دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

معادله ها فقط بخش خسته کننده ی ریاضیات هستند

Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking

معادله ها فقط بخش خسته کننده ی ریاضیات هستند.
من کوشش میکنم اشیا را در ویژگی های هندسی ببینم.(استیفن هاوکینگ)
به نقل از صفحه ی فیسبوک بنیاد بین المللی طنین زیر نظر نسیم هرمیان


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
در چه مرحله ای از خواب ، راصل علت و تاثیرايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایفراتر از دیوارهای باورنخستین تمدن بشریتکامل تکنولوژیهوشیاری و افسردگیپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زمیهمانهای ناخوانده عامل کی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلآیا یک، وجود دارددرمان های بیماری آلزایمربلوغ چیستایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اسراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا در مغز انسان، فرورفتتئوری جدید، ویران کردن گهدف از خلقت رسیدن به ابزاجهان فراکتالما اشیا را آنطور که هستندکتاب طبیعت در قالب هندسهخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز انآیا خداباوری محصول تکاملدرمان دارویی سرطان رحم ببه زودی شبکه مغزی به جای اگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و ازمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیقطار پیشرفتنظریه ی ریسمانتاثیر کپسول نوروهرب بر سوقتی تو از یاد گرفتن باز جهان پیوستهماست مالی با هوش انسانیگل زندگیخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزآرامش و دانشدرک دیگرانبیماری آلزایمر، استیل کوابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشلزوم عدم وابستگی به گوگل همیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاهخواری بر رشد و واقعیت های متفاوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمدل های ریز مغز مینی برینگاهی لازم است برای فهم و دنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تافت هوشیاری به دنبال کاهدستورالعمل مرکز کنترل بیزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احواکسن دیگری ضد کرونا از دحفره در مغزمراحل ارتقای پله پله کیهدین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تامواجی که به وسیله ی ماشیرفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجسفر دشوار اکتشافنیاز به آموزش مجازی دیجیتو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی طولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت وزوز گوشحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب پیر شدن حتمی نیستدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز، از مغز انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبرویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچگونه تکامل مغزهای کنونیتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی از عروسک بازی علم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیپرتوهای صادر شده از سیاهداروی جدید برای میاستنی اسکار، لگوی هوشمندانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومفیلمی بسیار جالب از تغییچالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه های غیر دارویی در سهوش احساسیعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج منبع هوشیاری در کجاست؟ قکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زمانآینه در اینهاحساسات کاذبآیندهدر ناامیدی بسی امید استاصل عدم قطعیت از کوانتوم ايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مررژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودفرد موفقنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل جریان همیشگی خلقتهوشیاری کوانتومیسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیمیوتونیک دیستروفیکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و آیا کیهان می تواند یک شبیدرمان های جدید میگرنبلعیدن ستاره توسط سیاهچاایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلارجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانسرنوشتقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا ذرات بنیادی معمولاً تا 20 سال آینده مغز شما به هر چیز با هر چیز دیگر در تجهان قابل مشاهده بخش کوچما به جهان های متفاوت خودکتاب، سفری به تاریخخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انساآیا دلفین ها می تواند از درمان سرگیجه بدون نیاز ببه زیر پای خود نگاه نکن باپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ازمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیلمس کوانتومینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتنام نوعی کرونا ویروس جهان پر از چیزهای اسرار آماشین دانشگلوله ی ساچمه ایخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتآرامش و سکوندرک درست از خود و هوشیاریبیماری الزایمرابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمقاومت به عوارض فشار خون همجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر انتخاب از طرف محیط واقعیت و مجازجوانان وطنمدیون خود ناموجودگاهی مغز بزرگ چالش استدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تافتخار انساندغدغه نتیجه ی نادانی استزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای تنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایواکسن سرطانحق انتخابمرز مرگ و زندگی کجاستپوست ساعتی مستقل از مغز ددین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تامیوتروفیک لترال اسکلرورقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب چیز جدید را بپذیرتو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت یک پیام منفرد نورون مغزی حوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از مشاهده گر جدای از شیء مشاپیشینیان انسان از هفت میدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز، از مغز انتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن ضد آلزایمرحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانپرسش و چستجو همیشه باقی اداروی جدید برای ای ال اساساس انسان اندیشه و باور انسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعفیزیک مولکولها و ذرات در چالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه هایی در مصرف ماهیهوش احساسیعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجاه و یحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابآینده ی انسان در فراتر ازدر هم تنیدگی مرزها و بی ماصول انجام برخی نرمش ها دايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرفرد حساس از نظر عاطفی و بنخستین روبات های زنده ی جتکامل داروینی هنوز در حاهوش، ژنتیکی است یا محیطیتغییر عمودی سر انسان از پمیگرن و پروتئین مرتبط با کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش آیا گذشته، امروز وآینده درمان های جدید در بیماری بنی عباس، ننگی بر تاریخایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همرحم مصنوعیبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستقانون گذاری و تکاملچراروياها را به یاد نمی آتا بحر یفعل ما یشاهر جا که جات میشه، جات نیجهان موازی و حجاب هاما با کمک مغز خود مختاريمکتابخانهخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهاآیا دلفین ها میتوانند بادرمان سرگیجه بدون نیاز ببه سخن توجه کن نه گویندهابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از زمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیالوب فرونتال یا پیشانی مغنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کتامین در درمان پاویتامین E برای فعالیت صحجهان پر از چیزهای جادویی مبانی ذهنی سیاه و سفیدگلوئونخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرک عمیق در حیواناتبیماری ای شبیه آلزایمر و ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلمقابله ی منطقی با اعتراضهمراه سختی، اسانی هستتاثیر احتمالی عصاره تغلیواقعیت و انعکاسجواب دانشمند سوال کننده مدیریت اینترنت بر جنگگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تافراد آغاز حرکت خودشان رذهن ما از در هم شکستن منبزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دنوار مغز در فراموشی هاتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعواکسن سرطانحقیقت قربانی نزاع بین بی مرز بین انسان و حیوان کجاپوشاندن خود از نوردید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز تامید نیکو داشته باش تا آنرموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب چیزی منتظر شناخته شدنتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت یک پیشنهاد خوب برای آسان حکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهپیشرفت های جدید علوم اعصدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز، از مغز اندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهنچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترآلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی جدید برای دیابتاستفاده از مغز، وزن را کمانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو فیزیک و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش در طبیعتعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع خواب و رویاکنگره بین المللی سردرد دکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگآینده ی علم و فیزیک در60 ثدر هم تنیدگی کوانتومیاصول توسعه ی یک ذهن کاملای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با فردا را نمیدانیمنرمش های مفید برای درد زاتکامل داروینی هنوز در حاهیچ چیز همیشگی نیستتغییرات منطقه بویایی مغزمیگرن سردردی ژنتیکی که بکیست هیداتید مغزحس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان های رایج ام اسبه قفس های سیاهت ننازایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده رحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودقانون جنگلچراروياها را به یاد نمی آتابوهای ذهنیهر حرکت خمیده می شود و هر جهان ما میتواند به اندازما بخشی از این جهان مرتبطکجای مغز مسئول پردازش تجخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولآیا دست مصنوعی به زودی قادرمان سرگیجه بدون داروبوزون هیگز چیستابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ازمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دلوتیراستامنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین E در چه مواد غذایجهان دارای برنامهمباحث مهم حس و ادراکگمان میکنی جرمی کوچکی در خسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده آزمون تجربی، راهی برای ردرگیری قلب در بیماری ویربیماری ای شبیه ام اس مولتابزار بقا از نخستین همانچند جهانیزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشمقابله با کرونا با علم اسهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر ترکیبات استاتین (سواقعیت خلا و وجود و درک مجوسازی مدرنمداخله ی زیانبار انسانگذشته را دفن کناز تکینگی تا مغز از مغز تافراد بی دلیل دوستدار تو ذهن چند جانبه نیازمند نگزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتنوار مغز در تشخیص بیماری تنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن ضد اعتیادحقیقت آنطور نیست که به نظمرز جدید جستجو و اکتشاف، پیموزایددیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تامید نجاترمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب چیزی خارج از مغزهای ما نیتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت یک آلل ژنتیکی که از نئاندحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از مطالبه ی حق خودپیشرفت در عقل است یا ظواهدانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز از مغز تا اندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیچگونه حافظه را قویتر کنیتوهم وجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفآلودگی هوا و ویروس کروناداروی جدید ضد میگرناستفاده از هوش مصنوعی در انسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایفیزیکدانان ماشینی برای تچاالش ها در تعیین منبع هوتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش عاطفی قسمت نهمعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون منتظر نمان چیزی نور را بهکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد آیا فراموشی حتمی استدر هم تنیدگی کوانتومی و پاصول سلامت کمرای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای فرزندان زمان خودنرمش های مفید در سرگیجهتکامل داروینی هنوز در حاهیچ وقت خودت را محدود به تغییرات آب و هوایی که به میگرن شدید قابل درمان اسکیست کلوئید بطن سومحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد آیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان های علامتی در ام اسبه مغز خزندگان خودت اجازایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاقانون جنگلنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر فکر بر سلامتهرچیز با یک تاب تبدیل به جهان مادی، تجلی فضا در ذهما تحت کنترل ژنها هستیم یکرونا چه بر سر مغز می آورخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان سرطان با امواج صوتبوزون هیگز جهان را از متلابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ازنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کاجهان در حال نوسان و چرخشمجموعه های پر سلولی بدن مگنجینه ای به نام ویتامین خطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انساآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرگیری مغز در بیماری کویبیماری اسپینال ماسکولار ابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنملاحظه های اخلاقی دربارههندسه ی پایه ایتاثیر تغذیه بر سلامت رواوالزارتان داروی ضد فشار جامعه ی آسمانیمدارک ژنتیکی چگونه انساندهن، بزرگترین سرمایهگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تافزایش قدرت ادراکات و حسذهن هوشیار در پس ماده ی مزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلونوار مغزی روشی مهم در تشختنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن علیه سرطانحقیقت افرادمزایای شکلات تلخ برای سلپیموزایددیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تامید جدید بر آسیب نخاعیرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب چیزی شبیه نور تو نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت یک جهش ممکن است ذهن انسانحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از مطالبی در مورد تشنجپیشرفت ذهن در خلاقیت استدانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تاندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیرویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال نگاه محدود و تک جانبه، مشتوهم وجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینآلودگی هوا و پارکینسونداروی جدید ضد الزایمراستفاده از انرژی خلاانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهفاجعه ی جهل مقدسناتوانی از درمان برخی ویتیک و اختلال حرکتیهوش عاطفی قسمت هفتمعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانمنحنی که ارتباط بین معرفمنشأ اطلاعات و آموخته ها کندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و آیا ممکن است موش کور بی مدر هم تنیدگی کوانتومی و داضطراب و ترسای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهفرضیه ای جدید توضیح میدهنرمشهای مهم برای تقویت عتکامل داروینی هنوز در حاهیچ کاری نکردن به معنی چیتغییرات تکاملی سر انسان میدان مغناطيسي زمین بشر کاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پارآیا امکان بازسازی اندامهدرمان ژنتیکی برای نوآوریبه نقاش بنگرایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نرساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیقانونمندی و محدودیت عالمنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر مشاهده بر واقعیت بهز ذره، یک دنیاستجهان مرئی و نامرئیمانند آب باشکریستال هاخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمانهای بیماری پارکینسبی نهایت در میان مرزهاابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغززنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛لیروپریم داروی ترکیبی ضدهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کا و استخوانجهان در حال ایجاد و ارتقامحل درک احساسات روحانیگویید نوزده و ایمنی ساکتخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار آزمون ذهنی گربه شرودینگردرگیری مغز در بیماران مببیماری اضطراب عمومیابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشملاحظات بیهوشی قبل از جرهندسه ی رایج کیهانتاثیر حرکات چشم بر امواج واکنش های ناخودآگاه و تقجاودانگی مصنوعیمروری بر تشنج و درمان هایدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تافزایش مرگ و میر سندرم کوذهن تو همیشه به چیزی اعتقزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقنوار عصب و عضلهتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی الفاگوواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت اشیامسمومیت دانش آموزان بی گپیچیدگی های مغزمگسدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تامید درمان کرونا با همانرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهاننکاتی در مورد تشنجتو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک رژیم غذایی جدید، می توحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از مطالعه ای بیان میکند اهدپیشرفتی مستقل از ابزار هدائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تاندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر روان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسنگاه انسان محدود به ادراتوهم بی خداییهوش مصنوعی از عروسک تا کمعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدآلزایمرداروی سل سپتاستفاده از سلول های بنیاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانفاصله ها در مکانیک کوانتناتوانی در شناسایی چهره تیروفیبان موثر در سکته ی هوش عاطفی قسمت پنجمعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل منشاء کوانتومی هوشیاری اکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و آیا ما کالا هستیمدر هر سوراخی سر نکناطلاع رسانی اینترنتیایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهفساد اقتصادی سیتماتیک درچرا ماشین باید نتایج را پتکامل زبانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتغذیه بر ژنها تاثیر داردمیدان های مغناطیسی قابل کاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان پوکی استخوانبه نقاش بنگرایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای رشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می قارچ بی مغز در خدمت موجودنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهزینه ای که برای اندیشیدجهان مشارکتیماه رجبکریستال زمان(قسمت اولخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسآیا راهی برای رفع کم آبی درهای اسرارآمیز و پوشیدهبی ذهن و بی روحابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريازندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیلیس دگرامفتامین یا ویاسهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کا در سبزیجاتجهان ریز و درشتمحل درک احساسات روحانی دگوشه بیماری اتوزومال رسسخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسآزادی عقیده، آرمانی که تدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری بیش فعالیابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شممانتین یا آلزیکسا یا ابهندسه بنیادینتاثیر دوپامین و سروتونینواکنش به حس جدیدجایی خالی نیستمرکز هوشیاری، روح یا بدن دو بیماری روانی خود بزرگ گزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تافزایش سرعت پیشرفت علوم ذهن خود را مشغول هماهنگیزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به نوار عصب و عضلهتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت تنها چیزی است که شامسمومیت دانش آموزان، قماپیچیدگی های مغزی در درک زدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تامیدوار باش حتی اگر همه چرمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چچگونه مولکول های دی ان ایتوقف؛ شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری کجاست قسمت یکی از علل محدودیت مغز امحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از معماری، هندسه ی قابل مشاپاسخ گیاهان در زمان خوردداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرنگاه از بیرون مجموعهتوهم تنهاییهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترآملودیپین داروی ضد فشار داروی ضد چاقیاستفاده از سلول های بنیااهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ روشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانفاصله ی همیشگی تصویر سازنادیدنی ها واقعی هستندتکنولوژی جدید که سلول هاهوش عاطفی قسمت اولهوش عاطفی قسمت دهمغم بی پایانتصویر زیبا از سلولمهندسی ژنتیک در حال تلاش کوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهآیا ما تنها موجودات زنده در والنتاین کتاب بدید هماطلاعات حسی ما از جهان، چایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابفشار و قدرتچرا مغز انسان سه هزار سالتکامل زبانهیچ کس حقیقت را درون مغز ثبت و دستکار ی حافظهمیدان های کوانتومی خلاکاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیآیا احتمال دارد رویا از آدرمان پوکی استخوانبه نادیدنی ایمان بیاورایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنقبل از آغازنسبیت عام از زبان دکتر برتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هزینه سنگین انسان در ازاجهان هوشمندماپروتیلینکریستال زمان(قسمت دوم)خودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذرآیاما مقهور قوانین فیزیکدروغ نگو به خصوص به خودتبی شرمیابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريازندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی الا اکراه فی الدینهمه چیز موج استتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین بی 12 در درمان دردجهان شگفت انگیزمحدودیت چقدر موثر استگوشت خواری یا گیاه خواریخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکآزار دیگری، آزار خود استدرگیری مغزی در سندرم کووزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدمن کسی در ناکسی دریافتم هندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر دپاکین بر بیماری مواکسن های شرکت فایزر آمرجاذبهمرکز حافظه کجاستدو بار در هفته ماهی مصرف گشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تافسردگی و اضطراب در بیماذهن سالمزبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبنوبت کودکانتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بوبینار اساتید نورولوژی دحقیقت خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاپیوند قلب خوک، به فرد دچادگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تامیدواری و مغزرمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکیچگونه میتوان با قانون جنتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست قسمت یافته های نوین علوم پرده حباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از معنی روزهپختگی پس از چهل سالگي به داروهای ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تانرژی تاریکمغز و اخلاقروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فنگاه از دور و نگاه از نزدتوهم جدایی و توهم علمهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رآموزش نوین زبانداروی ضد چاقیاستفاده از سلول های بنیااولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانفتون های زیستینادانی در قرن بیست و یکم،تکنولوژی جدید که سلول هاتکینگیهوش عاطفی قسمت دومغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانمهربانی، شرط موفقیتکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انسانآیا مغز تا بزرگسالی توسعدر یک فراکتال هر نقطه مرکاطلاعاتی عمومی در مورد مایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادفضای قلب منبع نبوغ استچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل زبان انسان از پیشیهیچ اندر هیچثبت امواج الکتریکی در عصمیدان بنیادین اطلاعاتکاهش دوپامین عامل بیماریحساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بآیا احتمال دارد رویا از آدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه هلال بنگراکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید درشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانقبل از انفجار بزرگنسبت ها در کیهانتاثیر نگاه انسان بر رفتاهزاران سال چشم های بینا وجهان هوشیارماجرای جهل مقدسکریستال زمان(قسمت سوم)خورشید مصنوعیاز مخالفت بشنوآب زندگی است قسمت چهارمدریای خدابی عدالتی در توزیع واکسن ابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريازندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حالاموژین داروی ضد اوتیسم؟همه چیز در زمان مناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین بی هفدهجهانی که نه با یک رخداد و محدودیت های حافظه و حافظگیلگمش باستانی کیستخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکآسيب میکروواسکولاریا آسدرگیری اعصاب به علت میتوزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودمنابع انرژي پاک سرچشمه حهندسه زبانِ زمان استتاثیر داروهای ضد التهاب واکسن کووید 19 چیزهایی که جاذبه و نقش آن در شکلگیریمرکز حافظه کجاستدو برابر شدن خطر مرگ و میپل جویی اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تاقلیت خلاقذهت را روی چیزهای مفید متزبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و نور درونتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی وجود قبل از ناظر هوشمندحقیقت در علم، هرگز نهایی مسئول صیانت از عقیده کیسپیوند مغز و سر و چالشهای دانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تامیدی به این سوی قبر نیسترنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول های بنیادیچگونه مغز پیش انسان یا همتولید یا دریافت علمهوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت یاد گرفتن مداومحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از معادله ها فقط بخش خسته کنپروژه ی ژنوم انسانیداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکامل تا مغز، از مغز تانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه از درون مجموعه با نگتوهم جسمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدآمارهای ارائه شده در سطح داروی ضد تشنج با قابليت تاستفاده از سلول های بنیااولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز فروتنی و غرورنازوکلسینفرگشت و تکامل تصادفی محض نباید صبر کرد آتش را بعد تکامل فردی یا اجتماعیهوش عاطفی قسمت سومغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمموفقیت هوش مصنوعی در امتکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در انآیا همه جنایت ها نتیجه بیدر کمتر از چند ماه سوش جداطلاعاتی عمومی در مورد ماین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین راه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاقفس ذهنچرا ویروس کرونای دلتا واتکامل ساختار رگهای مغزی هیچگاه از فشار و شکست نترجلو رفتن یا عقبگردمیدازولام در درمان تشنج کاهش سن بیولوژیکی، تنها خفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژآیا برای تولید مثل همیشه درمان تومورهای مغزی با ابه کدامین گناه کشته شدنداگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ درشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنقبرستان ها با بوی شجاعتنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر نگاه انسان بر رفتاهستي مادي ای که ما کوچکترجهان های بسیار دیگرماجرای عجیب گالیلهکشف مکانیسم عصبی خوانش پخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تآب زندگی است قسمت هفتمدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیمار 101 ساله، مبتلا به سابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای زندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئلایو دوم دکتر سید سلمان فهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزرجهانی که از یک منبع، تغذیمخچه فراتر از حفظ تعادلگیاه بی عقل به سوی نور میخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تآسیب ها ناشی از آلودگی هودرختان اشعار زمینزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان منابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم واکسن کرونا و گشودن پنجرجدا کردن ناخالصی هامرکز خنده در کجای مغز استدو برابر شدن خطر مرگ و میپل خواجو اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تالکترومغناطیس شنوایی و هذخیره ی شگفت انگیز اطلاعزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشنورون هاي مصنوعی می توانتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی وراپامیل در بارداریحقیقت راستین انسان علم بمسئولیت جدیدپیوند اندام از حیوانات بدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تامیدی تازه در درمان سرطارنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و اچگونه هموساپينس بر زمین تولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت یاد بگیر فراموش کنیحریص نباشابزار بقای موجود زنده از معجزه های هر روزهپروژه ی ژنوم انسانیداروهای ضد بیماری ام اس واز تکامل تا مغز، از مغز تانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی روح رهاییبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه حقیقی نگاه به درون اتوهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی به شناسایی کاعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهآن چیزی که ما جریان زمان داروی ضد تشنج با قابليت تاستیفن هاوکینگ در مورد هاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنسیستم دفاعی بدن علیه مغز فراموش کارها باهوش تر هسنبرو و انرژی مداومتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش عاطفی قسمت ششمغرور و علمتصور از زمان و مکانمولتیپل اسکلروز در زنان کودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکآیا هوش مصنوعی می تواند ندر آرزوهایت مداومت داشتهاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ناین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین قفس را بشکنچرا پس از بیدار شدن از خوتکامل شناخت انسان با کشفهیپرپاراتیروئیدیسمجلوتر را دیدنمکانیک کوانتومی بی معنی کایروپاکتیک چیستخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهانآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمان تشنجبه امید روزهای بهتراگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنقدم زدن و حرکت دید را تغینشانه های گذشته در کیهان تاثیر ویتامین دی بر بیماهستی ما پس از شروعی چگال جهان هایی در جهان دیگرماده ی تاریککشف مکانیسمی پیچیده در بخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تآب زندگی است قسمت اولدرک نیازمند شناخت خویش ابیماری لبر و نابینایی آنابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونلبخند بزن شاید صبح فردا زهمه چیز، ثبت می شودتاثیر گیاه خواری بر رشد وویروس مصنوعیجهانی در ذهنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگیاه خواری و گوشت خوار کددفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز آشنا پنداریدرد باسن و پا به دلیل کاهزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهتاثیر درجه حرارت بر مغزواکسن کرونا از حقیقت تاتجدایی خطای حسی استمرگ چیستدو سوی واقعیتپلاسمای غالباز تکینگی تا مغز از مغز تالکتروتاکسی(گرایش و حرکذره ی معین یا ابری از الکزبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکننورون های ردیاب حافظهتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش هوازی مرتب خیلی به قحقیقت غیر فیزیکیمسئولیت در برابر محیط زیپیوند سر آیا ممکن استدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تامگا سه عامل مهم سلامترهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنچگونه هوشیاری خود را توستولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53یادگیری مهارت های جدید دحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط معجزه ی چشمپروانه ی آسمانیداروی فامپیریدین یا نورلاز تکامل تا مغز، از مغز تانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهافلج نخاعی با الکترودهای نگاه دوبارهتوپیراماتهوش مصنوعی در کامپیوترهاعید نوروز مبارکترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریآنچه ناشناخته است باید شداروی ضد تشنج توپیراماتاستیفن هاوکینگ در تفسیر اولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های سکوت و نیستیفراموشی همیشه هم بد نیستچت جی پی تیتکامل مداومهوش عاطفی بیشتر در زنانغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهمواد کوانتومی جدید، ممکنکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کوانآیا هوش مصنوعی زندگی بشردر آسمان هدیه های نادیدناعتماد به خوداین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستقلب و عقلچرا ارتعاش بسیار مهم استتکامل، نتیجه ی برنامه ریهاوکينگ پیش از مرگش رسالجمجمه انسان های اولیهمکانیزمهای دفاعی در برابکار با یگانگی و یکپارچگیخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به آیا تکامل و تغییرات ژنتیدرمان جدید ALSبه بالا بر ستارگان نگاه کاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف زمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایقدرت مردمنشانه های پروردگار در جهتاثیر ویروس کرونا بر مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنجهان یکپارچهماده ی خالیکشف ارتباط جدیدی از ارتبخانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تآب زندگی است قسمت دومدرک و احساسبیماری های میتوکندریابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هلحظات خوش با کودکانهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وویرایش DNA جنین انسان، برجهان، تصادفی نیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فگیرنده باید سازگار با پیدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تآشنا پنداریدردهای سال گذشته فراموش زبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده توجریان انرژی در سیستم های مرگ و میر پنهاندولت یا گروهکپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تالکترودهای کاشتنیذرات کوانتومی زیر اتمی قزبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتنوروپلاستیسیتی چیستتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش هوازی ، بهترین تمریحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلپیوند سر، یکی از راه حلهادانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز- از مغز امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق چگونه واکسن کرونا را توزتولترودینهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمیادآوری خواب و رویاحس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هپرواز از نیویورک تا لوس آداروی لیراگلوتیداز تکامل تا مغز، از مغز تانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟روزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاهی بر قدرت بینایی دراتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی در خدمت خلق وحعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جواناآنچه واقعیت تصور میکنیم دارویی خلط آوراستخوان های کشف شده، ممکاولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم ریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صدافراموشی و مسیر روحانیچت جی پی تیتکامل چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر امقالاتتظاهر خوابیده ی مادهموجود بی مغزی که می تواندکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمآیا هوش ارثی دریافتی از پدر آستانه ی موج پنجم کوویاعتماد به خوداینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل مراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلقلب دروازه ی ارتباطچرا بیماری های تخریبی مغتکثیر سلول در برابر توقف هاوکينگ پیش از مرگش رسالجنبه های موجی واقعیتما انسانها چه اندازه نزدکاربرد روباتهای ريزنانوخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مآیا جنین انسان، هوشمندی درمان جدید میگرن با انتی به بالاتر از ماده بیندیشاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنقدرت کنترل خودنظام مثبت زندگیتاثیر ژنها بر اختلالات خوفور و فراوانیجهان یکپارچهماده ای ضد التهابیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تآب زندگی است قسمت سومدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری های مغز و اعصاب و ابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهلرزش ناشی از اسیب به عصبهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت فیزیکی، تابعی از جهش های ژنتیکی مفید در سامخچه تاثیر گذار بر حافظهگالکانزوماب، دارویی جدیدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تآغاز فصل سرما و دوباره تکدردی که سالهاست درمان نشزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن ایرانی کرونا تولیدجریان انرژی در سیستم های مرگ و میر بسیار بالای ناشدوچرخه سواری ورزشی سبک و پنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تالگو و عادت را بشکن و در اذرات کوانتومی زیر اتمی قسفر فقط مادی نیستنوروز یا روز پایانیتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش و میگرنحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از مشکل از کجاستپیوندی که فراتر از امکاندانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز- از مغز انفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونرویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهچگونه آن شکری که می خوریمتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک بازی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیاری خدا نزدیک استحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همپروتئین های ساده ی ابتداداروی تشنجی دربارداریاز روده تا مغزانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر فلج خوابنگاهی بر توانایی اجزاي بتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردردحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان آنچه حس می کنیم، نتیجه ی داستانها و مفاهیمی اشتبااستروژن مانند سپر زنان داولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده ریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیفرایند پیچیده ی خونرسانینتایج نادانی و جهلتکامل و ارتقای نگاه تا عمهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدموجودات مقهور ژنها هستندکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییآیا هوش سریعی که بدون احسدر درمان بیماری مولتیپل اعداد بینهایت در دنیای ماینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناسارابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهقلب روباتیکچرا حیوانات سخن نمی گوینتأثیر نگاه انسان بر رفتاهدف یکسان و مسیرهای مختلجنسیت و تفاوت های بیناییما انسانها چه اندازه نزدکاربرد روباتهای ريز، در خلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هوآیا جهان ذهن و افکار ما مدرمان جدید کنترل مولتیپلبه جای محکوم کردن دیگران اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث زمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییقدرت انسان در نگاه به ابعنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کلام در آیات کلام بوقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان کنونی و مغز بزرگتریماده، چیزی نیستکشف جدید تلسکوپ جیمز وبخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شدآب، زندگی است(قسمت پنجم)درک احساسات و تفکرات دیگبیماری وسواسابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چند سویهجهش های ژنتیکی غیر تصادفمدل همه جانبه نگر ژنرالیگام کوچک ولی تاثیرگذاردل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تآغاز مبهم آفرینشدرس گرفتن از شکست هازبان نیاز تکاملی استبیندیشابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن اسپایکوژنجریان انرژی در سیستم های مرگ انتقال است یا نابود شدورترین نقطه ی قابل مشاهپول و شادیاز تکینگی تا مغز از مغز تالگوی بنیادین و هوشیاریذرات کوانتومی زیر اتمی قسفر نامه سفر به بم و جنوب نوشیدن چای برای مغز مفید تو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش بهترین درمان بیش فعحل مشکلابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیپیوستگی همه ی اجزای جهاندانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز- از مغزتانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیرویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه انتظارات بر ادراک تومورهای نخاعیهوش مصنوعی از عروسک بازی علم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن همه چیز نیستحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهپروتز چشمداروی جدید ALSاز سایه بگذرانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانفلج خواب چیستنگاهت را بلند کنتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گآنها نمیخواهند دیگران رادخالت در ساختار ژنهااسرار آفرینش در موجاسرار بازسازی اندام هااولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههفرایند تکامل و دشواری هانجات در راستگوییتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهوشمندی کیهانصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان موسیقی نوکودکان را برای راه آماده حس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگرانآیا هشیاری کوانتومی وجوددر سال حدود 7 میلیون نفر بقای حقیقی در دور ماندن ااینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید درادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتقلب را نشکنچرا حجم مغز گونه انسان درتئوری تکامل امروز در درمهدف یکسان، در مسیرهای متجنسیت و تفاوت های بیناییما اکنون میدانیم فضا خالکتاب گران و پرهزینه شد ولخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرمان جدید ای ال اس، توفربه خودت مغرور نشواگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استقدرت ذهننظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کپسول نوروهرب بر نوقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان کاملی در اطراف ما پرماده، چیزی بیش از یک خلا کشتن عقیده ممکن نیستخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسآتش منبع انرژیدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری کروتز فیلد جاکوبابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختنزونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشملزوم سازگاری قانون مجازاهمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهگامی در درمان بیماریهای دلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدست کردن در گوشزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن اسپایکوژن ضد کروناجستجوی متن و تصویر به صورمرگ تصادفیديدن با چشم بسته در خواب پول و عقیدهاز تکینگی تا مغز از مغز تالگوبرداری از طبیعترفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش در کمر دردحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیپیام های ناشناخته بر مغز دانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز، از مغز انواع سکته های مغزیمعرفت و شناخترویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشناییچگونه به سطح بالایی از هوتومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی از عروسک بازی علم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین پروتز عصبی برای تکلمداروی جدید s3 در درمان ام از علم جز اندکی به شما داانسان باشمغز انسان برای شادمانی طروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انفلج دوطرفه عصب 6 چشمچالش هوشیاری و اینکه چرا توسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی درخدمت خلق وحعادت کردن به نعمتترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمآنان که در قله اند هرگز خدر مانهای کمر درداصل بازخورداوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری فرایند حذف برخی اجزای مغنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل ابزار هوش ، راه پر هوشیاری و وجودسوالات پزشکیتعذیه ی ذهنموسیقی هنر مایع استکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است آیا واکنش های یاد گرفته ودرمان های اسرار آمیز در آبلندی در ذهن ما درک بلندیایندرالنقش هورمون زنانه استروژنراز تغییربررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتقیچی ژنتیکیچرا خشونت و تعصبتئوری تکامل در پیشگیری و هدف از تکامل مغزجهل مقدسما از اینجا نخواهیم رفتکتاب زیست شناسی باورخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز انآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرمان جدید سرطانبه دنبال رستگاری باشاگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویقدرت عشقنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کپسول نوروهرب بر توقتی پر از گل شدی خودت را جهان پیوستهماست مالیگل خاردار، زیباستخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزآثار باستانی تمدن های قددرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری گیلن باره و بیمارابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانلزوم سازگاری قانون مجازاهمیشه راهی هستتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دمدل هولوگرافیک تعمیم یافگامی در درمان بیماریهای دنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تافت فشار خون ناگهانی در ودست آسمانزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن دیگر کرونا ساخته شجستجوی هوشیاری در مغز مامرگی وجود ندارددی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تالتهاب شریان تمپورالرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ نیکولا تسلاتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست قسمت وزن حقیقی معرفت و شناختحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سپیدایش زباندانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز، از مغز انگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه باغبانی باعث کاهش توهم فضای خالیهوش مصنوعی از عروسک بازی علم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موپرورش مغز مینیاتوری انساداروی جدید میاستنی گراویازدواج های بین گونه ای، رانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدفناوری هوش مصنوعی نحوه خچالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمآنزیم تولید انرژی در سلودر محل کار ارزش خودت را ب