی باید به متن تحقیق منتشر شده استناد كنید.

همزمان كه نوبل در تقلا بود تا پاسخی بیابد، شوكر متن مقاله منتشر شده را روی آیپد خود یافت و خواند: نتایج ما نشان میدهد كه انتخاب طبیعی میتواند به سرعت شبكه های تنظیم كننده را سیم كشی مجدد كند.

شوكر سپس آیپد خود را كنار نهاد و گفت: پس این یك مثال كامل و زیبا از فرگشت سریع نئوداروینیسمی است.

بسیاری از شكاكین حاضر در كنفرانس با شوكر هم رأی بودند كه علی رغم شواهد ارائه شده، كماكان نیازی به تحول اساسی در الگوهای فعلی نیست. بعضی از آنها خود نیز از جمله سخنرانان بودند.

داگلاس فوتویاما- كه زیست شناسی از دانشگاه استونی بروك در نیویورك و مولف بسیاری از كتب دانشگاهی است- در سخنرانی خود گفت: تصور میكنم كه از من انتظار میرود یك دیدگاه ژوراسیكی از فرگشت ارائه دهم.

به بیان دیگر، او در طی كنفرانس آماج انتقادات زیادی قرار گرفت كه چرا به چیزهایی نظیر اپی ژنتیك و قالب پذیری در كتب دانشگاهی اهمیت كافی داده نمیشود. در حقیقت فوتویاما به كنفرانس دعوت شده بود تا به همكارانش توضیح دهد كه چرا این مفاهیم مورد غفلت قرار گرفته اند.

او گفت: ما باید تشخیص دهیم كه اصول محوری سنتز مدرن، قدرتمند می باشند و بخوبی با شواهد پشتیبانی میشوند. این نوع از زیست شناسی كه در انجمن سلطنتی مورد بحث قرار دارد در واقع چندان هم جدید نیست. معماران سنتز مدرن، برای بیش از پنجاه سال در مورد این مفاهیم گفتگو كرده اند و تحقیقات زیادی با هدایت سنتز مدرن انجام شده تا درك درستی حاصل آید.

برای مثال قالب پذیری را در نظر بگیرید. تغییرات ژنتیكی در یك جانور یا گیاه محدوده ای از فرمها را كنترل می كند كه ارگانیزم در قالب آن می تواند شكل یابد. جهشها می توانند آن محدوده را جابجا كنند و مدلهای ریاضی انتخاب طبیعی نشان میدهد كه چگونه برخی از انواع قالب پذیری بر انواع دیگر ارجحیت میابند.

اگر سنتز فرگشتی توسعه یافته چیز زائد و غیر ضروری بود، پس چگونه این میزان از توجه را بخود جلب كرد تا جایی كه این همایش در انجمن سلطنتی برگزار شد؟

@salmanfatemi

با این حال فوتویاما درخواست برای بازبینی مبانی فعلی را بیشتر احساسی میداند تا علمی. به گفته وی دیدگاه های فعلی نیز حیات را نیرویی فعال میدانند و نه یك حامل منفعل برای جهشهای ژنی. آنچه كه برای ما بدلایل احساسی و یا زیبایی شناختی جذابیت دارد نمیتواند مبنای علم قرار گیرد.

با اینحال او حاضر بود قبول کند كه این نوع از تحقیقات- كه در همایش ارائه شد- میتواند ما را به بینشهای جالبی در مورد فرگشت هدایت كند، اما آن بینش ها تنها هنگامی بدست خواهند آمد كه داده های قابل اطمینان با كار سخت بدست آیند. او گفت كه تا بحال بیش از حد لازم نظر و مقاله ارائه شده است.

لالاند اظهار کرد كه همایش هایی زیاد نظیر این در آینده برگزار خواهند شد. گروهی از دانشمندان اروپایی و آمریكایی در ماه سپتامبر، یازده میلیون دلار دریافت كرده اند تا بیست و دو پژوهش بر روی سنتز فرگشتی توسعه یافته به انجام رسانند. بسیاری از این پژوهش ها قرار است كه پیش بینی های ارائه شده در سالهای اخیر را به بوته آزمایش بگذارند.

برای مثال آنها مطالعه خواهند كرد كه آیا گونه هایی از جانوران- كه برای خود محیط سازی می كنند- (نظیر تار عنكبوت و یا لانه زنبور) در مقایسه با گونه هایی كه این كار را نمی كنند، گونه زایی بیشتری خواهند داشت یا نه.

آنها همچنین مطالعه خواهند كرد كه آیا قالب پذیری بیشتر به گونه ها اجازه خواهد داد كه با محیط جدید سریع تر تطبیق یابند؟

لالاند می گوید كه قرار است شواهد لازم پیدا شود و این همان چیزی است كه منتقدان به ما می گویند كه باید انجام دهیم.

این دیدگاه جدید از فرگشت، نشان دهنده نقش فعال و نه passive موجودات به ویژه انسان در سیر تکامل است.👇👇

http://www.daneshagahi.com/scientists-posts/70-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

https://www.quantamagazine.org/20161122-scientists-seek-to-update-evolution/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بخش دیگری در وجود انسان هیادآوری خواب و رویادقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان المغز زنان جوانتر از مغز مربزرگ شدن مغز محدود به دورکوری گذرای ناشی از موبایداروی جدید ضد میگرناجزای پر سلولی بدن انسان نقش سجده بر عملکرد مغزتوانایی مغز و دیگر اجزای گاهی مغز بزرگ چالش استدرک عمیق در حیواناتارتباط انسانی، محدود به نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر نگاه انسان بر رفتاپختگی پس از چهل سالگي به روشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایموجودات مقهور ژنها هستندبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبارداری بدون رحمویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدمغز چگونه صداها را فیلتر برنامه و ساختار پیچیده مژن هوش و ساختارهای حیاتی دلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز مغزهای کوچک بی احساسبسیاری از بیماری های جدیکی غایب شدی تا نیازمند دلداروی ضد تشنج با قابليت تاجزایی ناشناخته در شکل گنقش غذاها و موجودات درياتوازن مهمتر از فعالیت زیگذر زمان کاملا وابسته به درگیری اعصاب به علت میتوارتباط شگفت مغز انسان و فچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر نگاه انسان بر رفتاپرورش مغز مینیاتوری انساروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز و از مغز نرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمیهمانهای ناخوانده عامل بوزون هیگز چیستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قامخچه ابزاري که وظیفه آن فبازگشت از آثار به سوی خداویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا مغز آیندگان چگونه است ؟مغز انسان ایا طبیعتا تمابرین نت به جای اینترنتژن یا نقشه توسعه مغز و نقدندان ها را مسواک بزنید تایا بیماری ام اس (مولتیپمغزتان را در جوانی سیمکشتفاوت مغز انسان و میمون هکاهش التهاب ناشی از بیماداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننقش غذاها و موجودات درياتوسعه برخی شغل ها با هوش گربه شرودینگر و تاثیر مشرقیبی قدرتمند در برابر مارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر ویتامین دی بر بیماآلزایمرريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت اقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامدارک ژنتیکی چگونه انسانبازسازي مغز و نخاع چالشی ویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای ایجاد تمدبرای پیش بینی آینده مغز دژنها نقشه ایجاد ابزار هودو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا بدون زبان میتوانیم تنقش قهوه در سلامتیتفاوتهای جنسیتی راهی براکایروپاکتیک چیستداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق و علوم اعصابنقش غذاها و موجودات درياتوصیه های غیر دارویی در سگزیده ای از وبینار یا کنفرموزی از نخستین تمدن بشرارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ژنها بر اختلالات خآیا ما تنها موجودات زنده ریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز میدان مغناطيسي زمین بشر بیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیجنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی مروری بر تشنج و درمان هایبحتی علمی درباره تمایل بواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان برای شادمانی طبرخی نکات از گاید لاین پرژنها ، مغز و ارادهديدن با چشم بسته در خواب ایا تکامل هدفمند استنقش مهاجرت در توسعه نسل اتقلید مرحله ای نسبتا پیشکاربرد روباتهای ريزنانودر مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوصیه هایی در مصرف ماهیگزارش یک مورد جالب لخته ورمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط غیرکلامی بین انساچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا مغز تا بزرگسالی توسعرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی الفاگوتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنمکانیزمهای دفاعی در براببیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی بیشتر در زنانجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکمرکز خنده در کجای مغز استبحث درباره پیدایش و منشاواکسن سرطانحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز انسان برای شادمانی طبرخی اثرات مضر ویتامین دژنهای هوش ، کدامنددی متیل فومارات(زادیوا)(ایرادهای موجود در خلقت بنقش هورمون های تیروئید دتلقین اطلاعات و حافظهکاربرد روباتهای ريز، در در چه مرحله ای از خواب ، راختلالات مخچهنقص در تشخیص هیجانات عامتوضیحی ساده در مورد هوش مگشایش دروازه جدیدی از طررویای شفافارتروز یا خوردگی و التهاچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا همه جنایت ها نتیجه بیراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز ما انسانها چه اندازه نزدبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرمرگ انتقال است یا نابود شبحثی در مورد نقش ویتامينواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خواولین هیبرید بین انسان ومغز انسان رو به کوچک تر شبرخی اختلالات عصبی مثانهکلرال هیدرات برای خواباندژا وو یا اشنا پنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ژنتیک در درمان اختلاتلاش هایی در بیماران قطع کجای مغز مسئول پردازش تجدر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات حرکتی در انسانچند جهانیتکامل چشمپمبرولیزوماب در بیماری چروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش ارثی دریافتی از پراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وما انسانها چه اندازه نزدبیماری تی تی پیهوشیاری کوانتومیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی جالب درباره محدودیتوراپامیل در بارداریخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شداولین مورد پیوند سر در انمغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی بیماری ها که در آن بکمردرد و علل آندژاوو یا آشناپنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش انتخاب از طرف محیط، نتلاشی برای درمان قطع نخاکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان های بیماری آلزایمراختلالات صحبت کردن در انچندین ماده غذایی که ماننتکامل ابزار هوش ، راه پر پنج اکتشاف شگفت آور در موروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش سریعی که بدون احسراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیما با کمک مغز خود مختاريمبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی در مورد نقش کلسیم و ورزش هوازی مرتب خیلی به قخواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سمغز ایندگان چگونه استبرخی بیماری های خاص که بدکمردرد با پوشیدن کفش منادانشمندان ژنی از مغز انساگر تلاش انسان امروز برانقش اتصالات بین سلولهای تلاشی جدید در درمان ام اسکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان های جدید میگرنادامه بحث تکامل چشمچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبانپوست ساعتی مستقل از مغز دروزه داری و بیمار ی ام اس ارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودرشته نوروایمونولوژی و نقفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصباستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچگاه از فشار و شکست نترجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی در مورد عملکرد لوب فورزش هوازی ، بهترین تمریخواب سالم عامل سلامتی و یعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیمغز ابزار برتر بقابرخی توجهات در ببمار پارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار هوش در حال ارتقا ازنقش حفاظتی مولکول جدید دتمایل زیاد به خوردن بستنکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان های رایج ام اسادغام میان گونه های مختلچهار میلیارد سال تکامل بتکامل ساختار رگهای مغزی پیموزایدروش مقابله مغز با محدودیاز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخماه رجببیهوش کردن در جراحی و بیمهاوکينگ پیش از مرگش رسالجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمامشکلات نخاعیبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش و میگرنخواب عامل دسته بندی و حفطعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شمغز از بسیاری حقایق می گربرخی سلولهای عصبی در تلاکنگره بین المللی سردرد ددانشمندان روشی برای تبدیابزارهای بقای موجود زندنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان جدید میگرن با انتی ادغام دو حیطه علوم مغز و چهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل شناخت انسان با کشفپیچیدگی های مغزی در درک زروش های صرفه جویی در ایجااز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی فلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازااستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آماپروتیلینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش بهترین درمان بیش فعخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی سيناپسها طی تکامل و کنگره بین المللی سردرد دداروهای مصرفی در ام اسابزارهای پیشرفته ارتباط نقش داروهاي مختلف معروف تمساح حد واسط میان مغز کوگنجینه ای به نام ویتامین درمانهای بیماری پارکینسارتقا و تکامل سنت آفرینش نوار مغزی روشی مهم در تشختئوری تکامل امروز در درمپیوند مغز و سر و چالشهای روش هایی ساده برای کاهش ااز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانممانتین یا آلزیکسا یا اباصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیوگرافیهدف از تکامل مغزحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش در کمر دردخودآگاهی و هوشیاريخانواده پایدارمقالاتايا اراده آزاد توهم است یمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بررسي علل احتمالي تغيير کندر در بیماریهای التهابداروهای ضد بیماری ام اس وابزارهای دفاعی و بقای مونقش روزه داری در سالم و جتنفس هوازی و میتوکندریگیاه خواری و گوشت خوار کددرک فرد دیگر و رفتارهای اارتوکين تراپی روشی جديد نورون هاي مصنوعی می توانتئوری تکامل در پیشگیری و پیوند سر، یکی از راه حلهاروش صحبت کردن در حال تکاماز آغاز خلقت تا نگاه انساناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژي پاک سرچشمه حاضطراب و ترسهوش مصنوعی در کامپیوترهاتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه مجموعه های پر سلولی بدن مبیان ژن های اسکیزوفرنی دهزینه ای که برای اندیشیدحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلرومغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتهوزوز گوشخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یمغز بزرگ چالش است یا منفعبررسی و اپروچ جدید بر بیمکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی فامپیریدین یا نورلاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش رژیم غذایی در رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریگالکانزوماب، دارویی جدیدرک و احساسارتباط میکروب روده و پارنورون های ردیاب حافظهتا 20 سال آینده مغز شما به پیشینیان انسان از هفت میروشهای نو در درمان دیسک باز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتشنج چیستسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمحل درک احساسات روحانیبیست تمرین ساده برای جلوهستي مادي ای که ما کوچکترحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتهیک پیشنهاد خوب برای آسان یکی از علل محدودیت مغز امخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشمغز بزرگ چالشهای پیش روبررسی سیستم تعادلی بدن اکودک ایرانی که هوش او از داروی تشنجی دربارداریاثرات مفید قهوهنقش زبان در سلطه و قدرت اتو دی ان ای خاص ميتوکندريگامی در درمان بیماریهای درک احساسات و تفکرات دیگارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بپیشرفتی مستقل از ابزار هروشهای شناسایی قدرت شنوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمواد کوانتومی جدید، ممکناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیمحل درک احساسات روحانی دبیشتر کمردردها نیازی به هستی ما پس از شروعی چگال حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره احساسات متفابحثی درباره احساساتی غیریادگیری مهارت های جدید ددفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیایندرالمغز حریص برای خون، کلید تبررسی علل کمر درد در میانکودکان خود را مشابه خود تداروی جدید s3 در درمان ام اثرات مضر ماری جوانانقش زبان در سلطه و قدرت اتولید سلولهای جنسی از سلگاهی لازم است برای فهم و درک تصویر و زبان های مخلتارتباط هوش ساختار مغز و ژنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر نگاه ناظر هوشیار بپاسخ گیاهان در زمان خوردروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر موجود بی مغزی که می تواندبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی درمانگر کامپیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملمحدودیت های حافظه و حافظبا هوش مصنوعی خودکار روبو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلی