دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا انسان با مغز بزرگش اخلاقی ترین موجود جهان است

آیا انسان با مغز بزرگش اخلاقی ترین موجود جهان است ؟

پس از دیدن این فیلم، می فهمید نه!

سگی، سگ آسیب دیده از تصادف را از وسط اتوبان شلوغ، به کنار اتوبان میبرد و انسان هایی که بی تفاوت از کنار یک کودک آسیب دیده از تصادف در وسط خیابانی خلوت، مي گذرند!

مغز بزرگ به تنهایی عامل ایجاد اخلاق نیست بلکه میتواند به ضد اخلاق تبدیل شود

برای مشاهده فیلم به کانال تلگرام، مراجعه شود👇

t.me/salmanfatemi👇👇


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هستی ما پس از شروعی چگال تو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمغز مادران و کودکان در زمارتباط چاقی و کاهش قدرت بیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوامغز بزرگ چالشهای پیش رواز تلسکوپ گالیله تا تلسککودک ایرانی که هوش او از تاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارنوروپلاستیسیتی چیستاطلاعاتی عمومی در مورد مپیشرفتی مستقل از ابزار هتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتینخاع ما تا پایین ستون فقربیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر فراموش کارها باهوش تر هسامروز دانش ژنتیک هیچ ابههفت سین یادگاری از میراث بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیمواد کوانتومی جدید، ممکنای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریمحل درک احساسات روحانی داثرات مفید قهوهاثرات مضر ماری جواناو هر کس تقوای خدا پیشه کنتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمغز چون ابزار هوش است دلیارتباط هوش ساختار مغز و ژیادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمغز حریص برای خون، کلید تاز تکنیکی تا مغز از مغز تکودکان خود را مشابه خود تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی لازم است برای فهم و تاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر نوشیدن چای برای مغز مفید بلندی در ذهن ما درک بلندیپاسخ گیاهان در زمان خوردتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملنخستین تصویر از سیاهچالهبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزفراموشی همیشه هم بد نیستانفجار و توقف تکاملی نشاهمیشه عسل با موم بخوریمبحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیموجود بی مغزی که می تواندایندرالهوش مصنوعی درمانگر کامپیبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام محدودیت های حافظه و حافظاجزای پر سلولی بدن انسان ویتامین E برای فعالیت صحتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتمغز چگونه صداها را فیلتر ارتباط انسانی، محدود به یادآوری خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتداینوعی سکته مغزی ، وحشتناک به زودی شبکه مغزی به جای پختگی پس از چهل سالگي به تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از نرمش های مفید در سرگیجهبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچفرایند حذف برخی اجزای مغانگشت نگاری مغز نشان میدهوموارکتوس ها ممکن است دبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانموجودات مقهور ژنها هستندایا کوچک شدن مغزانسان الهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاجزایی ناشناخته در شکل گویتامین E در چه مواد غذایتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتومغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط شگفت مغز انسان و فژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته ممغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز و از مغز کی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچیزی خارج از مغزهای ما نیبوزون هیگز چیستپرورش مغز مینیاتوری انساثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قانرمشهای مهم برای تقویت عبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصفرد حساس از نظر عاطفی و باندوهگین نباش اگر درب یا هوش مصنوعی می تواند بر احبرنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرمیهمانهای ناخوانده عامل ایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمخچه ابزاري که وظیفه آن فمدارک ژنتیکی چگونه انساناحساس گذر سریعتر زمانویتامین دی گنجینه ای بزرتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان ایا طبیعتا تماارتباط شگفت انگیز مغز انژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز گربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچگونه مغز پیش انسان یا همبیماری گیلن باره و بیمارآلزایمرجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موقانون مندی نقشه ژنتیکی مانسان قدیم در شبه جزیره عهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمیگرن سردردی ژنتیکی که بایا بیماری ام اس (مولتیپهوش احساسیتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمروری بر تشنج و درمان هایاخلاق و علوم اعصابواکنش های ناخودآگاه و تقتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان برای ایجاد تمدارتباط شگفت انگیز مغز انژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمیننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تکایروپاکتیک چیستتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز گزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز چگونه هموساپينس بر زمین بیماری ای شبیه آلزایمر و آیا ما تنها موجودات زنده جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی چرا حیوانات سخن نمی گوینبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را قارچ بی مغز در خدمت موجودانسان جدید از چه زمانی پاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیدان مغناطيسي زمین بشر ایا بدون زبان میتوانیم تهوش احساسیتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامرکز خنده در کجای مغز استاختلال در شناسایی حروف و واکسن سرطانتوصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان برای شادمانی طارتباط غیرکلامی بین انساژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز- از مغزتگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنچگونه آن شکری که می خوریمبیماری ای شبیه ام اس مولتآیا مغز تا بزرگسالی توسعجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکچرا حجم مغز گونه انسان دربحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را قدم زدن و حرکت دید را تغیانسان عامل توقف رشد مغزهوش مصنوعی الفاگوبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مکانیزمهای دفاعی در برابایا تکامل هدفمند استهوش عاطفی بیشتر در زنانتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمرگ انتقال است یا نابود شاختلالات مخچهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافمغز انسان برای شادمانی طارتروز یا خوردگی و التهاژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز، از مغز گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه انتظارات بر ادراک بیماری بیش فعالیآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوقدرت انسان در نگاه به ابعانعطاف پذیری مکانیسمی علهوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(ما انسانها چه اندازه نزدایرادهای موجود در خلقت بهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمراحل ارتقای پله پله کیهاختلالات حرکتی در انسانوراپامیل در بارداریتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیمغز انسان رو به کوچک تر شارزش حقیقی زبان قسمت اولکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چند جهانیازدواج های بین گونه ای، رپمبرولیزوماب در بیماری چتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری تی تی پیآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچراروياها را به یاد نمی آبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدلوب فرونتال یا پیشانی مغاولین هیبرید بین انسان وهوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریما انسانها چه اندازه نزداگر نعمت فراموشی نبود بسهوشیاری کوانتومیتلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمزایای شکلات تلخ برای سلاختلالات صحبت کردن در انورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییمغز انسان رو به کوچکتر شدارزش حقیقی زبان قسمت دومکمردرد و علل آنتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چندین ماده غذایی که مانناستفاده از هوش مصنوعی در پنج اکتشاف شگفت آور در موساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری ضعف عضلات نزدیک بآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکلبخند بزن شاید صبح فردا زاولین مورد پیوند سر در انهوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریما با کمک مغز خود مختاريماگر نعمت فراموشی نبود بسهوش، ژنتیکی است یا محیطیتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمسیر دشوار تکامل و ارتقاادامه بحث تکامل چشمورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس مغز ایندگان چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سومکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چه زیاد است بر من که در ایاستیفن هاوکینگ در مورد هپوست ساعتی مستقل از مغز دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماریهای تحلیل عضلانی اآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانفلج بل، فلجی ترسناک که آنافزایش قدرت ادراکات و حسنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآلرزش ناشی از اسیب به عصباولین تصویر در تاریخ از سهوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسما تحت کنترل ژنها هستیم یاگر تلاش انسان امروز براهیچگاه از فشار و شکست نترتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرندرمان های رایج ام اسمشکلات نخاعیادغام میان گونه های مختلورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیمغز ابزار برتر بقااز نظر علم اعصاب یا نرووسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چهار میلیارد سال تکامل باستیفن هاوکینگ در تفسیر پیموزایدتبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخچگونه حافظه را قویتر کنیبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عفلج خوابافسردگی و اضطراب در بیمانزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بلزوم سازگاری قانون مجازااولین سلول مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی ماه رجبابزار هوش در حال ارتقا ازهاوکينگ پیش از مرگش رسالتمایل زیاد به خوردن بستندرمان جدید میگرن با انتی مشاهده آینده از روی مشاهادغام دو حیطه علوم مغز و ورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجامغز از بسیاری حقایق می گراز نظر علم اعصاب اراده آزکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چهار ساعت پس از کشتار خوکاستخوان های کشف شده، ممکپیچیدگی های مغزی در درک زتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آنگاهی بر قدرت بینایی درابیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عفلج خواب چیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوولزوم سازگاری قانون مجازااوکرلیزوماب داروی جدید شهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیماپروتیلینابزارهای بقای موجود زندهاوکينگ پیش از مرگش رسالتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمانهای بیماری پارکینسمعنی روزهارتقا و تکامل سنت آفرینش ورزش در کمر دردتئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش امغز برای فراموشی بیشتر کاز نظر علم اعصاب اراده آزکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننوار مغزی روشی مهم در تشخاصول سلامت کمرپیوند مغز و سر و چالشهای تری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آنگاهی بر توانایی اجزاي ببیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمفیلمی بسیار جالب از تغییالتهاب شریان تمپورالنظام مثبت زندگیبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدممانتین یا آلزیکسا یا ابايندگان چگونه خواهند دیدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزارهای پیشرفته ارتباط هدف از تکامل مغزتمساح حد واسط میان مغز کوتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز فکر میکند مرگ برای دیارتوکين تراپی روشی جديد وزوز گوشتئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از آغاز خلقت تا نگاه انساکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنورون هاي مصنوعی می تواناضطراب و ترسپیوند سر، یکی از راه حلهاتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه ناتوانی از درمان برخی ویبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سفیزیکدانان ماشینی برای تامیوتروفیک لترال اسکلرونظریه تکامل در درمان بیمبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتمنابع انرژي پاک سرچشمه حايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی در کامپیوترهابررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومجموعه های پر سلولی بدن مابزارهای دفاعی و بقای موهزینه ای که برای اندیشیدتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهارتباط میکروب روده و پاریک پیشنهاد خوب برای آسان تا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تلسکوپ گالیله تا تلسککوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینورون های ردیاب حافظهاطلاعاتی عمومی در مورد مپیشینیان انسان از هفت میتشنج چیستسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دناتوانی در شناسایی چهره بیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنفرگشت و تکامل تصادفی محض امگا سه عامل مهم سلامتهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمامولتیپل اسکلروز در زنان ايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلمحل درک احساسات روحانیاثر مضر مصرف طولانی مدت رهستي مادي ای که ما کوچکتر