دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ما تحت کنترل ژنها هستیم یا ژنها تحت کنترل ما هستند

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیونها سال زمان نیاز دارد ؟

آیا ما در برابر ژن های خود کاملا شکست خورده ایم یا عادتها و رفتارهای ما ميتواند بر ژن های ما تاثیر بگذارد ؟

و اگر اراده و رفتارهای ما بر ژن های ما موثر است ، چگونه میتوان با اراده خود، تغییرات ژنتیکی را به سوی مطلوبی برد، که باعث تغییرات مفید بیشتری بر زندگی ما شود ؟

انسانها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

تغییرات کوچکی در عادتهای ما ، در کوتاه مدت میتواند ، از طریق انتخاب طبیعی ، بر فرکانس آللها و ژنهای ما موثر باشد . مثلا عادت سیگار کشیدن یا نکشیدن ، سبب میشود ، در کوتاه مدت و نه طی میلیونها سال ، ژنی در محیط ژنومي ما باقی بماند یا حذف شود !!

بسیاری از مردم گمان می کنند که تکامل به هزاران يا میلیونها سال زمان نیار دارد ولی بيولوژيستها میدانند که تکامل میتواند سریع اتاق بيفتد .

اکنون به کمک تکامل ژنومي محققان میتوانند تغییرات ژنتیکی در سطح جمعيت را دنبال کنند و این، تکامل در حال انجام امروز را ثابت میکند.

دو مطالعه در بيولوژي ژنوم نشان ميدهد چگونه ژنهای ما طی قرنها یا حتي دهه ها تغییر کرده است و نشان میدهد چگونه انگلیسیها از زمان روم باستان تا امروز ، بلندتر و بلوند تر شده اند و نشان ميدهد چگونه در آخرین نسل ، تاثیر یک ژن که باعث تمایل به سیگار کشيدن میشود ، کم شده است .

مولي پرزورسکي که یک زیست شناس تکامل در دانشگاه کلومبیا است ، میگوید :
( اينکه میتوان انتخاب طبيعي فعال را در حال حاضر هم مشاهده کرد، شگفت آور است )

مطالعات نشان میدهد که چگونه ژنوم انسان به سرعت، به صورت جزئی ولی معنادار، به شرایط جدید در محیط پاسخ میدهد .

او ادامه ميدهد که این مطلب در فهم تکامل ،بسیار موثر است .

زیست شناسان تکامل، بسیار بر نقش جهشهای تازه در تولید صفات جدید تمرکز کرده اند . همینکه یک جهش جدید بر پا شود ،این جهش درون جمعیت پخش میشود .

هر فردی دو کپی از هر ژن را حمل میکند ولی کپی ها میتواند مختصری بین افراد یا درون جامعه تغییر کند .

جهشها در یک کپی میتواند قد را بلند کند . اين جهشها در کپي و آللهاي دیگر ممکن است قد را کاهش دهد . اگر شرایط در حال تغییر ایجاد شود مثلا ميزان قد در افراد گوناگون، متفاوت باشد ، افراد بلند ، فرزندان بیشتری با کپيهاي متغیری خواهند داشت که بلندی را کد بندی میکند و این کپی های بیشتر در جامعه ، پخش میشود .

با اطلاعات وسیع ژنومي ،دانشمندان میتوانند این تغییرات تکاملی در فرکانس آللها را در طول زمان کوتاه ، پیگیری کنند .

جاناتان پريچارد از دانشگاه استانفورد در پالو التو کالیفرنیا با شمارش تغییرات تک باز (single-base) که در هر ژنوم مشاهده ميشود ، این بررسی را انجام داد . او نشان داد ، این تغییرات فردی نادر که در هر ژنوم بروز ميکند ( سينگلتون )، احتمالا اخیرا ایجاد شده اند زیرا آنها زمان لازم را نداشته اند تا درون جمعیت پخش شوند .

چون آللها در حین انتشار ، DNA مجاور را با خود حمل میکنند تعداد این سينگلتونها روي دی ان ای مجاور ، میتواند به عنوان ساعت مولکولی عمل کند . و نشان میدهد که فرکانس آلل،چقدر تغییر یافته است . ( الل (allele) در حقیقت ژن کنترل کننده ی یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفتهاست . آلل هایی که در جایگاه مشابه هم روی کروموزوم های همتا قرار گرفته اند یک صفت را کنترل می کنند. مثلا چروکیدگی یا صاف بودن دانه های یک گیاه را دو آللی که در جایگاه مشابه هم روی دو کروموزوم همتا قرار گرفته اند کنترل می کنند)

تیم پيچارد 3000 ژنوم را که به عنوان پروژه UK10k در انگلستان جمع آوری شده بود ،آنالیز کردند . برای هر آلل در هر ژنوم ، میزان تراکم سینگل تون (سینگل تون قسمتی از ژنوم است که مشابه و وابسته ای ندارد )،بر اساس تراکم موتاسيونهاي یکتا محاسبه شد .

هر چه انتخاب طبیعی ، بر آلل بیشتر باشد ، این آلل سریعتر پخش میشود و زمان کمتری وجود دارد تا سينگل تونها در نزدیکی آن تجمع کنند .

مطالعه میتواند انتخاب را در نسلی و زمانی کوتاه و محدود یعنی 100 نسل و یا حدود 2000 سال نشان دهد .

دانشجویان فارغ التحصیل استانفورد به نامهای ناتالی تليس و اوان بويل و زيو گائو، سینگل تونهاي نسبتا کمی را نزدیک آللهایی پیدا کردند که مقاومت به لاکتوز داشتند . و این ، صفتی است که افراد را قادر به تجزیه شیر میکند و برخی گیرنده های سیستم ایمنی را فعال میسازد .

در میان مردم انگلستان این آللها بسیار انتخابی هستند و بسیار سریع انتشار یافته اند . این تیم همچنین فهمیدند در موهای بلوند و چشمان آبی ، سينگل تون های کمتری در اطراف آللها وجود دارد و این نشان میدهد که این صفات طی 2000 سال گذشته خیلی سریع انتشار یافته اند .

@salmanfatemi

ژنهای موي روشن ممکن است منجر به پوستهای روشنتر شوند، این به بدن اجازه میدهد تا ویتامین دی بیشتری را در مناطق کم نور ، تولید کند .

یا انتخاب جنسی ممکن است عمل کند و منجر به ترجیح موی بلوند از طرف شریک جنسي بلوند گردد .

محققان دیگر از روش دیگر استفاده میکنند . محقق ژنتیک اسوانته پابو از موسسه ماکس پلانک در لايزپيک آلمان میگوید : (این رویکرد به نظر میرسد به پیامهای ظریفتر و مرسومتر انتخاب اجازه دهد تا شناسایی شوند . )

تیم پيچار

د همچنین ديدند انتخاب در صفات، نه فقط با ژن منفرد بلکه با تغییرات ریز در صدها ژن،کنترل ميشود . در ميان صفات ، قد و قطر دور سر نوزادان و اندازه لگن در زنان که برای تولد آن نوزادان حیاتی است ، نقش دارد .

با بررسی چگالی سینگل تونها بر بیش از چهار میلیون تفاوت دی ان اي، تیم پيچارد کشف کردند که انتخاب طبیعی هر سه صفت ، در طول زنجیره ژنومي ، اخیرا رخ داده است.

جوزف پيکرل که یک محقق ژنتیک در مرکز ژنوم نيويورک است از یک استراتژی متفاوت استفاده میکند تا تا انتخاب را زیر یک میکروسکوپ دقیق قرار دهد و او نشانه های تکامل را در زنجیره زندگی انسان مشخص ميکند .

او و پرزورسکي ژنوم 60000 اروپایی را که در کاليفرنیای شمالی کاريوتايپ شده بودند و 150000 فرد که در مطالعه ژنوم در انگلستان وارد شده بودند،دقیقا بررسی کرد .

آنها میخواستند بدانند آیا تفاوتهای ژنتیکی ، فرکانس آلل را در میان افراد با سنین مختلف تغییر میدهد يا نه . و این نشان دهنده انتخاب فعال در یک یا دو نسل است .

بيوبانک شامل تعداد خیلی کمی از افراد مسن بود ولی اطلاعاتی در مورد والدین شرکت کنندگان می گرفتند . به این ترتیب این تیم ، ارتباطات میان مرگهای والدي و این فرکانسهاي اللي را در فرزندان آنها بررسی میکردند .

در نسل والدین برای نمونه محققان دیدند که ارتباطی میان مرگ زودرس در مردان و وجود آلل گیرنده نیکوتین در فرزندان آنها و در نتیجه احتمالا وجود آلل این گیرنده ، در والدین آنها هم وجود دارد .

بسیاری از مردانی که در سال 1950 در انگلستان در جوانی ميمردند به بلوغ رسیده بودند و در این زمان بیشتر آنها روزی یک پاکت سیگار می کشیدند . در مقابل فرکانس آلل در زنان و کسانی که از شمال کاليفرنیا بودند ، با سن تغییر نمی کرد . زیرا در این گروهها میزان کمتری ، سیگاری قهار بودند و آلل بر میزان زنده ماندن آنها تاثیری نداشت.

پیکرل میگوید : (همانطور که عادت به سیگار کشیدن تغییر کرده است، فشار برای بیرون کشیدن آلل کاهش یافته است و فرکانس آن در مردان جوانتر بدون تغییر مانده است .)

پرزورسکی میگوید : پیشنهاد من آن است که ما به سمت کشف بیشتر تاثیرات محیط بر ژن برویم .

در حقیقت تیم پيکرل تغييرات دیگری را نشان دادند . آنها دیدند تعدادی از واريانهاي ژنتیکی که مرتبط با منس دیررس زنان بود ، در زنان با طول عمر بیشتر ، فراوانترند.این ژنها ممکن است ، مرگ را به تاخیر بیفکند .

پيکرل همچنین گزارش داد که فرکانس الل ApoE4 که مرتبط با بیماری آلزایمر است در افراد مسن تر کاهش می یابد ،زیرا ناقلین زودتر میمیرند .

ما ميتوانيم انتخاب را در کوتاهترین قاب زمانی در محدوده زندگی افراد ببینیم .

علائم انتخاب طبیعی در دوره های زمانی کوتاه ، همیشه قربانی فراز و نشیبهای آماری ميشود . پابو میگوید : (ولی این دو پروژه با هم کمک ميکند تا بتوانیم بفهمیم چه فاکتورهایی ميزان بقا و تولید مثل در انسانها را در جوامع امروز تعیین میکند . )
telegram.me/salmanfatemi

http://www.sciencemag.org/news/2016/05/humans-are-still-evolving-and-we-can-watch-it-happen


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-29 ]
انسانها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر کلام در آیات کلام بمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرمان های علامتی در ام اسنزاع بین علم و جهل رو به پگیاه خواری و گوشت خوار کدعضلانی که طی سخن گفتن چقدارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهروشهای شناسایی قدرت شنواهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل سلولهای محافط به سمغز ابزار برتر بقازمین زیر خلیج فارس تمدنی ویتامین E در چه مواد غذایآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر بحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سانقش هورمون های تیروئید دسفر نامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک ببررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمنقش غذاها و موجودات درياسکته مغزیایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفیلمی بسیار جالب از تغییخطا در محاسبات چیزی کاملنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شنا در ابهای گرم جنوب نیابزار بقای موجود زنده از تکامل مداوملوب فرونتال یا پیشانی مغداروهای ضد بیماری ام اس وناتوانی در شناسایی چهره کاهش التهاب ناشی از بیماظهور امواج مغزی در مغز مصاثرات مفید قهوهتاثیر کپسول نوروهرب بر نمیگرن شدید قابل درمان اسدرمان ژنتیکی برای نوآورینظام مثبت زندگیگالکانزوماب، دارویی جدیمقالاتارتباط میکروب روده و پارتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ابزاري که وظیفه آن فرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیروشی برای بهبود هوش عاطفهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازینمغز از بسیاری حقایق می گرزندگی هوشمند در خارج از زویتامین دی گنجینه ای بزرآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش هورمون زنانه استروژنسفرنامه سفر به بم و جنوب وزوز گوشانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی ابررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمنقش غذاها و موجودات درياسانسور از روی قصد بسیاری ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تمدن بشری و مغز اخلاقیفیزیکدانان ماشینی برای تخطرات هوش مصنوعیچیزی خارج از مغزهای ما نیشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقای موجود زنده از تکامل چشملبخند بزن شاید صبح فردا زداروی فامپیریدین یا نورلنخاع ما تا پایین ستون فقرکاهش دوپامین عامل بیماریعلم به ما کمک میکند تا مواثرات مضر ماری جواناتاثیر کپسول نوروهرب بر تمیدان مغناطيسي زمین بشر درمان جدید میگرن با انتی نظریه تکامل در درمان بیمگامی در درمان بیماریهای تاثیر ویتامین دی بر بیماارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر گیاهخواری بر رشد و مدارک ژنتیکی چگونه انسانرویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کمپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروشی جدید در درمان قطع نخهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازینمغز به تنهایی برای فرهنگ زونا به وسیله ویروس ابله واکنش های ناخودآگاه و تقآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش ژنتیک در درمان اختلاسفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومنقش غذاها و موجودات درياسانسور بر بسیاری از حقایایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتمساح حد واسط میان مغز کوفرگشت و تکامل تصادفی محض دفاع در برابر تغییر ساختچگونه مغز پیش انسان یا همکمردرد و علل آنشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقای موجود زنده از تکامل ابزار هوش ، راه پر لرزش ناشی از اسیب به عصبداروی تشنجی درباردارینخستین تصویر از سیاهچالهکایروپاکتیک چیستعلایم کمبود ویتامین E را اجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر کپسول نوروهرب بر سمکانیزمهای دفاعی در برابدرمانهای بیماری پارکینسهفت چیز که عملکرد مغز تو گامی در درمان بیماریهای صفحه اصلیارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر انتخاب از طرف محیط مروری بر تشنج و درمان هایرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمروشی جدید در درمان سکته مهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتسلیم شدن از نورون شروع ممغز برای فراموشی بیشتر کزیباترین چیز در افزایش سواکسن کرونا از حقیقت تاتآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمربرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش آتش در رسیدن انسان بهسفرنامه سفر به بم و جنوب یکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهساخت شبکه عصبی با الفبایایا ابزار هوشمندی یا مغز تنفس هوازی و میتوکندریفراموش کارها باهوش تر هسدقیق ترین تصاویر از مغز اچگونه هموساپينس بر زمین کمردرد با پوشیدن کفش مناشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقای موجود زنده از تکامل زبانلزوم سازگاری قانون مجازاداروی جدید s3 در درمان ام نرمش های مفید در سرگیجهکاربرد روباتهای ريزنانوعلایم کمبود ویتامین E را اجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر کپسول نوروهرب بر سما انسانها چه اندازه نزددرک فرد دیگر و رفتارهای اهفت سین یادگاری از میراث گاهی لازم است برای فهم و سوالات پزشکیارتباط انسانی، محدود به تاثیر احتمالی عصاره تغلیمرکز هوشیاری، روح یا بدن رویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهاپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیريتوکسيمب در درمان ام اسهدف یکسان، در مسیرهای متآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج چیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیرفون داروی ضد ام اسواکسن کرونا ساخته شده توإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش انتخاب از طرف محیط، نسفرنامه سفر به بم و جنوب یافته های نوین علوم پرده انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش منقص در تشخیص هیجانات عامساخت شبکه عصبی مصنوعی با ایا بیماری ام اس (مولتیپتنفس هوازی و میتوکندریفراموشی همیشه هم بد نیستدلایلی که نشان میدهد ما بچگونه آن شکری که می خوریمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشاهکار قرنابزار بقای موجود زنده از تکامل ساختار رگهای مغزی لزوم سازگاری قانون مجازاداروی جدید ضد میگرننرمشهای مهم برای تقویت عکاربرد روباتهای ريز، در علت خواب آلودگی بعد از خواحساس گذر سریعتر زماناخلاق و علوم اعصابتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزددرک و احساسهمیشه اطمینان تو بر خدا بگاهی مغز بزرگ چالش استپیامهای کاربرانارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر ترکیبات استاتین (سمرکز حافظه کجاسترویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر ریواستیگمینهدف از تکامل مغزآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز بزرگ چالش است یا منفعزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکسن دیگر کرونا ساخته شافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد مبرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش اتصالات بین سلولهای سفری به آغاز کیهانیادگیری مهارت های جدید دانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوونقطه بی بازگشتساختار شبکه های مغزی ثابایا بدون زبان میتوانیم تتو دی ان ای خاص ميتوکندريفرایند تکامل و دشواری هادندان ها را مسواک بزنید تچگونه انتظارات بر ادراک کنگره بین المللی سردرد دشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقای موجود زنده از تکامل شناخت انسان با کشفممانتین یا آلزیکسا یا ابداروی ضد تشنج با قابليت تچرا مغزهای ما ارتقا یافت کجای مغز مسئول پردازش تجعوامل موثر در پیدایش زبااخلاق پایه تکامل و فرهنگتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمدرک احساسات و تفکرات دیگهمیشه عسل با موم بخوریمگذر زمان کاملا وابسته به سایتهای دیگرارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر دپاکین بر بیماری ممرکز خنده در کجای مغز استرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداریسدیپلام تنها داروی تایهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج عدم توازن بین نورون مغز بزرگ چالشهای پیش روزبان چهار حرفی حیات زمینواکسن دیگری ضد کرونا از دافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد مبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویانقش حفاظتی مولکول جدید دسلولهای بنیادی مصنوعی دریادآوری خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنچند جهانیسازگاری با محیط بین اجزاایا تکامل هدفمند استتولید سلولهای جنسی از سلفرایند حذف برخی اجزای مغدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه باغبانی باعث کاهش کنگره بین المللی سردرد دشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقای موجود زنده از تئوری تکامل امروز در درممنابع انرژي پاک سرچشمه حداروی ضد تشنج با قابليت تچرا پس از بیدار شدن از خوکرونا چه بر سر مغز می آورعوامل ایجاد لغت انسانی و اختلال در شناسایی حروف و تاثیر گیاه خواری بر رشد وما تحت کنترل ژنها هستیم یدرک تصویر و زبان های مخلتهوموارکتوس ها ممکن است دگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر داروهای ضد التهاب مرگ انتقال است یا نابود شرویای شفافهوش مصنوعی درمانگر کامپیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی رژیم های غذایی و نقش مهم هزینه ای که برای اندیشیدآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن سرطانافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسلسله مباحث هوش مصنوعیژن هوش و ساختارهای حیاتی اولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیچندین ماده غذایی که ماننسخن پاک و ثابتایرادهای موجود در خلقت بتومورها و التهاب مغزی عافرد حساس از نظر عاطفی و بدو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه تکامل مغزهای کنونیکندر در بیماریهای التهابشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقای موجود زنده از تئوری تکامل در پیشگیری و منبع خواب و رویاداستانها و مفاهیمی اشتباچرا بیماری های تخریبی مغکشف مکانیسم عصبی خوانش پعواملی که برای ظهور لغت ااختلالات مخچهتاثیر گیاه خواری بر رشد وماه رجبدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی می تواند بر احگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مراحل ارتقای پله پله کیهروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسممغز آیندگان چگونه است ؟رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهزینه سنگین انسان در ازاآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز حریص برای خون، کلید تزبان و بیان نتیجه ساختماواکسنی با تاثیر دوگانه اافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درسم زنبور ، کلیدی برای وارژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یچه زیاد است بر من که در ایسریعترین کامپیوتر موجوداگر نعمت فراموشی نبود بستوانایی مغز و دیگر اجزای قیچی ژنتیکیديدن با چشم بسته در خواب چگونه جمعیت های بزرگ شکل کوچک شدن مغز از نئاندرتاشباهت زیاد بین سلول هاي عابزارهای بقای موجود زندتا 20 سال آینده مغز شما به منحنی که ارتباط بین معرفدر مانهای کمر دردچرا حیوانات سخن نمی گوینکشف مکانیسمی پیچیده در بعوارض ازدواج و بچه دار شدکشف ارتباط جدیدی از ارتبعید نوروز مبارکاختلالات حرکتی در انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وماپروتیلیندرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی و کشف زبان هایگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلروح رهاییهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان ایا طبیعتا تماراه های جدید برای قضاوت رهزاران سال چشم های بینا وآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تغییر عمودی سر انسان از پمغز زنان جوانتر از مغز مرزبان و بیان، در سایه پیشرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستبرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرنقش داروهاي مختلف معروف سودمندی موجودات ابزی بر ژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطچهار میلیارد سال تکامل بسرگیجه از شایعترین اختلااگر نعمت فراموشی نبود بستوازن مهمتر از فعالیت زیقانون مندی نقشه ژنتیکی مدی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه جمعیت های بزرگ شکل کووید نوزده و خطر بیماریشش مرحله تکامل چشمابزارهای پیشرفته ارتباط تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنشأ اطلاعات و آموخته ها در محل کار ارزش خودت را بچرا حجم مغز گونه انسان درکشف جمجمه ای درکوه ایرهوعامل کلیدی در کنترل کارآاختلالات صحبت کردن در انتاثیر گیاه خواری بر رشد ومبانی ذهنی سیاه و سفیددرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاروزه داری و بیمار ی ام اس هوش احساسیآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان برای ایجاد تمدراه های جدید برای قضاوت رهستي مادي ای که ما کوچکترآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمغزهای کوچک بی احساسزبان و تکلم برخی بیماریهوبینار اساتید نورولوژی دالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست نقش روزه داری در سالم و جسیاهچاله و تکینگی ابتدایژنها ، مغز و ارادهاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريچهار ساعت پس از کشتار خوکسردرد میگرن در کودکاناگر تلاش انسان امروز براتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقانون جنگلدژا وو یا اشنا پنداریچگونه حافظه را قویتر کنیکودک ایرانی که هوش او از ششمین کنگره بین المللی سابزارهای بقا از نخستین هتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمهندسی ژنتیک در حال تلاش در چه مرحله ای از خواب ، رچرا خشونت و تعصبچرا در مغز انسان، فرورفتگنجینه ای به نام ویتامین عادت کردن به نعمتادامه بحث تکامل چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومجموعه های پر سلولی بدن مدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیروش مقابله مغز با محدودیهوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان برای شادمانی طهستی ما پس از شروعی چگال آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مغزتان را در جوانی سیمکشزبان و شناخت حقیقت قسمت چوراپامیل در بارداریامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیماربرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست نقش رژیم غذایی بر رشد و اسیاره ابلهانژنهای مشترک بین انسان و واوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیارينوار مغزی روشی مهم در تشخسردرد و علتهای آنابزار هوش در حال ارتقا ازتوسعه برخی شغل ها با هوش قانونمندی و محدودیت عالمدژاوو یا آشناپندارینگاه محدود و تک جانبه، مشکودکان میتوانند ناقل بی صرع و درمان های آنابزارهای بقا ازنخستین همتاثیر نگاه انسان بر رفتامولتیپل اسکلروز در زنان در هم تنیدگی کوانتومی و پدرمان های بیماری آلزایمرچراروياها را به یاد نمی آگویید نوزده و ایمنی ساکتعارضه جدید ویروس کرونا ساداراوون تنها داروی تاییتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانیدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی الفاگوپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیروش های صرفه جویی در ایجاهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز انسان برای شادمانی طراه پیروزی در زندگی چیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصنقش قهوه در سلامتیزبان و شناخت حقیقت قسمت اورزش هوازی مرتب خیلی به قامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستنقش رژیم غذایی در رشد و اسیاره ابلهانژنهای هوش ، کدامندايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارنورون هاي مصنوعی می توانسردرد تنشنابزار بقای موجود زنده از توصیه های غیر دارویی در سقارچ بی مغز در خدمت موجوددانشمندان ژنی از مغز انسنگاه انسان محدود به ادراکودکان خود را مشابه خود تضررهای مصرف شکر و قند بر ابزارهای بقای از نخستین تاثیر نگاه انسان بر رفتامواد کوانتومی جدید، ممکندرمان های جدید میگرنچراروياها را به یاد نمی آگوشه بیماری اتوزومال رسسعدم توقف تکامل در یک انداادغام میان گونه های مختلتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانی ددرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک تا کپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سروش هایی ساده برای کاهش اهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز انسان رو به کوچک تر شراست دستی و چپ دستیوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، ربحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهنقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان و شناخت حقیقت قسمت دورزش هوازی ، بهترین تمریامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویایینقش زبان در سلطه و قدرت اسیر آفرینش از روح تا مغز کلرال هیدرات برای خوابانايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتلاشی تازه برای گشودن معفلج بل، فلجی ترسناک که آنخارق العاده و استثنایی بنورون های ردیاب حافظهسردرد سکه ایابزار بقای موجود زنده از توصیه هایی در مصرف ماهیقبل از انفجار بزرگدانشمندان روش هاي جدیدی نگاهی بر قدرت بینایی دراکوری گذرای ناشی از موبایضررهای شکر بر سلامت مغزابزارهای دفاعی و بقای موتاثیر ویتامین دی بر بیماموجود بی مغزی که می توانددرمان های جدید در بیماری نزاع بین جهل و علم رو به پگوشت خواری یا گیاه خواریعسل طبیعی موثر در کنترل بادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر گیاه خواری بر رشد ومحدودیت های حافظه و حافظذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک تا کپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب روش صحبت کردن در حال تکامهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز انسان رو به کوچکتر شدرشته نوروایمونولوژی و نقوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در بحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بینایینقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان و شناخت حقیقت قسمت سورزش و میگرنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )نقش زبان در سلطه و قدرت اسیستم تعادلی بدنايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتلاشی جدید در درمان ام اسفلج خوابخدا موجود استنوروپلاستیسیتی چیستسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقای موجود زنده از توضیحی ساده در مورد هوش مقدم زدن و حرکت دید را تغیدانشمندان روشی برای تبدینگاهی بر توانایی اجزاي بکی غایب شدی تا نیازمند دلطوفان فقر و گرسنگی و بی ساثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر ویروس کرونا بر مغز موجودات مقهور ژنها هستندمیهمانهای ناخوانده عامل درمان های رایج ام اسنزاع بین علم و نادانی رو گیلگمش باستانی کیستعصب حقوق نورولووارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه فراتر از حفظ تعادلرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک تا کپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهروشهای نو در درمان دیسک بهوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز ایندگان چگونه استرشد مغز علت تمایل انسان بویتامین E برای فعالیت صحآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بینایینقش نظام غذایی در تکامل مزبان، وسیله شناسایی محیطورزش بهترین درمان بیش فعانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )نقش سجده بر عملکرد مغزسیستم دفاعی بدن علیه مغز ای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتمایل زیاد به خوردن بستنفلج خواب چیستخطا در محاسبات چیزی کاملنوشیدن چای برای مغز مفید شلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از تکنولوژی جدید که سلول‌هقدرت انسان در نگاه به ابعداروهای مصرفی در ام اسناتوانی از درمان برخی ویکیست کلوئید بطن سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچاثرات فشار روحی شدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خ