دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ما تحت کنترل ژنها هستیم یا ژنها تحت کنترل ما هستند

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیونها سال زمان نیاز دارد ؟

آیا ما در برابر ژن های خود کاملا شکست خورده ایم یا عادتها و رفتارهای ما ميتواند بر ژن های ما تاثیر بگذارد ؟

و اگر اراده و رفتارهای ما بر ژن های ما موثر است ، چگونه میتوان با اراده خود، تغییرات ژنتیکی را به سوی مطلوبی برد، که باعث تغییرات مفید بیشتری بر زندگی ما شود ؟

انسانها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

تغییرات کوچکی در عادتهای ما ، در کوتاه مدت میتواند ، از طریق انتخاب طبیعی ، بر فرکانس آللها و ژنهای ما موثر باشد . مثلا عادت سیگار کشیدن یا نکشیدن ، سبب میشود ، در کوتاه مدت و نه طی میلیونها سال ، ژنی در محیط ژنومي ما باقی بماند یا حذف شود !!

بسیاری از مردم گمان می کنند که تکامل به هزاران يا میلیونها سال زمان نیار دارد ولی بيولوژيستها میدانند که تکامل میتواند سریع اتاق بيفتد .

اکنون به کمک تکامل ژنومي محققان میتوانند تغییرات ژنتیکی در سطح جمعيت را دنبال کنند و این، تکامل در حال انجام امروز را ثابت میکند.

دو مطالعه در بيولوژي ژنوم نشان ميدهد چگونه ژنهای ما طی قرنها یا حتي دهه ها تغییر کرده است و نشان میدهد چگونه انگلیسیها از زمان روم باستان تا امروز ، بلندتر و بلوند تر شده اند و نشان ميدهد چگونه در آخرین نسل ، تاثیر یک ژن که باعث تمایل به سیگار کشيدن میشود ، کم شده است .

مولي پرزورسکي که یک زیست شناس تکامل در دانشگاه کلومبیا است ، میگوید :
( اينکه میتوان انتخاب طبيعي فعال را در حال حاضر هم مشاهده کرد، شگفت آور است )

مطالعات نشان میدهد که چگونه ژنوم انسان به سرعت، به صورت جزئی ولی معنادار، به شرایط جدید در محیط پاسخ میدهد .

او ادامه ميدهد که این مطلب در فهم تکامل ،بسیار موثر است .

زیست شناسان تکامل، بسیار بر نقش جهشهای تازه در تولید صفات جدید تمرکز کرده اند . همینکه یک جهش جدید بر پا شود ،این جهش درون جمعیت پخش میشود .

هر فردی دو کپی از هر ژن را حمل میکند ولی کپی ها میتواند مختصری بین افراد یا درون جامعه تغییر کند .

جهشها در یک کپی میتواند قد را بلند کند . اين جهشها در کپي و آللهاي دیگر ممکن است قد را کاهش دهد . اگر شرایط در حال تغییر ایجاد شود مثلا ميزان قد در افراد گوناگون، متفاوت باشد ، افراد بلند ، فرزندان بیشتری با کپيهاي متغیری خواهند داشت که بلندی را کد بندی میکند و این کپی های بیشتر در جامعه ، پخش میشود .

با اطلاعات وسیع ژنومي ،دانشمندان میتوانند این تغییرات تکاملی در فرکانس آللها را در طول زمان کوتاه ، پیگیری کنند .

جاناتان پريچارد از دانشگاه استانفورد در پالو التو کالیفرنیا با شمارش تغییرات تک باز (single-base) که در هر ژنوم مشاهده ميشود ، این بررسی را انجام داد . او نشان داد ، این تغییرات فردی نادر که در هر ژنوم بروز ميکند ( سينگلتون )، احتمالا اخیرا ایجاد شده اند زیرا آنها زمان لازم را نداشته اند تا درون جمعیت پخش شوند .

چون آللها در حین انتشار ، DNA مجاور را با خود حمل میکنند تعداد این سينگلتونها روي دی ان ای مجاور ، میتواند به عنوان ساعت مولکولی عمل کند . و نشان میدهد که فرکانس آلل،چقدر تغییر یافته است . ( الل (allele) در حقیقت ژن کنترل کننده ی یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفتهاست . آلل هایی که در جایگاه مشابه هم روی کروموزوم های همتا قرار گرفته اند یک صفت را کنترل می کنند. مثلا چروکیدگی یا صاف بودن دانه های یک گیاه را دو آللی که در جایگاه مشابه هم روی دو کروموزوم همتا قرار گرفته اند کنترل می کنند)

تیم پيچارد 3000 ژنوم را که به عنوان پروژه UK10k در انگلستان جمع آوری شده بود ،آنالیز کردند . برای هر آلل در هر ژنوم ، میزان تراکم سینگل تون (سینگل تون قسمتی از ژنوم است که مشابه و وابسته ای ندارد )،بر اساس تراکم موتاسيونهاي یکتا محاسبه شد .

هر چه انتخاب طبیعی ، بر آلل بیشتر باشد ، این آلل سریعتر پخش میشود و زمان کمتری وجود دارد تا سينگل تونها در نزدیکی آن تجمع کنند .

مطالعه میتواند انتخاب را در نسلی و زمانی کوتاه و محدود یعنی 100 نسل و یا حدود 2000 سال نشان دهد .

دانشجویان فارغ التحصیل استانفورد به نامهای ناتالی تليس و اوان بويل و زيو گائو، سینگل تونهاي نسبتا کمی را نزدیک آللهایی پیدا کردند که مقاومت به لاکتوز داشتند . و این ، صفتی است که افراد را قادر به تجزیه شیر میکند و برخی گیرنده های سیستم ایمنی را فعال میسازد .

در میان مردم انگلستان این آللها بسیار انتخابی هستند و بسیار سریع انتشار یافته اند . این تیم همچنین فهمیدند در موهای بلوند و چشمان آبی ، سينگل تون های کمتری در اطراف آللها وجود دارد و این نشان میدهد که این صفات طی 2000 سال گذشته خیلی سریع انتشار یافته اند .

@salmanfatemi

ژنهای موي روشن ممکن است منجر به پوستهای روشنتر شوند، این به بدن اجازه میدهد تا ویتامین دی بیشتری را در مناطق کم نور ، تولید کند .

یا انتخاب جنسی ممکن است عمل کند و منجر به ترجیح موی بلوند از طرف شریک جنسي بلوند گردد .

محققان دیگر از روش دیگر استفاده میکنند . محقق ژنتیک اسوانته پابو از موسسه ماکس پلانک در لايزپيک آلمان میگوید : (این رویکرد به نظر میرسد به پیامهای ظریفتر و مرسومتر انتخاب اجازه دهد تا شناسایی شوند . )

تیم پيچار

د همچنین ديدند انتخاب در صفات، نه فقط با ژن منفرد بلکه با تغییرات ریز در صدها ژن،کنترل ميشود . در ميان صفات ، قد و قطر دور سر نوزادان و اندازه لگن در زنان که برای تولد آن نوزادان حیاتی است ، نقش دارد .

با بررسی چگالی سینگل تونها بر بیش از چهار میلیون تفاوت دی ان اي، تیم پيچارد کشف کردند که انتخاب طبیعی هر سه صفت ، در طول زنجیره ژنومي ، اخیرا رخ داده است.

جوزف پيکرل که یک محقق ژنتیک در مرکز ژنوم نيويورک است از یک استراتژی متفاوت استفاده میکند تا تا انتخاب را زیر یک میکروسکوپ دقیق قرار دهد و او نشانه های تکامل را در زنجیره زندگی انسان مشخص ميکند .

او و پرزورسکي ژنوم 60000 اروپایی را که در کاليفرنیای شمالی کاريوتايپ شده بودند و 150000 فرد که در مطالعه ژنوم در انگلستان وارد شده بودند،دقیقا بررسی کرد .

آنها میخواستند بدانند آیا تفاوتهای ژنتیکی ، فرکانس آلل را در میان افراد با سنین مختلف تغییر میدهد يا نه . و این نشان دهنده انتخاب فعال در یک یا دو نسل است .

بيوبانک شامل تعداد خیلی کمی از افراد مسن بود ولی اطلاعاتی در مورد والدین شرکت کنندگان می گرفتند . به این ترتیب این تیم ، ارتباطات میان مرگهای والدي و این فرکانسهاي اللي را در فرزندان آنها بررسی میکردند .

در نسل والدین برای نمونه محققان دیدند که ارتباطی میان مرگ زودرس در مردان و وجود آلل گیرنده نیکوتین در فرزندان آنها و در نتیجه احتمالا وجود آلل این گیرنده ، در والدین آنها هم وجود دارد .

بسیاری از مردانی که در سال 1950 در انگلستان در جوانی ميمردند به بلوغ رسیده بودند و در این زمان بیشتر آنها روزی یک پاکت سیگار می کشیدند . در مقابل فرکانس آلل در زنان و کسانی که از شمال کاليفرنیا بودند ، با سن تغییر نمی کرد . زیرا در این گروهها میزان کمتری ، سیگاری قهار بودند و آلل بر میزان زنده ماندن آنها تاثیری نداشت.

پیکرل میگوید : (همانطور که عادت به سیگار کشیدن تغییر کرده است، فشار برای بیرون کشیدن آلل کاهش یافته است و فرکانس آن در مردان جوانتر بدون تغییر مانده است .)

پرزورسکی میگوید : پیشنهاد من آن است که ما به سمت کشف بیشتر تاثیرات محیط بر ژن برویم .

در حقیقت تیم پيکرل تغييرات دیگری را نشان دادند . آنها دیدند تعدادی از واريانهاي ژنتیکی که مرتبط با منس دیررس زنان بود ، در زنان با طول عمر بیشتر ، فراوانترند.این ژنها ممکن است ، مرگ را به تاخیر بیفکند .

پيکرل همچنین گزارش داد که فرکانس الل ApoE4 که مرتبط با بیماری آلزایمر است در افراد مسن تر کاهش می یابد ،زیرا ناقلین زودتر میمیرند .

ما ميتوانيم انتخاب را در کوتاهترین قاب زمانی در محدوده زندگی افراد ببینیم .

علائم انتخاب طبیعی در دوره های زمانی کوتاه ، همیشه قربانی فراز و نشیبهای آماری ميشود . پابو میگوید : (ولی این دو پروژه با هم کمک ميکند تا بتوانیم بفهمیم چه فاکتورهایی ميزان بقا و تولید مثل در انسانها را در جوامع امروز تعیین میکند . )
telegram.me/salmanfatemi

http://www.sciencemag.org/news/2016/05/humans-are-still-evolving-and-we-can-watch-it-happen


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-29 ]
انسانها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ما تحت کنترل ژنها هستیم یعضلانی که طی سخن گفتن چقدویتامین دی گنجینه ای بزراضطراب و ترسجمجمه انسان های اولیهدرمان جدید میگرن با انتی مغز بزرگ چالش است یا منفعکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهزمین زیر خلیج فارس تمدنی چیزی خارج از مغزهای ما نیاگر نعمت فراموشی نبود بسآیا ما تنها موجودات زنده تولید سلولهای جنسی از سلسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر گیاه خواری بر رشد وخواب عامل دسته بندی و حفطماه رجبمقالاتواکنش های ناخودآگاه و تقاطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییدرمانهای بیماری پارکینسمغز بزرگ چالشهای پیش روافراد آغاز حرکت خودشان رکایروپاکتیک چیستبحثی درباره احساسات متفازندگی هوشمند در خارج از زچگونه مغز پیش انسان یا هماگر تلاش انسان امروز براآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوانایی مغز و دیگر اجزای فلج بل، فلجی ترسناک که آنسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر انتخاب از طرف محیط خودآگاهی و هوشیاريماپروتیلینتاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن سرطاناطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز حریص برای خون، کلید تافزایش قدرت ادراکات و حسکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی درباره احساساتی غیرزیباترین چیز در افزایش سچگونه هموساپينس بر زمین ابزار هوش در حال ارتقا ازآیا هوش ارثی دریافتی از پتوازن مهمتر از فعالیت زیفلج خوابسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی الفاگواز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ترکیبات استاتین (سخودآگاهی و هوشیاريمبانی ذهنی سیاه و سفیدصفحه اصلیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبلندی در ذهن ما درک بلندیجهش های ژنتیکی مفید در سادرک و احساسمغز زنان جوانتر از مغز مرالکتروتاکسی(گرایش و حرککاربرد روباتهای ريز، در بخش دیگری در وجود انسان هزیرفون داروی ضد ام اسچگونه آن شکری که می خوریمابزارهای بقای موجود زندآیا هوش سریعی که بدون احستوسعه برخی شغل ها با هوش فلج خواب چیستسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر دپاکین بر بیماری مخطا در محاسبات چیزی کاملمجموعه های پر سلولی بدن مسوالات پزشکیوراپامیل در بارداریبه زودی شبکه مغزی به جای جهش های ژنتیکی غیر تصادفدرک احساسات و تفکرات دیگمغزهای کوچک بی احساسالتهاب شریان تمپورالکجای مغز مسئول پردازش تجبرنامه و ساختار پیچیده مزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه انتظارات بر ادراک ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا هشیاری کوانتومی وجودتوصیه های غیر دارویی در سفیلمی بسیار جالب از تغییسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر داروهای ضد التهاب خطا در محاسبات چیزی کاملمحل درک احساسات روحانیپیامهای کاربرانورزش هوازی مرتب خیلی به قبوزون هیگز چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که ددرک تصویر و زبان های مخلتمغزتان را در جوانی سیمکشامیوتروفیک لترال اسکلروکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرین نت به جای اینترنتزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه باغبانی باعث کاهش ابزارهای دفاعی و بقای موآیا واکنش های یاد گرفته وتوصیه هایی در مصرف ماهیفیزیکدانان ماشینی برای تسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر داروی ضد تشنج سدیم دفاع در برابر تغییر ساختمحل درک احساسات روحانی دسایتهای دیگرورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری گیلن باره و بیمارجهشهای مفید و ذکاوتی که ددرک عمیق در حیواناتنقش قهوه در سلامتیامگا سه عامل مهم سلامتکشف مکانیسمی پیچیده در ببرای پیش بینی آینده مغز دزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه جمعیت های بزرگ شکل اثر مضر مصرف طولانی مدت رآیا آگاهی پس از مرگ از بیتوضیحی ساده در مورد هوش مفرگشت و تکامل تصادفی محض شلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر درجه حرارت بر عملکدقیق ترین تصاویر از مغز امحدودیت های حافظه و حافظورزش و میگرنبیماری ای شبیه ام اس مولتجاذبه و نقش آن در شکلگیریدرگیری اعصاب به علت میتونقش مهاجرت در توسعه نسل اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی نکات از گاید لاین پرزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه جمعیت های بزرگ شکل اثرات مفید قهوهآیا امکان بازسازی اندامهتکامل چشمفراموش کارها باهوش تر هسشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدلایلی که نشان میدهد ما بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلورزش بهترین درمان بیش فعبیماری بیش فعالیحافظه و اطلاعات در کجاست رقیبی قدرتمند در برابر منقش هورمون های تیروئید دانفجار و توقف تکاملی نشاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرخی اثرات مضر ویتامین دزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه حافظه را قویتر کنیاثرات مضر ماری جواناآیا انسان با مغز بزرگش اختکامل ابزار هوش ، راه پر فراموشی همیشه هم بد نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمخچه ابزاري که وظیفه آن فورزش در کمر دردبیماری تی تی پیحافظه و اطلاعات در کجاست رموزی از نخستین تمدن بشرنقش ژنتیک در درمان اختلاانگشت نگاری مغز نشان میدگنجینه ای به نام ویتامین برخی اختلالات عصبی مثانهزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاهی بر قدرت بینایی درااجزای پر سلولی بدن انسان آیا احتمال دارد رویا از آتکامل زبانفرایند حذف برخی اجزای مغشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکديدن با چشم بسته در خواب مدارک ژنتیکی چگونه انسانوزوز گوشبیماری ضعف عضلات نزدیک بحافظه و اطلاعات در کجاسترمز و رازهای ارتباط غیر کنقش انتخاب از طرف محیط، ناندوهگین نباش اگر درب یا گیاه خواری و گوشت خوار کدبرخی بیماری ها که در آن بزبان و شناخت حقیقت قسمت سنگاهی بر توانایی اجزاي باجزایی ناشناخته در شکل گآیا احتمال دارد رویا از آتکامل ساختار رگهای مغزی فرد حساس از نظر عاطفی و بشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدی متیل فومارات(زادیوا)(مروری بر تشنج و درمان هاییک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی احس چشایی و بویاییرویای شفافنقش اتصالات بین سلولهای انسان قدیم در شبه جزیره عگالکانزوماب، دارویی جدیبرخی توجهات در ببمار پارزبان، وسیله شناسایی محیطناتوانی از درمان برخی ویاحساس گذر سریعتر زمانآیا برای تولید مثل همیشه تکامل شناخت انسان با کشفقانون مندی نقشه ژنتیکی مشاهکار قرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدژا وو یا اشنا پنداریمرکز خنده در کجای مغز استیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمحس و ادراک (قسمت اول )روبات های ریز در درمان بینقش حفاظتی مولکول جدید دانسان جدید از چه زمانی پاگامی در درمان بیماریهای برخی سيناپسها طی تکامل و سفر نامه سفر به بم و جنوب ناتوانی در شناسایی چهره اخلاق و علوم اعصابآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتئوری تکامل امروز در درمقارچ بی مغز در خدمت موجودشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدژاوو یا آشناپنداریمرگ انتقال است یا نابود شیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیحس و ادراک (قسمت دوم )روح رهایینقش حیاتی تلومر دی ان آ دانسان عامل توقف رشد مغزگاهی لازم است برای فهم و بررسي علل احتمالي تغيير سفرنامه سفر به بم و جنوب نخاع ما تا پایین ستون فقراختلال در شناسایی حروف و آیا تکامل و تغییرات ژنتیتئوری تکامل در پیشگیری و قدرت انسان در نگاه به ابعشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان ژنی از مغز انسمراحل ارتقای پله پله کیهیادآوری خواب و رویابیوگرافیحس و ادراک قسمت چهارمروزه داری و بیمار ی ام اس نقش داروهاي مختلف معروف انعطاف پذیری مکانیسمی علگاهی مغز بزرگ چالش استبررسی و اپروچ جدید بر بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب نخستین تصویر از سیاهچالهاختلالات مخچهآیا خداباوری محصول تکاملتا 20 سال آینده مغز شما به لوب فرونتال یا پیشانی مغشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان روش هاي جدیدی مزایای شکلات تلخ برای سلژن هوش و ساختارهای حیاتی بیان ژن های اسکیزوفرنی دحس و ادراک قسمت پنجمروش مقابله مغز با محدودینقش روزه داری در سالم و جاولین هیبرید بین انسان وگذر زمان کاملا وابسته به بررسی سیستم تعادلی بدن اسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های مفید در سرگیجهاختلالات حرکتی در انسانآیا دلفین ها می تواند از تاثیر مشاهده بر واقعیت بلبخند بزن شاید صبح فردا زشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان روشی برای تبدیمسیر دشوار تکامل و ارتقاژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک قسمت سومروش های صرفه جویی در ایجانقش رژیم غذایی در رشد و ااولین مورد پیوند سر در انگربه شرودینگر و تاثیر مشبررسی علل کمر درد در میانسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمشهای مهم برای تقویت عاختلالات صحبت کردن در انآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر نگاه انسان بر رفتالرزش ناشی از اسیب به عصبشش مرحله تکامل چشمهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمداروهای مصرفی در ام اسمشکلات نخاعیژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیشتر کمردردها نیازی به حساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش انقش زبان در سلطه و قدرت ااولین تصویر در تاریخ از سگزیده ای از وبینار یا کنفبزرگ شدن مغز محدود به دورسلولهای بنیادی مصنوعی درچرا مغزهای ما ارتقا یافت ادامه بحث تکامل چشمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر نگاه انسان بر رفتالزوم سازگاری قانون مجازاششمین کنگره بین المللی سهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر داروهای ضد بیماری ام اس ومشاهده آینده از روی مشاهژنها ، مغز و ارادهبا هوش مصنوعی خودکار روبخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامنقش زبان در سلطه و قدرت ااولین سلول مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته وبسیاری از بیماری های جدیسلسله مباحث هوش مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینادغام میان گونه های مختلآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر ویتامین دی بر بیمالزوم سازگاری قانون مجازاصرع و درمان های آنهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر داروی فامپیریدین یا نورلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنهای هوش ، کدامندبارداری بدون رحمخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای نو در درمان دیسک بنقش غذاها و موجودات دريااوکرلیزوماب داروی جدید شگشایش دروازه جدیدی از طرتفاوت مغز انسان و میمون هسم زنبور ، کلیدی برای وارچرا حجم مغز گونه انسان درادغام دو حیطه علوم مغز و آیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر ژنها بر اختلالات خممانتین یا آلزیکسا یا ابضررهای مصرف شکر و قند بر هوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاهخواری بر داروی تشنجی دربارداریمغز چون ابزار هوش است دلیکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خداخواب سالم عامل سلامتیروشهای شناسایی قدرت شنوانقش غذاها و موجودات درياايندگان چگونه خواهند دیدپمبرولیزوماب در بیماری چتفاوتهای جنسیتی راهی براسودمندی موجودات ابزی بر چرا در مغز انسان، فرورفتارتقا و تکامل سنت آفرینش آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژي پاک سرچشمه حضررهای شکر بر سلامت مغزهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیداروی جدید s3 در درمان ام مغز چگونه صداها را فیلتر کمردرد و علل آنبازسازي مغز و نخاع چالشی خواب سالم عامل سلامتی و یروشی برای بهبود هوش عاطفنقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یپنج اکتشاف شگفت آور در موتقلید مرحله ای نسبتا پیشسیاهچاله و تکینگی ابتدایچراروياها را به یاد نمی آارتوکين تراپی روشی جديد إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر کپسول نوروهرب بر تمولتیپل اسکلروز در زنان طی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی داروی جدید ضد میگرنمغز آیندگان چگونه است ؟کمردرد با پوشیدن کفش منابحتی علمی درباره تمایل بروشی جدید در درمان قطع نخنقشه مغزی هر فرد منحصر بهايا اراده آزاد توهم است یپیموزایدتلقین اطلاعات و حافظهسیاره ابلهانچراروياها را به یاد نمی آارتباط میکروب روده و پارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمواد کوانتومی جدید، ممکنظهور امواج مغزی در مغز مصهیچگاه از فشار و شکست نترهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل سلولهای محافط به سداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان ایا طبیعتا تماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحث درباره پیدایش و منشاروشی جدید در درمان سکته مچند جهانیای آنکه نامش درمان و یادشپیچیدگی های مغزی در درک زتلاش هایی در بیماران قطع سیاره ابلهاننزاع بین جهل و علم رو به پارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر کپسول نوروهرب بر سموجود بی مغزی که می تواندعلم به ما کمک میکند تا موعلایم کمبود ویتامین E را هاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز- از مغزتتری فلوپرازینداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامينريتوکسيمب در درمان ام اسچندین ماده غذایی که ماننایندرالپیوند مغز و سر و چالشهای تلاشی برای درمان قطع نخاسیر آفرینش از روح تا مغز نزاع بین علم و نادانی رو ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندمیهمانهای ناخوانده عامل علایم کمبود ویتامین E را هدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز تری فلوپرازینداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتریواستیگمینچه زیاد است بر من که در ایایا کوچک شدن مغزانسان الپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسسیستم تعادلی بدننزاع بین علم و جهل رو به پارتباط انسانی، محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بعلت خواب آلودگی بعد از خوهزینه ای که برای اندیشیدازدواج های بین گونه ای، رتسلیم شدن از نورون شروع مدر مانهای کمر دردمغز انسان رو به کوچک تر شکندر در بیماریهای التهاببحثی در مورد نقش کلسیم و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچهار میلیارد سال تکامل بایا ابزار هوشمندی یا مغز پیشینیان انسان از هفت میتمایل زیاد به خوردن بستنسیستم دفاعی بدن علیه مغز نظریه تکامل در درمان بیمارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر عوارض ازدواج و بچه دار شدهستي مادي ای که ما کوچکتراستفاده از هوش مصنوعی در تشنج چیستدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان رو به کوچکتر شدکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد عملکرد لوب فراه های جدید برای قضاوت رچهار ساعت پس از کشتار خوکایا بیماری ام اس (مولتیپپیشرفتی مستقل از ابزار هتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسکته مغزیهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابعید نوروز مبارکهستی ما پس از شروعی چگال استیفن هاوکینگ در مورد هتغییر الگوی رشد مغزی با زدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز ایندگان چگونه استکودک ایرانی که هوش او از بحثی درباره هوش و تفاوتهراه های جدید برای قضاوت رنوار مغزی روشی مهم در تشخایا بدون زبان میتوانیم تپاسخ گیاهان در زمان خوردتمساح حد واسط میان مغز کوساخت شبکه عصبی با الفبایهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدعامل کلیدی در کنترل کارآو هر کس تقوای خدا پیشه کناستیفن هاوکینگ در تفسیر تغییر زودتر اتصالات مغزیدرمان های بیماری آلزایمرمغز ابزار برتر بقاکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره هوش و تفاوتهراه پیروزی در زندگی چیستنورون هاي مصنوعی می توانایا تکامل هدفمند استپختگی پس از چهل سالگي به تنفس هوازی و میتوکندریساخت شبکه عصبی مصنوعی با همیشه عسل با موم بخوریمارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدعسل طبیعی موثر در کنترل بویتامین E برای فعالیت صحاستخوان های کشف شده، ممکتغییر عمودی سر انسان از پدرمان های جدید میگرنمغز برای فراموشی بیشتر ککوری گذرای ناشی از موبایبحثی درباره هوش و تفاوتهرشته نوروایمونولوژی و نقنوروپلاستیسیتی چیستایرادهای موجود در خلقت بپرورش مغز مینیاتوری انساتنفس هوازی و میتوکندریساختار شبکه های مغزی ثابهوموارکتوس ها ممکن است دارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمعصب حقوق نورولووویتامین E در چه مواد غذایاصول سلامت کمرثبت امواج الکتریکی در عصدرمان های رایج ام اسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی درباره هوش و تفاوتهرشد مغز علت تمایل انسان بنوشیدن چای برای مغز مفید اگر نعمت فراموشی نبود بسآلزایمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی می تواند بر احارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد و