دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست و چهار

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و چهار

از ابتدا تا هدف میانه هستی یعنی ابزار هوش انسان یا مغز و بار دیگر برگشت به ابتدای کیهان- که امروز با مشاهده اولین سایه چاله فضایی میسر شده است- همه این مسیر، ما را به سوی علت هایی ناشناخته و غریب میبرد که کشف آن تا امروز، ممکن نشده است و نشناختن این علت ها هرگز دلیل بر نبود آنها نیست؛ به خصوص فیزیک کوانتوم امروز ومشاهدات انسان در آن، به شواهدی دست یافته است که با قوانین مادی ما توجیه نمی شود.

چگونه می توان با قوانین عالم مادی ما، گذر یک الکترون واحد را از دو سوراخ به طور همزمان توجیه کرد؟!

و چگونه میتوان در آزمون گربه شرودینگر، با تکیه بر قوانین عالم مادی و قوانین نیوتنی اطمینان پیدا کرد این گربه مرده است یا زنده؟!

و یا چگونه میتوان بر خلاف اصل ثابت شده عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک کوانتوم بر اساس قوانین نیوتونی قطعی، حکمی صادر کرد؟

این ها همه راهی را برای ایمان به غیب و ناشناخته ها بازمیکند و اگر کسانی از این ها می گریزند؛ چه مدعیان دین که با زدودن ایمان به غیب، در مورد همه رسولان الهی به دنبال معجزاتی هستند- که کاملا به وسیله دیگران انجام آن ناممکن است- و چه ملحدانی- که با نفی عالم ماده، در تضاد با مشاهدات کوانتومی جدید و بعد فرامادی وجهان های موازی هستند- این فرار، به خودشان مربوط است. (توصیه می شود به پایان نامه جایگاه معجزه مادی در دین الهی نوشته دکتر ابتسام احمد در دانشکده تحقیقات برتر دینی و لغوی زیر نظر یمانی آل محمد احمد الحسن، مراجعه شود)

سفری به ابتدای کیهان از دکتر زینب شمری در برنامه قهوه من:

خوش آمدید من زینب شمری هستم

امروز می خواهیم در برنامه قهوه من با هم به ابتدای کیهان برویم. کیهان چگونه آغاز شد؟ بیاییم نظریه ها را مورد بحث قرار دهیم.

اول: نقطه تکینگی

این نظریه خیلی شایع است و می گوید کیهان از یک نقطه ابتدایی آغاز شد و با انفجار بزرگ، بعدا توسعه یافت. این دیدگاه از نظریه نسبیت خاص اینشتاین گرفته شده است که می گوید زمان و مکان از آن نقطه ابتدایی آغاز شد و بعدا توسعه یافت.

نظریه نقطه تکینگی و انفجار بزرگ، نتیجه بحث بین دو فیزیک دان به نام های رگرز پنروز و استیفن هاوکینگ بوده است.

این بحث بیان میکند هر چیز- که خیلی چگال شود- نیروی جاذبه ای ایجاد می کند که می تواند ایجاد سیاهچاله کند و اگر برعکس جهت زمان، حرکت کنیم به ابتدای کیهان می رسیم. این نقطه تکینگی یاsingularityاست و بعدها توسعه یافت.

نظریه نسبیت عام اینشتاین هم درست است. نظریه تکینگی و انفجار بزرگ، نهایتا پذیرفته شد و امروز تقریبا همه دانشمدان معتقد هستند که کیهان از نقطه تکینگی آغاز شد و به تدریج با انفجار، رو به توسعه رفت. میتوان به کتاب خلاصه ای از تاریخ زمان نوشته استیفن هاوکینگ مراجعه کرد:

و شاید آنچه مسخره به نظر برسد آن است که من، دیدگاه را دگرگون کردم و امروز باید کوشش کنم فیزیک دان های دیگر را راضی کنم که در حقیقت چیزی به نام تکینگی در ابتدای کیهان وجود نداشته است و به همین ترتیب در آنچه بعدا خواهد آمد می بینیمممکن است- در صورتی که تاثیرات کوانتومی در محاسبه ها وارد شود- تکینگی مخفی گردد (خلاصه تاریخ زمان- استفن هاوکینگ- ص55)

این چیزی است که هاوکینگ در مورد نقطه تکینگی و انفجار بزرگ می گوید.

در این نقطه همه قوانین فیزیک از جمله نسبیت، منهدم میشود و به این ترتیب قبل از تکینگی قوانین فیزیک، جاری نیست و از اینجا هاوکینگ به نظریه دوم یعنی آغاز بدون حد رسید و می پرسد قبل از ابتدا چه بود؟ هاوکینگ می گوید هر بعد زمانی- که در ابتدای کیهان وجود دارد- پنهان می گردد و تبدیل به بعد مکانی دیگری می شود و این زمان بر اساس دیدگاه هاوکینگ، پنهان میشود.

هاوکینگ از یکی از قوانین فیزیک کوانتوم به نام اصل عدم قطعیت هایزنبرگ استفاده می کند. می توانید به یکی از قسمت های قبلی قهوه من در مورد آیا کیهان از بی چیزی ایجاد شده است؟ مراجعه کنید.

این نظریه می گوید هر جسم کوانتومی به وسیله رصد کننده می تواند دچار تغییر و دگرگونی شود و وقتی به ابتدای کیهان برویم میفهمیم به وسیله حادثه ای کوانتومی رخ داده است و کیهان به سوی همه جهت های مورد احتمال، رفته است و کیهان های متعددی از جمله کیهان کنونی ما- که در آن هستیم- ایجاد شده است و بر این اساس استیفن هاوکینگ از پاسخ به ابتدای کیهان می گریزد زیرا بر این اساس احتمالات زیادی برای ابتدای کیهان، قابل تصور است و یکی از این احتمالات، کیهان ماست که امکان حیات را فراهم می کند و ما ایجاد می شویم.

ولی استیفن هاوکینگ می گوید کیهان نیازمند کسی نیست که آن را از بیرون ایجاد کرده باشد و او و دانشمندانی دیگر می گویند کیهان از بی چیزی ایجاد شده است و این نظریه ها را به شکل علمی مورد بحث قرار داده ایم و در این مورد

می توانید به کتابتوهم بی خدایی از احمد الحسن یا ویدیوهایی- که دراین مورد قبلا تهیه شده است- مراجعه کنید.

اشکالات این دیدگاه:

اول اشکال احتمالات: احتمالات زیادی بر اساس مکانیک کوانتوم برای کیهان وجود دارد و این احتمالات به محضی- که ما در این کیهان ایجاد شدیم- مخفی گردید و این اهمیت انسان را نشان میدهد یعنی هوش انسان، محوری است که کیهان به خاطر آن ایجاد شده است و به این ترتیب ما وکیهان ایجاد شده ایم و استیفن هاوکینگ در کتاب خود می آورد: (ما حوادث را به وسیله مشاهدات خود می آفرینیم و حوادث نیستند که ما را می آفرینند) بنابراین وقتی انسان یا هوش وجود دارد و کیهان هم هست، کیهان مدیون مشاهده و دیده شدن به وسیله ما است(و از بیچیزی حاصل نشده است!)

اشکال دوم: تعدد کیهان ها نقض می کند کیهان از بی چیزیایجد شده باشد. احتمالات هر چند ضعیفی وجود دارد که شایسته است ماده از آن ایجاد شود و زندگی باهوش را ایجاد کند و- همانطور که کیهان ما وجود دارد- درست است بگوییم کیهان های دیگریا برخی از آنها باید موجود باشد و آنها قوانینی خاص خود را برای حیات دارد.

تعدد کیهان ها بسیار کافی است برای آنکه این ریسمان را از ابتدای آن در هم بشکند زیرا تفاوت های کوانتومی در خلا- همانطور که لازم است در کیهان کنونی ما موجود باشد- در کیهان های دیگر هم هست پس کیهان ما نمی تواند از بی چیزی ایجاد شود بلکه کیهان ما ممکن است اثر یکی از کیهان های دیگری باشد که در مجاورت آن است و کیهان ما را ایجاد کرده است و کیهان ما از بی چیزی نیست؛ بلکه ممکن است از تاثیرات کیهانی موازی ما ایجاد شده باشد.

این حرف ها فلسفی نیست بلکه مطلبی علمی است و این نظریه یعنی نظریه جهان های موازی را هیو اورت از طریق ریاضیات اثبات کرد. ان شاء الله ویدیویی خاص را در مورد جهان های موازی خواهم داشت.

اشکال سوم: خروج احتمالات وجود، نیازمند فضا و مجالی است تا در آن، آشکار شود

بر اساس نظر استیفن هاوکینگ کیهان برای آنکه مستقل از خودش باشد و از درون بی نیاز باشد، با احتمالات زیاد مواجه است این احتمالات زیاد، نیازمند فضایی هر چند کوچک است. تفاوت های کوانتومی، کیهان را به وجود آورده است.

یا باید فضایی باشد که در آن، تفاوت های کوانتومی رخ میدهد و باید قبل از این فضاها چیزی باشد، چون اینها حادث و جدید است

و یا باید کیهان قدیمی باشد و محلی برای حوادث و رخدادها شود و این محال است زیرا اگر محلی برای حوادث و رخدادها باشد در این صورت حادث و رخداد جدید میشود و به این ترتیب بر اساس این طرح، ما نیازمند وجود خدا هستیم

و اگر نیرو و ماده کیهانی هم نباشد بر اساس فضای کیهانی موجود- که برای ظهور تفاوت های کوانتومی لازم است- این فضا باید هر قدر هم باشد، متناهی باشد. علاوه بر این، خود این تفاوت های کوانتومی، علت یابی و تفسیر، نشده است و فرضیه عدم قطعیت فقط وجود آن را نشان می دهد ولی سبب و دلیل آن را مشخص نمی کند و وقتی ما نمی توانیم منبعی برای آن، از کیهان خود پیدا کنیم ولی اینها وجود دارد ولی علت یابی و تفسیر، نشده است، شاید علت ایجاد آن، بیرون از کیهان ماست و ما نتوانسته ایم هنوز کشف کنیم و این مطلب را قبلا در ویدیوهای دیگری به طور مفصل بیان کردم و گفتم کیهان های متعدد درست است.

چند جهانی، مراتب وجودی مختلف است که برخی از برخی دیگر خلق شده است و برخی، بر برخی دیگر تاثیر می گذارد مثلا آسمان های هفت گانه برخی از برخی دیگر تاثیر می پذیرد مثلا آسمان دوم بر اسمان اول تاثیر می کند.

ممنون از توجه شما! می توانید برای بررسی بیشتر به کتاب خلاصه ای از تاریخچه زمان نوشته استیون هاوکینگ و کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد الحسن مراجعه کنید. ان شاء الله به زودی دوباره شما را ببینم.

https://youtu.be/sRyZF3Ifmr4

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا برای تولید مثل همیشه مولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا در مغز انسان، فرورفتدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومجموعه های پر سلولی بدن مبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومشکلات نخاعیبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش احساسیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان برای شادمانی طجمجمه انسان های اولیههستی ما پس از شروعی چگال زبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و مغزتان را در جوانی سیمکشحس چشایی و بویاییوراپامیل در بارداریسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معنقش رژیم غذایی بر رشد و اخارق العاده و استثنایی بژنهای مشترک بین انسان و وسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهینوار مغزی روشی مهم در تشخدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمانگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامحل درک احساسات روحانیبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمشکلات بین دو همسر و برخیبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش عاطفی بیشتر در زنانرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان برای شادمانی طجنسیت و تفاوت های بیناییو هر کس تقوای خدا پیشه کنزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير نقش قهوه در سلامتیحس و ادراک (قسمت اول )ورزش هوازی مرتب خیلی به قسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسنقش رژیم غذایی در رشد و اخدا موجود استژنهای هوش ، کدامندسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش منورون هاي مصنوعی می تواندانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کروناقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز نگاه انسان محدود به ادرادرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمحل درک احساسات روحانی دبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمشکلات روانپزشکی پس از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش عاطفی در زنان بیشتر ارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفامغز انسان رو به کوچک تر شجنسیت و تفاوت های بیناییوقت نهيب هاي غير علمي گذشزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک (قسمت دوم )ورزش هوازی ، بهترین تمریسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستننقش زبان در سلطه و قدرت اخطا در محاسبات چیزی کاملکلرال هیدرات برای خوابانشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هنورون های ردیاب حافظهداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خنگاهی بر قدرت بینایی درادرمان های رایج ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین جهل و علم رو به پرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمحدودیت های حافظه و حافظبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمشکلات روانپزشکی در عقب بارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرمغز انسان رو به کوچکتر شدجهش های ژنتیکی مفید در ساوقتی فهمیدی خطا کردی برگسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن انقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت چهارمورزش و میگرنسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش زبان در سلطه و قدرت اخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرفلج خوابارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومنوروپلاستیسیتی چیستداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بنگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان های علامتی در ام اسمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و نادانی رو رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومخچه فراتر از حفظ تعادلبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمشاهده آینده از روی مشاهبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینهوشیاری کوانتومیزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان همغز ایندگان چگونه استجهش های ژنتیکی غیر تصادفویتامین E برای فعالیت صحسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میاننقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت پنجمورزش بهترین درمان بیش فعسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقینقش سجده بر عملکرد مغزخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چفلج خواب چیستارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمنوشیدن چای برای مغز مفید داروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده قدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نناتوانی از درمان برخی ویدرمان ژنتیکی برای نوآوریدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و نزاع بین علم و جهل رو به پرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمعنی روزهبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینهوش، ژنتیکی است یا محیطیزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده ممغز ابزار برتر بقاجهشهای مفید و ذکاوتی که دویتامین E در چه مواد غذایسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت سومورزش در کمر دردسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کونقش غذاها و موجودات دريادفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موفیلمی بسیار جالب از تغییارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر نوعی سکته مغزی ، وحشتناک داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تناتوانی در شناسایی چهره درمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از میگرن شدید قابل درمان اسازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط نظام مثبت زندگیرویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمغز فکر میکند مرگ برای دیبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مهیچگاه از فشار و شکست نترزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتمغز از بسیاری حقایق می گرجهشهای مفید و ذکاوتی که دویتامین دی گنجینه ای بزرسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش هورمون زنانه استروژنحساسیت روانی متفاوتوزوز گوشساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندرینقش غذاها و موجودات دريادقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دفیزیکدانان ماشینی برای تارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانچیزی خارج از مغزهای ما نیداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سنخاع ما تا پایین ستون فقردرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامیدان مغناطيسي زمین بشر استفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلینظریه تکامل در درمان بیمرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دمغز به تنهایی برای فرهنگ جاذبه و نقش آن در شکلگیریواکنش های ناخودآگاه و تقسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدینقش ژنتیک در درمان اختلاخلاصه ای از مطالب همایش میک پیشنهاد خوب برای آسان ساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندرینقش غذاها و موجودات دريادلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدفرگشت و تکامل تصادفی محض از نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی چگونه مغز پیش انسان یا همداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سنخستین تصویر از سیاهچالهنرمش های مفید در سرگیجهدرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامکانیزمهای دفاعی در براباستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سهفت چیز که عملکرد مغز تو رویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامروری بر تشنج و درمان هایبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمغز مادران و کودکان در زمبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرمغز برای فراموشی بیشتر کحقیقت قربانی نزاع بین بی واکسن کرونا از حقیقت تاتسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونانقش آتش در رسیدن انسان بهخونریزی مغز در سندرم کوویکی از علل محدودیت مغز امساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندرينقشه مغزی هر فرد منحصر بهدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زفراموش کارها باهوش تر هساز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفچگونه هموساپينس بر زمین داروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاما انسانها چه اندازه نزداستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مهفت سین یادگاری از میراث رویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در کامپیوترهاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون هدف یکسان، در مسیرهای متزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حقیقت خواب و رویاواکسن کرونا ساخته شده توسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هنقش انتخاب از طرف محیط، نخواندن ، یکی از شستشو دهنیافته های نوین علوم پرده سازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلنقص در تشخیص هیجانات عامدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای فراموشی همیشه هم بد نیستاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمچگونه آن شکری که می خوریمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت درک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی ما انسانها چه اندازه نزداستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب همیشه اطمینان تو بر خدا برویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمرکز حافظه کجاستبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المغز چگونه صداها را فیلتر بحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زهدف از تکامل مغززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهمغز بزرگ چالش است یا منفعحقیقت راستین انسان علم بواکسن دیگر کرونا ساخته شسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقنقش اتصالات بین سلولهای خواب سالم عامل سلامتییادگیری مهارت های جدید دسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عانقطه بی بازگشتدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استفرایند تکامل و دشواری هااز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه انتظارات بر ادراک داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا پس از بیدار شدن از خودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکما با کمک مغز خود مختاريماستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم همیشه عسل با موم بخوریمروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مرکز خنده در کجای مغز استبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمغز ناتوان از توجیه پیدابحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بمغز بزرگ چالشهای پیش روحمله ویروس کرونا به مغزواکسن دیگری ضد کرونا از دسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برانقش حفاظتی مولکول جدید دخواب سالم عامل سلامتی و ییادآوری خواب و رویاسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای چند جهانیديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهافرایند حذف برخی اجزای مغاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به چگونه باغبانی باعث کاهش در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا بیماری های تخریبی مغدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرما تحت کنترل ژنها هستیم یاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمرگ انتقال است یا نابود شبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی درمانگر کامپیراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی تغییر عمودی سر انسان از پهزینه ای که برای اندیشیدزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحوادث روزگار از جمله ویرواکسن سرطانسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخواب عامل دسته بندی و حفطژن هوش و ساختارهای حیاتی سرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیچندین ماده غذایی که مانندی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میفرد حساس از نظر عاطفی و باز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه تکامل مغزهای کنونیدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گویندرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَماه رجباضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامراحل ارتقای پله پله کیهبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی درخدمت خلق وحراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز آیندگان چگونه است ؟تغییرات منطقه بویایی مغزهزینه سنگین انسان در ازازبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارمغز حریص برای خون، کلید تحافظه و اطلاعات در کجاست واکسنی با تاثیر دوگانه اسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهنقش خرچنگ های نعل اسبی درخودآگاهی و هوشیاريژن یا نقشه توسعه مغز و نقسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسچه زیاد است بر من که در ایدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هقیچی ژنتیکیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه جمعیت های بزرگ شکل در چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان دردرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رماپروتیلیناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمزایای شکلات تلخ برای سلبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی ساخته هوش طبیایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان ایا طبیعتا تماتغییرات تکاملی سر انسان هزاران سال چشم های بینا وزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکمغز زنان جوانتر از مغز مرحافظه و اطلاعات در کجاست واسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع نقش داروهاي مختلف معروف خودآگاهی و هوشیاريژنها نقشه ایجاد ابزار هوسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش چهار میلیارد سال تکامل بدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه جمعیت های بزرگ شکل در هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا خشونت و تعصبدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمبانی ذهنی سیاه و سفیداطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمسیر دشوار تکامل و ارتقابیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش احساسیراه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان برای ایجاد تمدثبت امواج الکتریکی در عصهستي مادي ای که ما کوچکترزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامغزهای کوچک بی احساسحافظه و اطلاعات در کجاستوبینار اساتید نورولوژی دسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخانقش روزه داری در سالم و جخانواده پایدارژنها ، مغز و ارادهسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سچهار ساعت پس از کشتار خوکدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به قانون جنگلاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آ