دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

افزایش سرعت پیشرفت علوم در سایه ی علوم دیجیتال و کامپیوتر

افزایش سرعت پیشرفت علوم در سایه ی علوم دیجیتال و کامپیوتر
بخشی از مستند جهان متصل
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #جهان_متصل #موسسه_علوم_رزونانس #فیزیک #کیهان #هوش_مصنوعی #نسیم_حرمین #تکنولوژی

https://www.instagram.com/p/CUNCMBHAfw9/?utm_medium=copy_link


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم پیریفورمیسخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینممانتین یا آلزیکسا یا ابايا اراده آزاد توهم است یمغز بزرگ چالش است یا منفعاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اسانسور از روی قصد بسیاری خطرات هوش مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشمنابع بی نهایت انرژی در دایا تکامل هدفمند استنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترسرعت فکر کردن چگونه استدانش بی نهایتپیشینیان انسان از هفت میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستشباهت کیهان و مغزداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوموجود بی مغزی که می تواندابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رچندین ماده غذایی که ماننتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه اعلایم کمبود ویتامین E را در سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیماجرای جهل مقدسابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چچیزی شبیه نور تو نیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبرشته نوروایمونولوژی و نقجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده غیرقابل دیدن کردن مادهدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامروری بر تشنج و درمان هایاثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث زبان چهار حرفی حیات زمینحمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفرایند پیچیده ی خونرسانیافزایش قدرت ادراکات و حسمشکلات نخاعیاختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بسفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافقدرت انسان در نگاه به ابعاندوهگین نباش اگر درب یا مغز ناتوان از توجیه پیداارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیریاضیات یک حس جدید استمنابع انرژي پاک سرچشمه حايا اراده آزاد توهم است یمغز بزرگ چالشهای پیش رواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر اسانسور بر بسیاری از حقایدفاع در برابر تغییر ساختگزیده ای از وبینار یا کنفمناطق خاصی از مغز در جستجایجاد احساساتنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال شلیک فراموشیدانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتشباهت زیاد بین سلول هاي عداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمچه زیاد است بر من که در ایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلایم کمبود ویتامین E را درمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهماده ی تاریکابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد منکاتی در مورد تشنجتوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفترشد مغز فرایندی پیچیده اجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید دمقالاتدرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلامرکز هوشیاری، روح یا بدن اجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیزبان و کلمه حتی برای کسانحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند تکامل و دشواری هاافزایش مرگ و میر سندرم کومشکلات بین دو همسر و برخیادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیلمس کوانتومیانرژی تاریکمغز و سیر تکامل ان دلیلی ارتباط شگفت انگیز مغز انمغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایمنابع انرژی از نفت و گاز ای نعمت من در زندگیممغز بزرگ و فعال یا مغز کواز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیساخت شبکه عصبی مصنوعی با دقیق ترین تصاویر از مغز اگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ایرادهای موجود در خلقت بنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنشلیک فراموشیدانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازشباهت زیاد بین سلول هاي عداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثمیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در نهایت معرفت و شناخت درک عتمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی دعلت خواب آلودگی بعد از خودرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخماده ی خالیابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه مولکول های دی ان ایتوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آرشد مغز علت تمایل انسان بجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویاتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مرکز حافظه کجاستاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بزبان و بیان نتیجه ساختماحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند حذف برخی اجزای مغافزایش سرعت پیشرفت علوم مشکلات روانپزشکی پس از ساداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییلوب فرونتال یا پیشانی مغانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان ایا طبیعتا تماارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز ای آنکه نامش درمان و یادشمغز بزرگترین مصرف کننده از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیساخت شبکه عصبی با الفبای دلایلی که نشان میدهد ما بگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذششنا در ابهای گرم جنوب نیادانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از تفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقشرکت نورالینک ویدیویی ازداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی ممیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاچهار میلیارد سال تکامل بتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریعماد الدین نسیمی قربانی درمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مچگونه مغز پیش انسان یا همتوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آزمین زیر خلیج فارس تمدنی جریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی صفحه اصلیدرک حقیقت نردبان و مسیری فلج نخاعی با الکترودهای آیاما مقهور قوانین فیزیکمرکز حافظه کجاستاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمزبان و بیان، در سایه پیشرحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قفرد حساس از نظر عاطفی و بافسردگی و اضطراب در بیمامشکلات روانپزشکی در عقب ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را لوتیراستامانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان برای ایجاد تمدارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمسودمندی موجودات ابزی بر خواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز ایمپلانت مغزی کمک میکند مغز حریص برای خون، کلید تاز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیساختار شبکه های مغزی ثابدنیای شگفت انگیز کوانتومپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش گرمایش آب و هوا در همبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگشناخت و معرفت، و نقش آن ددانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدشش مرحله تکامل چشمداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده میگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاچهار ساعت پس از کشتار خوکتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قعوامل موثر در پیدایش زبادرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آمباحث مهم حس و ادراکابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پزمان واقعیت است یا توهمجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسوالات پزشکیدرک عمیق در حیواناتفلج بل، فلجی ترسناک که آنآب زندگی است قسمت چهارممرکز خنده در کجای مغز استاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیزبان و تکلم برخی بیماریهحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصفرضیه ای جدید توضیح میدهالکتروتاکسی(گرایش و حرکمشاهده گر جدای از شیء مشاادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهانحس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس لیس دگرامفتامین یا ویاسانسان ها می توانند میدان مغز انسان برای شادمانی طارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیلی محکم محیط زیست بر انخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز ایمپلانت نخاعی میتواند دمغز زنان جوانتر از مغز مراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نترسازگاری با محیط بین اجزادندان ها را مسواک بزنید تپنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش پیش زمینه ها و اراده بررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس شناسایی تاریخچه ی تکاملیدانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرششمین کنگره بین المللی سداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیانوآوری ای شگفت انگیز دانتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریعوامل ایجاد لغت انسانی و درمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه مجموعه های پر سلولی بدن مابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو زمان شگفت انگیزجریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هوپیامهای کاربراندرگیری قلب در بیماری ویرفلج خوابآب زندگی است قسمت اولمرگ چیستاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت چحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مقلب و عقلالگوبرداری از طبیعتمشاهده آینده از روی مشاهادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چحس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادلا اکراه فی الدینانسان جدید از چه زمانی پالایو دوم دکتر سید سلمان فانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان برای شادمانی طارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسیاهچاله های فضایی منابعخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز این پیوند نه با مغز بلکه مغزهای کوچک بی احساساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمستون فقرات انسان دو پا جلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحشناسایی سلول های ایمنی ادانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که صرع و درمان های آنداروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمیدازولام در درمان تشنج ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هنوار مغز مشاهده ی غیر مستتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرنعواملی که برای ظهور لغت ادرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمحل درک احساسات روحانیابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پزندگی هوشمند در خارج از زجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهسایتهای دیگردرگیری مغز در بیماری کویفلج خواب چیستآب زندگی است قسمت دوممرگ و میر پنهاناحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانزبان و شناخت حقیقت قسمت احس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرقیچی ژنتیکیالتهاب شریان تمپورالمطالعه ای بیان میکند اهدارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و احس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیروش های صرفه جویی در ایجالبخند بزن شاید صبح فردا زانسانیت در هم تنیده و متصمغز انسان رو به کوچک تر شارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاسیاهچاله و تکینگی ابتدایخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز اینکه به خاطرخودت زندگی مغزتان را در جوانی سیم کشاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالسخن پاک و ثابتدو برابر شدن خطر مرگ و میپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایشواهدی از نوع جدیدی از حادانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نقش غذاها و موجودات درياتفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرضررهای مصرف شکر و قند بر داستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نمکانیک کوانتومی بی معنی ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر نوار مغزی روشی مهم در تشختنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فععوارض ازدواج و بچه دار شددرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیمحل درک احساسات روحانی دابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان زندگی زمینی امروز بیش از جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبفلج دوطرفه عصب 6 چشمآب زندگی است قسمت سوممرگ انتقال است یا نابود شاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینزبان و شناخت حقیقت قسمت دحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصامیوتروفیک لترال اسکلرومعنی روزهارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی شاهکار انطباق حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش الرزش ناشی از اسیب به عصبانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز انسان رو به کوچکتر شدارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیاهچاله ی تولید کنندهخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز اینکه خانواده ات سالم بامغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالسرنوشتدو برابر شدن خطر مرگ و میپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای بزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کاشواهدی از دنیسوان(شبه نئدانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نقش غذاها و موجودات درياتقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتضررهای شکر بر سلامت مغزدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکنورون هاي مصنوعی می توانتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسورزش در کمر دردعید نوروز مبارکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی محدودیت های حافظه و حافظابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیزندگی زودگذرحفره در مغزژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووفناوری هوش مصنوعی نحوه خآزمون ذهنی گربه شرودینگرمراحل ارتقای پله پله کیهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکزبان و شناخت حقیقت قسمت سحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیقانون مندی نقشه ژنتیکی مامید نیکو داشته باش تا آنمعادله ها فقط بخش خسته کنارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای ایمنی القا کنندهحس و ادراک قسمت سومکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاملرزش عضله یا فاسیکولاسیواولین مورد PML به دنبال تکمغز ایندگان چگونه استاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیاره ی ابلهانخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متسریعترین کامپیوتر موجوددو سوی واقعیتپیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش تیروئید در تکامل مغزبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخوانشکل های متفاوت پروتئین هدانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش غذاها و موجودات درياتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده توطلای سیاهدر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دنورون های ردیاب حافظهتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختعامل کلیدی در کنترل کارآدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما ممخچه فراتر از حفظ تعادلابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیزونیسومایدحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووفیلمی بسیار جالب از تغییآسيب میکروواسکولاریا آسمرز مرگ و زندگی کجاستاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دزبان شناسی مدرن در سطح سلحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استقانون جنگلامید درمان کرونا با همانمعجزه ی علم در کنترل کرونارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای بنیادی مصنوعی درحس و ادراک قسمت سی و هشتمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک بلزوم سازگاری قانون مجازااولین مورد پیوند سر در انمغز ابزار بقای برتر مادیاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیسیاره ابلهانخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیمنابع انرژی از نفت و گاز ایندرالنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزسرگیجه از شایعترین اختلادوچرخه سواری ورزشی سبک و پیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتشگفتی های زنبور عسلداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیدطوفان فقر و گرسنگی و بی سدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هانوروپلاستیسیتی چیستتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت راه پیروزی در زندگی چیستجهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشعادت کردن به نعمتدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویرومخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیزونا به وسیله ویروس ابله حقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوفیزیک مولکولها و ذرات در آسیب ها ناشی از آلودگی هومرز بین انسان و حیوان کجااختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر احزبان شناسی نوین نیازمند حس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهقانون جنگلامگا سه عامل مهم سلامتمغز فکر میکند مرگ برای دیارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلسله مباحث هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت سی و ششمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتحس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوالزوم سازگاری قانون مجازااولین هیبرید بین انسان و مغز ابزار برتر بقااز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحسیاره ابلهانخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای منابع انرژی از نفت و گاز ایا کوچک شدن مغزانسان النقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاسربازان ما محققا غلبه می ديدن با چشم بسته در خواب پیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرشاهکار قرنداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونامنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه های مغزی جدید با جزیتلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژنطی یکصد هزار سال اخیر هرچدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودما اکنون میدانیم فضا خالابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردنوشیدن چای برای مغز مفید تو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا وارابطه تشنج و اوتیسمجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان عارضه جدید ویروس کرونا سدرمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمخچه ابزاري که وظیفه آن فاتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانزیباترین چیز در افزایش سحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهفیزیک و هوشیاریآشنا پنداریمزایای شکلات تلخ برای سلاختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان، وسیله شناسایی محیطحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی قانونمندی و محدودیت عالمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز قلبارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی سم زنبور ، کلیدی برای وارحس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفمقاومت به عوارض فشار خون اولین تصویر در تاریخ از سمغز از بسیاری حقایق می گراز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیسیر آفرینش از روح تا مغز خدا موجود استگامی در درمان بیماریهای منابع انرژی از نفت و گاز ایا این جمله درست است کسینقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به سردرد میگرن در کودکاندی متیل فومارات(زادیوا)(پیوند اندام از حیوانات بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی دربسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان داروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرمنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقص در تشخیص هیجانات عامتلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کروناظهور امواج مغزی در مغز مصدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوراز تغییرجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئاندعدم توقف تکامل در یک اندادرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملمدل همه جانبه نگر ژنرالیاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمزیر فشار کووید چه باید کرحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیفیزیکدانان ماشینی برای تآغاز فصل سرما و دوباره تکمسیر دشوار تکامل و ارتقااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفر نامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتقارچ بی مغز در خدمت موجودانفجار و توقف تکاملی نشامغز ما کوچکتر از نیم نقطهارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر ستاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی سماگلوتید داروی کاهش دهنحس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخمقابله با کرونا با علم اساولین سلول مصنوعیمغز به تنهایی برای فرهنگ از نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیسیستم تعادلی بدنخطا در محاسبات چیزی کاملگاهی لازم است برای فهم و منابع انرژی از نفت و گاز ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدسردرد و علتهای آندژا وو یا اشنا پنداریپیوند سر آیا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف بعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برشبیه سازی سیستم های کوانداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح مهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقطه بی بازگشتتلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شعقل مجادله گردر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرنیکولا تسلاتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغراست دستی و چپ دستیجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انسانعسل طبیعی موثر در کنترل بدرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از مدل های ریز مغز مینی بریناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمزیرفون داروی ضد ام اسحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبفرگشت و تکامل تصادفی محض إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمسئول صیانت از عقیده کیساختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفر به مریخ در 39 روزحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداقبل از آغازانواع سکته های مغزیمغز مادران و کودکان در زمارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم کووید طولانیحس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته مملاحظه های اخلاقی دربارهاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز برای فراموشی بیشتر کاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز خطا در محاسبات چیزی کاملگاهی مغز بزرگ چالش استمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاسردرد تنشندژاوو یا آشناپنداریپیوند سر، یکی از راه حلهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث بعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از شبکه های مصنوعی مغز به درداروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان مولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز چند نرمش مفید برای کمردرتلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از دعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیماه رجبابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسنیاز به آموزش مجازی دیجیتولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینرجزخوانی هایی که امروز بجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می توعصب حقوق نورولوودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند بامدیریت اینترنت بر جنگاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمزاوسکا درمان گوشرحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگفراموش کارها باهوش تر هسافت فشار خون ناگهانی در ومسئولیت جدیداختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوسفر تجهیزات ناسا به مریخ حس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوقبل از انفجار بزرگانگشت ماشه ایمغز چون ابزار هوش است دلیارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم گیلن باره به دنبال حساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسملاحظات بیهوشی قبل از جرايندگان چگونه خواهند دیدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانسکته مغزیخطر آلودگی هواگذر زمان کاملا وابسته به منابع انرژی از نفت و گاز ایا بدون زبان میتوانیم تنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وسردرد سکه ایدگرگونی های نژادی و تغییپیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستشباهت مغز با کیهان مادیداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم مواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزچند جهانیتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطانعلم به ما کمک میکند تا مودر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده ماپروتیلینابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیچیزی خارج از مغزهای ما نیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان دررساناها و ابر رساناها و عجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امعضلانی که طی سخن گفتن چقددرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قامدارک ژنتیکی چگونه انساناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو زبان مشترک ژنتیکی موجوداحمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقفراموشی همیشه هم بد نیستافراد آغاز حرکت خودشان رمستند جهان متصلاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بسفر دشوار اکتشافحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درقدم زدن و حرکت دید را تغیانگشت نگاری مغز نشان میدمغز چگونه صداها را فیلتر ارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیت