دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انعطاف پذیری مکانیسمی علیه سلطه ژن

انعطاف پذیری يا قالب پذیری و یا plasticity مکانیسمی علیه سلطه ژن

پلاستيسيتي ميتواند یك عامل پیشران فرگشت باشد و به گیاهان و حيوانات اجازه دهد كه وارد زیست بوم های جدید شوند و سپس انتخاب طبیعی، ژنهای گیاه یا حيوان را با محیط جدید تطبیق خواهد داد. سوزان آنتوان از دانشگاه نیویورك در سخنرانی اي اظهار كرد كه قالب پذیری، ممكن است در فرگشت انسان نیز نقش بسیار مهمی بازی كرده باشد كه تا كنون بدان اهمیت لازم داده نشده است. علت آن، این است كه سنتز مدرن، مطالعات مربوط به فرگشت انسان در پنجاه سال اخیر را در جهت خاصی سو داده است.

دانشمندان تمایل دارند تفاوت در فسیلها را به ژنتیك متفاوت نسبت دهند. در دهه ٨٠ میلادی دانشمندان دریافتند كه اجداد باستانی ما تا حدود دو میلیون سال قبل كوتاه قامت و كوچك مغز بودند. سپس یك خانواده از نخستیان، قد بلند گشت و مغز بزرگی بدست آورد. این تغییر مبداء سرده هومو بود. اما گاهی اوقات دیرین شناسان فسیلهایی را پیدا می كنند كه براحتی قابل طبقه بندی نیستند. دو فسیل از بعضی جنبه ها بنظر می آید كه متعلق به یك گونه هستند ولی از جنبه های دیگر هم خانواده نمی باشند. دانشمندان در اینجا معمولا تفاوتها را محصول محیط زندگی قلمداد می كنند و با نادیده گرفتن آنها سعی می كنند، تنها تفاوتهای عمده و اساسی را منظور كنند.

اما آن تفاوتهای كوچك، اكنون آنقدر زیاد شده اند كه قابل چشم پوشی نیستند. دانشمندان تنوع گیج كننده ای از فسیل های شبه انسان یافته اند كه متعلق به یك و نیم تا دو میلیون سال قبل است. بعضی بلند و بعضی كوتاه هستند. بعضی دارای مغز بزرگ و برخی كوچك مغز می باشند. همه آنها تعدادی از ویژگی های هوموساپينس را در اسكلت خود دارند اما هر كدام، مخلوط گیج كننده ای از سایر گونه ها را نیز دارا میباشند.

آنتوان فكر می كند كه سنتز فرگشتی توسعه یافته
(extended evolutionary synthesis (EES)
میتواند به دانشمندان كمك كند تا این معمای پیچیده را حل كنند.

(این دیدگاه در مورد تکامل، از دیدگاه قبلی- که از سال 1930 جریان داشت و modern synthesis نامیده می شد- متفاوت است.

تاکيد !سنتز مدرن بر ژن ها یا دیدگاه قديمي، مانند تاکيد EES بر ژنها نیست. دیدگاه قدیمی می گوید:
-تفاوت در گونه ها در نتیجه جهشهای راندوم ژنتیکی رخ مي دهد.

- وراثت از طریق دی ان ای، رخ می دهد.

- انتخاب طبیعی ژنها علت اصلی سازگاری است.

در نگاه قبلی تکامل، تغییرات ژنتیکی است که منجر به تغییرات فنوتيپي و ساختاری میشود ولی در نگاه جدید یا EES, تطابق های فنوتيپي و ساختاری، میتواند پیش از تغییرات ژنتیکی وجود داشته باشد.

در نگاه قدیم جهشهای ژنتيکي در جهت گیری، تصادفی و خنثی و بی فایده است. در نگاه جدید تفاوتهای گونه ای، با جهت گيري و عملکرد سودمند است.

در نگاه قدیم، جهش های جدا- که باعث فنوتيپ می شود- در یک فرد رخ میدهد. در نگاه جدید، تفاوت های فنوتيپي و پی در پی و تکاملی به وسیله محيط و در افراد مختلف ایجاد خواهد شد.

در نگاه قدیم، تکامل انطباقی و سازگاری با محیط، از طریق انتخاب جهش ها پیش خواهد رفت و تاثیر آن، اندک است. در نگاه جدید فنوتيپ های بسیار متفاوت از طريق جهش ژنی یا از طریق تفاوت در محیط زندگی، تسهیل شده است.

در نگاه قدیم تکامل های تکراری در جمعیت های مختلف در نتيجه انتخاب هم سو است. در نگاه جدید، تکاملهاي تکراری در نتيجه انتخاب هم سو یا باياس محیطی است.

در نگاه قدیم، گونه های سازگار از طریق انتخاب ژن ها پیش میروند. در نگاه جدید، گونه های سازگار علاوه بر انتخاب، از طریق تاثیرات محیط ، وارثت غير ژنتیکی، آموزش و انتقال فرهنگی پیش میروند.

در نگاه قدیم، تکامل فنوتيپي نیازمند انتخابی قدرتمند بر تفاوت های ژنتیکی برجسته، است. در EES , تکامل فنوتیپی سریع میتواند گوناگون باشد و می تواند با القا و انتخاب تفاوت های عملکردی و محيطي باشد.

در نگاه قدیم، تفاوت های گونه بندي، با تفاوت در محیط انتخاب کننده توضیح داده میشود. در نگاه جدید به تکامل یا EES، تفاوت ها در گونه بندی، بیشتر با سیستم های رشدی به جای تظاهرات محيط توجیه میشود.

در نگاه قدیم، تفاوت قابل به ارث رسیدن، دچار سوگرايي و انحراف نمی شود. در EES این تفاوت ها به صورت سیستماتیک از طریق متغیرهایی- که عامل سازگار شدن و هماهنگی با جنبه های موجود در فنوتيپ است- به صورت سیستماتیک دچار سوگرایی و انحراف مي شود.

در نگاه قدیم، شرایط محیطی- که به وسیله اورگانيسم تغییر میکند- با آن محیط هایی- که به وسیله پروسه های مستقل از فعالیت اورگانيسم تغییر می کند- متفاوت نیست.

ساختار انطباقی و سازگاری (niche construction ) در EES با تغییراتی از محیط، دچار سوگرایی میشود- که مناسب فنوتيپ آن سازنده انطباق یا مناسب برای فرزندان آن باشد- و سازگاری سازنده و فرزندان آن را بهبود ببخشد.)
@salmanfatemi

( http://extendedevolutionarysynthesis.com/)

آنتوان تصور می كند كه لازم است قالب پذیری بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد و می گوید كه انسانهای زنده نوعی از قالب پذیری خودشان را دارند. كیفیت تغذیه یك مادر در دوران بارداری، بر سلامت نوزاد اثر می گذارد كه تا بزرگسالی نیز ادامه خواهد یافت.

علاوه بر آن، اندازه یك زن، كه چیزیخود تحت تاثیر نوع تغذیه مادرش است، بر اندازه نوزاد آن زن اثر می گذارد. آنتوان پیشنهاد میكند كه این جورواجوری غریب در فسیلها میتواند مثالی چشمگیر از قالب پذیری باشد. تمام فسیلهای یافت شده مربوط به دوره ای از تاریخ آفریقا می باشند كه تغییرات آب و هوایی زیادی رخ داده بود. خشكسالی و یا بارانهای سیل آسا موجب تغییر زنجیره غذایی در نقاط مختلف زمین گردید كه احتمالا عامل رشد متفاوت هوموساپینس های اولیه بودهاست.
پلاستيسيتي و انطباق با محیط و تغییر در اجزای ریز مانند ژنها- به گونه ای که آنها را سازگار با محیط کند به جای آنکه محیط، ژنهای نامناسب با محیط را حذف کند-(سازگاری ژنها با محیط به جای حذف ژنها توسط محیط و انتخاب طبیعی)، فقط محدود به سازگاری ژنها نیست. مثلا در مغز و اجزای ساختاری مغز یعنی نورون ها اینگونه نیست که شرایط نامناسب محیطی، از طریق انتخاب طبیعی همیشه سلول های عصبی ناتوان تر را حذف کند بلکه گاهی برنامه ای درونی در این اجزا و حتی در پيوندهاي بین نورون ها هست که به جای حذف نورون و ابزار هوش نامناسب برای محيط، از طریق مکانیسم نوروپلاستيسيتي، همان مغز و نورون های ناسازگار با عملکردی خاص را پردازش و شایسته عملکردی مناسب تر مي کند.

در سطح اجزای ریزتر از نورون يعني آجرهای ساختمان ژنتیکی انسان( ژن ها )هم برنامه ای درونی هست که به جای حذف شدن در برابر انتخاب طبیعی، ژنها را دچار تغییر و انطباق می کند تا به جای انتخاب طبيعي، ارتقای طبیعی را داشته باشیم و این ارتقای طبیعی در برابر محیط، همان چیزی است که قدرت و ذهنی درونی را برای اجزای خلقت در حرکتی مداوم به سوی ابزار هوش برتر، نشان میدهد.

از ژنها تا اولین جزء ابزار هوش يعنی نورون تا اتصال بین نورون ها با اتصالات آگاهانه ای که بر اساس برنامه درونی خود گاهی حذف و اضافه میشود، تاابزار هوش، مرکب از میلیاردها نورون و برنامه پیچیده ای- که حتی گاهی از بزرگ تر شدن و توسعه ابزار هوش چشم می پوشد و گاهی بر خلاف جریان گذشته، ابزار هوش را با سرعتی زیاد توسعه میدهد، اینها چیزی نیست- که فقط توسط انتخاب ناآگاهانه در میان جمعیتی متفاوت و ناهمگون، توسط طبیعت، توجیه گردد.

سنتز فرگشتی توسعه یافته ممكن است كه به درك بخش مهمی از تاریخ ما كمك كند كه ظهور كشاورزی است. در آسیا، آفریقا و آمریكا مردم شروع به اهلی سازی احشام و محصولات زراعی نمودند. قبل از پیدایش كشاورزی، انسانها با شكار و یا كاوش كردن، غذای خود را تهیه میكردند. بر مبنای سنتز مدرن، این نوع رفتار توسط انتخاب طبیعی بدقت تنظیم شده بود تا تلاش آنها برای یافتن غذا بهترین نتیجه را داشته باشد. مشكل اینجاست كه نمیتوان براحتی توضیح داد كه چگونه كشاورزی جایگزین كاوش برای غذا شد. برخی محققان پیشنهاد می كنند كه كشاورزی هنگامی ظهور كرد كه بدنبال تغییرات آب و هوایی، یافتن گیاهان وحشی دشوار گردیده بود. اما نشانه های چنین تغییر آب و هوایی در زمان ظهور كشاورزی مشاهده نشده است.

ملیندا زِدر از بنیاد اسمیتسونیان میگوید كه روش بهتری برای تفكر در مورد این تغییر روش وجود دارد. انسانها زامبی هایی نیستند كه منفعلانه در یك محیط ثابت در تلاش برای بقاء باشند. آنها متفكرینی خلاق می باشند كه قادر هستند محیط را تغییر دهند و در این فرایند فرگشت را به سمت جدیدی هدایت كنند. دانشمندان این فرایند را سازندگی مناسب میخوانند
(niche construction)

مورد كلاسیك آن، سگ آبی میباشد كه با قطع درختان و ساخت سد، حوضچه كوچكی می سازد و بعضی از گیاهان و جانوران بهتر از سایر گونه ها خود را با این محیط جدید تطبیق خواهند داد.

حتی امروزه هوش انسان و کشف درمانهای مناسب برای بسیاری از بیماری ها سبب شده است تا اثر انتخاب طبیعی مثلا در افراد دیابتی حذف شود و این بیماران- که در گذشته در سن پایینی کور می شدند یا توانایی تولید مثلی خود را از دست می دادند امروزه با داروهای مناسبی، از کور شدن آنها و نابارور شدن آنها جلوگیری می شود و می توانند نسلی فراوان از بیماران دیابتی را تولید کنند که در گذشته امکان نداشت!

پس یکی از علل زیادشدن مثلا بیماران دیابتی یا بیماران سرطانی در جمعیت امروز ، حذف انتخاب طبیعی به وسیله واحد جمعیت انسانی یعنی انسان باهوش است و همین انطباق با محیط در سطح واحد های مغزی يعنی نورون و اتصالات بین این واحدها انجام میشود و در سطح واحدهای ژنتیکی یعنی ژنها هم رخ میدهد
@salmanfatemi

و این چیزی است که ما را از یک تصادف کور و بی هدف دور میکند و ما را با ژن یا واحد عصبي هوشمند یا قانون مند، مواجه ميکند.

شواهدی وجود دارد كه انسانهاي نخستین نیز گیاهان وحشی را به نزدیكی محل زندگی خود انتقال داده اند. با آب دادن به این گیاهان و محافظت از آنان در مقابل آفات، این گیاهان با محیط جدید وفق یافتند و در طول زمان به محصولات زراعی تبدیل گشتند. برخی انواع حیوانات نیز با محیط جدید تطبیق یافته و تبدیل شدند به سگ، گربه یا انواع دیگری از گونه های اهلی.

این محیط جدید فقط محرك فرگشت گیاهان و جانوران نبود بلكه موجب دگرگونی فرهنگی كشاورزان نیز گشت. آنها بجای پرسه زدن و خانه بدوشی، در روستاها سكنی گزیدند تا بتوانند بر روی زمینهای خود كار كنند. جامعه پایدارتر گشت، زیرا فرزندان اكنون زمینهای زراعی والدین خود را نیز به ارث میبردند و تمدن آغاز گشت.

سخنران بعدی دنیس نوبل از دانشگاه آكسفورد بود. او گفت كه ژنوم همانند دستورالعملی برای تولید حیات نیست بلكه همانند یك اندام حساس است. وقتی تحت تنش قرار می گیرد آرایش خود را تغییر می دهد. او برای روشن ساختن دیدگاه خود به یك آزمایش تجربی اشاره كرد كه نتایج آن اخیرا منتشر شده است. این آزمایش بر روی باكتری انجام شده بود كه برای شنا كردن دم تاژكی طولانی خود را می چرخاند. در ابتدا، دانشمندان یكی از ژنهای ضروری برای ساخت این دم را از DNA باكتری خارج ساختند و سپس باكتری بی دم را در یك ظرف قرار دادند كه حاوی مقدار ناچیزی غذا بود. طولی نكشید كه باكتری تمام غذای نزدیكش را مصرف كرد و چون قادر به حركت نبود، انتظار میرفت كه بمیرد. اما در این شرایط بحرانی و در كمتر از چهار روز، مشاهده شد كه باكتریها دوباره شنا می كنند. با بررسی دقیق روشن شد كه آنها دم جدیدی در آورده اند.

نوبل اظهار كرد كه این استراتژی در تغییر سریع ژنوم، پاسخی است به محیط نامناسب.

این یك سیستم خود-تعمیر است كه بدون وابستگی به DNA اجازه میدهد یك صفت یا ویژگی، تولید شود.

یكی از حضار- كه زیست شناسی بنام دیوید شوكر از دانشگاه سنت آندرو بود و تا آن زمان فقط در سكوت به سخنرانی ها گوش سپرده بود-، دیگر نتوانست طاقت بیاورد و دست خود را بلند كرد و پرسید: لطفا نظر خود را در مورد مكانیزمی- كه زمینه چنین كشفی بوده است- بفرمایید؟

نوبل در جواب شروع به صحبت در مورد شبكه ها و تنظیمات آنها نمود و اینكه جستجویی بی وقفه لازم است تا راه حلی برای برون رفت از بحران موجود پیدا شود. شوكر كه جواب خود را دریافت نكرده بود گفت: شما برای پاسخگویی باید به متن تحقیق منتشر شده استناد كنید.

همزمان كه نوبل در تقلا بود تا پاسخی بیابد، شوكر متن مقاله منتشر شده را روی آیپد خود یافت و خواند: نتایج ما نشان میدهد كه انتخاب طبیعی میتواند به سرعت شبكه های تنظیم كننده را سیم كشی مجدد كند.

شوكر سپس آیپد خود را كنار نهاد و گفت: پس این یك مثال كامل و زیبا از فرگشت سریع نئوداروینیسمی است.

بسیاری از شكاكین حاضر در كنفرانس با شوكر هم رأی بودند كه علی رغم شواهد ارائه شده، كماكان نیازی به تحول اساسی در الگوهای فعلی نیست. بعضی از آنها خود نیز از جمله سخنرانان بودند.

داگلاس فوتویاما- كه زیست شناسی از دانشگاه استونی بروك در نیویورك و مولف بسیاری از كتب دانشگاهی است- در سخنرانی خود گفت: تصور میكنم كه از من انتظار میرود یك دیدگاه ژوراسیكی از فرگشت ارائه دهم.

به بیان دیگر، او در طی كنفرانس آماج انتقادات زیادی قرار گرفت كه چرا به چیزهایی نظیر اپی ژنتیك و قالب پذیری در كتب دانشگاهی اهمیت كافی داده نمیشود. در حقیقت فوتویاما به كنفرانس دعوت شده بود تا به همكارانش توضیح دهد كه چرا این مفاهیم مورد غفلت قرار گرفته اند.

او گفت: ما باید تشخیص دهیم كه اصول محوری سنتز مدرن، قدرتمند می باشند و بخوبی با شواهد پشتیبانی میشوند. این نوع از زیست شناسی كه در انجمن سلطنتی مورد بحث قرار دارد در واقع چندان هم جدید نیست. معماران سنتز مدرن، برای بیش از پنجاه سال در مورد این مفاهیم گفتگو كرده اند و تحقیقات زیادی با هدایت سنتز مدرن انجام شده تا درك درستی حاصل آید.

برای مثال قالب پذیری را در نظر بگیرید. تغییرات ژنتیكی در یك جانور یا گیاه محدوده ای از فرمها را كنترل می كند كه ارگانیزم در قالب آن می تواند شكل یابد. جهشها می توانند آن محدوده را جابجا كنند و مدلهای ریاضی انتخاب طبیعی نشان میدهد كه چگونه برخی از انواع قالب پذیری بر انواع دیگر ارجحیت میابند.

اگر سنتز فرگشتی توسعه یافته چیز زائد و غیر ضروری بود، پس چگونه این میزان از توجه را بخود جلب كرد تا جایی كه این همایش در انجمن سلطنتی برگزار شد؟

@salmanfatemi

با این حال فوتویاما درخواست برای بازبینی مبانی فعلی را بیشتر احساسی میداند تا علمی. به گفته وی دیدگاه های فعلی نیز حیات را نیرویی فعال میدانند و نه یك حامل منفعل برای جهشهای ژنی. آنچه كه برای ما بدلایل احساسی و یا زیبایی شناختی جذابیت دارد نمیتواند مبنای علم قرار گیرد.

با اینحال او حاضر بود قبول کند كه این نوع از تحقیقات- كه در همایش ارائه شد- میتواند ما را به بینشهای جالبی در مورد فرگشت هدایت كند، اما آن بینش ها تنها هنگامی بدست خواهند آمد كه داده های قابل اطمینان با كار سخت بدست آیند. او گفت كه تا بحال بیش از حد لازم نظر و مقاله ارائه شده است.

لالاند اظهار کرد كه همایش هایی زیاد نظیر این در آینده برگزار خواهند شد. گروهی از دانشمندان اروپایی و آمریكایی در ماه سپتامبر، یازده میلیون دلار دریافت كرده اند تا بیست و دو پژوهش بر روی سنتز فرگشتی توسعه یافته به انجام رسانند. بسیاری از این پژوهش ها قرار است كه پیش بینی های ارائه شده در سالهای اخیر را به بوته آزمایش بگذارند.

برای مثال آنها مطالعه خواهند كرد كه آیا گونه هایی از جانوران- كه برای خود محیط سازی می كنند- (نظیر تار عنكبوت و یا لانه زنبور) در مقایسه با گونه هایی كه این كار را نمی كنند، گونه زایی بیشتری خواهند داشت یا نه.

آنها همچنین مطالعه خواهند كرد كه آیا قالب پذیری بیشتر به گونه ها اجازه خواهد داد كه با محیط جدید سریع تر تطبیق یابند؟

لالاند می گوید كه قرار است شواهد لازم پیدا شود و این همان چیزی است كه منتقدان به ما می گویند كه باید انجام دهیم.

این دیدگاه جدید از فرگشت، نشان دهنده نقش فعال و نه passive موجودات به ویژه انسان در سیر تکامل است.👇👇

http://www.daneshagahi.com/scientists-posts/70-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

https://www.quantamagazine.org/20161122-scientists-seek-to-update-evolution/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
استروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستچهار ساعت پس از کشتار خوکبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا بخشی حقیقی از زندگی نعناعگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشفرد حساس از نظر عاطفی و بسفر نامه سفر به بم و جنوب هدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاشاید گوشی و چشمی، آماده شایمان به رویامنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارخواندن ، یکی از شستشو دهنمعرفت و شناختاطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهنوبت کودکانبرنامه و ساختار پیچیده مروزه داری سلول های بنیادهمیشه داناتر از ما وجود دگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشقلب روباتیکسلول عصبی شاهکار انطباق وقاحت و تمسخر دیگرانتاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازایران بزرگموجود بی مغزی که می تواندجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولخار و گلمغز انسان ایا طبیعتا تمابه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسچیزی منتظر شناخته شدنبرخی نرمش های گردنريتوکسيمب در درمان ام اسهنر فراموشیپوست ساعتی مستقل از مغز دتوکل بر خداآسانی موفقیتقدرت و شناخت حقیقتسندرم جدایی مغزویروس های باستانی، مغز متبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف راننداپی ژنتیکمیدازولام در درمان تشنج جستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده خطرات هوش مصنوعیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسي علل احتمالي تغيير راه نجاتهوش مصنوعی از عروسک بازی پیدایش زبانتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم لاموژین داروی ضد اوتیسم؟سیاهچاله ی منفرد یا سیاهواکسن کووید 19 چیزهایی که ترازودونعقل سالمابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدسحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف نقش میدان مغناطیسی زمین بیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش انگاهت را بلند کنبشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک بازی پروانه ی آسمانیتکامل زبانامید نجاتممانتین یا آلزیکسا یا ابساهچاله ها تبخیر نمیشودواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانیحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدنقش حفاظتی مولکول جدید دبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمآموزش نوین زبانتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز سخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتمدیون خود ناموجودابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی نقش غذاها و موجودات درياچرا مغز انسان سه هزار سالبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخافلج خوابزیان غذاهای پرچربهوش عاطفی قسمت 11آیا فراموشی حتمی استسردرد به دلیل مصرف زیاد متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت جلو رفتن یا عقبگردمراحل ارتقای پله پله کیهاثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرچند جهانیرفتار اجتماعی انسان، حاصنزاع بین علم و جهل رو به پبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنفاصله ها در مکانیک کوانتزبان و کلمه حتی برای کسانهوشیاری کوانتومیآیا پیدایش مغز از روی تصاشواهدی از نوع جدیدی از حااولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتمشکلات روانپزشکی پس از ساختلالات مخچهحس و ادراک قسمت شصت و دومشکلات روانپزشکی در عقب اختلالات حرکتی در انساناسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبانون و القلمبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا تخیل یا واقعیتهفت چیز که عملکرد مغز تو گنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بفردا را نمیدانیمسفر به مریخ در 39 روزهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشاید درست نباشداین پیوند نه با مغز بلکه منبع خواب و رویاجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیخواب زمستانی سلول های سرمغز فکر میکند مرگ برای دیاطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدننور از عمق تاریکیبرنامه ی مسلط ژنها در اختروزهای بد باقی نمیماندهمیشه راهی هستگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنقلب را نشکنسلول عصبی، در محل خاص خودوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطایرادهای موجود در خلقت بموجودات مقهور ژنها هستندجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومخارق العاده و استثنایی بمغز انسان برای ایجاد تمدبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی یونها و مولکول های مریه زغالیهنر حفظ گرهپوشاندن خود از نورتوپیراماتآشنا پنداریقدرت کنترل خودسندرم دزدی ساب کلاوینویرایش DNA جنین انسان، برتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر ابتدا سخت ترین استمکان زمان یا حافظه زمانجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع از پیامبرمغز بزرگترین مصرف کننده به سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسمچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی مغز با امواج مادون راه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی پیر شدن حتمی نیستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمالایو دوم دکتر سید سلمان فسیاهچاله ی تولید کنندهواکسن کرونا و گشودن پنجرتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین همانماجرای عجیب گالیلهحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسچالش هوشیاری و اینکه چرا بشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی از عروسک بازی پرواز از نیویورک تا لوس آتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیمن کسی در ناکسی دریافتم سایه ی هوشیاریوبینار اساتید نورولوژی دتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترهوش مصنوعی به کمک هوش طبیآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز سخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستمدیریت اینترنت بر جنگابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدینقش غذاها در کاهش دردهای چرا مغزهای ما ارتقا یافت با تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معفلج خواب چیستزیباترین چیز در پیر شدنهوش عاطفی قسمت نهمآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست قسمت جلوتر را دیدنمرز مرگ و زندگی کجاستاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسچند جهانی و علمرقیبی قدرتمند در برابر منسبیت عام از زبان دکتر بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد فاصله ی همیشگی تصویر ساززبان و بیان نتیجه ساختماهوشیاری سنتی یا هوشیاری تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و ششمشاهده گر جدای از شیء مشااختلالات صحبت کردن در اناسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهانوآوری ای شگفت انگیز دانبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا حقی از طرف خداهفت سین یادگاری از میراث گوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایفرزندان زمان خودسفر تجهیزات ناسا به مریخ هدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشایسته نیست در جیب خود قراین اندوه چیستمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیخواب سالم عامل سلامتیمغز قلباعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کووینور درونبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱روزهای سختهمیشه عسل با موم بخوریمگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیقوی تر باشسلولهای ایمنی القا کنندهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمایستادن در برابر آزادی بمورد نادر همپوشانی دو بیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلمغز انسان برای شادمانی طبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانچیزی شبیه نور تو نیستبرخی اثرات مضر ویتامین دریواستیگمینهنر رها شدن از وابستگیپیموزایدتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریقدرت انسان در نگاه به ابعسندرم سردرد به دلیل افت فویشن پروتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزابتدایی که در ذهن دانشمنمکانیک کوانتومی بی معنی حفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار دفاع در برابر تغییر ساختمغز حریص برای خون، کلید تبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز بچگونه حافظه را قویتر کنیبررسی و اپروچ جدید بر بیمراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی پیشینیان انسان از هفت میتکینگیافسردگی و ساختار مغزلبخند بزن شاید صبح فردا زسیاره ی ابلهانواکسن کرونا از حقیقت تاتتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش مرکز تنفس سلولی در بیبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک بازی پروتئین های ساده ی ابتداتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانمن پر از تلخیمسایه را اصالت دادن، جز فروجود قبل از ناظر هوشمندتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از محدودیت چقدر موثر استحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی منقش خرچنگ های نعل اسبی درچت جی پی تیبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درستفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی به شناسایی کاآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز سخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولوومداخله ی زیانبار انسانابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکننقشه مغزی هر فرد منحصر بهچرا ویروس کرونای دلتا وابا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسفلج دوطرفه عصب 6 چشمزیباترین چیز در افزایش سهوش عاطفی قسمت هفتمآیا ما کالا هستیمسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت جمجمه انسان های اولیهمرز بین انسان و حیوان کجااجزای پر سلولی بدن انسان اسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی چند روش ساده برای موفقیترموزی از نخستین تمدن بشرچسبیدن به خود، مانع بزرگ بازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانفتون های زیستیزبان و بیان، در سایه پیشرهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهشیشه ی بازالتی و سیلیکوناولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان معناجهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتممشاهده آینده از روی مشاهاختلالات عضلانی ژنتیکاصفهان زیبادر میان تاریکی و روشنایینوار مغز مشاهده ی غیر مستبحثی درباره هوش و تفاوتهرویاها از مغز است یا ناخوهم نوع خواری در میان پیشیگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیفرضیه ای جدید توضیح میدهسفر دشوار اکتشافهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی شادی، پاداش انجام وظیفهاین ایده که ذرات سیاهچالمنتظر زمان ایده آل نشوجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بخواب سالم عامل سلامتی و یمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل نوروفیبروماتوزبرین نت به جای اینترنتروش مقابله مغز با محدودیهمیشه، آنطور نیست که هستگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدقیچی ژنتیکیسلولهای بنیادی مصنوعی دروقتی پر از گل شدی خودت را تاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی ساکنون را با همه ی نقص هایموسیقی نوجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسخدا موجود استمغز انسان برای شادمانی طبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخواننکاتی در مورد تشنجبرخی اختلالات عصبی مثانهریاضیات یک حس جدید استهنر، پر کردن است نه فحش دپیموزایدتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستقدرت ذهنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواقعیت فیزیکی، تابعی از تبر را بردارضعیف و قویابتذال با شعار دینمکانیزمهای دفاعی در برابحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز دقیق ترین تصاویر از مغز امغز در تنهایی آسیب میبینبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز بنگاه من، نگاه تو و یا حقیبررسی ژنها در تشخیص بیماراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی پیشرفت های جدید علوم اعصتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقلحظات خوش با کودکانسیاره ابلهانواکسن کرونا ساخته شده توتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانماده ی خالیحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستنقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونارشد در سختی استهوش مصنوعی از عروسک بازی پروتز چشمتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چمن بی من، بهتر یاد میگیرمساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از محدودیت های حافظه و حافظحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پندارینقش داروهاي مختلف معروف چت جی پی تیبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلهوش مصنوعی تعاملیآنچه ناشناخته است باید شتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟منابع انرژی از نفت و گاز سختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگنقشه های مغزی جدید با جزیچرا پس از بیدار شدن از خوبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنفن آوری های جدید علیه شنازیر فشار کووید چه باید کرهوش عاطفی قسمت یازدهآیا ما تنها موجودات زنده سردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنین مصنوعیمرز جدید جستجو و اکتشاف، اجزایی ناشناخته در شکل گاساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنچندین ماده غذایی که ماننرمز و رازهای ارتباط غیر کنسبت ها در کیهانبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییفروتنی معرفتیزبان و تکلم برخی بیماریههیچ نقطه ای مرکزی تر از اتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخشکل های متفاوت پروتئین هاولین دروغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و مشاهدات آمیخته با اشتباهاختراع جدید اینترنت کواناصل بازخورددر مانهای کمر دردنوار مغز با توضیح دکتر فابحثی درباره احساسات متفارویاهای پر رمز و حیرتی درهمه چیز موج استگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را فساد اقتصادی سیتماتیک درسفرنامه سفر به بم و جنوب هر جا که جات میشه، جات نیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکشب سیاه سحر شوداین ابتدای تناقض هاستمنحنی که ارتباط بین معرفجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژخواب عامل دسته بندی و حفطمغز مانند تلفن استاعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر نورون هاي مصنوعی می توانبرای یک زندگی معمولیروش های صرفه جویی در ایجاهمکاری یا رقابتگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسلام تا روشناییوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشاکوییفلکسموسیقی هنر مایع استجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرخدا نور آسمان ها و زمین امغز انسان رو به کوچک تر شبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضچگونه مولکول های دی ان ایبرخی اصول سلامت کمرریتوکسیمابهوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزمگستوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استقدرت عشقسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواقعیت چند سویهتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتابداع دی ان ای بزرگترین دما انسانها چه اندازه نزدحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنمغز را از روی امواج بشناسبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون دارونگاه مادی غیر علمی استبررسی بیماری التهابی رودراه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی از عروسک بازی پیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیلرزش ناشی از اسیب به عصبسیاره ابلهانواکسن آلزایمرتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحابزار بقا از نخستین همانماده ای ضد التهابیحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتنقش نظام غذایی در تکامل مبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی پروتز عصبی برای تکلمتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریمننژیتساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از محدودیت درک انسانحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپندارینقش درختان در تکاملنتایج نادانی و جهلبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی در کامپیوترهاآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استمنابع انرژی از نفت و گاز سرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدمروری بر تشنج و درمان هایابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخواننقشه با واقعیت متفاوت اسچرا ارتعاش بسیار مهم استبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیفناوری هوش مصنوعی نحوه خزیرفون داروی ضد ام اسهوش عاطفی قسمت پنجمآیا مصرف مولتی ویتامین هسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت جنگ هفتاد و دو ملت همه را حس و ادراک قسمت بیست و چهمرزهای حقیقی یا مرزهای تاحیای بینایی نسبی یک بیماستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسچندجهانیرمز گشایی از اتصالات مغزنسبت طلایی، نشانه ای به سبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استفروتنی و غرورزبان و شناخت حقیقت قسمت چهیچ چیز همیشگی نیستتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آشکل پنجم مادهاولین سلول مصنوعیاوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پمطالبه ی حق خودادامه بحث تکامل چشماصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را بنوار مغز ترجمه رخدادهای بحثی درباره احساساتی غیررویای شفافهمه چیز و هیچ چیزگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیفشار و قدرتسفرنامه سفر به بم و جنوب هر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیشبیه سازی میلیون ها جهان اینکه به خاطرخودت زندگی منشأ اطلاعات و آموخته ها جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانخودآگاهی و هوشیاريمغز مادران و کودکان در زماعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف نورون های ردیاب حافظهبرای پیش بینی آینده مغز دروش هایی برای کم کردن اضطهمانند سازی در انسانگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونقانون مندی نقشه ژنتیکی مسلاح و راهزنیوقتی ریشه ها عمیقند از چیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استاکسی توسین و تکامل پیش امیهمانهای ناخوانده عامل جایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوخدا بخشنده است پس تو هم بمغز انسان رو به کوچکتر شدبه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلچگونه میتوان با قانون جنبرخی اطلاعات روانشناسی مریسدیپلام تنها داروی تایهورمون شیرساز یا پرولاکتپیچیدگی های مغزی در درک زتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنقضاوت ممنوعسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواقعیت چیستتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهابزار هوش در حال ارتقا ازما انسانها چه اندازه نزدحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بمغز زنان جوانتر از مغز مربوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتنگاه محدود و تک جانبه، مشبررسی سیستم تعادلی بدن اراه بی شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی پیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسیب یکسان و دیدگاه های متواکسن ایرانی کرونا تولیدتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی نیستحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکنقش نظریه تکامل در شناسابیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری چالش کمبود اندام برای پیبعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورهوش مصنوعی از عروسک بازی پرورش مغز مینیاتوری انساتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزمنابع انرژي پاک سرچشمه حساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از مخچه فراتر از حفظ تعادلحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغیینقش ذهن و شناخت در حوادث نجات در راستگوییبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتزندگی و داراییهوش مصنوعی در تفکر خلاق اآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندمنابع انرژی از نفت و گاز سریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسنقص های سیستمی ایمنیچرا بیماری های تخریبی مغبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرفواید روزه داری متناوبزیرک ترین مردمهوش عاطفی قسمت اولآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنگ و تصور از جنگحس و ادراک قسمت بیست و یکمزایای شکلات تلخ برای سلاحیای بینایی نسبی یک بیماستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتنه ناامیدی بلکه ارتقارمز پیشرفت تواضع است نه طنشانه های گذشته در کیهان بحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و شناخت حقیقت قسمت اهیچ چیز، چقدر حقیقی استتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آشکرگزار هر چیزی باش که داشکست حتمیايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهمطالبی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییاصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، رنوار مغز در فراموشی هابخش فراموش شده ی حافظهروان سالمهمه چیز کهنه میشودگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريفضا و ذهن بازسفرنامه سفر به بم و جنوب هرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کواناینکه خانواده ات سالم بامنشاء کوانتومی هوشیاری اجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به خودآگاهی و هوشیاريمغز چون ابزار هوش است دلیاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادنوروپلاستیسیتی چیستبرای اولین بار دانشمندانروش هایی برای جلوگیری از همجوشی هسته ای، انرژِی بگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقانون گذاری و تکاملسلسله مباحث هوش مصنوعیویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتاکسکاربازپین در درمان تشمیوتونیک دیستروفیجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانمغز ایندگان چگونه استبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با اچگونه مغز ما، موسیقی را پبرخی بیماری ها که در آن بریشه های مشترک همه ی موجوهوش فوق العاده، هر فرد اسپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکقطار پیشرفتسوخت هیدروژنی پاکواقعیت چیستتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیا فریب و سرگرمیمغزهای کوچک بی احساسبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعینگاه کلی نگربررسی علل کمر درد در میانرابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک بازی پیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکلزوم گذر انسان از حدها و سیر آفرینش از روح تا مغز واکسن اسپایکوژنترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی بیش از یک خلا حکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمنقش هورمون های تیروئید دبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانچالش دیدگاه های سنتی در ببعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی پرکاری تیروئیدتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستمنابع انرژی از نفت و گاز ساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استنقش روی و منیزیم در سلامتنخاع ما تا پایین ستون فقربیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا منابع بی نهایت انرژی در دسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانمرکز حافظه کجاستابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسنقص در تشخیص هیجانات عامچرا حیوانات سخن نمی گوینباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانفیلمی بسیار جالب از تغییزیست شناسی کل در جزء فراکهوش عاطفی قسمت دهمآیا همه جنایت ها نتیجه بیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنگ داده هاحس و ادراک قسمت بیست و دومسمومیت دانش آموزان بی گاحتیاط در ورزش زانو در خااستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرننه به اعدامرمز بقای جهش ژنتیکینشانه های پروردگار در جهبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیفراموش کارها باهوش تر هسزبان و شناخت حقیقت قسمت دهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه هیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشگفت نیست من عاشق تو باشمايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتمطالعه ای بیان میکند اهدادب برخورد با دیگراناصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استنوار مغز در تشخیص بیماری بخش های تنظیمی ژنومروبات ها قول میدهندهمه چیز در زمان مناسبگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی فضای قلب منبع نبوغ استسفرنامه سفر به بم و جنوب هز ذره، یک دنیاستتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به دراینترنت بدون فیلتر ماهوامهمان ناخواندهجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مخودت را از اندیشه هایت حفمغز چگونه صداها را فیلتر اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکننوروز مبارکبرای تمدن سازی، باید در بروش هایی ساده برای کاهش اهمراه سختی، اسانی هستگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رقانون جنگلسلطان جنگل یا صاحب ملکوتویتامین E برای فعالیت صحتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایداگر فقط مردم میفهمیدند کمیگرن و پروتئین مرتبط با جاذبهاز نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر مغز ابزار بقای برتر مادیبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی بیماری های خاص که بدریشه های مشترک حیاتهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای توصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشقطره قطرهسودمندی موجودات ابزی بر واقعیت های متفاوتتداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانما از اینجا نخواهیم رفتحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآممغز، فقط گیرندهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسنگاه انسان محدود به ادرابرطرف کردن خشونت را از خارادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک بازی پپوگستتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیلزوم سازگاری قانون مجازاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نواکسن اسپایکوژن ضد کروناترس و آرمان هاعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانماست مالیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش هورمون زنانه استروژنبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریچاالش ها در تعیین منبع هوتفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک بازی پرتوهای صادر شده از سیاهتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطامنابع انرژی از نفت و گاز ساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقای موجود زنده از مخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارنقش روزه داری در سالم و جنخستین تمدن بشریبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآنژیوگرافی از مغزتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایمنابع جدید انرژیسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهمرکز حافظه کجاستابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سینقطه ی رسیدن به قلهذهت را روی چیزهای مفید متچرا حجم مغز گونه انسان درباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیفیروز نادریزیست شناسی باور حقیقت یا هوش عاطفی قسمت دومآیا هوش مصنوعی می تواند نسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سومسمومیت دانش آموزان، قمااحتیاط در تعویض داروهااستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرنه به اعدامرمز جهاننشانه های بیداری روحیبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایفراموشی همیشه هم بد نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سفراموشی و مسیر روحانیزبان جانسوزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیشگفت انگیز بودن کیهانايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟معماری، هندسه ی قابل مشاادراک ما درک ارتعاشی است اصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی منوار مغزی روشی مهم در تشخبخش بزرگی حس و ادراک ما اروبات های ریز در درمان بیهمه چیز در زمان کنونی استگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونقفس ذهنسفری به آغاز کیهانهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیایندرالمهندسی ژنتیک در حال تلاش جهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوخودروهای هیدروژنیمغز ناتوان از توجیه پیدااعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آنوروز یا روز پایانیبرای خودآگاه بودن تو بایروش جدید تولید برقهمراهی میاستنی با برخی سگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینقانون جنگلسم زنبور ، کلیدی برای وارویتامین E در چه مواد غذایتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستاگر میدانی مصیبت بزرگتر میگرن و خوابجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تخدایا جز تو که را دارممغز ابزار برتر بقابه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSچگونه هموساپينس بر زمین برخی توجهات در ببمار پاررژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی و کشف زبان هایپیوند اندام از حیوانات بتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلمس کوانتومیسی و سه پل اصفهانواقعیت و مجازترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانما اشیا را آنطور که هستندحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دنیای شگفت انگیز کوانتوممغزتان را در جوانی سیم کشبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کرنگاه از بیرون مجموعهبزرگ فکر کنراز تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی پایان، یک آغاز استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیملزوم سازگاری قانون مجازاسیستم تعادلی بدنواکسن دیگر کرونا ساخته شتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانماست مالی با هوش انسانیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدوپامین قابل حل در آبنقش ویتامین K در ترمیم اسبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتنابینایی در نتیجه ی گوشی تفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی پرتوزایی از جسم سیاهتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز ساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از مخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتنقش رژیم غذایی بر رشد و انخستین تصویر از سیاهچالهبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی درمانگر کامپیآنان که در قله اند هرگز ختاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرمناطق خاص زبان در مغزتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علممرکز خنده در کجای مغز استابعاد بالاترحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ونقطه ای بود و دگر هیچ نبوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچرا خشونت و تعصبباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبفیزیک مولکولها و ذرات در زیست، مرز افق رویداد هستهوش عاطفی قسمت سومآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستممسیر دشوار تکامل و ارتقااحساس گذر سریعتر زماناستفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتنه بدبخت بلکه نادانرمز جهان خاصیت فراکتالنظام مثبت زندگیبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هستو کجای جهانیفراموشی آرمانزبان ریشه هایی شناختی اسهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی شگفت زده و حیران باشای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدیمعنی روزهاصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومینوار مغز، مفید و بی خطربخش بزرگتر کیهان ناشناختروبات کیانهمه چیز، ثبت می شودگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونقفس را بشکنسقوط درون جاذبه ای خاص، چهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانایا کوچک شدن مغزانسان المهندسی بدنجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فخورشید مصنوعیمغز و قلب در جنین موش مصنبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمرنورالژیبرای رشد، باید از مسیر خطروش صحبت کردن در حال تکامهمراهی نوعی سردرد میگرنیپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرقانونمندی و محدودیت عالمسماگلوتید داروی کاهش دهنویتامین کاتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، اگر نیروی مغناطیس نباشد میگرن و روزه داریجبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تخرما منبع بسیار خوب آنتی مغز از بسیاری حقایق می گربه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی چگونه هوشیاری خود را توسبرخی توصیه ها برای واکسیرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی یا حماقت طبیعپیوند اندام حیوانات به اتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در ولووفلوکساسینسیلی محکم محیط زیست بر انواقعیت و انعکاستروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین همانما به جهان های متفاوت خودحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله مغزتان را در جوانی سیمکشبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستنگاه از دور و نگاه از نزدبزرگ شدن مغز محدود به دورراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک بازی پاکسازی مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در الزوم عدم وابستگی به گوگل سیستم دفاعی بدن علیه مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دتست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین همانماشین دانشحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهنقش ژنتیک در درمان اختلابیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرناتوانی از درمان برخی ویتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی از عروسک بازی پرسش و چستجو همیشه باقی اتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور همنابع انرژی از نفت و گاز ساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنابزار بقای موجود زنده از مخاطب قرار دادن مردم، کاحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردنقش رژیم غذایی در رشد و انخستین روبات های زنده ی جبیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی درخدمت خلق وحآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکمناطق خاصی از مغز در جستجتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیمرگ چیستاتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلنقطه بی بازگشتذره ی معین یا ابری از الکچرا در مغز انسان، فرورفتبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج فیزیک هوشیاریزاویه نگاه ها یکسان نیستهوش عاطفی قسمت ششمآیا هوش ارثی دریافتی از پشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهممسئول صیانت از عقیده کیساحساسات کاذباستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقینه جنگ و نه خونریزیرنگ کردن، حقیقت نیستنظریه ی تکامل در درمان بیبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کز محنت دیگران بی غمیفرایند پیچیده ی خونرسانیزبان شناسی مدرن در سطح سلهیچ اندر هیچتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشگفتی های نقشه ی ژنتیکیای همه ی وجود منمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستمعادله ها فقط بخش خسته کناصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پنوار مغز، ترجمه ی فعالیت بخش دیگری در وجود انسان هروح و آب حیاتهمه ی سردردها بی خطر نیستگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمقله برای دیدن نه برای به سلول های مغزی عامل پارکیهزاران سال چشم های بینا وتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیایا این جمله درست است کسیمهربانی، شرط موفقیتجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انخوش قلبی و مهربانیمغز و اخلاقبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام اینوسانات کوانتومی منبع مابرای زندگی سالم، یافتن تروشهای نو در درمان دیسک بهندسه ی پایه ایپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تقارچ بی مغز در خدمت موجودسندرم کووید طولانیویتامین کا و استخوانتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آناگر نعمت فراموشی نبود بسمیگرن سردردی ژنتیکی که بجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدخسته نباشی بابامغز به تنهایی برای فرهنگ به جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه واکسن کرونا را توزبرخی درمان های Spinal Muscular Atرژیم ضد التهابیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر آیا ممکن استتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهلوب فرونتال یا پیشانی مغسینوریپا داروی ترکیبی ضدواقعیت تقویت شدهتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استمغط یک گیرنده استبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنگاه از درون قفس یا بیرونبزرگ شدن تقریبا ناگهانی رجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک بازی پارادوکس ها در علمتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریمقاومت به عوارض فشار خون سکوت و نیستیواکسن سرطانتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین همانمبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب نقش گرمایش آب و هوا در همبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویناتوانی در شناسایی چهره تفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استهوش مصنوعی از عروسک تا کمپرسشگری نامحدودتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز سادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقای موجود زنده از مدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سنقش زنجبیل در جلوگیری از نرمش های مفید برای درد زابیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآواز خواندن در قفس، نشانسرگردانیتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتمرگ و میر پنهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدنمیتوان با بیرون انداختنذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا ذرات بنیادی معمولاً باد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنفیزیک و هوشیاریزاوسکا درمان گوشرهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا هوش سریعی که بدون احسشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهممسئولیت جدیداخلاق و علوم اعصاباستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیچه زیاد است بر من که در ایرنگین کماننظریه ی تکامل در درمان بیبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستنظریه ی تکامل در درمان بیبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی فرایند تکامل و دشواری هازبان شناسی نوین نیازمند هیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشگفتی های زنبور عسلای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلخلا، خالی نیستمعجزه های هر روزهاصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دنوار عصب و عضلهبخشیدن دیگران یعنی آرامشروح در جهانی دیگر استهمه جا خیر بکارگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمقله سقوطسلول های بنیادیهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمایا ابزار هوشمندی یا مغز موفقیت هوش مصنوعی در امتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انخوش خیالی و خوش بینیمغز و اخلاقبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSنوشیدن چای برای مغز مفید برخی ملاحظات در تشنج های روشهای شناسایی قدرت شنواهندسه ی رایج کیهانپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استقبل از آغازسندرم گیلن باره به دنبال ویتامین کا در سبزیجاتتاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالاگر نعمت فراموشی نبود بسمیگرن شدید قابل درمان اسجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بیش از آنچه تصور میشوبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسچگونه آن شکری که می خوریمبرخی روش های تربیتی کودکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهاتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانلوتیراستامسیگار عامل افزایش مرگ ومواقعیت خلا و وجود و درک متری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین همانما بخشی از این جهان مرتبطحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تنفرت، اسیب به خود استبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آننگاه از درون مجموعه با نگبزرگترین خطایی که مردم مرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی پاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتمقایسه رقابت و همکاریسکوت، پر از صداواکسن سرطانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانمباحث مهم حس و ادراکحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش پیش زمینه ها و اراده بیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبنادیدنی ها واقعی هستندتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبرهوش مصنوعی از عروسک تا کمآلودگی هوا چالش قرن جدیدتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز سازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از مدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکنقش زبان در سلطه و قدرت انرمش های مفید در سرگیجهبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی، اتفاقات و تحآینه در اینهسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمامرگ و میر بسیار بالای ناشاتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوداروی تشنجی درباردارینمیتوان بر سیاه سیاه نوشذرات کوانتومی زیر اتمی قچراروياها را به یاد نمی آباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدففیزیک آگاهیزبان فرایند تکاملی برای هوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هشیاری کوانتومی وجودشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سوممسئولیت در برابر محیط زیاخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تنه عدم مطلق بلکه عدم با قرهبر حقیقیروی و منیزیم در تقویت استنظریه ی ریسمانگل درون گلدانتو آرامش و صلحیفرایند حذف برخی اجزای مغزبان، نشان دهنده ی سخنگو هیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشانس یا نتیجه ی تلاشایمپلانت مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و خلاصه ای از مطالب همایش ممعجزه ی چشماصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکننوار عصب و عضلهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلروح رهاییهمیشه چیزی برای تنهایی دگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولقلب های سادهسلول های بنیادی منابع و اهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزایا بیماری ام اس (مولتیپموفقیت در تفکر استجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساخوشبختی چیستمغز و سیر تکامل ان دلیلی بلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرننوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی مرزهای اخلاق و علوم روشی برای بهبود هوش عاطفهندسه بنیادینپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسقبل از انفجار بزرگسندرم پیریفورمیسویتامین بی 12 در درمان دردتاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهاگر با مطالعه فیزیک کوانمیدان مغناطيسي زمین بشر جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملمغز برای فراموشی بیشتر کبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفرچگونه انتظارات بر ادراک برخی سلولهای عصبی در تلارژیم غذایی سالم و ضد التههوش مصنوعی الفاگوپیوندهای پیچیده با تغییرتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسیاهچاله هاوالزارتان داروی ضد فشار ترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم یحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتنقاشی هایی با بوی گذشته یبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خننگاه حقیقی نگاه به درون ابزرگترین درد از درون است رحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی پختگی پس از چهل سالگي به تکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالمقابله ی منطقی با اعتراضسکته مغزیواکسن ضد اعتیادتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانمبتکران خودشکوفاحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجبارینقش آتش در رسیدن انسان بهبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کوونادانی در قرن بیست و یکم،تفاوت ها را به رسمیت بشنازمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی از عروسک تا کمآلودگی هوا و ویروس کروناتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدمنابع انرژی از نفت و گاز ستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از مدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسنقش زبان در سلطه و قدرت انرمش های موثر در کمردردبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرALS نگاهی کامل بر بیماری وزندگی، مدیریت انرژیهوش احساسیآیندهسردرد میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیمرگ و سوال از قاتلاتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSنمای موفقیتذرات کوانتومی زیر اتمی قچراروياها را به یاد نمی آبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزفیزیکدانان ماشینی برای تزبان متغیرهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا واکنش های یاد گرفته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان قابل مشاهده بخش کوچحس و ادراک قسمت سی و هشتممستند جهان متصلاختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تنهایت معرفت و شناخت درک عنهایت در بی نهایترویا و واقعیتنظریه تکامل در درمان بیمگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیفراتر از دیوارهای باورزبان، وسیله شناسایی محیطهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشانس یا تلاشایمپلانت مغزی و کنترل دو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش خلاصه ای از درمان های جدیمعجزه ی علماضطراب و ترسدر والنتاین کتاب بدید همنوار عصب و عضلهبدون پیر فلکروزه داری متناوب، مغز را همیشه چشمی مراقب و نگهباگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومقلب و عقلسلول های بدن تو پیر نیستنهشت توصیه برای کاستن از دتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عایا بدون زبان میتوانیم تمولکول ضد پیریجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاخوشبختی دور از رنج های ممغز کوانتومیبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری نیکولا تسلابرخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخهندسه در پایه ی همه ی واکپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوقبرستان ها با بوی شجاعتسندرم پیریفورمیسویتامین بی هفدهتازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیاگر تلاش انسان امروز برامیدان های مغناطیسی قابل جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارمامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟به دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانچگونه به سطح بالایی از هوبرخی سيناپسها طی تکامل و رژیم غذایی ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک های بپیوندی که فراتر از امکانتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو لیروپریم داروی ترکیبی ضدسیاهچاله های فضایی منابعواکنش های ناخودآگاه و تقترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانمانند آب باشحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایهچقدر به چشم اعتماد کنیمبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتنگاه دوبارهبسیاری از مجرمان، خودشانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی از عروسک بازی پدیده خاموش روشن در پارکتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیمقابله با کرونا با علم اسسال سیزده ماههواکسن علیه سرطانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین همانمتواضع باشحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستنقش انتخاب از طرف محیط، نبیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کوونازوکلسینتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکهوش مصنوعی از عروسک تا کمآلودگی هوا و پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز ستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی نقش سجده بر عملکرد مغزنرمشهای مهم برای تقویت عبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرفقر داده ها در هوش مصنوعیزندان ذهنیهوش احساسیآینده ی انسان در فراتر ازسردرد میگرن در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیمرگ انتقال است یا نابود شاثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام نمایش تک نفرهرفلکس وتری با توضیح دکتر چراغ های متفاوت و نور یکسبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوفال نیکوزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوشمندی کیهانآیا یک، وجود داردشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان موازی و حجاب هاحس و ادراک قسمت سی و ششممشکل از کجاستاختلال خواب فرد را مستعد استیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتداروی ضد جنون در درمان تینهادینه سازی فرهنگ اختلابحثی در مورد عملکرد لوب فرویا و کابوسنظریه تکامل در درمان بیمگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستفرد موفقزدودن نقص از هوش مصنوعیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرنایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازخم شدن فضا-زمانمعجزه ی علم در کنترل کروناطلاع رسانی اینترنتیدر یک فراکتال هر نقطه مرکنوار عصب و عضله مهم در تشبدون بار گذشتهروزه داری و التهاب زیانبهمیشه اطمینان تو بر خدا بگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومقلب یا مغزسلول بنیادی و ای ال اسو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عایا تکامل هدفمند استمولتیپل اسکلروز در زنان جوانان وطنارزش های وارونهخانه ی تاریکمغز آیندگان چگونه است ؟بلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطاننیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی نرمش ها برای درد زانروشی جدید در درمان نابینهندسه زبانِ زمان استپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمقدم زدن و حرکت دید را تغیسندرم پای بی قرارویتامین دی گنجینه ای بزرتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکاراگر خواهان پیروزی هستیمیدان های کوانتومی خلاجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتخطای حسمغز بزرگ چالش است یا منفعبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانچگونه باغبانی باعث کاهش برداشت مغز ما از گذر زمانرژیم غذایی ضد دردهوش مصنوعی از عروسک های بپیوستگی همه ی اجزای جهانتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسلیس دگرامفتامین یا ویاسسیاهچاله ها، دارای پرتو واکنش به حس جدیدترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین همانماه رجبحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش قهوه در سلامتیبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خدانگاهی بر قدرت بینایی درابسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی از عروسک بازی پروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروملاحظه های اخلاقی دربارهسانسور از روی قصد بسیاری واکسنی با تاثیر دوگانه اتشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین همانمجموعه های پر سلولی بدن محباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودنقش اتصالات بین سلولهای بیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتونباید صبر کرد آتش را بعد تفاوت های تکاملی در مغز وزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی از عروسک تا کمآلزایمرتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانمنابع انرژی از نفت و گاز ستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصننقش غذاها و موجودات درياچرا ماشین باید نتایج را پبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالفلج نخاعی با الکترودهای زونیسومایدهوش بشری تهدید برای بشریآینده ی علم و فیزیک در60 ثسردرد میگرنی در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندمنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربرانمرگ تصادفیاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیچند نرمش مفید برای کمردررفتار مانند بردهنزاع بین جهل و علم رو به پبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریفاکسیبتزبان چهار حرفی حیات زمینهوشیاری و وجودآیا کیهان می تواند یک شبیشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازحس و ادراک قسمت سیزدهممشکلات نخاعیاختلال در شناسایی حروف و استیفن هاوکینگ در تفسیر استخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آورچهار میلیارد سال تکامل ببحثی درباره هوش و تفاوتهرویا و خبر از آیندهنظریه تکامل در درمان بیمگلوئونتو با همه چیز در پیوندیفرد یا اندیشهسفر فقط مادی نیستهدف یکسان و مسیرهای مختلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار شش گوشایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد خونریزی مغز در سندرم کوومعجزه در هر لحظه زندگیاطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدنوار عصب و عضله تعیین محلبدون زمان، ماده ای وجود نروزه داری و بیمار ی ام اس همیشه به آنچه داری، خوشنگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)قلب دروازه ی ارتباطسلول بنیادین از مخاط بینوفور و فراوانیتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسایجاد احساساتمواد کوانتومی جدید، ممکنجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غخانواده پایدارمغز اندامی تشنه ی انرژی ابنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسچیز جدید را بپذیربرخی نرمش ها برای زانوروشی جدید در درمان سکته مهندسه، نمایشی از حقیقتپول و عقیدهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیقدرت مردمسندرم پس از ضربه به سرویروس مصنوعیتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیاپل ویژن پرو در تشخیص بیممیدان بنیادین اطلاعاتجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میخطر آلودگی هوامغز بزرگ چالشهای پیش روبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم بچگونه تکامل مغزهای کنونیبرداشتت از جهان رو زیاد راه فراری نیستهوش مصنوعی از عروسک های بپیام های ناشناخته بر مغز تکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کولا اکراه فی الدینسیاهچاله و تکینگی ابتدایواکسن های شرکت فایزر آمرترازودونعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانماپروتیلینحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ نقش مهاجرت در توسعه نسل ابیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای انگاهی بر توانایی اجزاي ببسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه نهوش مصنوعی از عروسک بازی پروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنملاحظات بیهوشی قبل از جرسانسور بر بسیاری از حقایوابستگی یعنی قلادهتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانمجرم، گاهی قربانی استحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودنقش تیروئید در تکامل مغزبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز منبرو و انرژی مداومتفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک تا کمآملودیپین داروی ضد فشار تاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز ستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بمدل های ریز مغز مینی برینابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغنقش غذاها و موجودات درياچرا مردم با زندگی میجنگنبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع فلج بل، فلجی ترسناک که آنزونا به وسیله ویروس ابله هوش در طبیعتآینده با ترس جمع نمیشودسردرد و علتهای آنتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرمرگی وجود ندارداثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویچند جهانیرفتار وابسته به شکلنزاع بین علم و نادانی رو بارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریفاجعه ی جهل مقدسزبان نیاز تکاملی استهوشیاری و افسردگیآیا گذشته، امروز وآینده شناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششممشکلات بین دو همسر و برخیاختلال در شناسایی حروف و