دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ما تحت کنترل ژنها هستیم یا ژنها تحت کنترل ما هستند

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیونها سال زمان نیاز دارد ؟

آیا ما در برابر ژن های خود کاملا شکست خورده ایم یا عادتها و رفتارهای ما ميتواند بر ژن های ما تاثیر بگذارد ؟

و اگر اراده و رفتارهای ما بر ژن های ما موثر است ، چگونه میتوان با اراده خود، تغییرات ژنتیکی را به سوی مطلوبی برد، که باعث تغییرات مفید بیشتری بر زندگی ما شود ؟

انسانها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

تغییرات کوچکی در عادتهای ما ، در کوتاه مدت میتواند ، از طریق انتخاب طبیعی ، بر فرکانس آللها و ژنهای ما موثر باشد . مثلا عادت سیگار کشیدن یا نکشیدن ، سبب میشود ، در کوتاه مدت و نه طی میلیونها سال ، ژنی در محیط ژنومي ما باقی بماند یا حذف شود !!

بسیاری از مردم گمان می کنند که تکامل به هزاران يا میلیونها سال زمان نیار دارد ولی بيولوژيستها میدانند که تکامل میتواند سریع اتاق بيفتد .

اکنون به کمک تکامل ژنومي محققان میتوانند تغییرات ژنتیکی در سطح جمعيت را دنبال کنند و این، تکامل در حال انجام امروز را ثابت میکند.

دو مطالعه در بيولوژي ژنوم نشان ميدهد چگونه ژنهای ما طی قرنها یا حتي دهه ها تغییر کرده است و نشان میدهد چگونه انگلیسیها از زمان روم باستان تا امروز ، بلندتر و بلوند تر شده اند و نشان ميدهد چگونه در آخرین نسل ، تاثیر یک ژن که باعث تمایل به سیگار کشيدن میشود ، کم شده است .

مولي پرزورسکي که یک زیست شناس تکامل در دانشگاه کلومبیا است ، میگوید :
( اينکه میتوان انتخاب طبيعي فعال را در حال حاضر هم مشاهده کرد، شگفت آور است )

مطالعات نشان میدهد که چگونه ژنوم انسان به سرعت، به صورت جزئی ولی معنادار، به شرایط جدید در محیط پاسخ میدهد .

او ادامه ميدهد که این مطلب در فهم تکامل ،بسیار موثر است .

زیست شناسان تکامل، بسیار بر نقش جهشهای تازه در تولید صفات جدید تمرکز کرده اند . همینکه یک جهش جدید بر پا شود ،این جهش درون جمعیت پخش میشود .

هر فردی دو کپی از هر ژن را حمل میکند ولی کپی ها میتواند مختصری بین افراد یا درون جامعه تغییر کند .

جهشها در یک کپی میتواند قد را بلند کند . اين جهشها در کپي و آللهاي دیگر ممکن است قد را کاهش دهد . اگر شرایط در حال تغییر ایجاد شود مثلا ميزان قد در افراد گوناگون، متفاوت باشد ، افراد بلند ، فرزندان بیشتری با کپيهاي متغیری خواهند داشت که بلندی را کد بندی میکند و این کپی های بیشتر در جامعه ، پخش میشود .

با اطلاعات وسیع ژنومي ،دانشمندان میتوانند این تغییرات تکاملی در فرکانس آللها را در طول زمان کوتاه ، پیگیری کنند .

جاناتان پريچارد از دانشگاه استانفورد در پالو التو کالیفرنیا با شمارش تغییرات تک باز (single-base) که در هر ژنوم مشاهده ميشود ، این بررسی را انجام داد . او نشان داد ، این تغییرات فردی نادر که در هر ژنوم بروز ميکند ( سينگلتون )، احتمالا اخیرا ایجاد شده اند زیرا آنها زمان لازم را نداشته اند تا درون جمعیت پخش شوند .

چون آللها در حین انتشار ، DNA مجاور را با خود حمل میکنند تعداد این سينگلتونها روي دی ان ای مجاور ، میتواند به عنوان ساعت مولکولی عمل کند . و نشان میدهد که فرکانس آلل،چقدر تغییر یافته است . ( الل (allele) در حقیقت ژن کنترل کننده ی یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفتهاست . آلل هایی که در جایگاه مشابه هم روی کروموزوم های همتا قرار گرفته اند یک صفت را کنترل می کنند. مثلا چروکیدگی یا صاف بودن دانه های یک گیاه را دو آللی که در جایگاه مشابه هم روی دو کروموزوم همتا قرار گرفته اند کنترل می کنند)

تیم پيچارد 3000 ژنوم را که به عنوان پروژه UK10k در انگلستان جمع آوری شده بود ،آنالیز کردند . برای هر آلل در هر ژنوم ، میزان تراکم سینگل تون (سینگل تون قسمتی از ژنوم است که مشابه و وابسته ای ندارد )،بر اساس تراکم موتاسيونهاي یکتا محاسبه شد .

هر چه انتخاب طبیعی ، بر آلل بیشتر باشد ، این آلل سریعتر پخش میشود و زمان کمتری وجود دارد تا سينگل تونها در نزدیکی آن تجمع کنند .

مطالعه میتواند انتخاب را در نسلی و زمانی کوتاه و محدود یعنی 100 نسل و یا حدود 2000 سال نشان دهد .

دانشجویان فارغ التحصیل استانفورد به نامهای ناتالی تليس و اوان بويل و زيو گائو، سینگل تونهاي نسبتا کمی را نزدیک آللهایی پیدا کردند که مقاومت به لاکتوز داشتند . و این ، صفتی است که افراد را قادر به تجزیه شیر میکند و برخی گیرنده های سیستم ایمنی را فعال میسازد .

در میان مردم انگلستان این آللها بسیار انتخابی هستند و بسیار سریع انتشار یافته اند . این تیم همچنین فهمیدند در موهای بلوند و چشمان آبی ، سينگل تون های کمتری در اطراف آللها وجود دارد و این نشان میدهد که این صفات طی 2000 سال گذشته خیلی سریع انتشار یافته اند .

@salmanfatemi

ژنهای موي روشن ممکن است منجر به پوستهای روشنتر شوند، این به بدن اجازه میدهد تا ویتامین دی بیشتری را در مناطق کم نور ، تولید کند .

یا انتخاب جنسی ممکن است عمل کند و منجر به ترجیح موی بلوند از طرف شریک جنسي بلوند گردد .

محققان دیگر از روش دیگر استفاده میکنند . محقق ژنتیک اسوانته پابو از موسسه ماکس پلانک در لايزپيک آلمان میگوید : (این رویکرد به نظر میرسد به پیامهای ظریفتر و مرسومتر انتخاب اجازه دهد تا شناسایی شوند . )

تیم پيچار

د همچنین ديدند انتخاب در صفات، نه فقط با ژن منفرد بلکه با تغییرات ریز در صدها ژن،کنترل ميشود . در ميان صفات ، قد و قطر دور سر نوزادان و اندازه لگن در زنان که برای تولد آن نوزادان حیاتی است ، نقش دارد .

با بررسی چگالی سینگل تونها بر بیش از چهار میلیون تفاوت دی ان اي، تیم پيچارد کشف کردند که انتخاب طبیعی هر سه صفت ، در طول زنجیره ژنومي ، اخیرا رخ داده است.

جوزف پيکرل که یک محقق ژنتیک در مرکز ژنوم نيويورک است از یک استراتژی متفاوت استفاده میکند تا تا انتخاب را زیر یک میکروسکوپ دقیق قرار دهد و او نشانه های تکامل را در زنجیره زندگی انسان مشخص ميکند .

او و پرزورسکي ژنوم 60000 اروپایی را که در کاليفرنیای شمالی کاريوتايپ شده بودند و 150000 فرد که در مطالعه ژنوم در انگلستان وارد شده بودند،دقیقا بررسی کرد .

آنها میخواستند بدانند آیا تفاوتهای ژنتیکی ، فرکانس آلل را در میان افراد با سنین مختلف تغییر میدهد يا نه . و این نشان دهنده انتخاب فعال در یک یا دو نسل است .

بيوبانک شامل تعداد خیلی کمی از افراد مسن بود ولی اطلاعاتی در مورد والدین شرکت کنندگان می گرفتند . به این ترتیب این تیم ، ارتباطات میان مرگهای والدي و این فرکانسهاي اللي را در فرزندان آنها بررسی میکردند .

در نسل والدین برای نمونه محققان دیدند که ارتباطی میان مرگ زودرس در مردان و وجود آلل گیرنده نیکوتین در فرزندان آنها و در نتیجه احتمالا وجود آلل این گیرنده ، در والدین آنها هم وجود دارد .

بسیاری از مردانی که در سال 1950 در انگلستان در جوانی ميمردند به بلوغ رسیده بودند و در این زمان بیشتر آنها روزی یک پاکت سیگار می کشیدند . در مقابل فرکانس آلل در زنان و کسانی که از شمال کاليفرنیا بودند ، با سن تغییر نمی کرد . زیرا در این گروهها میزان کمتری ، سیگاری قهار بودند و آلل بر میزان زنده ماندن آنها تاثیری نداشت.

پیکرل میگوید : (همانطور که عادت به سیگار کشیدن تغییر کرده است، فشار برای بیرون کشیدن آلل کاهش یافته است و فرکانس آن در مردان جوانتر بدون تغییر مانده است .)

پرزورسکی میگوید : پیشنهاد من آن است که ما به سمت کشف بیشتر تاثیرات محیط بر ژن برویم .

در حقیقت تیم پيکرل تغييرات دیگری را نشان دادند . آنها دیدند تعدادی از واريانهاي ژنتیکی که مرتبط با منس دیررس زنان بود ، در زنان با طول عمر بیشتر ، فراوانترند.این ژنها ممکن است ، مرگ را به تاخیر بیفکند .

پيکرل همچنین گزارش داد که فرکانس الل ApoE4 که مرتبط با بیماری آلزایمر است در افراد مسن تر کاهش می یابد ،زیرا ناقلین زودتر میمیرند .

ما ميتوانيم انتخاب را در کوتاهترین قاب زمانی در محدوده زندگی افراد ببینیم .

علائم انتخاب طبیعی در دوره های زمانی کوتاه ، همیشه قربانی فراز و نشیبهای آماری ميشود . پابو میگوید : (ولی این دو پروژه با هم کمک ميکند تا بتوانیم بفهمیم چه فاکتورهایی ميزان بقا و تولید مثل در انسانها را در جوامع امروز تعیین میکند . )
telegram.me/salmanfatemi

http://www.sciencemag.org/news/2016/05/humans-are-still-evolving-and-we-can-watch-it-happen


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-29 ]
انسانها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زندگی هوشمند در خارج از زبیشتر علم، در نادانسته هساخت شبکه عصبی با الفبای تقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر جاودانگی مصنوعیآب زندگی است قسمت دومعلم و ادراک فقط مشاهده ی قدرت کنترل خودتئوری تکامل در پیشگیری و نوار عصب و عضله تعیین محلخواص بادام زمینیای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو میوپاتی و نوار عصب و عضلهدارویی خلط آوراختلالات مخچهرقیبی قدرتمند در برابر ماستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بزیر فشار کووید چه باید کرباد غرور و سر پر از نخوت وتراشه ها روی مغزپیوند سر برای چه بیمارانسختی ها رفتنی استتلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استحفره در مغزآزمون تجربی، راهی برای رعواملی که برای ظهور لغت الا اکراه فی الدینتاثیر کلام در آیات کلام بخیالپردازی نکناینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک همیشه راهی هستمکانیزمهای دفاعی در برابدر یک فراکتال هر نقطه مرکارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر رویا و کابوساصول سلامت کمرکندر علیه سرطانزبان و تکلم برخی بیماریهبحثی جالب درباره محدودیتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج پایان، یک آغاز استسردرد تنشنتنها مانع در زندگی موارد مغز زنان جوانتر از مغز مرحلقه های اسرارآمیزآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسعدالت برای من یا برای همهمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وخطا در محاسبات چیزی کاملایستادن در برابر آزادی بهنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهدرمان های جدید ALSارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را روزه داری و التهاب زیانببلندی در ذهن ما درک بلندیکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکسفر تجهیزات ناسا به مریخ بخش بزرگتر کیهان ناشناختتصاویر زیبای رعد و برقپراسینزوماب در پارکینسوشناسایی سلول های ایمنی اتو باید نیکان را به دست بنقش نظام غذایی در تکامل محد و مرزها توهم ذهن ماستاقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهصفحه اصلیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدنیایی پر از سیاهچاله ابتدایی که در ذهن دانشمنهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان جدید مولتیپل میلوماز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز مروشهای نو در درمان دیسک ببه خوبی های دیگران فکرکنکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسلول عصبی شاهکار انطباق برای بقا به جایی فراتر ازتغییر زودتر اتصالات مغزیآنچه می دانم، آنچه را میخشگفتی های زنبور عسلفیروز نادریتومورها و التهاب مغزی عانقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت چهل و هشتامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکدوپامین قابل حل در آبابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درماندگی به دلیل عادت کراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمررژیم های غذایی و نقش مهم بی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلسندرم پس از ضربه به سربرخی بیماری ها که در آن بجنبه های موجی واقعیتآینده با ترس جمع نمیشودشباهت های ریشه ای چند بیمفراموش کارها باهوش تر هستوکل بر خدانقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک قسمت پنجاه و سانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیددگرگونی های نژادی و تغییابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک حقیقت نردبان و مسیری از تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن رادیوی مغز و تنظیم فرکانبیماری گیلن باره و بیمارگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدسیاهچاله های فضایی منابعبررسی علل کمر درد در میانجهان هایی در جهان دیگرآیا گذشته، امروز وآینده صد قدح، نفتاده بشکستفشار و قدرتتیروفیبان موثر در سکته ی چند روش ساده برای موفقیتحس و ادراک قسمت شصت و ششانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیدارچینابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی، کیفیت فریب مدردهای سال گذشته فراموش از تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان زمین زیر خلیج فارس تمدنی بیماری، رساله ای برای سلگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهسکوت، در برابر گزافه گویبعد از کرونا دلخوشی بیهوجهانی که از یک منبع، تغذیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجطوفان بیداریقوی تر باشتکامل جریان همیشگی خلقتنون و القلمخونریزی مغزی کشنده ولی قاهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهمان ناخواندهداروی جدید آلزایمر تاییداجزای پر سلولی بدن انسان هوش عاطفی بیشتر در زنانذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیزندگی و داراییبا همه مهربان باشساختن آیندهتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیداجایی برای یاد گرفتن باقی آب زندگی است قسمت سومعلم و روحقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری جدید، ویران کردن گنوار عصب و عضله در مطب دکهفت سین یادگاری از میراث میوتونیک دیستروفیدارویی ضد بیش فعالی سیستاختلالات حرکتی در انسانرقابتی بی هدف یا رقابتی هاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خوابانزیرفون داروی ضد ام اسبار مغز بر دو استخوانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزپیوند سر، یکی از راه حلهاسختی در بلند شدن از روی صتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیحق انتخابآزمون ذهنی گربه ی شرودینعوارض ازدواج و بچه دار شدلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کپسول نوروهرب بر نخانه ی تاریکاینکه خانواده ات سالم بانیوالینهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزددر کمتر از چند ماه سوش جدارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به رویا و خبر از آیندهاضطراب و ترسکو کیو تن coQ10زبان و شناخت حقیقت قسمت چبحثی در مورد نقش ویتامين تشنج چیستپاکسازی مغزسردرد سکه ایتنها در برابر جهانمغزهای کوچک بی احساسحمله ویروس کرونا به مغزآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزعسل طبیعی موثر در کنترل بملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وخطا در محاسبات چیزی کاملاکنون را با همه ی نقص هایهنر حفظ گرهماده ی تاریکدرمان های جدید میگرنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز روزه داری و بیمار ی ام اس بلوغ چیستکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفاسفر دشوار اکتشافبخش دیگری در وجود انسان هتصادف یا قوانین ناشناختهپرتوهای صادر شده از سیاهشهر زیرزمینی در ژاپن براALS نگاهی کامل بر بیماری وتو برای خزیدن خلق نشده اینقش نظریه تکامل در شناساحریص نباشالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدسوالات پزشکیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدنیا، هیچ استابتذال با شعار دینهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان جدید میگرن با انتی از انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، برروشهای شناسایی قدرت شنوابه خودت مغرور نشوکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافسلول عصبی، در محل خاص خودبرای تمدن سازی، باید در بتغییر عمودی سر انسان از پآنچه ناشناخته است باید ششانس یا نتیجه ی تلاشفیزیک مولکولها و ذرات در تومورهای نخاعینقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت چهل و دومامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رو ح و روان بر جسمدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درها بسته نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم های غذایی و نقش مهم بی ذهن و بی روحکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شسندرم جدایی مغزبرخی بیماری های خاص که بدجنسیت و تفاوت های بیناییآیا فراموشی حتمی استشباهت کیهان و مغزفراموشی همیشه هم بد نیستتوپیراماتنقشه با واقعیت متفاوت اسحس و ادراک قسمت پنجاه و شانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریخ همه چیز را ثبت کردهدانش قدرت استابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک دیگراناز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهراز تغییربیماری آلزایمر، استیل کوگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیسیاهچاله ها، دارای پرتو برطرف کردن خشونت را از خاجهان یکپارچهآیا پیدایش مغز از روی تصاصداقتفشار روحی، همیشه بد نیست تکلم در گیاهانچندین ماده غذایی که ماننحس و ادراک سی و هفتمانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیداروهای مصرفی در ام اسابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی، اتفاقات و تحدردی که سالهاست درمان نشاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان چیستبیمارستان هوش مصنوعیگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و سکته مغزیتفکر قبل از کارجهانی پر از سیاهچاله یا پآیا خداباوری محصول تکاملطوفان زیباییقیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حانوآوری ای شگفت انگیز دانخواندن ، یکی از شستشو دهناولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش داروی جدید ای ال اساجزایی ناشناخته در شکل گهوش عاطفی در زنان بیشتر اذهن خود را مشغول هماهنگیذهن خالی از شلوغی افکاراسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمرزندگی بی دودبا هوش مصنوعی خودکار روبساختن آینده، بهترین روش تقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنجایی خالی نیستآب، زندگی است(قسمت پنجم)علم اپی ژنتیک دریچه ای بهقدرت ذهنتا 20 سال آینده مغز شما به نوبت کودکانهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و پروتئین مرتبط با داستانها و مفاهیمی اشتبااختلالات صحبت کردن در انرموزی از نخستین تمدن بشراستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنزیرک ترین مردمبار بزرگ ایستادن بر دو پاتراشه ی بیولوژِیکپیوندهای پیچیده با تغییرسدسازی روش مناسب برای مقتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقاحقیقت قربانی نزاع بین بی آزمون ذهنی گربه شرودینگرعید نوروز مبارکلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر تخانواده پایداراین، فقط راه توستنیکولا تسلاهمیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزددر آرزوهایت مداومت داشتهارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناترویا بخشی حقیقی از زندگی اطلاع رسانی اینترنتیکوچ از محیط نامناسبزبان و شناخت حقیقت قسمت ابحثی در مورد نقش کلسیم و تشنج و حرکات شبه تشنجی قاپارادوکس ها در علمسردرد عروقی میگرنتنهاییمغز، فقط گیرندهحمایت از طبیعتآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمعشق به هفت مرتبه ی شناختیملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وخطای ادراک کارمااکوییفلکسهنر دانستندرمان های جدید در بیماری ارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیروزه داری سلول های بنیادبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست هیداتید مغزمتواضع باشسفرنامه سفر به بم و جنوب بخشیدن دیگران یعنی آرامشتضادهای علمیپرتوزایی از جسم سیاهشواهدی از نوع جدیدی از حاNVG 291تو تغییر و تحولینقش هورمون های تیروئید دحرکات چشم، ترجمه کننده ی الکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونپیامهای کاربرانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدندان ها را مسواک بزنید تابداع دی ان ای بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان جدید کنترل مولتیپلاز بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروروشی برای بهبود هوش عاطفبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینسلولهای ایمنی القا کنندهبرای خودآگاه بودن تو بایتغییرات منطقه بویایی مغزآنچه واقعیت تصور میکنیم شانس یا تلاشفیزیک هوشیاریتومورهای ستون فقراتنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت چهل و سومامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم ضد التهابیبی سوادی در قرن 21کشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیسندرم دزدی ساب کلاوینبرخی توجهات در ببمار پارجنسیت و تفاوت های بیناییآیا ممکن است موش کور بی مشباهت زیاد بین سلول هاي عفراموشی و مسیر روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقص های سیستمی ایمنیحس و ادراک قسمت بیست و چهانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ، اصیل نیست و ساخته دانش محدود به ابعاد چهارابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک درست از خود و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغراست دستی و چپ دستیبیماری الزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلسیاهچاله و تکینگی ابتدایبزرگ فکر کنجهان یکپارچهآیا آگاهی پس از مرگ از بیصدای بم با فرکانس پایین، فضا و ذهن بازتکنولوژی های جدید و حالتچندجهانیحس و ادراک- قسمت پنجاه و انسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینداروهای ام اسابزارهای بقای از نخستین هوش احساسیدرد، رمز موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانزمان و مکان، ابعاد کیهان بیندیشگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنسکته ی مغزی در جوانانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعجهانی در ذهنآیا دلفین ها می تواند از طولانی ترین شبقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز مشاهده ی غیر مستخواندن، دوست روزهای سختاولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سمهندسی بدنداروی جدید برای میاستنی احیای بینایی نسبی یک بیمهوش عاطفی در زنان بیشتر اهوش عاطفی رمز آزادگیذهن سالماسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هوزندگی در جمع مواردی را بربا هر چیزی که نفس می کشد مساختار فراکتال وجود و ذهتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بجاذبهآتاکسیعلم به ما کمک میکند تا موقدرت شناختی انسان، محدودتا بحر یفعل ما یشاخواص شکلات تلخای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیهمه چیز موج استمیگرن و خوابدخالت در ساختار ژنهااختلالات عضلانی ژنتیکرمز و رازهای ارتباط غیر کاستخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کزیست شناسی کل در جزء فراکبار سنین ابزار هوشمندی اتربیت کودکان وظیفه ای مهپیوندی که فراتر از امکانسرنوشتتمایز یا کشف یگانگیمغز از بسیاری حقایق می گرحقیقت آنطور نیست که به نظآزادی در چیستعامل کلیدی در کنترل کارآلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سخاویار گیاهیاینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیهمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالدر آسمان هدیه های نادیدنارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاسترویا تخیل یا واقعیتاطلاعات حسی ما از جهان، چکوچک شدن مغز از نئاندرتازبان و شناخت حقیقت قسمت دبحثی در مورد حقیقت فضا و تشنج به صورت اختلال رفتاپاسخ گیاهان در زمان خوردسرطان کمیت گراییتنهایی رمز نوآوری استمغز، همه ی واقعیت را نمیبحوادث روزگار از جمله ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک عشق درونی به یگانگی خلقتممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و خطای حساکسی توسین و تکامل پیش اهنر رها شدن از وابستگیدرمان های جدید سرطاناز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کاروزهای بد باقی نمیماندبنی عباس، ننگی بر تاریخکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مسفرنامه سفر به بم و جنوب بخشش، عقلانی یا غیر عاقلتظاهر خوابیده ی مادهپرسششواهدی از دنیسوان(شبه نئفقر داده ها در هوش مصنوعیتو جهانی هستی که خودش را نقش هورمون زنانه استروژنحرکت چرخشی و دائمی کیهانالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگسایتهای دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکده روش موفقیتابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان جدید ام اساز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از روشی جدید در درمان قطع نخبه دنبال رستگاری باشکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودسلولهای بنیادی مصنوعی دربرای رشد، باید از مسیر خطتغییرات مغز پس از 40 سالگیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شاهکار قرنفیزیک و هوشیاریتوهم فضای خالینقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت نهمامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درون قفس یا بیرون از آناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبی شرمیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتسندرم سردرد به دلیل افت فبرخی توصیه ها برای واکسیجهل مقدسآیا ما کالا هستیمشباهت زیاد بین سلول هاي عفراموشی آرمانتوانایی یک فرد، برای تغینقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک قسمت بیست و یکانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنودانش بی نهایتابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک عمیق در حیواناتاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی درجزخوانی هایی که امروز ببیماری ای شبیه آلزایمر و گوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبزرگ شدن مغز محدود به دورجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا امکان بازسازی اندامهصرع و درمان های آنفضای قلب منبع نبوغ استتکنولوژی و پیشرفتنه ناامیدی بلکه ارتقاحس و ادراک- قسمت بیست و پانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینداروهای تغییر دهنده ی سیابزارهای دفاعی و بقای موهوش احساسیدرس گرفتن از شکست هااز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توزمان و گذر آن سریع استبیهوش کردن در جراحی و بیمگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهسکته ی چشمیتفکر خلا ق در برابر توهم جهان، تصادفی نیستآیا دلفین ها میتوانند باطی یکصد هزار سال اخیر هرچقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فاخواب و بیداری نوسانی مغزاولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان مهربانی، شرط موفقیتداروی جدید برای کاهش وزناحیای بینایی نسبی یک بیمهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهزندگی در سیاهچالهبا آتش، بازی نکن و بعد از ساختار شبکه های مغزی ثابتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و اخلاقجاذبه و نقش آن در شکلگیریآتاکسی فریدریشعلم بدون توقفقدرت عشقتاول کف پا و حقیقتخواص شگفت هویجایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونهمه چیز و هیچ چیزمیگرن و روزه داریدر موج، راز خلقت نهفته اساختراع جدید اینترنت کوانرمز گشایی از اتصالات مغزاستروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتزیست شناسی باور حقیقت یا باربر دیگران نباشترجمه فعالیت های عضله به پیوستگی همه ی اجزای جهانسریع دویدن مهم نیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ حقیقت افرادآزادی عقیده، آرمانی که تعادت همیشه خوب نیستلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر سخار و گلاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتدر آستانه ی موج پنجم کوویارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیدرویا حقی از طرف خدااطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکی قلبزبان و شناخت حقیقت قسمت سبحثی در مورد عملکرد لوب فتشنج عدم توازن بین نورون پختگی پس از چهل سالگي به سرعت فکر کردن چگونه استتنبیه چقدر موثر استمغزتان را در جوانی سیم کشحکمت الهی در پس همه چیزافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هوعشق، شلوغ کردن نیستمن و وجود توهمیتاثیر انتخاب از طرف محیط خطر آلودگی هوااکسکاربازپین در درمان تشهنر، پر کردن است نه فحش ددرمان های رایج ام اساز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیروزهای سختبه قفس های سیاهت ننازکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استسفرنامه سفر به بم و جنوب بدون پیر فلکتظاهری از ماده است که بیدپرسش و چستجو همیشه باقی اشیر و دوغ بادامفلج نخاعی با الکترودهای تو جدای از کیهان نیستینقش ویتامین K در ترمیم اسحس متفاوتالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید ای ال اس، توفراز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهروشی جدید در درمان نابینبه زودی شبکه مغزی به جای کاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگسلام تا روشناییبرای زندگی سالم، یافتن تتغییرات آب و هوایی که به آنها نمیخواهند دیگران راشاهکار شش گوشفیزیک آگاهیتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت چهارمامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا سادین اجباریابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درون و بیرون، جدای از هم از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تورژیم غذایی سالم و ضد التهبی عدالتی در توزیع واکسن کشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردسوی ما آید نداها را صدابرخی درمان های Spinal Muscular Atجهان فراکتالآیا ما تنها موجودات زنده شجاعت و ترسفرایند پیچیده ی خونرسانیتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه ی رسیدن به قلهحس و ادراک قسمت بیست و دوانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسودانشمندان موفق به بازگردابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرگیری قلب در بیماری ویراز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندرحم مصنوعیبیماری ای شبیه ام اس مولتگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیسیاهچاله ی تولید کنندهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی جهان کاملی در اطراف ما پرآیا انسان با مغز بزرگش اخضایعه ی شبکه لومبوساکرالفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی به طرز وحشتناکینه به اعدامحس و ادراک- قسمت شصت و چهانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروزداروهای ضد بیماری ام اس وابعاد و نیازهای تکاملیهوش بشری تهدید برای بشریدست و پا زدن در سایه؟از تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امزمان و صبربیهوشی در بیماران دچار اگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمسال 2025 سال بین المللی علمتفاوت قند طبیعی با قند و جهش های ژنتیکی مفید در ساآیا دست مصنوعی به زودی قاطیف انسفالیت، گیلن باره قانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای خواب زمستانی سلول های سراولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهموفقیت هوش مصنوعی در امتداروی جدید برای ای ال اساحتیاط در ورزش زانو در خااحتیاط در تعویض داروهاهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وزندگی زمینی امروز بیش از با تعمق در اسرار ابدیت و سادیسم یا لذت از آزار دادتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقجبران از دست رفته هاآتاکسی مخچه ای خودایمنعلم در حال توسعهقسم به فقرتابوهای ذهنیخواص عجیب لوبیاایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزهمه چیز کهنه میشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بدر میان تاریکی و روشناییادامه بحث تکامل چشمرمز پیشرفت تواضع است نه طاسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردزیست، مرز افق رویداد هستبارداری بدون رحمترجمه ی فعالیت های عضله بپیام های ناشناخته بر مغز سریعترین کامپیوتر موجودتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بیش از آنچه تصور میشوحقیقت انسانآزار حقیقیعادت کن از بالا نگاه کنیلحظات خوش با کودکانتاثیر کتامین در درمان پاخارق العاده و استثنایی بایندرالچیزی منتظر شناخته شدنهمجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستنددر برابر حقایق جدیدارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازارویاها از مغز است یا ناخواطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسزبان جانسوزبحثی درباره هوش و تفاوتهتشویق خواندن به کودکانپدیده خاموش روشن در پارکسطح آگاهی، رخدادهای زندگتهدیدهای هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشحافظه میتواند بزرگترین دافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش عصب حقوق نورولوومن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر احتمالی عصاره تغلیخطر حقیقی، خود انسان استاگر فقط مردم میفهمیدند کهوموارکتوس ها ممکن است ددرمان های علامتی در ام اساز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میروزهای سخت میگذردبه مغز خزندگان خودت اجازکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیسفرنامه سفر به بم و جنوب بدون بار گذشتهتعویض دارو در تشنجپرسشگری نامحدودشیشه ی بازالتی و سیلیکونفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش ژنتیک در درمان اختلاحس چشایی و بویاییالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید سرطاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستروشی جدید در درمان سکته مبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریسلاح و راهزنیبرخی ملاحظات در تشنج های تغییرات تکاملی سر انسان آنژیوگرافی از مغزشاید گوشی و چشمی، آماده شفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت نوزدهمامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشادین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درون آشفته ی تو و ظاهر خناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمررژیم غذایی ضد التهابیبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی روش های تربیتی کودکجهان قابل مشاهده بخش کوچآیا مصرف مولتی ویتامین هشرکت نورالینک ویدیویی ازفرایند تکامل و دشواری هاتوت زیاد بخوریدنقطه ای بود و دگر هیچ نبوحس و ادراک قسمت بیست و سوانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرگیری مغز در بیماری کویاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریرحم مصنوعیبیماری اسپینال ماسکولار گیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیسیاهچاله، سیاه خالص یا پبزرگترین خطایی که مردم مجهان پیوستهآیا انسان در آستانه ی انقضایعه ی عروقی مخچهقفس دور خود را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانه به اعدامحسن یوسف باغچه ی منانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب آمار و ژنتیکداروهای ضد تشنج با توضیح ابعاد اضافه ی کیهانهوش در طبیعتدست کردن در گوشاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده زمان واقعیت است یا توهمبیو الکترونیک؛ ترکیب موجگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمسال سیزده ماههتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا رژیم غذایی گیاهی سلاطبیعت موجی جهانقانون جنگلتکامل زباننوار مغز در فراموشی هاخواب سالم عامل سلامتیاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیموفقیت در تفکر استداروی جدید برای دیابتمولکول ضد پیریداروی جدید ضد فشار خوناحساس گذر سریعتر زمانذهت را روی چیزهای مفید متاسارت و پرخوریهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامندزندگی زودگذربا خودت نجنگسازگاری با محیط بین اجزاتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی جدا کردن ناخالصی هاآتش منبع انرژیعلم راهی برای اندیشیدن اقضاوت ممنوعتاثیر فکر بر سلامتخود جسم و یا تصویرایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانهمه چیز در زمان مناسبمیگرن شدید قابل درمان اسدر مانهای کمر درداداراوون تنها داروی تاییرمز امید، بی نیازی از مرداسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانازاویه نگاه ها یکسان نیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سترجمه ای ابتدایی از اسراپیدایش زبانسرکه انگبین عسلی مفید برتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز باستانی، هنوز نقش هاحقیقت اشیاآزار دیگری، آزار خود استعادت کن خوب حرف بزنیلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وخبر مهم تلسکوپ هابلایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خوددر جراحی کمر عجله نکنیدارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا ورویاهای پر رمز و حیرتی دراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکووید نوزده و خطر بیماری زبان ریشه هایی شناختی اسبحثی درباره هوش و تفاوتهتشخیص ژنتیکی آتروفی های پروژه ی ژنوم انسانیسعی کن به حدی محدود نشویتو یک معجزه ایمغط یک گیرنده استحافظه های کاذبافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیعصب سیاتیکمن پر از تلخیمتاثیر بینش و انتظارات فرخطر را بپذیراگر میدانی مصیبت بزرگتر هورمون شیرساز یا پرولاکتدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس روش مقابله مغز با محدودیبه نقاش بنگرکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دسفری به آغاز کیهانبدون زمان، ماده ای وجود نتعیین پیش آگهی آسیب به عصپس از اگو یا بعد از نفسشکل های متفاوت پروتئین هفلج خوابتو در میانه ی جهان نیستی نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک (قسمت اول )الگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید سرطاناز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستريتوکسيمب در درمان ام اسبه سیاهی عادت نکنیمکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانسلسله مباحث هوش مصنوعیبرخی مرزهای اخلاق و علوم تغذیه بر ژنها تاثیر داردآنان که در قله اند هرگز خشاید درست نباشدفال نیکوتوهم چیستنقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت هفتمامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر دیوار همه اش توهم بودابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دروغ نگو به خصوص به خودتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدرژیم غذایی ضد دردبیمار مرکز تنفس سلولیکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی سلولهای عصبی در تلاجهان موازی و حجاب هاآیا مغز تا بزرگسالی توسعشربت رب انارفرایند حذف برخی اجزای مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقطه بی بازگشتحس و ادراک قسمت بیستمانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خودانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی به شناسایی کادرگیری مغز در بیماران مباز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربیماری اضطراب عمومیگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سسیاره ی ابلهانبزرگترین درد از درون است جهان پیوستهآیا احتمال دارد رویا از آضایعات در عصب زیر زبانیقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هانه بدبخت بلکه نادانحساسیت روانی متفاوتانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانداروی فامپیریدین یا نورلابعاد بالاترهوش عاطفی قسمت 11دست آسماناز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومزمان پلانکبیوگرافیگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونسانسور از روی قصد بسیاری تفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های بیماری زا، معمولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاطبیعت بر اساس هماهنگیقانون جنگلتکامل زباننوار مغز در تشخیص بیماری خواب سالم عامل سلامتی و یاولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیمولتیپل اسکلروز در زنان داروی جدید ضد میگرناحساسات کاذبذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسزندگی سلول در بدن، جدای ابا خدا باشستم با شعار قانون بدترین تلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیجدایی خطای حسی استآثار باستانی تمدن های قدعلم ساختن برج های چرخانقطار پیشرفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بخودآگاهی و هوشیاريایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظههمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس بدون آنتیدر محل کار ارزش خودت را بادب برخورد با دیگرانرمز بقای جهش ژنتیکیاصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنزاوسکا درمان گوشربازگشت از آثار به سوی خداترس و آرمان هاپیر شدن حتمی نیستسرگیجه از شایعترین اختلاتمدن زیر آبمغز برای فراموشی بیشتر کحقیقت تنها چیزی است که شاآسيب میکروواسکولاریا آسعادت کردن به نعمتلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا موجود استایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمدر درمان بیماری مولتیپل ارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکتررویای شفافاعتماد به خودکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیزبان شناسی مدرن در سطح سلبحثی درباره هوش و تفاوتهتشخیص آلزایمر سالها قبل پروژه ی ژنوم انسانیشلیک فراموشیتو یک جهان در مغز خودت هسنفرت، اسیب به خود استحافظه و اطلاعات در کجاست افراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل عضلانی که طی سخن گفتن چقدمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ترکیبات استاتین (سخطرات هوش مصنوعیاگر نیروی مغناطیس نباشد هوش فوق العاده، هر فرد اسدرمان کارتی سل و تومور مغاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحروش های صرفه جویی در ایجابه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استسقوط درون جاذبه ای خاص، چبر کسی اعتماد نکن مگر اینتعامل انسان و هوش مصنوعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدشکل پنجم مادهفلج خواب چیستتوقف؛ شکستنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک (قسمت دوم )الگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان دارویی سرطان رحم باز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتریه زغالیبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبرخی نکات از گاید لاین پرثبت و دستکار ی حافظهآنتی بادی منوکلونال در دشایسته نیست در جیب خود قرفاکسیبتتوهم و خیالنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت هفدهمامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر دیوار، از ابتدا توهم بودابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دریا آرام نخواهد شد کشتی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنراه فراری نیستبیماری لبر و نابینایی آنکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی سيناپسها طی تکامل و جهان ما میتواند به اندازآیا همه جنایت ها نتیجه بیشربت ضد خلطفراتر از دیوارهای باورتوسعه برخی شغل ها با هوش نقطه، وجود است یا فاصلهحس و ادراک قسمت دهماندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی تعاملیدرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریرساناها و ابر رساناها و عبیماری بیش فعالیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب سیاره ابلهانبسیاری از مجرمان، خودشانجهان پر از چیزهای اسرار آآیا احتمال دارد رویا از آضرورت زدودن افکارقفس را بشکنتکینگینه جنگ و نه خونریزیخفاش کور و انسان بینا؟انسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودونداروی لیراگلوتیداتفاق و تصادفهوش عاطفی قسمت نهمدست بالای دستاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیزمان به چه دلیل ایجاد میشبیوگرافیگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآیا راهی برای بهبود وضعیطعمه ی شبکه های ارتباط اجقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبان انسان از پیشینوار مغزی روشی مهم در تشخخواب عامل دسته بندی و حفطخواص فلفل سبزاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکنداروی جدید ضد الزایمراخلاق و علوم اعصابذره ی معین یا ابری از الکاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیکفش و کتابزندگی، مدیریت انرژیبا طبیعت بازی نکنستم، بی پاسخ نیستتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟جریان انرژی در سیستم های آدم عاقل، وقت خودش را هدرعلایم کمبود ویتامین E را قطره قطرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بخودآگاهی و هوشیاريایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستهمه چیز، ثبت می شودمیاستنی گراویس در جواناندر چه مرحله ای از خواب ، رادراک ما درک ارتعاشی است رمز جهاناصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منازبان فرایند تکاملی برای بازگشت به ریشه های تکاملترسناک تر از کوریپیراستامسرگردانیتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حقیقت خواب و رویاآسیب ها ناشی از آلودگی هوعادت بد را ترک کنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا نور آسمان ها و زمین اایا این جمله درست است کسیهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطدر دعواها چه میکنی؟ارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال روان سالماعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیزبان شناسی نوین نیازمند بحثی درباره هوش و تفاوتهتشخیص ایدزپروژه ی علمی پیوند مغز ساشلیک فراموشیتو کجای جهانینقاشی هایی با بوی گذشته یحافظه و اطلاعات در کجاست افراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل غم بی پایانمننژیتتاثیر تغذیه بر سلامت روادفاع از پیامبراگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان پوکی استخواناز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایروش های عملی برای رفع کمربه نادیدنی ایمان بیاورکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظسقوط زیگزاگی یا ناگهانیبرلیتیونتعامل انسان با هوش مصنوعآلودگی هوا و ویروس کروناشکرگزار هر چیزی باش که دافلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید مولکول جدید توسط هنقش پیشرفته ی سلول های بنحس و ادراک قسمت 67التهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان زخم دیابتی با تکنواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازریواستیگمینبهبود حافظه پس از رخدادهکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایسم زنبور ، کلیدی برای واربرخی نرمش ها برای درد زانثبت امواج الکتریکی در عصآنتروبات؛ ترکیب سلول زندشادی، پاداش انجام وظیفهفاجعه ی جهل مقدستوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت هجدهمامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دریافت هورمون امید با وراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناراه نجاتبیماری میاستنی گراویسگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجاسوخت هیدروژنی پاکبرداشت مغز ما از گذر زمانجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا هوش مصنوعی می تواند نشش مرحله تکامل چشمفرار در فرار از میزبان، دتوصیه های سازمان بهداشت نمیتوان با بیرون انداختنحس و ادراک قسمت دوازدهماندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی دانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در قضاوت های ادرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنرستگاری محدود به یک راه نبیماری تی تی پیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشاسیاره ابلهانبسیاری از بیماری های جدیجهان پر از چیزهای جادویی آیا بدون ناظر هوشمند هم بضرب المثل یونانیقله برای دیدن نه برای به تکامل فردی یا اجتماعینه روش تقویت مغزخفاش با شیوع همه گیری جدیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترازودونداروی کنترل چربی خوناتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش عاطفی قسمت هفتمدستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دزمان شگفت انگیزبیان ژن های اسکیزوفرنی دگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا راهی برای رفع کم آبی ظهور امواج مغزی در مغز مصقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی نوار مغز، مفید و بی خطرنوار مغز، ترجمه ی فعالیت خواص منیزیماولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندداروی سل سپتاخلاق پایه تکامل و فرهنگذرات کوانتومی زیر اتمی قاستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردزندگی، مراتب هوشیاری استبالای هر دستی، دستی هستستون فقرات انسان دو پا جلتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی اجریان انرژی در سیستم های آرمانگرای تخیلی نباشعلایم کمبود ویتامین E را لمس کوانتومیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر خودت را از اندیشه هایت حفایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر در ناامیدی بسی امید استادراک، فراتر از آنچه معمرمز جهان خاصیت فراکتالاصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان متغیربازخورد یا فیدبکترسان نیستیپیشینیان انسان از هفت میسربازان ما محققا غلبه می تمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ چالش است یا منفعحقیقت در علم، هرگز نهایی آسیب روانی شبکه های اجتمعادت دادن مغز بر تفکرلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا بخشنده است پس تو هم بایا ابزار هوشمندی یا مغز همراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یدر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از دروبات ها قول میدهنداعتماد بی موردکودکان مهاجرماده، چیزی نیستزبان، نشان دهنده ی سخنگو بحثی درباره هوش و تفاوتهتصویر خورشید یا خود خورشپروانه ی آسمانیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتو کز محنت دیگران بی غمیچقدر به چشم اعتماد کنیمحافظه و اطلاعات در کجاستافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیغم بی پایانمن، ما یا چی؟تاثیر حرکات چشم بر امواج دفاع در برابر تغییر ساختاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی متصل با مغزدرمان پوکی استخواناز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کاروش هایی برای مقابله با ابه هلال بنگرکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانسلول های مغزی عامل پارکیبرنامه و ساختار پیچیده متعداد کلی ذهن ها در جهان آلودگی هوا و پارکینسونشکست حتمیفن آوری های جدید علیه شناتولید مثل فقط با یک مادر نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت 74ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ساده ی روماتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسریاضیات یک حس جدید استبهداشت خوابکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن سماگلوتید داروی کاهش دهنبرخی نرمش ها برای زانوجلو رفتن یا عقبگردآنزیم تولید انرژی در سلوشب سیاه سحر شودفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت هشتمامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر دیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی دریای خدااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شراه های جدید برای قضاوت ربیماری میاستنی گراویسگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، سودمندی موجودات ابزی بر برداشتت از جهان رو زیاد جهان مرئی و نامرئیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرششمین کنگره بین المللی سفرد موفقتوصیه های غیر دارویی در سنمیتوان بر سیاه سیاه نوشحس و ادراک قسمت سوماندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در کامپیوترهادرگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعرشته نوروایمونولوژی و نقبیماری خود ایمن اعصاب محگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهسیب یکسان و دیدگاه های متبسیاری از بیماری های جدیجهان دارای برنامهآیا برای تولید مثل همیشه ضربه مغزی در تصادف رانندقله سقوطتکامل مادی تا ابزار هوشمچه زیاد است بر من که در ایخلا، حقیقی نیستانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتراشه مغز بدون واسطه ی دداروی تشنجی دربارداریاتوسوکسیمایدهوش عاطفی قسمت یازدهدغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقزمان طلایی سکته ی مغزی رابیان حقیقتسانسور بر بسیاری از حقایتفاوت ها را به رسمیت بشناگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیاما مقهور قوانین فیزیکظرف باید پر شود چه با چرک قبل و بعد از حقیقتتکامل شناخت انسان با کشفظرفیت مغز چقدر استقبل از آغازتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهخواص میوه ی بهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانموجودات مقهور ژنها هستندداروی ضد چاقیاختلا ل در خود عضلهذرات کوانتومی زیر اتمی قاستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهزندان ذهنیبالاترین هدف از دولتستارگانی قبل از آغاز کیهتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تماجریان انرژی در سیستم های آرام باشعلائم عصبی آلزایمر، با الووفلوکساسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاخودروهای هیدروژنیایمان به رویانوروز یا روز پایانیهمه جا خیر بکارمیدان های مغناطیسی قابل در هم تنیدگی مرزها و بی مادغام میان گونه های مختلرنگ کردن، حقیقت نیستاصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزکنگره بین المللی سردرد دزبان مشترک ژنتیکی موجودابازسازي مغز و نخاع چالشی تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرپیشرفت های باور نکردنی دسربرولایزینتمرکز بر هدفمغز بزرگ چالشهای پیش روحقیقت راستین انسان علم بآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجعارضه جدید ویروس کرونا سلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا تاس نمیریزدایا بیماری ام اس (مولتیپهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیددر عید نوروز مراقب تصادف ارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنروبات های ریز در درمان بیاعتیاد و تلاش های درمانی کودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا زبان، وسیله شناسایی محیطبحثی درباره احساسات متفاتصویر در هم تنیدگی کوانتپرواز از نیویورک تا لوس آشناخت ناشناختهتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش قهوه در سلامتیحافظه ی ما انسان ها چرا مافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیغیرقابل دیدن کردن مادهمن، خود تو هستمتاثیر دوپامین و سروتونیندقیق ترین تصاویر از مغز ااگر با مطالعه فیزیک کوانهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان آرتروز با ورزش موضاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانروش هایی برای کم کردن اضطبه کدامین گناه کشته شدندکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلسلول های بنیادیبرنامه ی مسلط ژنها در اختتعذیه ی ذهنآلزایمرشکستن مرز دور مغزفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مثل اولین ربات های نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت 75ام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدو داروی جدید برای میاستابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهریتوکسیماببهداشت خواب، امروز در جهکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستسندرم میلر فیشربرخی نرمش های گردنجلوتر را دیدنآواز خواندن در قفس، نشانشبیه سازی میلیون ها جهان فاصله ها در مکانیک کوانتتوهم بی خدایینقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت هشتاد و ناما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگدیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دراه های جدید برای قضاوت ربیماری های میتوکندریگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تسی و سه پل اصفهانبررسي علل احتمالي تغيير جهان مشارکتیآیا هوش ارثی دریافتی از پشعار و عملفرد یا اندیشهتوصیه هایی در مصرف ماهینمای موفقیتحس و ادراک قسمت سی و هشتماندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را برداردانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در تفکر خلاق ادرب بسته با غیر خود باز ماز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردرشد مغز فرایندی پیچیده ابیماری دویکگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهسیر آفرینش از روح تا مغز بشکه ای که ته نداره پر نمجهان در حال نوسان و چرخشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دضررهای مصرف شکر و قند بر قلب های سادهتکامل مداومنه عدم مطلق بلکه عدم با قخلا، خالی نیستانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نمان چیزی نور را بهداروی جدید ALSاتصال مغز و کامپیوترهوش عاطفی قسمت پنجمذهن ما از در هم شکستن منباز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است زمان، واقعی نیستبیداری معنوی یعنی دوستی سانسور ذهنتفاوت های بین زن و مرد فقپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیجوانان وطنآگاهی فراتر از آگاهیآپومورفین در پارکینسونعقل مجادله گرقبل از انفجار بزرگتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهخواص هلو برگ هلوايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریمورد نادر همپوشانی دو بیداروی ضد چاقیاختلاف خانوادگی را حل کنذرات کوانتومی زیر اتمی قاستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندزونیسومایدباهوش ترین و با کیفیت تریسخن نیکو مانند درخت نیکوتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدجراحی هوشیار مغزآرامش و دانشعلت خواب آلودگی بعد از خولوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتاخورشید مصنوعیاین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان های کوانتومی خلادر هم تنیدگی کوانتومیادغام دو حیطه علوم مغز و رنگین کماناصل عدم قطعیت از کوانتوم کنگره بین المللی سردرد دزبان چهار حرفی حیات زمینباغچه ی منتسلیم ارتباط با من برترپیشرفت های جدید علوم اعصسردرد میگرنتمرکز بر امروزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحقیقت غیر فیزیکیآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایعبارت های مبهم مانند انرلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدای رنگین کمانایا بدون زبان میتوانیم تهندسه ی رایج کیهانمانند آب باشدرمان نگهدارنده ی اعتیادارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیروبات کیاناعتیاد را به دور بیندازکودکان گذشته به آینده فکماست مالیزدودن نقص از هوش مصنوعیبحثی درباره احساساتی غیرتصویر زیبا از سلولپروتئین های ساده ی ابتداشناخت و معرفت، و نقش آن دتو آرامش و صلحینقش مهاجرت در توسعه نسل احافظه ی ما انسان ها چرا مافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استغار افلاطونمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری مدل به دریا بزناگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتروش هایی برای جلوگیری از به امید روزهای بهترکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسلول های بنیادی منابع و ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تغییرآلزایمر در جوانانشکستگی لگن یا سکته ی مغزیفواید روزه داری متناوبتولید یا دریافت علمنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت 78ام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهریسپریدونبهداشت خواب، رمز حافظه ی کرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستسندرم کووید طولانیبرخی یونها و مولکول های مجمجمه انسان های اولیهآینه در اینهشبیه سازی سیستم های کوانفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت هشتاد و شامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشدیروز و امروزابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درک نیازمند شناخت خویش ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانراه پیروزی در زندگی چیستبیماری های مغز و اعصاب و گلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلسیلی محکم محیط زیست بر انبررسی مغز با امواج مادون جهان معناآیا هوش سریعی که بدون احسصبور باشفرد حساس از نظر عاطفی و بتوضیحی ساده در مورد هوش منمایش تک نفرهحس و ادراک قسمت سی و ششمانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرختان چگونه بر تشکیل اباز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناخترشد مغز علت تمایل انسان ببیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبشریت از یک پدر و مادر نیجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا تکامل و تغییرات ژنتیضررهای شکر بر سلامت مغزقلب و عقلتکامل چشمنهایت معرفت و شناخت درک عخلاصه ای از مطالب همایش مانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استمنتظر نتیجه ی کارهایت باداروی جدید s3 در درمان ام اثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش عاطفی قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگاز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویازمان، اندک استبیداری و خواب کدام بهتر اساهچاله ها تبخیر نمیشودتفاوت های تکاملی در مغز وپل خواجو اصفهانمغز قلبجوانان وطنجواب دانشمند سوال کننده آپومورفین در پارکینسونعقل در جهان جدید، عجیب اسقبرستان ها با بوی شجاعتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضلهخواص هندوانهايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی نوداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال حرکتی مانند لرزش رفلکس وتری با توضیح دکتر استفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونزونا به وسیله ویروس ابله باور و کیهان شناسیسخن و سکوتتلاش های جدید شرکت نورالپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طجراحی گردن همیشه برای دیآرامش و سکونعماد الدین نسیمی قربانی لوتیراستامتاثیر هوش مصنوعی بر مغزخوش قلبی و مهربانیاین اندوه چیستنورالژی تریژمینالهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدان بنیادین اطلاعاتدر هم تنیدگی کوانتومی و پارتقا و تکامل سنت آفرینش رهبر حقیقیاصل، روان و نفس استکنترل همجوشی هسته ای با هزبان نیاز تکاملی استبترس از اینکه کسی، به درگتسلیم شدن از نورون شروع مپیشرفت در عقل است یا ظواهسردرد میگرن در کودکانتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگترین مصرف کننده حقیقت غیر قابل شناختآشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنعجول نباشلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وخدایی که ساخته ی ذهن بشر ایا تکامل هدفمند استهندسه بنیادینماه رجبدرمان نابینایان آیا ممکنارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگرانروح و آب حیاتاعداد بینهایت در دنیای مکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیسفر فقط مادی نیستبحران ذهن فیلمی قابل تامتصویر زیبای اصفهانپروتز چشمشناخت حقیقت یا آرزوهای گتو افق رویداد جهان هستینقش میدان مغناطیسی زمین حافظه ی هوش مصنوعیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشغرور و علممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب دلایلی که نشان میدهد ما باگر خواهان پیروزی هستیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان با سلول های بنیادیاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردروش هایی ساده برای کاهش ابه بالا بر ستارگان نگاه ککاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فسلول های بدن تو پیر نیستنبرین نت به جای اینترنتتغییر الگوی رشد مغزی با زآملودیپین داروی ضد فشار شگفت نیست من عاشق تو باشمفواید روزه داری متناوبتولید پاک و فراوان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت 82امواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرگیجه بدون دارواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مریسدیپلام تنها داروی تایبوزون هیگز چیستکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استسندرم گیلن باره به دنبال برخی اثرات مضر ویتامین دجنین مصنوعیآیندهشبکه های مصنوعی مغز به درفتون های زیستیتوهم جدایینقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت پنجمانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیدیسک گردنابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درک و احساساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانراه انسان شدن، راه رفتن وبیماری های ژنرالیزه ی عصگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گسینوریپا داروی ترکیبی ضدبررسی و اپروچ جدید بر بیمجهان معکوسآیا هشیاری کوانتومی وجودصبور باشفردا را نمیدانیمتوضیحات دکتر فاطمی در موچند نرمش مفید برای کمردرحس و ادراک قسمت سیزدهمانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرختان اشعار زمیناز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشرشد در سختی استبیماری سلیاکگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجسیستم تعادلی بدنبعد پنجمجهان ریز و درشتآیا تراشه ها داخل مغز، میضعیف و قویقلب یا مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمنهایت در بی نهایتخلاصه ای از درمان های جدیانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر زمان ایده آل نشوداروی جدید لنفوم و لوکمیاثرات فشار روحی شدیدهوش عاطفی قسمت دهمذهن هوشیار در پس ماده ی ماز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استزمزمه ات مانده در گوشمبیرون اصل است یا درونسایه ی هوشیاریتفاوت های زبانی سرمنشا تپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استجواب سنگ اندازیآب زندگی است قسمت چهارمعقل سالمقدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهخواص انارايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال خواب فرد را مستعد رفتار مانند بردهاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فزیان غذاهای پرچربباید از انسان ترسیدسخن پاک و ثابتتلاش هایی در بیماران قطع پیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طجز تو که را دارمآرامش عقلعنصر اصلی تعیین واقعیتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ویتامین دی بر بیماخوش خیالی و خوش بینیاین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه اطمینان تو بر خدا بمیدازولام در درمان تشنج در هم تنیدگی کوانتومی و دارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزاروی و منیزیم در تقویت استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکنترل جاذبهزبان و کلمه حتی برای کسانبحتی علمی درباره تمایل بتست نوار عصب و عضلهپیشرفت ذهن در خلاقیت استسردرد میگرنی در کودکانتنفس هوازی و میتوکندریمغز حریص برای خون، کلید تحقیقت، آن چیزی نیست که جلآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پعدم توقف تکامل در یک اندامقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وخدایا جز تو که را دارمایجاد احساساتهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبردرمان های اسرار آمیز در آارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشروح در جهانی دیگر استبقا با سازگارترین فرد اسکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحسفر نامه سفر به بم و جنوب بخش فراموش شده ی حافظهتصویربرداری فضاپیمای آمپروتز عصبی برای تکلمشناخت درون، شناخت بیرون؛تو انسانی و انسان، شایستنقش محیط زندگی و مهاجرت دحافظه انسان و حافظه ی هوشافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرغربال در زندگیمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم دنیا فریب و سرگرمیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان تومورهای مغزی با ااز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهروش استفاده از بالش طبیبه بالاتر از ماده بیندیشکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهسلول بنیادی و ای ال اسبرای یک زندگی معمولیتغییر خود یا تغییر دیگراآموزش نوین زبانشگفت انگیز بودن کیهانفواید زیاد دوچرخه سواریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت 87امیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکدونپزیل در بیماران قلبی ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار ریشه های مشترک همه ی موجوبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستسندرم پیریفورمیسبرخی اختلالات عصبی مثانهجنگ هفتاد و دو ملت همه را آینده ی انسان در فراتر ازشبکیه های مصنوعیفروتنی معرفتیتوهم جدایی و توهم علمنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت پنجاهانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبدیستونی قابل درمانابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درک کنیم ما همه یکی هستیماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادراه بی شکستبیماری های روانی با تاثیگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قماسیناپس، شگفتی خلقتبررسی ژنها در تشخیص بیماجهان هوشمندآیا واکنش های یاد گرفته وصبر لازمه ی پیروزی استفرزندان زمان خودتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانیحس و ادراک قسمت ششمانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بدانش، قفل ذهن را باز میکنابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی درمانگر کامپیدرد و درساز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استرشد، رسیدن به یک هدف نیستبیماری شارکو ماری توثگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدسیستم دفاعی بدن علیه مغز بعد از کروناجهان شگفت انگیزآیا جنین انسان، هوشمندی طلوع و حقیقتقلب دروازه ی ارتباطتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنهادینه سازی فرهنگ اختلاخم شدن فضا-زمانانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفداروی جدید میاستنی گراویاثرات مفید قهوههوش عاطفی قسمت دومذهن و زندگیاز روده تا مغزژن همه چیز نیستزنان باهوش تربیست تمرین ساده برای جلوسایه را اصالت دادن، جز فرتفاوت ایستایی و تکاپوساخت سلول عصبی حتی پس از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمجوسازی مدرنآب زندگی است قسمت هفتمعقلانیت بدون تغییرقدرت مردمتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله مهم در تشخواص اردهای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیداروی ضد تشنج توپیراماتاختلال در شناسایی حروف و رفتار وابسته به شکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستزیباترین چیز در پیر شدنبابا زود بیاسخت ترین حصارتلاش در تولید انرژی به رنمغز انسان رو به کوچک تر شجستجوی متن و تصویر به صورآرامش(سکوت) stillness و تکاپوعوامل موثر در پیدایش زبالیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویروس کرونا بر مغز خوشبختی چیستاین ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماهمیشه به آنچه داری، خوشنمکان زمان یا حافظه زماندر هر سوراخی سر نکنارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در ترویکردهای جدید ضایعات نخاصول انجام برخی نرمش ها دکندن ریشه ی خودزبان و بیان نتیجه ساختمابحث درباره پیدایش و منشا تست کم هزینه ی بزاق برای پیشرفتی مستقل از ابزار هسردرد و علتهای آنتنفس هوازی و میتوکندریمغز در تنهایی آسیب میبینحقایق ممکن و غیر ممکنآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا همعدم تعادل دوپامین، فقط بمقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وخرما منبع بسیار خوب آنتی ایران بزرگهندسه زبانِ زمان استماپروتیلیندرمان های بیماری آلزایمرارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگروح رهاییبقا در ازای بیماریکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشسفر به مریخ در 39 روزبخش های تنظیمی ژنومتصور ما ازمشکلات و واقعیپرورش مغز مینیاتوری انساشناسایی تاریخچه ی تکاملیتو با همه چیز در پیوندینقش مرکز تنفس سلولی در بیحباب های کیهانی تو در توافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادرامقالاتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزدنیا مکانی بسیار اسرارآماپی ژنتیکهوش مصنوعی الفاگودرمان تشنجاز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزرروش جدید تولید برقبه جای محکوم کردن دیگران کار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کاسلول بنیادی در درمان ایدبرای پیش بینی آینده مغز دتغییر دیگران یا تغییر خوآمارهای ارائه شده در سطح شگفت زده و حیران باشفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید سلولهای جنسی از سلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت چهلامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکدوچرخه در کاهش دردهای کمابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ضایعات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقریشه های مشترک حیاتبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانسندرم پیریفورمیسبرخی اصول سلامت کمرجنگ و تصور از جنگآینده ی حمل و نقل هوایی دشباهت مغز و کیهانفروتنی و غرورتوهم جسمنقش غذاها در کاهش دردهای حس و ادراک قسمت پنجاه و یانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غبادژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک احساسات و تفکرات دیگاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانراه طولانی را به سلامت گذبیماری وسواسگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقاسیگار عامل افزایش مرگ ومبررسی بیماری التهابی رودجهان هوشیارآیا یک، وجود داردصبر و واقعیتفرضیه ای جدید توضیح میدهتیک و اختلال حرکتیچند جهانیحس و ادراک قسمت شصت و هشتانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتدانش، یک انسان را ناسازگابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرد باسن و پا به دلیل کاهاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستز گهواره تا گوربیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطارسکوت و نیستیبعد از کروناجهان شگفت انگیز و بی زمانآیا جهان ذهن و افکار ما مطلای سیاهقلب روباتیکتکامل ابزار هوش ، راه پر چهار میلیارد سال تکامل بخونریزی مغز در سندرم کووانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها داروی جدید کنترل قند خوناثرات مفید روزه داریهوش عاطفی قسمت سومذهن و شیمی بدناز سایه نترسژن همه چیز نیستزنجیرها را ما باید پاره کبیش از نیمی از موارد انتقساخت شبکه عصبی مصنوعی با تفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیجامعه ی آسمانیآب زندگی است قسمت اولعقیده ی بی عملقدرت و شناخت حقیقتتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله برای تاییخواص بادامای همه ی وجود مننعناعمیهمانهای ناخوانده عامل داروی ضد جنون در درمان تیاختلال در شناسایی حروف و رفتار اجتماعی انسان، حاصاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسزیباترین چیز در افزایش سباد و موجسخت ترین کار، شناخت خود اتلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شدجستجوی هوشیاری در مغز ماآرزوها را کم کنعوامل ایجاد لغت انسانی و لیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ژنها بر اختلالات خخوشبختی دور از رنج های ماین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید همیشه داناتر از ما وجود دمکانیک کوانتومی بی معنی در والنتاین کتاب بدید همارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیرویا و واقعیتاصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر در بیماریهای التهابزبان و بیان، در سایه پیشربحثي درباره هوش و تفاوتهتست آر ان اس دز میاستنی گپپوگستسردرد به دلیل مصرف زیاد متنفس بدون اکسیژنمغز را از روی امواج بشناسحل مشکلآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین عدم درکمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وخسته نباشی باباایرادهای موجود در خلقت بهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدسدرمان های بیماری اس ام ایارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیروزه داری متناوب، مغز را بقای حقیقی در دور ماندن اکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدسفر به درون سفری زیبابخش بزرگی حس و ادراک ما اتصور از زمان و مکانپرکاری تیروئیدشناسایی زبان حیوانات با تو با باورهایت کنترل میشنقش نگاه از پایین یا نگاهحباب هایی تو در تواقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدنیای شگفت انگیز کوانتومابتدا سخت ترین استهوش مصنوعی اکنون می تواندرمان جدید ALSاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیروش صحبت کردن در حال تکامبه جای تولید، بیشتر گوش ککار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیسلول بنیادین از مخاط بینبرای اولین بار دانشمندانتغییر دادن ژنها آیا روزی آن چیزی که ما جریان زمان شگفتی های نقشه ی ژنتیکیفیلمی بسیار جالب از تغییتولترودیننقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت چهل و هفتامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدریشه های اخلاقبی نظمی مقدمه شناختکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشسندرم پای بی قراربرخی اطلاعات روانشناسی مجنگ داده هاآینده ی علم و فیزیک در60 ثشباهت مغز با کیهان مادیفرگشت و تکامل تصادفی محض توهمات و شناخت حقیقتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک قسمت پنجاه و دانواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نوردژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک تصویر و زبان های مخلتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ارابطه تشنج و اوتیسمبیماری کروتز فیلد جاکوبگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسسیاهچاله هابررسی سیستم تعادلی بدن اجهان های بسیار دیگرآیا کیهان می تواند یک شبیصبر بسیار بایدفساد اقتصادی سیتماتیک درتیکاگرلور داروی ضد انعقاچند جهانی و علمحس و ادراک قسمت شصت و دوانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بیندائما بخوانابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرد زانو همیشه نیاز به جراز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی زمین در برابر عظمت کیهانبیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشاسکوت، پر از صدابعد از کرونا دلخوشی بیهوجهانی که نه با یک رخداد و آیا جهش های ژنتیکی، ویروطوفان فقر و گرسنگی و بی سقلب را نشکنتکامل تکنولوژیچهار ساعت پس از کشتار خوکخونریزی مغزی کشندهاهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری اداروی جدید آلزایمراثرات مضر ماری جواناهوش عاطفی قسمت ششمذهن پر در برابر آگاهیاز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی زندگی فعال و مثبت روند آلبیشتر کمردردها نیازی به