دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت ششم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت ششم)
تقدیم به پزشکان و پرستاران و کادر درمان فداکار و تلاشگری که در مواجهه با ویروس کرونا در گوشه و کنار کشور ما مظلومانه جان دادند.
یادتان همیشه در ذهن و جان ما خواهد ماند
در قسمت قبل در مورد برخی روش های تقویت سیستم ایمنی و پیچیدگی های آن صحبت شد. در این قسمت با نگاهی وسیع تر، در مورد ریشه های تکامل سیستم ایمنی عامل بیماری زا، میزبان واسطه و میزبان اصلی بحث می کنیم.

سیستم ایمنی بخشی حساس در بدن موجودات زنده است. در ابتدایی ترین موجودات هستی، سیستم ایمنی از طریق جاسازی ساختار ژنتیکی آنها در موجود میزبان ایجاد میشود.مثلا در عفونت های ویروسی، میزبان از طریق جای گرفتن ژنوم ویروس در ژنوم خودش نسبت به عفونت مجدد مقاوم میشود.

در موجودات رده بالا هم، آنچه نقشه نخستین سیستم ایمنی را تشکیل میدهد، ساختار ژنتیکی است، یعنی منشا سیستم ایمنی، همان الفبای چهار حرفی حیات و نوکلئوتیدها است.

لغت، وسیله انتقال معانی و حقایق است و از زبان سخنگویی خارج میشود.
به همین ترتیب زبان چهار حرفی نوکلئوتیدها هم از زبان سخنگویی است تا حقیقتی را بشناساند و هر محصول این زبان، از نخستین تک سلولی ها و سیستم ایمنی ساده آنها تا چند سلولی ها و مهره داران و سیستم پیچیده ایمنی آنها- که پایه واساس مقاومت آنها در برابر محیط خشن و ریشه فعالیت سلول های حساس انتقال پیام در قلب است- لفظ و نشانه ای است که به سوی معنی ای فراتر می خواند تا امروز که به مغز می رسیم.
و مغزانسان شاید پیشرفته ترین محصول این زبان تا امروز بوده است ولی این مغز یا جمله میانی حروف در الفبای چهارگانه حیات، خودش ساختمانی پر از کلمات است که در صفحه ای نگاشته شده تا بار دیگر با کنار هم قرار گرفتن این جملات، کتاب بزرگی نگاشته شود که آن هم در میان کتاب خانه ای بزرگ، است تا کتاب هایش خوانده شود و ابتدایی بر ابزار هوش والاتری باشد که از جمع و درک جمع این کتاب ها حاصل میشود.
و در این میان، عرصه رمزها و اسرار گسترده است تا سخنگوی راستین معنا شناخته شود و رمز را به معنی تبدیل کند و آنچه تا امروز همیشه غریب بوده است، آن نگاشته نشده در ذهن هاست است که منتظر است شرایط و جوهرها آن را بنگارد!!

از این حروف و کلمات و جملات و کتاب ها میتوان بسیار آموخت و میتوان تا بی نهایت، و تا تجلی های این حروف و کلمات هدایت شد؛ میتوان در هر ژن و اسید امینه و پروتئین و اندام و در هر حرکت و جنبش در این ساختمان و در هر انسان به خصوص انسان هایی که الگوی ایثار در میان بشریت هستند، به دنبال ریشه ها و ابتداها و نهایت ها و غایت ها بود و میتوان به هدف از خلقت این حروف و کلمات، روی کرد و شناخت و شناخت و شناخت و.... و نهایتا به عجزاز معرفت و شناخت رسید

و نیز میتوان، چشم ها را بر علت ها بست و در سنگینی توهم معرفت، از سبکی حقیقت عجز از معرفت، جا ماند و به جای صعود عمودی بی انتها، در عرض کیهان در جا زد!
و در این میان، انتخاب یکی از این دو مسیر؛ مسیر به سوی او=هو یا مسیر به سوی من=انا به دست خود ماست!!
تکامل سیستم ایمنی
سیستم ایمنی
adaptive immune system (AIS در موجودات نخستین قبل از دوره کامبرین، وجود ندارد بلکه در آنها با سیستم تکاملی ساده ای مواجه هستیم که بیان می شود:
نخستین سیستم تکاملی پیشرفته adaptive immune system (AIS) در ماهیان دارای آرواره در حدود پانصد میلیون سال قبل، مشاهده شد. گرچه برخی وسایل دفاع غیر اختصاصی در جانوران پست، یافت شده است ولی ظرفیت واکنش ایمنی اختصاصی منحصرا درطی تکامل مهره داران پیدا شده است و در جانوران بی‌مهره وجود ندارد.
عامل مهم ایجاد سیستم ایمنی سازگار recombination-activating gene (RAG) و transposon است

