دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آنها نمیخواهند دیگران را عاشق خود کنند بلکه میخواهند دیگران را عاشق حقیقت کنند

کسانی که سخت تر میتوان عاشق آنها شد، بیشتر از همه، به عشق نیاز دارند.سقراط
کسانی که در برابر اظهار و ادعای محبت دیگران، ساده تسلیم نمی شوند، و در پی جاذبه و خودنمایی برای مردم از طریق ادعا نیستند.
اینها کسانی هستند که با ظاهر نمایی و نمایش خود و افکار خودشیفته(نارسیستیک)- که یک بیماری روانی است- در صدد فریب دیگران نیستند و نیز ظاهر ادعاها و پوچی ظواهر دنیوی دیگران، آنها را فریب نمی دهد. اینها به دنبال عاشق کردن دیگران به خود نیستند بلکه به دنبال عشق حقیقی و راستینی هستند که در قالب ظرف ها و ابعاد تنگ مادی و حیله ها و دسیسه های خودخواهانه و فریبنده ی روباهان نیست.
آنها نمیخواهند دیگران را عاشق خود کنند بلکه میخواهند دیگران را عاشق حقیقتی کنند که فنا نمی پذیرد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک- قسمت شصت و چهاختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکفروتنی و غروراطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک های بزندگی بی دودمیهمانهای ناخوانده عامل بزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امشگفت زده و حیران باشتاثیر فکر بر سلامتآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خورشید مصنوعیارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیدرک درست از خود و هوشیاریقلب روباتیکبه کدامین گناه کشته شدندتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان مشترک ژنتیکی موجوداما به جهان های متفاوت خودکلمات بلند نه صدای بلندشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ممکن است موش کور بی مجهان در حال نوسان و چرخشاین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت دومخطر آلودگی هواچگونه تکامل مغزهای کنونیذهن چند جانبه نیازمند نگقدرت ذهنبیماری وسواستقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزبان، وسیله شناسایی محیطمجموعه های پر سلولی بدن مکوچکترین چیز یک معجزه اسطبیعت موجی جهانتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاجامعه ی آسمانیاگر نیروی مغناطیس نباشد از انفجار بزرگ تا انفجار دوچرخه سواری ورزشی سبک و چالش هوشیاری و اینکه چرا رمز پیشرفت تواضع است نه طلزوم سازگاری قانون مجازابیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیتنفس هوازی و میتوکندریسلولهای ایمنی القا کنندهمروری بر تشنج و درمان هایکاهش دوپامین عامل بیماریعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکنخستین تمدن بشریرویای شفافمنابع انرژی از نفت و گاز بار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستتو تغییر و تحولیسودمندی موجودات ابزی بر مسمومیت دانش آموزان، قماکریستال زمان(قسمت سوم)عسل طبیعی موثر در کنترل بتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام چرا در مغز انسان، فرورفتروشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتتوهم چیستسال سیزده ماههمعماری، هندسه ی قابل مشاگیاه بی عقل به سوی نور میترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تدر مانهای کمر دردنظریه تکامل در درمان بیمرژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدتوضیحی ساده در مورد هوش مسختی ها رفتنی استمغز و اخلاقپنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و دواتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هدر سال حدود 7 میلیون نفر هندسه ی پایه ایرساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل داروینی هنوز در حاشلیک فراموشیپیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توحساسیت روانی متفاوتاختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز دانفرگشت و تکامل تصادفی محض اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک های بزندگی در جمع مواردی را برمیوتونیک دیستروفیبزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده شگفتی های زنبور عسلتاثیر مشاهده بر واقعیت بآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سخوش قلبی و مهربانیارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیردرک عمیق در حیواناتقلب را نشکنبه امید روزهای بهترتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی زبان چهار حرفی حیات زمینما با کمک مغز خود مختاريمکلوزاپین داروی ضد جنونشجاعت و ترستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهان در حال ایجاد و ارتقااینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت سومخطرات هوش مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ذهن هوشیار در پس ماده ی مقدرت عشقبیماری کروتز فیلد جاکوبتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیسفر فقط مادی نیستمحل درک احساسات روحانیکووید نوزده و خطر بیماری طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیجاودانگی مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟از بحث های کنونی در ویروسدورترین نقطه ی قابل مشاهچالش هوشیاری و اینکه چرا رمز بقای جهش ژنتیکیلزوم سازگاری قانون مجازابیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتنفس بدون اکسیژنسلولهای بنیادی مصنوعی درمرکز هوشیاری، روح یا بدن کاهش سن بیولوژیکی، تنها علت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسنخستین تصویر از سیاهچالهروان سالممنابع انرژی از نفت و گاز بار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدتو جهانی هستی که خودش را سیلی محکم محیط زیست بر انمسیر دشوار تکامل و ارتقاکشف مکانیسم عصبی خوانش پعشق درونی به یگانگی خلقتتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید میاستنی گراویچرا ذرات بنیادی معمولاً روشهای شناسایی قدرت شنوامنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردتوهم وجودسانسور از روی قصد بسیاری معنی روزهگیاه خواری و گوشت خوار کدترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بنظریه تکامل در درمان بیمرژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرتیوتیکسن داروی ضد جنونسرنوشتمغز و اخلاقپول و شادیتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیست و سواتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر درمان های اسرار آمیز در آهندسه ی رایج کیهانرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دتکامل داروینی هنوز در حاشنا در ابهای گرم جنوب نیاپیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استخفاش با شیوع همه گیری جدیاختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستفراموش کارها باهوش تر هساعتماد به خوددرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در سیاهچالهمیگرن و پروتئین مرتبط با بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومشانس یا تلاشتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فخوشبختی دور از رنج های مارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدندرگیری قلب در بیماری ویرقیچی ژنتیکیبه بالا بر ستارگان نگاه کتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی زبان نیاز تکاملی استما بخشی از این جهان مرتبطکلام و زبان، گنجینه ای بسشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهان ریز و درشتاینکه خانواده ات سالم باارزش خود را چگونه میشناسدفاع در برابر تغییر ساختچگونه جمعیت های بزرگ شکل ذهن تو همیشه به چیزی اعتققطار پیشرفتبیماری گیلن باره و بیمارتلاش ها برای کشف منابع جدسفر نامه سفر به بم و جنوب محل درک احساسات روحانی دکودک هشت ساله لازم است آدطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهجایی خالی نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکديدن با چشم بسته در خواب چالش دیدگاه های سنتی در برمز جهانلزوم عدم وابستگی به گوگل بیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز تنها مانع در زندگی موارد سلام تا روشناییمرکز حافظه کجاستکایروپاکتیک چیستعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی نخستین روبات های زنده ی جروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز بارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاتو دی ان ای خاص ميتوکندريسینوریپا داروی ترکیبی ضدمسئول صیانت از عقیده کیسکشف مکانیسمی پیچیده در بعصب حقوق نورولووتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای میاستنی چراروياها را به یاد نمی آروشی برای بهبود هوش عاطفمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم وجودسانسور بر بسیاری از حقایمعادله ها فقط بخش خسته کنگیرنده باید سازگار با پیتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رهفت چیز که عملکرد مغز تو راه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که تیک و اختلال حرکتیسریع دویدن مهم نیستمغز و سیر تکامل ان دلیلی پوست ساعتی مستقل از مغز دتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت بیستماثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکدرمان های بیماری آلزایمرهندسه بنیادینرشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری در کجاست؟(قبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل داروینی هنوز در حاشناخت و معرفت، و نقش آن دپیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عانسان میوه ی تکاملخلا، حقیقی نیستاختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هافراموشی همیشه هم بد نیستاعتماد به خوددرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زمینی امروز بیش از میگرن سردردی ژنتیکی که ببزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیشاهکار قرنتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آموزش نوین زباناولین دروغخانه ی تاریکارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیدرگیری مغز در بیماری کویقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبه بالاتر از ماده بیندیشتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و کلمه حتی برای کسانما تحت کنترل ژنها هستیم یکلرال هیدرات برای خوابانشربت ضد خلطتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهان شگفت انگیزاینترنت بدون فیلتر ماهوااز فرد ایستا و متعصب بگذردقیق ترین تصاویر از مغز اچگونه حافظه را قویتر کنیذهن خود را مشغول هماهنگیلمس کوانتومیبیماری آلزایمر، استیل کوتلاش هایی در بیماران قطع سفر به مریخ در 39 روزمحدودیت چقدر موثر استکودک ایرانی که هوش او از ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخجاذبهاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدی متیل فومارات(زادیوا)(چاالش ها در تعیین منبع هورمز جهان خاصیت فراکتالمقاومت به عوارض فشار خون بیوگرافیهیچ اندر هیچتنها در برابر جهانسلسله مباحث هوش مصنوعیمرکز حافظه کجاستکار با یگانگی و یکپارچگیعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصننرمش های مفید برای درد زاروبات کیانمنابع انرژی از نفت و گاز بازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وتو در میانه ی جهان نیستی سیگار عامل افزایش مرگ وممسئولیت جدیدکشف ارتباط جدیدی از ارتبعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای ای ال اسچراروياها را به یاد نمی آروشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم بی خداییساهچاله ها تبخیر نمیشودمعجزه های هر روزهگالکانزوماب، دارویی جدیتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تدر ناامیدی بسی امید استهفت سین یادگاری از میراث راه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرتیروفیبان موثر در سکته ی سریعترین کامپیوتر موجودمغز کوانتومیپوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت دهماثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشفلج نخاعی با الکترودهای استروژن مانند سپر زنان ددرمان های جدید میگرنهندسه در پایه ی همه ی واکرشد مغز علت تمایل انسان بمنبع خواب و رویابرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریتکامل زبانشناخت درون، شناخت بیرون؛پیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییجهل مقدسانسان ها می توانند میدان خلا، خالی نیستاختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری فرایند پیچیده ی خونرسانیاعداد بینهایت در دنیای مدروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زودگذرمیگرن شدید قابل درمان اسبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دشاهکار شش گوشتاثیر نگاه انسان بر رفتاآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخانواده پایدارارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستدرگیری مغز در بیماران مبقانون مندی نقشه ژنتیکی مبه خودت مغرور نشوتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و بیان نتیجه ساختمامانند آب باشکمردردشش مرحله تکامل چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهانی که نه با یک رخداد و ایندرالاز مخالفت بشنودل به دریا بزننگاه محدود و تک جانبه، مشذهن سالملوب فرونتال یا پیشانی مغبیماری الزایمرهوش احساسیتلاشی برای درمان قطع نخاسفر تجهیزات ناسا به مریخ محدودیت های حافظه و حافظکودکان میتوانند ناقل بی عقل مجادله گرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طاز تکنیکی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستناتوانی از درمان برخی ویرنگ کردن، حقیقت نیستمقابله ی منطقی با اعتراضبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترتنبیه چقدر موثر استسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمرکز خنده در کجای مغز استکاربرد روباتهای ريزنانوعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغنرمش های مفید در سرگیجهروح در جهانی دیگر استمنابع انرژی از نفت و گاز بازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترتوقف؛ شکستسیاهچاله های فضایی منابعمسئولیت در برابر محیط زیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوغم بی پایانتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوحریص نباشابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای دیابتنزاع بین جهل و علم رو به پروشی جدید در درمان نابینمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیتوهم تنهاییسایه را اصالت دادن، جز فرمعجزه ی علمگام کوچک ولی تاثیرگذارترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزدر هم تنیدگی مرزها و بی مهم نوع خواری در میان پیشیراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتتکنولوژی جدید که سلول هاسرگیجه از شایعترین اختلاپیموزایدتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت دوازدهماثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردرفلج بل، فلجی ترسناک که آناسرار آفرینش در موجدرمان های جدید در بیماری هندسه زبانِ زمان استرشد در سختی استمنتظر نمان چیزی نور را بهبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل زبانشناسایی تاریخچه ی تکاملیپیشرفتی مستقل از ابزار هپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استخلاصه ای از مطالب همایش ماختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخفرایند تکامل و دشواری هابقای حقیقی در دور ماندن ادریای خداهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی، مدیریت انرژیمیدان مغناطيسي زمین بشر بسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر نگاه انسان بر رفتاآن چیزی که ما جریان زمان جهان های بسیار دیگراوکرلیزوماب داروی جدید شخار و گلارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجدرگیری مغزی در سندرم کووقانون گذاری و تکاملبه دنبال رستگاری باشتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و بیان، در سایه پیشرماه رجبکمردرد ناشی از تنگی کاناششمین کنگره بین المللی ستاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیایا کوچک شدن مغزانسان الاز نخستین همانند سازها تدلایلی که نشان میدهد ما بنگاه انسان محدود به ادراذخیره ی شگفت انگیز اطلاعلوتیراستامبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیتلاشی تازه برای گشودن معسفر دشوار اکتشافمخچه فراتر از حفظ تعادلکودکان خود را مشابه خود تعقلانیت بدون تغییرتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استاگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز دید تو همیشه محدود به مقدناتوانی در شناسایی چهره رنگین کمانمقابله با کرونا با علم اسبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمتهدیدهای هوش مصنوعیسم زنبور ، کلیدی برای وارمرگ چیستکاربرد روباتهای ريز، در عواملی که برای ظهور لغت اتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی نرمشهای مهم برای تقویت عروح رهاییمنابع انرژی از نفت و گاز بازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال تولید مثل اولین ربات های سیاهچاله ها، دارای پرتو مستند جهان متصلکشف جدید تلسکوپ جیمز وبغم بی پایانتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ضد میگرننزاع بین علم و نادانی رو روشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برتوهم جدایی و توهم علمساخت شبکه عصبی مصنوعی با معجزه ی علم در کنترل کرونگامی در درمان بیماریهای ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذردر هم تنیدگی کوانتومیهمه چیز در زمان مناسبراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توتکنولوژی جدید که سلول هاسرگردانیپیموزایدتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت سوماثرات مفید روزه داریچند جهانیفلج خواباسرار بازسازی اندام هادرمان های رایج ام اسهنر حفظ گرهز گهواره تا گورمنحنی که ارتباط بین معرفبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبان انسان از پیشیشناسایی سلول های ایمنی اشواهدی از نوع جدیدی از حاپختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشخلاصه ای از درمان های جدیاختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهفرایند حذف برخی اجزای مغبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک بازی زونیسومایدمیدان های مغناطیسی قابل بسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستشاید درست نباشدتاثیر ویتامین دی بر بیماآنچه ناشناخته است باید شجهان هایی در جهان دیگرايندگان چگونه خواهند دیدخارق العاده و استثنایی بارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایدرگیری مغزی در سندرم کووقانون جنگلبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و تکلم برخی بیماریهماپروتیلینکمردرد و علل آنصبر بسیار بایدتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تدنیای شگفت انگیز کوانتومنگاه از بیرون مجموعهذره ی معین یا ابری از الکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتتلاشی جدید در درمان ام اسسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلکودکان را برای راه آماده عقیده ی بی عملتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های اپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزنادیدنی ها واقعی هستندرهبر حقیقیملاحظه های اخلاقی دربارهبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک معجزه ایسماگلوتید داروی کاهش دهنمرگ و میر پنهانکتاب گران و پرهزینه شد ولعوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیچرا ماشین باید نتایج را پروزه داری متناوب، مغز را منابع انرژی از نفت و گاز بازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنتولید یا دریافت علمسیاهچاله و تکینگی ابتدایمشکل از کجاستکشتن عقیده ممکن نیستغیرقابل دیدن کردن مادهتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ضد الزایمرنزاع بین علم و جهل رو به پريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم جسمساخت شبکه عصبی با الفبای معجزه در هر لحظه زندگیگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هجدهمابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما دادر هم تنیدگی کوانتومی و پهمه چیز در زمان کنونی استراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدتکینگیسربازان ما محققا غلبه می پیچیدگی های مغزمگستعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سی و هشتماثرات مضر ماری جواناچند جهانیفلج خواب چیستاصل بازخورددرمان های علامتی در ام اسهنر رها شدن از وابستگیزمین در برابر عظمت کیهانمنشأ اطلاعات و آموخته ها برخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی شواهدی از دنیسوان(شبه نئپروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاخم شدن فضا-زمانادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانفراتر از دیوارهای باوربلوغ چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی زونا به وسیله ویروس ابله میدان بنیادین اطلاعاتبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستشب سیاه سحر شودتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنچه واقعیت تصور میکنیم جهان یکپارچهايا اراده آزاد توهم است یخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جندرگیری اعصاب به علت میتوقانون جنگلبه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت چماجرای جهل مقدسکمردرد با پوشیدن کفش مناصرع و درمان های آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان، تصادفی نیستایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تدنیا، هیچ استنگاه از دور و نگاه از نزدذرات کوانتومی زیر اتمی قلیروپریم داروی ترکیبی ضدبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانتمایل زیاد به خوردن بستنسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فکوری گذرای ناشی از موبایعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های ابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی منادانی در قرن بیست و یکم،روی و منیزیم در تقویت استملاحظات بیهوشی قبل از جربیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک جهان در مغز خودت هسسندرم کووید طولانیمرگ و میر بسیار بالای ناشکتاب زیست شناسی باورعید نوروز مبارکتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانچرا مغز انسان سه هزار سالروزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژی از نفت و گاز بحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیتولید پاک و فراوان انرژیسیاهچاله ی تولید کنندهمشکلات نخاعیگل زندگیغرور و علمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتداروی سل سپتنسبت ها در کیهانریه زغالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهتوهمات و شناخت حقیقتساختن آیندهمعرفت و شناختگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت هشتمابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، ردر هم تنیدگی کوانتومی و دهمه چیز، ثبت می شودراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنتکامل فردی یا اجتماعیسردرد میگرنپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سی و ششماجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتفلج دوطرفه عصب 6 چشماصل علت و تاثیردرمان ژنتیکی برای نوآوریهنر، پر کردن است نه فحش دزمین زیر خلیج فارس تمدنی منشاء کوانتومی هوشیاری ابرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفتکامل، نتیجه ی برنامه ریشیشه ی بازالتی و سیلیکونپروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودخونریزی مغز در سندرم کوواداراوون تنها داروی تایینور دروندرک فرد دیگر و رفتارهای افرد حساس از نظر عاطفی و ببلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در پیر شدنمیدازولام در درمان تشنج بشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر ژنها بر اختلالات خآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جهان یکپارچهايا اراده آزاد توهم است یخدا موجود استچگونه مغز پیش انسان یا همدرختان اشعار زمینقانونمندی و محدودیت عالمبوزون هیگز چیستتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت اماجرای عجیب گالیلهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصضرورت زدودن افکارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی مفید در ساایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تدندان ها را مسواک بزنید تنگاه از درون مجموعه با نگذرات کوانتومی زیر اتمی قلیس دگرامفتامین یا ویاسبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفرنامه سفر به بم و جنوب مدل همه جانبه نگر ژنرالیکی غایب شدی تا نیازمند دلعلم و روحتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیجریان انرژی در سیستم های ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پندارینازوکلسینرویا و واقعیتممانتین یا آلزیکسا یا اببیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلتو کز محنت دیگران بی غمیسندرم گیلن باره به دنبال مرگ انتقال است یا نابود شکتاب طبیعت در قالب هندسهعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومحل مشکلابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت روزه داری سلول های بنیادمنابع انرژی از نفت و گاز بحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشتولید سلولهای جنسی از سلسیاره ی ابلهانمشکلات بین دو همسر و برخیگلوله ی ساچمه ایمقالاتتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی ضد چاقینسبت طلایی، نشانه ای به سریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستتوپیراماتساختار فراکتال وجود و ذهمغز فکر میکند مرگ برای دیگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجمابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمنددر هر سوراخی سر نکنهمه ی سردردها بی خطر نیسترابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناتکامل مادی تا ابزار هوشمسردرد میگرن در کودکانپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت سیزدهماجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که ماننفناوری هوش مصنوعی نحوه خاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان پوکی استخوانهوموارکتوس ها ممکن است دزمان چیستمهندسی ژنتیک در حال تلاش برخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردوزن حقیقی معرفت و شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتاپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزخواندن ، یکی از شستشو دهنادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می تواندرک نیازمند شناخت خویش افردا را نمیدانیمبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در افزایش سمکانیک کوانتومی بی معنی بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر کلام در آیات کلام بآنها نمیخواهند دیگران راجهان کنونی و مغز بزرگتریای نعمت من در زندگیمخدای رنگین کمانچگونه هموساپينس بر زمین درد باسن و پا به دلیل کاهقارچ بی مغز در خدمت موجودبوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت دماده ی تاریککنگره بین المللی سردرد دضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا بدون زبان میتوانیم تاز نشانه ها و آثار درک شددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنگاه حقیقی نگاه به درون اذرات کوانتومی زیر اتمی قلا اکراه فی الدینبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفرنامه سفر به بم و جنوب مدل هولوگرافیک ژنرالیزهکیهان خود را طراحی میکندعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی متن و تصویر به صورابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپندارینباید صبر کرد آتش را بعد رویا و کابوسمن کسی در ناکسی دریافتم بیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متتو پیچیده ترین تکنولوژی سندرم پیریفورمیسمرگ تصادفیکتاب، سفری به تاریخعادت همیشه خوب نیستتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسچرا ویروس کرونای دلتا واروزهای سختمنابع انرژی از نفت و گاز بحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتولترودینسیاره ابلهانمشکلات روانپزشکی پس از سگلوئونتاثیر ویتامین دی بر بیماتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی ضد چاقینشانه های گذشته در کیهان ریاضیات یک حس جدید استمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای ساختار شبکه های مغزی ثابمغز قلبگذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاهابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور در والنتاین کتاب بدید همهمیشه چشمی مراقب و نگهبارادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شتکامل مداومسردرد و علتهای آنپیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت ششماحیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعدامفیلمی بسیار جالب از تغییاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان پوکی استخوانهورمون شیرساز یا پرولاکتزمان و مکان، ابعاد کیهان مهربانی، شرط موفقیتبرداشت مغز ما از گذر زمانزمان و صبرمولتیپل اسکلروز در زنان بررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشتئوری تکامل امروز در درمپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصخواب سالم عامل سلامتیادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهدرک و احساسفرضیه ای جدید توضیح میدهبه قفس های سیاهت ننازهوش مصنوعی از عروسک بازی زیر فشار کووید چه باید کرمکانیزمهای دفاعی در براببعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر کپسول نوروهرب بر نآنان که در قله اند هرگز خجهان کاملی در اطراف ما پرای آنکه نامش درمان و یادشارتباط شگفت مغز انسان و فخدایی که ساخته ی ذهن بشر چگونه هوشیاری خود را توسدردی که سالهاست درمان نشقبل از آغازبی نهایت در میان مرزهاتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان و شناخت حقیقت قسمت سماده ی خالیکنگره بین المللی سردرد دضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا تکامل هدفمند استاز نظر علم اعصاب یا نرووسدو بیماری روانی خود بزرگ نگاه دوبارهرفتار مانند بردهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بیماری تی تی پیهوشمندی کیهانتمدن بشری و مغز اخلاقیسفری به آغاز کیهانمدل هولوگرافیک تعمیم یافکیهانِ هوشیارِ در حال یاعلم به ما کمک میکند تا موتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مجستجوی هوشیاری در مغز ماابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغیینبرو و انرژی مداومرویا و خبر از آیندهمنابع انرژي پاک سرچشمه حبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزتو آرامش و صلحیسندرم پس از ضربه به سرمرگی وجود نداردکتابخانهعادت کن خوب حرف بزنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیچرا پس از بیدار شدن از خوروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز تومورها و التهاب مغزی عاسیاره ابلهانمشکلات روانپزشکی در عقب گمان میکنی جرمی کوچکی در صفحه اصلیتداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز داروی ضد تشنج با قابليت تنشانه های پروردگار در جهریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتتوازن مهمتر از فعالیت زیسازگاری با محیط بین اجزامغز ما کوچکتر از نیم نقطهگذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات دريااستفاده از مغز، وزن را کمدر یک فراکتال هر نقطه مرکهمیشه اطمینان تو بر خدا براز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دتکامل چشمسردرد تنشنپیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت شصت و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیفیزیک مولکولها و ذرات در اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش فوق العاده، هر فرد اسهوش مصنوعی می تواند بر احزمان واقعیت است یا توهممواد کوانتومی جدید، ممکنبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی شکل های متفاوت پروتئین هتئوری تکامل در پیشگیری و پروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادخواب سالم عامل سلامتی و یادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستدرک کنیم ما همه یکی هستیمفشار و قدرتبه مغز خزندگان خودت اجازهوش مصنوعی از عروسک بازی زیرفون داروی ضد ام اسما انسانها چه اندازه نزدژنها ، مغز و ارادهشبکیه های مصنوعیتاثیر کپسول نوروهرب بر تآنزیم تولید انرژی در سلوجهان پیوستهایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت انگیز مغز انخسته نباشی باباچگونه واکسن کرونا را توزدرس گرفتن از شکست هاقبل از انفجار بزرگبی ذهن و بی روحتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کازبان جانسوزماده ای ضد التهابیکنترل همجوشی هسته ای با هطلای سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب اراده آزدو بار در هفته ماهی مصرف نگاهی بر قدرت بینایی درارفتار وابسته به شکللایو دوم دکتر سید سلمان فبیماری دویکهوشیاری و وجودتمدنی قدیمی در شمال خلیج سقوط درون جاذبه ای خاص، چمدل های ریز مغز مینی برینکیست هیداتید مغزعلم بدون توقفتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحفره در مغزابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استچت جی پی تیرویا بخشی حقیقی از زندگی منابع انرژی از نفت و گاز با تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاتو افق رویداد جهان هستیسندرم سردرد به دلیل افت فمراحل ارتقای پله پله کیهکجای مغز مسئول پردازش تجعادت کردن به نعمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وچرا ارتعاش بسیار مهم استروش های صرفه جویی در ایجامنابع بی نهایت انرژی در دبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس تومورهای نخاعیسیر آفرینش از روح تا مغز مشاهده گر جدای از شیء مشاگنجینه ای به نام ویتامین سوالات پزشکیتروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی ضد تشنج با قابليت تنظام مثبت زندگیریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازتوسعه هوش مصنوعی قادر اسستم با شعار قانون بدترین مغز مانند تلفن استگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در در کمتر از چند ماه سوش جدهمیشه داناتر از ما وجود دراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانتکامل و ارتقای نگاه تا عمسردرد سکه ایپیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و دواحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایفیزیک و هوشیاریاصول سلامت کمردرمان تومورهای مغزی با ادرمان تشنجهوش مصنوعی و کشف زبان هایزمان پلانکموجود بی مغزی که می تواندبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان شکل پنجم مادهتئوری جدید، ویران کردن گپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علخواب عامل دسته بندی و حفطادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیدرک احساسات و تفکرات دیگفضای قلب منبع نبوغ استبه نقاش بنگرهوش مصنوعی از عروسک بازی زیرک ترین مردمما انسانها چه اندازه نزدژنهای مشترک بین انسان و وشباهت مغز و کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سآینه در اینهجهان پیوستهایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انخطا در محاسبات چیزی کاملچگونه آن شکری که می خوریمدست آسمانقدم زدن و حرکت دید را تغیبی شرمیتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان ریشه هایی شناختی اسماده، چیزی بیش از یک خلا کنترل جاذبهطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وجهشهای مفید و ذکاوتی که دایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزدو برابر شدن خطر مرگ و مینگاهی بر توانایی اجزاي برفتار اجتماعی انسان، حاصلبخند بزن شاید صبح فردا زبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیتمرکز و مدیتیشنسلول های بنیادیمدیون خود ناموجودکیست کلوئید بطن سومعلم در حال توسعهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحق انتخابابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارچت جی پی تیرویا تخیل یا واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز بالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تتو انسانی و انسان، شایستسوپاپ ها یا ترانزیستورهامرز مرگ و زندگی کجاستکرونا چه بر سر مغز می آورعادت دادن مغز بر تفکرتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلچرا بیماری های تخریبی مغروش هایی برای جلوگیری از منابع جدید انرژیبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحتومورهای ستون فقراتسیستم تعادلی بدنمشاهده آینده از روی مشاهگویید نوزده و ایمنی ساکتپیامهای کاربرانتری فلوپرازینافتخار انسانحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز داروی ضد تشنج توپیراماتنظریه ی تکامل در درمان بیرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاستوسعه برخی شغل ها با هوش ستم، بی پاسخ نیستمغز مادران و کودکان در زمگزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و سابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلادر آرزوهایت مداومت داشتههمیشه راهی هسترجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسردرد عروقی میگرنپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت شصت و ششاحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قفیزیکدانان ماشینی برای تاضطراب و ترسدرمان جدید ALSهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمان به چه دلیل ایجاد میشموجودات مقهور ژنها هستندبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندشکست حتمیتا 20 سال آینده مغز شما به پرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهخودآگاهی و هوشیاريارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید درک تصویر و زبان های مخلتقفس ذهنبه نقاش بنگربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست شناسی کل در جزء فراکما اکنون میدانیم فضا خالژنهای هوش ، کدامندشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیندهجهان پر از چیزهای اسرار آایمان به رویاارتباط غیرکلامی بین انساخطا در محاسبات چیزی کاملچگونه انتظارات بر ادراک دستورالعمل مرکز کنترل بیقدرت مردمبی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان شناسی مدرن در سطح سلماشین دانشکندر در بیماریهای التهابطوفان زیباییتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردجوانان وطناکسی توسین و تکامل پیش ااز واقعیت امروز تا حقیقتدو برابر شدن خطر مرگ و مینگاهت را بلند کنرقیبی قدرتمند در برابر ملحظات خوش با کودکانبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمرکز بر هدفسلول های بنیادی منابع و امدیریت اینترنت بر جنگکاهش مرگ و میر ناشی از ابعلم راهی برای اندیشیدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتنتایج نادانی و جهلرویا حقی از طرف خدامنابع انرژی از نفت و گاز باهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیتو با همه چیز در پیوندیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامرز بین انسان و حیوان کجاکریستال هاعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدچرا حیوانات سخن نمی گوینروش هایی ساده برای کاهش امناطق خاصی از مغز در جستجبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایتوهم فضای خالیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مطالبه ی حق خودگوشه بیماری اتوزومال رسسسایتهای دیگرتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا دارویی خلط آورنظریه ی تکامل در درمان بیرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک متوصیه های سازمان بهداشت ستون فقرات انسان دو پا جلمغز چون ابزار هوش است دلیگزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و شابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیادر آسمان هدیه های نادیدنهمیشه عسل با موم بخوریمرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادتکامل ابزار هوش ، راه پر سرعت فکر کردن چگونه استپیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک سی و هفتماخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عفاصله ها در مکانیک کوانتاطلاع رسانی اینترنتیفاصله ی همیشگی تصویر سازاطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمان شگفت انگیزموسیقی نوبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانشگفت نیست من عاشق تو باشمتا بحر یفعل ما یشاآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخودآگاهی و هوشیاريارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درک حقیقت نردبان و مسیری قلب و عقلبه نادیدنی ایمان بیاوربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست، مرز افق رویداد هستما از اینجا نخواهیم رفتژنهای حاکم بر انسان و انسشباهت کیهان و مغزتاثیر کتامین در درمان پاآینده ی انسان در فراتر ازجهان پر از چیزهای جادویی این پیوند نه با مغز بلکه ارتروز یا خوردگی و التهاخطای ادراک کارماچگونه به سطح بالایی از هودغدغه نتیجه ی نادانی استقدرت کنترل خودبیمار 101 ساله، مبتلا به ستقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان شناسی نوین نیازمند مبانی ذهنی سیاه و سفیدکوچ از محیط نامناسبطولانی ترین شبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیجواب دانشمند سوال کننده اگر فقط مردم میفهمیدند کاز کجا آمده ام و به کجا میدو سوی واقعیتچالش هوشیاری و اینکه چرا رموزی از نخستین تمدن بشرلرزش ناشی از اسیب به عصببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های بدن تو پیر نیستنمداخله ی زیانبار انسانکاهش التهاب ناشی از بیماعلم ساختن برج های چرخانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردنجات در راستگوییرویاها از مغز است یا ناخومنابع انرژی از نفت و گاز باور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر تو با باورهایت کنترل میشسوپاپ ها یا ترانزیستورهامرز جدید جستجو و اکتشاف، کریستال زمان(قسمت اولعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تداروی تشنجی دربارداریچرا حجم مغز گونه انسان درروش جدید تولید برقمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاتوهم فضای خالی یا توهم فضسکوت و نیستیمطالبی در مورد تشنجگوشت خواری یا گیاه خواریترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبانظریه ی ریسمانرژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار توصیه های غیر دارویی در سسخن و سکوتمغز چگونه صداها را فیلتر گشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت بیست و چهابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیادر آستانه ی موج پنجم کوویهمجوشی هسته ای، انرژِی برحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانتکامل جریان همیشگی خلقتسعی کن به حدی محدود نشویپیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک- قسمت پنجاه و اخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتچهار میلیارد سال تکامل بفتون های زیستیاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی الفاگوزندگی هوشمند در خارج از زموسیقی هنر مایع استبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توشگفت انگیز بودن کیهانتابوهای ذهنیآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخودروهای هیدروژنیارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلادرک دیگرانقلب دروازه ی ارتباطبه هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی زاوسکا درمان گوشرما اشیا را آنطور که هستندکل اقیانوس در یک ذرهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده ی علم و فیزیک در60 ثجهان دارای برنامهاین اندوه چیستارزش حقیقی زبان قسمت اولخطای حسچگونه باغبانی باعث کاهش ذهن ما از در هم شکستن منبقدرت انسان در نگاه به ابعبیماری های مغز و اعصاب و تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان، نشان دهنده ی سخنگو مباحث مهم حس و ادراککوچک شدن مغز از نئاندرتاطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده جوسازی مدرناگر میدانی مصیبت بزرگتر از آغاز خلقت تا نگاه انسادولت یا گروهکچالش هوشیاری و اینکه چرا رمز و رازهای ارتباط غیر کلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به تنفس هوازی و میتوکندریسلول عصبی شاهکار انطباق مدارک ژنتیکی چگونه انسانکاهش حافظه هرچند فرایندیعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سنخاع ما تا پایین ستون فقررویاهای پر رمز و حیرتی درمنابع انرژی از نفت و گاز باد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به تو باید نیکان را به دست بسوخت هیدروژنی پاکمزایای شکلات تلخ برای سلکریستال زمان(قسمت دوم)عدم درکتاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ALSچرا خشونت و تعصبروش صحبت کردن در حال تکاممنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سکته مغزیمطالعه ای بیان میکند اهدگیلگمش باستانی کیستترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تدخالت در ساختار ژنهانظریه تکامل در درمان بیمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقتوصیه هایی در مصرف ماهیسخن پاک و ثابتمغز ناتوان از توجیه پیداپمبرولیزوماب در بیماری چتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و یکاتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیادر درمان بیماری مولتیپل همراهی نوعی سردرد میگرنیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل داروینی هنوز در حاشلیک فراموشیپیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنانرژی تاریکحس و ادراک- قسمت بیست و پاختلال خواب فرد را مستعد