دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مقاومت به عوارض فشار خون بالا روی مغز در سنین بالاتر کاهش می یابد

مقاومت به عوارض فشار خون بالا روی مغز در سنین بالاتر، کاهش می یابد.

افزایش غیر طبیعی فشار خون، میتواند بر مغز، زیانبار باشد ولی ساختار رقابتی و خودخواه کیهان ما- که در نتیجه ی دستور ژنها یا نقشه ی حیات ایجاد میشود- در برابر فشارهای زیانبار از جمله افزایش غیر طبیعی فشار خون، ساکت نمی‌ماند و با فرایندهای مقاومتی در سطح ژنها و مولکولها، تاثیر زیانبار فشارخون بالا را مهار می‌کند.

ولی قدرت این سازگاری، در محدوده ی معینی است؛ به خصوص با کاهش قدرت دفاعی و رقابتی بدن در سطح سلولی مولکولی، قدرت سازگاری با همه ی فشارها روی بدن از جمله فشار خون، کاهش می‌یابد. این زندگی و رقابت موجود در آن، هر چند با افزایش سن یا برخی محدودیت ها به دلیل بیماری های خاص، کاهش می یابد ولی پیشرفت های بزرگ انسان امروز در علوم به خصوص علوم زیستی و شناخت ظرافت های حیات در سطح مولکولی و ژنتیکی و سلولی، قادر است بسیاری از این ناتوانی ها برای سازگاری با فشارهای محیط اطراف را برطرف کند. اهمیت این پیشرفت ها به خصوص امروز که با همه گیری دشوار کووید 19 مواجهیم، بیشتر جلوه گری میکند.

پیشرفت های بزرگ پزشکی، امروز قادر است عمر پربار انسانها را بسیار بیشتر از گذشته کند و این زندگی پربار، تاثیر بسیار زیادی بر بار اقتصادی جامعه و پیشرفت های آینده خواهد داشت.

اختلال شناختی، ناشی از فشار خون بالا

فشار خون در حدود دو سوم افراد بالای 60 سال را درگیر میکند و میتواند باعث اختلال شناختی شود. پیری باعث اختلال در برخی هورمون ها و مقاومت سلولی در برابر فشار میشود. در سالهای اخیر به دلیل افزایش میانگین سن، اختلال شناختی عروقیvascular cognitive impairment(VCI)بيشتر شده است. بار اقتصادی این اختلال شناختی در آمریکا در سال حدود 200 میلیون دلار است.

پیری همراه با اختلال عمومی در فرایندهای کنترلی شامل تنظیم جریان خون مغز و فشار عروق ریز است. پیری همراه با اختلال در تسهیل فشار بر سلول است و تخریب ملکولی و سلولی را- که به وسیله ی فشار خون بالا و فشار اکسیدان ها ایجاد میشود- تشدید میکند. فرایندهای سلولی و مولکولی متعددی شامل فشار اکسیداتیوها، اختلال عملکرد اندوتلیال، فرایندهای التهابی و اختلال در سد خونی مغزی عروقی و اختلال عملکرد اندوتلیال ناشی از فشار خون بالا و نارسایی اندامها در پیری شایع است. آسیب های عروقی ناشی از فشار خون بالا میتواند نتیجه ی پیری تشدید شده ی عروق باشد. فشار خون مزمن همچنین باعث تشدید آترواسکلروز در عروق بزرگ مغز می شود و این باعث تشدید نارسایی خونی به مغز و سکته های مغزی و کاهش میزان شناخت در افراد مسن میگردد.

اپیدمیولوژی:

فشار خون بالا >140/90 بیش از یک میلیارد نفر را در جهان درگیر کرده است. شیوع با افزایش سن بیشتر میشود. با وجود درک خطرات فراوان این بیماری، هنوز کنترل فشار خون در حد ایده آل نیست. تاثیر زیان بار فشار خون بالا بر شناخت و قدرت ادراکی در انتهای قرن نوزدهم شناسایی شد. مطالعاتی ارتباط فشار خون بالا را با آلزایمر، مثبت تصور کرده است. در مقایسه با افراد نرمال، اشخاص دارای فشارخون سیستول >160 ،4.8 برابر امکان دمانس در سنین بالاتر دارند.

در مطالعات مختلف در آمریکا، فنلاند و ژاپن این ارتباط مثبت، مشاهده شده است. بخش هایی از شناخت- که با فشار خون بالا درگیر میشود- شامل استدلال کردن انتزاعی و عملکردهای متوالی شناختی، حافظه و سرعت پردازش ذهنی است.

برای بررسی قدرت شناختی،digit symbol substituting testروش بهتری در مقایسه باminimental state examinationاست.DSTبه شدت کاهش قدرت ذهنی را در همراهی با فشار خون بالا، نشان میدهد. در میانسالی افزایش فشار خون در همراهی بیشتر با ضایعات ماده ی سفید مغزی است.

در مردان در سنین 45-55 فشار خون بالاتر سیستول و دیاستول، با کاهش قدرت شناختی در هشت سال همراه بوده است. در زنان، فشار سیستول بالاتر با وضعیت شناختی بهتری همراه بود و در سنین بالاتر با کاهش قدرت شناختی همراهی داشت. در مطالعه ای با استفاده از تستMMSEوDSSTارتباط بین الگوهای فشار خون سیستول در میانه ی زندگی با کاهش قدرت شناختی بررسی شد. میزان فشار خون بالا در کشورهاي با درآمد کمتر، بالاتر است. به همین ترتیب میزان دمانس هم دراین گروه، بالاتر است. عواملی که باعث افزیش فشار خون و دمانس درکشورهای مختلف میشود، میزان تحصیلات، حمایت اجتماعی، درآمد خانوادگی شغل ودسترسی به حمایت های بهداشتی است

سازگاری های گردش خون مغزی

مطالعات پیش بالینی مدارکی از مکانیسمی فراهم کرده است که در افراد جوان، گردش خون مغز سازگاری های عملکردی و ساختاری به افزایش مزمن فشار خون نشان میدهد و منجر به افزایش جبرانی در مقاومت عروق مغز میشود. سازگاری های ساختاری شامل بازسازی شریان ها و شریانچه ها است که باعث افزایش نسبت دیواره به لوله میشود و فشار دیواری را کاهش میدهد و مقاومت قطعه ای را بیشتر میکند. بازسازی مغزی عروقی یک فرایند فعال است که مکانیسم های پیامرسانی حساس به ضربه را هدایت میکند و این فرایندها با تحریک همودینامیک و واکنش های دینامیک ناشی از فاکتورهای رشد و سیتوکین ها و مواد وازواکتیو- که به وسیله سلول های موجود در دیواره ی عروق تولید می شود- تحت تاثیر قرار می گیرد.

تغییر شکل دیواره ی عروق، باعث تغییرات سازگار در رشد و تکثیر سلول و مرگ و مهاجرت سلول و تغییرات در تولید، رسوب و تخریب اجزای ماتریکس خارج سلولی می شود. سازگاری های عملکردی در پاسخ به فشار خون بالا شامل افزایش پاسخ انقباض عضلانی القا شده در شریان ها و شریانچه های مغزی است. این مکانیسم مهم هموستاتیک، ضمانت میکند فشار شریانی بالا به بخش دیستال میکروسیرکولیشن- که شریانچه ها و میرگ های ریز را با دیواره ی نازکی دارند- نرسد. انقباض عضلانی عروق مقاومتی، مسئول خودتنظیمی هم هست و سبب میشود جریان خون مغز طی نوسانات در فشار خون به خوبی جریان یابد. به دلیل پاسخ عضلانی تشدید شده در عروق مغزی، منحنی خودتنظیمی جریان خون مغز در حیوانات آزمایشگاهی و انسان دارای فشار خون بالا، به سمت راست منحرف میشود و محدوده ی خودتنظیمی را به فشار خون های بالاتر منحرف میکند.

مدارک آزمایشگاهی نشان میدهد افزایش سازگاری به وسیله ی فشارخون بالا حداقل تا حدی به دلیل افزایش تنظیمی مسیر 20 هیدروکسی ایکوزا تترااینوئیک اسید و کانال پتانسیلی گیرنده ی ترانزینتHETE-TRPC620 است و منجر به افزایش کلسیم داخل سلولی به دلیل افزایش فشارخون پایدار در سلول های عضلات صاف عروقی میشود. مکانیسم های دیگر ممکن است تظاهر کانال های سدیم به نام کانال کاتیونی با پتانسیل گیرنده ای را با تغییرات ناشی از فشار خون و دیگر کانال های یونی که در دپولاریزاسیون ناشی از فشار درگیر میشود درگیر کند و نیز فعالیت تغییر یافته ی رو کیناز و پروتئین کینازC47باشد. این موارد، حساسیت به کلسیم را در دستگاه انقباضی، تغییر میدهد.

این تغییرات سازگار کننده، حجم خون درون مغزی را در محدوده ی نرمال نگه میدارد و از بخش های انتهایی و بسیار نازک گردش خون ریز مغزی در برابر آسیب ناشی از فشار خون بالا جلوگیری میکند. در سلول های عضله ی صاف شریان های جوان مغزی، افزایش تنظیمیHETE20 و مسیر وابسته به کانال با قابلیت گیرنده، باعث سازگاری عملکردی شریان های مغز به فشارخون بالا میشود و فشار خون در همراهی با افزایش تظاهرایزوفورم های سیتوکرومP450تولید کننده یHETE20است. فشار خون، فسفولیپارA2را فعال میکند و این باعث فعالیت متابولیسم آراشیدونیک اسید و تولیدHETE20میشود. و این به نوبه ی خود کانال هایTRPC6را فعال میکند و منجربه افزایش سطوح کلسیم و انقباض عضلانی میشود.

HETE20همچنین باعث مهار فعالیت کانال های پتاسیم هیرپرپولاریزه - که با کلسیم فعال میشود(BKca)- می گردد و این، فعالیت کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ را- که با فشار فعال میشود- تسهیل میکند و منجر به جریان رو به داخل کلسیم و انقباض عضلانی میشود.

این سازگاری، محدوده ی حمایت خود تنظیم مغزی عروقی را در فشار خون بالا توسعه می دهد و گردش خون بافتی را بهبود می بخشد و از جریان خون ریز مغزی در برابر فشارخون بالا حمایت میکند. در شریان های مغزی افراد پیر، سازگاری عملکردی فشار خون که با فعالیت مسیرHETE-TRPC6 20میشود دچار اختلال است.

ناتوانی این شریانچه ها برای نشان دادن افزایش جمع شدن عضلانی در سازگاری القا شده به وسیله ی فشار خون، باعث اختلال در خودتنظمی مغزی عروق میشود. در مغز پیر، ناتوانی در شریان های مقاومتی پروگزیمال در سازگاری با فشار خون باعث عدم توازن بین فشار خونرسانی و مقاومت عروقی قطعه ای میشود و این، فشار نبضی افزایش یافته را توانمند میکند تا به بخش پایین و حساس گردش خون ریز مغزی نفوذ کند. اختلال خونرسانی باعث تشدید اختلال در سد خونی مغز میشود و باعث خروج فاکتورهای پلاسما(فیبرینوزن و ترومبین وIgG)از درون عروق میشود و این باعث فعالیت میکروگلیا و التهاب عصبی و نورونی میشود.

سیتوکین های پیش التهابی که از میکروگلیا منشا می گیرد ماتریکس متالوپروتئیناز(MMP)و انواع اکسیژن واکنشی را فعال میکند و باعث تخریب نورونی میشود. افزایش فشار عروق ریز، پاکسازی سیستم گلیمفاتیک( گلیال- لیمفاتیک) را خراب میکند و باعث القای خونریزی های ریز از طریق ردوکس= اکسایش مجدد با واسطه ی فعالیتMMPو نهایتا ضعف دیواره ی عروقمیشود. افزایش فشار همچنین باعث تغییر شکل مختل ساختار شبکه ی عروق ریز میشود و این، با پیش بردن تشکیل ترومبوز در این عروق ریز است و این، باعث عروق شبح مانند میشود.

تشدید التهاب نورونی، خونریزی های ریز مغزی، اختلال گلیمفاتیک و کاهش میکروواسکولار در همراهی با اختلال شناختی ناشی از فشا رخون بالا است. مطالعات پیش بالینی نشان میدهد در سنین بالا فرایندهای جبرانی در فشار خون در عروق مغزی دچار اختلال میشود. اختلال در فعالیت مسیرHETE-TRPC6 20باعث از میان رفتن حمایت عضلانی وابسته به فشار خون در سن بالا میشود. سازگاری مختل در پاسخ به فشار خون بالا در عروق پیر مغزی سبب میشود فشار خون بالا به بخش دیستال و حساس به آسیبب گردش خون ریز مغز برسد. در افراد جوان و سالم شریان های الاستیک شامل آئورت و شریان های بزرگ پروگزیمال به عنوان حفره ی بافر(سپر در برابر ضربه)عمل میکند و نبض همودیامیک را کاهش میدهد (تاثیر وایندکسل)و باعث تسهیل انتقال سالم جریان خون مداوم به گردش خون مغزی میشود. سفت شدن شریان های الاستیک در پیری این بافر را خراب میکند و باعث افزایش برجسته در شدت فشار نبض میشود.

فشار نبض تشدید شده، راحت به مغز و کلیه منتقل میشود. این اندام ها مقاومت همودینامیک کمی دارند. ارتباط بین سفتی شریانی و فشارخون، دو طرفه است و فشارخون افزایش یافته، باعث تغییر شکل دیواره ی شریان ها میشود. فریندهایی که در تغییر شکل عروق، در فشار خون نقش دارد شامل هیپرتروفی سلول های عضله ی صاف و هیپرپلازی آنها، التهاب و فیبروز، تغییر در ترن آور کلاژنی و تغییر شکل ماتریس خارج سلولی (از جمله تخریب الاستین)است و این به خاطر تغییرات در متالوپروتئینازهای ماتریس است.

این فرایندها با سیستم رنین-آنژیوتانسین، فاکتور تغییر شکل دهنده ی رشد بتا، سیتوکین های التهابی، اندوتلین، آلدوسترون، کمبود نیتریک اکسید و استرس اکسداتیو، مدیریت می شود. در بالغین جوانتر با فشارخون بالا، تحریک پیچیده یسازگاری ساختاری و عملکردی به فشار نبض، احتمالا باعث کاهش بار اضافه در مقاومت همودینامیک در شریان های مقاوم و بزرگتر در قسمت پروگزیمال می شود. این، باعث القایبار اضافه بر بخش پایین و حساس جریان در گردش خون مغز میشود و به این ترتیب در بالغین مسن تر امواج موج نبض را- که به ریز شریان ها منتقل میشود- افزایش میدهد و باعث تخریب مغز میشود. مطالعات پیش بالینی نشان میدهد در پیری، سازگاری عضلانی خراب در شریان های مقامتی ممکن است به فشار بالا اجازه دهد به بخش دیستال ریزشریان های مغز نفوذ کند و باعث تخریب ریز شریان ها و وریدهای ریز شود. مکانیسم هایی- که باعث ناسازگاری عروق مغزی به فشار خون بالا در افراد مسن میشود- ممکن است شامل کاهش در سطوح در گردش هورمون آنابولیک پلیوتروفیک و هورمون رشد شبیه انسلولین 1(IGF1)باشد.

گیرنده هایIGF1به مقدار زیاد،روی سلول های اندوتلیال وVascular smooth muscle cells (VSMCs) تظاهر دارد.IGF1تاثیرات حمایت از سلول و تروفیک چند جانبه ای در عروق خونی دارد.IGF1باعث هیپرپلازی و هیپرتروفیVSMCمیشود، قابلیت انقباض سلول های صاف، تولید ماتریس خارج سلولی را تنظیم میکند، فشار اکسیداتیو را کاهش میدهد و از عملکرد اندوتلیال پیشگیری می کند. مطالعات آزمایشگاهی پیشنهاد، میدهد سطوح کاهش یافته یIGF1باعث پیری سلول های مغزی و تخریب وابسته به سن سازگاری ساختاری و عملکردی عروق مغزی به فشار خون میشود. موش هایی که کمبودIGF1دارند سازگاری میوژنیک و تغییر شکل ساختاری مختل در پاسخ به فشار خون بالا نشان می دهند. کاهش سطوح و گردشIGF1در انسان ها همراه با افزایش خطر تخریب مغزی ناشی از فشار خون بالا است.

فشار اکسیداتیو و مقاومت سلولی

انتقال فشار خون بالا به بخش دیستال شریان های ریز مغزی، در ارتباط با تخریب میکروواسکولار مغزی در افراد مسن است. فشار خون بالاتر، باعث کشش سلولی مرتبط با فشار است و با القا و تنظیم افزایشی اکسیدازهایNADPHو تنظیم افزایشی تولید اکسیژن های فعال در میتوکندری، باعث فشار اکسیداتیو در سلول های اندوتلیال وVSMCمیشود. فشار اکسیداتیو در پیری بیشترمی شود و این به دلیل تخریب وابسته به سن مقاومت سلولی به فشارهای اکسیداتیواست. بنابراین تماس با سطح مشابه فشار داخل عروقی باعث فشار اکسیداتیو بسیار برجسته و فشار اکسیداتیو مرتبط با پاتولوژی های میکروواسکولار در مغز های پیر در مقایسه با مغزهای جوان میشود.

از بین رفتن مقاومت سلولی در پاسخ به فشار اکسیداتیو حداقل تا حدی مرتبط با اختلال عملکردnuclear factor erythroid 2 ralated (NRF2)است که با راه های دفاعی آنتی اکسیدان، مدیریت می شود.NRF2یک فاکتور ترجمه ای است که با اکسیژن های فعال در سلول های عروقی موجودات جوان به کار می افتد و باعث افزایش تنظیمی بسیاری از ژنهای آنتی اکسیدان میشود.

اختلال عملکردNRF2، باعث مکانیسم های سم زدایی مختل ناشی از رادیکال های آزاد میشود. به نظر میرسد منجر به تشدید فشار اکسیداتیو ناشی از فشارخون و تخریب سلولی شود. مکانیسم های خودکار سلولی وغیرسلولی شامل کاهشIGF1مربوط به سن و اختلال تنظیمی میکرو آر ان ایMicroRNAدرارتباط با اختلال عملکردNRF2و مقاومت مختل فشار اکسیداتیو در عروق بوده است.NRF2همچنین تاثیرات ضد التهابی قوی ای دارد و این با مهارNF-kB69است و باعث آنژیوژنز و حفظ شبکه مویرگ میشود. پاتولوژی های میکروواسکولار ناشی از فشارخون که در آن، اختلالNRF2و تشدید فشار اکسیداتیو هست ممکن است نقشی اساسی شامل بیماری عروق ریز، اختلال سد خونی مغزی، التهاب نورونی و تخریب ماده ی سفید، خونریزی ریز، کمبود مویرگی و اختلال گشاد شدن میکروواسولار داشته باشد که باعث تخریب ایسکمیک نورونی و پاتولوژی های موجود در آلزایمر مانند پلاک های آمیلوئید و آسیب عروق مغزی به خاطر آملوئید میشود.

بیماری عروق ریز

فشار خون باعث اختلالات زیادی در عروق ریز مغز میشود که شامل تخریب واختلال عملکرد اندوتلیال، نکروز فیبرینوئید، تخریب اطراف سلول و تغییر شکل ماتریس خارج سلولی و فعالیتMMP، لیپوهیالینوز، میکروآنوریسم، گشاد شدن فضای اطراف عروق و ادم اطراف عروق و تغییرات پارانشیمی مانند خونریزی ریز، انفارکت لاکونار و آسیب به ماده ی سفید است. پیشرفت ها درMRIشناسایی مارکرهای نوورادیولوژی را در آسیب های عروق ریز مغز، ممکن کرده است. این مارکرها با کاهش میزان شناخت، همراه است. تغییرات ماده ی سفید در فشار خون بالا با افزایش سن، افزایش می یابد. سد بین خون و مغز یک واحد نوروواسکولار است که سیستم عصبی مرکزی را از گردش خون جدا میکند؛ علاوه بر اینکه به عنوان یک سد عمل میکند و انتقال انتخابی فاکتورهای در گردش را به بخش مایع پارانشیم مغز تنظیم می کند.

مدارک زیادی هست که تخریب در سد خونی-مغزی باعث التهاب نورونی و تخریب میلین می شود؛ عواملی- که در فشار خون بالا باعث تخریب سد خون ومغز میشود- چند جنبه است و باعث نقص مولکولی، سلولی و ساختاری در واحدهای نوروواسکولار میشود. قسمت های اصلی سد خونی مغزی شامل سلول های اندوتلیال، پریسیت ها و پاهای انتهای آستروسیت هاست. بخش های غیرسلولی این سد شامل غشاهای پایه وگلیکوکالیس اندوتلیال است. فشار خون بالا باعث افزایش فشار اکسیداتیو و تخریب ساختاری مربوط به سلول های اندوتلیال وماتریس خارج سلولی و ترتیب پرسیت ها است.

تخریب ناشی از فشار خون در سلول های اندوتلیال، نقش مهمی در به هم زدن سد خونی-مغزی دارد. مدارک نشان میدهد فعالیت گیرنده ی آنژوتانسین 2 اندوتلیال در شریانچه ها و وریدچه ها و فعالیت ماکروفاژهای دور عروقی، باعث تخریب سد بین خون و مغز در فشار خون میشود. اتصالات محکم که بین سلول های اندوتلیال هست انتشار الکترولیت ها را در حد معینی حفظ میکند. سلول های اندوتلیال با اتصالات ادهیرنت از کادهرین- که یک مولکول اتصالی در اندوتلیوم است- به هم مرتبط هستند.

در فشار خون بالا، ظاهر پروتئین های متعدد اتصالی نامنظم میشود و اتصالات محکم، تغییرات زیادی را نشان میدهد. افزایش فعالیتMMPدر دیواره ی عروق باعث افزایش فشار اکسیداتیو و تخریب پروتئین های اتصالات محکمو درهم شکستن ماتریس خارج سلولی عروق مغزی می شود. همه ی این تغییرات با افزایش سن، بیشتر میشود. از دست رفتن پریسیت ها به دلیل فشار خون باعث کاهش عروق ریز در سنین بالاتر میشود. سلول های اندوتلیال، باعث تحریک تکثیر پریسیت ها میشود. بنابراین کم شدن پریسیت ها از نتایج تخریب سول های اندوتلیال است. تخریب سد خونی مغزی به دلیل التهاب عصبی، از دست رفتن سیناپس ها و تخریب عملکردی سیناپسی است و سد خراب، به اجزای پلاسما شاملIGg، ترومبین ، فییبرینوژن و الگوهای مولکولی التهاب، اجازه میدهد وارد پارانشیم مغزی شوند و در آنجا باعث التهاب عصبی(نورواینفلامیشن) با فعال کردن میکروگلیاها شود. تخریب این سد، باعث تجع آمیلوئید در مغز میشود که نقش مهمی در ایجاد بیماری آلزایمر دارد.

تداخل های زیادی بین سیستم ایمنی و سیستم خودکار عصبی رخ میدهد. سیستم خودکار سمپاتیک، نقش مهمی در ایجاد فشار خون دارد. افزایش فعالیت این سیستم باعث افزایش واکنش های التهابی در طحال و مغز استخوان می شود. و باعث تخریب بافتی ناشی از فشار خون می شود. التهاب عصبی باعث تخریب سیناپس ها و آپوپتوز سلول های عصب و کاهش نوروژنز هیپوکامپ و قابلیت انعطاف سیناپس می شود. مدارک زیادی نشان میدهد افزایش فعالیت میکروگلیال و التهاب در هیوکامپ و اختلال عملکرد کورتکس و نیز تجمع پروتئین های آملوئید در فشار خون بالا دیده می شود. همچنین فشار خون بالا باعث افزایش تنظیمی سیتوکین ها و تجمع نوتروفیل ها و در نتیجه کاهش قدرت شناختی و آلزایمر میشود.

خونریزهای ریز مغزی

این خونریزیها قطری کمتر از 5 میلیمتر دارند و به دلیل پاره شدن رگ داخل مغز ایجاد میشوند و در سکانس هایgradient echi T2 MRIدیده میشود. پیری و تجمع پلاک آمیلوئید از عوامل خطر این خونری های ریز است. برخی مطالعات نشان میدهد فشار خون بالا با ایجاد فشار اکسیداتیو و فعال کردنMMPباعث خونریزی های ریز میشود و منجر به تخریب ماتریس خارج سلولی در دیواره ی عروق میشود. در بیماران مسن افزایش فشار داخل لوله و افزایش فشار دیواره، باعث فعالیتNADPH oxidaseو تولید اکسیژن فعال به وسیله ی میتوکندری های در دیواره ی عروق میشود. فشار اکسیداتیو باعث افزایش فعالیتMMPو این به نوبه ی خود باعث تخریب ماتریس خارج سلولی و آتروفی سلول عضله صاف عروق میشود. این تغییرات، دیواره ی عروق ریز را ضعیف میکند و حساسیت به پاره شدن و خونریزی ریز را بیشتر میکند.

در بیمارانپیرتر، فعالیتهایی- که باعث افزایش گذرای فشار خون میشود- یک چالش بزرگ در حمایت خودتنظیم جریان خون مغزی است. در این حالت افزایش فشار و جریان به بخش انتهای عروق ریز منتقل میشود و باعث خونریزی های ریز می گردد. مانور والسالوا که باعث افزایش گذرا در فشار خون میشود (و مثلا در بلند کردن چیزهای سنگین، فعالیت جنسی و سرفه ی سخت و مدفوع کردن) در ارتباط با ایجاد خونریزی های ریز است. خونری های مغزی ریز در افراد بالغ دچار کووید 19 هم دیده میشود زیرا التهاب اندوتلیال به دلیل حمله ی ویروس و شکنندگی عروق ناشی از آن، رخ میدهد.

مطالعات بیشتر لازم است مشخص شود افراد پیر مبتلا به کووید 19 آیا شکنندگی عروقی بیشتری دارند یا نه که آنها را مستعد خونریزی های ریز میکند. اگر این درست باشد تغییراتی در سبک زندگی مثلا خودداری یا محدود کردن فعالیت هایی که باعث افزایش گذرای فشار خون میشود در افراد دچار کووید مزمن، لازم است.

کمبود مویرگ ها

مغز بیشترین اندامی ست که نیاز متابولیک دارد و فعالیت زیاد آن بر اساس منابع زیاد و اکسیژن در شبکه مویرگی غنی است. مدارک قوی نشان میدهد فشار خون بالا، باعث کم شدن خونرسانی مغز میشود و مشکلات شناختی را بیشتر میکند. عواملی که این حالت را ایجاد میکند متعدد هستند از جمله آپوپتوز اندوتلیال ، فشار اکسیداتیو، تخریب پریسیت و عدم توازن در تولید عوامل ایجاد کننده ی عروق و عوامل ضد آن دربافت ها.

گردش خون ریز مغز، انعطاف پذیری زیادی دارد و عدم توازن بین پسگرد مویرگ ها و تولید آنها باعث کم شدن این گردش خون در عروق ریز، میشود. مهم اینکه پیری به نظر میرسد ظرفیت تولید رگ را در سلول های اندوتلیال خراب میکند. فرایندهای مربوط به پیری- که ممکن است باعث عدم تنظیم ظرفیت تولید رگ در سلولهای اندوتلیال شود- ممکن است شامل کاهش فاکتورهای پیش رگ ساز مانندIGF1وadenylate cyclase activating polypeptudeهیپووفیز(PACAP)کاهشNADو افزایش فشار اکسیداتیو، به هم خوردن تنظیم تظاهرRNAتولید کننده ی رگ و اختلال وابسته به سن در مسیرهای حمایت سلولی تحت تنظيمNRF2و افزایش پیری اندوتلیال میباشد.

اختلال در تولید عروق، به وسیله ی سلول های اندوتلیال که به پیری مربوط است ممکن است یک عامل کلیدی باشد که باعث تشدید از دست رفتن مویرگی ناشی از فشار خون در پیری است. نقش های احتمالی انقباض تشدید شده ی شریانچه ای در قبل از مویرگ ها، توقف جریان خون مویرگی، فعالیت ماکروفاژ در از دست دادن مویرگی به دلیل فشار خون باید در نظر گرفته شود.

هر دوی فشار خون بالا و پیری، باعث پسگرد مویرگی میشود و تولید رگ را خراب میکند. این تاثیرها کم شدن خونرسانی ریز مغزی را تشدید می کند و ذخیره ی خون مغزی را کاهش میدهد.

جفت شدن معیوب نوروواسکولار

جفت شدن نوروواسکولار(که همچنین به عنوان پرخونی عملکردی شناخته میشود)یک مکانیسم هموستاتیک مهم است که سازگاری جریان خون مغز را با افزایش تقاضا در انرژی و اکسیژن در مناطق فعال مغز ایجاد میکند. جفت شدن نوروواسکولار، با تعامل نورون ها و آستروسیت های فعال شده با سلول های اندوتلیال مغزی عروقی هماهمنگ و همراه میشود. مکانیسم هایی که باعث گشادی عروق میشود شامل ترشح نیتریک اکساید از سلول های اندوتلیال، ترشح آستروسیتی واسطه های ایکوزانوئید و فعالیت کانال های پتاسیم در سلول های عضله ی صاف عروق است. شرایط فیزیوپاتولوژیک که سلامت مغزی عروقی را خراب میکند به طور معکوس بر جفت شدن نوروواسکولار تاثیر میگذارد و باعث اختلال در انتقال اکسیژن و مواد غذایی و نیز پاک شدن ناکافی واسطه های متابولیک میشود.

مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است ارتباطی بین اختلال جفت کردن نوروواسکولار و اختلال شناختی هست. مداخله های دارویی- که این جفت شدن را بهبود می بخشد- تاثیرات سودمندی بر عملکرد شناختی در مدلهای موشی پیری دارد. فشارخون بالا باعث تخریب شدید در جفت شدن نوروواسکولار اندوتلیوم میشود و این، تا حدی به خاطر افزایش تولید اکسیژن های فعال ناشی از اکسیدازهایNADPHو کاهش دسترسی زیستی نیتریک اکساید آندوتلیال در واحد نوروواسکولار است. سطح بالای آنژیوتانسین 2- که یک واسطه ی کلیدی در فشار خون بالا است- ممکن است باعث عدم جفت شدن نوروواسکولار شود و این از طریق افزایش گونه های فعال اکسیژن است.

اختلال در سد خونی مغزی به دلیل فشار خون بالا باعث فعالیت ماکروفاژهای اطراف عروق و اختلال نوروواسکولار میشود و این از طریق تولید اکسیژن های فعال سمی، به وسیله ی اکسیدازهایNADPHاست. در انسان عملکرد سلول های اندوتلیال در گردش خون محیطی میتواند با داروهای ضد فشار خون مانند لوزارتان بهبود یابد. در مغز سالم، ارتباط پیچیده ای بین نورون ها، آستروسیت ها و سلول های اندوتلیال، باعث بهبود جریان خون مغز میشود. نوروترانسمیترها مانند گلوتامات که ازطریق گیرنده یG protrin(GPCR)از سیناپس های تحریکی ترشح میشود، باعث افزایش کلسیم در آستروسیت ها و پیشرفت موج های کلسیم از زائده ها و بدنه ی آستروسیت ها به پاهای انتهایی میشود و این پاهای انتهایی در اطراف شریانچه های مقاومتی است.

اوج غلظت کلسیم در پاهای انتهایی آستروسیت ها باعث آزاد شدنATPو تولید ایکوزانوئیدهای گشاد کننده ی عروق و پروستاگلندین میشود که از طریق سیتوکرومP450و سیکلواکسیژنازPGE2تولید می شود.ATPمنشا گرفته از آستروسیت باعث ترشح گشاد کننده ی عروقی نیتریک اکساید میشود. فشار خون بالا و پیری باعث تولید اکسیژن های فعال از میتوکندری و نیز تولید این اکسیژن ها به وسیله ی اکسیدازهایNADPHمی شود.

پاتولوژی های بیماری آلزایمر

فشا رخون یک عامل خطرمهم در تشدید پاتوژنز بیماری آلزایمر است. در میانسالی فشار خون بالا باعث افزایش پلاک های التهاب نورونی و پلاک های نوروفیبریلاری در نئوکورتکس و هیپوکامپ میشود. رسوب پلاک هایABحتی طی 4 هفته از القای فشار خون در موش های آزمایشگاهی ایجاد میشود. اضافه کردن آنژیوتانسین 2، باعث افزایش فعالیت بتاسکرتاز و افزایش سرعت شکست پروتئین پیش ساز آمیلوئید بتاABمیشود همچنین فشار خون بالا باعث القای تائوپاتی مستقل از تجمع آمیلوئید بتا می شود.

پاتولوژی های آلزایمر باعث به هم خوردن خود تنظیمی مغز میشود. آنژیوپاتی ناشی از آمیلوئید یک عامل خطر مهم برای خونریزی های ریز در مغز است. این خونریزی ها قدرت شناختی این بیماران را بیشتر کاهش می دهد. اختلال گلیمفاتیکگلیال لیمفاتیکباعث اختلال در پاکسازی متابولیت های مضر از جمله آمیلوئید بتاABمیشود. فشارخون بالا مسیرهای حرکتی گلیمفاتیک را مختل میکند.

پیشگیری از کاهش قدرت شناختی

استفاده از داروهای ضد فشارخون از جمله مهارکننده های آنزیم تغییر دهنده ی آنژیوتانسین، نقش مهمی در کاهش شیوع و برور اختلال شناختی دارد. در مطالعه ای مصرف داروی مهار کننده ی این آنزیم که به صورت طولانی مدت عمل میکند به نام پریندوپریل و دیورتیک تیازید اینداپامید با کاهش اختلال شناختی همراه بود. در افراد مسنی که از مهار کننده های کانال کلسیم استفاده میکنند شیب افت هوشیاری بیشتر میشود استفاده از مهار کننده های کلسیم، سبب میشود حمایت خود تنظیم عضلانی در خونرسانی ریز مغز مختل شود.

از این رو استفاده از مهار کننده های گیرنده ی آنژیوتانسین ممکن است در جلوگیری از آلزایمر، سودمندتراز مهار کننده های کلسیم باشد. به نظر میرسد کاستن از فشارخون سیستولی به زیر 140 کافی باشد.

کاهش بیشتر باعث کم شدن خونرسانی به مغز و درنتیجه افزایش بیشتر اختلال شناختی میشود. مطالعات بیشتری برای تشخیص تاثیر بخشی داروهای مختلف فشار خون بر کاهش اختلال شناختی باید انجام شود. ارائه ی داروهایی- که در سطح مولکولی بر سلول های اندوتلیال و عضلات صاف تاثیر میگذارد- ضروری است.
https://www.nature.com/articles/s41581-021-00430-6?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_NRJournals


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اثرات مفید قهوهفراتر از دیوارهای باورهندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داخدای رنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجدرمان تومورهای مغزی با اتنفس هوازی و میتوکندریریشه های مشترک همه ی موجوآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهطوفان فقر و گرسنگی و بی سچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و قلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدنیا فریب و سرگرمیبحثی درباره هوش و تفاوتهمولکول ضد پیریواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئوندرمان ضایعات نخاعیتو با همه چیز در پیوندیرابطه تشنج و اوتیسمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اایمپلانت نخاعی میتواند دسیر آفرینش از روح تا مغز جهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد علم به ما کمک میکند تا مونگاهی بر توانایی اجزاي بقبرستان ها با بوی شجاعتهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدوچرخه در کاهش دردهای کمبدون زمان، ماده ای وجود نمیدان های مغناطیسی قابل وابستگی یعنی قلادهگاهی لازم است برای فهم و درک دیگرانتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)زمین در برابر عظمت کیهانتاثیر روغن رزماری استنشانقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتساختن آیندهجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غعادت همیشه خوب نیستنبرو و انرژی مداوملیروپریم داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان دانش قدرت استبرخی نرمش ها برای زانومانند آب باشپول و عقیدهدردی که سالهاست درمان نشمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیزندگی بی دودتازه های درمان ام اسنقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمسریعترین کامپیوتر موجودچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میغم بی پایانمقابله با کرونا با علم اسهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروهای ام اسبرداشتت از جهان رو زیاد متواضع باشپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوزیست شناسی کل در جزء فراکترازودونسطح آگاهی، رخدادهای زندگچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و دومنابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتداروی جدید ضد میگرنبسیاری از بیماری های جدیرمز بقای جهش ژنتیکیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشویق خواندن به کودکانشکست حتمیچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین همانفقر داده ها در هوش مصنوعینظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت شصت و چهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری در چه مرحله ای از خواب ، رتفاوت های زبانی سرمنشا تروان سالمآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایسفرنامه سفر به بم و جنوب تعامل انسان و هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کواننوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقای موجود زنده از فال نیکوهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز خودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیدرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش هایی در بیماران قطع روش هایی برای جلوگیری از آینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عسلسله مباحث هوش مصنوعیثبت امواج الکتریکی در عصصبر و واقعیتچیز جدید را بپذیرصبر بسیار بایدچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریفرد موفقهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رخدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آوردرمان تشنجتنفس بدون اکسیژنریشه های مشترک حیاتآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و سودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیطوفان زیباییچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچهقلب یا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددنیا مکانی بسیار اسرارآمبحثی درباره هوش و تفاوتهمولتیپل اسکلروز در زنان واکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در درمانهای بیماری پارکینستو با باورهایت کنترل میشرادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین ایمان به رویاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارعلم بدون توقفنگاهت را بلند کنقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدوچرخه سواری ورزشی سبک و برنامه و ساختار پیچیده ممیدان های کوانتومی خلاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی مغز بزرگ چالش استدرک درست از خود و هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولعادت کن خوب حرف بزنیلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددانش محدود به ابعاد چهاربرخی نرمش های گردنماه رجبپوست ساعتی مستقل از مغز ددرس گرفتن از شکست هامدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتزندگی در جمع مواردی را برتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکسرگیجه از شایعترین اختلاچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده غیرقابل دیدن کردن مادهملاحظه های اخلاقی دربارههوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرداروهای تغییر دهنده ی سیبررسي علل احتمالي تغيير مجموعه های پر سلولی بدن مذهت را روی چیزهای مفید متپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم زیست شناسی باور حقیقت یا ترازودونسعی کن به حدی محدود نشویچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و سومنابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردردداروی جدید ضد الزایمربشکه ای که ته نداره پر نمرمز جهانپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشخیص ژنتیکی آتروفی های شگفت نیست من عاشق تو باشمچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین همانفلج نخاعی با الکترودهای نعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددر ناامیدی بسی امید استتفاوت ایستایی و تکاپوروبات ها قول میدهندآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدسفرنامه سفر به بم و جنوب تعامل انسان با هوش مصنوعشبکه های مصنوعی مغز به درنوبت کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط فاکسیبتهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز خودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریدرمان نابینایان آیا ممکنتلاشی برای درمان قطع نخاروش هایی ساده برای کاهش اآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتجلو رفتن یا عقبگردجلوتر را دیدنصد قدح، نفتاده بشکستچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جوانافرد یا اندیشههنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختخدایا جز تو که را دارممنبع هوشیاری در کجاست؟ قویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هادرمان جدید ALSتنها مانع در زندگی موارد رژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیطولانی ترین شبچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانقلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجدنیای شگفت انگیز کوانتومبحثی درباره هوش و تفاوتهمواد کوانتومی جدید، ممکنواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین درماندگی به دلیل عادت کرتو باید نیکان را به دست براز تغییرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت داین پیوند نه با مغز بلکه سیستم تعادلی بدنجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیعلم در حال توسعهچالش هوشیاری و اینکه چرا قدرت مردمهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدوپامین قابل حل در آببرنامه ی مسلط ژنها در اختمیدان بنیادین اطلاعاتوبینار اساتید نورولوژی دگاهی جهت را عوض کندرک عمیق در حیواناتتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنزمان چیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومعادت کردن به نعمتلا اکراه فی الدینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندانش بی نهایتبرخی یونها و مولکول های مماپروتیلینپوشاندن خود از نوردست و پا زدن در سایه؟مدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریزندگی در سیاهچالهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساغرور و علمملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروهای ضد بیماری ام اس وبررسی مغز با امواج مادون مجرم، گاهی قربانی استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمازیست، مرز افق رویداد هستتراشه مغز بدون واسطه ی دشلیک فراموشیچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیستممنابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناداروی سل سپتبشریت از یک پدر و مادر نیرمز جهان خاصیت فراکتالپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیزبان جانسوزتشخیص آلزایمر سالها قبل شگفت انگیز بودن کیهاننون و القلمابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنهفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تخفاش کور و انسان بینا؟منبع هوشیاری کجاست قسمت هدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از در هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت ارباب و رهبر حقیقیروبات های ریز در درمان بیآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیسفری به آغاز کیهانتعداد کلی ذهن ها در جهان شبکیه های مصنوعینور از عمق تاریکیابزارهای بقا از نخستین هفاجعه ی جهل مقدسهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا خودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها درمان های اسرار آمیز در آتلاشی تازه برای گشودن معروش جدید تولید برقآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان سم زنبور ، کلیدی برای وارانسان یک کتابخانه استسماگلوتید داروی کاهش دهنجمجمه انسان های اولیهصدای بم با فرکانس پایین، چیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان فرد حساس از نظر عاطفی و بهنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمندخرما منبع بسیار خوب آنتی منبع هوشیاری در کجاست؟(قویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولدرمان جدید میگرن با انتی تنها در برابر جهانرژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناطی یکصد هزار سال اخیر هرچچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انقلب روباتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادنیایی پر از سیاهچاله بحثی درباره هوش و تفاوتهموجود بی مغزی که می تواندواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمدرها بسته نیستتو برای خزیدن خلق نشده ایراست دستی و چپ دستیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیاین اندوه چیستسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیعلم راهی برای اندیشیدن اچالش هوشیاری و اینکه چرا قدرت و شناخت حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندورترین نقطه ی قابل مشاهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱میدازولام در درمان تشنج وجود قبل از ناظر هوشمندگذر زمان کاملا وابسته به درگیری قلب در بیماری ویرتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بساختار شبکه های مغزی ثابچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومعادت بد را ترک کنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودانشمندان موفق به بازگردبرخی اثرات مضر ویتامین دماجرای جهل مقدسپیموزایددست کردن در گوشمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریزندگی زمینی امروز بیش از تبدیل سلولهای محافط به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار غربال در زندگیممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهداروی فامپیریدین یا نورلبررسی و اپروچ جدید بر بیممحل درک احساسات روحانیذره ی معین یا ابری از الکپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغززاویه نگاه ها یکسان نیستتراشه ها روی مغزشلیک فراموشیچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دهممنابع انرژی از نفت و گاز هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آنداروی ضد چاقیبعد پنجمرنگ کردن، حقیقت نیستپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ایدزشگفت زده و حیران باشنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از فلج خوابهفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تخفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی در هم تنیدگی کوانتومیتفاوتهای جنسیتی راهی براروبات کیانآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعذیه ی ذهنشباهت مغز و کیهاننور درونابزارهای بقا ازنخستین همفاصله ها در مکانیک کوانتهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستدرمان های بیماری آلزایمرتلاشی جدید در درمان ام اسروش صحبت کردن در حال تکامآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیصرع و درمان های آننکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گفردا را نمیدانیمهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور خسته نباشی بابامنبع خواب و رویاواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)درمان جدید کنترل مولتیپلتنهاییرژیم ضد التهابیتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندطبیعت موجی جهاننگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکقلب را نشکنهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادنیا، هیچ استبحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو تغییر و تحولیرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهاین ایده که ذرات سیاهچالسکوت و نیستیجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بعلم ساختن برج های چرخانچالش هوشیاری و اینکه چرا قدرت کنترل خودهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودديدن با چشم بسته در خواب برین نت به جای اینترنتمکان زمان یا حافظه زمانگذشته را دفن کندرگیری مغز در بیماری کویتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدزمان و گذر آن سریع استتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایسادیسم یا لذت از آزار دادچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسعادت دادن مغز بر تفکرلایو دوم دکتر سید سلمان فهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدانشمندان نورون مصنوعی سبرخی اختلالات عصبی مثانهماجرای عجیب گالیلهپیموزایددست آسمانمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستزندگی زودگذرتبر را بردارسرگردانینقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز مقالاتمن کسی در ناکسی دریافتم هوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وداروی لیراگلوتیدبررسی ژنها در تشخیص بیمامحل درک احساسات روحانی دذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقزاوسکا درمان گوشرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیاچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دوازدهممنابع انرژی از نفت و گاز هیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناداروی ضد چاقیبعد از کرونارنگین کمانپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چزبان شناسی مدرن در سطح سلتصویر خورشید یا خود خورششگفتی های نقشه ی ژنتیکینوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستهم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تخلا، حقیقی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدر هم تنیدگی کوانتومی و پتقلید مرحله ای نسبتا پیشروح و آب حیاتآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟سلول های مغزی عامل پارکیتغییرشباهت مغز با کیهان مادینوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندهفاصله ی همیشگی تصویر سازهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تخوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نینددرمان های بیماری اس ام ایتمایل زیاد به خوردن بستنروشهای نو در درمان دیسک بآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاسندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را ضایعه ی شبکه لومبوساکرالچگونه مولکول های دی ان ایاحیای بینایی نسبی یک بیمفرزندان زمان خودهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمخطا در محاسبات چیزی کاملمنتظر نمان چیزی نور را بهواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)درمان جدید ام استنهایی رمز نوآوری استرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارطبیعت بر اساس هماهنگینگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کوانقوی تر باشهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددندان ها را مسواک بزنید تبحثی درباره احساسات متفامورد نادر همپوشانی دو بیواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدندرون قفس یا بیرون از آنتو جهانی هستی که خودش را رحم مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل ماین ابتدای تناقض هاستسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژعلایم کمبود ویتامین E را چالش هوشیاری و اینکه چرا قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددی متیل فومارات(زادیوا)(برای یک زندگی معمولیمکانیک کوانتومی بی معنی گریه ی ابر، رمز طراوت باغدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشزمان و صبرتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش درختان در تکاملاکوییفلکسسازگاری با محیط بین اجزانتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرعارضه جدید ویروس کرونا سلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده دانشمندان یک فرضیه رادیکبرخی اصول سلامت کمرماده ی تاریکپیچیدگی های مغزمگسدست بالای دستمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استزندگی سلول در بدن، جدای اتحریک عمقی مغزسربازان ما محققا غلبه می نقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروستاثیر ویتامین دی بر بیمامن پر از تلخیمهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندداروی تشنجی دربارداریبررسی بیماری التهابی رودمحدودیت چقدر موثر استذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیزبان فرایند تکاملی برای تراشه ی بیولوژِیکشناخت و معرفت، و نقش آن دچندجهانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز هیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی ضد تشنج با قابليت تبعد از کرونارهبر حقیقیپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریزبان شناسی نوین نیازمند تصویر در هم تنیدگی کوانتشگفتی های زنبور عسلنوار مغز با توضیح دکتر فاابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمهمه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تخلا، خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده در هم تنیدگی کوانتومی و دتقلید از روی طبیعتروح در جهانی دیگر استآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استسلول های بنیادیتغییر الگوی رشد مغزی با زشباهت های ریشه ای چند بیمنورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین فتون های زیستیهمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تخوش خیالی و خوش بینیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیدرمان های جدید ALSتمایز یا کشف یگانگیروشهای شناسایی قدرت شنواآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگضایعه ی عروقی مخچهچگونه میتوان با قانون جناحیای بینایی نسبی یک بیمفرضیه ای جدید توضیح میدههورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل خطا در محاسبات چیزی کاملمنتظر زمان ایده آل نشوواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان جدید ای ال اس، توفرتنبیه چقدر موثر استرژیم غذایی سالم و ضد التهتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرطعمه ی شبکه های ارتباط اجنگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی ده روش موفقیتبحثی درباره احساساتی غیرموسیقی نوواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسسدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو جدای از کیهان نیستیرحم مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسااینکه به خاطرخودت زندگی سکته مغزیجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانعلایم کمبود ویتامین E را چالش کمبود اندام برای پیقدرت ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدین اجباریبرای پیش بینی آینده مغز دمکانیزمهای دفاعی در برابگربه شرودینگر و تاثیر مشدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونزمان واقعیت است یا توهمتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش استم با شعار قانون بدترین نجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوعدم توقف تکامل در یک اندالحظات خوش با کودکانهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدانشمندان ژنی از مغز انسبرخی اطلاعات روانشناسی مماده ی خالیپیچیدگی های مغزی در درک زدستورالعمل مرکز کنترل بیمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنزندگی، مدیریت انرژیتحریک عمقی مغز در آلزایمسردرد میگرننقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکصفحه اصلیمن بی من، بهتر یاد میگیرمهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسداروی جدید ALSبررسی سیستم تعادلی بدن امحدودیت های حافظه و حافظذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هزبان متغیرتربیت کودکان وظیفه ای مهشناخت حقیقت یا آرزوهای گنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و هشتممنابع انرژی از نفت و گاز هیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج با قابليت تبعد از کرونا دلخوشی بیهوروی و منیزیم در تقویت استپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغززبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر زیبا از سلولشانس یا نتیجه ی تلاشنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از فن آوری های جدید علیه شناهمه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت هر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدر هر سوراخی سر نکنتقلید از طبیعتروح رهاییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندسلول های بنیادی منابع و اتغییر دیگران یا تغییر خوشباهت کیهان و مغزنورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موفروتنی معرفتیهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تخوشبختی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسدرمان های جدید میگرنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروشی برای بهبود هوش عاطفروشی جدید در درمان قطع نخآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزسندرم پیریفورمیسجنگ داده هاضایعات در عصب زیر زبانیچگونه مغز ما، موسیقی را پاحتیاط در ورزش زانو در خافساد اقتصادی سیتماتیک درهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در خطای ادراک کارمامنحنی که ارتباط بین معرفواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان جدید سرطانتهدیدهای هوش مصنوعیرژیم غذایی ضد التهابیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرظهور امواج مغزی در مغز مصنگاه کلی نگراداراوون تنها داروی تاییقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردهن، بزرگترین سرمایهبخش فراموش شده ی حافظهموسیقی هنر مایع استواکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریدروغ نگو به خصوص به خودتتو دی ان ای خاص ميتوکندريرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید داینکه خانواده ات سالم باسال سیزده ماههجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به علائم عصبی آلزایمر، با اچالش دیدگاه های سنتی در بقدرت عشقهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدین، اجباری نیستبرای اولین بار دانشمندانما انسانها چه اندازه نزدگزیده ای از وبینار یا کنفدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزمان پلانکتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشستم، بی پاسخ نیستنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تعدم درکلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدانشمندان پاسخ کوانتومی برخی بیماری ها که در آن بماده ای ضد التهابیپیوند قلب خوک، به فرد دچادغدغه نتیجه ی نادانی استمرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکزندان ذهنیتداوم مهم است نه سرعتسردرد میگرن در کودکاننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکسوالات پزشکیمننژیتهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابداروی جدید s3 در درمان ام بررسی علل کمر درد در میانمحدودیت درک انسانرفلکس وتری با توضیح دکتر پیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکزبان مشترک ژنتیکی موجوداترجمه ای ابتدایی از اسراشناخت درون، شناخت بیرون؛نه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و ششممنابع انرژی از نفت و گاز هیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج توپیراماتبعد از کرونا دلخوشی بیهورویا و واقعیتپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبای اصفهانشانس یا تلاشنوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدر والنتاین کتاب بدید همتقویت استخوان در گرو تغذروزه داری متناوب، مغز را آنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا سلول های بدن تو پیر نیستنتغییر دادن ژنها آیا روزی شباهت زیاد بین سلول هاي عنوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیفروتنی و غرورهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تخوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپدرمان های جدید در بیماری تمدن پیشرفته ی پیشینیانتمدن بشری و مغز اخلاقیروشی جدید در درمان نابینآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتضرورت زدودن افکارچگونه مغز پیش انسان یا هماحتیاط در تعویض داروهافشار و قدرتهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلاخطای حسمنشأ اطلاعات و آموخته ها واقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان جدید سرطانتو یک معجزه ایرژیم غذایی ضد دردتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهظرف باید پر شود چه با چرک نگاه انسان محدود به ادراادب برخورد با دیگرانقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبخش های تنظیمی ژنوممیهمانهای ناخوانده عامل واکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستدریای خداتو در میانه ی جهان نیستی رساناها و ابر رساناها و عتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژناینترنت بدون فیلتر ماهواسانسور از روی قصد بسیاری جهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین معلت خواب آلودگی بعد از خوچاالش ها در تعیین منبع هوقضاوت ممنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدیوار همه اش توهم بودبرای تمدن سازی، باید در بما انسانها چه اندازه نزدگزارش یک مورد جالب لخته ودرگیری اعصاب به علت میتوتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رزمان به چه دلیل ایجاد میشتاریک ترین بخش شبنقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کستون فقرات انسان دو پا جلنخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تعدالت برای من یا برای همهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددانشمندان اولین سلول مصنبرخی بیماری های خاص که بدماده، چیزی نیستپیوند مغز و سر و چالشهای ذهن ما از در هم شکستن منبمرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشزونیسومایدتداخل مرزها و صفات با بینسردرد میگرنی در کودکاننقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهداروی جدید لنفوم و لوکمیبرطرف کردن خشونت را از خامخچه فراتر از حفظ تعادلرفتار مانند بردهپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیزبان چهار حرفی حیات زمینترس و آرمان هاشناسایی تاریخچه ی تکاملینه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سیزدهممنابع انرژی از نفت و گاز هیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هداروی ضد جنون در درمان تیتفکر قبل از کاررویا و کابوسپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطازدودن نقص از هوش مصنوعیتصویربرداری فضاپیمای آمشاهکار قرننوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از فواید روزه داری متناوبهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تخم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددر یک فراکتال هر نقطه مرکتقویت حافظه یا هوش مصنوعروزه داری و التهاب زیانبآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایسلول بنیادی و ای ال استغییر زودتر اتصالات مغزیشباهت زیاد بین سلول هاي عنوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانفرگشت و تکامل تصادفی محض همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تخانه ی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانودرمان های جدید سرطانکاربرد روباتهای ريز، در درمان های رایج ام استمدن زیر آبروشی جدید در درمان سکته مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییضرب المثل یونانیچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانفضا و ذهن بازهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیاخطر آلودگی هوامنشاء کوانتومی هوشیاری اواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان دارویی سرطان رحم بتو یک جهان در مغز خودت هسراه فراری نیستتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهعقل مجادله گرنگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است قانون گذاری و تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدو بیماری روانی خود بزرگ بخش بزرگی حس و ادراک ما امیوتونیک دیستروفیواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه بی عقل به سوی نور میدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونرستگاری محدود به یک راه نتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالسانسور بر بسیاری از حقایجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوعماد الدین نسیمی قربانی نابینایی در نتیجه ی گوشی قطار پیشرفتهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندیوار، از ابتدا توهم بودبرای خودآگاه بودن تو بایما اکنون میدانیم فضا خالگشایش دروازه جدیدی از طردرب بسته با غیر خود باز متوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینزمان شگفت انگیزتاریکی من و تو و گرد و غبانقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر ستارگانی قبل از آغاز کیهنخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تعسل طبیعی موثر در کنترل بلزوم گذر انسان از حدها و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدانشمندان تغییر میدان مغبرخی توجهات در ببمار پارماده، چیزی بیش از یک خلا پیوند اندام از حیوانات بذهن چند جانبه نیازمند نگمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزونا به وسیله ویروس ابله ترقی واقعی یا شعار ترقیسردرد و علتهای آننقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز سایتهای دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندداروی جدید میاستنی گراویبزرگ فکر کنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلرفتار وابسته به شکلپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مشناسایی سلول های ایمنی انه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت ششممنابع بی نهایت انرژی در دهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدارویی خلط آورتفکر ترکیبی در هوش مصنوعرویا و خبر از آیندهپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتسفر فقط مادی نیستتصور ما ازمشکلات و واقعیشاهکار شش گوشنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت هزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادر کمتر از چند ماه سوش جدتقویت سیستم ایمنیروزه داری و بیمار ی ام اس آنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرسلول بنیادین از مخاط بینتغییر عمودی سر انسان از پشجاعت و ترسنوروز یا روز پایانیابعاد بالاترفراموش کارها باهوش تر هسهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تخانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیدرمان های علامتی در ام استمدنی قدیمی در شمال خلیج ريتوکسيمب در درمان ام اسآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییضربه مغزی در تصادف رانندچگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیاخطرات هوش مصنوعیمهمان ناخواندهواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرمان زخم دیابتی با تکنوتو کجای جهانیراه نجاتتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریعقل سالمنگاه از دور و نگاه از نزدقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردو بار در هفته ماهی مصرف بخش بزرگتر کیهان ناشناختمیگرن و پروتئین مرتبط با واکسن دیگری ضد کرونا از دگیاه خواری و گوشت خوار کددرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان الساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فعوامل موثر در پیدایش زباناتوانی از درمان برخی ویقطره قطرههوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدید تو همیشه محدود به مقدبرای رشد، باید از مسیر خطما از اینجا نخواهیم رفتپل جویی اصفهاندرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرزمزمه ات مانده در گوشمتاریکی و نورنقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد سخن نیکو مانند درخت نیکونخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تعشق درونی به یگانگی خلقتلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است دانشمندان روش هاي جدیدی برخی توصیه ها برای واکسیماست مالیپیوند اندام حیوانات به اذهن هوشیار در پس ماده ی ممرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وزیان غذاهای پرچربتروس جریان انرژیسردرد به دلیل مصرف زیاد منقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونداروی جدید آلزایمربزرگ شدن مغز محدود به دورمخچه ابزاري که وظیفه آن فرفتار اجتماعی انسان، حاصپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در ازبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهشواهدی از نوع جدیدی از حانه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنابع جدید انرژیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدارویی ضد بیش فعالی سیستتفکر خلا ق در برابر توهم رویا بخشی حقیقی از زندگی پرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هسفر نامه سفر به بم و جنوب تصور از زمان و مکانشاید گوشی و چشمی، آماده شنوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقای موجود زنده از فیروز نادریهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز خواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت هزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزدر آرزوهایت مداومت داشتهتلقین اطلاعات و حافظهروزه داری سلول های بنیادآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکسلول عصبی شاهکار انطباق تغییرات منطقه بویایی مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازنورالژیاتفاق و تصادففراموشی همیشه هم بد نیستهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تخار و گلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتویتامین کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمرکز و مدیتیشنریه زغالیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسضررهای مصرف شکر و قند بر چگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابقفس ذهنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادفاع از پیامبرمهندسی ژنتیک در حال تلاش واقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستدرمان ساده ی روماتیسمتو کز محنت دیگران بی غمیراه های جدید برای قضاوت رتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استای همه ی وجود منسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرعقلانیت بدون تغییرنگاه از درون قفس یا بیرونقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددو برابر شدن خطر مرگ و میبخش دیگری در وجود انسان همیگرن و خوابواکسن سرطانگیرنده باید سازگار با پیدرک و احساستولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انعوامل ایجاد لغت انسانی و ناتوانی در شناسایی چهره لمس کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددیدن خدا در همه چیزبرای زندگی سالم، یافتن تما اشیا را آنطور که هستندپل خواجو اصفهاندرختان اشعار زمینتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تزنان باهوش ترتاریکی خواهد ترسیدنقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسسخن و سکوتنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدعشق، شلوغ کردن نیستلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادانشمندان روشی برای تبدیبرخی درمان های Spinal Muscular Atماست مالی با هوش انسانیپیوند سر آیا ممکن استذهن و شیمی بدنمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهزیباترین چیز در پیر شدنتری فلوپرازینسردرد تنشننمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فداروی جدید ای ال اسبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مخچه تاثیر گذار بر حافظهرقیبی قدرتمند در برابر مپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریزبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گشواهدی از دنیسوان(شبه نئچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و دومناطق خاص زبان در مغزهیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانداستانها و مفاهیمی اشتباتفاوت مغز انسان و میمون هرویا تخیل یا واقعیتپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسفر به مریخ در 39 روزتصادف یا قوانین ناشناختهشاید درست نباشدنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز خواب زمستانی سلول های سرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدر آسمان هدیه های نادیدنتلاش ها برای کشف منابع جدروزهای بد باقی نمیماندآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات مغز پس از 40 سالگیشربت ضد خلطنوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینفراموشی و مسیر روحانیهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تخارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باوردرمان پوکی استخوانتمرکز بر هدفریواستیگمینآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهسندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالضررهای شکر بر سلامت مغزچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگقفس را بشکنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادفاع در برابر تغییر ساختمهندسی بدنواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو پیچیده ترین تکنولوژی راه های جدید برای قضاوت رتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استای آنکه نامش درمان و یادشسیاره ی ابلهانجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلعقیده ی بی عملنگاه از درون مجموعه با نگقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدو برابر شدن خطر مرگ و میبخشیدن دیگران یعنی آرامشمیگرن و روزه داریواکسن سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیدرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز سایه را اصالت دادن، جز فرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انعواملی که برای ظهور لغت انادیدنی ها واقعی هستندلووفلوکساسینهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدیدگاه نارسای دوگانه ی مبرخی ملاحظات در تشنج های ما به جهان های متفاوت خودپلاسمای غالبدرد و درستوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استزنجیرها را ما باید پاره کتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسسخن پاک و ثابتنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسعصب حقوق نورولوولزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدانش، قفل ذهن را باز میکنبرخی روش های تربیتی کودکماشین دانشپیوند سر، یکی از راه حلهاذهن تو همیشه به چیزی اعتقمرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانزیباترین چیز در افزایش ستری فلوپرازینسردرد سکه اینمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسداروی جدید برای میاستنی بزرگترین خطایی که مردم ممخاطب قرار دادن مردم، کارموزی از نخستین تمدن بشرپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شیشه ی بازالتی و سیلیکوننه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و ششمناطق خاصی از مغز در جستجهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدخالت در ساختار ژنهاتفاوت ها و تمایزها کلید برویا حقی از طرف خداآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاسفر تجهیزات ناسا به مریخ تضادهای علمیشایسته نیست در جیب خود قرنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از فیزیک هوشیاریهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدر آستانه ی موج پنجم کوویتلاش های جدید در ALSروزهای سختآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات آب و هوایی که به شش مرحله تکامل چشمنوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدفراموشی آرمانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوخبر مهم تلسکوپ هابلخدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهدرمان پوکی استخوانتمرکز بر امروزریاضیات یک حس جدید استآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچضعیف و قویچگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کنقله برای دیدن نه برای به هوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیادقیق ترین تصاویر از مغز امهربانی، شرط موفقیتوالزارتان داروی ضد فشار گل درون گلداندرمان سرگیجه بدون نیاز بتو آرامش و صلحیراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یایمپلانت مغزیسیاره ابلهانجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و علم و ادراک فقط مشاهده ی نگاه حقیقی نگاه به درون اقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردو داروی جدید برای میاستبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمیگرن سردردی ژنتیکی که بواکسن ضد اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذاردرک احساسات و تفکرات دیگتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولرشد در سختی استتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساعوارض ازدواج و بچه دار شدنادانی در قرن بیست و یکم،لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدژا وو یا اشنا پنداریبرخی مرزهای اخلاق و علوم ما با کمک مغز خود مختاريمپمبرولیزوماب در بیماری چدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسزندگی فعال و مثبت روند آلتاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کوانسختی ها رفتنی استنرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزعصب سیاتیکمقاومت به عوارض فشار خون هوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدانش، یک انسان را ناسازگبرخی سلولهای عصبی در تلامبانی ذهنی سیاه و سفیدپیوندهای پیچیده با تغییرذهن خود را مشغول هماهنگیمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رزیر فشار کووید چه باید کرترک امروزسردرد عروقی میگرننمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بداروی جدید برای کاهش وزنبزرگترین درد از درون است مدل همه جانبه نگر ژنرالیرمز و رازهای ارتباط غیر کپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستشکل های متفاوت پروتئین هنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک سی و هفتممنبع هوشیاری کجاست قسمت هیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادر میان تاریکی و روشناییتفاوت ها را به رسمیت بشنارویاها از مغز است یا ناخوآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدسفر دشوار اکتشافتظاهر خوابیده ی مادهشادی، پاداش انجام وظیفهنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از فیزیک و هوشیاریهمیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز خواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدر درمان بیماری مولتیپل تلاش های جدید در درمان فرروش مقابله مغز با محدودیآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات تکاملی سر انسان ششمین کنگره بین المللی سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترفرایند پیچیده ی خونرسانیهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزخدا نور آسمان ها و زمین امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخدرمان آرتروز با ورزش موضتمساح حد واسط میان مغز کوریتوکسیمابآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاطلوع و حقیقتچگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد قله سقوطهوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هدل به دریا بزنموفقیت هوش مصنوعی در امتواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیدرمان سرگیجه بدون داروتو افق رویداد جهان هستیراه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمایمپلانت مغزی و کنترل دو سیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش علم و روحنگاه دوبارهقبل از آغازهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدو سوی واقعیتبدون پیر فلکمیگرن شدید قابل درمان اسواکسن علیه سرطانگامی در درمان بیماریهای درک تصویر و زبان های مخلتتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومرشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر روده بر مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاعید نوروز مبارکنازوکلسینلوتیراستامهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدژاوو یا آشناپنداریبرخی نکات از گاید لاین پرما بخشی از این جهان مرتبطپنج اکتشاف شگفت آور در مودرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوزندگی هوشمند در خارج از زتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز براسرنوشتنرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزعضلانی که طی سخن گفتن چقدمقایسه رقابت و همکاریهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدائما بخوانبرخی سيناپسها طی تکامل و مباحث مهم حس و ادراکپیوندی که فراتر از امکانذهن سالممرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو زیرفون داروی ضد ام استرکیب آمار و ژنتیکسرطان کمیت گرایینمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و چهمنابع انرژی از نفت و گاز هوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانداروی جدید برای ای ال اسبسیاری از مجرمان، خودشانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهرمز گشایی از اتصالات مغزپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشکل پنجم مادهنهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت پنجاه و منبع هوشیاری کجاست قسمت هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبدر مانهای کمر دردتفاوت های بین زن و مرد فقرویاهای پر رمز و حیرتی درآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدشب سیاه سحر شودنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از فیزیک آگاهیهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز خواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدر سال حدود 7 میلیون نفر تلاش های جدید در درمان سرروش های صرفه جویی در ایجاآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینسلام تا روشناییتغذیه بر ژنها تاثیر داردصبور باشنیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رفرایند تکامل و دشواری هاهندسه در پایه ی همه ی واکفرایند حذف برخی اجزای مغهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرخدا بخشنده است پس تو هم بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتنفس هوازی و میتوکندریریسدیپلام تنها داروی تایآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازطلای سیاهچگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و قلب های سادههوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر دلایلی که نشان میدهد ما ببحثی در مورد عملکرد لوب فموفقیت در تفکر استواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایدرمان سرطان با امواج صوتتو انسانی و انسان، شایستراه بی شکستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیایمپلانت مغزی کمک میکند سیب یکسان و دیدگاه های متجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنگاهی بر قدرت بینایی دراقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدولت یا گروهکبدون بار گذشتهمیدان مغناطيسي زمین بشر واکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای درک حقیقت نردبان و مسیری تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومز گهواره تا گورتاثیر روزه داری بر سلامت نقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنارزش های وارونهعامل کلیدی در کنترل کارآنباید صبر کرد آتش را بعد لوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی دگرگونی های نژادی و تغییبرخی نرمش ها برای درد زانما تحت کنترل ژنها هستیم یپول و شادیدردهای سال گذشته فراموش توهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمزندگی و داراییتازه های بیماری پارکینسونقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیسریع دویدن مهم نیستچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتغم بی پایانمقابله ی منطقی با اعتراضهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی داروهای مصرفی در ام اسبرداشت مغز ما از گذر زمانمبتکران خودشکوفاپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسزیرک ترین مردمترکیب حیوان و انسانسرعت فکر کردن چگونه استچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و یکمنابع انرژی از نفت و گاز هوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنداروی جدید برای دیابتبسیاری از بیماری های جدیمدل هولوگرافیک تعمیم یافرمز پیشرفت تواضع است نه طپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج عدم توازن بین نورون شکرگزار هر چیزی باش که دانهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین همانALS نگاهی کامل بر بیماری ونظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت بیست و پمنبع هوشیاری کجاست قسمت هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدر محل کار ارزش خودت را بتفاوت های تکاملی در مغز ورویای شفافآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجشبیه سازی میلیون ها جهان نوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز خودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیمادر عید نوروز مراقب تصادف تلاش های جدید شرکت نورالروش هایی برای کم کردن اضطآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندسلاح و راهزنیثبت و دستکار ی حافظهصبر لازمه ی پیروزی استنیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدید