دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چهار ساعت پس از کشتار خوک ها در کشتارگاه مغزهای آنها می تواند دوباره زنده شود

چهار ساعت پس از کشتار خوک ها در کشتارگاه، مغزهای آنها می تواند تا حدی دوباره زنده و فعال شود. سلول های عصبی همانطور که در برابر کمی اکسیژن حساسند مقاوم هم میباشند.

اتفاقات بعد از مرگ، بسیار عجیب است. پس از مرگ، تا زمان جدا شدن کامل روح از بدن، انسان تجربیات دشواری را تا ساعت ها خواهد داشت و شاید این تجربیات سخت، طولانی تر هم شود.
t.me/salmanfatemi

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10214882525879100/?t=12


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان های جدید میگرنمیگرن شدید قابل درمان اسعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه نظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومخچه ابزاري که وظیفه آن فافزایش مرگ و میر سندرم کوهوش مصنوعی از عروسک تا کبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امغز فکر میکند مرگ برای دیاولین هیبرید بین انسان وهیچگاه از فشار و شکست نتربیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیمغز از بسیاری حقایق می گرایرادهای موجود در خلقت بویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابنقش هورمون زنانه استروژنابزار بقای موجود زنده از وزوز گوشبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پنقش غذاها و موجودات دريااختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بفیزیکدانان ماشینی برای تسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشچیزی خارج از مغزهای ما نیارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی لبخند بزن شاید صبح فردا زضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسانخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید در بیماری میدان مغناطيسي زمین بشر عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمدارک ژنتیکی چگونه انسانافسردگی و اضطراب در بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممغز ما کوچکتر از نیم نقطهاولین مورد پیوند سر در انهاوکينگ پیش از مرگش رسالبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمغز به تنهایی برای فرهنگ اگر نعمت فراموشی نبود بسواکنش های ناخودآگاه و تقبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتانقش ژنتیک در درمان اختلاابزارهای بقای موجود زندیک پیشنهاد خوب برای آسان بررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش غذاها و موجودات دريااختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استفرگشت و تکامل تصادفی محض سرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفچگونه مغز پیش انسان یا همارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیلرزش ناشی از اسیب به عصبطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونانخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های رایج ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممروری بر تشنج و درمان هایالکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمغز مادران و کودکان در زماولین تصویر در تاریخ از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمغز برای فراموشی بیشتر کاگر نعمت فراموشی نبود بسواکسن کرونا از حقیقت تاتبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیمارینقش آتش در رسیدن انسان بهابزارهای پیشرفته ارتباط یکی از علل محدودیت مغز امبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملفراموش کارها باهوش تر هسشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وچگونه هموساپينس بر زمین ارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات ختاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسما انسانها چه اندازه نزدعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمرکز هوشیاری، روح یا بدن التهاب شریان تمپورالهوش مصنوعی در کامپیوترهابیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامغز چون ابزار هوش است دلیاولین سلول مصنوعیهدف یکسان، در مسیرهای متبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اگر تلاش انسان امروز براواکسن کرونا ساخته شده توبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از نقش انتخاب از طرف محیط، نابزارهای بقا از نخستین هیافته های نوین علوم پرده بررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهونقص در تشخیص هیجانات عاماختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملفراموشی همیشه هم بد نیستشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرچگونه آن شکری که می خوریمارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ولزوم سازگاری قانون مجازاظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی منرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریما انسانها چه اندازه نزدمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمرکز حافظه کجاستامیوتروفیک لترال اسکلروهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمغز چگونه صداها را فیلتر اوکرلیزوماب داروی جدید شهدف از تکامل مغزبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار هوش در حال ارتقا ازواکسن دیگر کرونا ساخته شبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی نقش اتصالات بین سلولهای ابزارهای بقا ازنخستین همیادگیری مهارت های جدید دبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین نقطه بی بازگشتادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیفرایند تکامل و دشواری هاشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چچگونه انتظارات بر ادراک ارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلممانتین یا آلزیکسا یا ابعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده چرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی ما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهمرکز خنده در کجای مغز استامید درمان کرونا با همانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمغز ناتوان از توجیه پیداايندگان چگونه خواهند دیدهدف از خلقت رسیدن به ابزابازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله مغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگری ضد کرونا از دبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تنقش حفاظتی مولکول جدید دابزارهای بقای از نخستین یادآوری خواب و رویابزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتچند جهانیاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختفرایند حذف برخی اجزای مغشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موچگونه باغبانی باعث کاهش ارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریمنابع انرژي پاک سرچشمه حعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعچرا پس از بیدار شدن از خواز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسما تحت کنترل ژنها هستیم یصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از هوموارکتوس ها ممکن است دازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی مرگ انتقال است یا نابود شامگا سه عامل مهم سلامتهوش مصنوعی درمانگر کامپیبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممغز و سیر تکامل ان دلیلی ايا اراده آزاد توهم است یهزینه ای که برای اندیشیدبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقای موجود زنده از واکسن سرطانبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موباینقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزارهای دفاعی و بقای موژن هوش و ساختارهای حیاتی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسچندین ماده غذایی که ماننادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز افرد حساس از نظر عاطفی و بشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دچگونه تکامل مغزهای کنونیارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام منبع خواب و رویاعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیچرا بیماری های تخریبی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اماه رجبسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتمراحل ارتقای پله پله کیهامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمغز آیندگان چگونه است ؟ايا اراده آزاد توهم است یهزینه سنگین انسان در ازابحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمغز حریص برای خون، کلید تابزار بقای موجود زنده از واکسنی با تاثیر دوگانه ابرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلنقش خرچنگ های نعل اسبی دراثر مضر مصرف طولانی مدت رژن یا نقشه توسعه مغز و نقبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریچه زیاد است بر من که در ایادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بقیچی ژنتیکیشاهکار قرنپیموزایدچگونه جمعیت های بزرگ شکل از نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنمنحنی که ارتباط بین معرفعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پچرا حیوانات سخن نمی گوینچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسماپروتیلینپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومزایای شکلات تلخ برای سلانفجار و توقف تکاملی نشاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمغز انسان ایا طبیعتا تماای آنکه نامش درمان و یادشهزاران سال چشم های بینا وبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقای موجود زنده از واسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومنقش داروهاي مختلف معروف اثرات فشار روحی شدیدژنها نقشه ایجاد ابزار هوبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستچهار میلیارد سال تکامل بارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تقانون مندی نقشه ژنتیکی مشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زچگونه جمعیت های بزرگ شکل از نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تمنشأ اطلاعات و آموخته ها عوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگمبانی ذهنی سیاه و سفیدسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمسیر دشوار تکامل و ارتقاانواع سکته های مغزیهوش احساسیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمغز انسان برای ایجاد تمدایندرالهستي مادي ای که ما کوچکتربحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمغزهای کوچک بی احساسابزار بقای موجود زنده از وبینار اساتید نورولوژی دبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمانقش روزه داری در سالم و جاثرات مفید قهوهژنها ، مغز و ارادهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدچهار ساعت پس از کشتار خوکارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجقانون جنگلشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای چگونه حافظه را قویتر کنیاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تمهندسی ژنتیک در حال تلاش عوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودآیا واکنش های یاد گرفته وچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتمجموعه های پر سلولی بدن مآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمشکلات نخاعیانگشت نگاری مغز نشان میدهوش احساسیبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم مغز انسان برای شادمانی طایا کوچک شدن مغزانسان الهستی ما پس از شروعی چگال بحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقای موجود زنده از وراپامیل در بارداریبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیمارینقش رژیم غذایی بر رشد و ااثرات مضر ماری جواناژنهای مشترک بین انسان و وتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدینوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میقانونمندی و محدودیت عالمشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استنگاه محدود و تک جانبه، مشاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبامولتیپل اسکلروز در زنان عواملی که برای ظهور لغت اآیا آگاهی پس از مرگ از بیچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتمحل درک احساسات روحانیآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش مصنوعی الفاگواستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمشکلات بین دو همسر و برخیاندوهگین نباش اگر درب یا هوش عاطفی بیشتر در زنانبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز انسان برای شادمانی طایا این جمله درست است کسیو هر کس تقوای خدا پیشه کنبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آننقش قهوه در سلامتیابزار بقای موجود زنده از ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستنقش رژیم غذایی در رشد و ااجزای پر سلولی بدن انسان ژنهای هوش ، کدامندتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای نورون هاي مصنوعی می توانارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب قارچ بی مغز در خدمت موجودشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهانگاه انسان محدود به ادرااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردمواد کوانتومی جدید، ممکنعوارض ازدواج و بچه دار شدموجود بی مغزی که می تواندعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرمحل درک احساسات روحانی دآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش مصنوعی از عروسک تا کاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمشکلات روانپزشکی پس از سانسان قدیم در شبه جزیره عهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمغز انسان رو به کوچک تر شایا ابزار هوشمندی یا مغز وقت نهيب هاي غير علمي گذشتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منانقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقای موجود زنده از ورزش هوازی ، بهترین تمریبرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانونقش زبان در سلطه و قدرت ااجزایی ناشناخته در شکل گکلرال هیدرات برای خوابانتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطفلج بل، فلجی ترسناک که آنسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای نورون های ردیاب حافظهارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(قبل از انفجار بزرگشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مینگاهی بر قدرت بینایی درااز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بموجودات مقهور ژنها هستندعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویمحدودیت های حافظه و حافظإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش مصنوعی از عروسک تا کاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس مشکلات روانپزشکی در عقب انسان جدید از چه زمانی پاهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمغز انسان رو به کوچکتر شدایا بیماری ام اس (مولتیپوقتی فهمیدی خطا کردی برگبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقش محیط زندگی و مهاجرت دابزار بقای موجود زنده از ورزش و میگرنبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در نقش زبان در سلطه و قدرت ااحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريفلج خوابسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و نوروپلاستیسیتی چیستارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریقدم زدن و حرکت دید را تغیششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنگاهی بر توانایی اجزاي باز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رمیهمانهای ناخوانده عامل عادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبمخچه فراتر از حفظ تعادلافراد آغاز حرکت خودشان رهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمشاهده آینده از روی مشاهانسان عامل توقف رشد مغزهوشیاری کوانتومیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز ایندگان چگونه استایا بدون زبان میتوانیم تویتامین E برای فعالیت صحبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دنقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقای موجود زنده از ورزش بهترین درمان بیش فعبرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجنقش سجده بر عملکرد مغزاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريفلج خواب چیستسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استنوشیدن چای برای مغز مفید ارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریقدرت انسان در نگاه به ابعصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردناتوانی از درمان برخی ویاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پدرمان های بیماری آلزایمرمیگرن سردردی ژنتیکی که بعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوومخچه ، فراتر از حفظ تعادلافزایش قدرت ادراکات و حسهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامعنی روزهانعطاف پذیری مکانیسمی علهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستمغز ابزار برتر بقاایا تکامل هدفمند استویتامین E در چه مواد غذایبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دنقش هورمون های تیروئید دابزار بقای موجود زنده از ورزش در کمر دردبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورنقش غذاها و موجودات دريااخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارفیلمی بسیار جالب از تغییسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسلوب فرونتال یا پیشانی مغضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به ناتوانی در شناسایی چهره از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتا