دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزارهای دفاعی و بقای موجود زنده از قدرت همانند سازی سطح پایین تا ابزار برتر بقا

ابزارهای دفاعی و بقای موجود زنده از قدرت همانند سازی سطح پایین تا ابزار برتر بقا یعنی مغز

و هوشمندی ای در پس همه این ابزارها که فراتر از زمان و مکان، و منافع زودگذر، مغز و ابزار هوشمندی را به جای ابزارهای بقای دیگر بر میگزیند.

به مقاله زیر مراجعه شود

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215344439466651&id=1305854544

@drsalmanfatemi

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215344510628430/?t=11


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمکانیزمهای دفاعی در برابافراد آغاز حرکت خودشان رهوش عاطفی بیشتر در زنانبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان مرکز خنده در کجای مغز استاولین مورد پیوند سر در انواکسن سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکمغز انسان برای شادمانی طاگر نعمت فراموشی نبود بسژنها ، مغز و ارادهبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدینقش مهاجرت در توسعه نسل اابزارهای پیشرفته ارتباط کاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتقا و تکامل سنت آفرینش گزارش یک مورد جالب لخته وتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه آن شکری که می خوریماز نظر علم اعصاب اراده آزآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب قدم زدن و حرکت دید را تغیآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی الفاگواصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با ما انسانها چه اندازه نزدافزایش قدرت ادراکات و حسهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانمرگ انتقال است یا نابود شاولین تصویر در تاریخ از سواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآمغز انسان برای شادمانی طاگر تلاش انسان امروز براژنهای هوش ، کدامندبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسنقش هورمون های تیروئید دابزارهای دفاعی و بقای موکاربرد روباتهای ريز، در تمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی نقص در تشخیص هیجانات عامارتوکين تراپی روشی جديد گشایش دروازه جدیدی از طرتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیچگونه انتظارات بر ادراک از آغاز خلقت تا نگاه انساآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت انسان در نگاه به ابعآیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی از عروسک تا کاضطراب و ترساطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابما انسانها چه اندازه نزدافسردگی و اضطراب در بیماهوشیاری کوانتومیبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمراحل ارتقای پله پله کیهاولین سلول مصنوعیوراپامیل در بارداریبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز انسان رو به کوچک تر شابزار هوش در حال ارتقا ازکلرال هیدرات برای خوابانبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونقش ژنتیک در درمان اختلااثر مضر مصرف طولانی مدت رکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسچند جهانیارتباط میکروب روده و پارپمبرولیزوماب در بیماری چتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجاچگونه باغبانی باعث کاهش از تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتما با کمک مغز خود مختاريمالکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عمزایای شکلات تلخ برای سلاوکرلیزوماب داروی جدید شورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوومغز انسان رو به کوچکتر شدابزار بقای موجود زنده از کمردرد و علل آنبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنقش انتخاب از طرف محیط، ناثرات مفید قهوهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اچندین ماده غذایی که ماننارتباط چاقی و کاهش قدرت بپنج اکتشاف شگفت آور در موتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک تا کبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودما تحت کنترل ژنها هستیم یالتهاب شریان تمپورالهیچگاه از فشار و شکست نتربا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشممسیر دشوار تکامل و ارتقاايندگان چگونه خواهند دیدورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز ایندگان چگونه استابزار بقای موجود زنده از کمردرد با پوشیدن کفش منابررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینقش اتصالات بین سلولهای اثرات مضر ماری جواناکشف مکانیسمی پیچیده در بتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسچه زیاد است بر من که در ایارتباط هوش ساختار مغز و ژپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکنیکی تا مغز از مغز تآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک تا کهوش مصنوعی از عروسک تا کبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاماه رجبامیوتروفیک لترال اسکلروهاوکينگ پیش از مرگش رسالبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سمشکلات نخاعیايا اراده آزاد توهم است یورزش و میگرنبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتمغز ابزار برتر بقاابزار بقای موجود زنده از کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نقش حفاظتی مولکول جدید داجزای پر سلولی بدن انسان کشف ارتباط جدیدی از ارتبتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگچهار میلیارد سال تکامل بارتباط انسانی، محدود به پیموزایدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درلزوم سازگاری قانون مجازاآیا برای تولید مثل همیشه آیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی از عروسک تا کمبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنماپروتیلینامگا سه عامل مهم سلامتهاوکينگ پیش از مرگش رسالبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنمشاهده آینده از روی مشاهايا اراده آزاد توهم است یورزش بهترین درمان بیش فعبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقای موجود زنده از کنگره بین المللی سردرد دبسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرننقش حیاتی تلومر دی ان آ داجزایی ناشناخته در شکل گکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتچهار ساعت پس از کشتار خوکارتباط شگفت مغز انسان و فپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازاآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنمبانی ذهنی سیاه و سفیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابههدف از تکامل مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر معنی روزهای آنکه نامش درمان و یادشورزش در کمر دردبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیمغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقای موجود زنده از کنگره بین المللی سردرد دتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش داروهاي مختلف معروف احساس گذر سریعتر زمانگنجینه ای به نام ویتامین توازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتنوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط شگفت انگیز مغز انپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی در کامپیوترهابیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایمجموعه های پر سلولی بدن مانفجار و توقف تکاملی نشاهزینه ای که برای اندیشیدبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیایندرالوزوز گوشبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقای موجود زنده از کندر در بیماریهای التهابتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تنقش روزه داری در سالم و جاخلاق و علوم اعصابگیاه خواری و گوشت خوار کدتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرنورون هاي مصنوعی می توانارتباط شگفت انگیز مغز انپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر منابع انرژي پاک سرچشمه حمولتیپل اسکلروز در زنان آیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استمحل درک احساسات روحانیانگشت نگاری مغز نشان میدهستي مادي ای که ما کوچکتربحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز ما کوچکتر از نیم نقطهایا کوچک شدن مغزانسان الیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از کوچک شدن مغز از نئاندرتاتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبانقش رژیم غذایی در رشد و ااختلال در شناسایی حروف و گالکانزوماب، دارویی جدیتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتونورون های ردیاب حافظهارتباط غیرکلامی بین انساپیشینیان انسان از هفت میتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمواد کوانتومی جدید، ممکنآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیمحل درک احساسات روحانی داندوهگین نباش اگر درب یا هستی ما پس از شروعی چگال بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصمغز مادران و کودکان در زمایا ابزار هوشمندی یا مغز یکی از علل محدودیت مغز امبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از کودک ایرانی که هوش او از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردنقش زبان در سلطه و قدرت ااختلالات مخچهگامی در درمان بیماریهای توصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر منوروپلاستیسیتی چیستارتروز یا خوردگی و التهاپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانسیاره ابلهانموجود بی مغزی که می تواندآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی درمانگر کامپیبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیمحدودیت های حافظه و حافظانسان قدیم در شبه جزیره عو هر کس تقوای خدا پیشه کنبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مومغز چون ابزار هوش است دلیایا بیماری ام اس (مولتیپیادگیری مهارت های جدید دبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز حریص برای خون، کلید تابزار بقای موجود زنده از کودکان خود را مشابه خود تتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رنقش زبان در سلطه و قدرت ااختلالات حرکتی در انسانگاهی لازم است برای فهم و توضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرنوشیدن چای برای مغز مفید ارزش حقیقی زبان قسمت اولپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمیننخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت افراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز موجودات مقهور ژنها هستندآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلانسان جدید از چه زمانی پاویتامین E برای فعالیت صحبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را مغز چگونه صداها را فیلتر ایا بدون زبان میتوانیم تیادآوری خواب و رویابرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقای موجود زنده از کوری گذرای ناشی از موبایتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش سجده بر عملکرد مغزاختلالات صحبت کردن در انگاهی مغز بزرگ چالش استتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارزش حقیقی زبان قسمت دومپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم تعادلی بدنمیهمانهای ناخوانده عامل آیاما مقهور قوانین فیزیکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی امخچه ابزاري که وظیفه آن فانسان عامل توقف رشد مغزویتامین E در چه مواد غذایبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را مغز آیندگان چگونه است ؟ایا تکامل هدفمند استژن هوش و ساختارهای حیاتی برخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمغزهای کوچک بی احساسابزار بقای موجود زنده از کی غایب شدی تا نیازمند دلتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرنقش غذاها و موجودات درياادامه بحث تکامل چشمگذر زمان کاملا وابسته به تکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافچیزی خارج از مغزهای ما نیارزش حقیقی زبان قسمت سومپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم دفاعی بدن علیه مغز میگرن سردردی ژنتیکی که بآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش احساسیبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمدارک ژنتیکی چگونه انسانانعطاف پذیری مکانیسمی علویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خومغز انسان ایا طبیعتا تماایرادهای موجود در خلقت بژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقای موجود زنده از کاهش التهاب ناشی از بیماتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرننقش غذاها و موجودات درياادغام میان گونه های مختلگربه شرودینگر و تاثیر مشتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیچگونه مغز پیش انسان یا هماز نظر علم اعصاب یا نرووسآلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی تبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمیدان مغناطيسي زمین بشر إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش احساسیبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنمروری بر تشنج و درمان هایاولین هیبرید بین انسان وواکنش های ناخودآگاه و تقبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز انسان برای ایجاد تمداگر نعمت فراموشی نبود بسژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی نقش قهوه در سلامتیابزارهای بقای موجود زندکایروپاکتیک چیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسنقش غذاها و موجودات درياادغام دو حیطه علوم مغز و گزیده ای از وبینار یا کنفتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییچگونه هموساپينس بر زمین از نظر علم اعصاب اراده آزآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجودآیا واکنش های یاد گرفته وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستخوان های کشف شده، ممک