دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زندگی بی دود

راه حلی برای زندگی ای بدون دود و صف پمپ بنزین
فولکس واگن، یک روبات قابل تحسین طراحی کرده است که میتواند وسیله ی نقلیه ی الکتریکی را خودش شارژ کند!
فولکس واگن یک نمونه ی اولیه برای یک روبات متحرک خود شارژ شونده، طراحی کرده است. روبات با یک اپندیج به نام car-to-x communication شروع به کار کرده است و بر ماشین های الکتریکی، کاملا خودکار عمل میکند و میتواند زبانه ی پریز را باز کند؛ به دوشاخه ی کلید متصل شود و سپس آن را بردارد.
روبات میتواند همزمان تعداد زیادی از وسایل نقلیه را شارژ کند. و این با حرکت دادن واحد انرژی قابل انتقال به هر وسیله ی نقلیه است. این میتواند دسترسی به ماشین های الکتریکی را توسعه دهد و با قابل شارژ کردن آنها در مناطق غیر قابل شارژ شدن این کار را انجام دهد.
Ali Alansari
Robot charges EVs - Strictly Robots
Volkswagen designed an adorable robot that can charge your electric vehicle on its own.
https://www.facebook.com/mashable/videos/2909545636004755/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج توپیراماتهیچ چیز، چقدر حقیقی استرفتار وابسته به شکلکلید، در ناشناخته هاستبابا زود بیاتلاش در تولید انرژی به رنزیباترین چیز در پیر شدنمغز انسان رو به کوچک تر شسخت ترین حصارآرامش(سکوت) stillness و تکاپولیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماتضادهای علمیعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستهمیشه به آنچه داری، خوشنمکان زمان یا حافظه زمانارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول انجام برخی نرمش ها ددر هر سوراخی سر نکنرویکردهای جدید ضایعات نخکندن ریشه ی خودبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریزبان و بیان نتیجه ساختمامغز در تنهایی آسیب میبینسردرد و علتهای آنآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگتغییرات منطقه بویایی مغزعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی هندسه زبانِ زمان استماپروتیلینارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و سومبقا در ازای بیماریدرمان های بیماری آلزایمرروح رهاییکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساتو با همه چیز در پیوندیسفر به مریخ در 39 روزنقش مرکز تنفس سلولی در بیشناسایی تاریخچه ی تکاملیافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی الفاگواز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای محکوم کردن دیگران درمان تشنجروش جدید تولید برقکار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کابرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح فیلم کوتاه هیروشیما از هتولید سلولهای جنسی از سلسلول بنیادی در درمان ایدنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشگفت زده و حیران باشامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نهایت در میان مرزهادرمان ضایعات نخاعیریشه های مشترک حیاتکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دفروتنی و غرورتوهم جسمسندرم پیریفورمیسنقش غذاها در کاهش دردهای شباهت مغز و کیهانانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهندژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواندن، دوست روزهای سختبیماری وسواسدرک احساسات و تفکرات دیگراه طولانی را به سلامت گذگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردفرضیه ای جدید توضیح میدهتیک و اختلال حرکتیسیگار عامل افزایش مرگ ومچند جهانیصبر و واقعیتانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتابزارهای پیشرفته ارتباط جایی خالی نیستدانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بدرد باسن و پا به دلیل کاهز گهواره تا گورگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاربعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مقلب روباتیکتکامل ابزار هوش ، راه پر سکوت و نیستیچهار میلیارد سال تکامل بتراشه ی بیولوژِیکطلای سیاهانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات مفید روزه داریحقیقت قربانی نزاع بین بی داروی جدید کنترل قند خونهوش عاطفی قسمت سوماز سایه نترسژن همه چیز نیستبیش از نیمی از موارد انتقذهن و شیمی بدنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنجیرها را ما باید پاره کپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمساخت سلول عصبی حتی پس از آب زندگی است قسمت هفتمقدرت مردمتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله مهم در تشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعقلانیت بدون تغییرتشنج به صورت اختلال رفتاعقیده ی بی عملای همه ی وجود مننعناعمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال در شناسایی حروف و حوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاداروی ضد جنون در درمان تیهیچ وقت خودت را محدود به رفتار اجتماعی انسان، حاصکلام و زبان، گنجینه ای بسباد و موجتلاشی برای درمان قطع نخازیباترین چیز در افزایش سمغز انسان رو به کوچکتر شدسخت ترین کار، شناخت خود اآرزوها را کم کنلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید تظاهر خوابیده ی مادهعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول توسعه ی یک ذهن کاملدر والنتاین کتاب بدید همرویا و واقعیتکندر در بیماریهای التهاببحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستتنفس بدون اکسیژنزبان و بیان، در سایه پیشرمغز را از روی امواج بشناسسردرد به دلیل مصرف زیاد مآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بتغییرات مغز پس از 40 سالگیعدم درکخسته نباشی باباهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت نهمبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان های بیماری اس ام ایروزه داری متناوب، مغز را کی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدتو با باورهایت کنترل میشسفر به درون سفری زیبانقش نگاه از پایین یا نگاهشناسایی زبان حیوانات با اقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استجهل مقدستاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی اکنون می تواناز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه جای تولید، بیشتر گوش کدرمان جدید ALSروش صحبت کردن در حال تکامکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان فیلمی بسیار جالب از تغییتولترودینسلول بنیادین از مخاط بیننقش خرچنگ های نعل اسبی درشگفتی های نقشه ی ژنتیکیامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک- قسمت بیست و پبی نظمی مقدمه شناختدرمانهای بیماری پارکینسریشه های اخلاقکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثفرگشت و تکامل تصادفی محض توهمات و شناخت حقیقتسندرم پای بی قرارنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشباهت مغز با کیهان مادیانواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری کروتز فیلد جاکوبدرک تصویر و زبان های مخلترابطه تشنج و اوتیسمگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیفساد اقتصادی سیتماتیک درتیکاگرلور داروی ضد انعقاسیاهچاله هاچند جهانی و علمصبر بسیار بایدانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا از نخستین هجاذبهدائما بخوانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماریهای تحلیل عضلانی ادرد زانو همیشه نیاز به جرزمین در برابر عظمت کیهانگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروقلب را نشکنتکامل تکنولوژیسکوت، پر از صداچهار ساعت پس از کشتار خوکتربیت کودکان وظیفه ای مهطوفان فقر و گرسنگی و بی ساهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مضر ماری جواناحقیقت آنطور نیست که به نظداروی جدید آلزایمرهوش عاطفی قسمت ششماز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی بیشتر کمردردها نیازی به ذهن پر در برابر آگاهیتفاوتهای جنسیتی راهی برازندگی فعال و مثبت روند آلپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیساخت شبکه عصبی مصنوعی با آب زندگی است قسمت اولقدرت و شناخت حقیقتتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله برای تایینوار عصب و عضله تعیین محلتشنج عدم توازن بین نورون علم و ادراک فقط مشاهده ی ای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو میوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلالات مخچهحکمت الهی در پس همه چیزاستفاده از سلول های بنیادارویی خلط آورهیچ کاری نکردن به معنی چیرقیبی قدرتمند در برابر مکلام، در تحولی شگفت آور بباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معزیر فشار کووید چه باید کرمغز ایندگان چگونه استسختی ها رفتنی استآزمون تجربی، راهی برای رلا اکراه فی الدینتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تظاهری از ماده است که بیدعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنهمیشه راهی هستمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر حس متفاوتاصول سلامت کمردر یک فراکتال هر نقطه مرکرویا و کابوسکندر علیه سرطانبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد زبان و تکلم برخی بیماریهمغز زنان جوانتر از مغز مرسردرد تنشنآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بتغییرات آب و هوایی که به عدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملهنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهارمبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان های جدید ALSروزه داری و التهاب زیانبکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوتو باید نیکان را به دست بسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش نظام غذایی در تکامل مشناسایی سلول های ایمنی ااقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنجهان فراکتالصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و دوبه خوبی های دیگران فکرکندرمان جدید مولتیپل میلومروشهای نو در درمان دیسک بکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخفیروز نادریتومورها و التهاب مغزی عاسلول عصبی شاهکار انطباق نقش داروهاي مختلف معروف شگفتی های زنبور عسلامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پردوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرماندگی به دلیل عادت کررژیم های غذایی و نقش مهم کشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودفراموش کارها باهوش تر هستوکل بر خداسندرم پس از ضربه به سرنقشه های مغزی جدید با جزیشباهت های ریشه ای چند بیمانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در سادگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواب زمستانی سلول های سربیماری گیلن باره و بیماردرک حقیقت نردبان و مسیری رادیوی مغز و تنظیم فرکانگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده فشار و قدرتتیروفیبان موثر در سکته ی سیاهچاله های فضایی منابعچند روش ساده برای موفقیتصد قدح، نفتاده بشکستانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقا ازنخستین همجاذبه و نقش آن در شکلگیریدارچینهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماری، رساله ای برای سلدردهای سال گذشته فراموش زمین زیر خلیج فارس تمدنی گاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقوی تر باشتکامل جریان همیشگی خلقتسکوت، در برابر گزافه گوینون و القلمترجمه فعالیت های عضله به طوفان بیداریاهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهمان ناخواندهاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت افرادداروی جدید آلزایمر تاییدهوش عاطفی بیشتر در زناناز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر علم، در نادانسته هذهن تو همیشه به چیزی اعتقتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی هوشمند در خارج از زپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر ساخت شبکه عصبی با الفبای آب زندگی است قسمت دومقدرت کنترل خودتئوری تکامل در پیشگیری و قدرت انسان در نگاه به ابعتئوری جدید، ویران کردن گنوار عصب و عضله در مطب دکتشویق خواندن به کودکانعلم و روحهفت سین یادگاری از میراث میوتونیک دیستروفیاختلالات حرکتی در انسانحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در مورد هدارویی ضد بیش فعالی سیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرقابتی بی هدف یا رقابتی هکلرال هیدرات برای خوابانبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسزیرفون داروی ضد ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیسختی در بلند شدن از روی صآزمون ذهنی گربه ی شرودینلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیوالینتعویض دارو در تشنجعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به حس چشایی و بویاییاضطراب و ترسدر کمتر از چند ماه سوش جدرویا و خبر از آیندهکو کیو تن coQ10بحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزتنها در برابر جهانزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغزهای کوچک بی احساسسردرد سکه ایآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایتغییرات تکاملی سر انسان عسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملهنر حفظ گرهماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نوزدهمبلوغ چیستدرمان های جدید میگرنروزه داری و بیمار ی ام اس کیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفابخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهALS نگاهی کامل بر بیماری وتو برای خزیدن خلق نشده ایسفر دشوار اکتشافنقش نظریه تکامل در شناساشهر زیرزمینی در ژاپن براالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینجهان قابل مشاهده بخش کوچسوالات پزشکیدنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت مغرور نشودرمان جدید میگرن با انتی روشهای شناسایی قدرت شنواکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شفیزیک مولکولها و ذرات در تومورهای نخاعیسلول عصبی، در محل خاص خودنقش درختان در تکاملشانس یا نتیجه ی تلاشامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حسن یوسف باغچه ی منبی ذهن و بی روحدرها بسته نیسترژیم های غذایی و نقش مهم کشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استفراموشی همیشه هم بد نیستتوپیراماتسندرم جدایی مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسشباهت کیهان و مغزانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفدانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب سالم عامل سلامتیبیماری آلزایمر، استیل کودرک دیگرانراز تغییرگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصافشار روحی، همیشه بد نیست تکلم در گیاهانسیاهچاله ها، دارای پرتو چندین ماده غذایی که ماننصداقتانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای موجود زندهجبران از دست رفته هاداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندبیمارستان هوش مصنوعیدردی که سالهاست درمان نشزمان چیستگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملقیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حاسکته مغزینوآوری ای شگفت انگیز دانترجمه ی فعالیت های عضله بطوفان زیباییاولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش اجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت انسانداروی جدید ای ال اسهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیبا همه مهربان باشذهن خود را مشغول هماهنگیتقلید از روی طبیعتزندگی و داراییپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیداساختن آیندهآب زندگی است قسمت سومآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت ذهنتا 20 سال آینده مغز شما به نوبت کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های علم اپی ژنتیک دریچه ای بههم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات صحبت کردن در انحافظه های کاذباستیفن هاوکینگ در تفسیر داستانها و مفاهیمی اشتباهیچ کس حقیقت را درون مغز رموزی از نخستین تمدن بشرکم کردن کالری روشی سودمنبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنزیرک ترین مردممغز ابزار برتر بقاسدسازی روش مناسب برای مقآزمون ذهنی گربه شرودینگرلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستنیکولا تسلاتعیین پیش آگهی آسیب به عصعید نوروز مبارکخانواده پایدارهمیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتحس و ادراک (قسمت اول )اطلاع رسانی اینترنتیدر آرزوهایت مداومت داشتهرویا بخشی حقیقی از زندگی کوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمتنهاییزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز، فقط گیرندهسردرد عروقی میگرنآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکستغذیه بر ژنها تاثیر داردعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماهنر دانستنارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت هفتمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان های جدید در بیماری روزه داری سلول های بنیادکیست هیداتید مغزمتواضع باشبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهNVG 291تو تغییر و تحولیسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش هورمون های تیروئید دشواهدی از نوع جدیدی از حاالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دجهان موازی و حجاب هاپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروحس و ادراک قسمت بیستمبه خودت نگاه کندرمان جدید کنترل مولتیپلروشی برای بهبود هوش عاطفکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیک هوشیاریتومورهای ستون فقراتسلولهای ایمنی القا کنندهنقش ذهن و شناخت در حوادث شانس یا تلاشامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحساسیت روانی متفاوتبی سوادی در قرن 21درهای اسرارآمیز و پوشیدهرژیم ضد التهابیکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مفراموشی و مسیر روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای سندرم دزدی ساب کلاویننقص های سیستمی ایمنیشباهت زیاد بین سلول هاي عانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولدانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری الزایمردرک درست از خود و هوشیاریراست دستی و چپ دستیگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیفضا و ذهن بازتکنولوژی های جدید و حالتسیاهچاله و تکینگی ابتدایچندجهانیصدای بم با فرکانس پایین، انسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای بقای از نخستین جدا کردن ناخالصی هاداروهای ام اسهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیندیشدرد، رمز موفقیتزمان و مکان، ابعاد کیهان گذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حاسکته ی مغزی در جواناننوار مغز مشاهده ی غیر مستترجمه ای ابتدایی از اسراطولانی ترین شباولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سمهندسی بدناحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاداروی جدید برای میاستنی هوش عاطفی در زنان بیشتر ااسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمربا هوش مصنوعی خودکار روبذهن خالی از شلوغی افکارتقلید از طبیعتزندگی بی دودپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنساختن آینده، بهترین روش ساختار فراکتال وجود و ذهآتاکسیقدرت شناختی انسان، محدودتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیتشخیص آلزایمر سالها قبل علم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخهمه چیز موج استمیگرن و خواباختلالات عضلانی ژنتیکحافظه و اطلاعات در کجاست استخوان های کشف شده، ممکدخالت در ساختار ژنهاهیچ اندر هیچرمز و رازهای ارتباط غیر ککمی زاویه ی دیدت را عوض کبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیزیست شناسی کل در جزء فراکمغز از بسیاری حقایق می گرسرنوشتآزادی در چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیتعامل انسان و هوش مصنوعیعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیهمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعات حسی ما از جهان، چدر آسمان هدیه های نادیدنرویا تخیل یا واقعیتکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز، همه ی واقعیت را نمیبسرطان کمیت گراییإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اثبت و دستکار ی حافظهعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسهنر رها شدن از وابستگیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت هفدهمبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان های جدید سرطانروزهای بد باقی نمیماندکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشفقر داده ها در هوش مصنوعیتو جهانی هستی که خودش را سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش هورمون زنانه استروژنشواهدی از دنیسوان(شبه نئالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازجهان ما میتواند به اندازسایتهای دیگرده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک های باز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت دهمبه دنبال رستگاری باشدرمان جدید ام اسروشی جدید در درمان قطع نخکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فیزیک و هوشیاریتوهم فضای خالیسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش روی و منیزیم در سلامتشاهکار قرنامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخفاش کور و انسان بینا؟بی شرمیدرون قفس یا بیرون از آنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمفراموشی آرمانتوانایی یک فرد، برای تغیسندرم سردرد به دلیل افت فنقص در تشخیص هیجانات عامشباهت زیاد بین سلول هاي عانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسدانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه آلزایمر و درک عمیق در حیواناترجزخوانی هایی که امروز بگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهفضای قلب منبع نبوغ استتکنولوژی و پیشرفتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنه ناامیدی بلکه ارتقاصرع و درمان های آنانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدایی خطای حسی استداروهای تغییر دهنده ی سیهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیهوش کردن در جراحی و بیمدرس گرفتن از شکست هازمان و گذر آن سریع استگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حاسکته ی چشمینوار مغز با توضیح دکتر فاترس و آرمان هاطی یکصد هزار سال اخیر هرچاولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان مهربانی، شرط موفقیتاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت تنها چیزی است که شاداروی جدید برای کاهش وزنهوش عاطفی رمز آزادگیاسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هر چیزی که نفس می کشد مذهن سالمتقویت مغز با ورزشزندگی در جمع مواردی را برپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بپیموزایدمغز و اخلاقساختار شبکه های مغزی ثابآتاکسی فریدریشقدرت عشقتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونتشخیص ایدزعلم بدون توقفخواص شگفت هویجهمه چیز و هیچ چیزمیگرن و روزه داریاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان ددر موج، راز خلقت نهفته اسهیچگاه از فشار و شکست نتررمز گشایی از اتصالات مغزکمالگرایی دشمن پیشرفتباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیست شناسی باور حقیقت یا مغز به تنهایی برای فرهنگ سریع دویدن مهم نیستآزادی عقیده، آرمانی که تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرتعامل انسان با هوش مصنوععادت همیشه خوب نیستخار و گلهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آستانه ی موج پنجم کوویرویا حقی از طرف خداکوچکی قلببحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغزتان را در جوانی سیم کشسرعت فکر کردن چگونه استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشثبت امواج الکتریکی در عصعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواهنر، پر کردن است نه فحش داز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هجدهمبه قفس های سیاهت ننازدرمان های رایج ام اسروزهای سختکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی افلج نخاعی با الکترودهای تو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش ویتامین K در ترمیم اسشیر و دوغ بادامالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذهدهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زودی شبکه مغزی به جای درمان جدید ای ال اس، توفرروشی جدید در درمان نابینکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رافیزیک آگاهیتوهم فضای خالی یا توهم فضسلام تا روشنایینقش روزه داری در سالم و جشاهکار شش گوشامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی دین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخفاش با شیوع همه گیری جدیبی عدالتی در توزیع واکسن درون و بیرون، جدای از هم رژیم غذایی سالم و ضد التهکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده فرایند پیچیده ی خونرسانیتوازن مهمتر از فعالیت زیسوی ما آید نداها را صدانقطه ی رسیدن به قلهشجاعت و ترسانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواص فلفل سبزبیماری ای شبیه ام اس مولتدرگیری قلب در بیماری ویررحم مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی به طرز وحشتناکیسیاهچاله ی تولید کنندهنه به اعدامضایعه ی شبکه لومبوساکرالانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروزابعاد و نیازهای تکاملیجریان انرژی در سیستم های داروهای ضد بیماری ام اس وهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوشی در بیماران دچار ادست و پا زدن در سایه؟زمان و صبرگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حاسال 2025 سال بین المللی علمنوار مغز ترجمه رخدادهای ترسناک تر از کوریطیف انسفالیت، گیلن باره اولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهموفقیت هوش مصنوعی در امتاحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت خواب و رویاداروی جدید برای ای ال اسهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهبا آتش، بازی نکن و بعد از تقویت استخوان در گرو تغذزندگی در سیاهچالهتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقسادیسم یا لذت از آزار دادآتاکسی مخچه ای خودایمنقسم به فقرتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزتصویر خورشید یا خود خورشعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاهمه چیز کهنه میشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار آفرینش در موجدر میان تاریکی و روشناییهیپرپاراتیروئیدیسمرمز پیشرفت تواضع است نه طکمردردبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست، مرز افق رویداد هستمغز بیش از آنچه تصور میشوسریعترین کامپیوتر موجودآزار حقیقیلحظات خوش با کودکانتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی منتظر شناخته شدنتعداد کلی ذهن ها در جهان عادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بهمجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت 74اطلاعاتی عمومی در مورد مدر برابر حقایق جدیدرویاها از مغز است یا ناخوکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعیزبان جانسوزمغزتان را در جوانی سیمکشسطح آگاهی، رخدادهای زندگافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کجلو رفتن یا عقبگردعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استهوموارکتوس ها ممکن است داز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هشتمبه مغز خزندگان خودت اجازدرمان های علامتی در ام اسروزهای سخت میگذردکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش ژنتیک در درمان اختلاشیشه ی بازالتی و سیلیکونالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سومبه زیر پای خود نگاه نکن بدرمان جدید سرطانروشی جدید در درمان سکته مکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلاح و راهزنینقش رژیم غذایی بر رشد و اشاید گوشی و چشمی، آماده شامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهدین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخلا، حقیقی نیستبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرون آشفته ی تو و ظاهر خنرژیم غذایی ضد التهابیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هفرایند تکامل و دشواری هاتوت زیاد بخوریدسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقطه ای بود و دگر هیچ نبوشرکت نورالینک ویدیویی ازانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواص منیزیمبیماری اسپینال ماسکولار درگیری مغز در بیماری کویرحم مصنوعیگیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انققفس دور خود را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله، سیاه خالص یا پنه به اعدامضایعه ی عروقی مخچهانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب آمار و ژنتیکابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های داروهای ضد تشنج با توضیح هوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیو الکترونیک؛ ترکیب موجدست کردن در گوشزمان واقعیت است یا توهمگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانسال سیزده ماههنوار مغز در فراموشی هاترسان نیستیطبیعت موجی جهاناولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیموفقیت در تفکر استاحتیاط در تعویض داروهاحقیقت در علم، هرگز نهایی داروی جدید برای دیابتهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وبا تعمق در اسرار ابدیت و تقویت سیستم ایمنیزندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی سازگاری با محیط بین اجزاآتش منبع انرژیقضاوت ممنوعتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانتصویر در هم تنیدگی کوانتعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرهمه چیز در زمان مناسبمیگرن شدید قابل درمان اساداراوون تنها داروی تاییحافظه ی ما انسان ها چرا ماسرار بازسازی اندام هادر مانهای کمر دردهاوکينگ پیش از مرگش رسالرمز امید، بی نیازی از مردکمردرد ناشی از تنگی کانابازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیزاویه نگاه ها یکسان نیستمغز باستانی، هنوز نقش هاسرکه انگبین عسلی مفید برآزار دیگری، آزار خود استلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیتعذیه ی ذهنعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خودارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 75اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر جراحی کمر عجله نکنیدرویاهای پر رمز و حیرتی درکووید نوزده و خطر بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایزبان ریشه هایی شناختی اسمغط یک گیرنده استسعی کن به حدی محدود نشویافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر جلوتر را دیدنعصب سیاتیکخطر را بپذیرهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردرمان ژنتیکی برای نوآوریروش مقابله مغز با محدودیکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسفلج خوابتو در میانه ی جهان نیستی سفری به آغاز کیهاننقش گرمایش آب و هوا در همشکل های متفاوت پروتئین هالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سیاهی عادت نکنیمدرمان جدید سرطانريتوکسيمب در درمان ام اسکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خفال نیکوتوهم چیستسلسله مباحث هوش مصنوعینقش رژیم غذایی در رشد و اشاید درست نباشدامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشدیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخلا، خالی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیدروغ نگو به خصوص به خودترژیم غذایی ضد دردکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرایند حذف برخی اجزای مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقطه بی بازگشتشربت رب انارانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص میوه ی بهبیماری اضطراب عمومیدرگیری مغز در بیماران مبرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هاسیاره ی ابلهاننه بدبخت بلکه نادانضایعات در عصب زیر زبانیانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های داروی فامپیریدین یا نورلهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیوگرافیدست آسمانزمان پلانکگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانسانسور از روی قصد بسیاری نوار مغز در تشخیص بیماری تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرطبیعت بر اساس هماهنگیاولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیمولکول ضد پیریاحساس گذر سریعتر زمانحقیقت راستین انسان علم باسارت و پرخوریداروی جدید ضد فشار خونهوشیاری و وجودذهت را روی چیزهای مفید متژنهای هوش ، کدامندبا خودت نجنگبا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی سلول در بدن، جدای اپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیستم با شعار قانون بدترین آثار باستانی تمدن های قدقطار پیشرفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهتصویر زیبا از سلولعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس بدون آنتیادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیبادر محل کار ارزش خودت را بهاوکينگ پیش از مرگش رسالرمز بقای جهش ژنتیکیکمردرد و علل آنبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبزاوسکا درمان گوشرمغز برای فراموشی بیشتر کسرگیجه از شایعترین اختلاآسيب میکروواسکولاریا آسلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستتغییرعادت کردن به نعمتخدا موجود استهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل رویای شفافکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسزبان شناسی مدرن در سطح سلنفرت، اسیب به خود استشلیک فراموشیافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد جمجمه انسان های اولیهعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نقاش بنگردرمان کارتی سل و تومور مغروش های صرفه جویی در ایجاکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدفلج خواب چیستتوقف؛ شکستسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش پیش زمینه ها و اراده شکل پنجم مادهالگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معنادو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سی و ششمبه سخن توجه کن نه گویندهدرمان دارویی سرطان رحم بریه زغالیکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دفاکسیبتتوهم و خیالسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش زنجبیل در جلوگیری از شایسته نیست در جیب خود قرامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقادیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری لبر و نابینایی آندریا آرام نخواهد شد کشتی راه فراری نیستکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیفراتر از دیوارهای باورتوسعه برخی شغل ها با هوش سوپاپ ها یا ترانزیستورهانقطه، وجود است یا فاصلهشربت ضد خلطاندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص هلو برگ هلوبیماری بیش فعالیدرگیری مغزی در سندرم کوورساناها و ابر رساناها و عگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب بسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آقفس را بشکنتکینگیسیاره ابلهاننه جنگ و نه خونریزیضرورت زدودن افکارانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودوناتفاق و تصادفجراحی هوشیار مغزداروی لیراگلوتیدهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیدست بالای دستزمان به چه دلیل ایجاد میشگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیآیا راهی برای بهبود وضعیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبان انسان از پیشینوار مغزی روشی مهم در تشختسلیم ارتباط با من برترطعمه ی شبکه های ارتباط اجاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیمولتیپل اسکلروز در زنان احساسات کاذبحقیقت غیر فیزیکیاساس انسان اندیشه و باور داروی جدید ضد میگرنهوشیاری و افسردگیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعژنهای حاکم بر انسان و انسکفش و کتاببا طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی، مدیریت انرژیپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟ستم، بی پاسخ نیستآدم عاقل، وقت خودش را هدرقطره قطرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستتصویر زیبای اصفهانعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريهمه چیز، ثبت می شودمیاستنی گراویس در جوانانادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی هوش مصنوعیاصل بازخورددر چه مرحله ای از خواب ، رهدف یکسان و مسیرهای مختلرمز جهانکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت به ریشه های تکاملپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج زبان فرایند تکاملی برای مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سرگردانیآسیب ها ناشی از آلودگی هولرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیتغییر الگوی رشد مغزی با زعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 82اعتماد به خوددر دعواها چه میکنی؟روان سالمکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانیزبان شناسی نوین نیازمند نقاشی هایی با بوی گذشته یشلیک فراموشیافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیغم بی پایاندفاع از پیامبرهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت پنجمبه نادیدنی ایمان بیاوردرمان پوکی استخوانروش های عملی برای رفع کمرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونافلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید مولکول جدید توسط هسقوط زیگزاگی یا ناگهانینقش پیشرفته ی سلول های بنشکرگزار هر چیزی باش که داالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سیزدهمبهبود حافظه پس از رخدادهدرمان زخم دیابتی با تکنوریواستیگمینکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاجعه ی جهل مقدستوهم وجودسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش زبان در سلطه و قدرت اشادی، پاداش انجام وظیفهامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتدید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسدریافت هورمون امید با ورراه نجاتگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجابرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نفرار در فرار از میزبان، دتوصیه های سازمان بهداشت سوخت هیدروژنی پاکنمیتوان با بیرون انداختنشش مرحله تکامل چشماندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده دانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنخواص هندوانهبیماری تی تی پیدرگیری مغزی در سندرم کوورستگاری محدود به یک راه نگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بقله برای دیدن نه برای به تکامل فردی یا اجتماعیسیاره ابلهاننه روش تقویت مغزضرب المثل یونانیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترازودوناتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی گردن همیشه برای دیداروی کنترل چربی خونهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیان ژن های اسکیزوفرنی ددستورالعمل مرکز کنترل بیزمان شگفت انگیزگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گآیا راهی برای رفع کم آبی قارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی نوار مغز، مفید و بی خطرتسلیم شدن از نورون شروع مظهور امواج مغزی در مغز مصاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید ضد الزایمرهوشیاری کوانتومیذره ی معین یا ابری از الکذرات کوانتومی زیر اتمی قکفش بد، عامل مهم کمردردبالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSزندگی، مراتب هوشیاری استپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی استون فقرات انسان دو پا جلآرمانگرای تخیلی نباشلمس کوانتومیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکتصویربرداری فضاپیمای آمعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر ادراک، فراتر از آنچه معمحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل در هم تنیدگی و جهانی در ناامیدی بسی امید استهدف یکسان، در مسیرهای مترمز جهان خاصیت فراکتالکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنزبان متغیرمغز بزرگ چالش است یا منفعسربازان ما محققا غلبه می آسیب روانی شبکه های اجتملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر خود یا تغییر دیگراعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بهمراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 87اعتماد بی مورددر سال حدود 7 میلیون نفر روبات ها قول میدهندکودکان مهاجرماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیزبان، نشان دهنده ی سخنگو چقدر به چشم اعتماد کنیمشنا در ابهای گرم جنوب نیاافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسجنگ هفتاد و دو ملت همه را غم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی متصل با مغزاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کاحس و ادراک قسمت پنجاهبه هلال بنگردرمان پوکی استخوانروش هایی برای مقابله با اکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونفن آوری های جدید علیه شناتولید مثل فقط با یک مادر سلول های مغزی عامل پارکینقش آتش در رسیدن انسان بهشکست حتمیام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمنددو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خوابدرمان ساده ی روماتیسمریاضیات یک حس جدید استکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم وجودسماگلوتید داروی کاهش دهننقش زبان در سلطه و قدرت اشب سیاه سحر شودامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزدیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخم شدن فضا-زمانبیماری میاستنی گراویسدریای خداراه های جدید برای قضاوت رگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، برداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرفرد موفقتوصیه های غیر دارویی در سسودمندی موجودات ابزی بر نمیتوان بر سیاه سیاه نوشششمین کنگره بین المللی ساندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیدانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص اناربیماری خود ایمن اعصاب محدرگیری اعصاب به علت میتورشته نوروایمونولوژی و نقگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه قله سقوطتکامل مادی تا ابزار هوشمسیب یکسان و دیدگاه های متچه زیاد است بر من که در ایضربه مغزی در تصادف رانندانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتراشه مغز بدون واسطه ی داتوسوکسیمایدجز تو که را دارمداروی تشنجی دربارداریهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان حقیقتدغدغه نتیجه ی نادانی استتفاوت ها را به رسمیت بشنازمان طلایی سکته ی مغزی راگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختسانسور بر بسیاری از حقایآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل و بعد از حقیقتتکامل شناخت انسان با کشفنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تست نوار عصب و عضلهظرف باید پر شود چه با چرک اولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از نظریه ی تکامل داروی سل سپتهوشیاری سنتی یا هوشیاری هوش، ژنتیکی است یا محیطیذرات کوانتومی زیر اتمی قکل اقیانوس در یک ذرهبالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرزندان ذهنیپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تماستارگانی قبل از آغاز کیهآرام باشلووفلوکساسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوروز یا روز پایانیتصور ما ازمشکلات و واقعیعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیهمه جا خیر بکارمیدان های مغناطیسی قابل ادغام میان گونه های مختلحباب های کیهانی تو در تواصل علت و تاثیردر هم تنیدگی مرزها و بی مهدف از تکامل مغزرنگ کردن، حقیقت نیستکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفزبان مشترک ژنتیکی موجودامغز بزرگ چالشهای پیش روسربرولایزینآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر دیگران یا تغییر خوعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیدارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد و تلاش های درمانی در عید نوروز مراقب تصادف روبات های ریز در درمان بیکودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان، وسیله شناسایی محیطنقش قهوه در سلامتیشناخت ناشناختهافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ و تصور از جنگغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه کدامین گناه کشته شدنددرمان آرتروز با ورزش موضروش هایی برای کم کردن اضطکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مثل اولین ربات های سلول های بنیادینقش انتخاب از طرف محیط، نشکستن مرز دور مغزام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیاردو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، امروز در جهدرمان سرگیجه بدون نیاز بریتوکسیمابکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم بی خداییسندرم میلر فیشرنقش سجده بر عملکرد مغزشبیه سازی میلیون ها جهان اما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زماندیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اراه های جدید برای قضاوت رگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پفرد یا اندیشهتوصیه هایی در مصرف ماهیسی و سه پل اصفهاننمای موفقیتشعار و عملاندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرندانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردخواص اردهبیماری دویکدرب بسته با غیر خود باز مرشد مغز فرایندی پیچیده اگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب های سادهتکامل مداومسیر آفرینش از روح تا مغز نه عدم مطلق بلکه عدم با قضررهای مصرف شکر و قند بر انسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نمان چیزی نور را بهاتصال مغز و کامپیوترجستجوی متن و تصویر به صورداروی جدید ALSهوش عاطفی قسمت پنجماز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است بیداری معنوی یعنی دوستی ذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت های بین زن و مرد فقزمان، واقعی نیستپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیسانسور ذهنآگاهی فراتر از آگاهیقبل از آغازتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهتست کم هزینه ی بزاق برای ظرفیت مغز چقدر استاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانموجودات مقهور ژنها هستنداختلا ل در خود عضلهحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از هوش مصنوعی در داروی ضد چاقیحل مشکلاستفاده از انرژی خلاداروی ضد چاقیهوض مصنوعی زندهذرات کوانتومی زیر اتمی قکلمات بلند نه صدای بلندباهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سرزونیسومایدپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدسخن نیکو مانند درخت نیکوآرامش و دانشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیتصور از زمان و مکانعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان های کوانتومی خلاادغام دو حیطه علوم مغز و حباب هایی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم در هم تنیدگی کوانتومیرنگین کمانکنگره بین المللی سردرد دباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروززبان چهار حرفی حیات زمینمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسردرد میگرنآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دادن ژنها آیا روزی عبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانهندسه ی رایج کیهانمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتیاد را به دور بیندازدرمان نگهدارنده ی اعتیادروبات کیانکودکان گذشته به آینده فکماست مالیبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحیزدودن نقص از هوش مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل اشناخت و معرفت، و نقش آن دافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براجنگ داده هاغار افلاطوندل به دریا بزنهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه امید روزهای بهتردرمان ام اس(مولتیپل اسکلروش هایی برای جلوگیری از کاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانفواید روزه داری متناوبتولید یا دریافت علمسلول های بنیادی منابع و انقش اتصالات بین سلولهای شکستگی لگن یا سکته ی مغزیام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگردو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و دوبهداشت خواب، رمز حافظه ی درمان سرگیجه بدون نیاز بریسپریدونکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم تنهاییسندرم کووید طولانینقش غذاها و موجودات درياشبیه سازی سیستم های کوانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و دیروز و امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغزی کشندهبیماری های مغز و اعصاب و درک نیازمند شناخت خویش اراه پیروزی در زندگی چیستگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسفرد حساس از نظر عاطفی و بتوضیحی ساده در مورد هوش مسیلی محکم محیط زیست بر اننمایش تک نفرهصبور باشانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختخواص بادامبیماری دیستروفی میوتونیدرختان چگونه بر تشکیل ابرشد مغز علت تمایل انسان بگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب و عقلتکامل چشمسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننهایت معرفت و شناخت درک عضررهای شکر بر سلامت مغزانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استمنتظر نتیجه ی کارهایت بااثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی هوشیاری در مغز ماداروی جدید s3 در درمان ام هوش عاطفی قسمت اولاز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویابیداری و خواب کدام بهتر اذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت های تکاملی در مغز وزمان، اندک استپل خواجو اصفهانمغز قلبساهچاله ها تبخیر نمیشودآپومورفین در پارکینسونقبل از انفجار بزرگتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهتست آر ان اس دز میاستنی گعقل مجادله گرايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریمورد نادر همپوشانی دو بیاختلاف خانوادگی را حل کنحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تهیچ نقطه ای مرکزی تر از ارفلکس وتری با توضیح دکتر کلوزاپین داروی ضد جنونباور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالزونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طسخن و سکوتآرامش و سکونلوتیراستامتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنورالژی تریژمینالتصاویر زیبای رعد و برقعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدان بنیادین اطلاعاتارتقا و تکامل سنت آفرینش حد و مرزها توهم ذهن ماستاصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی کوانتومی و پرهبر حقیقیکنترل همجوشی هسته ای با هبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کوزبان نیاز تکاملی استمغز بزرگترین مصرف کننده سردرد میگرن در کودکانآشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استتغییر زودتر اتصالات مغزیعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر هندسه بنیادینماه رجبارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعداد بینهایت در دنیای مدرمان نابینایان آیا ممکنروح و آب حیاتکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستیسفر فقط مادی نیستنقش میدان مغناطیسی زمین شناخت حقیقت یا آرزوهای گافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیجنبه های موجی واقعیتغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان با سلول های بنیادیروش هایی ساده برای کاهش اکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار فواید روزه داری متناوبتولید پاک و فراوان انرژیسلول های بدن تو پیر نیستننقش تیروئید در تکامل مغزشگفت نیست من عاشق تو باشمامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگردولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز چیستدرمان سرگیجه بدون داروریسدیپلام تنها داروی تایکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهفتون های زیستیتوهم جداییسندرم گیلن باره به دنبال نقش غذاها و موجودات درياشبکه های مصنوعی مغز به درانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیدیسک گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های ژنرالیزه ی عصدرک و احساسراه انسان شدن، راه رفتن وگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودفردا را نمیدانیمتوضیحات دکتر فاطمی در موسینوریپا داروی ترکیبی ضدچند نرمش مفید برای کمردرصبور باشانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشخواص بادام زمینیبیماری سلیاکدرختان اشعار زمینرشد در سختی استگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب یا مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمسیستم تعادلی بدننهایت در بی نهایتتراشه ها روی مغزضعیف و قویانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر زمان ایده آل نشواثرات فشار روحی شدیدحفره در مغزداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش عاطفی قسمت دهماز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استبیرون اصل است یا درونذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت های زبانی سرمنشا تزمزمه ات مانده در گوشمپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسایه ی هوشیاریآپومورفین در پارکینسونقبرستان ها با بوی شجاعتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضلهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج عقل در جهان جدید، عجیب اسايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی نواختلال حرکتی مانند لرزش موسیقی هنر مایع استاختلال خواب فرد را مستعد حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تهیچ چیز همیشگی نیسترفتار مانند بردهکلید نزدیک و نگاه تو بر فباید از انسان ترسیدتلاش هایی در بیماران قطع زیان غذاهای پرچربپیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طسخن پاک و ثابتآرامش عقللوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،تصادف یا قوانین ناشناختهعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدازولام در درمان تشنج ارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزاحریص نباشاصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومی و دروی و منیزیم در تقویت استکنترل جاذبهبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریزبان و کلمه حتی برای کسانمغز حریص برای خون، کلید تسردرد میگرنی در کودکانآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتتغییر عمودی سر انسان از پعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبرارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا با سازگارترین فرد اسدرمان های اسرار آمیز در آروح در جهانی دیگر استکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش محیط زندگی و مهاجرت دشناخت درون، شناخت بیرون؛افسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنسیت و تفاوت های بیناییغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان تومورهای مغزی با اروش استفاده از بالش طبیکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانفواید زیاد دوچرخه سواریتولید اندام با چاپ سه بعدسلول بنیادی و ای ال اسنقش حفاظتی مولکول جدید دشگفت انگیز بودن کیهانامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک سی و هفتمبوزون هیگز جهان را از متلدرمان سرطان با امواج صوتریشه های مشترک همه ی موجوکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازفروتنی معرفتیتوهم جدایی و توهم علمسندرم پیریفورمیسنقش غذاها و موجودات درياشبکیه های مصنوعیانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پدیستونی قابل درمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری های روانی با تاثیدرک کنیم ما همه یکی هستیمراه بی شکستگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وفرزندان زمان خودتیوتیکسن داروی ضد جنونسیناپس، شگفتی خلقتچند جهانیصبر لازمه ی پیروزی استانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی دانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری شارکو ماری توثدرد و درسرشد، رسیدن به یک هدف نیستگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی قلب دروازه ی ارتباطتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسیستم دفاعی بدن علیه مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزطلوع و حقیقتانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفاثرات مفید قهوهحق انتخابداروی جدید میاستنی گراویهوش عاطفی قسمت دوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوذهن و زندگیتفاوت ایستایی و تکاپوزنان باهوش ترپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استسایه را اصالت دادن، جز فرآب زندگی است قسمت چهارمقدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهتشنج چیستعقل سالمايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیم