دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برای خودآگاه بودن تو باید بازخورد داشته باشی

برای خودآگاه بودن، تو باید بازخورد داشته باشی.
هوشیاری، بازخورد بین جهان بیرونی و جهان درونی است. این برای همه چیز، اساسی است. پس همه چیز، هوشیار است.
In order to be self-aware, you have to have feedback. Consciousness is a feedback between the external world and the internal world. That’s fundamental to ALL things. So then ALL things are conscious.نسیم هرمیان
https://www.resonancescience.org/?fbclid=IwAR0rH5FMyOoGX7GyEO91rdUQrq7Uip2rwBXqi51jHCuSE31aGig_lWr7DVU

https://www.facebook.com/TheResonanceProject/

توصیه می شود به سلسله مباحث حس و ادراک و سلسله مباحثمنبع هوشیاری کجاست؟ به خصوص منبع هوشیاری در کجاست؟ قسمت هشتمدر کانال تلگرام دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حق انتخاببزرگترین درد از درون است دنیای شگفت انگیز کوانتومپیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیمادرک و احساسنقش غذاها و موجودات دريازمان چیستمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استاز تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانهوش عاطفی بیشتر در زنانعدم درکبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسحمایت از طبیعتتفاوت ها را به رسمیت بشنادوپامین قابل حل در آبپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیفلج بل، فلجی ترسناک که آنتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیدرختان اشعار زمینچند نرمش مفید برای کمردرزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های هیچ اندر هیچسوالات پزشکیبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبحس متفاوتتلاش های جدید در درمان فردانش بی نهایتآلزایمرمشکلات نخاعیفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟ذهن تو همیشه به چیزی اعتقچهار میلیارد سال تکامل بزاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشوداز تکامل تا مغز، از مغز تشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان هزاران سال چشم های بینا وباد و موجکپسول ژری لاکتحس و ادراک قسمت چهارمتمرکز بر امروزداروهای ضد بیماری ام اس وآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پارمز پیشرفت تواضع است نه طنور درونزبان ریشه هایی شناختی اسمنحنی که ارتباط بین معرفاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستاستفاده از هوش مصنوعی در شانس یا تلاشجلوتر را دیدنویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت بیست و دوتو آرامش و صلحیداروی سل سپتآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟قلب را نشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیرویای شفافنکاتی در مورد تشنجسقوط درون جاذبه ای خاص، چمیهمانهای ناخوانده عامل اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احاصل، روان و نفس استشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیحس و ادراک- قسمت شصت و چهتولید اندام با چاپ سه بعددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعقدرت کنترل خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستروش هایی ساده برای کاهش انگاه مادی غیر علمی استسندرم کووید طولانیما از اینجا نخواهیم رفتارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقاواکسن سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای خودروهای هیدروژنیتوهم جدایی و توهم علمدرمان های بیماری آلزایمرآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیلحظات خوش با کودکاناکوییفلکسریشه های مشترک حیاتچالش هوشیاری و اینکه چرا سیگار عامل افزایش مرگ ومماست مالیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصبه بالا بر ستارگان نگاه کجوسازی مدرنبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی درمان جدید سرطانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای رابطه تشنج و اوتیسممننژیتابداع دی ان ای بزرگترین داز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسومدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعلائم عصبی آلزایمر، با ابی ذهن و بی روحبی سوادی در قرن 21حقیقت قربانی نزاع بین بی بسیاری از مجرمان، خودشاندنیایی پر از سیاهچاله پیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزدرک کنیم ما همه یکی هستیمنقش غذاها و موجودات دريازمان و مکان، ابعاد کیهان منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تستم با شعار قانون بدترین ترازودونهوش عاطفی در زنان بیشتر اعدالت برای من یا برای همهبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بحوادث روزگار از جمله ویرتفاوت های بین زن و مرد فقدورترین نقطه ی قابل مشاهپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردفلج خوابتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با هماندرد و درسچند جهانیزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل هیچگاه از فشار و شکست نترپیامهای کاربرانبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس چشایی و بویاییتلاش های جدید در درمان سردانشمندان موفق به بازگردآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استذهن خود را مشغول هماهنگیچهار ساعت پس از کشتار خوکزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسباز تکامل تا مغز، از مغز تشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگحس و ادراک قسمت نوزدهمتمساح حد واسط میان مغز کوداروی فامپیریدین یا نورلآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیفردا را نمیدانیمتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودرمز بقای جهش ژنتیکینوروفیبروماتوززبان شناسی مدرن در سطح سلمنشأ اطلاعات و آموخته ها احیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی ساستفاده از انرژی خلاشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهحس و ادراک قسمت بیست و سوتو افق رویداد جهان هستیداروی ضد چاقیآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی اقوی تر باشتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شروان سالمچگونه مولکول های دی ان ایسلول های مغزی عامل پارکیمیوتونیک دیستروفیادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاصلاح خطا با رفتن بر مسیرشجاعت و ترسجهان معناوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایحساسیت روانی متفاوتتولید سلولهای جنسی از سلدر هم تنیدگی کوانتومیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی روش جدید تولید برقنگاه محدود و تک جانبه، مشسندرم گیلن باره به دنبال ما اشیا را آنطور که هستندارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتواکسن ضد اعتیادبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای خورشید مصنوعیتوهم جسمدرمان های جدید میگرنآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل الرزش ناشی از اسیب به عصباکسی توسین و تکامل پیش ارژیم های غذایی و نقش مهم چالش کمبود اندام برای پیسیاهچاله هاماست مالی با هوش انسانیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک به بالاتر از ماده بیندیشجامعه ی آسمانیبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی خدایی که ساخته ی ذهن بشر پول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتدرمان جدید سرطانآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریسکته مغزیتازه های درمان ام اسمدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی ساخته هوش طبیعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعماد الدین نسیمی قربانی بی شرمیژن همه چیز نیستحقیقت آنطور نیست که به نظبسیاری از بیماری های جدیدنیا، هیچ استپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقدرک احساسات و تفکرات دیگنقش غذاها و موجودات دريازمان و گذر آن سریع استمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تستم، بی پاسخ نیستترازودونهوش عاطفی در زنان بیشتر اعسل طبیعی موثر در کنترل ببیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانحکمت الهی در پس همه چیزتفاوت های تکاملی در مغز وديدن با چشم بسته در خواب پروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهفلج خواب چیستتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چدرد باسن و پا به دلیل کاهچند جهانیزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزهیپرپاراتیروئیدیسمسایتهای دیگربیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبحس و ادراک (قسمت اول )تلاش های جدید شرکت نورالدانشمندان نورون مصنوعی سآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از سفتون های زیستیتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندذهن سالمنون و القلمزبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استاز تکامل تا مغز، از مغز تشناسایی سلول های ایمنی اتغییرهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت هفتمتنفس هوازی و میتوکندریداروی لیراگلوتیدآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختفرزندان زمان خودتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزرمز جهاننورون هاي مصنوعی می توانزبان شناسی نوین نیازمند منشاء کوانتومی هوشیاری ااحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیاستفاده از سلول های بنیاشاهکار شش گوشجنین مصنوعیویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت بیستمتو انسانی و انسان، شایستداروی ضد چاقیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماقیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدروبات ها قول میدهندچگونه میتوان با قانون جنسلول های بنیادیمیگرن و پروتئین مرتبط با ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاصول انجام برخی نرمش ها دشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندواکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونخفاش با شیوع همه گیری جدیتولترودیندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوقدرت ذهنتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باروش صحبت کردن در حال تکامنگاه کلی نگرسندرم پیریفورمیسما به جهان های متفاوت خودارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزواکسن علیه سرطانبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و خوش قلبی و مهربانیتوهمات و شناخت حقیقتدرمان های جدید در بیماری آرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین لرزش عضله یا فاسیکولاسیواکسکاربازپین در درمان تشچالش دیدگاه های سنتی در بسیاهچاله های فضایی منابعماشین دانشاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقل مجادله گربه جای محکوم کردن دیگران جاودانگی مصنوعیبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان خدایا جز تو که را دارمپول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتدرمان دارویی سرطان رحم بآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دراز تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سمدل هولوگرافیک تعمیم یافمدل های ریز مغز مینی برینهوش احساسیعوامل موثر در پیدایش زبابی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی حقیقت افرادبسیاری از بیماری های جدیدندان ها را مسواک بزنید تپیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیدرک تصویر و زبان های مخلتنقش غذاها در کاهش دردهای زمان و صبرمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزهوشمندی کیهانعشق درونی به یگانگی خلقتبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنحافظه میتواند بزرگترین دتفاوت های زبانی سرمنشا تدی متیل فومارات(زادیوا)(پرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستفلج دوطرفه عصب 6 چشمتابوهای ذهنیامیدواریدردهای سال گذشته فراموش چند جهانی و علمزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغز سردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک (قسمت دوم )تلاش هایی در بیماران قطع دانشمندان یک فرضیه رادیکآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب فروتنی معرفتیتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا ذهت را روی چیزهای مفید متنوآوری ای شگفت انگیز دانزبان متغیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شوداز تکامل تا مغز، از مغز تشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت هفدهمتنفس هوازی و میتوکندریداروی تشنجی دربارداریآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصرمز جهان خاصیت فراکتالنورون های ردیاب حافظهزبان، نشان دهنده ی سخنگو مهمان ناخواندهاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایاستفاده از سلول های بنیاشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را ویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت دهمتو با همه چیز در پیوندیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یروبات های ریز در درمان بیچگونه مغز ما، موسیقی را پسلول های بنیادی منابع و امیگرن سردردی ژنتیکی که بادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصول توسعه ی یک ذهن کاملشربت ضد خلطجهان هوشیارواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در خلا، حقیقی نیستتومورها و التهاب مغزی عادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده قدرت عشقتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواروشهای نو در درمان دیسک بنگاه انسان محدود به ادراسندرم پیریفورمیسما با کمک مغز خود مختاريمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن اضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و واکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استخوش خیالی و خوش بینیتوکل بر خدادرمان های جدید سرطانآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت دلزوم سازگاری قانون مجازااگر فقط مردم میفهمیدند کچاالش ها در تعیین منبع هوسیاهچاله ها، دارای پرتو مبانی ذهنی سیاه و سفیداز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقل سالمبه خوبی های دیگران فکرکنجایی برای یاد گرفتن باقی برداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندخسته نباشی باباپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هادرمان زخم دیابتی با تکنونقش حیاتی تلومر دی ان آ دراست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نرمش های مفید برای درد زاسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سمدیون خود ناموجودهوش احساسیعوامل ایجاد لغت انسانی و بیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقحقیقت اشیابشکه ای که ته نداره پر نمده روش موفقیتپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هدرک حقیقت نردبان و مسیری نقشه مغزی هر فرد منحصر بهزمان واقعیت است یا توهممناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزهوشیاری و وجودعشق، شلوغ کردن نیستبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتحافظه های کاذبتفاوت ایستایی و تکاپودین اجباریپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجافن آوری های جدید علیه شناتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزدردی که سالهاست درمان نشچند روش ساده برای موفقیتزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغز سردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت 67تلاشی برای درمان قطع نخادانشمندان ژنی از مغز انسآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشافروتنی و غرورتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنوار مغز مشاهده ی غیر مستزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خووفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت هجدهمتنفس بدون اکسیژنداروی جدید ALSآیا ما کالا هستیممغز قلبفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانرنگ کردن، حقیقت نیستنوروپلاستیسیتی چیستزبان، وسیله شناسایی محیطمهندسی ژنتیک در حال تلاش اخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهاناستفاده از سلول های بنیاشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاحس و ادراک قسمت دوازدهمتو با باورهایت کنترل میشداروی ضد تشنج با قابليت تآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یروبات کیانچگونه مغز پیش انسان یا همسلول های بدن تو پیر نیستنمیگرن شدید قابل درمان اسادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصول سلامت کمرشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرواکسن های شرکت فایزر آمربرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین خلا، خالی نیستتومورهای نخاعیدر هر سوراخی سر نکنآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تقضاوت ممنوعتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالروشهای شناسایی قدرت شنوانگاه از بیرون مجموعهسندرم پس از ضربه به سرما بخشی از این جهان مرتبطارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیوابستگی یعنی قلادهبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنخوشبختی چیستتوپیراماتدرمان های رایج ام اسآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیرژیم های غذایی و نقش مهم لزوم سازگاری قانون مجازااگر میدانی مصیبت بزرگتر نابینایی در نتیجه ی گوشی سیاهچاله و تکینگی ابتدایمباحث مهم حس و ادراکاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقلانیت بدون تغییربه خودت مغرور نشوجایی خالی نیستبررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانخطا در محاسبات چیزی کاملپوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هادرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش خرچنگ های نعل اسبی دررجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارمدیریت اینترنت بر جنگهوش در طبیعتعواملی که برای ظهور لغت ابیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرحقیقت تنها چیزی است که شابشریت از یک پدر و مادر نیدهن، بزرگترین سرمایهپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرک دیگراننقشه های مغزی جدید با جزیزمان پلانکمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکهوشیاری و افسردگیعصب حقوق نورولووبیماری دیستروفی میوتونیکمردردحافظه و اطلاعات در کجاست تفاوت ارباب و رهبر حقیقیدین، اجباری نیستپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، فناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستدرس گرفتن از شکست هاچندین ماده غذایی که ماننزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغزتسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولهدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک قسمت 74تلاشی تازه برای گشودن معدانشمندان پاسخ کوانتومی آنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرذره ی معین یا ابری از الکنوار مغز ترجمه رخدادهای زبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماتفاق و تصادفهمه جا خیر بکاراز خود رها شوشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی وقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت هشتمتنها مانع در زندگی موارد داروی جدید s3 در درمان ام آیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهفشار و قدرتتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادرنگین کماننوروز یا روز پایانیزدودن نقص از هوش مصنوعیمهندسی بدناخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادیناستفاده از سلول های بنیاشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هاویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک قسمت سومتو باید نیکان را به دست بداروی ضد تشنج توپیراماتآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طقانون گذاری و تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمروح در جهانی دیگر استچگونه هموساپينس بر زمین سلول بنیادی و ای ال اسمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگواضطراب و ترسششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرواکسن کووید 19 چیزهایی که برنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمخلاصه ای از مطالب همایش متومورهای ستون فقراتدر والنتاین کتاب بدید همآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینقطار پیشرفتتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الروشی برای بهبود هوش عاطفنگاه از دور و نگاه از نزدسندرم جدایی مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستجهانی در ذهنواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به خوشبختی دور از رنج های متوانایی مغز و دیگر اجزای درمان های علامتی در ام اسآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهرژیم ضد التهابیلزوم عدم وابستگی به گوگل اگر نیروی مغناطیس نباشد ناتوانی از درمان برخی ویسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمبتکران خودشکوفااز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقیده ی بی عملبه دنبال رستگاری باشجاذبهبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توخطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش داروهاي مختلف معروف رحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزمداخله ی زیانبار انسانهوش عاطفی قسمت 11عوارض ازدواج و بچه دار شدبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوحقیقت خواب و رویابعد پنجمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیدرک درست از خود و هوشیارینقشه با واقعیت متفاوت اسزمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً از تکینگی تا مغز از مغز تسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مههوشیاری کوانتومیعصب سیاتیکبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناحافظه و اطلاعات در کجاست تفاوتهای جنسیتی راهی برادیوار همه اش توهم بودپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطادست و پا زدن در سایه؟چندجهانیزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز، از مغز سردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت 75تلاشی جدید در درمان ام اسدانشمندان اولین سلول مصنآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز در فراموشی هازبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز درخواست ها جدا شوشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت هشتاد و نتنها در برابر جهانداروی جدید لنفوم و لوکمیآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استفضا و ذهن بازتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علرهبر حقیقینورالژیسفر فقط مادی نیستمهربانی، شرط موفقیتاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکاستیفن هاوکینگ در مورد هشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک قسمت سی و هشتمتو تغییر و تحولیداروی ضد جنون در درمان تیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منروح رهاییچگونه هوشیاری خود را توسسلول عصبی شاهکار انطباق میدان های مغناطیسی قابل ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های باطلاع رسانی اینترنتیصبور باشجهان یکپارچهواکسن کرونا و گشودن پنجربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتخلاصه ای از درمان های جدیتوهم فضای خالیدر یک فراکتال هر نقطه مرکآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناسلمس کوانتومیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیروشی جدید در درمان قطع نخنگاه از درون قفس یا بیرونسندرم دزدی ساب کلاوینمانند آب باشارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاجهان، تصادفی نیستوبینار اساتید نورولوژی دبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنخانه ی تاریکتوازن مهمتر از فعالیت زیدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومقاومت به عوارض فشار خون اگر نعمت فراموشی نبود بسناتوانی در شناسایی چهره سیاهچاله ی تولید کنندهمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم و ادراک فقط مشاهده ی به زودی شبکه مغزی به جای جاذبه و نقش آن در شکلگیریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امخطای ادراک کارماپیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشدرمان سرگیجه بدون دارونقش درختان در تکاملرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایممدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش عاطفی قسمت نهمعید نوروز مبارکبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهحقیقت در علم، هرگز نهایی بعد از کرونادو بیماری روانی خود بزرگ پیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمدرک عمیق در حیواناتنقص های سیستمی ایمنیزمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسراهوشیاری سنتی یا هوشیاری عضلانی که طی سخن گفتن چقدبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنحافظه و اطلاعات در کجاستتقلید مرحله ای نسبتا پیشدیوار، از ابتدا توهم بودپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلفیروز نادریتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتدست کردن در گوشنه ناامیدی بلکه ارتقازیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز سرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمهدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت 78تمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان تغییر میدان مغآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز در تشخیص بیماری زبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا باز روده تا مغزشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پوقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت هشتاد و شتنهاییداروی جدید میاستنی گراویآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهروی و منیزیم در تقویت استنوسانات کوانتومی منبع ماسفر نامه سفر به بم و جنوب موفقیت هوش مصنوعی در امتاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استاستیفن هاوکینگ در تفسیر شب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک قسمت سی و ششمتو جهانی هستی که خودش را دارویی خلط آورآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشروزه داری متناوب، مغز را چگونه واکسن کرونا را توزسلول عصبی، در محل خاص خودمیدان های کوانتومی خلاارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های باطلاعات حسی ما از جهان، چصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهواکسن کرونا از حقیقت تاتبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنخم شدن فضا-زمانتوهم فضای خالی یا توهم فضدر کمتر از چند ماه سوش جدآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرلوب فرونتال یا پیشانی مغتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز روشی جدید در درمان نابیننگاه از درون مجموعه با نگسندرم سردرد به دلیل افت فماه رجبارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتبنی عباس، ننگی بر تاریخجهش های ژنتیکی مفید در ساوجود قبل از ناظر هوشمندبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغخانواده پایدارتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدرمان پوکی استخوانآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناسارژیم غذایی ضد التهابیمقایسه رقابت و همکاریاگر نعمت فراموشی نبود بسنادیدنی ها واقعی هستندسیاره ی ابلهانمجرم، گاهی قربانی استهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم و روحبه زیر پای خود نگاه نکن بجبران از دست رفته هابررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده خطای حسپیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرمان سرطان با امواج صوتنقش ذهن و شناخت در حوادث رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش روی و منیزیم در سلامترساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتمروری بر تشنج و درمان هایهوش عاطفی قسمت هفتمعامل کلیدی در کنترل کارآبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت راستین انسان علم ببعد از کرونادو بار در هفته ماهی مصرف پیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در ادرگیری قلب در بیماری ویرنقص در تشخیص هیجانات عامزنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تسختی ها رفتنی استترس و آرمان هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیغم بی پایانبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناحافظه ی هوش مصنوعیتقلید از روی طبیعتدید تو همیشه محدود به مقدپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدست آسماننه به اعدامزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز سرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت 82تمایز یا کشف یگانگیدانشمندان روش هاي جدیدی آنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجفراموشی و مسیر روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغزی روشی مهم در تشخزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشناز سایه بگذرشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت پنجمتنهایی رمز نوآوری استداروی جدید آلزایمرآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیقفس ذهنتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاسترویا و واقعیتنوشیدن چای برای مغز مفید سفر به مریخ در 39 روزموفقیت در تفکر استاختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتاستخوان های کشف شده، ممکشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت سیزدهمتو جدای از کیهان نیستیدارویی ضد بیش فعالی سیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیروزه داری و التهاب زیانبچگونه آن شکری که می خوریمسلولهای ایمنی القا کنندهمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریواکسن کرونا ساخته شده توبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسخونریزی مغز در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)در آرزوهایت مداومت داشتهآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساسلوتیراستامتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپروشی جدید در درمان سکته منگاه حقیقی نگاه به درون اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماپروتیلینارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهبه قفس های سیاهت ننازجهش های ژنتیکی غیر تصادفوراپامیل در بارداریبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشخار و گلتوسعه برخی شغل ها با هوش درمان پوکی استخوانآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید درژیم غذایی ضد دردمقابله ی منطقی با اعتراضاگر با مطالعه فیزیک کواناز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،سیاره ابلهانمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبه سیاهی عادت نکنیمجدا کردن ناخالصی هابررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومخطر آلودگی هواپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در ودرمانهای بیماری پارکینسنقش روزه داری در سالم و جرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش عاطفی قسمت یازدهعادت همیشه خوب نیستبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندحقیقت غیر فیزیکیبعد از کرونا دلخوشی بیهودو برابر شدن خطر مرگ و میپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریدرگیری مغز در بیماری کوینقطه ی رسیدن به قلهزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع مهیچ نقطه ای مرکزی تر از اغم بی پایانبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحافظه انسان و حافظه ی هوشتقلید از طبیعتدیدن خدا در همه چیزپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قمافیزیک هوشیاریتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشادست بالای دستنه به اعدامزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز سطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختههر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشکودکان را برای راه آماده حس و ادراک قسمت 87تمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روشی برای تبدیآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدفراموشی آرمانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینرفتار مانند بردهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت زبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود داز علم جز اندکی به شما داشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسحس و ادراک قسمت پنجاهتنبیه چقدر موثر استداروی جدید ای ال اسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر قفس را بشکنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خرویا و کابوسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سفر تجهیزات ناسا به مریخ مولکول ضد پیریاختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیاستروژن مانند سپر زنان دشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت ششمتو دی ان ای خاص ميتوکندريداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو روزه داری و بیمار ی ام اس چگونه انتظارات بر ادراک سلولهای بنیادی مصنوعی درمیدازولام در درمان تشنج ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرواکسن آلزایمربرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریخواندن ، یکی از شستشو دهنتوهم چیستدر آسمان هدیه های نادیدنآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تريتوکسيمب در درمان ام اسنگاه دوبارهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی سبه مغز خزندگان خودت اجازجهش تمدنی عجیب و شگفت انسورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفخارق العاده و استثنایی بتوصیه های سازمان بهداشت درمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژنراه فراری نیستمقابله با کرونا با علم اساگر تلاش انسان امروز برااز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسینسیاره ابلهانمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعلم به ما کمک میکند تا موبه سخن توجه کن نه گویندهجدایی خطای حسی استبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیخطرات هوش مصنوعیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهدرها بسته نیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش رژیم غذایی بر رشد و ارشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیمرکز حافظه کجاستهوش عاطفی قسمت پنجمعادت کن خوب حرف بزنیبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسحقیقت غیر قابل شناختبعد از کرونا دلخوشی بیهودو برابر شدن خطر مرگ و میپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتدرگیری مغز در بیماران مبنقطه ای بود و دگر هیچ نبوزندگی فعال و مثبت روند آلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گهیچ چیز همیشگی نیستغیرقابل دیدن کردن مادهبیندیشکنگره بین المللی سردرد دحباب های کیهانی تو در توتقویت استخوان در گرو تغذدیدگاه نارسای دوگانه ی مپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقافیزیک و هوشیاریتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیددستورالعمل مرکز کنترل بینه جنگ و نه خونریزیزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از نعناعاز تکینگی تا مغز، از مغز سعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیهر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت چهلتمدن پیشرفته ی پیشینیاندانش، قفل ذهن را باز میکنآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشافرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندرفتار وابسته به شکلنوار عصب و عضلهزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستازدواج های بین گونه ای، رشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به وقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت پنجاه و یتهدیدهای هوش مصنوعیداروی جدید برای میاستنی آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداقله سقوطتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکرویا و خبر از آیندهنیکولا تسلاسفر دشوار اکتشافمولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات مخچههنر حفظ گرهاسرار آفرینش در موجشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت شصت و هشتتو در میانه ی جهان نیستی دخالت در ساختار ژنهاآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقاقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند روزه داری سلول های بنیادچگونه به سطح بالایی از هوسلام تا روشناییمکان زمان یا حافظه زمانارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستخواب سالم عامل سلامتیتوهم و خیالدر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استریه زغالینگاهی بر قدرت بینایی دراسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان زیباییبه نقاش بنگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته وخبر مهم تلسکوپ هابلتوصیه های غیر دارویی در سدرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اسراه نجاتملاحظه های اخلاقی دربارهاگر خواهان پیروزی هستیاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد سیب یکسان و دیدگاه های متمحدودیت چقدر موثر استهوش مصنوعی به شناسایی کاعلم بدون توقفبهبود حافظه پس از رخدادهجریان انرژی در سیستم های بررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید ددفاع از پیامبرپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان ردرون قفس یا بیرون از آننقش رژیم غذایی در رشد و ارشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت ساختن آیندهتروس جریان انرژیمرکز حافظه کجاستهوش عاطفی قسمت اولعادت کردن به نعمتبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابحقیقت، آن چیزی نیست که جلتفکر قبل از کاردو داروی جدید برای میاستپایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالدرگیری مغزی در سندرم کوونقطه بی بازگشتزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج هیچ چیز، چقدر حقیقی استغرور و علمبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دحباب هایی تو در توتقویت حافظه یا هوش مصنوعدژا وو یا اشنا پنداریپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیسفیزیک آگاهیتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیدغدغه نتیجه ی نادانی استچه زیاد است بر من که در ایزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکامل تا مغز از مغز تا شلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادههر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت چهل و هفتتمدن بشری و مغز اخلاقیدانش، یک انسان را ناسازگآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عرفتار اجتماعی انسان، حاصنوار عصب و عضلهزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریماسکلت خارجی در درمان اختشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان ویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت پنجاه و دتو یک معجزه ایداروی جدید برای کاهش وزنآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنقلب های سادهتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انرویا بخشی حقیقی از زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیسفرنامه سفر به بم و جنوب مواد کوانتومی جدید، ممکناختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیاسرار بازسازی اندام هاشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچواقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت شصت و دوتوقف؛ شکستدر میان تاریکی و روشناییآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دروزهای بد باقی نمیماندچگونه باغبانی باعث کاهش سلاح و راهزنیمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهواکسن اسپایکوژنبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میخواب سالم عامل سلامتی و یتوهم وجوددر درمان بیماری مولتیپل آب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشلیس دگرامفتامین یا ویاستاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتریواستیگمیننگاهی بر توانایی اجزاي بسوخت هیدروژنی پاکماده ی تاریکارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی طولانی ترین شببه نقاش بنگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طرخدا موجود استتوصیه هایی در مصرف ماهیدرمان تشنجآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلاراه های جدید برای قضاوت رملاحظات بیهوشی قبل از جراپل ویژن پرو در تشخیص بیماز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومسیر آفرینش از روح تا مغز محدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی تعاملیعلم در حال توسعهبهداشت خوابجریان انرژی در سیستم های برطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدفاع در برابر تغییر ساختپیوند اندام از حیوانات بتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو دروغ نگو به خصوص به خودتنقش زنجبیل در جلوگیری از رشد در سختی استمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینمرکز خنده در کجای مغز استهوش عاطفی قسمت دهمعادت بد را ترک کنبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهحقایق ممکن و غیر ممکنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعدو سوی واقعیتپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیدرگیری مغزی در سندرم کوونمیتوان با بیرون انداختنزندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تسرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستهیچ وقت خودت را محدود به غربال در زندگیبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هحد و مرزها توهم ذهن ماستتقویت سیستم ایمنیدژاوو یا آشناپنداریپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانذهن ما از در هم شکستن منبنه عدم مطلق بلکه عدم با قزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث از تکامل تا مغز، از مغز تشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت چهل و هشتتمدن زیر آبدائما بخوانآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملرقیبی قدرتمند در برابر منوار عصب و عضلهزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری در کجاست؟(قاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستاسکار، لگوی هوشمندشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیحس و ادراک قسمت پنجاه و ستو یک جهان در مغز خودت هسداروی جدید برای ای ال اسآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاققلب و عقلتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و رویا تخیل یا واقعیتچیز جدید را بپذیرسفرنامه سفر به بم و جنوب موجود بی مغزی که می توانداختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش داصل بازخوردشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هاواقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبحس و ادراک قسمت شصت و ششتولید مولکول جدید توسط هدر مانهای کمر دردآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ قبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاروزهای سختچگونه تکامل مغزهای کنونیسلسله مباحث هوش مصنوعیمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودصرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدخواب عامل دسته بندی و حفطتوهم وجوددر سال حدود 7 میلیون نفر آب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استلا اکراه فی الدینایران بزرگریاضیات یک حس جدید استنگاهت را بلند کنسودمندی موجودات ابزی بر ماده ی خالیاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچبه نادیدنی ایمان بیاورجوانان وطنبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانخدا نور آسمان ها و زمین اتوضیحی ساده در مورد هوش مدرمان جدید ALSآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در همراه های جدید برای قضاوت رممانتین یا آلزیکسا یا اباپی ژنتیکاز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاعلم راهی برای اندیشیدن ابوزون هیگز چیستجریان انرژی در سیستم های بزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است دقیق ترین تصاویر از مغز اپیوند اندام حیوانات به اپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسدریای خدانقش زبان در سلطه و قدرت از گهواره تا گورمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینمرگ چیستهوش عاطفی قسمت دومعادت دادن مغز بر تفکربیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندحل مشکلتفکر خلا ق در برابر توهم دولت یا گروهکپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشALS نگاهی کامل بر بیماری وتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلرودرگیری اعصاب به علت میتونمیتوان بر سیاه سیاه نوشزندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهیچ کاری نکردن به معنی چیمقالاتبیوگرافیکنترل جاذبهحریص نباشتلقین اطلاعات و حافظهدگرگونی های نژادی و تغییآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیفال نیکوتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایذهن چند جانبه نیازمند نگنهایت معرفت و شناخت درک عزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیاز تکامل تا مغز، از مغز تشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت چهل و دومتمدنی قدیمی در شمال خلیج داروهای مصرفی در ام اسآینه در اینهمعجزه های هر روزهفراتر از دیوارهای باورتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان رموزی از نخستین تمدن بشرنوار عصب و عضله تعیین محلزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع خواب و رویااثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتاساس انسان اندیشه و باور شگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت پنجاه و شتو کجای جهانیداروی جدید برای دیابتآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاققلب یا مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سرویا حقی از طرف خداچیزی منتظر شناخته شدنسفرنامه سفر به بم و جنوب موجودات مقهور ژنها هستنداختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است داصل در هم تنیدگی و جهانی شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستحس و ادراک سی و هفتمتولید مثل اولین ربات های در محل کار ارزش خودت را بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه روش مقابله مغز با محدودیچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلطان جنگل یا صاحب ملکوتما انسانها چه اندازه نزدارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی واکسن دیگر کرونا ساخته شبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیخودآگاهی و هوشیاريتوهم بی خداییدرمان نگهدارنده ی اعتیادآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ایرادهای موجود در خلقت بریتوکسیمابچالش هوشیاری و اینکه چرا سی و سه پل اصفهانماده ای ضد التهابیاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهانبه هلال بنگرجوانان وطنبرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانخدا بخشنده است پس تو هم بتیوتیکسن داروی ضد جنوندرمان جدید میگرن با انتی آسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده راه پیروزی در زندگی چیستمن کسی در ناکسی دریافتم ابتدا سخت ترین استاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیسیستم تعادلی بدنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلم ساختن برج های چرخانبوزون هیگز جهان را از متلجستجوی متن و تصویر به صوربزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویادل به دریا بزندلایلی که نشان میدهد ما بپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کودرک فرد دیگر و رفتارهای انقش زبان در سلطه و قدرت ازمین در برابر عظمت کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزهوش عاطفی قسمت سومعارضه جدید ویروس کرونا سبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونحلقه های اسرارآمیزتفاوت مغز انسان و میمون هدوچرخه در کاهش دردهای کمپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلفقر داده ها در هوش مصنوعیتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آندرب بسته با غیر خود باز منمای موفقیتزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر ویتامین دی بر بیمابیوگرافیکندر در بیماریهای التهابحرکات چشم، ترجمه کننده ی تلاش ها برای کشف منابع جددانش قدرت استآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلفاکسیبتتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدذهن هوشیار در پس ماده ی منهایت در بی نهایتزیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استاز تکامل تا مغز، از مغز تشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیهزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزحس و ادراک قسمت چهل و سومتمرکز و مدیتیشنداروهای ام اسآیندهمعجزه ی چشمفرد موفقتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استرمز و رازهای ارتباط غیر کنوبت کودکانزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنتظر نمان چیزی نور را بهاجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انساناستفاده از مغز، وزن را کمشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت بیست و چهتو کز محنت دیگران بی غمیداروی جدید ضد میگرنآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی قلب دروازه ی ارتباطتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فرویاها از مغز است یا ناخوچیزی خارج از مغزهای ما نیسفرنامه سفر به بم و جنوب موسیقی نواختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتاصل علت و تاثیرشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستحس و ادراک- قسمت پنجاه و تولید یا دریافت علمدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کقدرت مردمتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستروش های صرفه جویی در ایجاچگونه جمعیت های بزرگ شکل سم زنبور ، کلیدی برای وارما انسانها چه اندازه نزدارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیخودآگاهی و هوشیاريتوهم تنهاییدرمان نابینایان آیا ممکنآتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یلایو دوم دکتر سید سلمان فایستادن در برابر آزادی بریسدیپلام تنها داروی تایچالش هوشیاری و اینکه چرا سیلی محکم محیط زیست بر انماده، چیزی نیستاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیبه کدامین گناه کشته شدندجواب دانشمند سوال کننده برخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبخدای رنگین کمانتیک و اختلال حرکتیدرمان جدید کنترل مولتیپلآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهراه انسان شدن، راه رفتن ومن پر از تلخیمابتدایی که در ذهن دانشمناز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته مخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلایم کمبود ویتامین E را بی نهایت در میان مرزهاجستجوی هوشیاری در مغز مابزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستدنیا فریب و سرگرمیپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم درک نیازمند شناخت خویش انقش سجده بر عملکرد مغززمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خواز تکینگی تا مغز از مغز تسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکهوش عاطفی قسمت ششمعدم توقف تکامل در یک اندابیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فحمله ویروس کرونا به مغزتفاوت ها و تمایزها کلید بدوچرخه سواری ورزشی سبک و پدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شفلج نخاعی با الکترودهای تئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتدرختان چگونه بر تشکیل ابنمایش تک نفرهزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانهیچ کس حقیقت را درون مغز صفحه اصلیبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانحرکت چرخشی و دائمی کیهانتلاش های جدید در ALSدانش محدود به ابعاد چهارآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستفاجعه ی جهل مقدستاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیذهن و شیمی بدننهادینه سازی فرهنگ اختلازیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزاز تکامل تا مغز، از مغز تشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت نهمتمرکز بر هدفداروهای تغییر دهنده ی سیآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمفرد یا اندیشهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشرمز گشایی از اتصالات مغزنور از عمق تاریکیزبان جانسوزمنتظر زمان ایده آل نشواجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی باستفاده از نظریه ی تکامل شانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت بیست و یکتو پیچیده ترین تکنولوژی داروی جدید ضد الزایمرآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیقلب روباتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغرویاهای پر رمز و حیرتی درچیزی شبیه نور تو نیستسفری به آغاز کیهانموسیقی هنر مایع استادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اساصل عدم قطعیت از کوانتوم شباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانحس و ادراک- قسمت بیست و پتولید پاک و فراوان انرژیدر ناامیدی بسی امید استآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟قدرت و شناخت حقیقتتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالروش هایی برای جلوگیری از چگونه حافظه را قویتر کنیسماگلوتید داروی کاهش دهنما اکنون میدانیم فضا خالارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشواکسن سرطانبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارخودت را از اندیشه هایت حفتوهم جداییدرمان های اسرار آمیز در آآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیملبخند بزن شاید صبح فردا زاکنون را با همه ی نقص هایریشه های مشترک همه ی موجوچالش هوشیاری و اینکه چرا سینوریپا داروی ترکیبی ضدماده، چیزی بیش از یک خلا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجبه امید روزهای بهترجواب سنگ اندازیبرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقادرمان جدید ای ال اس، توفرآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نراه بی شکستمن بی من، بهتر یاد میگیرمابتذال با شعار دیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنومخچه تاثیر گذار بر حافظههوش مصنوعی درمانگر کامپیعلایم کمبود ویتامین E را بی هیچ می ایی و بی هیچ میرحفره در مغز