دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست و چهار

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و چهار

از ابتدا تا هدف میانه هستی یعنی ابزار هوش انسان یا مغز و بار دیگر برگشت به ابتدای کیهان- که امروز با مشاهده اولین سایه چاله فضایی میسر شده است- همه این مسیر، ما را به سوی علت هایی ناشناخته و غریب میبرد که کشف آن تا امروز، ممکن نشده است و نشناختن این علت ها هرگز دلیل بر نبود آنها نیست؛ به خصوص فیزیک کوانتوم امروز ومشاهدات انسان در آن، به شواهدی دست یافته است که با قوانین مادی ما توجیه نمی شود.

چگونه می توان با قوانین عالم مادی ما، گذر یک الکترون واحد را از دو سوراخ به طور همزمان توجیه کرد؟!

و چگونه میتوان در آزمون گربه شرودینگر، با تکیه بر قوانین عالم مادی و قوانین نیوتنی اطمینان پیدا کرد این گربه مرده است یا زنده؟!

و یا چگونه میتوان بر خلاف اصل ثابت شده عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک کوانتوم بر اساس قوانین نیوتونی قطعی، حکمی صادر کرد؟

این ها همه راهی را برای ایمان به غیب و ناشناخته ها بازمیکند و اگر کسانی از این ها می گریزند؛ چه مدعیان دین که با زدودن ایمان به غیب، در مورد همه رسولان الهی به دنبال معجزاتی هستند- که کاملا به وسیله دیگران انجام آن ناممکن است- و چه ملحدانی- که با نفی عالم ماده، در تضاد با مشاهدات کوانتومی جدید و بعد فرامادی وجهان های موازی هستند- این فرار، به خودشان مربوط است. (توصیه می شود به پایان نامه جایگاه معجزه مادی در دین الهی نوشته دکتر ابتسام احمد در دانشکده تحقیقات برتر دینی و لغوی زیر نظر یمانی آل محمد احمد الحسن، مراجعه شود)

سفری به ابتدای کیهان از دکتر زینب شمری در برنامه قهوه من:

خوش آمدید من زینب شمری هستم

امروز می خواهیم در برنامه قهوه من با هم به ابتدای کیهان برویم. کیهان چگونه آغاز شد؟ بیاییم نظریه ها را مورد بحث قرار دهیم.

اول: نقطه تکینگی

این نظریه خیلی شایع است و می گوید کیهان از یک نقطه ابتدایی آغاز شد و با انفجار بزرگ، بعدا توسعه یافت. این دیدگاه از نظریه نسبیت خاص اینشتاین گرفته شده است که می گوید زمان و مکان از آن نقطه ابتدایی آغاز شد و بعدا توسعه یافت.

نظریه نقطه تکینگی و انفجار بزرگ، نتیجه بحث بین دو فیزیک دان به نام های رگرز پنروز و استیفن هاوکینگ بوده است.

این بحث بیان میکند هر چیز- که خیلی چگال شود- نیروی جاذبه ای ایجاد می کند که می تواند ایجاد سیاهچاله کند و اگر برعکس جهت زمان، حرکت کنیم به ابتدای کیهان می رسیم. این نقطه تکینگی یاsingularityاست و بعدها توسعه یافت.

نظریه نسبیت عام اینشتاین هم درست است. نظریه تکینگی و انفجار بزرگ، نهایتا پذیرفته شد و امروز تقریبا همه دانشمدان معتقد هستند که کیهان از نقطه تکینگی آغاز شد و به تدریج با انفجار، رو به توسعه رفت. میتوان به کتاب خلاصه ای از تاریخ زمان نوشته استیفن هاوکینگ مراجعه کرد:

و شاید آنچه مسخره به نظر برسد آن است که من، دیدگاه را دگرگون کردم و امروز باید کوشش کنم فیزیک دان های دیگر را راضی کنم که در حقیقت چیزی به نام تکینگی در ابتدای کیهان وجود نداشته است و به همین ترتیب در آنچه بعدا خواهد آمد می بینیمممکن است- در صورتی که تاثیرات کوانتومی در محاسبه ها وارد شود- تکینگی مخفی گردد (خلاصه تاریخ زمان- استفن هاوکینگ- ص55)

این چیزی است که هاوکینگ در مورد نقطه تکینگی و انفجار بزرگ می گوید.

در این نقطه همه قوانین فیزیک از جمله نسبیت، منهدم میشود و به این ترتیب قبل از تکینگی قوانین فیزیک، جاری نیست و از اینجا هاوکینگ به نظریه دوم یعنی آغاز بدون حد رسید و می پرسد قبل از ابتدا چه بود؟ هاوکینگ می گوید هر بعد زمانی- که در ابتدای کیهان وجود دارد- پنهان می گردد و تبدیل به بعد مکانی دیگری می شود و این زمان بر اساس دیدگاه هاوکینگ، پنهان میشود.

هاوکینگ از یکی از قوانین فیزیک کوانتوم به نام اصل عدم قطعیت هایزنبرگ استفاده می کند. می توانید به یکی از قسمت های قبلی قهوه من در مورد آیا کیهان از بی چیزی ایجاد شده است؟ مراجعه کنید.

این نظریه می گوید هر جسم کوانتومی به وسیله رصد کننده می تواند دچار تغییر و دگرگونی شود و وقتی به ابتدای کیهان برویم میفهمیم به وسیله حادثه ای کوانتومی رخ داده است و کیهان به سوی همه جهت های مورد احتمال، رفته است و کیهان های متعددی از جمله کیهان کنونی ما- که در آن هستیم- ایجاد شده است و بر این اساس استیفن هاوکینگ از پاسخ به ابتدای کیهان می گریزد زیرا بر این اساس احتمالات زیادی برای ابتدای کیهان، قابل تصور است و یکی از این احتمالات، کیهان ماست که امکان حیات را فراهم می کند و ما ایجاد می شویم.

ولی استیفن هاوکینگ می گوید کیهان نیازمند کسی نیست که آن را از بیرون ایجاد کرده باشد و او و دانشمندانی دیگر می گویند کیهان از بی چیزی ایجاد شده است و این نظریه ها را به شکل علمی مورد بحث قرار داده ایم و در این مورد

می توانید به کتابتوهم بی خدایی از احمد الحسن یا ویدیوهایی- که دراین مورد قبلا تهیه شده است- مراجعه کنید.

اشکالات این دیدگاه:

اول اشکال احتمالات: احتمالات زیادی بر اساس مکانیک کوانتوم برای کیهان وجود دارد و این احتمالات به محضی- که ما در این کیهان ایجاد شدیم- مخفی گردید و این اهمیت انسان را نشان میدهد یعنی هوش انسان، محوری است که کیهان به خاطر آن ایجاد شده است و به این ترتیب ما وکیهان ایجاد شده ایم و استیفن هاوکینگ در کتاب خود می آورد: (ما حوادث را به وسیله مشاهدات خود می آفرینیم و حوادث نیستند که ما را می آفرینند) بنابراین وقتی انسان یا هوش وجود دارد و کیهان هم هست، کیهان مدیون مشاهده و دیده شدن به وسیله ما است(و از بیچیزی حاصل نشده است!)

اشکال دوم: تعدد کیهان ها نقض می کند کیهان از بی چیزیایجد شده باشد. احتمالات هر چند ضعیفی وجود دارد که شایسته است ماده از آن ایجاد شود و زندگی باهوش را ایجاد کند و- همانطور که کیهان ما وجود دارد- درست است بگوییم کیهان های دیگریا برخی از آنها باید موجود باشد و آنها قوانینی خاص خود را برای حیات دارد.

تعدد کیهان ها بسیار کافی است برای آنکه این ریسمان را از ابتدای آن در هم بشکند زیرا تفاوت های کوانتومی در خلا- همانطور که لازم است در کیهان کنونی ما موجود باشد- در کیهان های دیگر هم هست پس کیهان ما نمی تواند از بی چیزی ایجاد شود بلکه کیهان ما ممکن است اثر یکی از کیهان های دیگری باشد که در مجاورت آن است و کیهان ما را ایجاد کرده است و کیهان ما از بی چیزی نیست؛ بلکه ممکن است از تاثیرات کیهانی موازی ما ایجاد شده باشد.

این حرف ها فلسفی نیست بلکه مطلبی علمی است و این نظریه یعنی نظریه جهان های موازی را هیو اورت از طریق ریاضیات اثبات کرد. ان شاء الله ویدیویی خاص را در مورد جهان های موازی خواهم داشت.

اشکال سوم: خروج احتمالات وجود، نیازمند فضا و مجالی است تا در آن، آشکار شود

بر اساس نظر استیفن هاوکینگ کیهان برای آنکه مستقل از خودش باشد و از درون بی نیاز باشد، با احتمالات زیاد مواجه است این احتمالات زیاد، نیازمند فضایی هر چند کوچک است. تفاوت های کوانتومی، کیهان را به وجود آورده است.

یا باید فضایی باشد که در آن، تفاوت های کوانتومی رخ میدهد و باید قبل از این فضاها چیزی باشد، چون اینها حادث و جدید است

و یا باید کیهان قدیمی باشد و محلی برای حوادث و رخدادها شود و این محال است زیرا اگر محلی برای حوادث و رخدادها باشد در این صورت حادث و رخداد جدید میشود و به این ترتیب بر اساس این طرح، ما نیازمند وجود خدا هستیم

و اگر نیرو و ماده کیهانی هم نباشد بر اساس فضای کیهانی موجود- که برای ظهور تفاوت های کوانتومی لازم است- این فضا باید هر قدر هم باشد، متناهی باشد. علاوه بر این، خود این تفاوت های کوانتومی، علت یابی و تفسیر، نشده است و فرضیه عدم قطعیت فقط وجود آن را نشان می دهد ولی سبب و دلیل آن را مشخص نمی کند و وقتی ما نمی توانیم منبعی برای آن، از کیهان خود پیدا کنیم ولی اینها وجود دارد ولی علت یابی و تفسیر، نشده است، شاید علت ایجاد آن، بیرون از کیهان ماست و ما نتوانسته ایم هنوز کشف کنیم و این مطلب را قبلا در ویدیوهای دیگری به طور مفصل بیان کردم و گفتم کیهان های متعدد درست است.

چند جهانی، مراتب وجودی مختلف است که برخی از برخی دیگر خلق شده است و برخی، بر برخی دیگر تاثیر می گذارد مثلا آسمان های هفت گانه برخی از برخی دیگر تاثیر می پذیرد مثلا آسمان دوم بر اسمان اول تاثیر می کند.

ممنون از توجه شما! می توانید برای بررسی بیشتر به کتاب خلاصه ای از تاریخچه زمان نوشته استیون هاوکینگ و کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد الحسن مراجعه کنید. ان شاء الله به زودی دوباره شما را ببینم.

https://youtu.be/sRyZF3Ifmr4

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیفلج خوابآیا رژیم غذایی گیاهی سلانزاع بین علم و نادانی رو بازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مولزوم سازگاری قانون مجازاانسان قدیم در شبه جزیره عهوش مصنوعی از عروسک تا کبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تماه رجبایا بیماری ام اس (مولتیپهاوکينگ پیش از مرگش رسالتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمشکلات نخاعیاحساس گذر سریعتر زمانورزش و میگرنتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر ممغز ابزار برتر بقاارتباط شگفت انگیز مغز انکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت اچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز- از مغز پیموزایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچگونه حافظه را قویتر کنینگاهی بر قدرت بینایی درابیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دفلج خواب چیستآیا راهی برای رفع کم آبی نزاع بین علم و جهل رو به پبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را لزوم سازگاری قانون مجازاانسان جدید از چه زمانی پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجماپروتیلینایا بدون زبان میتوانیم تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامشاهده آینده از روی مشاهاخلاق و علوم اعصابورزش بهترین درمان بیش فعتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرمغز از بسیاری حقایق می گرارتباط شگفت انگیز مغز انکنگره بین المللی سردرد دتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمیننقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز- از مغز پیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز نگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی افیلمی بسیار جالب از تغییآیاما مقهور قوانین فیزیکنظام مثبت زندگیبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را ممانتین یا آلزیکسا یا ابانسان عامل توقف رشد مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مبانی ذهنی سیاه و سفیدایا تکامل هدفمند استهدف از تکامل مغزتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمعنی روزهاختلال در شناسایی حروف و ورزش در کمر دردتوصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز برای فراموشی بیشتر کارتباط غیرکلامی بین انساکنگره بین المللی سردرد دتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغزتپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنناتوانی از درمان برخی ویبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئفیزیکدانان ماشینی برای تآزمون ذهنی گربه شرودینگرنظریه تکامل در درمان بیمبحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خومنابع انرژي پاک سرچشمه حانعطاف پذیری مکانیسمی علهوش مصنوعی در کامپیوترهابرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مجموعه های پر سلولی بدن مایرادهای موجود در خلقت بهزینه ای که برای اندیشیدتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز فکر میکند مرگ برای دیاختلالات مخچهوزوز گوشتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارتروز یا خوردگی و التهاکندر در بیماریهای التهابتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رنقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز پیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز آیا واکنش های یاد گرفته وناتوانی در شناسایی چهره بیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنفرگشت و تکامل تصادفی محض إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدمولتیپل اسکلروز در زنان اولین هیبرید بین انسان وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمحل درک احساسات روحانیاگر نعمت فراموشی نبود بسهستي مادي ای که ما کوچکترتلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاختلالات حرکتی در انسانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل چشمروبات های ریز در درمان بیمغز بزرگ چالش است یا منفعارزش حقیقی زبان قسمت اولکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نورون های ردیاب حافظهازدواج های بین گونه ای، رپیشینیان انسان از هفت میتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا آگاهی پس از مرگ از بینخاع ما تا پایین ستون فقربیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان فراموش کارها باهوش تر هسافراد آغاز حرکت خودشان رهفت سین یادگاری از میراث بحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکمواد کوانتومی جدید، ممکناولین مورد پیوند سر در انهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریمحل درک احساسات روحانی داگر نعمت فراموشی نبود بسهستی ما پس از شروعی چگال تلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمغز مادران و کودکان در زماختلالات صحبت کردن در انیکی از علل محدودیت مغز امتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییمغز بزرگ چالشهای پیش روارزش حقیقی زبان قسمت دومکودک ایرانی که هوش او از تاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نوروپلاستیسیتی چیستاستفاده از هوش مصنوعی در پیشرفتی مستقل از ابزار هساخت شبکه عصبی با الفبایآیا امکان بازسازی اندامهنخستین تصویر از سیاهچالهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانفراموشی همیشه هم بد نیستافزایش قدرت ادراکات و حسهمیشه عسل با موم بخوریمبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآموجود بی مغزی که می توانداولین تصویر در تاریخ از سهوش مصنوعی درمانگر کامپیبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمحدودیت های حافظه و حافظاگر تلاش انسان امروز براو هر کس تقوای خدا پیشه کنتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنمغز چون ابزار هوش است دلیادامه بحث تکامل چشمیادگیری مهارت های جدید دتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس مغز حریص برای خون، کلید تارزش حقیقی زبان قسمت سومکودکان خود را مشابه خود تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی لازم است برای فهم و تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نوشیدن چای برای مغز مفید استیفن هاوکینگ در مورد هپاسخ گیاهان در زمان خوردتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا انسان با مغز بزرگش اخنرمش های مفید در سرگیجهبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عفرایند حذف برخی اجزای مغافسردگی و اضطراب در بیماهوموارکتوس ها ممکن است دبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بموجودات مقهور ژنها هستنداولین سلول مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار هوش در حال ارتقا ازویتامین E برای فعالیت صحتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسمغز چگونه صداها را فیلتر ادغام میان گونه های مختلیادآوری خواب و رویاتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیمغز زنان جوانتر از مغز مراز نظر علم اعصاب یا نرووسکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نوعی سکته مغزی ، وحشتناک استیفن هاوکینگ در تفسیر پختگی پس از چهل سالگي به تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آنرمشهای مهم برای تقویت عبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عفرد حساس از نظر عاطفی و بالکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش مصنوعی می تواند بر احبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوومیهمانهای ناخوانده عامل اوکرلیزوماب داروی جدید شهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزارهای بقای موجود زندویتامین E در چه مواد غذایتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی مغز آیندگان چگونه است ؟ادغام دو حیطه علوم مغز و ژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجامغزهای کوچک بی احساساز نظر علم اعصاب اراده آزکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چیزی خارج از مغزهای ما نیاستخوان های کشف شده، ممکپرورش مغز مینیاتوری انساتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمقانون مندی نقشه ژنتیکی مالتهاب شریان تمپورالهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدمیگرن سردردی ژنتیکی که بايندگان چگونه خواهند دیدهوش احساسیبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزارهای پیشرفته ارتباط ویتامین دی گنجینه ای بزرتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمغز انسان ایا طبیعتا تماارتقا و تکامل سنت آفرینش ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش امغزتان را در جوانی سیمکشاز نظر علم اعصاب اراده آزکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانچگونه مغز پیش انسان یا هماصول سلامت کمرآلزایمرتری فلوپرازینسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه چرا حیوانات سخن نمی گوینبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سقارچ بی مغز در خدمت موجودامیوتروفیک لترال اسکلروهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتمیدان مغناطيسي زمین بشر ايا اراده آزاد توهم است یهوش احساسیبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومروری بر تشنج و درمان هایابزارهای دفاعی و بقای موواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز انسان برای ایجاد تمدارتوکين تراپی روشی جديد ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامنقش قهوه در سلامتیاز آغاز خلقت تا نگاه انساکایروپاکتیک چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه هموساپينس بر زمین اضطراب و ترسآیا ما تنها موجودات زنده تسلیم شدن از نورون شروع مسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچرا حجم مغز گونه انسان دربیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنقدم زدن و حرکت دید را تغیامگا سه عامل مهم سلامتهوش مصنوعی الفاگوبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمامکانیزمهای دفاعی در برابايا اراده آزاد توهم است یهوش عاطفی بیشتر در زنانبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلمرکز خنده در کجای مغز استاثر مضر مصرف طولانی مدت رواکسن سرطانتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسمغز انسان برای شادمانی طارتباط میکروب روده و پارژنها ، مغز و ارادهتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تلسکوپ گالیله تا تلسککاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه آن شکری که می خوریماطلاعاتی عمومی در مورد مآیا مغز تا بزرگسالی توسعتشنج چیستتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیچرا در مغز انسان، فرورفتبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر قدرت انسان در نگاه به ابعامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیما انسانها چه اندازه نزدای آنکه نامش درمان و یادشهوش عاطفی در زنان بیشتر ابررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریمرگ انتقال است یا نابود شاثرات مفید قهوهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمغز انسان برای شادمانی طارتباط چاقی و کاهش قدرت بژنهای هوش ، کدامندتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوانقش هورمون های تیروئید داز تلسکوپ گالیله تا تلسککاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارچگونه انتظارات بر ادراک اطلاعاتی عمومی در مورد مآیا همه جنایت ها نتیجه بیآیا هوش ارثی دریافتی از پتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملچراروياها را به یاد نمی آبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزلوب فرونتال یا پیشانی مغانفجار و توقف تکاملی نشاهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیما انسانها چه اندازه نزدایندرالهوشیاری کوانتومیبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام مراحل ارتقای پله پله کیهاثرات مضر ماری جواناوراپامیل در بارداریتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمغز انسان رو به کوچک تر شارتباط هوش ساختار مغز و ژکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکنیکی تا مغز از مغز تکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر چگونه باغبانی باعث کاهش بلندی در ذهن ما درک بلندیآیا هوش سریعی که بدون احستغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از چراروياها را به یاد نمی آبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچلبخند بزن شاید صبح فردا زانگشت نگاری مغز نشان میدهوش مصنوعی از عروسک تا کبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانما با کمک مغز خود مختاريمایا کوچک شدن مغزانسان الهوش، ژنتیکی است یا محیطیبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنمزایای شکلات تلخ برای سلاجزای پر سلولی بدن انسان ورزش هوازی مرتب خیلی به قتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتمغز انسان رو به کوچکتر شدارتباط انسانی، محدود به کمردرد و علل آنتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایچگونه جمعیت های بزرگ شکل به زودی شبکه مغزی به جای بوزون هیگز چیستآیا هشیاری کوانتومی وجودثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا دست مصنوعی به زودی قانزاع بین جهل و علم رو به پبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصلرزش ناشی از اسیب به عصباندوهگین نباش اگر درب یا هوش مصنوعی از عروسک تا کبرنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرما تحت کنترل ژنها هستیم یایا ابزار هوشمندی یا مغز هیچگاه از فشار و شکست نتربسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمسیر دشوار تکامل و ارتقااجزایی ناشناخته در شکل گورزش هوازی ، بهترین تمریتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتومغز ایندگان چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته منقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز و از مغز کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل