دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر عصاره تغلیظ شده گیاه کندر بر تشنج

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما

اثرات گیاه کندر بر تشنج

تشنج یکی از قدیمی ترین بیماریهای نورولوژیک انسان است . واژه اپی لپسی از لغت یونانیepilambanein’’ به معنی با شتاب و سرعت برداشتن و بلند کردن یا سریع حمله کردن است .

اپی لپسی پس از سکته مغزی ، یکی از شایعترین بیماری نورودژنراتیو است و بیش از پنجاه میلیون نفر را در سرتاسر جهان درگیر میکند و در این میان تشنج لوب تمپورال از شایعترین تشنجهای مقاوم به درمان است .

در مطالعه فعلی اثر عصاره گیاه کندر به نام alcoholic extract of Boswillia serrata (30, 60 and 120 mg/kg بر روی تشنج با دیازپام و فنی تویین که دو داروی مرسوم ضد تشنج است مقایسه میشود .

در این مطالعه تزریق داخل پریتوئن ماده تشنج زا در موشها ، انجام میشود و سپس اثرات تشنج زای این ماده با داروهای ضد تشنج دیازپام و فنی تویین خنثی میگردد و میزان خنثی شدن تشنج با این مواد با عصاره تغلیظ شده گیاه کندر مقایسه میگردد . تزریق عصاره تغلیظ شده کندر ، به میزان 60 تا 120 میلی گرم از این عصاره میزان تشنج را به طرز قابل توجهی از نظر بالینی کاهش میدهد .

مکانیسم احتمالی عصاره تغلیظ شده ، افزایش میزان گابا و نیتریک اکساید و XO در مغز است . . لینک کل مقاله

http://scholarsresearchlibrary.com/…/DPL-2012-4-4-1308-1326…

Epilepsy is one of the oldest neurological conditions known to humankind. The term epilepsy’’is derived from Greek word epilambanein’’, which means to seize upon’’ or to attack’’. In
this modern era, epilepsy is the most frequent neurodegenerative disease after stroke

. It affectsmore than 50 million people worldwide and the temporal lobe epilepsy is among the mostfrequent types of drug-resistant epilepsy. The aim of present investigation was to evaluate the
anticonvulsant activity of alcoholic extract of Boswillia serrata (30, 60 and 120 mg/kg) againstPentylenetetrazole (PTZ), Picrotoxin (PTX) and maximal electroshock (M.E.S.) induced convulsions in mice

. Diazepam and Phenytoin were used as referenceanticonvulsant drugs forcomparison. Intraperitoneal administration of PTZ ( 80mg/kg) and subcutaneous administrationof picrotoxin (3.5 mg/kg) resulted in tonic-clonic convulsion along with lethality in mice

دکتر سید سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهتولید مثل اولین ربات های از نخستین همانند سازها تعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباقبرستان ها با بوی شجاعتنزاع بین جهل و علم رو به پبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به حباب های کیهانی تو در توماجرای عجیب گالیلهداروهای ام اسکرونا چه بر سر مغز می آورآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم جدایی و توهم علماز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزلایو دوم دکتر سید سلمان فهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کاحس و ادراک قسمت چهل و سوممخچه فراتر از حفظ تعادلداروی ضد چاقیگنجینه ای به نام ویتامین آزمون ذهنی گربه ی شرودینروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتتکنولوژی جدید که سلول هااز تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانتصویر زیبا از سلولمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت بیست و دومرکز خنده در کجای مغز استدر والنتاین کتاب بدید همگربه شرودینگر و تاثیر مشافزایش قدرت ادراکات و حسراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل زباناز تکینگی تا مغز- از مغز ثبت و دستکار ی حافظهمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن علیه سرطانحس و ادراک- قسمت شصت و چهمسئولیت جدیدپیموزایددرمان پوکی استخوانامید جدید بر آسیب نخاعیرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانابزارهای بقا از نخستین هسردرد میگرنچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک جهش ممکن است ذهن انسانخودروهای هیدروژنیمعجزه های هر روزهپیشرفت ذهن در خلاقیت استدروغ نگو به خصوص به خودتاندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز واثرات مضر ماری جواناشناسایی سلول های ایمنی انگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد واستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژنهای مشترک بین انسان و وخطای حسآلودگی هوا و پارکینسوندرگیری مغزی در سندرم کووزیست شناسی کل در جزء فراکانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاتلاشی جدید در درمان ام اساختراع جدید اینترنت کوانشاید درست نباشدفرگشت و تکامل تصادفی محض ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر دپاکین بر بیماری ماعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمجاذبهموفقیت هوش مصنوعی در امتدو بار در هفته ماهی مصرف کنترل جاذبهآیا فراموشی حتمی استذهن سالمزبان ریشه هایی شناختی اسای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشتهدیدهای هوش مصنوعیارتباط انسانی، محدود به صبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکقفس ذهننرمش های مفید در سرگیجهبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به حقیقت خواب و رویامیدازولام در درمان تشنج دگرگونی های نژادی و تغییکیست کلوئید بطن سومآیا آگاهی پس از مرگ از بیرمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکیسلول های بنیادیایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نتولید یا دریافت علماز نخستین همانند سازها تعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورقدم زدن و حرکت دید را تغینزاع بین علم و نادانی رو بیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستحد و مرزها توهم ذهن ماستماده ی تاریکداروهای تغییر دهنده ی سیکریستال هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزتوهم جسماز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکلبخند بزن شاید صبح فردا زهفت سین یادگاری از میراث بیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت نهممخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروی ضد تشنج با قابليت تگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه شرودینگرروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننتکینگیاز تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت بیست و سومرگ چیستدر یک فراکتال هر نقطه مرکگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش مرگ و میر سندرم کوراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکابزار بقای موجود زنده از سادیسم یا لذت از آزار دادنوار عصب و عضلهتکامل زبان انسان از پیشیاز تکینگی تا مغز- از مغز ثبت امواج الکتریکی در عصمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی الفاگوواکسنی با تاثیر دوگانه احساسیت روانی متفاوتمسئولیت در برابر محیط زیپیچیدگی های مغزمگسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلامید درمان کرونا با همانرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیابزارهای بقا ازنخستین همسردرد میگرن در کودکاننکاتی در مورد تشنجتاثیر نگاه انسان بر رفتااز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست قسمت53یک رژیم غذایی جدید، می توخورشید مصنوعیمعجزه ی چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هدریای خدااندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر زندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تاجزای پر سلولی بدن انسان شواهدی از نوع جدیدی از حافلج نخاعی با الکترودهای نگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد واستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهانی که نه با یک رخداد و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمژنهای هوش ، کدامندخطر آلودگی هواآلزایمردرگیری اعصاب به علت میتوزیست شناسی باور حقیقت یا انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرتمایل زیاد به خوردن بستنادامه بحث تکامل چشمشب سیاه سحر شودفراموش کارها باهوش تر هسناتوانی در شناسایی چهره تاثیر داروهای ضد التهاب اعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجمجاذبه و نقش آن در شکلگیریمولتیپل اسکلروز در زنان دو برابر شدن خطر مرگ و میکندر در بیماریهای التهابآیا ممکن است موش کور بی مذهت را روی چیزهای مفید متزبان شناسی مدرن در سطح سلای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشتو یک معجزه ایارتباط از بالا به پایین مصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکقفس را بشکننرمشهای مهم برای تقویت عبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیحقیقت در علم، هرگز نهایی مکانیک کوانتومی بی معنی دانش قدرت استکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا امکان بازسازی اندامهرنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی بحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و اایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای تولید پاک و فراوان انرژیاز نشانه ها و آثار درک شدعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدقدرت مردمنزاع بین علم و جهل رو به پبیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدحریص نباشماده ی خالیداروهای ضد بیماری ام اس وکریستال زمان(قسمت اولآیا راهی برای رفع کم آبی روح رهاییبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياتوهمات و شناخت حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانلحظات خوش با کودکانهم نوع خواری در میان پیشیبیندیشویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت چهارممخچه ابزاري که وظیفه آن فداروی ضد تشنج با قابليت تگوشه بیماری اتوزومال رسسآزادی عقیده، آرمانی که تروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتکامل فردی یا اجتماعیاز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت بیستممرگ و میر پنهاندر کمتر از چند ماه سوش جدگزارش یک مورد جالب لخته وافزایش سرعت پیشرفت علوم راه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزانوار عصب و عضلهتکامل ساختار رگهای مغزی از تکینگی تا مغز- از مغزتجلو رفتن یا عقبگردمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک های بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخفاش با شیوع همه گیری جدیمستند جهان متصلپیچیدگی های مغزی در درک زدرمان تومورهای مغزی با اامیدوار باش حتی اگر همه چرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیابزارهای بقای موجود زندهسردرد و علتهای آنچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر نگاه انسان بر رفتااز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمیکی از علل محدودیت مغز امخوش قلبی و مهربانیپاسخ گیاهان در زمان خورددرک فرد دیگر و رفتارهای اانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیدازندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپواجزایی ناشناخته در شکل گشواهدی از دنیسوان(شبه نئفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاه از بیرون مجموعهتاثیر گیاه خواری بر رشد واسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهانی که از یک منبع، تغذیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژنهای حاکم بر انسان و انسخطرات هوش مصنوعیآملودیپین داروی ضد فشار درختان اشعار زمینزیست، مرز افق رویداد هستاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ تمدن قدیمی ای در جنوب ایراداراوون تنها داروی تاییشبیه سازی میلیون ها جهان فراموشی همیشه هم بد نیستنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولجدا کردن ناخالصی هامواد کوانتومی جدید، ممکندو برابر شدن خطر مرگ و میکوچ از محیط نامناسبآیا ما کالا هستیمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعزبان شناسی نوین نیازمند ایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استتو یک جهان در مغز خودت هسارتباط بین هوش طبیعی و هوضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب و عقلچرا ماشین باید نتایج را پبه جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکحقیقت راستین انسان علم بمکانیزمهای دفاعی در برابدانش محدود به ابعاد چهارکاهش التهاب ناشی از بیماآیا انسان با مغز بزرگش اخرنگین کمانآیا احتمال دارد رویا از آرهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزتولید سلولهای جنسی از سلاز نظر علم اعصاب یا نرووسعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهقدرت کنترل خودنسبیت عام از زبان دکتر بربیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازاحرکت چرخشی و دائمی کیهانماده ای ضد التهابیداروی فامپیریدین یا نورلکریستال زمان(قسمت دوم)آیاما مقهور قوانین فیزیکروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياتوپیراماتاز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکترازودونلرزش ناشی از اسیب به عصبهمه چیز موج استبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت نوزدهممخچه تاثیر گذار بر حافظهداروی ضد تشنج توپیراماتگوشت خواری یا گیاه خواریآزار دیگری، آزار خود استروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیتکامل مادی تا ابزار هوشماز تکینگی تا مغز از مغز تغرور و علمتصور از زمان و مکانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت دهممرگ و میر بسیار بالای ناشدر آرزوهایت مداومت داشتهگشایش دروازه جدیدی از طرافسردگی و اضطراب در بیماراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ابزار بقای موجود زنده از ستم با شعار قانون بدترین نوبت کودکانتکامل شناخت انسان با کشفاز تکینگی تا مغز، از مغز جلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک های بوبینار اساتید نورولوژی دخلا، حقیقی نیستمشکل از کجاستپیوند قلب خوک، به فرد دچادرمان تشنجامیدواری و مغزز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمابزارهای بقای از نخستین سردرد تنشنچگونه میتوان با قانون جنتاثیر ویتامین دی بر بیمااز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیافته های نوین علوم پرده خوشبختی دور از رنج های مپختگی پس از چهل سالگي به درک نیازمند شناخت خویش اانرژی تاریکمغز و اخلاقزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیاحیای بینایی نسبی یک بیمشیشه ی بازالتی و سیلیکونفلج خوابنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد واسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهانی در ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکل اقیانوس در یک ذرهدفاع از پیامبرآموزش نوین زباندرد باسن و پا به دلیل کاهزاوسکا درمان گوشراولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوتمدن پیشرفته ی پیشینیانادب برخورد با دیگرانشبیه سازی سیستم های کوانفراموشی و مسیر روحانینادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر درجه حرارت بر مغزبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمجدایی خطای حسی استموجود بی مغزی که می توانددو سوی واقعیتکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ما تنها موجودات زنده ذره ی معین یا ابری از الکزبان، نشان دهنده ی سخنگو ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیتو کز محنت دیگران بی غمیارتباط شگفت مغز انسان و فضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکقلب دروازه ی ارتباطچرا مغز انسان سه هزار سالبه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز حقیقت غیر فیزیکیما انسانها چه اندازه نزددانش بی نهایتکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا احتمال دارد رویا از آروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق اکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دتولترودیناز نظر علم اعصاب اراده آزعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوقدرت انسان در نگاه به ابعنسبت ها در کیهانبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وحس چشایی و بویاییماده، چیزی نیستداروی لیراگلوتیدکریستال زمان(قسمت سوم)آب زندگی است قسمت چهارمروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياتوانایی مغز و دیگر اجزای از تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمه چیز در زمان مناسببیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت هفتممدل همه جانبه نگر ژنرالیدارویی خلط آورگیلگمش باستانی کیستآسيب میکروواسکولاریا آسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایتکامل مداوماز تکینگی تا مغز از مغز تغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت دوازدهممرگ انتقال است یا نابود شدر آسمان هدیه های نادیدنپل جویی اصفهاناقلیت خلاقراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانابزار بقای موجود زنده از ستم، بی پاسخ نیستنور درونتکامل، نتیجه ی برنامه ریاز تکینگی تا مغز، از مغز جمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی وجود قبل از ناظر هوشمندخلا، خالی نیستمشکلات نخاعیپیوند مغز و سر و چالشهای درمان جدید ALSامیدی به این سوی قبر نیستزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیابزارهای دفاعی و بقای موسردرد سکه ایچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر ویروس کرونا بر مغز ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیاد گرفتن مداومخانه ی تاریکپروژه ی ژنوم انسانیدرک و احساسانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی برااحیای بینایی نسبی یک بیمشکل های متفاوت پروتئین هفلج خواب چیستنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر گیاه خواری بر رشد واصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلمات بلند نه صدای بلنددفاع در برابر تغییر ساختآمارهای ارائه شده در سطح دردهای سال گذشته فراموش زبان مشترک ژنتیکی موجودااولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کتمدن بشری و مغز اخلاقیادراک ما درک ارتعاشی است شبکه های مصنوعی مغز به درفرایند پیچیده ی خونرسانینازوکلسینتاثیر درجه حرارت بر عملکبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومجریان انرژی در سیستم های موجودات مقهور ژنها هستنددولت یا گروهککوچکترین چیز یک معجزه اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعذرات کوانتومی زیر اتمی قزبان، وسیله شناسایی محیطایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اتو پیچیده ترین تکنولوژی ارتباط شگفت انگیز مغز انضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب روباتیکچرا مغزهای ما ارتقا یافت به دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچحقیقت غیر قابل شناختما انسانها چه اندازه نزددانشمندان موفق به بازگردکاهش دوپامین عامل بیماریکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا برای تولید مثل همیشه رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتومورها و التهاب مغزی عااز نظر علم اعصاب اراده آزعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوقدرت ذهننسبت طلایی، نشانه ای به سبیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک (قسمت اول )ماده، چیزی بیش از یک خلا داروی تشنجی دربارداریکشف مکانیسم عصبی خوانش پآب زندگی است قسمت هفتمروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای توازن مهمتر از فعالیت زیاز تکینگی تا مغز از مغز تعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان کنونی استبیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت هفدهممدل هولوگرافیک ژنرالیزهداستانها و مفاهیمی اشتباگیاه بی عقل به سوی نور میآسیب ها ناشی از آلودگی هوریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صداابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قتکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت سوممرگ تصادفیدر آستانه ی موج پنجم کوویپل خواجو اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلنورون هاي مصنوعی می توانتکثیر سلول در برابر توقف از تکینگی تا مغز، از مغز جنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی وراپامیل در بارداریخلاصه ای از مطالب همایش ممشکلات بین دو همسر و برخیپیوند اندام از حیوانات بدرمان جدید میگرن با انتی امیدی تازه در درمان سرطازمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمابعاد و نیازهای تکاملیسردرد عروقی میگرنچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ژنها بر اختلالات خاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیاد بگیر فراموش کنیخانواده پایدارپروژه ی ژنوم انسانیدرک کنیم ما همه یکی هستیمانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی زندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیشاحساس گذر سریعتر زمانشکل پنجم مادهفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر گیاه خواری بر رشد واصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کاجهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلوزاپین داروی ضد جنوندقیق ترین تصاویر از مغز اآن چیزی که ما جریان زمان دردی که سالهاست درمان نشزبان چهار حرفی حیات زمیناولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تمدن زیر آبادغام میان گونه های مختلشبکیه های مصنوعیفرایند تکامل و دشواری هانباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر درجه حرارت بر عملکبلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومجریان انرژی در سیستم های موسیقی نودوچرخه سواری ورزشی سبک و کووید نوزده و خطر بیماری آیا همه جنایت ها نتیجه بیذرات کوانتومی زیر اتمی قسفر فقط مادی نیستاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین تو آرامش و صلحیارتباط شگفت انگیز مغز انطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب را نشکنچرا ویروس کرونای دلتا وابه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترحقایق ممکن و غیر ممکنما اکنون میدانیم فضا خالدانشمندان نورون مصنوعی سکایروپاکتیک چیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی دراگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درتومورهای نخاعیاز واقعیت امروز تا حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سقدرت عشقنشانه های گذشته در کیهان بیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک (قسمت دوم )ماست مالیداروی جدید ALSکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت اولروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوسعه هوش مصنوعی قادر اساز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرالزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز، ثبت می شودبیوگرافیویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت هجدهممدل هولوگرافیک تعمیم یافدخالت در ساختار ژنهاگیاه خواری و گوشت خوار کدآشنا پنداریریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عتکامل و ارتقای نگاه تا عماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت سی و هشتممرگی وجود ندارددر درمان بیماری مولتیپل پلاسمای غالبالکتروتاکسی(گرایش و حرکرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهنورون های ردیاب حافظهتأثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز، از مغز جنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش هوازی مرتب خیلی به قخلاصه ای از درمان های جدیمشکلات روانپزشکی پس از سپیوند سر آیا ممکن استدرمان جدید کنترل مولتیپلامگا سه عامل مهم سلامتزمان چیستبعد از کروناابعاد اضافه ی کیهانسرطان کمیت گراییچگونه هوشیاری خود را توستاثیر کلام در آیات کلام باساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیادگیری مهارت های جدید دخار و گلپروانه ی آسمانیدرک احساسات و تفکرات دیگانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتاحساسات کاذبشکست حتمیفناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه دوبارهتاثیر گیاه خواری بر رشد واصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهاجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلام و زبان، گنجینه ای بسدل به دریا بزنآنچه ناشناخته است باید شدرس گرفتن از شکست هازبان نیاز تکاملی استاولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعتمدنی قدیمی در شمال خلیج ادغام دو حیطه علوم مغز و شباهت مغز و کیهانفرایند حذف برخی اجزای مغنبرو و انرژی مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمجریان انرژی در سیستم های موسیقی هنر مایع استدورترین نقطه ی قابل مشاهکودک هشت ساله لازم است آدآیا هوش مصنوعی می تواند نذرات کوانتومی زیر اتمی قسفر نامه سفر به بم و جنوب این اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دتو افق رویداد جهان هستیارتباط غیرکلامی بین انساطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکیچرا پس از بیدار شدن از خوبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمحل مشکلما از اینجا نخواهیم رفتدانشمندان یک فرضیه رادیکدانشمندان ژنی از مغز انسکار با یگانگی و یکپارچگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیرویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشناییاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف تومورهای ستون فقراتاز کجا آمده ام و به کجا میعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی قطار پیشرفتنشانه های پروردگار در جهبیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 67ماست مالی با هوش انسانیداروی جدید s3 در درمان ام کشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت دومروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیتوسعه برخی شغل ها با هوش از تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتترس و آرمان هالزوم عدم وابستگی به گوگل همه ی سردردها بی خطر نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت هشتممدل های ریز مغز مینی بریندر مانهای کمر دردگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان منابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت سی و ششممراحل ارتقای پله پله کیهدر سال حدود 7 میلیون نفر پمبرولیزوماب در بیماری چالکترودهای کاشتنیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماابزار بقای موجود زنده از سخن و سکوتنوروپلاستیسیتی چیستتئوری تکامل امروز در درماز تکینگی تا مغز، از مغز جنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش هوازی ، بهترین تمریخم شدن فضا-زمانمشکلات روانپزشکی در عقب پیوند سر، یکی از راه حلهادرمان جدید ای ال اس، توفرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناابعاد بالاترسرعت فکر کردن چگونه استچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر کپسول نوروهرب بر ناستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیادآوری خواب و رویاخارق العاده و استثنایی بپرواز از نیویورک تا لوس آدرک تصویر و زبان های مخلتانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟زونیسومایدتقلید از طبیعتاخلاق و علوم اعصابشگفت نیست من عاشق تو باشمفیلمی بسیار جالب از تغیینگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد واصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکلرال هیدرات برای خواباندلایلی که نشان میدهد ما بآنچه واقعیت تصور میکنیم دست کردن در گوشزبان و کلمه حتی برای کساناولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روتمرکز و مدیتیشنارتقا و تکامل سنت آفرینش شباهت مغز با کیهان مادیفراتر از دیوارهای باورچت جی پی تیتاثیر درجه حرارت بر عملکبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانجستجوی متن و تصویر به صورمیهمانهای ناخوانده عامل ديدن با چشم بسته در خواب کودک ایرانی که هوش او از آیا هوش مصنوعی زندگی بشررفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزاین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهتو انسانی و انسان، شایستارتروز یا خوردگی و التهاطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا ارتعاش بسیار مهم استبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالحلقه های اسرارآمیزما اشیا را آنطور که هستندما به جهان های متفاوت خوددانشمندان پاسخ کوانتومی کاربرد روباتهای ريزنانوآیا جنین انسان، هوشمندی رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملتوهم فضای خالیاز کسی که یک کتاب خوانده علم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سلمس کوانتومینظام مثبت زندگیبیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 74ماشین دانشداروی جدید میاستنی گراویکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت سومروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامتوصیه های سازمان بهداشت از تکینگی تا مغز از مغز تعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع ممقاومت به عوارض فشار خون همیشه چشمی مراقب و نگهبابیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت پنجممدیون خود ناموجوددر محل کار ارزش خودت را بگالکانزوماب، دارویی جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاتکامل ابزار هوش ، راه پر از تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیتعذیه ی ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت سیزدهممرز مرگ و زندگی کجاستدرمان های اسرار آمیز در آپنج اکتشاف شگفت آور در موالگو و عادت را بشکن و در اراز تغییربررسی بیماری التهابی رودابزار بقای موجود زنده از سخن پاک و ثابتنوروز یا روز پایانیتئوری تکامل در پیشگیری و از تکامل تا مغز از مغز تا جهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش و میگرنخونریزی مغز در سندرم کوومشاهده گر جدای از شیء مشاپیوندی که فراتر از امکاندرمان جدید سرطانانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهواتفاق و تصادفسعی کن به حدی محدود نشویچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر تاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیاری خدا نزدیک استخبر مهم تلسکوپ هابلپروتئین های ساده ی ابتدادرک حقیقت نردبان و مسیری انسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تمازونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذاخلاق پایه تکامل و فرهنگشگفت انگیز بودن کیهانفیزیک مولکولها و ذرات در نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد واصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکمردرددنیای شگفت انگیز کوانتومآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دست آسمانزبان و بیان نتیجه ساختمااولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتمرکز بر هدفارتقا یا بازگشت به قبل ازشباهت کیهان و مغزفرد موفقچت جی پی تیبه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر اجستجوی هوشیاری در مغز مامیوتونیک دیستروفیدی متیل فومارات(زادیوا)(کودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش ارثی دریافتی از پرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ اینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل متو با همه چیز در پیوندیارزش حقیقی زبان قسمت اولطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا بیماری های تخریبی مغبوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالحمله ویروس کرونا به مغزهدف یکسان و مسیرهای مختلحمایت از طبیعتما با کمک مغز خود مختاريمدانشمندان اولین سلول مصنکاربرد روباتهای ريز، در آیا جهان ذهن و افکار ما مرویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث توهم فضای خالی یا توهم فضاز آغاز خلقت تا نگاه انساعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارلوب فرونتال یا پیشانی مغنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت 75مبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی جدید برای میاستنی کشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب، زندگی است(قسمت پنجم)روش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتتوصیه های غیر دارویی در ساز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج مقابله ی منطقی با اعتراضهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت پنجاهمدیریت اینترنت بر جنگدر چه مرحله ای از خواب ، رگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز مبهم آفرینشریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بتکامل تکنولوژیاز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت ششممرز بین انسان و حیوان کجادرمان های بیماری آلزایمرپول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اابزار بقای موجود زنده از سختی ها رفتنی استنوشیدن چای برای مغز مفید تئوری جدید، ویران کردن گاز تکامل تا مغز، از مغز تجهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش بهترین درمان بیش فعخواندن ، یکی از شستشو دهنمشاهده آینده از روی مشاهپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان دارویی سرطان رحم بانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهواتوبان اطلاعات و پلِ بینشلیک فراموشیچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کپسول نوروهرب بر ساستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن همه چیز نیستخدا موجود استپروتز چشمدرک دیگرانانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعاختلال خواب فرد را مستعد شگفت زده و حیران باشفیزیک و هوشیارینگاهت را بلند کنتاثیر گیاهخواری بر رشد و اصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادنیا، هیچ استآنها نمیخواهند دیگران رادستورالعمل مرکز کنترل بیزبان و بیان، در سایه پیشراولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده تمساح حد واسط میان مغز کوارتوکين تراپی روشی جديد شباهت زیاد بین سلول هاي عفرد حساس از نظر عاطفی و بنتایج نادانی و جهلبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر احفره در مغزمیگرن و پروتئین مرتبط با دین اجباریکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش سریعی که بدون احسرفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجسفر دشوار اکتشافاینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساتو با باورهایت کنترل میشارزش حقیقی زبان قسمت دومطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزقانون گذاری و تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینبوزون هیگز جهان را از متلبی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متحوادث روزگار از جمله ویرما بخشی از این جهان مرتبطدانشمندان تغییر میدان مغکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهش های ژنتیکی، ویرورویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای واراگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)از انفجار بزرگ تا انفجار علم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایملوتیراستامنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت 78مباحث مهم حس و ادراکداروی جدید برای ای ال اسکشتن عقیده ممکن نیستآتش منبع انرژیروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختنتوصیه هایی در مصرف ماهیاز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستمقابله با کرونا با علم اسهمیشه داناتر از ما وجود دبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و یمداخله ی زیانبار انساندر ناامیدی بسی امید استگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل جریان همیشگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت شصت و هشتمرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان های جدید میگرنپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعترجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانابزار بقای موجود زنده از سرنوشتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تا 20 سال آینده مغز شما به از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش در کمر دردخواب سالم عامل سلامتیمطالبه ی حق خودپیام های ناشناخته بر مغز درمان سرگیجه بدون نیاز بانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختزمان پلانکتفکر قبل از کاراتوسوکسیمایدشلیک فراموشیچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن همه چیز نیستخدای رنگین کمانپروتز عصبی برای تکلمدرک درست از خود و هوشیاریانسان باشمغز انسان برای شادمانی طزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیاختلال در شناسایی حروف و شگفتی های نقشه ی ژنتیکیفیزیکدانان ماشینی برای تچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر انتخاب از طرف محیط اضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجوانان وطنمنتظر نمان چیزی نور را بهکمردرد و علل آندندان ها را مسواک بزنید تآنان که در قله اند هرگز خدغدغه نتیجه ی نادانی استزبان و تکلم برخی بیماریهاولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تتنفس هوازی و میتوکندریارتباط میکروب روده و پارشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکفردا را نمیدانیمنجات در راستگوییبه نقاش بنگرهوشمندی کیهانحق انتخابمیگرن سردردی ژنتیکی که بدین، اجباری نیستکودکان را برای راه آماده آیا هشیاری کوانتومی وجودرقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دتو باید نیکان را به دست بارزش حقیقی زبان قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر قانون جنگلچرا حجم مغز گونه انسان درچرا خشونت و تعصببی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغزحکمت الهی در پس همه چیزما تحت کنترل ژنها هستیم یدانشمندان روش هاي جدیدی کتاب زیست شناسی باورآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهناگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جتوهم چیستاز بحث های کنونی در ویروسعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت 82مجموعه های پر سلولی بدن مداروی جدید برای دیابتگل خاردار، زیباستآثار باستانی تمدن های قدروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشتوضیحی ساده در مورد هوش ماز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه راهی هستبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و دمدارک ژنتیکی چگونه انساندر هم تنیدگی مرزها و بی مگامی در درمان بیماریهای افت فشار خون ناگهانی در ورژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت شصت و دومزایای شکلات تلخ برای سلدرمان های جدید در بیماری التهاب شریان تمپورالرحم مصنوعیبزرگ فکر کنابزار بقای موجود زنده از سریع دویدن مهم نیستنیکولا تسلاتا بحر یفعل ما یشااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست قسمت وزن حقیقی معرفت و شناختخواب سالم عامل سلامتی و یمطالبی در مورد تشنجپیدایش زباندرمان سرگیجه بدون نیاز بانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم اتصال مغز و کامپیوترشنا در ابهای گرم جنوب نیاچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر کتامین در درمان پااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن هوش و ساختارهای حیاتی خدایی که ساخته ی ذهن بشر پرورش مغز مینیاتوری انسادرک عمیق در حیواناتانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهاختلال در شناسایی حروف و شگفتی های زنبور عسلفاجعه ی جهل مقدسچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر احتمالی عصاره تغلیاطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجواب دانشمند سوال کننده منحنی که ارتباط بین معرفکمردرد با پوشیدن کفش مناآنزیم تولید انرژی در سلوذهن ما از در هم شکستن منبزبان و شناخت حقیقت قسمت چاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینتنفس هوازی و میتوکندریارتباط ماده و انرژیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکفرزندان زمان خودنخاع ما تا پایین ستون فقربه نقاش بنگرهوشیاری و وجودحقیقت قربانی نزاع بین بی میگرن شدید قابل درمان اسدید تو همیشه محدود به مقدکوری گذرای ناشی از موبایآیا واکنش های یاد گرفته ورموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب ایندرالنقش هورمون زنانه استروژنتو تغییر و تحولیارزش خود را چگونه میشناسطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر قانون جنگلقانونمندی و محدودیت عالمچرا در مغز انسان، فرورفتبی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزاحافظه میتواند بزرگترین دمانند آب باشدانشمندان روشی برای تبدیکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا خداباوری محصول تکاملرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیاگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و اتوهم وجوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینلیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی ریسمانبیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت چهلمحل درک احساسات روحانیداروی جدید ضد میگرنگل زندگیآرامش و دانشروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهتیوتیکسن داروی ضد جنوناز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون ملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه عسل با موم بخوریمبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت پنجاه و سمروری بر تشنج و درمان هایدر هم تنیدگی کوانتومیگاهی لازم است برای فهم و افت هوشیاری به دنبال کاهرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات منطقه بویایی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت شصت و ششمسمومیت دانش آموزان بی گدرمان های رایج ام اسامواجی که به وسیله ی ماشیرحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورابزار بقای موجود زنده از سریعترین کامپیوتر موجودنیاز به آموزش مجازی دیجیتابوهای ذهنیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست قسمت وزوز گوشخواب عامل دسته بندی و حفطمطالعه ای بیان میکند اهدپیر شدن حتمی نیستدرمان سرگیجه بدون داروانگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هاثر مضر مصرف طولانی مدت رشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن یا نقشه توسعه مغز و نقخسته نباشی باباپرتوهای صادر شده از سیاهدرگیری قلب در بیماری ویرانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جداختلالات مخچهشانس یا تلاشفاصله ها در مکانیک کوانتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر ترکیبات استاتین (ساطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیجوسازی مدرنمنشأ اطلاعات و آموخته ها کنفرانس تشنج هتل کوثر اصآینه در اینهذهن چند جانبه نیازمند نگزبان و شناخت حقیقت قسمت اايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناستنفس بدون اکسیژنارتباط متقابل با همه ی حیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکفرضیه ای جدید توضیح میدهنخستین تمدن بشریبه نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیحقیقت آنطور نیست که به نظمیدان مغناطيسي زمین بشر دیدن خدا در همه چیزکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا یک، وجود داردرمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب ایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم استو جهانی هستی که خودش را از فرد ایستا و متعصب بگذرطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر طعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر قارچ بی مغز در خدمت موجودچرا ذرات بنیادی معمولاً بی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تحافظه و اطلاعات در کجاست ماه رجبدانش، قفل ذهن را باز میکنکتاب، سفری به تاریخآیا دلفین ها می تواند از رویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال اپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و اتوهم وجوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه تکامل در درمان بیمبیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت چهل و هفتمحل درک احساسات روحانی دداروی جدید ضد الزایمرگلوله ی ساچمه ایآرامش و سکونروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرتیک و اختلال حرکتیاز تکینگی تا مغز از مغز تعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانممانتین یا آلزیکسا یا ابهمجوشی هسته ای، انرژِی ببا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت پنجاه و شمرکز هوشیاری، روح یا بدن در هم تنیدگی کوانتومی و پگاهی مغز بزرگ چالش استافتخار انسانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای تکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات آب و هوایی که به منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایواکسن سرطانحس و ادراک سی و هفتممسمومیت دانش آموزان، قماپوست ساعتی مستقل از مغز ددرمان های علامتی در ام اسامیوتروفیک لترال اسکلرورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی ابزار بقای موجود زنده از سرگیجه از شایعترین اختلاچیز جدید را بپذیرتاثیر فکر بر سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک پیام منفرد نورون مغزی خودآگاهی و هوشیاريمعماری، هندسه ی قابل مشاپیشینیان انسان از هفت میدرمان سرطان با امواج صوتانتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید باثرات فشار روحی شدیدشناخت حقیقت یا آرزوهای گچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن ضد آلزایمرخطا در محاسبات چیزی کاملپرسش و چستجو همیشه باقی ادرگیری مغز در بیماری کویانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع اختلالات حرکتی در انسانشاهکار قرنفاصله ی همیشگی تصویر سازچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر تغذیه بر سلامت روااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیجامعه ی آسمانیمنشاء کوانتومی هوشیاری ادهن، بزرگترین سرمایهکنگره بین المللی سردرد دآیندهذهن هوشیار در پس ماده ی مزبان و شناخت حقیقت قسمت دايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرتنها مانع در زندگی موارد ارتباط چاقی و کاهش قدرت بشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکفساد اقتصادی سیتماتیک درنخستین تصویر از سیاهچالهبه هلال بنگرهوشیاری کوانتومیحقیقت افرادمیدان های مغناطیسی قابل دیدگاه نارسای دوگانه ی مکیهان خود را طراحی میکندآیا کیهان می تواند یک شبیرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب ایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلاتو دی ان ای خاص ميتوکندرياز مخالفت بشنواز نخستین همانند سازها تظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیقبل از آغازچراروياها را به یاد نمی آبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیحافظه و اطلاعات در کجاست ماپروتیلیندائما بخوانکتابخانهآیا دلفین ها میتوانند باروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از توهم بی خداییاز تکنیکی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینلا اکراه فی الدیننظریه تکامل در درمان بیمبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت چهل و هشتمحدودیت چقدر موثر استداروی سل سپتگلوئونآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانابزار بقا از نخستین همانچند جهانیتیروفیبان موثر در سکته ی از تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های من کسی در ناکسی دریافتم همراه سختی، اسانی هستبا خدا باشواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت بیست و چهمرکز حافظه کجاستدر هم تنیدگی کوانتومی و دگذر زمان کاملا وابسته به افراد آغاز حرکت خودشان ررژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهنوار مغز در فراموشی هاتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات تکاملی سر انسان منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعواکسن سرطانحس و ادراک- قسمت پنجاه و مسیر دشوار تکامل و ارتقاپوشاندن خود از نوردرمان ژنتیکی برای نوآوریامید نیکو داشته باش تا آنرساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مابزار بقای موجود زنده از سرگردانیچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر مشاهده بر واقعیت باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک پیشنهاد خوب برای آسان خودآگاهی و هوشیاريمعنی روزهپیشرفت های جدید علوم اعصدرمانهای بیماری پارکینساندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشنااثرات مفید قهوهشناخت درون، شناخت بیرون؛چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها نقشه ایجاد ابزار هوخطا در محاسبات چیزی کاملآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغز در بیماران مبانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استتلاشی برای درمان قطع نخااختلالات صحبت کردن در انشاهکار شش گوشفتون های زیستیچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر حرکات چشم بر امواج اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتجاودانگی مصنوعیمهندسی ژنتیک در حال تلاش دو ویژگی انتزاع و قدرت تجکنگره بین المللی سردرد دآینده ی انسان در فراتر ازذهن تو همیشه به چیزی اعتقزبان و شناخت حقیقت قسمت سايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساستنها در برابر جهانارتباط هوش ساختار مغز و ژشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکفشار و قدرتنخستین روبات های زنده ی جبه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیحقیقت اشیامیدان های کوانتومی خلادژا وو یا اشنا پنداریکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا گذشته، امروز وآینده رمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهانایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همتو در میانه ی جهان نیستی نقش پیش زمینه ها و اراده توقف؛ شکستاز نخستین همانند سازها تظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبقبل از انفجار بزرگچراروياها را به یاد نمی آبیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر حافظه و اطلاعات در کجاستماجرای جهل مقدسداروهای مصرفی در ام اسکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دست مصنوعی به زودی قاروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم تنهاییاز تکینگی تا مغز و از مغز عوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه تکامل در درمان بیمبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت چهل و دوممحدودیت های حافظه و حافظداروی ضد چاقیگمان میکنی جرمی کوچکی در آزمون تجربی، راهی برای رروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانچند جهانیتکنولوژی جدید که سلول هااز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل منابع انرژي پاک سرچشمه حهمراهی نوعی سردرد میگرنیبا طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت بیست و یکمرکز حافظه کجاستدر هر سوراخی سر نکنگذشته را دفن کنافراد بی دلیل دوستدار تو رژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهنوار مغز در تشخیص بیماری تکامل زباناز تکینگی تا مغز از مغز تتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن ضد اعتیادحس و ادراک- قسمت بیست و پمسئول صیانت از عقیده کیسپیموزایددرمان پوکی استخوانامید نجاترشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است ابزارهای پیشرفته ارتباط سربازان ما محققا غلبه می چیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر نگاه ناظر هوشیار باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک آلل ژنتیکی که از نئاندخودت را از اندیشه هایت حفمعادله ها فقط بخش خسته کنپیشرفت در عقل است یا ظواهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقاثرات مفید روزه داریشناسایی تاریخچه ی تکاملیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها ، مغز و ارادهخطای ادراک کارماآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغزی در سندرم کووانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیتلاشی تازه برای گشودن معاختلالات عضلانی ژنتیکشاید گوشی و چشمی، آماده شفروتنی و غرورچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر دوپامین و سروتونیناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهمجایی خالی نیستمهربانی، شرط موفقیتدو بیماری روانی خود بزرگ کنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن خود را مشغول هماهنگیزبان جانسوزای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهتنبیه چقدر موثر استارتباط پیوسته ی جهانششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکفضای قلب منبع نبوغ استنرمش های مفید برای درد زابه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستحقیقت تنها چیزی است که شامیدان بنیادین اطلاعاتدژاوو یا آشناپنداریکیست هیداتید مغزآیا پیدایش مغز از روی تصارمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چایا بیماری ام اس (مولتیپ