دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست و چهار

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و چهار

از ابتدا تا هدف میانه هستی یعنی ابزار هوش انسان یا مغز و بار دیگر برگشت به ابتدای کیهان- که امروز با مشاهده اولین سایه چاله فضایی میسر شده است- همه این مسیر، ما را به سوی علت هایی ناشناخته و غریب میبرد که کشف آن تا امروز، ممکن نشده است و نشناختن این علت ها هرگز دلیل بر نبود آنها نیست؛ به خصوص فیزیک کوانتوم امروز ومشاهدات انسان در آن، به شواهدی دست یافته است که با قوانین مادی ما توجیه نمی شود.

چگونه می توان با قوانین عالم مادی ما، گذر یک الکترون واحد را از دو سوراخ به طور همزمان توجیه کرد؟!

و چگونه میتوان در آزمون گربه شرودینگر، با تکیه بر قوانین عالم مادی و قوانین نیوتنی اطمینان پیدا کرد این گربه مرده است یا زنده؟!

و یا چگونه میتوان بر خلاف اصل ثابت شده عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک کوانتوم بر اساس قوانین نیوتونی قطعی، حکمی صادر کرد؟

این ها همه راهی را برای ایمان به غیب و ناشناخته ها بازمیکند و اگر کسانی از این ها می گریزند؛ چه مدعیان دین که با زدودن ایمان به غیب، در مورد همه رسولان الهی به دنبال معجزاتی هستند- که کاملا به وسیله دیگران انجام آن ناممکن است- و چه ملحدانی- که با نفی عالم ماده، در تضاد با مشاهدات کوانتومی جدید و بعد فرامادی وجهان های موازی هستند- این فرار، به خودشان مربوط است. (توصیه می شود به پایان نامه جایگاه معجزه مادی در دین الهی نوشته دکتر ابتسام احمد در دانشکده تحقیقات برتر دینی و لغوی زیر نظر یمانی آل محمد احمد الحسن، مراجعه شود)

سفری به ابتدای کیهان از دکتر زینب شمری در برنامه قهوه من:

خوش آمدید من زینب شمری هستم

امروز می خواهیم در برنامه قهوه من با هم به ابتدای کیهان برویم. کیهان چگونه آغاز شد؟ بیاییم نظریه ها را مورد بحث قرار دهیم.

اول: نقطه تکینگی

این نظریه خیلی شایع است و می گوید کیهان از یک نقطه ابتدایی آغاز شد و با انفجار بزرگ، بعدا توسعه یافت. این دیدگاه از نظریه نسبیت خاص اینشتاین گرفته شده است که می گوید زمان و مکان از آن نقطه ابتدایی آغاز شد و بعدا توسعه یافت.

نظریه نقطه تکینگی و انفجار بزرگ، نتیجه بحث بین دو فیزیک دان به نام های رگرز پنروز و استیفن هاوکینگ بوده است.

این بحث بیان میکند هر چیز- که خیلی چگال شود- نیروی جاذبه ای ایجاد می کند که می تواند ایجاد سیاهچاله کند و اگر برعکس جهت زمان، حرکت کنیم به ابتدای کیهان می رسیم. این نقطه تکینگی یاsingularityاست و بعدها توسعه یافت.

نظریه نسبیت عام اینشتاین هم درست است. نظریه تکینگی و انفجار بزرگ، نهایتا پذیرفته شد و امروز تقریبا همه دانشمدان معتقد هستند که کیهان از نقطه تکینگی آغاز شد و به تدریج با انفجار، رو به توسعه رفت. میتوان به کتاب خلاصه ای از تاریخ زمان نوشته استیفن هاوکینگ مراجعه کرد:

و شاید آنچه مسخره به نظر برسد آن است که من، دیدگاه را دگرگون کردم و امروز باید کوشش کنم فیزیک دان های دیگر را راضی کنم که در حقیقت چیزی به نام تکینگی در ابتدای کیهان وجود نداشته است و به همین ترتیب در آنچه بعدا خواهد آمد می بینیمممکن است- در صورتی که تاثیرات کوانتومی در محاسبه ها وارد شود- تکینگی مخفی گردد (خلاصه تاریخ زمان- استفن هاوکینگ- ص55)

این چیزی است که هاوکینگ در مورد نقطه تکینگی و انفجار بزرگ می گوید.

در این نقطه همه قوانین فیزیک از جمله نسبیت، منهدم میشود و به این ترتیب قبل از تکینگی قوانین فیزیک، جاری نیست و از اینجا هاوکینگ به نظریه دوم یعنی آغاز بدون حد رسید و می پرسد قبل از ابتدا چه بود؟ هاوکینگ می گوید هر بعد زمانی- که در ابتدای کیهان وجود دارد- پنهان می گردد و تبدیل به بعد مکانی دیگری می شود و این زمان بر اساس دیدگاه هاوکینگ، پنهان میشود.

هاوکینگ از یکی از قوانین فیزیک کوانتوم به نام اصل عدم قطعیت هایزنبرگ استفاده می کند. می توانید به یکی از قسمت های قبلی قهوه من در مورد آیا کیهان از بی چیزی ایجاد شده است؟ مراجعه کنید.

این نظریه می گوید هر جسم کوانتومی به وسیله رصد کننده می تواند دچار تغییر و دگرگونی شود و وقتی به ابتدای کیهان برویم میفهمیم به وسیله حادثه ای کوانتومی رخ داده است و کیهان به سوی همه جهت های مورد احتمال، رفته است و کیهان های متعددی از جمله کیهان کنونی ما- که در آن هستیم- ایجاد شده است و بر این اساس استیفن هاوکینگ از پاسخ به ابتدای کیهان می گریزد زیرا بر این اساس احتمالات زیادی برای ابتدای کیهان، قابل تصور است و یکی از این احتمالات، کیهان ماست که امکان حیات را فراهم می کند و ما ایجاد می شویم.

ولی استیفن هاوکینگ می گوید کیهان نیازمند کسی نیست که آن را از بیرون ایجاد کرده باشد و او و دانشمندانی دیگر می گویند کیهان از بی چیزی ایجاد شده است و این نظریه ها را به شکل علمی مورد بحث قرار داده ایم و در این مورد

می توانید به کتابتوهم بی خدایی از احمد الحسن یا ویدیوهایی- که دراین مورد قبلا تهیه شده است- مراجعه کنید.

اشکالات این دیدگاه:

اول اشکال احتمالات: احتمالات زیادی بر اساس مکانیک کوانتوم برای کیهان وجود دارد و این احتمالات به محضی- که ما در این کیهان ایجاد شدیم- مخفی گردید و این اهمیت انسان را نشان میدهد یعنی هوش انسان، محوری است که کیهان به خاطر آن ایجاد شده است و به این ترتیب ما وکیهان ایجاد شده ایم و استیفن هاوکینگ در کتاب خود می آورد: (ما حوادث را به وسیله مشاهدات خود می آفرینیم و حوادث نیستند که ما را می آفرینند) بنابراین وقتی انسان یا هوش وجود دارد و کیهان هم هست، کیهان مدیون مشاهده و دیده شدن به وسیله ما است(و از بیچیزی حاصل نشده است!)

اشکال دوم: تعدد کیهان ها نقض می کند کیهان از بی چیزیایجد شده باشد. احتمالات هر چند ضعیفی وجود دارد که شایسته است ماده از آن ایجاد شود و زندگی باهوش را ایجاد کند و- همانطور که کیهان ما وجود دارد- درست است بگوییم کیهان های دیگریا برخی از آنها باید موجود باشد و آنها قوانینی خاص خود را برای حیات دارد.

تعدد کیهان ها بسیار کافی است برای آنکه این ریسمان را از ابتدای آن در هم بشکند زیرا تفاوت های کوانتومی در خلا- همانطور که لازم است در کیهان کنونی ما موجود باشد- در کیهان های دیگر هم هست پس کیهان ما نمی تواند از بی چیزی ایجاد شود بلکه کیهان ما ممکن است اثر یکی از کیهان های دیگری باشد که در مجاورت آن است و کیهان ما را ایجاد کرده است و کیهان ما از بی چیزی نیست؛ بلکه ممکن است از تاثیرات کیهانی موازی ما ایجاد شده باشد.

این حرف ها فلسفی نیست بلکه مطلبی علمی است و این نظریه یعنی نظریه جهان های موازی را هیو اورت از طریق ریاضیات اثبات کرد. ان شاء الله ویدیویی خاص را در مورد جهان های موازی خواهم داشت.

اشکال سوم: خروج احتمالات وجود، نیازمند فضا و مجالی است تا در آن، آشکار شود

بر اساس نظر استیفن هاوکینگ کیهان برای آنکه مستقل از خودش باشد و از درون بی نیاز باشد، با احتمالات زیاد مواجه است این احتمالات زیاد، نیازمند فضایی هر چند کوچک است. تفاوت های کوانتومی، کیهان را به وجود آورده است.

یا باید فضایی باشد که در آن، تفاوت های کوانتومی رخ میدهد و باید قبل از این فضاها چیزی باشد، چون اینها حادث و جدید است

و یا باید کیهان قدیمی باشد و محلی برای حوادث و رخدادها شود و این محال است زیرا اگر محلی برای حوادث و رخدادها باشد در این صورت حادث و رخداد جدید میشود و به این ترتیب بر اساس این طرح، ما نیازمند وجود خدا هستیم

و اگر نیرو و ماده کیهانی هم نباشد بر اساس فضای کیهانی موجود- که برای ظهور تفاوت های کوانتومی لازم است- این فضا باید هر قدر هم باشد، متناهی باشد. علاوه بر این، خود این تفاوت های کوانتومی، علت یابی و تفسیر، نشده است و فرضیه عدم قطعیت فقط وجود آن را نشان می دهد ولی سبب و دلیل آن را مشخص نمی کند و وقتی ما نمی توانیم منبعی برای آن، از کیهان خود پیدا کنیم ولی اینها وجود دارد ولی علت یابی و تفسیر، نشده است، شاید علت ایجاد آن، بیرون از کیهان ماست و ما نتوانسته ایم هنوز کشف کنیم و این مطلب را قبلا در ویدیوهای دیگری به طور مفصل بیان کردم و گفتم کیهان های متعدد درست است.

چند جهانی، مراتب وجودی مختلف است که برخی از برخی دیگر خلق شده است و برخی، بر برخی دیگر تاثیر می گذارد مثلا آسمان های هفت گانه برخی از برخی دیگر تاثیر می پذیرد مثلا آسمان دوم بر اسمان اول تاثیر می کند.

ممنون از توجه شما! می توانید برای بررسی بیشتر به کتاب خلاصه ای از تاریخچه زمان نوشته استیون هاوکینگ و کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد الحسن مراجعه کنید. ان شاء الله به زودی دوباره شما را ببینم.

https://youtu.be/sRyZF3Ifmr4

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکسن اسپایکوژن ضد کرونادولت یا گروهکتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز انسان رو به کوچک تر شپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض ذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهت را بلند کنالگو نداشتیمزبان، وسیله شناسایی محیطحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از منشاء کوانتومی هوشیاری اششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی جالب درباره محدودیتورزش در کمر درددانشمندان موفق به بازگردتولترودینمغز را از روی امواج بشناسپیام های ناشناخته بر مغز تاریکی خواهد ترسیدفضای قلب منبع نبوغ استروی و منیزیم در تقویت استنتایج نادانی و جهلامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسلول عصبی شاهکار انطباق حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مومیدان های مغناطیسی قابل ظرف باید پر شود چه با چرک ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی بخش دیگری در وجود انسان هژن همه چیز نیستداروی لیراگلوتیدتوپیراماتنقش هورمون زنانه استروژنپروتز عصبی برای تکلمترکیب آمار و ژنتیکقبل از انفجار بزرگروزه داری و بیمار ی ام اس چرا بیماری های تخریبی مغانسان میوه ی تکاملسوپاپ ها یا ترانزیستورهاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیممانند آب باشعوامل موثر در پیدایش زبااصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبرخی نکات از گاید لاین پرکمردرد و علل آندارویی خلط آورتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش روزه داری در سالم و جآنها نمیخواهند دیگران راتصویر زیبا از سلوللا اکراه فی الدینريتوکسيمب در درمان ام اسنظام مثبت زندگیاولین تصویر در تاریخ از سسیاره ابلهانحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است محل درک احساسات روحانیعضلانی که طی سخن گفتن چقداعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانبررسي علل احتمالي تغيير کودکان را برای راه آماده در آسمان هدیه های نادیدنتکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان بر سیاه سیاه نوشآیا هوش ارثی دریافتی از پثبت و دستکار ی حافظهمن کسی در ناکسی دریافتم راه انسان شدن، راه رفتن وهمیشه چشمی مراقب و نگهبااین اندوه چیستساختار شبکه های مغزی ثابحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انمروری بر تشنج و درمان هایبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متبعد پنجمکتاب گران و پرهزینه شد ولدرمان جدید ALSتاثیر نگاه انسان بر رفتاچهار میلیارد سال تکامل بآیا جنین انسان، هوشمندی رشد در سختی استجهان هوشمندمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیاکسی توسین و تکامل پیش اسربازان ما محققا غلبه می خودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزمسمومیت دانش آموزان بی گبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگخوشبختی دور از رنج های متقلید مرحله ای نسبتا پیشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشتن عقیده ممکن نیستدرک و احساسنوشیدن چای برای مغز مفید آب زندگی است قسمت سومزندگی در سیاهچالهجهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدبیماری ضعف عضلات نزدیک بواقعیت چیستخطرات هوش مصنوعیتمدن زیر آبمغز قلبتاثیر دپاکین بر بیماری مگامی در درمان بیماریهای دردهای سال گذشته فراموش چگونه انتظارات بر ادراک آغاز فصل سرما و دوباره تکزبان مشترک ژنتیکی موجوداجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید گوشی و چشمی، آماده شاز تکینگی تا مغز از مغز تبا طبیعت بازی نکنواکسن دیگر کرونا ساخته شدوچرخه سواری ورزشی سبک و تو آرامش و صلحیمغز انسان رو به کوچکتر شدپول و شادیتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسذرات کوانتومی زیر اتمی قچالش هوشیاری و اینکه چرا الگو و عادت را بشکن و در اسفر فقط مادی نیستحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از مهندسی ژنتیک در حال تلاش صبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد نقش ویتامين وزن حقیقی معرفت و شناختدانشمندان نورون مصنوعی ستومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مرپیدایش زبانتاریخ همه چیز را ثبت کردهقفس ذهنرویا و واقعیتنجات در راستگوییانفجار و توقف تکاملی نشاسلولهای ایمنی القا کنندهحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیمیدان های کوانتومی خلاعقل مجادله گراسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی بخشیدن دیگران یعنی آرامشژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی تشنجی دربارداریتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش ویتامین K در ترمیم اسپرورش مغز مینیاتوری انساترکیب حیوان و انسانقبرستان ها با بوی شجاعتروزه داری سلول های بنیادچرا حیوانات سخن نمی گوینانسان ها می توانند میدان سوپاپ ها یا ترانزیستورهاحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانماه رجبعوامل ایجاد لغت انسانی و اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیبرخی نرمش ها برای زانوکمردرد با پوشیدن کفش مناداستانها و مفاهیمی اشتباتکامل مداومنقش رژیم غذایی بر رشد و اآنان که در قله اند هرگز ختصویر زیبای اصفهانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ریه زغالینظریه ی تکامل در درمان بیاولین دارو برای آتاکسی فسیر آفرینش از روح تا مغز حس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلمحل درک احساسات روحانی دغم بی پایانبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودبررسی و اپروچ جدید بر بیمکوری گذرای ناشی از موبایدر آستانه ی موج پنجم کوویتکامل، نتیجه ی برنامه رینمایش تک نفرهآیا هوش سریعی که بدون احسثبت امواج الکتریکی در عصمن پر از تلخیمراه بی شکستهمیشه اطمینان تو بر خدا باین ایده که ذرات سیاهچالسادیسم یا لذت از آزار دادحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انمرکز هوشیاری، روح یا بدن به خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزبعد از کروناکتاب زیست شناسی باوردرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا جهان ذهن و افکار ما مز گهواره تا گورجهان هوشیارمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش داگر فقط مردم میفهمیدند کسردرد میگرناز نظر علم اعصاب اراده آزمسمومیت دانش آموزان، قمابیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را خانه ی تاریکتقلید از روی طبیعتتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل خاردار، زیباستدرک کنیم ما همه یکی هستیمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک آب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی زمینی امروز بیش از جهانی که نه با یک رخداد و منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشناسایی سلول های ایمنی ااز تکینگی تا مغز از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشابیماریهای تحلیل عضلانی اواقعیت چیستدفاع از پیامبرتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای فلج نخاعی با الکترودهای دردی که سالهاست درمان نشچگونه به سطح بالایی از هوآغاز مبهم آفرینشزبان چهار حرفی حیات زمینجاذبهابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید درست نباشداز تکینگی تا مغز از مغز تبالاترین هدف از دولتواکسن دیگری ضد کرونا از ددورترین نقطه ی قابل مشاهتو افق رویداد جهان هستیمغز ایندگان چگونه استپول و عقیدهتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قچالش هوشیاری و اینکه چرا الگوی بنیادین و هوشیاریسفر نامه سفر به بم و جنوب حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از مهربانی، شرط موفقیتصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد نقش کلسیم و وزوز گوشدانشمندان یک فرضیه رادیکتومورهای نخاعیمغزهای کوچک بی احساسپیر شدن حتمی نیستتازه های اسکیزوفرنی(جنوقفس را بشکنرویا و کابوسنخاع ما تا پایین ستون فقرانقراض را انتخاب نکنیدسلولهای بنیادی مصنوعی درحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانمیدان بنیادین اطلاعاتعقلانیت بدون تغییراساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی جدید ALSتوازن مهمتر از فعالیت زینقش ژنتیک در درمان اختلاپرتوهای صادر شده از سیاهترازودونقدم زدن و حرکت دید را تغیروزهای بد باقی نمیماندچرا حجم مغز گونه انسان درانسان یک کتابخانه استسوخت هیدروژنی پاکحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبماپروتیلینعواملی که برای ظهور لغت ااصل علت و تاثیرهوش احساسیبرخی نرمش های گردنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدخالت در ساختار ژنهاتکامل چشمنقش رژیم غذایی در رشد و اآنزیم تولید انرژی در سلوتصویربرداری فضاپیمای آملایو دوم دکتر سید سلمان فریواستیگمیننظریه ی تکامل در درمان بیاولین دروغسیستم تعادلی بدنحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و محدودیت چقدر موثر استغم بی پایانبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیبررسی ژنها در تشخیص بیماکی غایب شدی تا نیازمند دلدر درمان بیماری مولتیپل تکثیر سلول در برابر توقف چند نرمش مفید برای کمردرآیا هشیاری کوانتومی وجودجلو رفتن یا عقبگردمنابع انرژي پاک سرچشمه حرابطه تشنج و اوتیسمهمیشه داناتر از ما وجود داینکه به خاطرخودت زندگی سازگاری با محیط بین اجزاحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسامرکز حافظه کجاستبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزابعد از کروناکتاب طبیعت در قالب هندسهدرمان جدید کنترل مولتیپلتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوآوری ای شگفت انگیز دانآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمین در برابر عظمت کیهانجهان های بسیار دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است داگر میدانی مصیبت بزرگتر سردرد میگرن در کودکاناز واقعیت امروز تا حقیقتمسیر دشوار تکامل و ارتقابیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز خانواده پایدارتقلید از طبیعتتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیدرک احساسات و تفکرات دیگنیکولا تسلاآتش منبع انرژیزندگی زودگذرجهانی که از یک منبع، تغذیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشواهدی از نوع جدیدی از حااز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری، رساله ای برای سلواقعیت های متفاوتدفاع در برابر تغییر ساختتمرکز و مدیتیشنمغز مانند تلفن استتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گاهی لازم است برای فهم و فلج بل، فلجی ترسناک که آندرس گرفتن از شکست هاچگونه باغبانی باعث کاهش إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان نیاز تکاملی استجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشب سیاه سحر شوداز تکینگی تا مغز از مغز تباهوش ترین و با کیفیت تریباور و کیهان شناسیواکسن سرطانديدن با چشم بسته در خواب تو انسانی و انسان، شایستمغز ابزار بقای برتر مادیپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی و مسیر روحانیرفتار مانند بردهچالش هوشیاری و اینکه چرا الگوبرداری از طبیعتسفر به مریخ در 39 روزحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از موفقیت هوش مصنوعی در امتضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد حقیقت فضا و یک پیام منفرد نورون مغزی دانشمندان ژنی از مغز انستومورهای ستون فقراتمغز، فقط گیرندهپیشینیان انسان از هفت میتازه های بیماری پارکینسوقلب و عقلرویا و خبر از آیندهنخستین تمدن بشریانواع سکته های مغزیسلام تا روشناییحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترمیدازولام در درمان تشنج عقیده ی بی عملاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبدون پیر فلکژن ضد آلزایمرداروی جدید s3 در درمان ام توسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همپرسش و چستجو همیشه باقی اتراشه ی هوش مصنوعی در مغزقدرت مردمروزهای سختچرا خشونت و تعصبانسان باشسودمندی موجودات ابزی بر حس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابماجرای جهل مقدسعوارض ازدواج و بچه دار شداصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتبرخی یونها و مولکول های مکنگره بین المللی سردرد ددر مانهای کمر دردتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش زنجبیل در جلوگیری از آینه در اینهتصور از زمان و مکانلبخند بزن شاید صبح فردا زریاضیات یک حس جدید استنظریه ی تکامل در درمان بیاولین سلول مصنوعیسیستم دفاعی بدن علیه مغز حس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش محدودیت های حافظه و حافظغیرقابل دیدن کردن مادهبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیبررسی بیماری التهابی رودکیهان خود را طراحی میکنددر سال حدود 7 میلیون نفر تأثیر نگاه انسان بر رفتاچند جهانیآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدنمنابع انرژی از نفت و گاز رادیوی مغز و تنظیم فرکانهمیشه راهی هستاینکه خانواده ات سالم باستم با شعار قانون بدترین حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهامرکز حافظه کجاستبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تبعد از کرونا دلخوشی بیهوکتاب، سفری به تاریخدرمان جدید ای ال اس، توفرتاثیر ژنها بر اختلالات خنوار مغز مشاهده ی غیر مستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزمین زیر خلیج فارس تمدنی جهان هایی در جهان دیگرمنابع بی نهایت انرژی در دهورمون شیرساز یا پرولاکتاگر نیروی مغناطیس نباشد سردرد و علتهای آناز کجا آمده ام و به کجا میمسئول صیانت از عقیده کیسبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس خار و گلتقویت استخوان در گرو تغذتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایدرک تصویر و زبان های مخلتنیاز به آموزش مجازی دیجیآثار باستانی تمدن های قدزندگی سلول در بدن، جدای اجهانی در ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تکینگی تا مغز از مغز تبیندیشواقعیت و مجازدقیق ترین تصاویر از مغز اتمرکز بر هدفمغز مادران و کودکان در زمتاثیر درجه حرارت بر مغزگاهی مغز بزرگ چالش استفلج خوابدست کردن در گوشچگونه تکامل مغزهای کنونیافت فشار خون ناگهانی در وزبان و کلمه حتی برای کسانجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشباد و موجواکسن سرطاندی متیل فومارات(زادیوا)(تو با همه چیز در پیوندیمغز ابزار برتر بقاپوشاندن خود از نورتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند پیچیده ی خونرسانیرفتار وابسته به شکلچالش هوشیاری و اینکه چرا التهاب شریان تمپورالسفر تجهیزات ناسا به مریخ حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از مولتیپل اسکلروز در زنان ضررهای مصرف شکر و قند بر از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد عملکرد لوب فیک پیشنهاد خوب برای آسان دانشمندان پاسخ کوانتومی توهم فضای خالیمغزتان را در جوانی سیم کشپیشرفت های جدید علوم اعصتبدیل پلاستیک به کربن و سقلب دروازه ی ارتباطرویا بخشی حقیقی از زندگی نخستین تصویر از سیاهچالهانگشت ماشه ایسلاح و راهزنیحریص نباشاتفاق و تصادفمکان زمان یا حافظه زمانعلم و ادراک فقط مشاهده ی استفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمبرنامه و ساختار پیچیده مژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی جدید میاستنی گراویتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده پرسشگری نامحدودتراشه ی بیولوژِیکقدرت کنترل خودروش مقابله مغز با محدودیچرا در مغز انسان، فرورفتانسان جدید از چه زمانی پاسی و سه پل اصفهانحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگماجرای عجیب گالیلهعید نوروز مبارکاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11برخی اثرات مضر ویتامین دکنگره بین المللی سردرد ددر محل کار ارزش خودت را بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش زبان در سلطه و قدرت اآیندهتصادف یا قوانین ناشناختهلحظات خوش با کودکانریسدیپلام تنها داروی تاینظریه ی ریسماناوکرلیزوماب داروی جدید شسکوت و نیستیحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازمخچه فراتر از حفظ تعادلغرور و علمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیبررسی سیستم تعادلی بدن اکیهانِ هوشیارِ در حال یادرمان های اسرار آمیز در آتئوری تکامل امروز در درمچند جهانیآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهمنابع انرژی از نفت و گاز راز تغییرهمیشه عسل با موم بخوریماینترنت بدون فیلتر ماهواستم، بی پاسخ نیستحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولمرکز خنده در کجای مغز استبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیبعد از کرونا دلخوشی بیهوکتابخانهدرمان جدید سرطانتاثیر کلام در آیات کلام بنوار مغز ترجمه رخدادهای آیا خداباوری محصول تکاملزمان چیستجهان یکپارچهمنابع جدید انرژیهوش فوق العاده، هر فرد اساگر نعمت فراموشی نبود بسسردرد تنشناز کسی که یک کتاب خوانده مسئولیت جدیدبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحخارق العاده و استثنایی بتقویت حافظه یا هوش مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئوندرک حقیقت نردبان و مسیری چیز جدید را بپذیرآرامش و دانشزندگی، مدیریت انرژیجهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکوناز تکینگی تا مغز از مغز تبیهوش کردن در جراحی و بیمواقعیت و انعکاسدل به دریا بزنتمساح حد واسط میان مغز کومغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به فلج خواب چیستدست آسمانچگونه جمعیت های بزرگ شکل افت هوشیاری به دنبال کاهزبان و بیان نتیجه ساختماجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشباد غرور و سر پر از نخوت وواکسن ضد اعتیاددین اجباریتو با باورهایت کنترل میشمغز از بسیاری حقایق می گرپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند تکامل و دشواری هارفتار اجتماعی انسان، حاصچالش دیدگاه های سنتی در بامواجی که به وسیله ی ماشیسفر دشوار اکتشافحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از مواد کوانتومی جدید، ممکنضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهیک آلل ژنتیکی که از نئانددانشمندان اولین سلول مصنتوهم فضای خالی یا توهم فضمغزتان را در جوانی سیمکشپیشرفت در عقل است یا ظواهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی قلب روباتیکرویا تخیل یا واقعیتنخستین روبات های زنده ی جانگشت نگاری مغز نشان میدسلسله مباحث هوش مصنوعیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینمکانیک کوانتومی بی معنی علم و روحاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرنامه ی مسلط ژنها در اختژنها ، مغز و ارادهداروی جدید برای میاستنی توصیه های سازمان بهداشت نقش آتش در رسیدن انسان بهآلودگی هوا چالش قرن جدیدتربیت کودکان وظیفه ای مهقدرت انسان در نگاه به ابعروش های صرفه جویی در ایجاچرا ذرات بنیادی معمولاً انسان خطرناکترین موجودسیلی محکم محیط زیست بر انحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد ماده ی تاریکعامل کلیدی در کنترل کارآاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمبرخی اختلالات عصبی مثانهکنترل همجوشی هسته ای با هدر چه مرحله ای از خواب ، رتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش زبان در سلطه و قدرت اآینده ی انسان در فراتر ازتظاهر خوابیده ی مادهلرزش ناشی از اسیب به عصبریشه های مشترک حیاتنظریه تکامل در درمان بیمايندگان چگونه خواهند دیدسکوت، پر از صداحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد مخچه ، فراتر از حفظ تعادلغربال در زندگیبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستبررسی علل کمر درد در میانکیست هیداتید مغزدرمان های بیماری آلزایمرتئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانی و علمآیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز راست دستی و چپ دستیهمجوشی هسته ای، انرژِی بایندرالستون فقرات انسان دو پا جلخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دوممرگ چیستبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر تفکر قبل از کارکجای مغز مسئول پردازش تجدرمان دارویی سرطان رحم بتاثیر کپسول نوروهرب بر ننوار مغز در فراموشی هاآیا دلفین ها می تواند از زمان و مکان، ابعاد کیهان جهان یکپارچهمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی می تواند بر احاگر نعمت فراموشی نبود بسسردرد سکه ایاز آغاز خلقت تا نگاه انسامسئولیت در برابر محیط زیبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایخبر مهم تلسکوپ هابلتقویت سیستم ایمنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در درک دیگرانچیزی منتظر شناخته شدنآرامش و سکونزونیسومایدجهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین همانشکل های متفاوت پروتئین هاز تکینگی تا مغز از مغز تبیهوشی در بیماران دچار اواقعیت خلا و وجود و درک مدلایلی که نشان میدهد ما بتنفس هوازی و میتوکندریمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج دوطرفه عصب 6 چشمدستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه جمعیت های بزرگ شکل افتخار انسانزبان و بیان، در سایه پیشرجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبکه های مصنوعی مغز به درشبکیه های مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوبار بزرگ ایستادن بر دو پاواکسن علیه سرطاندین، اجباری نیستتو باید نیکان را به دست بمغز به تنهایی برای فرهنگ پیموزایدتاثیر رو ح و روان بر جسمفرایند حذف برخی اجزای مغرقیبی قدرتمند در برابر مچاالش ها در تعیین منبع هوامیوتروفیک لترال اسکلروسفرنامه سفر به بم و جنوب حقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از موجود بی مغزی که می تواندطلوع و حقیقتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهیک جهش ممکن است ذهن انساندانشمندان تغییر میدان مغتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغط یک گیرنده استپیشرفت ذهن در خلاقیت استتبدیل سلولهای محافط به سقلب را نشکنرویا حقی از طرف خدانرمش های مفید برای درد زاانتقال ماده و انرژیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتحس متفاوتاتوسوکسیمایدمکانیزمهای دفاعی در برابعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ژنهای مشترک بین انسان و وداروی جدید برای ای ال استوصیه های غیر دارویی در سنقش انتخاب از طرف محیط، نآلودگی هوا و ویروس کروناترجمه ای ابتدایی از اسراقدرت ذهنروش هایی برای جلوگیری از چراروياها را به یاد نمی آانسان عامل توقف رشد مغزسینوریپا داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و ماده ی خالیعادت همیشه خوب نیستاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمبرخی اصول سلامت کمرکنترل جاذبهدر ناامیدی بسی امید استتکامل تکنولوژینقش سجده بر عملکرد مغزآینده ی علم و فیزیک در60 ثتظاهری از ماده است که بیدلرزش عضله یا فاسیکولاسیورژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمايا اراده آزاد توهم است یسکته مغزیحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارمخچه ابزاري که وظیفه آن فمقالاتبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به بزرگ فکر کنکیست کلوئید بطن سومدرمان های جدید میگرنتئوری جدید، ویران کردن گچند روش ساده برای موفقیتآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژی از نفت و گاز رجزخوانی هایی که امروز بهمراه سختی، اسانی هستایا کوچک شدن مغزانسان الستارگانی قبل از آغاز کیهخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سوممرگ و میر پنهانبوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به تفکر خلا ق در برابر توهم کرونا چه بر سر مغز می آوردرمان سرگیجه بدون نیاز بتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوار مغز در تشخیص بیماری آیا دلفین ها میتوانند بازمان و صبرجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایاگر با مطالعه فیزیک کوانسردرد عروقی میگرناز انفجار بزرگ تا انفجار مستند جهان متصلبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاخدا موجود استتلقین اطلاعات و حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین درک درست از خود و هوشیاریچیزی خارج از مغزهای ما نیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزونا به وسیله ویروس ابله جهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانشکل پنجم مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبیوگرافیوالزارتان داروی ضد فشار دنیای شگفت انگیز کوانتومتنفس هوازی و میتوکندریمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکفناوری هوش مصنوعی نحوه خدغدغه نتیجه ی نادانی استچگونه حافظه را قویتر کنیافراد آغاز حرکت خودشان رزبان و تکلم برخی بیماریهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز و کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های ببار سنین ابزار هوشمندی اواکسنی با تاثیر دوگانه ادید تو همیشه محدود به مقدتو تغییر و تحولیمغز بیش از آنچه تصور میشوپیچیدگی های مغزمگستاثیر روده بر مغزفراتر از دیوارهای باوررموزی از نخستین تمدن بشرناتوانی از درمان برخی ویامید نیکو داشته باش تا آنسفرنامه سفر به بم و جنوب حل مشکلابزار بقای موجود زنده از موجودات مقهور ژنها هستندطلای سیاهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهیک رژیم غذایی جدید، می تودانشمندان روش هاي جدیدی توهم چیستنفرت، اسیب به خود استپیشرفتی مستقل از ابزار هتبر را بردارقیچی ژنتیکیرویاها از مغز است یا ناخونرمش های مفید در سرگیجهاندوه در دنیا استسم زنبور ، کلیدی برای وارحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترما انسانها چه اندازه نزدعلم به ما کمک میکند تا مواستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرین نت به جای اینترنتژنهای هوش ، کدامندداروی جدید برای دیابتتوصیه هایی در مصرف ماهینقش اتصالات بین سلولهای آلودگی هوا و پارکینسونترس و آرمان هاقدرت عشقروش هایی ساده برای کاهش اچراروياها را به یاد نمی آانسانیت در هم تنیده و متصسیگار عامل افزایش مرگ ومحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و ماده ای ضد التهابیعادت کن خوب حرف بزنیاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمبرخی بیماری ها که در آن بکندر در بیماریهای التهابدر هم تنیدگی مرزها و بی متکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها و موجودات درياآینده با ترس جمع نمیشودتعداد کلی ذهن ها در جهان لزوم سازگاری قانون مجازارژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمايا اراده آزاد توهم است یسال سیزده ماههحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر ویتامین دی بر بیمابه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیبزرگ شدن مغز محدود به دورکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرمان های جدید در بیماری تا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که ماننآیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژی از نفت و گاز رحم مصنوعیهمراهی نوعی سردرد میگرنیایا این جمله درست است کسیسخن نیکو مانند درخت نیکوخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسمرگ و میر بسیار بالای ناشبوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستتفاوت مغز انسان و میمون هکریستال هادرمان سرگیجه بدون نیاز بتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغزی روشی مهم در تشخآیا دست مصنوعی به زودی قازمان واقعیت است یا توهمجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاگر تلاش انسان امروز براسرطان کمیت گراییاز بحث های کنونی در ویروسمشکل از کجاستبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانخدا بخشنده است پس تو هم بتلاش ها برای کشف منابع جدمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتدرک عمیق در حیواناتچیزی شبیه نور تو نیستآزمون تجربی، راهی برای رزیباترین چیز در پیر شدنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیاز تکینگی تا مغز از مغز تبیوگرافیواکنش های ناخودآگاه و تقدنیا، هیچ استتنفس بدون اکسیژنمغز و اخلاقگذشته را دفن کنتاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغییذهن ما از در هم شکستن منبنگاه محدود و تک جانبه، مشافراد بی دلیل دوستدار تو زبان و شناخت حقیقت قسمت چجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های ببارداری بدون رحمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدیدن خدا در همه چیزتو جهانی هستی که خودش را مغز برای فراموشی بیشتر کپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرد موفقرمز و رازهای ارتباط غیر کناتوانی در شناسایی چهره امید نجاتسفرنامه سفر به بم و جنوب حلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از موسیقی نوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهیکی از علل محدودیت مغز امدانشمندان روشی برای تبدیتوهم وجودنقش قهوه در سلامتیپاسخ گیاهان در زمان خوردتحریک عمقی مغزقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرویاهای پر رمز و حیرتی درنرمش های موثر در کمردرداندوه دردی را دوا نمیکندسماگلوتید داروی کاهش دهنحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رما انسانها چه اندازه نزدعلم بدون توقفاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرای یک زندگی معمولیژنهای حاکم بر انسان و انسداروی جدید ضد میگرنتوضیحی ساده در مورد هوش منقش تیروئید در تکامل مغزآلزایمرتسلیم شدن از نورون شروع مقضاوت ممنوعروش جدید تولید برقنزاع بین جهل و علم رو به پانسانیت در برابر دیگرانسیاهچاله هاحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهماده، چیزی نیستعادت کردن به نعمتاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولبرخی بیماری های خاص که بدکوچ از محیط نامناسبدر هم تنیدگی کوانتومیتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات درياآیا فراموشی حتمی استتعذیه ی ذهنلزوم سازگاری قانون مجازارژیم ضد التهابیهفت چیز که عملکرد مغز تو ای نعمت من در زندگیمسانسور از روی قصد بسیاری حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیمدل همه جانبه نگر ژنرالیصفحه اصلیبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کاهش التهاب ناشی از بیمادرمان های رایج ام استا بحر یفعل ما یشاچندجهانیآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسمنابع انرژی از نفت و گاز رحم مصنوعیهندسه ی پایه ایایا ابزار هوشمندی یا مغز سخن و سکوتخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرمرگ انتقال است یا نابود شبی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها و تمایزها کلید بکریستال زمان(قسمت اولدرمان سرگیجه بدون داروتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار عصب و عضلهآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان پلانکجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر خواهان پیروزی هستیسرعت فکر کردن چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمشکلات نخاعیبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتخدای رنگین کمانتلاش هایی در بیماران قطع معادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وگوشه بیماری اتوزومال رسسدرگیری قلب در بیماری ویرنکاتی در مورد تشنجآزمون ذهنی گربه ی شرودینزیباترین چیز در افزایش سجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت نیست من عاشق تو باشماز تکینگی تا مغز از مغز تبیان ژن های اسکیزوفرنی دواکنش به حس جدیددندان ها را مسواک بزنید تتنها مانع در زندگی موارد مغز و اخلاقگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک مولکولها و ذرات در ذهن چند جانبه نیازمند نگنگاه انسان محدود به ادراافزایش قدرت ادراکات و حسزبان و شناخت حقیقت قسمت اجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت از آثار به سوی خداوبینار اساتید نورولوژی ددیدگاه نارسای دوگانه ی متو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پیوند قلب خوک، به فرد دچاتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرد یا اندیشهرمز پیشرفت تواضع است نه طنادیدنی ها واقعی هستندامید جدید بر آسیب نخاعیسفرنامه سفر به بم و جنوب حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از موسیقی هنر مایع استطوفان زیباییاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهیافته های نوین علوم پرده دانش، قفل ذهن را باز میکنتوهم وجودنقش مهاجرت در توسعه نسل اپختگی پس از چهل سالگي به تحریک عمقی مغز در آلزایمقانون مندی نقشه ژنتیکی مرویای شفافنرمشهای مهم برای تقویت عاندوهگین نباش اگر درب یا سندرم کووید طولانیحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدما اکنون میدانیم فضا خالعلم در حال توسعهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبرای پیش بینی آینده مغز دکل اقیانوس در یک ذرهداروی جدید ضد الزایمرتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید دآملودیپین داروی ضد فشار تشنچ پانایوتوپولوس تشنج قطار پیشرفتروش صحبت کردن در حال تکامنزاع بین علم و نادانی رو انسان، گونه ای پر از تضادسیاهچاله های فضایی منابعحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانماده، چیزی بیش از یک خلا عادت دادن مغز بر تفکراطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمبرخی توجهات در ببمار پارکوچک شدن مغز از نئاندرتادر هم تنیدگی کوانتومی و پتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات درياآیا ممکن است موش کور بی متغییر الگوی رشد مغزی با زلزوم عدم وابستگی به گوگل رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهفت سین یادگاری از میراث ای همه ی وجود منسانسور بر بسیاری از حقایحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسوالات پزشکیبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز بزرگترین خطایی که مردم مکاهش حافظه هرچند فرایندیدرمان های علامتی در ام استاول کف پا و حقیقتنه به اعدامآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالمنابع انرژی از نفت و گاز رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهندسه ی رایج کیهانایا بیماری ام اس (مولتیپسخن پاک و ثابتخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنومرگ تصادفیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها را به رسمیت بشناکریستال زمان(قسمت دوم)درمان سرطان با امواج صوتتاثیر کتامین در درمان پانوار عصب و عضلهآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان به چه دلیل ایجاد میشجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اپی ژنتیکسعی کن به حدی محدود نشویاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمشکلات بین دو همسر و برخیبیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردخدایی که ساخته ی ذهن بشر تلاشی برای درمان قطع نخامعجزه های هر روزهتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشت خواری یا گیاه خواریدرگیری مغز در بیماری کویچگونه مولکول های دی ان ایآزمون ذهنی گربه شرودینگرزیر فشار کووید چه باید کرجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت انگیز بودن کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبیان حقیقتواکسن های شرکت فایزر آمردهن، بزرگترین سرمایهتنها در برابر جهانمغز و سیر تکامل ان دلیلی گزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک و هوشیاریذهن هوشیار در پس ماده ی منگاه از بیرون مجموعهافزایش مرگ و میر سندرم کوزبان و شناخت حقیقت قسمت دزبان و شناخت حقیقت قسمت سحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت به ریشه های تکاملوجود قبل از ناظر هوشمنددژا وو یا اشنا پنداریتو در میانه ی جهان نیستی مغز بزرگ چالش است یا منفعپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر فرد حساس از نظر عاطفی و برمز بقای جهش ژنتیکینادانی در قرن بیست و یکم،امید درمان کرونا با همانسفری به آغاز کیهانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از میهمانهای ناخوانده عامل طولانی ترین شباز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره احساسات متفایاد گرفتن مداومدائما بخوانتوهم بی خدایینقش میدان مغناطیسی زمین پروژه ی ژنوم انسانیتداوم مهم است نه سرعتقانون گذاری و تکاملروان سالمچرا ماشین باید نتایج را پاندام حسی، درک از بخش هایسندرم گیلن باره به دنبال حس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهما از اینجا نخواهیم رفتعلم راهی برای اندیشیدن ااستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کابرای اولین بار دانشمندانکلمات بلند نه صدای بلندداروی سل سپتتیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دآموزش نوین زبانتشنج چیستلمس کوانتومیروشهای نو در درمان دیسک بنزاع بین علم و جهل رو به پانعطاف پذیری مکانیسمی علسیاهچاله ها، دارای پرتو حس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انماست مالیعارضه جدید ویروس کرونا ساطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومبرخی توصیه ها برای واکسیکوچکترین چیز یک معجزه اسدر هم تنیدگی کوانتومی و دتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها در کاهش دردهای آیا ما کالا هستیمتغییر زودتر اتصالات مغزیمقاومت به عوارض فشار خون رژیم غذایی ضد التهابیهم نوع خواری در میان پیشیای آنکه نامش درمان و یادشساهچاله ها تبخیر نمیشودحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژمدل هولوگرافیک تعمیم یافپیامهای کاربرانبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچبزرگترین درد از درون است کاهش دوپامین عامل بیماریدرمان ژنتیکی برای نوآوریتابوهای ذهنینه جنگ و نه خونریزیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچمنابع انرژی از نفت و گاز رساناها و ابر رساناها و عهندسه بنیادینایا بدون زبان میتوانیم تسختی ها رفتنی استخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تمرگی وجود نداردبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های بین زن و مرد فقکریستال زمان(قسمت سوم)درمانهای بیماری پارکینستاثیر گیاه خواری بر رشد ونوبت کودکانآیا راهی برای رفع کم آبی زمان شگفت انگیزجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدا سخت ترین استشلیک فراموشیاز تکنیکی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهخسته نباشی باباتلاشی تازه برای گشودن معمعجزه ی چشمتاثیر انتخاب از طرف محیط گیلگمش باستانی کیستدرگیری مغز در بیماران مبچگونه میتوان با قانون جنآزادی عقیده، آرمانی که تزیرفون داروی ضد ام اسجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت زده و حیران باشاز تکینگی تا مغز از مغز تبیست تمرین ساده برای جلوواکسن کووید 19 چیزهایی که دو ویژگی انتزاع و قدرت تجتنهایی رمز نوآوری استمغز کوانتومیگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تذهن تو همیشه به چیزی اعتقنگاه از دور و نگاه از نزدافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه از درون مجموعه با نگافسردگی و اضطراب در بیمازبان جانسوزحق انتخابابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بازخورد یا فیدبکوراپامیل در بارداریدژاوو یا آشناپنداریتوقف؛ شکستمغز بزرگ چالشهای پیش روپیوند اندام از حیوانات بتاثیر رژیم گیاهخواری بر فردا را نمیدانیمرمز جهاننازوکلسینامیدوار باش حتی اگر همه چسقوط درون جاذبه ای خاص، چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط میوتونیک دیستروفیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره احساساتی غیریاد بگیر فراموش کنیداروهای مصرفی در ام استوهم تنهایینقش محیط زندگی و مهاجرت دپروژه ی ژنوم انسانیتداخل مرزها و صفات با بینقانون جنگلروبات های ریز در درمان بیچرا مغز انسان سه هزار سالانرژی بی پایان در درون هرسندرم پیریفورمیسحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریما اشیا را آنطور که هستندعلم ساختن برج های چرخاناستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهابرای تمدن سازی، باید در بکلوزاپین داروی ضد جنونداروی ضد چاقیتیروفیبان موثر در سکته ی نقش خرچنگ های نعل اسبی درآمارهای ارائه شده در سطح تشنج و حرکات شبه تشنجی قالوب فرونتال یا پیشانی مغروشهای شناسایی قدرت شنوانسبیت عام از زبان دکتر براهرام مصر از شگفتی های جهسیاهچاله و تکینگی ابتدایحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکماست مالی با هوش انسانیعدم توقف تکامل در یک اندااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومبرخی درمان های Spinal Muscular Atکووید نوزده و خطر بیماری در هر سوراخی سر نکنتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا ما تنها موجودات زنده تغییر عمودی سر انسان از پمقابله ی منطقی با اعتراضرژیم غذایی ضد دردهمه چیز موج استایمپلانت مغزیسایه را اصالت دادن، جز فرحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانمدل های ریز مغز مینی برینسایتهای دیگربه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نتربسیاری از مجرمان، خودشانکاهش سن بیولوژیکی، تنها درمان پوکی استخوانتاثیر فکر بر سلامتچه زیاد است بر من که در ایآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هامنابع انرژی از نفت و گاز رشته نوروایمونولوژی و نقهندسه در پایه ی همه ی واکایا تکامل هدفمند استسرنوشتخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تمراحل ارتقای پله پله کیهبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريتفاوت های تکاملی در مغز وکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونور درونآیاما مقهور قوانین فیزیکزنان باهوش ترجهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدایی که در ذهن دانشمنشلیک فراموشیاز تکینگی تا مغز و از مغز مشکلات روانپزشکی در عقب ویتامین دی گنجینه ای بزرخطا در محاسبات چیزی کاملتلاشی جدید در درمان ام اسمعجزه ی علمتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیاه بی عقل به سوی نور میدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه مغز پیش انسان یا همآزار دیگری، آزار خود استزیرک ترین مردمجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبیش از نیمی از موارد انتقواکسن کرونا و گشودن پنجردو بیماری روانی خود بزرگ تنبیه چقدر موثر استمغز آیندگان چگونه است ؟گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر درجه حرارت بر عملکفاجعه ی جهل مقدسذهن خود را مشغول هماهنگیفاصله ها در مکانیک کوانتذهن سالمنگاه حقیقی نگاه به درون ااقلیت خلاقزبان ریشه هایی شناختی اسحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از منبع خواب و رویاشجاعت و ترساز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی بازسازي مغز و نخاع چالشی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدگرگونی های نژادی و تغییتولید مثل اولین ربات های مغز بزرگ و فعال یا مغز کوپیوند سر آیا ممکن استتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفرزندان زمان خودرمز جهان خاصیت فراکتالنباید صبر کرد آتش را بعد امیدواری و مغزسلول های مغزی عامل پارکیحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین همیگرن و پروتئین مرتبط با طبیعت موجی جهاناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بخش فراموش شده ی حافظهیادگیری مهارت های جدید دداروهای ام استوهم جدایینقش نگاه از پایین یا نگاهپروانه ی آسمانیتروس جریان انرژیقانون جنگلروبات کیانچرا مغزهای ما ارتقا یافت انرژی تاریکسندرم پس از ضربه به سرحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناما به جهان های متفاوت خودعلایم کمبود ویتامین E را استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرای خودآگاه بودن تو بایکلام و زبان، گنجینه ای بسداروی ضد چاقیتکنولوژی جدید که سلول هانقش داروهاي مختلف معروف آن چیزی که ما جریان زمان تشنج عدم توازن بین نورون لوتیراستامروشی برای بهبود هوش عاطفنسبت ها در کیهاناولویت بندی ها کجاستسیاهچاله ی منفرد یا سیاهحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانماشین دانشعدم درکاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمبرخی روش های تربیتی کودککودک هشت ساله لازم است آددر والنتاین کتاب بدید همتکامل زباننقشه های مغزی جدید با جزیآیا مغز تا بزرگسالی توسعتغییرات منطقه بویایی مغزمقابله با کرونا با علم اسراه فراری نیستهمه چیز در زمان مناسبایمپلانت مغزی کمک میکند ساخت شبکه عصبی مصنوعی با حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به مدیون خود ناموجودبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمبسیاری از بیماری های جدیکایروپاکتیک چیستدرمان پوکی استخوانتاثیر مشاهده بر واقعیت بنه عدم مطلق بلکه عدم با قآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استایجاد احساساتسریع دویدن مهم نیستخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تمرز مرگ و زندگی کجاستبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال خودت را از اندیشه هایت حفتفاوت های زبانی سرمنشا تکشف مکانیسمی پیچیده در بدروغ نگو به خصوص به خودتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانآب زندگی است قسمت چهارمزنجیرها را ما باید پاره کجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتذال با شعار دینشنا در ابهای گرم جنوب نیااز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشاویروس مصنوعیخطا در محاسبات چیزی کاملتمایل زیاد به خوردن بستنمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه خواری و گوشت خوار کددرگیری مغزی در سندرم کووچگونه هموساپينس بر زمین آسيب میکروواسکولاریا آسزیست شناسی کل در جزء فراکجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفتی های زنبور عسلاز تکینگی تا مغز از مغز تبیشتر کمردردها نیازی به واکسن کرونا از حقیقت تاتدو بار در هفته ماهی مصرف تهدیدهای هوش مصنوعیمغز انسان ایا طبیعتا تماپل جویی اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکفاصله ی همیشگی تصویر سازذهت را روی چیزهای مفید متنگاه دوبارهالکترومغناطیس شنوایی و هزبان شناسی مدرن در سطح سلحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از منتظر نمان چیزی نور را بهشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحتی علمی درباره تمایل بورزش هوازی ، بهترین تمریدانش قدرت استتولید یا دریافت علممغز بزرگترین مصرف کننده پیوند سر، یکی از راه حلهاتاریک ترین بخش شبفرضیه ای جدید توضیح میدهرنگ کردن، حقیقت نیستنبرو و انرژی مداومامیدی به این سوی قبر نیستسلول های بنیادیحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین هممیگرن سردردی ژنتیکی که بطبیعت بر اساس هماهنگیاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی بخش های تنظیمی ژنومیادآوری خواب و رویاداروهای تغییر دهنده ی سیتوهم جدایی و توهم علمنقش نظام غذایی در تکامل مپرواز از نیویورک تا لوس آتری فلوپرازینقانونمندی و محدودیت عالمروح در جهانی دیگر استچرا ویروس کرونای دلتا واانرژی تاریک که ما نمی توسندرم دزدی ساب کلاوینحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان ما با کمک مغز خود مختاريمعلایم کمبود ویتامین E را استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرای زندگی سالم، یافتن تکلرال هیدرات برای خوابانداروی ضد تشنج با قابليت تتکنولوژی جدید که سلول هانقش درختان در تکاملآنچه ناشناخته است باید شتشویق خواندن به کودکانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعروشی جدید در درمان قطع نخنسبت طلایی، نشانه ای به ساولین مورد PML به دنبال تکسیاهچاله ی تولید کنندهحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشممبانی ذهنی سیاه و سفیدعسل طبیعی موثر در کنترل باعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانبرخی سلولهای عصبی در تلاکودک ایرانی که هوش او از در یک فراکتال هر نقطه مرکتکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامآیا همه جنایت ها نتیجه بیتغییرات آب و هوایی که به ملاحظه های اخلاقی دربارهراه های جدید برای قضاوت رهمه چیز در زمان کنونی استایمپلانت نخاعی میتواند دساخت شبکه عصبی با الفبای حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین ممدیریت اینترنت بر جنگبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالبسیاری از بیماری های جدیکار با یگانگی و یکپارچگیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنهایت معرفت و شناخت درک عآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتایران بزرگسریعترین کامپیوتر موجودخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تمرز بین انسان و حیوان کجابیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنخودروهای هیدروژنیتفاوت ایستایی و تکاپوکشف ارتباط جدیدی از ارتبدریای خداتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهآب زندگی است قسمت هفتمزندگی هوشمند در خارج از زجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابداع دی ان ای بزرگترین دشناخت و معرفت، و نقش آن داز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهبیماری تی تی پیویرایش DNA جنین انسان، برخطای ادراک کارماتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیرنده باید سازگار با پیدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه هوشیاری خود را توسآسیب ها ناشی از آلودگی هوزیست شناسی باور حقیقت یا جوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشانس یا تلاشاز تکینگی تا مغز از مغز تبا هوش مصنوعی خودکار روبواکسن کرونا ساخته شده تودو برابر شدن خطر مرگ و میتو یک معجزه ایمغز انسان برای ایجاد تمدپل خواجو اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکفتون های زیستیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنگاهی بر قدرت بینایی دراالکتروتاکسی(گرایش و حرکزبان شناسی نوین نیازمند حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از منحنی که ارتباط بین معرفشربت ضد خلطاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی بحث درباره پیدایش و منشا ورزش و میگرندانش محدود به ابعاد چهارتولید پاک و فراوان انرژیمغز حریص برای خون، کلید تپیوندی که فراتر از امکانتاریکی من و تو و گرد و غبافساد اقتصادی سیتماتیک دررنگین کمانچت جی پی تیامیدی تازه در درمان سرطاسلول های بنیادی منابع و احافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهمیگرن شدید قابل درمان اسطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی بخش بزرگی حس و ادراک ما ایاری خدا نزدیک استداروهای ضد بیماری ام اس وتوهم جسمنقش نظریه تکامل در شناساپروتئین های ساده ی ابتداتری فلوپرازینقارچ بی مغز در خدمت موجودروح رهاییچرا پس از بیدار شدن از خوانرژی خلا ممکن استسندرم سردرد به دلیل افت فحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گما بخشی از این جهان مرتبطعلت خواب آلودگی بعد از خواسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیبرخی ملاحظات در تشنج های کمردردداروی ضد تشنج با قابليت تتکینگینقش ذهن و شناخت در حوادث آنچه واقعیت تصور میکنیم تشخیص ژنتیکی آتروفی های لیروپریم داروی ترکیبی ضدروشی جدید در درمان نابیننشانه های گذشته در کیهان اولین مورد پیوند سر در انسیاره ی ابلهانحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییمباحث مهم حس و ادراکعشق درونی به یگانگی خلقتاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی سيناپسها طی تکامل و کودکان میتوانند ناقل بی در کمتر از چند ماه سوش جدتکامل زبان انسان از پیشینقطه بی بازگشتآیا هوش مصنوعی می تواند نتغییرات تکاملی سر انسان ملاحظات بیهوشی قبل از جرراه های جدید برای قضاوت رهمه چیز، ثبت می شودایمان به رویاساختن آیندهحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هومداخله ی زیانبار انسانبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالبشکه ای که ته نداره پر نمکاربرد روباتهای ريزنانودرمان تومورهای مغزی با اتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نهایت در بی نهایتآیا بزرگ شدن مغز فقط در درشد مغز فرایندی پیچیده اجهان مرئی و نامرئیمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیایرادهای موجود در خلقت بسرگیجه از شایعترین اختلاخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدمرز جدید جستجو و اکتشاف، بیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیخورشید مصنوعیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرک فرد دیگر و رفتارهای انوروپلاستیسیتی چیستآب زندگی است قسمت اولزندگی بی دودجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار هوش در حال ارتقا ازشناخت حقیقت یا آرزوهای گاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبه ی حق خودبیماری دویکواقعیت فیزیکی، تابعی از خطای حستمدن پیشرفته ی پیشینیانمعرفت و شناختتاثیر حرکات چشم بر امواج گالکانزوماب، دارویی جدیدرختان اشعار زمینچگونه واکسن کرونا را توزآشنا پنداریزیست، مرز افق رویداد هستجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار قرناز تکینگی تا مغز از مغز تبا تعمق در اسرار ابدیت و واکسن ایرانی کرونا تولیددو برابر شدن خطر مرگ و میتو یک جهان در مغز خودت هسمغز انسان برای شادمانی طپلاسمای غالبتو کز محنت دیگران بی غمیمغز انسان برای شادمانی طپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر درجه حرارت بر عملکفروتنی و غرورذره ی معین یا ابری از الکنگاهی بر توانایی اجزاي بالکترودهای کاشتنیزبان، نشان دهنده ی سخنگو حقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از منشأ اطلاعات و آموخته ها شش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثي درباره هوش و تفاوتهورزش بهترین درمان بیش فعدانش بی نهایتتولید سلولهای جنسی از سلمغز در تنهایی آسیب میبینپیوستگی همه ی اجزای جهانتاریکی و نورفشار و قدرترهبر حقیقیچت جی پی تیامگا سه عامل مهم سلامتسلول های بدن تو پیر نیستنحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین میدان مغناطيسي زمین بشر ظهور امواج مغزی در مغز مصاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی بخش بزرگتر کیهان ناشناختژن همه چیز نیستداروی فامپیریدین یا نورلتوهمات و شناخت حقیقتنقش هورمون های تیروئید دپروتز چشمترک امروزقبل از آغازروزه داری متناوب، مغز را چرا ارتعاش بسیار مهم استانسان قدیم در شبه جزیره عسوپاپ ها یا ترانزیستورهاحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمما تحت کنترل ژنها هستیم یعماد الدین نسیمی قربانی اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبرخی مرزهای اخلاق و علوم کمردرد ناشی از تنگی کاناداروی ضد تشنج توپیراماتتکامل فردی یا اجتماعینقش روی و منیزیم در سلامتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تشخیص آلزایمر سالها قبل لیس دگرامفتامین یا ویاسروشی جدید در درمان سکته منشانه های پروردگار در جهاولین هیبرید بین انسان و سیاره ابلهانحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانمجموعه های پر سلولی بدن معصب حقوق نورولوواعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرداشت مغز ما از گذر زمانکودکان خود را مشابه خود تدر آرزوهایت مداومت داشتهتکامل ساختار رگهای مغزی نمیتوان با بیرون انداختنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتغذیه بر ژنها تاثیر داردممانتین یا آلزیکسا یا ابراه پیروزی در زندگی چیستهمه ی سردردها بی خطر نیستاین پیوند نه با مغز بلکه ساختار فراکتال وجود و ذهحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فمدارک ژنتیکی چگونه انسانبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلبشریت از یک پدر و مادر نیکاربرد روباتهای ريز، در درمان تشنجتاثیر نگاه انسان بر رفتانهادینه سازی فرهنگ اختلاآیا تکامل و تغییرات ژنتیرشد مغز علت تمایل انسان بجهان مشارکتیمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهایستادن در برابر آزادی بسرگردانیخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسمزایای شکلات تلخ برای سلبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشخوش قلبی و مهربانیتفاوتهای جنسیتی راهی براکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرک نیازمند شناخت خویش انوروز یا روز پایانیآب زندگی است قسمت دومزندگی در جمع مواردی را برجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشناخت درون، شناخت بیرون؛از تکینگی تا مغز از مغز تمطالبی در مورد تشنجبیماری دیستروفی میوتونیواقعیت چند سویهخطر آلودگی هواتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر دوپامین و سروتونینگام کوچک ولی تاثیرگذاردرد باسن و پا به دلیل کاهچگونه آن شکری که می خوریمآشنا پنداریزاوسکا درمان گوشرجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار شش گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تبا خدا باشواکسن اسپایکوژندو سوی واقعیت