دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر عصاره تغلیظ شده گیاه کندر بر تشنج

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما

اثرات گیاه کندر بر تشنج

تشنج یکی از قدیمی ترین بیماریهای نورولوژیک انسان است . واژه اپی لپسی از لغت یونانیepilambanein’’ به معنی با شتاب و سرعت برداشتن و بلند کردن یا سریع حمله کردن است .

اپی لپسی پس از سکته مغزی ، یکی از شایعترین بیماری نورودژنراتیو است و بیش از پنجاه میلیون نفر را در سرتاسر جهان درگیر میکند و در این میان تشنج لوب تمپورال از شایعترین تشنجهای مقاوم به درمان است .

در مطالعه فعلی اثر عصاره گیاه کندر به نام alcoholic extract of Boswillia serrata (30, 60 and 120 mg/kg بر روی تشنج با دیازپام و فنی تویین که دو داروی مرسوم ضد تشنج است مقایسه میشود .

در این مطالعه تزریق داخل پریتوئن ماده تشنج زا در موشها ، انجام میشود و سپس اثرات تشنج زای این ماده با داروهای ضد تشنج دیازپام و فنی تویین خنثی میگردد و میزان خنثی شدن تشنج با این مواد با عصاره تغلیظ شده گیاه کندر مقایسه میگردد . تزریق عصاره تغلیظ شده کندر ، به میزان 60 تا 120 میلی گرم از این عصاره میزان تشنج را به طرز قابل توجهی از نظر بالینی کاهش میدهد .

مکانیسم احتمالی عصاره تغلیظ شده ، افزایش میزان گابا و نیتریک اکساید و XO در مغز است . . لینک کل مقاله

http://scholarsresearchlibrary.com/…/DPL-2012-4-4-1308-1326…

Epilepsy is one of the oldest neurological conditions known to humankind. The term epilepsy’’is derived from Greek word epilambanein’’, which means to seize upon’’ or to attack’’. In
this modern era, epilepsy is the most frequent neurodegenerative disease after stroke

. It affectsmore than 50 million people worldwide and the temporal lobe epilepsy is among the mostfrequent types of drug-resistant epilepsy. The aim of present investigation was to evaluate the
anticonvulsant activity of alcoholic extract of Boswillia serrata (30, 60 and 120 mg/kg) againstPentylenetetrazole (PTZ), Picrotoxin (PTX) and maximal electroshock (M.E.S.) induced convulsions in mice

. Diazepam and Phenytoin were used as referenceanticonvulsant drugs forcomparison. Intraperitoneal administration of PTZ ( 80mg/kg) and subcutaneous administrationof picrotoxin (3.5 mg/kg) resulted in tonic-clonic convulsion along with lethality in mice

دکتر سید سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان مغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپندارینقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییناتوانی از درمان برخی ویارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستفیزیکدانان ماشینی برای تهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با محل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان افزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرننورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس ناتوانی در شناسایی چهره ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال آیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از اولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی نقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودینخاع ما تا پایین ستون فقراز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بفراموش کارها باهوش تر هسفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب موجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوومغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدینقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی نوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجانخستین تصویر از سیاهچالهاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی زندگی هوشمند در خارج از زفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشممغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به ارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش انرمش های مفید در سرگیجهاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلامخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی امیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ونقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامنرمشهای مهم برای تقویت عاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمامغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر مغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلینقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواچرا حیوانات سخن نمی گویناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر مکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکینقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام نقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربراننقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرننقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز و از مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت البخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مومغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را مغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتباچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی امشکلات نخاعیورزش و میگرنآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را مغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب نقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز ماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خومغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافنگاهی بر قدرت بینایی دراارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب ممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنمعنی روزهورزش در کمر دردإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پندارینقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین اگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای اختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بینگاهی بر توانایی اجزاي بارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگی