دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیهوش کردن در جراحی و بیماری گیلن باره

بیهوشی در جراحی و بیماری گیلن باره

شل کننده عضلانی دپولاریزان مانند سوکسینیل کولین، حتی بعد از بهبود علایم بالینی گیلن باره ممنوع است زیرا احتمال افزایش کشنده پتاسیم وجود دارد.

شل کننده های عضلانی غیر دپولاریزان به خصوص اتراکوریوم و کوراریوم قابل استفاده است.

استفاده بی حسی موضعی مانند اسپاینال انستزی، ممنوعیتی ندارد.

به دلیل اختلال عملکرد سیستم خودکار مغزی اتونوم احتمال فشار خون شدید و یا کاهش شدید فشار خون وجود دارد. افزایش فشار خون در لارنگوسکوپی بیهوشی و با درد و کاهش فشار خون در فشار مثبت راه هوایی، وضعیت بیماران در بیهوشی و یا خونریزی حین عمل، مشاهده میشود.

در صورت افت فشار خون از فنیل افرین استفاده میشود. در استفاده از افدرین به دلیل اختلال سیستم خودکار در این بیماران و افزایش حساسیت پست سیناپتیک، احتمال تشدید زیاد فشار خون وجود دارد.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دفاع در برابر تغییر ساختمغز برای فراموشی بیشتر کسوالات پزشکیکنگره بین المللی سردرد دایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام نقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین اثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلمی بسیار جالب از تغییزبان و بیان، در سایه پیشرنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکممانتین یا آلزیکسا یا ابسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیمبانی ذهنی سیاه و سفیدسردرد سکه ایهدف از تکامل مغزآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )معنی روزهضررهای شکر بر سلامت مغزورزش در کمر دردانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردقیق ترین تصاویر از مغز امغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پیامهای کاربرانکندر در بیماریهای التهابایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرننقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و تکلم برخی بیماریهنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسممنابع انرژي پاک سرچشمه حسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی در کامپیوترهابه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پمجموعه های پر سلولی بدن مسرعت فکر کردن چگونه استهزینه ای که برای اندیشیدآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز فکر میکند مرگ برای دیطی یکصد هزار سال اخیر هرچوزوز گوشانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هبرنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بمغز بزرگ چالش است یا منفعسایتهای دیگرکوچک شدن مغز از نئاندرتاایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتونورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط فرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و شناخت حقیقت قسمت چهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مولتیپل اسکلروز در زنان سیاره ابلهانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصمحل درک احساسات روحانیشلیک فراموشیهستي مادي ای که ما کوچکترآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارممغز ما کوچکتر از نیم نقطهظهور امواج مغزی در مغز مصیک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا برین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای احساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر منوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سفراموش کارها باهوش تر هسزبان و شناخت حقیقت قسمت اهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مواد کوانتومی جدید، ممکنسیاره ابلهانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهمحل درک احساسات روحانی دشنا در ابهای گرم جنوب نیهستی ما پس از شروعی چگال آیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجممغز مادران و کودکان در زمعلم به ما کمک میکند تا مویکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و اخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمیننخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مفراموشی همیشه هم بد نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر موجود بی مغزی که می تواندسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی درمانگر کامپیبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییمحدودیت های حافظه و حافظشناخت و معرفت، و نقش آن دو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سوممغز چون ابزار هوش است دلیعلایم کمبود ویتامین E را یادگیری مهارت های جدید دانسان جدید از چه زمانی پابرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب فرایند حذف برخی اجزای مغزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر موجودات مقهور ژنها هستندسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشناسایی سلول های ایمنی اویتامین E برای فعالیت صحآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتمغز چگونه صداها را فیلتر علایم کمبود ویتامین E را یادآوری خواب و رویاانسان عامل توقف رشد مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فرد حساس از نظر عاطفی و بزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمیهمانهای ناخوانده عامل سیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در سامخچه ابزاري که وظیفه آن فشواهدی از دنیسوان(شبه نئویتامین E در چه مواد غذایآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش ممغز آیندگان چگونه است ؟علت خواب آلودگی بعد از خوژن هوش و ساختارهای حیاتی اولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون مندی نقشه ژنتیکی مسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهمیگرن سردردی ژنتیکی که بسکته مغزیهوش احساسیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمدارک ژنتیکی چگونه انسانشاهکار قرنویتامین دی گنجینه ای بزرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز انسان ایا طبیعتا تماعوارض ازدواج و بچه دار شدژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپندارینقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده ارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکقارچ بی مغز در خدمت موجودسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از هوش مصنوعی در میدان مغناطيسي زمین بشر ساخت شبکه عصبی با الفبایهوش احساسیآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دمروری بر تشنج و درمان هایشبیه سازی میلیون ها جهان واکنش های ناخودآگاه و تقافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیمغز انسان برای ایجاد تمدعید نوروز مبارکژنها نقشه ایجاد ابزار هوژنها ، مغز و ارادهاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرننقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکقدم زدن و حرکت دید را تغیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی الفاگواستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مکانیزمهای دفاعی در برابساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش عاطفی بیشتر در زنانآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دمرکز خنده در کجای مغز استشبیه سازی سیستم های کوانواکسن سرطانافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یمغز انسان برای شادمانی طعامل کلیدی در کنترل کارآژنهای هوش ، کدامنداولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی نقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت انسان در نگاه به ابعسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سما انسانها چه اندازه نزدساختار شبکه های مغزی ثابهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریمرگ انتقال است یا نابود ششباهت زیاد بین سلول هاي عواسطه ها د رمسیر ایجاد مغافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمغز انسان برای شادمانی طعسل طبیعی موثر در کنترل بعصب حقوق نورولووکلرال هیدرات برای خواباناوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدینقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی چند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجاچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلوب فرونتال یا پیشانی مغسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینما انسانها چه اندازه نزدسخن پاک و ثابتهوشیاری کوانتومیآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بمراحل ارتقای پله پله کیهشباهت زیاد بین سلول هاي عوراپامیل در بارداریالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمغز انسان رو به کوچک تر شعضلانی که طی سخن گفتن چقدکمردرد و علل آنايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش اچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلبخند بزن شاید صبح فردا زسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کاصول سلامت کمرتری فلوپرازینما با کمک مغز خود مختاريمسریعترین کامپیوتر موجودهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست مزایای شکلات تلخ برای سلشش مرحله تکامل چشمورزش هوازی مرتب خیلی به قالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمغز انسان رو به کوچکتر شدمغز ایندگان چگونه استمقالاتکمردرد با پوشیدن کفش مناايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ونقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج بل، فلجی ترسناک که آنزیباترین چیز در افزایش سنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک تا کاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مما تحت کنترل ژنها هستیم یسرگیجه از شایعترین اختلاهیچگاه از فشار و شکست نترآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست مسیر دشوار تکامل و ارتقاششمین کنگره بین المللی سورزش هوازی ، بهترین تمریامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمغز ابزار برتر بقاتاثیر ویتامین دی بر بیماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بچگونه حافظه را قویتر کنیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابزیرفون داروی ضد ام اسنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستماه رجبسردرد و علتهای آنهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستمشکلات نخاعیصرع و درمان های آنورزش و میگرنامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملخطا در محاسبات چیزی کاملمغز از بسیاری حقایق می گرصفحه اصلیکنگره بین المللی سردرد دای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوانگاهی بر قدرت بینایی درااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خواب چیستزبان چهار حرفی حیات زمیننزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک تا کماطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زماپروتیلینسردرد تنشنهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییمشاهده آینده از روی مشاهضررهای مصرف شکر و قند بر ورزش بهترین درمان بیش فعامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفا