دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز ما کوچکتر از نیم نقطه ای است همین هستی مادی یکی از بی شمار هستی ای هست که

هستي مادي ای- که ما کوچکتر از نقطه ای در میان آن هستیم- و مغز ما کوچکتر از نیم نقطه ای است، همین هستی مادی، یکی از بی شمار هستی ای هست که در جهان وجود دارد. ما چقدر کوچکيم در برابر هستی بزرگ خدا و چقدر مغروريم در برابر علمهايي که نمی دانیم.

پای سخن های یکی از دانشمندان علم فیزیک و ادله او برای اثبات جهان های متعدد دیگر همراه با جهان ما می نشینیم:

سوال : آیا هستی، حقيقتا ابتدایی دارد یا ظهور ناگهانی و دفعی آن، برخی قوانین را نقض میکند؟

شون کارول دانشمند فیزیک نظری در دانشکده تکنولوژی کالیفرنیا است که بر نظریات علم کیهان شناسی یعنی نظریه ميدان و جاذبه از طریق مطالعه تکامل هستی، تمرکز می کند.

در اينجا گفتگویی را که سايتwired.comبا این دانشمند انجام داده است نقل می کنيم و او در آن، نظریه خود را- که خاص مفهوم زمان است- توضیح می دهد

سوال: آیا می توانید نظرتان را درباره زمان با اصطلاحاتي که همه بفهمند توضیح دهید؟

کارول: من می کوشم، بفهمم زمان چگونه عمل می کند و این سوالی بزرگ است که جوانب مختلفی دارد و بسیاری، آن را به اينشتاين و زمان-مکان بر می گردانند و توضیح می دهند چگونه وقت را از روی ساعتها محاسبه کنیم.

ولی جهتی از زمان را- که من به آن می پردازم- فلش زمان است و این حقیقت که گذشته از آینده متفاوت است و ما گذشته را به یاد می آوریم، ولی زمان آینده را به یاد نمی آوریم.

و حقیقت آن که فرآیندهایی هست که بازگشت، در آن رخ نمي دهد. فلش زمانی به روشی اشاره می کند که امور در آن به جهت خاصی پیش مي رود.

برای نمونه: تخم مرغ، شکسته است ولی هرگز به صورت قبل از ضربه برنمی گردد.

فلش زمانی بر افکاری مستند است که به لودويگ بولتزمان بر میگردد و او دانشمند فیزیک دان اتریشی در سال 1870 بود و او همان کسی است که انتروپي را کشف کرد و انتروپي یعنی میزان اضطراب و جنبش در نظام یا حالت نامنظمی یا پریشانی

و این قانون دوم ترمودینامیک حرارتی است که بیان می کند اشیا از حالت نظم به حالتی پراکنده تر و بی نظم تر منتقل می شوند و امکان ندارد، عکس آن اتفاق بیفتد.

پس وقتی تعدادی از کاغذها، به دقت در کتابخانه تو مرتب شود و تو به مسافرت دوری بروی هرگز عجیب نیست که اینها نامنظم شوند، ولی تو بسیار شگفت زده میشوی اگر بی نظمی و اضطراب در کاغذهايي رخ دهد که به دقت انبار و دسته بندي شده است.

این، انتروپي و فلش زماني است. بولتزمان این را فهمید و روشن کرد چگونه انتروپي با فلش زمانی مرتبط است ولی قطعه ای گمشده در تفسیر آن وجود دارد. این قطعه گم شده، سببی است که پایین آمدن سطح انتروپي در لحظه ظهور فلش زمانی ایجاد ميکند!

چرا برگه ها در اصل و ابتدا، به دقت منظم شده اند؟!

این چیزی است که من می کوشم در نظریه خود توضیح دهم.

من مي کوشم علم کيهان ها را بفهمم.

چرا انفجار بزرگ آن خصوصیات را دارد که سبب ایجاد آن شده است( و در ابتدا بی نظم و پراکنده نیست بلکه نقطه تکينگي به صورت متمرکز و نسبت منظم وجود دارد) و چگونه می توانیم جهت گیری واحد زمان را بشناسیم؟ چرا اسباب، پیش از آثار است؟چرا ما کوچک متولد می شویم و بزرگ می شویم؟ (ارتباط انتروپي و فلش زمانی از نظر برخی دانشمندان، ارتباطی مستقیم است یعنی حرکت در جهت فلش زمانی، با زیاد شدن انتروپي همراه است و حرکت در جهت عکس فلش زمانی، با کاهش انتروپي همراه است!

آیا بی نظمی در بهار- که پس از زمستان است و در جهت فلش زمانی، پس از زمستان می آید- بیشتر شده است؟ یا مثلا پس از ادغام سلولهای اسپرم و تخمک و یکی شدن آنها و ایجاد سلول تخم- که بر روی فلش زمانی است- بی نظمی و انتروپي بیشتر شده است؟ اصلا اینطور نیست.

در سیستمی هستیم که گاهی انتروپي در آن زیاد میشود و گاهی در جهت فلش زمان، انتروپي و بی نظمی کم میشود و این تغییرات، در جهت فلش زمانی، اصلا ثابت و پایدار نیست. پس ابهام انتروپي کم در ابتدای خلقت و در زمان تکينگي، ابهامی وارد نیست

و حالا با تفسیر جهان های موازی به وسیله شون کارل و میچيو کاکو و تاثیر این جهان ها بر جهان مادی ما نه تنها نیازی به نفي انتروپي و بی نظمی، در جهت فلش زمانی در یک سیستم بسته- که تحت تاثیر نیروهای کیهانی بیرون از آن سیستم هست- نميباشد-(که البته دیدیم در یک سیستم بسته هم همیشه با انتروپي بیشتر در فلش زمانی مواجه نیستیم)- نه تنها دیگر نیاز به نفی قانون دوم انتروپي مقدس!! از نظر برخی محققان نا آشنا نیست، بلکه این نیروهای خارج از سیستم بسته عالم مادی، می توانند همه چیز را در قوانین این سیستم بسته دگرگون کنند و ما را در عدم قطعيتي فرو ببرند که جز با کمک و پیام مستقیم خالق مطلق این سیستم ها امکان خروج از آن ممکن نيست)

سوال :همه چیز به دليل زیاد شدن انتروپي است همه چیز به دلیل شرایط انفجار بزرگ است.

بنابراین انفجار بزرگ همه چیز را آغاز کرد ولی تو معتقدی، چیزی قبل از ا

نفجار بزرگ، بوده است و سبب ایجاد آن بوده است، آن چیست؟

کارول : اگر تخم مرغی در یخچال باشد هرگز شگفت زده نمي شوي و نمی گویی این، یک پیروزی برجسته است و نمی گويي این ایجاد، ضد انتروپي و غیر عادی است، زیرا تو میدانی تخم مرغ در کیهان تنها نیست. تخم مرغ از مرغ بیرون می آید و مرغ بخشی از مزرعه است و مزرعه هم، جزئی از محیط زیست است.

همراه با کیهان نمی توانیم بگوئیم، جزئی از چیزی دیگر هم وجود دارد ولی این دقيقا چیزی است که می گویم و متناسب با علم هستی جدید است- که می گوید هستی مرئی، همه چیز نیست بلکه جزيي از هستی های متعدد بزرگتر است و انفجار بزرگ، آغاز آن نیست.

اگر این مطلب درست باشد سوالی را که می کوشیم جواب دهیم تغییر می دهد( چرا هستی با انتروپي پایین آغاز ميشود؟). این سوال اینطور تغییر مي کند که (چرا جزئی از هستی انتروپيش، کاهش می یابد) و این را آسانتر میتوان جواب داد.

همه اینها به ما نشان می دهد که ما نیازمند نظریه هستي هاي متعدد هستیم تا نظم موجود درجهان نخستينمان را تفسیر کنیم و تفسیر کند، چرا زمان به جای رفتن به گذشته به سوی آینده مي رود.

سوال: در نظریه هستی های متعدد، هستی ثابت را در وسط داریم. از آن هستی، هستی های کوچکی بیرون می آید و در جهات گوناگون یا فلشهاي زمانی، منتشر می شود.آیا این یعنی : هستی ای- که در مرکز است- زمان ندارد؟

کارول: لحظات مختلفی در تاریخ هستي وجود دارد و وقت، به تو خبر میدهد کدام لحظه را درباره اش سخن می گوییم. و فلش زمانی هم هست که به ما احساس پیشرفت و گذر و مرور در زمان را می دهد. هستی ثابت در میانه، به آن دلیل که به صورت یکنواخت مرتب شده است، زمان دارد ولي فلش زمان ندارد یعنی آینده ای در برابر گذشته وجود ندارد . همه چیز به صورت برابر با بقیه است .

سوال : پس ما نمی توانیم، آن زمان را ملاحظه کنیم؟

کارول :می توانیم اندازه گیری کنيم ولی هرگز آن را حس نمی کنیم و هرگز آن را آزمایش نمی کنیم زیرا اجسام مانند ما، در آن محیط وجود ندارد زیرا ما برای درک وجودمان، بر فلش زماني( عالم مادی و ابزارهای درکی مادی خويش)اعتماد مي کنیم .

سوال: پس زمان، در آن هستی چیست؟

کارول: حتی در خلا، زمان و مکان همچنان وجود دارند. دانشمندان فیزیک به این سوال این گونه پاسخ میدهند- که وقتي درختی در جنگل سقوط میکند و کسی در آنجا نیست که صدای سقوط آن را بشنود- آیا صدایی ایجاد می شود یا نه؟ مي گویند بله کاملا صدایی ایجاد ميشود.

و مثلا اگر زمان، بدون انتروپي ریزش کنند و کسی نباشد آن را بیازماید آیا زمان در آنجا از میان میرود؟ همچنان در آنجا زمان وجود دارد.

زیرا زمان جزیی از قوانین اساسی و همیشگی طبیعت است. حوادثی که در هستی خلأ رخ می دهد، سببی ندارد، صاحب حافظه ای نیست، پيشرفي ندارد و پیر شدن یا متابولیسم یا هر چیز از این قبیل در آن نیست اینها فقط تغییر و تبدیل کور است. (وجود زمان در جهان موازی ما- که قابل اندازه گیری به وسیله ما نیست- چیزی است که شون کارول به آن اعتقاد دارد ولی وقتی چیزی قابل لمس و مشاهده نیست، آن را چگونه میتوان دریافت؟

شاید بگوییم با تاثیرات آن، به آن پی مي بريم بدون آنکه آن را مستقیم ببینیم، پس وقتي مي دانيم تاثیرات عالم مادی، به تنهايي برای توجیه ایجاد یک نقطه سیاه در آن کفایت نمی کند و وجود جهان موازی و بالاتر را اثبات نماییم، در اینجا مانند همان جنگلی- که کسی در آن نیست ولی درختی در آن می افتد و صدایی متناسب با آن جنگل ايجاد می کند- می توانیم تصور کنیم تغییرات در عالم موازی ما هم شامل زمانی متناسب با خود آن جهان میشود به خصوص وقتی این احتمال باشد که اين تغییرات در جهان موازی، بسیار سریعتر و بسیار زنده تر و پوياتر از عالم مادی ماست

و هر چه که باشد، فرض زمان برای جهان موازی ما، هرگز تثبیت کننده آن زمان، در مغزهای مادی ما نیست و جز شبحی مبهم در ذهن ما نمی افزايد و این شبح مبهم، هرگز نباید ما را از اتفاقات آن جهان موازی مطمئن کند.

حیرتی شیرین که حیران این حیرت را متواضعانه آواره دشتهای تحقیق و پرسش ميکند و او را با این جمله آرام میسازد که حکمت با تواضع میروید و نه با تکبر!)

سوال: وقتی فلش زمانی بر ادراک ما و درک ما از آن تمرکز می کند، آیا اشخاصی مانند تو که آن را بیشتر می فهمند آن را به صورت متفاوت از ما درک می کنند؟

کارول: هميشه اینطور نیست اول تصور می آید و پس از آن در آینده فهم، می آید. بنابراین فهم، تصور را تغییر نمی دهد بلکه فقط بر جایگیر کردن این تصور در مقیاس وسیع تر کمک می کند. مطلب مشهوری را به یاد مي آورم ( من زمان را می شناسم ولی وقتی از من درباره تعریف آن بپرسی امکان ندارد بتوانم آن تعریف را به تو بدهم) بنابراين معتقدم که همه ما گذر زمان را با راههائی بسیار مشابه ملاحظه مي کنيم و کوشش فهم تصورات و ادراک ما آن را تغییر نمی دهد ..

علم با مشکلی اساسی روبرو است:

قانون طبیعت مي گويد وجود، به سوی بی نظمی می رود و بی نظمی بیشتر مي شود و به این ترتیب شگفت آور است که جهان ما - همانطور که امروز هست- منظم متولد شود ولی دانشمند فیزیک کارول این مشکل را از طریق نظریه تعدد هستی ها حل می کند.

از نظر او، وجود، در هستی هایی که ممکن است به صورت بالفعل وجود داشته باشند و برخی از این جهانها جهان های دیگری را تولید کنند، مانند توليد خود جهان ما، ازلی و متنوع است و چون جهان ما ، نتیجه جهان دیگری است که حضور دارد بنابراین در ابتدای ولادتش منظم است.

ولی این به آن معنی نیست که وجود، به جای نامنظمی به سوی منظم شدن می رود زیرا وجود، همه اش متشکل از هستي هایی است که متولد می شود و رشد می کند و بعد از آن می میرد یا به هستی هایی دیگر متحول مي شود و به این ترتیب، همه وجود به رغم تولد جهانهای منظم مانند جهان ما، به سوی بی نظمی بیشتر می رود. به این ترتیب کارول آن مشکل را به فضل اعتراف به جهانهاي متعدد حل می کند.

(Sean Carroll : From Eternity To Here.2010.Plume).

https://sci-ne.com/article/story_193


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چگونه مغز پیش انسان یا همتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای لرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط هوش ساختار مغز و ژنخستین تصویر از سیاهچالهتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میمیدان مغناطيسي زمین بشر از انفجار بزرگ تا انفجار نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاصول سلامت کمرهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمغز به تنهایی برای فرهنگ بیوگرافیواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ژنتیک در درمان اختلایک پیشنهاد خوب برای آسان تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوفرگشت و تکامل تصادفی محض اجزایی ناشناخته در شکل گچگونه هموساپينس بر زمین تلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و لزوم سازگاری قانون مجازاارتباط انسانی، محدود به نرمش های مفید در سرگیجهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار همکانیزمهای دفاعی در براباز تلسکوپ گالیله تا تلسکهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز مادران و کودکان در زماضطراب و ترسهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامغز برای فراموشی بیشتر کبیوگرافیواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپنقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی درباره هوش و تفاوتهیکی از علل محدودیت مغز امتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در فراموش کارها باهوش تر هساحساس گذر سریعتر زمانچگونه آن شکری که می خوریمتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت مغز انسان و فنرمشهای مهم برای تقویت عتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهفت سین یادگاری از میراث تاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمغز چون ابزار هوش است دلیاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیان ژن های اسکیزوفرنی دواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهیافته های نوین علوم پرده تغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نقص در تشخیص هیجانات عامبرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجفراموشی همیشه هم بد نیستاخلاق و علوم اعصاباخلاق پایه تکامل و فرهنگچگونه انتظارات بر ادراک تلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط شگفت انگیز مغز انچرا مغزهای ما ارتقا یافت توصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به ما انسانها چه اندازه نزداز تکنیکی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمغز چگونه صداها را فیلتر اطلاعاتی عمومی در مورد مهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ چالش است یا منفعبیست تمرین ساده برای جلوواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استنقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره هوش و تفاوتهیادگیری مهارت های جدید دثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نقطه بی بازگشتبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورفرایند تکامل و دشواری هافرایند حذف برخی اجزای مغاختلال در شناسایی حروف و چگونه باغبانی باعث کاهش تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمنابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط شگفت انگیز مغز انچرا پس از بیدار شدن از خوتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه مرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومغز ناتوان از توجیه پیدابلندی در ذهن ما درک بلندیهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومغز بزرگ چالشهای پیش روبیشتر کمردردها نیازی به واکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بنقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهیادآوری خواب و رویاجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از چند جهانیبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پفرد حساس از نظر عاطفی و باختلالات مخچهچگونه تکامل مغزهای کنونیتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع خواب و رویاارتباط غیرکلامی بین انساچرا بیماری های تخریبی مغتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کروناما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامغز و سیر تکامل ان دلیلی به زودی شبکه مغزی به جای هزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبا هوش مصنوعی خودکار روبواکسن سرطانتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی درباره هوش و تفاوتهژن هوش و ساختارهای حیاتی جنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندچندین ماده غذایی که ماننبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بقیچی ژنتیکیاختلالات حرکتی در انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ومنحنی که ارتباط بین معرفارتروز یا خوردگی و التهاچرا حیوانات سخن نمی گوینتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز آیندگان چگونه است ؟بوزون هیگز چیستهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمغز حریص برای خون، کلید تبار سنین ابزار هوشمندی اواکسنی با تاثیر دوگانه اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسنقش خرچنگ های نعل اسبی دربحثی درباره احساسات متفاژن یا نقشه توسعه مغز و نقجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط چه زیاد است بر من که در ایبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبکشف جمجمه ای درکوه ایرهوقانون مندی نقشه ژنتیکی ماختلالات صحبت کردن در انچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارزش حقیقی زبان قسمت اولچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری های مغز و اعصاب و هزاران سال چشم های بینا وتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمغز زنان جوانتر از مغز مربارداری بدون رحمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برانقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره احساساتی غیرژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هچهار میلیارد سال تکامل ببررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیگنجینه ای به نام ویتامین قانون جنگلادامه بحث تکامل چشمچگونه حافظه را قویتر کنیتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارزش حقیقی زبان قسمت دومچرا خشونت و تعصبتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده مبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومغز انسان برای ایجاد تمدبیماری گیلن باره و بیمارهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمغزهای کوچک بی احساسبازگشت از آثار به سوی خداوبینار اساتید نورولوژی دتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازنقش روزه داری در سالم و جبخش دیگری در وجود انسان هژنها ، مغز و ارادهجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همچهار ساعت پس از کشتار خوکبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گویید نوزده و ایمنی ساکتقانونمندی و محدودیت عالماداراوون تنها داروی تایینگاه محدود و تک جانبه، مشتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومولتیپل اسکلروز در زنان ارزش حقیقی زبان قسمت سومچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش احساسیتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمغز انسان برای شادمانی طبیماری ای شبیه آلزایمر و هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمغزتان را در جوانی سیمکشبازسازي مغز و نخاع چالشی وراپامیل در بارداریتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ابرنامه و ساختار پیچیده مژنهای مشترک بین انسان و وجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین نوار مغزی روشی مهم در تشخبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسقارچ بی مغز در خدمت موجودادغام میان گونه های مختلنگاه انسان محدود به ادراتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش خود را چگونه میشناسچراروياها را به یاد نمی آتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از مشکلات بین دو همسر و برخیازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمغز انسان برای شادمانی طبیماری ای شبیه ام اس مولتو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است ینقش قهوه در سلامتیبحتی علمی درباره تمایل بورزش هوازی مرتب خیلی به قتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ابرین نت به جای اینترنتژنهای هوش ، کدامندجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مونورون هاي مصنوعی می توانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریقبل از انفجار بزرگادغام دو حیطه علوم مغز و نگاهی بر قدرت بینایی دراتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدموجود بی مغزی که می توانداز نشانه ها و آثار درک شدچراروياها را به یاد نمی آتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامشکلات روانپزشکی پس از ساستفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز انسان رو به کوچک تر شبیماری بیش فعالیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است ینقش مهاجرت در توسعه نسل ابحث درباره پیدایش و منشاورزش هوازی ، بهترین تمریتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابرای پیش بینی آینده مغز دکلرال هیدرات برای خوابانجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلفلج بل، فلجی ترسناک که آناثر مضر مصرف طولانی مدت رنورون های ردیاب حافظهبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستقدم زدن و حرکت دید را تغیارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاهی بر توانایی اجزاي بتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب یا نرووسنزاع بین جهل و علم رو به پتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامشکلات روانپزشکی در عقب استیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری تی تی پیوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشنقش محیط زندگی و مهاجرت دبحثی در مورد نقش ویتامينورزش و میگرنتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومفلج خواباثرات فشار روحی شدیدنوروپلاستیسیتی چیستبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدقدرت انسان در نگاه به ابعارتوکين تراپی روشی جديد ناتوانی از درمان برخی ویتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای میهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزنزاع بین علم و نادانی رو تئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامشاهده آینده از روی مشاهاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوشیاری کوانتومیتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمغز ایندگان چگونه استبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالنقش نظام غذایی در تکامل مبحثی جالب درباره محدودیتورزش بهترین درمان بیش فعتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از نقش سجده بر عملکرد مغزبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمافلج خواب چیستاثرات مفید قهوهنوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت مغز انسان و میمون هخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیلوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط میکروب روده و پارناتوانی در شناسایی چهره تومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزنزاع بین علم و جهل رو به پتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی معنی روزهاستخوان های کشف شده، ممکهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمغز ابزار برتر بقابیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان النقش هورمون های تیروئید دبحثی در مورد نقش کلسیم و ورزش در کمر دردتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریفیلمی بسیار جالب از تغییاثرات مضر ماری جوانانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای لبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط چاقی و کاهش قدرت بنخاع ما تا پایین ستون فقرتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهامیگرن شدید قابل درمان اساز آغاز خلقت تا نگاه انسانظام مثبت زندگیتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز فکر میکند مرگ برای دیاستروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز از بسیاری حقایق می گربیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسینقش هورمون زنانه استروژنبحثی در مورد عملکرد لوب فوزوز گوشتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستفیزیکدانان ماشینی برای تاجزای پر سلولی بدن انسان چیزی خارج از مغزهای ما نیتفاوتهای جنسیتی راهی برا