دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر عصاره تغلیظ شده گیاه کندر بر تشنج

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما

اثرات گیاه کندر بر تشنج

تشنج یکی از قدیمی ترین بیماریهای نورولوژیک انسان است . واژه اپی لپسی از لغت یونانیepilambanein’’ به معنی با شتاب و سرعت برداشتن و بلند کردن یا سریع حمله کردن است .

اپی لپسی پس از سکته مغزی ، یکی از شایعترین بیماری نورودژنراتیو است و بیش از پنجاه میلیون نفر را در سرتاسر جهان درگیر میکند و در این میان تشنج لوب تمپورال از شایعترین تشنجهای مقاوم به درمان است .

در مطالعه فعلی اثر عصاره گیاه کندر به نام alcoholic extract of Boswillia serrata (30, 60 and 120 mg/kg بر روی تشنج با دیازپام و فنی تویین که دو داروی مرسوم ضد تشنج است مقایسه میشود .

در این مطالعه تزریق داخل پریتوئن ماده تشنج زا در موشها ، انجام میشود و سپس اثرات تشنج زای این ماده با داروهای ضد تشنج دیازپام و فنی تویین خنثی میگردد و میزان خنثی شدن تشنج با این مواد با عصاره تغلیظ شده گیاه کندر مقایسه میگردد . تزریق عصاره تغلیظ شده کندر ، به میزان 60 تا 120 میلی گرم از این عصاره میزان تشنج را به طرز قابل توجهی از نظر بالینی کاهش میدهد .

مکانیسم احتمالی عصاره تغلیظ شده ، افزایش میزان گابا و نیتریک اکساید و XO در مغز است . . لینک کل مقاله

http://scholarsresearchlibrary.com/…/DPL-2012-4-4-1308-1326…

Epilepsy is one of the oldest neurological conditions known to humankind. The term epilepsy’’is derived from Greek word epilambanein’’, which means to seize upon’’ or to attack’’. In
this modern era, epilepsy is the most frequent neurodegenerative disease after stroke

. It affectsmore than 50 million people worldwide and the temporal lobe epilepsy is among the mostfrequent types of drug-resistant epilepsy. The aim of present investigation was to evaluate the
anticonvulsant activity of alcoholic extract of Boswillia serrata (30, 60 and 120 mg/kg) againstPentylenetetrazole (PTZ), Picrotoxin (PTX) and maximal electroshock (M.E.S.) induced convulsions in mice

. Diazepam and Phenytoin were used as referenceanticonvulsant drugs forcomparison. Intraperitoneal administration of PTZ ( 80mg/kg) and subcutaneous administrationof picrotoxin (3.5 mg/kg) resulted in tonic-clonic convulsion along with lethality in mice

دکتر سید سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زمان، اندک استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیساخت سلول عصبی حتی پس از گل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتعقل در جهان جدید، عجیب اسبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتیک و اختلال حرکتیفضا و ذهن بازنقص در تشخیص هیجانات عامداروی ضد چاقیانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرفتار مانند بردهجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزونیسومایداز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستعماد الدین نسیمی قربانی بعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل جریان همیشگی خلقتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنه ناامیدی بلکه ارتقادر هم تنیدگی مرزها و بی مانسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان دررنگین کمانترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدمهندسی بدنحقیقت انسانهوش در طبیعتزبان چهار حرفی حیات زمیناز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومسردرد میگرن در کودکانبیست تمرین ساده برای جلوگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهعجول نباشخدا تاس نمیریزدتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیتئوری تکامل در پیشگیری و قدرت ذهننوار مغز با توضیح دکتر فادر عید نوروز مراقب تصادف تشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهروبات کیاناختلال حرکتی مانند لرزش میگرن و پروتئین مرتبط با حافظه میتواند بزرگترین دهوشمندسازی زندان هازدودن نقص از هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسشناخت حقیقت یا آرزوهای گبابا زود بیاتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز اآرام باشتاثیر کلام در آیات کلام بلایو دوم دکتر سید سلمان فنور از عمق تاریکیدرمان آرتروز با ورزش موضتظاهری از ماده است که بیداین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودروش هایی برای جلوگیری از ارتقا و تکامل سنت آفرینش ما اکنون میدانیم فضا خالحس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمسلول های بنیادی منابع و اکمردرد با پوشیدن کفش مناشگفت نیست من عاشق تو باشمبحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میتنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گردو داروی جدید برای میاستآسانی موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استملاحظات بیهوشی قبل از جرنیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتغییرات تکاملی سر انسان همجوشی هسته ای، انرژِی بریسپریدونارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مسندرم کووید طولانیکودک ایرانی که هوش او از شبکه های مصنوعی مغز به دربخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیتو با همه چیز در پیوندیNVG 291مغز، همه ی واقعیت را نمیبدیدگاه نارسای دوگانه ی مافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیمنابع انرژی از نفت و گاز درک نیازمند شناخت خویش اجهان قابل مشاهده بخش کوچهوموارکتوس ها ممکن است دراه پیروزی در زندگی چیستاز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کسیلی محکم محیط زیست بر انکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشصبور باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسونتولید سلولهای جنسی از سلفیزیک هوشیارینقش هورمون زنانه استروژندانشمندان تغییر میدان مغام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت درختان چگونه بر تشکیل ابجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلسیستم تخلیه ی مغز بینشی نکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینضعیف و قویبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلوتوهم جسمفراموشی و مسیر روحانینقش روی و منیزیم در سلامتداروی جدید ALSامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمذهن چند جانبه نیازمند نگجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی زمزمه ات مانده در گوشماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخواص فلفل سبزبیماری وسواسساخت شبکه عصبی مصنوعی با گل زندگیمرگی وجود نداردعقل سالمبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پتیکاگرلور داروی ضد انعقافضای قلب منبع نبوغ استنقطه ی رسیدن به قلهداروی ضد چاقیانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرفتار وابسته به شکلجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی به شناسایی کازونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیعنصر اصلی تعیین واقعیتبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل داروینی هنوز در حاقانون مندی نقشه ژنتیکی منه به اعدامدر هم تنیدگی کوانتومیانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبرهبر حقیقیترس و آرمان هااثرات مفید قهوهمهربانی، شرط موفقیتحقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت 11زبان نیاز تکاملی استاز روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیسردرد میگرنی در کودکانبیش از نیمی از موارد انتقپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کمانتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونتئوری جدید، ویران کردن گقدرت شناختی انسان، محدودنوار مغز ترجمه رخدادهای درمان نگهدارنده ی اعتیادتشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیروح و آب حیاتاختلال خواب فرد را مستعد میگرن و خوابحافظه های کاذبهوشیاری و وجودسفر فقط مادی نیستاستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابشناخت درون، شناخت بیرون؛باد و موجتلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقغربال در زندگیدل به دریا بزنآرامش و دانشتاثیر کپسول نوروهرب بر نلازم است هیچ کاری نکنیدنور دروندرمان ام اس(مولتیپل اسکلتعویض دارو در تشنجهمه چیز در زمان مناسبروش هایی ساده برای کاهش اارتقا یا بازگشت به قبل ازما از اینجا نخواهیم رفتحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالسلول های بدن تو پیر نیستنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشگفت انگیز بودن کیهانبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دتنفس بدون اکسیژنمغز به تنهایی برای فرهنگ دو سوی واقعیتآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتممانتین یا آلزیکسا یا ابچیز جدید را بپذیردرمان سرگیجه بدون نیاز بتغذیه بر ژنها تاثیر داردهمدلی و هوش عاطفیریسدیپلام تنها داروی تایارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسسندرم گیلن باره به دنبال کودکان مهاجرشبکیه های مصنوعیبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آتو با باورهایت کنترل میشفقر داده ها در هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیم کشدیروز و امروزافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیممنابع انرژی از نفت و گاز درک و احساسجهان موازی و حجاب هاهورمون شیرساز یا پرولاکتراه انسان شدن، راه رفتن واز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشسینوریپا داروی ترکیبی ضدکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مصبر لازمه ی پیروزی استبرای اولین بار دانشمندانآلزایمرتولترودینفیزیک و هوشیارینقش ویتامین K در ترمیم اسدانشمندان روش هاي جدیدی امواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت درختان اشعار زمینجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهاسیستم تعادلی بدنکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودطلوع و حقیقتبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانتوهمات و شناخت حقیقتفراموشی آرماننقش روزه داری در سالم و جداروی جدید s3 در درمان ام انفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن هوشیار در پس ماده ی مجهش های بیماری زا، معمولذهن و زندگیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی زنان باهوش تراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبساخت شبکه عصبی با الفبای گلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هعقلانیت بدون تغییربررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احستیروفیبان موثر در سکته ی فضای خالی ای وجود نداردنقطه ای بود و دگر هیچ نبوداروی ضد تشنج با قابليت تانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرفتار اجتماعی انسان، حاصجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی تعاملیزیان غذاهای پرچرباز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنسخت ترین حصارخورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی اگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیعوامل موثر در پیدایش زبابعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل داروینی هنوز در حاقانون گذاری و تکاملنه به اعدامدر هم تنیدگی کوانتومی و پانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتروی و منیزیم در تقویت استترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریموفقیت هوش مصنوعی در امتحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت نهمزبان و کلمه حتی برای کساناز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دسردرد و علتهای آنبیشتر کمردردها نیازی به پل خواجو اصفهانمعجزه ی علمعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر تقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به قدرت عشقنوار مغز در فراموشی هادرمان نابینایان آیا ممکنتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیروح در جهانی دیگر استاختلال در شناسایی حروف و میگرن و روزه داریحافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری و افسردگیسفر نامه سفر به بم و جنوب استفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهشناسایی تاریخچه ی تکاملیباد غرور و سر پر از نخوت وتلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقمقالاتدلایلی که نشان میدهد ما بآرامش و سکونتاثیر کپسول نوروهرب بر تلبخند بزن شاید صبح فردا زنوروفیبروماتوزدرمان با سلول های بنیادیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمه چیز در زمان کنونی استروش استفاده از بالش طبیارتوکين تراپی روشی جديد ما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالسلول بنیادی و ای ال اسکنگره بین المللی سردرد دشگفت زده و حیران باشبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصتنها مانع در زندگی موارد مغز بیش از آنچه تصور میشودولت یا گروهکآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگمن و وجود توهمیچیزی منتظر شناخته شدندرمان سرگیجه بدون داروثبت و دستکار ی حافظههمراه سختی، اسانی هستریشه های مشترک همه ی موجوارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریسندرم پیریفورمیسکودکان میتوانند ناقل بی شباهت مغز و کیهانبخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتداتو باید نیکان را به دست بفلج نخاعی با الکترودهای مغزتان را در جوانی سیمکشدیسک گردنافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکمنابع انرژی از نفت و گاز درک کنیم ما همه یکی هستیمجهان ما میتواند به اندازهوش فوق العاده، هر فرد اسراه بی شکستاز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران سیناپس، شگفتی خلقتکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استصبر و واقعیتبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جوانانتومورها و التهاب مغزی عافیزیک آگاهینقش ژنتیک در درمان اختلادانشمندان روشی برای تبدیامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت درد و درسجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد، رسیدن به یک هدف نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختسیستم دفاعی بدن علیه مغز کرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگطلای سیاهبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهتوکل بر خدافرایند پیچیده ی خونرسانینقش رژیم غذایی بر رشد و اداروی جدید لنفوم و لوکمیانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن و شیمی بدنجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی زنجیرها را ما باید پاره کاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیمارساختن آیندهگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهعقیده ی بی عملبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودتکنولوژی های جدید و حالتقفس دور خود را بشکننقطه بی بازگشتداروی ضد تشنج با قابليت تانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرقیبی قدرتمند در برابر مجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در قضاوت های ازیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعسخت ترین کار، شناخت خود اخوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از سعوامل ایجاد لغت انسانی و تفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل داروینی هنوز در حاقانون جنگلنه بدبخت بلکه ناداندر هم تنیدگی کوانتومی و دانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً رویکردهای جدید ضایعات نخترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناموفقیت در تفکر استحقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت هفتمزبان و بیان نتیجه ساختمااز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقسردرد به دلیل مصرف زیاد مبا همه مهربان باشپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونعدم درکخدایا جز تو که را دارمتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمتا بحر یفعل ما یشاقسم به فقرنوار مغز در تشخیص بیماری درمان های اسرار آمیز در آتشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و میگرن سردردی ژنتیکی که بحافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری کوانتومیسفر به مریخ در 39 روزاستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندشناسایی زبان حیوانات با بار مغز بر دو استخوانتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیآرامش عقلتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار لحظات خوش با کودکاننورون هاي مصنوعی می تواندرمان تومورهای مغزی با اتعامل انسان با هوش مصنوعهمه چیز، ثبت می شودروش جدید تولید برقارتباط میکروب روده و پارما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلسلول بنیادی در درمان ایدکنگره بین المللی سردرد دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهتنها در برابر جهانمغز باستانی، هنوز نقش هادونپزیل در بیماران قلبی آشناپنداری چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بمن کسی در ناکسی دریافتم چیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان سرطان با امواج صوتثبت امواج الکتریکی در عصهمراهی میاستنی با برخی سریشه های مشترک حیاتارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن اسندرم پیریفورمیسکودکان گذشته به آینده فکشباهت مغز با کیهان مادیبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمتو برای خزیدن خلق نشده ایفلج بل، فلجی ترسناک که آنمغط یک گیرنده استدیستونی قابل درمانافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استمنابع انرژی از نفت و گاز درک احساسات و تفکرات دیگجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی می تواند بر احراه طولانی را به سلامت گذاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کسیگار عامل افزایش مرگ ومکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیصبر بسیار بایدبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار تومورهای نخاعیفیزیکدانان ماشینی برای تنقش گرمایش آب و هوا در همدانش، قفل ذهن را باز میکنامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت درد باسن و پا به دلیل کاهجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسکوت و نیستیکریستال هامداخله ی زیانبار انسانطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرخی بیماری های خاص که بدآیندهتوپیراماتفرایند تکامل و دشواری هانقش رژیم غذایی در رشد و اداروی جدید میاستنی گراویانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینتازه های اسکیزوفرنی(جنوتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن پر در برابر آگاهیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی فعال و مثبت روند آلاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کوساختن آینده، بهترین روش گمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستعلم و ادراک فقط مشاهده ی بزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وتکنولوژی و پیشرفتقفس ذهننقطه، وجود است یا فاصلهداروی ضد تشنج توپیراماتانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عترک امروزابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرقابتی بی هدف یا رقابتی هجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در کامپیوترهازیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردسختی ها رفتنی استخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب عواملی که برای ظهور لغت اتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل داروینی هنوز در حاقانون جنگلنه جنگ و نه خونریزیدر هر سوراخی سر نکناهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آرویا و واقعیتتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان مولکول ضد پیریحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت یازدهزبان و بیان، در سایه پیشراز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است سردرد تنشنبا هوش مصنوعی خودکار روبپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی تقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمتاول کف پا و حقیقتقضاوت ممنوعنوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان های بیماری آلزایمرتشخیص ایدزای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهمیگرن شدید قابل درمان اسحافظه و اطلاعات در کجاستهوشیاری سنتی یا هوشیاری سفر به درون سفری زیباکلوزاپین داروی ضد جنونشناسایی سلول های ایمنی ابار بزرگ ایستادن بر دو پاتمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی لرزش ناشی از اسیب به عصبنورون های ردیاب حافظهدرمان تشنجتعداد کلی ذهن ها در جهان همه ی سردردها بی خطر نیستروش صحبت کردن در حال تکامارتباط ماده و انرژیما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متسلول بنیادین از مخاط بینکنترل همجوشی هسته ای با هشگفتی های زنبور عسلبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استتنهاییمغز برای فراموشی بیشتر کدوچرخه در کاهش دردهای کمآشتی بهتر استتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بمن پر از تلخیمچیزی شبیه نور تو نیستدرمان ضایعات نخاعیجلو رفتن یا عقبگردهمراهی نوعی سردرد میگرنیریشه های اخلاقارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیسندرم پای بی قرارکودکان خود را مشابه خود تشباهت های ریشه ای چند بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمتو تغییر و تحولیفلج خوابنفرت، اسیب به خود استدژا وو یا اشنا پنداریاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنمنابع انرژی از نفت و گاز درک تصویر و زبان های مخلتجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی متصل با مغزرابطه تشنج و اوتیسماز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکنسیاهچاله هاکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دصد قدح، نفتاده بشکستبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زبانتومورهای ستون فقراتفال نیکونقش پیش زمینه ها و اراده دانش، یک انسان را ناسازگامید نجاتنگاهت را بلند کنتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت درد زانو همیشه نیاز به جرجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحسکوت، پر از صداکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانطوفان بیداریبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازتوانایی مغز و دیگر اجزای فرایند حذف برخی اجزای مغنقش زنجبیل در جلوگیری از داروی جدید کنترل قند خونانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک انیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن تو همیشه به چیزی اعتقجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص هندوانهبیماری الزایمرساختار فراکتال وجود و ذهگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجاعلم و روحبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردتکنولوژی جدید که سلول هاقفس را بشکننمیتوان با بیرون انداختنداروی ضد جنون در درمان تیانسولینچرا ماشین باید نتایج را پترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرموزی از نخستین تمدن بشرجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در تفکر خلاق ازیر فشار کووید چه باید کراز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختسختی در بلند شدن از روی صخوشبختی چیستبیندیشگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاعوارض ازدواج و بچه دار شدتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل زبانقانونمندی و محدودیت عالمنه روش تقویت مغزدر والنتاین کتاب بدید هماولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آرویا و کابوستسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گمولتیپل اسکلروز در زنان حقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی قسمت پنجمزبان و تکلم برخی بیماریهازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویاسردرد سکه ایبا هر چیزی که نفس می کشد مپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی باباتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولتابوهای ذهنیقطار پیشرفتنوار مغز، مفید و بی خطردرمان های بیماری اس ام ایتصویر خورشید یا خود خورشای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیروزه داری و التهاب زیانباختلالات حرکتی در انسانمیاستنی گراویس بدون آنتیحافظه ی ما انسان ها چرا مهوش، ژنتیکی است یا محیطیسفر تجهیزات ناسا به مریخ کلید نزدیک و نگاه تو بر فشهر زیرزمینی در ژاپن برابار سنین ابزار هوشمندی اتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟سوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتومآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بالرزش دست ها و گردن و سر ETنوروپلاستیسیتی چیستدرمان جدید ALSتعذیه ی ذهنهمه جا خیر بکارروشهای نو در درمان دیسک بارتباط متقابل با همه ی حیما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسهدف از تکامل مغزسلول عصبی شاهکار انطباق کنترل جاذبهشانس یا نتیجه ی تلاشبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هتنهایی رمز نوآوری استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دوچرخه سواری ورزشی سبک و آغاز فرایند دانستنتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هایمن بی من، بهتر یاد میگیرمنکاتی در مورد تشنجدرمانهای بیماری پارکینسجلوتر را دیدنهندسه ی پایه ایرژیم های غذایی و نقش مهم ارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستسندرم پس از ضربه به سرکودکان را برای راه آماده شباهت کیهان و مغزبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انساتو جهانی هستی که خودش را فلج خواب چیستنقاشی هایی با بوی گذشته یدژاوو یا آشناپنداریاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینمنابع انرژی از نفت و گاز درک حقیقت نردبان و مسیری جهان مشارکتیهوش مصنوعی و کشف زبان هایرادیوی مغز و تنظیم فرکاناز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشوسیاهچاله های فضایی منابعکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استصداقتبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح توهم فضای خالیفاکسیبتنقش پیشرفته ی سلول های بندائما بخوانامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دردهای سال گذشته فراموش جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21سکوت، در برابر گزافه گویکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایطوفان زیباییبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دتوانایی یک فرد، برای تغیفراتر از دیوارهای باورنقش زبان در سلطه و قدرت اداروی جدید آلزایمرداروی جدید آلزایمر تاییدانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن خود را مشغول هماهنگیجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی و داراییاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و ساختار شبکه های مغزی ثابگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، علم اپی ژنتیک دریچه ای بهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیتکنولوژی جدید که سلول هاقله برای دیدن نه برای به نمیتوان بر سیاه سیاه نوشدارویی خلط آورانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری در کجاست؟(قرمز و رازهای ارتباط غیر کجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزیرفون داروی ضد ام اساز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشسدسازی روش مناسب برای مقخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهعید نوروز مبارکتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل زبانقارچ بی مغز در خدمت موجودچه زیاد است بر من که در ایدر یک فراکتال هر نقطه مرکاولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکسرویا و خبر از آیندهتسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیممواد کوانتومی جدید، ممکنحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت چاسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استسردرد عروقی میگرنبا آتش، بازی نکن و بعد از پول و شادیمعرفت و شناختعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومتاثیر فکر بر سلامتقطره قطرهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت درمان های جدید ALSتصویر در هم تنیدگی کوانتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات صحبت کردن در انمیدان مغناطيسي زمین بشر حافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهسفر دشوار اکتشافکلید، در ناشناخته هاستشواهدی از نوع جدیدی از حاباربر دیگران نباشتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله آزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستلرزش عضله یا فاسیکولاسیونوروز مبارکدرمان جدید مولتیپل میلومتغییرهمیشه چیزی برای تنهایی دروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط چاقی و کاهش قدرت بما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاسلول عصبی، در محل خاص خودکندن ریشه ی خودشانس یا تلاشبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستتنبیه چقدر موثر استمغز بزرگ چالش است یا منفعدوپامین قابل حل در آبآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسمننژیتچگونه مولکول های دی ان ایدرماندگی به دلیل عادت کرجمجمه انسان های اولیههندسه ی رایج کیهانرژیم های غذایی و نقش مهم ارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسندرم جدایی مغزکوری گذرای ناشی از موبایشباهت زیاد بین سلول هاي عبدون پیر فلکپرکاری تیروئیدتو جدای از کیهان نیستیفلج دوطرفه عصب 6 چشمچقدر به چشم اعتماد کنیمدگرگونی های نژادی و تغییالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دمنابع انرژی از نفت و گاز درک دیگرانجهان معناهوش مصنوعی یا حماقت طبیعراز تغییراز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کنسیاهچاله ها، دارای پرتو کار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظصدای بم با فرکانس پایین، برای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان توهم فضای خالی یا توهم فضفاجعه ی جهل مقدسنقش آتش در رسیدن انسان بهدارچینامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دردی که سالهاست درمان نشجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیسکته مغزیکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن طولانی ترین شببرخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثتوازن مهمتر از فعالیت زیفرار در فرار از میزبان، دنقش زبان در سلطه و قدرت افرد موفقنقش سجده بر عملکرد مغزداروی جدید ای ال اسانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن خالی از شلوغی افکارجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتسادیسم یا لذت از آزار دادگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تعلم به ما کمک میکند تا موبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده تکینگیقله سقوطنمای موفقیتدارویی ضد بیش فعالی سیستانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالترازودونابزارهای دفاعی و بقای مومنبع خواب و رویارمز گشایی از اتصالات مغزجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزیرک ترین مردماز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استسرنوشتخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار اگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهعامل کلیدی در کنترل کارآتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملتکامل زبان انسان از پیشیقبل و بعد از حقیقتنه عدم مطلق بلکه عدم با قدر کمتر از چند ماه سوش جداولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استرویا بخشی حقیقی از زندگی تست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمموجود بی مغزی که می تواندحقیقت غیر قابل شناختهوش عاطفی قسمت دهمزبان و شناخت حقیقت قسمت ااسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستسرطان کمیت گراییبا تعمق در اسرار ابدیت و پول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملآب زندگی است قسمت سومتاثیر مشاهده بر واقعیت بلمس کوانتومینوار عصب و عضلهدرمان های جدید میگرنتصویر زیبا از سلولایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیمروزه داری سلول های بنیاداختلالات عضلانی ژنتیکمیدان های مغناطیسی قابل حافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسفرنامه سفر به بم و جنوب کلام و زبان، گنجینه ای بسشواهدی از دنیسوان(شبه نئبارداری بدون رحمتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماسایتهای دیگردنیا، هیچ استآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوالزوم گذر انسان از حدها و نوروز یا روز پایانیدرمان جدید میگرن با انتی تغییر الگوی رشد مغزی با زهمیشه چشمی مراقب و نگهباروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط هوش ساختار مغز و ژمانند کودکان باشیدحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تسلولهای ایمنی القا کنندهکندر در بیماریهای التهابشاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استتهدیدهای هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش رودورترین نقطه ی قابل مشاهآغاز مبهم آفرینشتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش امن، ما یا چی؟چگونه میتوان با قانون جندرها بسته نیستجنین مصنوعیهندسه بنیادینرژیم ضد التهابیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخسندرم دزدی ساب کلاوینکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیشباهت زیاد بین سلول هاي عبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسوتو دی ان ای خاص ميتوکندريفن آوری های جدید علیه شنانقش قهوه در سلامتیدانش قدرت استالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازمنابع انرژی از نفت و گاز درک درست از خود و هوشیاریجهان معکوسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراست دستی و چپ دستیاز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشسیاهچاله و تکینگی ابتدایکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانصرع و درمان های آنبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میختوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فارغ التحصیلان، فقیر و دنقش انتخاب از طرف محیط، نداروهای مصرفی در ام اسامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت درد، رمز موفقیتجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن سکته ی مغزی در جوانانکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودتوت زیاد بخوریدتوسعه هوش مصنوعی قادر اسفرد یا اندیشهنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید برای میاستنی انتقال ماده و انرژیچت جی پی تیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن سالمجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار سازگاری با محیط بین اجزاگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلعلم بدون توقفبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصاتکامل فردی یا اجتماعیقلب های سادهنمایش تک نفرهداستانها و مفاهیمی اشتباانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت ترازودونابعاد و نیازهای تکاملیمنتظر نمان چیزی نور را بهرمز پیشرفت تواضع است نه طجز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیزیست شناسی کل در جزء فراکاز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستسریع دویدن مهم نیستخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودعادت همیشه خوب نیستتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از تکامل ساختار رگهای مغزی قبل از آغازنهایت معرفت و شناخت درک عدر آرزوهایت مداومت داشتهاولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پرویا تخیل یا واقعیتتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاموجودات مقهور ژنها هستندحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش عاطفی قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت داسارت و پرخوریژن همه چیز نیستسرعت فکر کردن چگونه استبا خودت نجنگپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارماآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر نگاه ناظر هوشیار بلووفلوکساسیننوار عصب و عضلهدرمان های جدید در بیماری تصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیمروزهای بد باقی نمیمانداختراع جدید اینترنت کوانمیدان های کوانتومی خلاحافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب کلام، در تحولی شگفت آور بشیر و دوغ بادامبازگشایی مجدد مطب دکتر ستمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمددندان ها را مسواک بزنید تآزادی در چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فلزوم سازگاری قانون مجازانورالژیدرمان جدید کنترل مولتیپلتغییر خود یا تغییر دیگراهمیشه اطمینان تو بر خدا بروشی جدید در درمان قطع نخارتباط پیوسته ی جهانمانند آب باشحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیسلولهای بنیادی مصنوعی درکندر علیه سرطانشاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزتو یک معجزه ایمغز بزرگ و فعال یا مغز کوديدن با چشم بسته در خواب إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشمن، خود تو هستمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهجنگ هفتاد و دو ملت همه را هندسه در پایه ی همه ی واکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازسندرم سردرد به دلیل افت فکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستشجاعت و ترسبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهتو در میانه ی جهان نیستی فناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش مهاجرت در توسعه نسل ادانش محدود به ابعاد چهارالکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز درک عمیق در حیواناتجهان هوشمندهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرجزخوانی هایی که امروز باز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای سیاهچاله ی منفرد یا سیاهکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلضایعه ی شبکه لومبوساکرالبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شتوهم چیستفاصله ها در مکانیک کوانتنقش اتصالات بین سلولهای داروهای ام اسامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت درس گرفتن از شکست هاجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و گذر آن سریع استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سسال 2025 سال بین المللی علمکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستطیف انسفالیت، گیلن باره برخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استآیا ممکن است موش کور بی متوسعه برخی شغل ها با هوش فرد حساس از نظر عاطفی و بنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید برای کاهش وزنانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهت را روی چیزهای مفید متجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی در سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیستم با شعار قانون بدترین گوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گعلم در حال توسعهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکامل مادی تا ابزار هوشمقلب و عقلچند نرمش مفید برای کمردردخالت در ساختار ژنهاانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا واتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانمنتظر نتیجه ی کارهایت بارمز امید، بی نیازی از مردجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزیست شناسی باور حقیقت یا از تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی سریعترین کامپیوتر موجودخانواده پایداربیوگرافیگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجعادت کن از بالا نگاه کنیتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باتکامل شناخت انسان با کشفقبل از انفجار بزرگنهایت در بی نهایتدر آسمان هدیه های نادیدناولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو رویا حقی از طرف خداتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهامورد نادر همپوشانی دو بیحقایق ممکن و غیر ممکنهوش عاطفی قسمت سومزبان و شناخت حقیقت قسمت ساساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی سطح آگاهی، رخدادهای زندگبا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعصب حقوق نورولووخطای حسآتاکسیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر لوب فرونتال یا پیشانی مغنوار عصب و عضلهدرمان های جدید سرطانتصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمروزهای سختادامه بحث تکامل چشممیدان بنیادین اطلاعاتحباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استسفرنامه سفر به بم و جنوب کلرال هیدرات برای خوابانشیشه ی بازالتی و سیلیکونبازگشت از آثار به سوی خداتمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طده روش موفقیتآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندراللزوم سازگاری قانون مجازانورالژی تریژمینالدرمان جدید ام استغییر دیگران یا تغییر خوهمیشه به آنچه داری، خوشنروشی جدید در درمان نابینارتباط انسانی، محدود به ماه رجبحس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر سلام تا روشناییکو کیو تن coQ10شاید گوشی و چشمی، آماده شبحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمتو یک جهان در مغز خودت هسمغز بزرگترین مصرف کننده دی متیل فومارات(زادیوا)(افت فشار خون ناگهانی در وتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرون قفس یا بیرون از آنجنگ و تصور از جنگهندسه زبانِ زمان استرژیم غذایی سالم و ضد التهاز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازسوی ما آید نداها را صداکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا شرکت نورالینک ویدیویی ازبر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهتوقف؛ شکستفواید روزه داری متناوبنقش میدان مغناطیسی زمین دانش بی نهایتالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز درگیری قلب در بیماری ویرجهان هوشیارهوش مصنوعی الفاگورحم مصنوعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بسیاهچاله ی تولید کنندهکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلضایعه ی عروقی مخچهبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم توهم و خیالفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش تیروئید در تکامل مغزداروهای تغییر دهنده ی سیامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دست و پا زدن در سایه؟جهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و صبراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیسال سیزده ماههکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استطبیعت موجی جهانبرخی سيناپسها طی تکامل و برداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمتوصیه های سازمان بهداشت فردا را نمیدانیمنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید برای ای ال اسانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیستم، بی پاسخ نیستگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قماعلم راهی برای اندیشیدن ابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهتکامل مداومقلب یا مغزچند جهانیدر موج، راز خلقت نهفته اسانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تراشه ها روی مغزابعاد بالاترمنتظر زمان ایده آل نشورمز بقای جهش ژنتیکیجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزیست، مرز افق رویداد هستاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان سرکه انگبین عسلی مفید برخاویار گیاهیبیوگرافیگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدعادت کن خوب حرف بزنیتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل، نتیجه ی برنامه ریقبرستان ها با بوی شجاعتنهادینه سازی فرهنگ اختلادر آستانه ی موج پنجم کوویاولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پرویاها از مغز است یا ناخواحساس گذر سریعتر زمانموسیقی نوحل مشکلهوش عاطفی قسمت ششمزبان جانسوزاستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقسعی کن به حدی محدود نشویبا طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدمغز مانند تلفن استعصب سیاتیکخطر آلودگی هواآتاکسی فریدریشتاثیر نگاه انسان بر رفتالوتیراستامنوار عصب و عضلهدرمان های رایج ام استصور ما ازمشکلات و واقعیایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعروزهای سخت میگذرداداراوون تنها داروی تاییمیدازولام در درمان تشنج حباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به سفرنامه سفر به بم و جنوب کم کردن کالری روشی سودمنشکل های متفاوت پروتئین هبازگشت به ریشه های تکاملتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طدهن، بزرگترین سرمایهآزار حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینلزوم عدم وابستگی به گوگل نوزاد ناشنوای متولد شده،درمان جدید ای ال اس، توفرتغییر دادن ژنها آیا روزی همیشه داناتر از ما وجود دروشی جدید در درمان سکته مارتباط از بالا به پایین مماهیچه ی صبرحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به سلاح و راهزنیکوچ از محیط نامناسبشاید درست نباشدبحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خوردتو کجای جهانیمغز حریص برای خون، کلید تدین اجباریافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر منابع انرژی از نفت و گاز درون و بیرون، جدای از هم جنگ داده هاهندسه، نمایشی از حقیقترژیم غذایی ضد التهابیاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکیست هیداتید مغزماست مالیشربت رب اناربرلیتیونپرسشتولید مولکول جدید توسط هفواید روزه داری متناوبنقش محیط زندگی و مهاجرت ددانشمندان موفق به بازگردالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز درگیری مغز در بیماری کویجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی اکنون می توانرحم مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمسیاهچاله، سیاه خالص یا پکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فضایعات در عصب زیر زبانیبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توهم وجودفتون های زیستینقش حفاظتی مولکول جدید دداروهای ضد بیماری ام اس وامیدواریچالش کمبود اندام برای پیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دست کردن در گوشجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آنسانسور از روی قصد بسیاری کشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستطبیعت بر اساس هماهنگیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانطعمه ی شبکه های ارتباط اجبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده توصیه های غیر دارویی در سفرزندان زمان خودنقش غذاها در کاهش دردهای داروی جدید برای دیابتانحراف و حقیقتنجات در راستگوییتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذره ی معین یا ابری از الکجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیستون فقرات انسان دو پا جلگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقاعلم ساختن برج های چرخانبسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اختکامل چشمقلب دروازه ی ارتباطچند جهانیدر میان تاریکی و روشناییانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفمنحنی که ارتباط بین معرفرمز جهانحفره در مغزهوش مصنوعی، کیفیت فریب مزاویه نگاه ها یکسان نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندسرگیجه از شایعترین اختلاخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی دگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارعادت کردن به نعمتتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکثیر سلول در برابر توقف قدم زدن و حرکت دید را تغیچهار میلیارد سال تکامل بدر برابر حقایق جدیداولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر بررویاهای پر رمز و حیرتی دراحساسات کاذبموسیقی هنر مایع استحلقه های اسرارآمیزهوش عاطفی بیشتر در زنانزبان ریشه هایی شناختی اساستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمرشلیک فراموشیبالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر نگاه انسان بر رفتالوزالمعده(پانکراس)مصنوعنوار عصب و عضله مهم در تشدرمان های علامتی در ام استصور از زمان و مکانایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو روش مقابله مغز با محدودیادب برخورد با دیگرانمکان زمان یا حافظه زمانحد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیسفری به آغاز کیهانکمی زاویه ی دیدت را عوض کشکل پنجم مادهبازخورد یا فیدبکتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان المقاومت به عوارض فشار خون نوسانات کوانتومی منبع مادرمان جدید سرطانتغییر زودتر اتصالات مغزیهمیشه راهی هستريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط بین هوش طبیعی و هوماپروتیلینحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودسلسله مباحث هوش مصنوعیکوچک شدن مغز از نئاندرتاشایسته نیست در جیب خود قربحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به تو کز محنت دیگران بی غمیمغز در تنهایی آسیب میبیندین، اجباری نیستافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد منابع انرژی از منابع نهفدرون آشفته ی تو و ظاهر خنجنبه های موجی واقعیتهنر فراموشیرژیم غذایی ضد درداز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیشربت ضد خلطبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی اتولید مثل فقط با یک مادر فواید زیاد دوچرخه سوارینقش مرکز تنفس سلولی در بیدانشمندان نورون مصنوعی سالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنابع بی نهایت انرژی در ددرگیری مغز در بیماران مبجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک های برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهسیاره ی ابلهانکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهضرورت زدودن افکاربرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران راتوهم وجودفروتنی معرفتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروهای ضد تشنج با توضیح امیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دست آسمانجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسسانسور بر بسیاری از حقایکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشظهور امواج مغزی در مغز مصبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هتوصیه هایی در مصرف ماهیفرضیه ای جدید توضیح میدهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی جدید ضد فشار خوناندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذرات کوانتومی زیر اتمی قجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی سلول در بدن، جدای ااز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محستارگانی قبل از آغاز کیهگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسعلایم کمبود ویتامین E را بشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آتکامل و ارتقای نگاه تا عمقلب روباتیکچند جهانی و علمدر مانهای کمر دردانسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینمنشأ اطلاعات و آموخته ها رمز جهان خاصیت فراکتالحق انتخابهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزاوسکا درمان گوشراز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانسرگردانیخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاعادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتأثیر نیکوتین سیگار بر مقدرت مردمچهار ساعت پس از کشتار خوکدر جراحی کمر عجله نکنیدتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ رویای شفافاخلاق و علوم اعصابمیلر فیشر نوعی نادر از گیحمله ویروس کرونا به مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان شناسی مدرن در سطح سلاستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوشلیک فراموشیبالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیغم بی پایانخطر را بپذیرآتش منبع انرژیتاثیر هوش مصنوعی بر مغزلیروپریم داروی ترکیبی ضدنوار عصب و عضله برای تاییدرمان ژنتیکی برای نوآوریتصاویر زیبای رعد و برقایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث روش های صرفه جویی در ایجاادراک ما درک ارتعاشی است مکانیک کوانتومی بی معنی حریص نباشاصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسقوط درون جاذبه ای خاص، چکمالگرایی دشمن پیشرفتشکرگزار هر چیزی باش که دابازسازي مغز و نخاع چالشی تمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شددو بیماری روانی خود بزرگ آسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیمقایسه رقابت و همکارینوشیدن چای برای مغز مفید درمان جدید سرطانتغییر عمودی سر انسان از پهمیشه عسل با موم بخوریمریه زغالیارتباط شگفت مغز انسان و فماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خودسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکوچکی قلبشادی، پاداش انجام وظیفهبحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز را از روی امواج بشناسدیوار همه اش توهم بودافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسمنابع انرژی از نفت و گاز دروغ نگو به خصوص به خودتجنسیت و تفاوت های بیناییهنر حفظ گرهراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاورسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکپسول ژری لاکتماشین دانششش مرحله تکامل چشمبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدودتولید مثل اولین ربات های فیلم کوتاه هیروشیما از هنقش نگاه از پایین یا نگاهدانشمندان یک فرضیه رادیکالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنابع جدید انرژیدرگیری مغزی در سندرم کووجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های برساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهسیاره ابلهانکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کاضرب المثل یونانیبرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزتوهم بی خداییفروتنی و غرورنقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی فامپیریدین یا نورلامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دست بالای دستجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسسانسور ذهنساهچاله ها تبخیر نمیشودکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلظرف باید پر شود چه با چرک بررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعتوضیحی ساده در مورد هوش مفساد اقتصادی سیتماتیک درنقشه های مغزی جدید با جزیداروی جدید ضد میگرناندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذرات کوانتومی زیر اتمی قجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دخود جسم و یا تصویربیماری دویکسخن نیکو مانند درخت نیکوگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدعلایم کمبود ویتامین E را بشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آتکامل و ریشه ی مشترک خلقتقلب را نشکنچند روش ساده برای موفقیتدر محل کار ارزش خودت را بانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدمنشاء کوانتومی هوشیاری احقیقت قربانی نزاع بین بی هوش احساسیزبان فرایند تکاملی برای از تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توسربازان ما محققا غلبه می بیداری معنوی یعنی دوستی گربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهعادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاقدرت و شناخت حقیقتنون و القلمدر درمان بیماری مولتیپل تشنج چیستاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانروان سالماخلاق پایه تکامل و فرهنگمیهمانهای ناخوانده عامل حمایت از طبیعتهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان شناسی نوین نیازمند استفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهشنا در ابهای گرم جنوب نیاباهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر غم بی پایانخطرات هوش مصنوعیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر ویتامین دی بر بیمالیس دگرامفتامین یا ویاسنوار عصب و عضله تعیین محلدرمان کارتی سل و تومور مغتصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیروش های عملی برای رفع کمرادراک، فراتر از آنچه معممکانیزمهای دفاعی در برابحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز سقوط زیگزاگی یا ناگهانیکمردردشکست حتمیباغچه ی منتمرکز بر امروزپیراستاممغز ایندگان چگونه استدو بار در هفته ماهی مصرف آسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز مقابله ی منطقی با اعتراضنوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان دارویی سرطان رحم بتغییرات منطقه بویایی مغزهمیشه، آنطور نیست که هستریواستیگمینارتباط شگفت انگیز مغز انماجرای عجیب گالیلههز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی موردسم زنبور ، کلیدی برای وارکوچکترین چیز یک معجزه اسشب سیاه سحر شودبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیتو آرامش و صلحیمغز زنان جوانتر از مغز مردیوار، از ابتدا توهم بودافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توستاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسمنابع انرژی از نفت و گاز دریا آرام نخواهد شد کشتی جنسیت و تفاوت های بیناییهنر دانستنراه نجاتاز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگرسوخت هیدروژنی پاککامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدششمین کنگره بین المللی سبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفستولید یا دریافت علمفیلمی بسیار جالب از تغیینقش نظام غذایی در تکامل مدانشمندان ژنی از مغز انسالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمناطق خاص زبان در مغزدرگیری مغزی در سندرم کووجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های برستگاری محدود به یک راه ناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابسیاره ابلهانکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیضربه مغزی در تصادف رانندبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز ختوهم تنهاییفرگشت و تکامل تصادفی محض نقش داروهاي مختلف معروف داروی لیراگلوتیدامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دستورالعمل مرکز کنترل بیجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و سایه ی هوشیاریکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شظرفیت مغز چقدر استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیتوضیحات دکتر فاطمی در موفشار و قدرتنقشه با واقعیت متفاوت اسداروی جدید ضد الزایمراندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمذرات کوانتومی زیر اتمی قجاذبههوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی، مراتب هوشیاری استاز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیسخن و سکوتگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیعلائم عصبی آلزایمر، با ابعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل ابزار هوش ، راه پر قوی تر باشچندین ماده غذایی که مانندر چه مرحله ای از خواب ، رانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترمهمان ناخواندهحقیقت آنطور نیست که به نظهوش احساسیزبان متغیراز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امسربرولایزینبیداری و خواب کدام بهتر اگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و عارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین اتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی تأثیر شیرینی های حاوی لوقدرت کنترل خودنوآوری ای شگفت انگیز داندر دعواها چه میکنی؟تشنج و حرکات شبه تشنجی قااوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سروبات ها قول میدهنداختلا ل در خود عضلهمیوپاتی و نوار عصب و عضلهحوادث روزگار از جمله ویرهوش عاطفی رمز آزادگیزبان، نشان دهنده ی سخنگو استفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وشناخت ناشناختهباور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبرآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر ویروس کرونا بر مغز لا اکراه فی الدیننوار عصب و عضله در مطب دکدرمان پوکی استخوانتضادهای علمیاین اندوه چیستهمه چیز موج استروش هایی برای مقابله با اادغام میان گونه های مختلما انسانها چه اندازه نزدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچسلول های مغزی عامل پارکیکمردرد ناشی از تنگی کاناشکستن مرز دور مغزبترس از اینکه کسی، به درگتمساح حد واسط میان مغز کومغز ابزار بقای برتر مادیدو برابر شدن خطر مرگ و میآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپمقابله با کرونا با علم اسنیوالیندرمان زخم دیابتی با تکنوتغییرات مغز پس از 40 سالگیهمکاری یا رقابتریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت انگیز مغز انماده ی تاریکهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی سماگلوتید داروی کاهش دهنکووید نوزده و خطر بیماری شبیه سازی میلیون ها جهان بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیتو افق رویداد جهان هستیمغزهای کوچک بی احساسدید تو همیشه محدود به مقدافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانمنابع انرژی از نفت و گاز دریای خداجهل مقدسهنر رها شدن از وابستگیراه های جدید برای قضاوت راز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدندسودمندی موجودات ابزی بر کاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکشعار و عملبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیدتولید پاک و فراوان انرژیفیروز نادرینقش نظریه تکامل در شناسادانشمندان پاسخ کوانتومی ام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمناطق خاصی از مغز در جستجدرگیری اعصاب به علت میتوجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک های برشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی سیب یکسان و دیدگاه های متکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهضررهای مصرف شکر و قند بر برخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در دتوهم جداییفراموش کارها باهوش تر هسنقش درختان در تکاملداروی کنترل چربی خونامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دغدغه نتیجه ی نادانی استجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان طلایی سکته ی مغزی رااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توواکسن آلزایمرخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصسایه را اصالت دادن، جز فرگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیعقل مجادله گربررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نتیوتیکسن داروی ضد جنونفشار روحی، همیشه بد نیست نقص های سیستمی ایمنیداروی سل سپتاندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرفلکس وتری با توضیح دکتر جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندان ذهنیاز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکسخن پاک و ثابتگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلعلت خواب آلودگی بعد از خوبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه تکامل تکنولوژیقیچی ژنتیکیچندجهانیدر ناامیدی بسی امید استانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینرنگ کردن، حقیقت نیستترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رمهندسی ژنتیک در حال تلاش حقیقت افرادهوش بشری تهدید برای بشریزبان مشترک ژنتیکی موجودااز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده سردرد میگرنبیرون اصل است یا درونگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم بتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکتئوری تکامل امروز در درمقدرت انسان در نگاه به ابعنوار مغز مشاهده ی غیر مستدر سال حدود 7 میلیون نفر تشنج به صورت اختلال رفتاايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان روبات های ریز در درمان بیاختلاف خانوادگی را حل کنمیوتونیک دیستروفیحکمت الهی در پس همه چیزهوشمندی کیهانزبان، وسیله شناسایی محیطاستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندشناخت و معرفت، و نقش آن دباید از انسان ترسیدتلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر ژنها بر اختلالات خلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نوبت کودکاندرمان پوکی استخوانتظاهر خوابیده ی مادهاین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزروش هایی برای کم کردن اضطادغام دو حیطه علوم مغز و ما انسانها چه اندازه نزدحس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نترسلول های بنیادیکمردرد و علل آنشکستگی لگن یا سکته ی مغزیبحتی علمی درباره تمایل بتنفس هوازی و میتوکندریمغز ابزار برتر بقادو برابر شدن خطر مرگ و میآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تملاحظه های اخلاقی دربارهنیکولا تسلادرمان ساده ی روماتیسمتغییرات آب و هوایی که به همانند سازی در انسانریتوکسیمابارتباط غیرکلامی بین انساماده ی خالیهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازسندرم میلر فیشرکودک هشت ساله لازم است آدشبیه سازی سیستم های کوانبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو انسانی و انسان، شایستALS نگاهی کامل بر بیماری ومغز، فقط گیرندهدیدن خدا در همه چیزافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برامنابع انرژی از نفت و گاز درک فرد دیگر و رفتارهای اجهان فراکتالهنر، پر کردن است نه فحش دراه های جدید برای قضاوت راز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهترسی و سه پل اصفهانکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفاصبور باشبرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کروناتولید اندام با چاپ سه بعدفیزیک مولکولها و ذرات در نقش هورمون های تیروئید ددانشمندان اولین سلول مصنام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنبع نور واقعی و ثابت، حقدرب بسته با غیر خود باز مجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستسیر آفرینش از روح تا مغز کتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافضررهای شکر بر سلامت مغزبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زندتوهم جدایی و توهم علمفراموشی همیشه هم بد نیستنقش ذهن و شناخت در حوادث داروی تشنجی دربارداریاما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ذهن ما از در هم شکستن منبجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان، واقعی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز ت