تکامل سیستم ایمنی از ویروس ها تا موجودات بالاتر
سکانس های ژنتیکی ویروسی و عناصر قابل انتقال، بخش بزرگی از ژنوم سلولی را تشکیل می دهد. مطالعات اخیر نشان میدهد ارتباط تکاملی درونی بین این سکانس ها و راه های مختلف ایمنی، وجود دارد. در سطح پایه،Superinfection exclusion به عنوان سیستم ایمنی ابتدایی ویروس، عمل میکند.
Superinfection exclusion : پدیده ای که در آن عفونت قبلی ویروسی، مانع از عفونت بعدی با همان ویروس و یا ویروس نزدیک به آن، میشود. این پدیده کاملا شناخته شده نیست و ممکن است منعکس کننده نوعی وضعیت ضد ویروس در سلول عفونی باشد. برخی ویروس های باکتری پروتئین هایی را کد می کنند تا به Superinfection exclusion برسند. این پروتئین های ویرو سی می توانند با آزاد شدن دی ان ای به درون سیتوپلاسم میزبان وارد شوند یا گیرنده های ورود را تغییردهند. همچنین می توانند به عنوان مهارگرهای آنزیم های تخریب پپتیدوگلیکان ویروس، عمل کند و از طریق آن از ورود فاژها جلوگیری کنند.
همین سیستم دفاعی می تواند در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها هم عمل کند.

فرایندهای پیچیده تر سیستم ایمنی به طور کامل یا تا حدی از عناصر ژنتیکی پویا شامل CRISPR- CAS پروکاریوت ها وسیستم RAG1/2 مهره داران منشا میگیرد. این سیستم در مهره داران باعث خاطره ایمنی در مورد عناصر ژنتیکی غریبه میشود و آنتی بادی و تنوع گیرنده هایTcell را ایجاد می کند.

اورگانیسم های سلولی دارای عناصر ژنتیکی متحرک به نام (MGE) هستند و میتواند در درون دی ان ای میزبان، جای بگیرد. MGE حدود پنجاه درصد ژنوم پستانداران و بیش از هفتاد درصد ژنوم گیاهان و تا 30% ژنوم باکتری ها را تشکیل می دهد. در حقیقت سیستم های ایمنی بسیاری شامل CRISPR- CAS پروکاریوت ها و آنتی بادی و گیرنده های Tcell در مهره داران از طرف ویروسها و دیگر MGE ها به کار گرفته شده اند.

ژنوم یوکاریوت ها دارای مقادیر زیادی سکانس های رتروویورس هستند که بقایای عفونت های قبلی روترو وایرال است. ژنوم انسان و موش برای نمونه حدود 8 تا 10 % ژنوم رتروویورال دارد. نمونه مهم ژنوم رتروویروس ها در بدن پستانداران سینسیتین ها هستند سینسیتین ها از ژنهای env پروویروسهایی- که داخل سلول شده اند- حاصل میشود. سینسیتین ها همچنین باعث مقاومت جنین می شوند واین از طریق بخش ایمونوساپرسیو آن است.
سینسیتین دارای env ، اخیرا در سوسمارهای زنده زا- که جفت شبیه پستانداران دارند- هم مشاهده شده است، بنابراین ساختار سینسیتین، محدود به پستانداران نیست و به طور عام، علامتی مشخص از تکامل جفت است.

ژنهای env رترووایرال به عنوان عوامل ضد رتروویروس استفاده میشوند. در گربه مثلا ژن refrex1 باعث مقاومت به ویروس لوکمی میشود
سیستم ایمنی مهره داران
بر خلاف سیستم ایمنی پروکارویت ها سیستم ایمنی مهره داران دارای خاطره ایمنی است. این ایمنی در سلول های سوماتیک است و در نسل بعد منتقل نمی شود در مهره داران دارای آرواره، تنوع ایمونوگلوبولین و آنتی بادی و TCR با ادغام اجزای “joining””diversity” , “variable”عمل میکند و توانایی تولید انواع زیاد آنتی بادی ها را دارد.

TCR در مهره داران دارای آرواره تقریبا 500 میلیون سال قبل ایجاد شده است هر دوی پروتیئن Rag1 rag2 برای سه مورد “joining””diversity” , “variable” مورد نیاز است و امروز در بخشی از ژنوم ماهی ستاره ای و .. دیده میشود.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.00051/full

نگاهی بر سیستم ایمنی میزبان برخی ویروس ها یعنی خفاش و توانایی های منحصر به فرد آن:
چگونه خفاش ها با ویروس های کشنده، زندگی می کنند؟
دیدگاه های خاصی در مورد تاریکی هست و این کلمه در شعر عربی به شکل های مختلف و در ارتباط با شب، بیان شده است و مثلامحی الدین عربیدر برخی اشعار خود آن را آورده است:
مانند خفاشی بودم که میخواست از خورشید تابان لذت ببرد ولی از خورشید به طور کلی محروم و بریده شد
پس ذات او باقی نماند و به آرزوی خود نرسید و در میان مردگان با بدن خود و بدون نفس و جان، فریب خورد

یا آنطور که احمد شوقی در گفتگوی میان پروانه و خفاش بیان میکند که در مورد شب از او می پرسد: پادشاه پروانه ها به نزد خفاشی رفت در حالی که پروانه ها دسته جمعی به سوی شمع ها می رفتند
پس به سوی خفاش آمد و خندید و گفت: اي عاشق تاريكي سبک وزن!
دوست سیاه و بی نام و نشان و تنها را برای من توصیف کن
گفت از راست گوترین توصیف کننده پرسیدی
او دوستی وفادار، با اوصاف کامل است
همسایگی با او، امنیت و سر او، پوشاندن است!
این تصویر از خفاش یعنی دوستیش با تاریکی، مالیخولیای خفاش را برای هر بیماری عفونی جدید، بیشتر میکند و خبرگزاری ها میکوشند، اخبار آن را به خفاش نسبت دهند مانند ویروس سارس، ایبولا و اخیرا ویروس کرونا

و مشخص است خفاش علاوه بر پناه بردن به تاریکی تعداد زیادی از ویروس هایی را- که می شناسیم و یا نمی شناسیم- در خود دارد.
راز اینکه این ویروس ها درون خفاش هستند، چیست؟! ویروس های تاجدار زیادی در خفاش هستند و نمی توان آنها را دور از خفاش تصور کرد.
حساسیت کمتر:
برخی فرضیات هست که در سالهای اخیر آزموده شده است و شاید یکی از آخرین این پژوهش ها در مجله نیچر میکروبیولوژی در سال 2019 به وسیله پژوهشگران سنگاپوری منتشرشد. این پژوهش، بیان میکند خفاش ها پروتئینی حساس به التهاب دارند به نام پروتئین NLRP3 یا کرایوپایرینکه به برخی پستانداران در مقایسه با انسان مقاومت زیاد در برابر عفونت، میدهد.

این پژوهشگران تاثیر سه نوع ویروس را بر سلول های انسان، خفاش و موش آزمودند و دیدند این ویروس ها آنطور که در بدن انسان وموش باعث فعالیت این پروتئین میشوند به همان روش، باعث فعال کردن پروتئین حساس به التهابات در خفاش نمیشوند. در سطح مولکولی، پژوهشگران فهمیدند محصول گام اول تولید این پروتئین، در خفاش فعالیت کمتری دارد.

مقایسه زنجیره اسیدهای آمینه این پروتئین در انواع مختلف خفاش ها به شکل واضحی نشان میدهد نسخه ای- که خفاش ها دارند- زنجیره خاصی است که این پروتئین را دارای فعالیت کمتر میکند و این، نشان میدهد چرا خفاش ها دارای سیستم ایمنی ای هستند که میتواند با ویروس ها زندگی مسالمت آمیز داشته باشد.

از سوی دیگر پژوهش های زیادی هست که این پروتئین حساس التهابی را با بیماری های مرتبط با پیری در انسان، مرتبط میداند. اگر فعالیت کمتر این پروتئین در خفاش ها و عمر طولانی خفاش را در مقایسه با پستاندارن هم حجم در نظر بگیریم این عرصه وسیعی را در تلاش برای فهم اهمیت نقش سیستم ایمنی با بیماری های دوره پیری در انسان می گشاید و نیز میتوان از طریق کنترل این پروتئین، با بیماری های عفونی خاصی مقابله کرد.
گوشه گیر کردن سلولی، به ویروس ها فرصت همزیستی با خفاش را میدهد
با وجود ضعیف بودن حساسیت التهابی در خفاش ها جدیدترین پژوهش ها نشان میدهد سیستم ایمنی خفاش، ویژگی منحصر به فردی دارد که سیستم ایمنی دیگر حیوانات از جمله انسان، فاقد آن است. این خفاش ها می توانند میزان ویروس را در درون سلول، اندازه گیری کنند و پاسخ ایمنی را با توجه به میزان تجمع ویروس در سلول، تنظیم کنند.

خفاش پاسخ ایمنی را با توجه به میزان ویروس، تنظیم میکند و پاسخ ایمنی از طریق دور نگه داشتن سلول های آلوده با تعداد زیاد ویروس است و این سبب میشود ویروس، بدون مقاومت بتواند زندگی کند و دور نگه داشتن سلول، سبب میشود ویروس نتواند به دیگر سلول ها منتقل شود.

این روش به خفاش ها فرصت می دهد با کمترین خسارت، با ویروس ها زندگی کنند و سیستم ایمنی خفاش برخی سلول ها را قربانی برخی دیگر میکند تا از سلول های دیگر حمایت کند و به این ترتیب از تشدید فعالیت سیستم ایمنی برای ایجاد مقاومت در التهاب، به صورت کامل، جلوگیری می کند.

تاکید میشود این روش به برخی ویروس ها فرصت و قابلیت بیشتر در انتشار سریع و همانند سازی میدهد و این قبل از آن است که خفاش اقدام به دور کردن و گوشه گیر کردن سلول های آلوده بکند و به این روش میتواند درون سلول های بیشتری جای بگیرد ولی با وجود این، سیستم ایمنی خفاش میتواند با این حالت همزیستی داشته باشد و به خفاش فرصت بیشتری برای زندگی بدهد و تحت شرایط محیطی دشواری که طی زندگی خود مواجه است مقاوم باشد

و شایسته است اشاره شود بیشتر زیان هایی که از ویروس ها به ما میرسد از خود ویروس نیست بلکه به خاطر پاسخ سیستم ایمنی ماست. این نظام پیچیده در زمین گیر کردن سلول آلوده، در سیستم ایمنی انسان وجود ندارد در نتیجه در زمان انتقال ویروس ها به بدن انسان آنچه در مورد انتشار سریع ویروس در خفاش شناختیم بر انسان هم منطبق میشود ولی ویروس به صورت وسیعتری همانند سازی خواهد کرد و چون سیستم ایمنی ما کمتر با چنین ویرو سی مواجه است حساسیت های بیشتری در پاسخ به ویروس دارد و باعث واکنش های شدیدتری در ما میشود و شاید باعث مساله خطرناکی شود.

شاید ما همانطور که ابن عربی گفت این فرصت را به دست آورده ایم تا از نور روز بهره ببریم ولی این بهره، یک جنبه تاریک دارد و آن حساسیت بیشتر ما به عفونت ها و التهاب ها است و این باعث زودتر پیر شدن ما میشود و همانطور که ابن عربی می گوید: : وجود ما از کمال، آن چیزی را درک میکند که خفاش از نورانیت خورشید حس می کند!!
http://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9%D8%9F/
نتیجه گیری: در مواجهه با ویروس ها، فقط انسان و ویروس رویاروی هم نیستند بلکه در این میان، واسطه ای هست که می تواند با فرایندهای ناشناخته و قدرتمندتر از انسان، از ویروس در درون خود محافظت کند. این واسطه فقط خفاشها نیستند و دهها واسطه دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد.
این واسطه های قدرتمند به عنوان انبار ویروس، می توانند تا مدت ها ویروس را در درون خود، بدون خطر نگه دارند و در شرایطی خاص، آنچه را در درون خود نگه داشته اند به انسان منتقل کنند. بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، ما را با چالشی به نام واسطه انتقال عامل بیماری زا مواجه می کند.

هر رابطه ناسالم با این واسطه ها می تواند توازن حیوان و ویروس را به هم بزند و منجر به انتقال عوامل ریز بیماریزایی شود که رویارویی با آن، کاملا پنهانی و مخفی است و در این انتقال، ممکن است فاجعه ای که رخ میدهد بسیار خطرناک باشد. برای جلوگیری از این انتقال فاجعه، باید با طبیعت و اجزای آن، مهربان بود!
شاید بحث حقوق طبیعت و حیوانات، در دنیای وحشی امروز، بحثی پیش پا افتاده باشد ولی اگر به طور عمیق در طبیعت نگریسته شود، از لوازم زندگی سالم برای بشریت است.
(مساله حقوق حیوانات و احترام نهادن به آنها را دکتر ساگان مطرح کرده است و حتی این موضوع که حیوانات می توانند تا حدودی دین را بفهمند و به این ترتیب، به اندازه ی توان خود برای پند و موعظه دینی شایستگی دارند، مقوله ای است که دین اسلام و قرآن یا حداقل مذهب آل محمد صلوات الله علیهم بر آن مهر تایید می زند...)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص273 ترجمه فارسی)
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد تنشناندوهگین نباش اگر درب یا استیفن هاوکینگ در مورد هفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقطه بی بازگشتدر مانهای کمر دردژن هوش و ساختارهای حیاتی شش مرحله تکامل چشماینکه به خاطرخودت زندگی بیماری ای شبیه آلزایمر و قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر ترکیبات استاتین (سچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمانهای بیماری پارکینسکودکان میتوانند ناقل بی عید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از بار سنین ابزار هوشمندی اموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره رقیبی قدرتمند در برابر مکشف جمجمه ای درکوه ایرهواثر مضر مصرف طولانی مدت ربحثی درباره احساسات متفامحل درک احساسات روحانی دتشنج چیستنزاع بین علم و جهل رو به پروشهای نو در درمان دیسک بگزارش یک مورد جالب لخته وادغام میان گونه های مختلبررسي علل احتمالي تغيير مشکلات نخاعیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کزمین زیر خلیج فارس تمدنی آلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت دومتلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان، وسیله شناسایی محیطآیا برای تولید مثل همیشه از تکنیکی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمغزهای کوچک بی احساسخطا در محاسبات چیزی کاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیر آفرینش از روح تا مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل امروز در درمنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان موفق به بازگردوبینار اساتید نورولوژی دسردرد سکه ایانسان قدیم در شبه جزیره عاستیفن هاوکینگ در تفسیر فیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند نرمش مفید برای کمردردر محل کار ارزش خودت را بژن یا نقشه توسعه مغز و نقششمین کنگره بین المللی سایندرالبیماری ای شبیه ام اس مولتلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر دوپامین و سروتونینچگونه مغز پیش انسان یا همدرک فرد دیگر و رفتارهای اکودکان خود را مشابه خود تعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از بارداری بدون رحمموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقررموزی از نخستین تمدن بشرگمان میکنی جرمی کوچکی در اثرات فشار روحی شدیدبحثی درباره احساساتی غیرمحدودیت های حافظه و حافظتشنج و حرکات شبه تشنجی قانشانه های گذشته در کیهان روشهای شناسایی قدرت شنواگشایش دروازه جدیدی از طرادغام دو حیطه علوم مغز و بررسی و اپروچ جدید بر بیممشکلات بین دو همسر و برخیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کزندگی هوشمند در خارج از زآمارهای ارائه شده در سطح ارزش حقیقی زبان قسمت سومتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجمهوش عاطفی در زنان بیشتر اسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغزتان را در جوانی سیم کشوقتی فهمیدی خطا کردی برگسیستم تعادلی بدنافت فشار خون ناگهانی در واز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل در پیشگیری و نقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان یک فرضیه رادیکوراپامیل در بارداریسرعت فکر کردن چگونه استانسان ها می توانند میدان استخوان های کشف شده، ممکفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیدر چه مرحله ای از خواب ، رژنها نقشه ایجاد ابزار هوصرع و درمان های آنایا کوچک شدن مغزانسان البیماری اضطراب عمومیلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه هموساپينس بر زمین درک و احساسکوری گذرای ناشی از موبایعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از بازگشت از آثار به سوی خدامیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهرمز و رازهای ارتباط غیر کگنجینه ای به نام ویتامین اثرات مفید قهوهبخش دیگری در وجود انسان همخچه فراتر از حفظ تعادلتشنج عدم توازن بین نورون نظام مثبت زندگیروشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چارتقا و تکامل سنت آفرینش بررسی سیستم تعادلی بدن امشکلات روانپزشکی پس از سجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک تا کزونا به وسیله ویروس ابله آن چیزی که ما جریان زمان ارزش خود را چگونه میشناستلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت سومهوشیاری کوانتومیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز و از مغز توسعه برخی شغل ها با هوش مغزتان را در جوانی سیمکشخطرات هوش مصنوعیویتامین E برای فعالیت صحسیستم دفاعی بدن علیه مغز افراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز از مغز تتا 20 سال آینده مغز شما به نقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان ژنی از مغز انسدانشمندان روش هاي جدیدی ورزش هوازی مرتب خیلی به قشلیک فراموشیانسان جدید از چه زمانی پااستروژن مانند سپر زنان دفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که مانندر هم تنیدگی کوانتومی و پژنها ، مغز و ارادهضررهای مصرف شکر و قند بر ایا این جمله درست است کسیبیماری بیش فعالیلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر داروهای ضد التهاب چگونه واکنس کرونا را توزدرک احساسات و تفکرات دیگکی غایب شدی تا نیازمند دلعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از بازگشت به ریشه های تکاملمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهرویا و خبر از آیندهگویید نوزده و ایمنی ساکتاثرات مضر ماری جوانابرنامه و ساختار پیچیده ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلتصویربرداری فضاپیمای آمنظریه تکامل در درمان بیمروشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در موارتوکين تراپی روشی جديد بررسی علل کمر درد در میانمشکلات روانپزشکی در عقب جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کزیباترین چیز در افزایش سآیا ممکن است موش کور بی ماز نخستین همانند سازها تتلاشی تازه برای گشودن معمغز انسان رو به کوچکتر شدحساسیت روانی متفاوتهوش، ژنتیکی است یا محیطیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهان ذهن و افکار ما ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت نقش قهوه در سلامتیدفاع در برابر تغییر ساختویتامین E در چه مواد غذایسکته مغزیافزایش قدرت ادراکات و حساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان روشی برای تبدیورزش هوازی ، بهترین تمریشلیک فراموشیانسان عامل توقف رشد مغزاصول سلامت کمرفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایدر هم تنیدگی کوانتومی و دژنهای مشترک بین انسان و وضررهای شکر بر سلامت مغزایا ابزار هوشمندی یا مغز بیماری تی تی پیلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه آن شکری که می خوریمدرک تصویر و زبان های مخلتکیست کلوئید بطن سومعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از بازسازي مغز و نخاع چالشی میگرن شدید قابل درمان استاثیر رو ح و روان بر جسمنرمشهای مهم برای تقویت عرویا بخشی حقیقی از زندگی گوشه بیماری اتوزومال رسساجزای پر سلولی بدن انسان برین نت به جای اینترنتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتغییر الگوی رشد مغزی با زهفت چیز که عملکرد مغز تو روشی جدید در درمان سکته مپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط میکروب روده و پاربزرگ شدن مغز محدود به دورمشاهده آینده از روی مشاهحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمزیرفون داروی ضد ام اسآیا ما تنها موجودات زنده از نخستین همانند سازها تتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ایندگان چگونه استخلاصه ای از مطالب همایش مهیچگاه از فشار و شکست نترسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سنقش مهاجرت در توسعه نسل ادقیق ترین تصاویر از مغز اویتامین دی گنجینه ای بزرسانسور از روی قصد بسیاری افزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش روزه داری در سالم و جنقش رژیم غذایی بر رشد و اداروهای مصرفی در ام اسورزش و میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نیانعطاف پذیری مکانیسمی علاضطراب و ترسفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عدر کمتر از چند ماه سوش جدژنهای هوش ، کدامندطوفان فقر و گرسنگی و بی سایا بیماری ام اس (مولتیپبیماری دویکلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک درک حقیقت نردبان و مسیری کاهش مرگ و میر ناشی از ابعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از بحتی علمی درباره تمایل بمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا مغزهای ما ارتقا یافت رویا تخیل یا واقعیتگوشت خواری یا گیاه خواریاجزایی ناشناخته در شکل گبرای پیش بینی آینده مغز دمدارک ژنتیکی چگونه انسانتغییر زودتر اتصالات مغزیهفت سین یادگاری از میراث ريتوکسيمب در درمان ام اسپیموزایدارتباط چاقی و کاهش قدرت ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی معنی روزهحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز نخستین همانند سازها تتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار بقای برتر مادیخونریزی مغز در سندرم کووهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهینقش میدان مغناطیسی زمین دلایلی که نشان میدهد ما بویرایش DNA جنین انسان، برسانسور بر بسیاری از حقایافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر تاثیر نگاه انسان بر رفتانقش رژیم غذایی در رشد و اداروهای ام اسورزش بهترین درمان بیش فعشناخت و معرفت، و نقش آن داولین هیبرید بین انسان واطلاعاتی عمومی در مورد مفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بدر درمان بیماری مولتیپل کلرال هیدرات برای خوابانطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا بدون زبان میتوانیم تبیماری ضعف عضلات نزدیک بمقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش درک عمیق در حیواناتکاهش التهاب ناشی از بیماعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از بحث درباره پیدایش و منشامکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا پس از بیدار شدن از خورویاها از مغز است یا ناخوگیلگمش باستانی کیستاحساس گذر سریعتر زمانبرخی ملاحظات در تشنج های مروری بر تشنج و درمان هایتغییر عمودی سر انسان از پهم نوع خواری در میان پیشیریواستیگمینپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط هوش ساختار مغز و ژبزرگترین خطایی که مردم ممغز فکر میکند مرگ برای دیحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان چهار حرفی حیات زمینآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز نخستین همانند سازها تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز ابزار برتر بقاخواندن ، یکی از شستشو دهنهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفری به آغاز کیهانآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش منقش محیط زندگی و مهاجرت ددنیای شگفت انگیز کوانتومواکنش های ناخودآگاه و تقساخت شبکه عصبی با الفبایالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زنجبیل در جلوگیری از داروهای ضد بیماری ام اس وورزش در کمر دردشناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد PML به دنبال تکاطلاعاتی عمومی در مورد مفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکدرمان های بیماری آلزایمرکمردرد و علل آنظهور امواج مغزی در مغز مصایا تکامل هدفمند استبیماریهای تحلیل عضلانی املاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیدرگیری قلب در بیماری ویرکاهش دوپامین عامل بیماریعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش ویتامينما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا بیماری های تخریبی مغرویاهای پر رمز و حیرتی درگیاه خواری و گوشت خوار کداخلاق و علوم اعصاببرخی نکات از گاید لاین پرمرکز هوشیاری، روح یا بدن تغییرات منطقه بویایی مغزهمیشه اطمینان تو بر خدا بریسدیپلام تنها داروی تایپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط انسانی، محدود به بسیاری از بیماری های جدیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان و کلمه حتی برای کسانآیا هوش ارثی دریافتی از پاز نشانه ها و آثار درک شدتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز از بسیاری حقایق می گرخواب سالم عامل سلامتیهدف یکسان، در مسیرهای متسلول های بنیادی منابع و اآیا دلفین ها می تواند از از تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش نظام غذایی در تکامل مدندان ها را مسواک بزنید تواکسن کووید 19 چیزهایی که ساخت شبکه عصبی مصنوعی با التهاب شریان تمپورالاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر ویتامین دی بر بیمانقش زبان در سلطه و قدرت اداروی فامپیریدین یا نورلوزوز گوششواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین مورد پیوند سر در انبلندی در ذهن ما درک بلندیفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز داندرمان های جدید میگرنکمردرد با پوشیدن کفش مناعلم به ما کمک میکند تا موایرادهای موجود در خلقت ببیهوش کردن در جراحی و بیمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری مغز در بیماری کویکایروپاکتیک چیستمقالاتابزار بقای موجود زنده از بحثی جالب درباره محدودیتما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاهخواری بر چرا حیوانات سخن نمی گوینرویای شفافگالکانزوماب، دارویی جدیاخلاق پایه تکامل و فرهنگبرخی اثرات مضر ویتامین دمرکز حافظه کجاستتغییرات آب و هوایی که به همیشه عسل با موم بخوریمرژیم های غذایی و نقش مهم پیوند سر آیا ممکن استارتباط از بالا به پایین مبعد از کرونامغز مادران و کودکان در زمحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و بیان نتیجه ساختماآیا هوش سریعی که بدون احساز نظر علم اعصاب یا نرووستمساح حد واسط میان مغز کومغز به تنهایی برای فرهنگ خواب سالم عامل سلامتی و یهدف از تکامل مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا دلفین ها میتوانند بااز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش نظریه تکامل در شناسادو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسن کرونا و گشودن پنجرساختار شبکه های مغزی ثابامیوتروفیک لترال اسکلرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اداروی لیراگلوتیدیک پیشنهاد خوب برای آسان شگفتی های زنبور عسلاولین تصویر در تاریخ از سبه خودت مغرور نشوقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان های جدید در بیماری کنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری مغز در بیماران مبکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش کلسیم و ما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچرا حجم مغز گونه انسان درروبات های ریز در درمان بیگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی اختلالات عصبی مثانهمرکز خنده در کجای مغز استتغییرات تکاملی سر انسان هوموارکتوس ها ممکن است درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهاارتباط بین هوش طبیعی و هوبعد از کرونامغز چون ابزار هوش است دلیحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و بیان، در سایه پیشرآیا هشیاری کوانتومی وجوداز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریمغز برای فراموشی بیشتر کخواب عامل دسته بندی و حفطهدف از خلقت رسیدن به ابزاسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا دست مصنوعی به زودی قااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش هورمون های تیروئید ددو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن کرونا از حقیقت تاتسازگاری با محیط بین اجزاامید نیکو داشته باش تا آناز تکینگی تا مغز- از مغزتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خنقش سجده بر عملکرد مغزداروی تشنجی درباردارییک آلل ژنتیکی که از نئاندشاهکار قرناولین سلول مصنوعیبه زودی شبکه مغزی به جای قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می تواندرمان های رایج ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیدرگیری مغزی در سندرم کووکاربرد روباتهای ريز، در صفحه اصلیابزارهای بقای موجود زندبحثی در مورد عملکرد لوب فما تحت کنترل ژنها هستیم یتاریخ همه چیز را ثبت کردهچرا خشونت و تعصبروح رهاییگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی بیماری ها که در آن بمرگ انتقال است یا نابود شثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی می تواند بر احراه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت میارتباط شگفت مغز انسان و فبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز چگونه صداها را فیلتر حافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان و تکلم برخی بیماریهآیا واکنش های یاد گرفته واز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خودآگاهی و هوشیاريهزینه ای که برای اندیشیدسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداومنقش هورمون زنانه استروژندو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن کرونا ساخته شده توسخن پاک و ثابتامید درمان کرونا با هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر کلام در آیات کلام بنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید s3 در درمان ام یک جهش ممکن است ذهن انسانشبیه سازی میلیون ها جهان اوکرلیزوماب داروی جدید شبوزون هیگز چیستقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهدرمان های علامتی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلت خواب آلودگی بعد از خواگر تلاش انسان امروز برابیان ژن های اسکیزوفرنی دمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه محدود و تک جانبه، مشدرگیری مغزی در سندرم کووکجای مغز مسئول پردازش تجسوالات پزشکیابزارهای پیشرفته ارتباط بحثی درباره هوش و تفاوتهماه رجبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چرا در مغز انسان، فرورفتروزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و اختلالات مخچهبرخی بیماری های خاص که بدمراحل ارتقای پله پله کیهجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی و کشف زبان هایراه های جدید برای قضاوت رپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت مغز انسان و میمون همغز ناتوان از توجیه پیداحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ چالش است یا منفعخودآگاهی و هوشیاريهزینه سنگین انسان در ازاسودمندی موجودات ابزی بر آیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشمنقش ژنتیک در درمان اختلاديدن با چشم بسته در خواب واکسن دیگر کرونا ساخته شسریعترین کامپیوتر موجودامگا سه عامل مهم سلامتاز تکینگی تا مغز، از مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ضد میگرنیکی از علل محدودیت مغز امشبیه سازی سیستم های کوانايندگان چگونه خواهند دیدبی عدالتی در توزیع واکسن قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریکندر در بیماریهای التهابعوامل موثر در پیدایش زباابزار هوش در حال ارتقا ازبیست تمرین ساده برای جلومنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادرادرگیری اعصاب به علت میتوکرونا چه بر سر مغز می آورپیامهای کاربرانابزارهای بقا از نخستین هبحثی درباره هوش و تفاوتهماپروتیلینتبدیل سلولهای محافط به سچراروياها را به یاد نمی آروش مقابله مغز با محدودیگاهی مغز بزرگ چالش استاختلالات حرکتی در انسانبرخی توجهات در ببمار پارمرز مرگ و زندگی کجاستجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه پیروزی در زندگی چیستپاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت های بین زن و مرد فقمغز و سیر تکامل ان دلیلی حافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا امکان بازسازی اندامهاز انفجار بزرگ تا انفجار تولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چالشهای پیش روخانواده پایدارهزاران سال چشم های بینا وسیلی محکم محیط زیست بر انآیا راهی برای رفع کم آبی از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش آتش در رسیدن انسان بهدی متیل فومارات(زادیوا)(واکسن دیگری ضد کرونا از دسرگیجه از شایعترین اختلاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهانفجار و توقف تکاملی نشاازدواج های بین گونه ای، رفلج خوابتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش غذاها و موجودات درياداروی ضد تشنج با قابليت تیافته های نوین علوم پرده شباهت مغز با کیهان مادیايا اراده آزاد توهم است یبیمار 101 ساله، مبتلا به سقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوشیدن چای برای مغز مفید درمان تشنجکوچک شدن مغز از نئاندرتاعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانبیش از نیمی از موارد انتقمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراذهن ما از در هم شکستن منبکشف مکانیسم عصبی خوانش پسایتهای دیگرابزارهای بقا ازنخستین همبحثی درباره هوش و تفاوتهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتری فلوپرازینچراروياها را به یاد نمی آروش های صرفه جویی در ایجاگذر زمان کاملا وابسته به اختلالات صحبت کردن در انبرخی روش های تربیتی کودکمرز بین انسان و حیوان کجاجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراست دستی و چپ دستیپختگی پس از چهل سالگي به ارتباط غیرکلامی بین انساتفاوت های تکاملی در مغز ومغز آیندگان چگونه است ؟حس چشایی و بویاییهوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا انسان با مغز بزرگش اخاز بحث های کنونی در ویروستومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ و فعال یا مغز کوخارق العاده و استثنایی بهستي مادي ای که ما کوچکترسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیاما مقهور قوانین فیزیکاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زباننقش انتخاب از طرف محیط، ندژا وو یا اشنا پنداریسربازان ما محققا غلبه می انواع سکته های مغزیاستفاده از هوش مصنوعی در فلج خواب چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی ضد تشنج با قابليت تیادگیری مهارت های جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عايا اراده آزاد توهم است یبیماری های مغز و اعصاب و قبل از انفجار بزرگتاثیر انتخاب از طرف محیط نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان جدید میگرن با انتی کووید نوزده و خطر بیماریعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از بیشتر کمردردها نیازی به مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بذهن چند جانبه نیازمند نگکشف مکانیسمی پیچیده در بابزارهای بقای از نخستین بحثی درباره هوش و تفاوتهمجموعه های پر سلولی بدن متری فلوپرازیننزاع بین جهل و علم رو به پروش هایی ساده برای کاهش اگربه شرودینگر و تاثیر مشادامه بحث تکامل چشمبرخی سلولهای عصبی در تلامزایای شکلات تلخ برای سلجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی الفاگورشته نوروایمونولوژی و نقپرورش مغز مینیاتوری انساارتروز یا خوردگی و التهاتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک (قسمت اول )هوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوهم چیستمغز حریص برای خون، کلید تخدا موجود استهستی ما پس از شروعی چگال سیاره ابلهانآزمون ذهنی گربه شرودینگراز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ساختار رگهای مغزی نقش اتصالات بین سلولهای دژاوو یا آشناپنداریواکسن سرطانسردرد میگرن در کودکانسردرد و علتهای آنانگشت نگاری مغز نشان میداستفاده از سلول های بنیافلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقص در تشخیص هیجانات عامداستانها و مفاهیمی اشتبایادآوری خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عای آنکه نامش درمان و یادشبیماری گیلن باره و بیمارقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر احتمالی عصاره تغلینیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان جدید کنترل مولتیپلکودک ایرانی که هوش او از عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از با هوش مصنوعی خودکار روبمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویرفتار اجتماعی انسان، حاصکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزارهای دفاعی و بقای موبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانیتسلیم شدن از نورون شروع منزاع بین علم و نادانی رو روش صحبت کردن در حال تکامگزیده ای از وبینار یا کنفاداراوون تنها داروی تاییبرخی سيناپسها طی تکامل و مسیر دشوار تکامل و ارتقاجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کرشد مغز علت تمایل انسان بآلودگی هوا و ویروس کروناارزش حقیقی زبان قسمت اولتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی بیشتر در زنانزبان شناسی نوین نیازمند آیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز زنان جوانتر از مغز مرخطا در محاسبات چیزی کاملو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیاره ابلهانآسيب میکروواسکولاریا آستکامل شناخت انسان با کشفنقش حفاظتی مولکول جدید ددگرگونی های نژادی و تغییواکسنی با تاثیر دوگانه ا