دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سازگاری با محیط بین اجزای یک موجود زنده

سازگاری با محیط یا تکامل، فقط بین موجودات زنده و گونه های مختلف نیست بلکه درون خود یک موجود چند سلولی هم این رقابت بین سلول های مختلف وجود دارد.

سلول تواناتر در تولید نیازهای خود و موجود زنده باقی میماند ولی سلولی که قادر به تولید این نیازها نیست طی دوره ای زدوده میشود و این دوره، وابسته به عمر سلول است؛ اندامهایی که سریعتر تولید می‌شوند و سلول‌های آن سرعت تکثیر بالایی دارند، در زمانی کوتاه می توانند دچار این تغییر و تحول شدند در حالی که سلول‌های دارای عمر طولانی تر در زمانی طولانی تر شامل این تغییرات می‌شود.

هرجا تمایز و زادو ولد و انتخاب طبیعی وجود داشته باشد قطعا فرد یا اندام یا سلول با امکانات سازگارتر، انتخاب خواهد شد.

این گزینش گاهی هزینه زیادی را هم بر موجود زنده تحمیل میکند ولی به دلیل فوایدی که بیش از هزینه است طی تکامل برگزیده میشود هرچند در کوتاه مدت بار سنگینی را تحمیل کند. نمونه این تحول، ایجاد نخستین سلول عصبی، طی تکامل از سلولهای غیر عصبی است. هرچند سلول عصبی بار زیادی را به دلیل مصرف زیاد انرژی بر موجود زنده تحمیل می‌کند ولی فراهم کردن فواید زیاد برای موجود زنده، مانند درک بهتر محیط و قدرت واکنش بیشتر با محیط، سبب می‌شود جریان تکامل این سازگاری انرژی بر را انتخاب کند.(قانونی که فراتر از فواید زودگذر و سازگاری های آنی، به دنبال فوایدی بزرگ در آینده است. )

نمونه دیگر توسعه بسیار زیاد مغز، طی دو میلیون سال اخیر است که با وجود انرژی هنگفتی که بر موجود زنده تحمیل میکند برگزیده شده است هرچند شاید در کوتاه مدت با صرف هزینه های زیاد، در نگاه اول خیلی سودمند به نظر میرسد.

طبیعت، موجود سازگارتر با خود را حتی در ابعادی فراتر از زمان، برمی گزیند و این انتخاب، در نتیجه قانونمند بودن نقشه حیات و عوامل موثر محیط است.

https://youtu.be/lqCMNWE-vYA

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #نقشه #حیات #سلول #اندام #مغز #توهم_بی_خدایی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط انسانی، محدود به هوموارکتوس ها ممکن است دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ انتقال است یا نابود شاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز بزرگ و فعال یا مغز کواضطراب و ترسواکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پانقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیوگرافیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در منبع خواب و رویااحساس گذر سریعتر زمانچرا بیماری های تخریبی مغتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استماه رجبارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی می تواند بر احتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردمراحل ارتقای پله پله کیهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمغز حریص برای خون، کلید تاطلاعاتی عمومی در مورد مواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی دربیان ژن های اسکیزوفرنی دژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تچه زیاد است بر من که در ایبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دقیچی ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق و علوم اعصابچرا حیوانات سخن نمی گوینتلاش هایی در بیماران قطع خانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ماپروتیلینارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به مزایای شکلات تلخ برای سلاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تهزاران سال چشم های بینا وتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمغز زنان جوانتر از مغز مراطلاعاتی عمومی در مورد مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش داروهاي مختلف معروف بیست تمرین ساده برای جلوژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استچهار میلیارد سال تکامل ببحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورمنشأ اطلاعات و آموخته ها اخلاق پایه تکامل و فرهنگچرا حجم مغز گونه انسان درتلاشی برای درمان قطع نخاخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمبانی ذهنی سیاه و سفیدارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسامسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومغزهای کوچک بی احساسبلندی در ذهن ما درک بلندیوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ونقش روزه داری در سالم و جبیشتر کمردردها نیازی به ژنها ، مغز و ارادهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بچهار ساعت پس از کشتار خوکبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال در شناسایی حروف و چرا خشونت و تعصبتلاشی تازه برای گشودن معخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمجموعه های پر سلولی بدن مارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونامشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش احساسیتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامغزتان را در جوانی سیمکشبه زودی شبکه مغزی به جای وراپامیل در بارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در اننقش رژیم غذایی بر رشد و ابا هوش مصنوعی خودکار روبژنهای مشترک بین انسان و وتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسنوار مغزی روشی مهم در تشخبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاقانونمندی و محدودیت عالمابزارهای بقای موجود زندنگاه محدود و تک جانبه، مشبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بمولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات مخچهچرا در مغز انسان، فرورفتتلاشی جدید در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ومحل درک احساسات روحانیارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی الفاگوتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز- از مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش قهوه در سلامتیبوزون هیگز چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سنقش رژیم غذایی در رشد و ابار سنین ابزار هوشمندی اژنهای هوش ، کدامندتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسنورون هاي مصنوعی می توانبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریقارچ بی مغز در خدمت موجودابزارهای پیشرفته ارتباط نگاه انسان محدود به ادرابررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمواد کوانتومی جدید، ممکناختلالات حرکتی در انسانچراروياها را به یاد نمی آچراروياها را به یاد نمی آتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرمحل درک احساسات روحانی دارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ممشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز- از مغز وقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالنقش مهاجرت در توسعه نسل ابیماری های مغز و اعصاب و ورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعینقش زبان در سلطه و قدرت ابارداری بدون رحمکلرال هیدرات برای خوابانتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی فلج بل، فلجی ترسناک که آناگر تلاش انسان امروز برانورون های ردیاب حافظهبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از قبل از انفجار بزرگابزارهای بقا از نخستین هنگاهی بر قدرت بینایی درابررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوموجود بی مغزی که می توانداختلالات صحبت کردن در اننزاع بین جهل و علم رو به پتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چمحدودیت های حافظه و حافظارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده مشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز- از مغزتوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرونقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری گیلن باره و بیمارورزش و میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش زبان در سلطه و قدرت ابازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زفلج خوابابزار هوش در حال ارتقا ازنوروپلاستیسیتی چیستبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی قدم زدن و حرکت دید را تغیابزارهای بقا ازنخستین همنگاهی بر توانایی اجزاي ببررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین موجودات مقهور ژنها هستندادامه بحث تکامل چشماداراوون تنها داروی تایینزاع بین علم و نادانی رو تمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومخچه فراتر از حفظ تعادلارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز، از مغز ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با هماننقش نظام غذایی در تکامل مبیماری ای شبیه آلزایمر و ورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدنقش سجده بر عملکرد مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله فلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تقدرت انسان در نگاه به ابعابزارهای بقای از نخستین ناتوانی از درمان برخی ویبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام میان گونه های مختلنزاع بین علم و جهل رو به پتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیمعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از مغز ابزار برتر بقاازدواج های بین گونه ای، رویتامین E در چه مواد غذایتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتنقش هورمون های تیروئید دبیماری ای شبیه ام اس مولتورزش در کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است ینقش غذاها و موجودات دريابحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایلوب فرونتال یا پیشانی مغابزارهای دفاعی و بقای موناتوانی در شناسایی چهره بزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسمیگرن سردردی ژنتیکی که بمیگرن شدید قابل درمان اسادغام دو حیطه علوم مغز و نظام مثبت زندگیتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز از بسیاری حقایق می گراستفاده از هوش مصنوعی در ویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش هورمون زنانه استروژنبیماری بیش فعالیوزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است ینقش غذاها و موجودات دريابحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دللبخند بزن شاید صبح فردا زاثر مضر مصرف طولانی مدت رنخاع ما تا پایین ستون فقربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتقا و تکامل سنت آفرینش نظریه تکامل در درمان بیمتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زمدارک ژنتیکی چگونه انساناز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز به تنهایی برای فرهنگ استیفن هاوکینگ در مورد هواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشانقش ژنتیک در درمان اختلابیماری تی تی پییک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودافرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همبرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوملرزش ناشی از اسیب به عصباثرات فشار روحی شدیدنخستین تصویر از سیاهچالهبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستگیاه خواری و گوشت خوار کدمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هفت چیز که عملکرد مغز تو تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای مروری بر تشنج و درمان هایاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز برای فراموشی بیشتر کاستیفن هاوکینگ در تفسیر واکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهبیماری ضعف عضلات نزدیک بیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمالزوم سازگاری قانون مجازااثرات مفید قهوهنرمش های مفید در سرگیجهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگالکانزوماب، دارویی جدیما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهفت سین یادگاری از میراث تومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استمرکز هوشیاری، روح یا بدن از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی در کامپیوترهاتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ومغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟استخوان های کشف شده، ممکواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدنقش انتخاب از طرف محیط، نبیماریهای تحلیل عضلانی ایافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان النقص در تشخیص هیجانات عامبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریلزوم سازگاری قانون مجازااثرات مضر ماری جوانانرمشهای مهم برای تقویت عتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بهمیشه اطمینان تو بر خدا بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهامرکز حافظه کجاستاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز بزرگ چالش است یا منفعاستروژن مانند سپر زنان دواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا نقش اتصالات بین سلولهای بیهوش کردن در جراحی و بیمیادگیری مهارت های جدید دتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسینقطه بی بازگشتبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستممانتین یا آلزیکسا یا اباجزای پر سلولی بدن انسان چرا مغزهای ما ارتقا یافت تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ما با کمک مغز خود مختاريمارتباط هوش ساختار مغز و ژهمیشه عسل با موم بخوریمتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میمرکز خنده در کجای مغز استاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز بزرگ چالشهای پیش رواصول سلامت کمرواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عنقش حفاظتی مولکول جدید دبیوگرافییادآوری خواب و رویاتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز چند جهانیتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منافرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانومنابع انرژي پاک سرچشمه حاجزایی ناشناخته در شکل گچرا پس از بیدار شدن از خوتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفط