دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت سیزدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت سیزدهم

تکینگی پر چگال نخستین، در طی میلیاردها سال ما را به دگرگونی ها و تفاوت های بسیار امروز رسانده است ولی آنچه هماهنگ کننده همه این تفاوت ها در ادراکات و احساسات است، امروز مغزی است که از ایجاد تمایزهای چندین ساله بسیار فراتر رفته است و امروز شاهد چنان انعطافی در آن هستیم که حتی اگر بخش وسیعی از آن، از دست برود، با استفاده از فرایند نوروپلاستیسیتی، می توان بخش بزرگی از وظایف بخش های مرده را بازسازی کرد.(به مقاله قبلی در همین کانال با عنوانساختار شبکه های مغزی ثابت نیست مراجعه شود).

این سیر و گام های طولانی در رسیدن به مغز، از میلیون ها واسطه دیگر گذشته است؛ واسطه هایی که گاهی اندازه آنها از ذره ای فراتر نمیرود ولی چون نقطه عطفی در این سیر تکاملی هستند شایسته بررسی های دقیق میباشند. این سیر رو به ارتقا هرگز متوقف نیست و یافتن نقطه های عطف در این فرایند، میتواند راه ما را در ادامه این مسیر هموارتر کند.

نمونه این نقطه های عطف، موجوداتی است که در حد فاصل بین بی مهرگان و مهره داران قرار میگیرند. تحول از بی مهرگان به مهره داران، تحولی عمیق و سازنده بوده که راه را برای رسیدن به مغز و نخاع کنونی آماده کرده است. و بررسی طناب دارانی که در این مسیر قرار دارند پرده از رازی بزرگ در راه رسیدن به مغز می گشاید.

(جانوران دو گروه هستند: طنابداران و بیمهرگان. طنابداران را مهره داران هم نامیدهاند.

ویژگی طنابداران، داشتن یک طناب کوچک عصبی توخالی در پشت به نام پشتمازه (notochord) در مرحلهای از زندگی آنها است. این طنابکِ میلهایشکلِ عصبی به مغز ختم میشود.

نیمطنابداران (Hemichordata) را پیش از این به عنوان زیرشاخهٔ چهارم طنابداران میدانستند ولی امروزه آن را شاخهای جداگانه بهشمار میآورند. لاروهای دمطنابداران، دارای یک طنابک و یک طناب عصبی هستند ولی در دوران بلوغ این طنابها را از دست میدهند؛ سرطنابداران یک طنابک و یک طناب عصبی دارند ولی مغز یا اندام ویژهٔ حسی ندارند.

جمجمهداران تنها زیرشاخهای از طنابداران هستند که دارای جمجمه میباشند.

زیرشاخهها

شاخهٔ طنابداران سه زیرشاخه دارد:

دُمطنابداران Urochordata مانند آبدزدک دریایی(نیامداران) tunicates
سرطنابداران Cephalochordata، نمونهٔاصلی:نیزک lancelet

جمجمهداران Craniata که شامل مهرهداران میشود.)

و امروز در سایه امکان بررسی روی نقشه ساختمان موجودات و نه خود بدن موجودات، امکان نگاهی عمیقتر فراهم شده است.

نقشه، تا زمان اجرای کامل، دهها چالش را پیش رو دارد و اگر هر کدام از این چالش ها مانع از اجرای نقشه شود، نقشه ساختمان در ساختمان متجلی نمیشد ولی وقتی ما بتوانیم به جای بررسی ساختمان، خود نقشه خالص را بررسی کنیم، میتوانیم بسیاری از این فاکتورهای مزاحم را در بررسی ها حذف کنیم.

این شما و این آبدزدک دریایی!

جهشی به سوی تکامل آب دزدک دریایی

سیستم عصبی، در سیر تکامل از مراحل گوناگونی گذشته است. و گاهی این ارتقا به سوی مغز کنونی با تغییر شکل وسیع در ساختمان بدن موجودات، همراه بوده است. تحول از بی مهرگان به سوی مهره دارانی- که سیستم عصبی آنها با مهره و استخوان سفت حمایت میشود- نقطه عطفی در این فرایند است. خروج از آب و قرار گرفتن در معرض شتاب ها و ضربات زیاد بیرون از آب، لازم کرده است هدایت گر سیستم ها و اندام های بدن، یعنی سیستم عصبی مرکزی و مغز- که به عنوان ثمره چندین میلیون ساله تکامل خلقت تصور میشود- در پوششی از استخوان های سفت و مهره ها قرار بگیرد.

بررسی این فرایند و یافتن رموز موجود در پس این تحول، در آینده به پزشکان کمک خواهد کرد در بسیاری از اختلالات و ناهنجاری های مادر زادی در ستون فقرات و جمجمه و حتی در ساختمان خود مغز از آن بهره ببرند.

آب دزدک دریایی مانند Ciona intestinalis نزدیک ترین بی مهره نزدیک به مهره داران است. لارو آن- که شبیه بچه وزغ است- برخی اندام ها و بافت ها را دارد که شبیه مهره داران رو به تکامل است.

کائوو همکاران او در مجله نیچر، اطلاعاتی در مورد چگونگی تظاهر ژن به دست آوردند تا تکامل جنینی لارو Ciona intestinalis را بسنجند و آن را با دیگر حیوانات طناب دار شامل حیوانات مهره دار و سفالوکودیت ها مقایسه کنند تا نگاهی باز را بر تکامل مهره داران بیفکنند.

آنالیز تک سلول برای تظاهر ژن، بسیاری از تحقیقات بیولوژیک را متحول کرده است. این مطالعات در مراحل مختلف تکامل جنینی، نشان داده است که چگونه سلول ها به گونه های مختلف سلولی تبدیل میشوند که وظایف مختلفی دارند و برخی از قسمت های جنینی را شکل میدهند.

برای نمونه بررسی ای- که روی جنین ماهی زبرا و قورباغه شده است- مشخص میکند، سه لایه سلولی که این جنین ها را تشکیل میدهد شامل اکتودرم، مزودرم و آندودرم، حداقل 50 نوع سلول دارند

و ردیف تظاهر ژنتیکی آنها یکسان است. مطالعات در این مورد که چگونه گونه های متفاوت، تکامل می یابد- پرده از کلیدهایی در مورد منشأ تکاملی آنها بر خواهد داشت.

چندین مزیت در مطالعه ابدزدک های دریایی وجود دارد: نزدیک ترین موجود مرتبط با مهره داران است و از آن، به عنوان منبعی برای شناخت تکامل ساختار مهره، در طی دوره امبریوژنز استفاده میشود.

و این، دوره تکاملی است که سلول ها در ساختاری چند لایه

به نام گاسترولا شناخته میشوند و در نهایت به تخم و لارو تبدیل میشوند و چند روز طول می کشد تا کامل شوند.

لارو این موجود فقط حدود 2500 نوع سلول دارد و مشخصا اندام های اختصاصی را شامل عضلات دو طرف و سیستم عصبی مرکزی و نوتوکورد ایجاد میکند و این، ساختاری لوله ای است که باعث ایجاد استخوان پشت، در مهره داران میشود و مشخصه تعیین کننده در همه طناب داران است.

مهره داران از سلف مشترک از دسته اسیدیان(ascidians) شامل C intestinalis و سفالوکوردیتی به نام آمفیاکسوس هستند؛ در حالی که آمفیاکسوس ساختاری شبیه مغز مهره داران ندارد و C intestinalis در حال تکامل، سلولهایی در یک کیسه حسی دارد. سلول ها در این سیستم عصبی چندین دسته از ژنهای تنظیم کننده دارند که در نورال کرست و پلاکود عرضه میشود و اینها مواردی هستند که در ساختارهای موجود در سیستم عصبی مهره داران، وجود دارد و این، نشان میدهد مغز ساده اسیدیانascidians، پیش سازهایی از این ساختارها دارد.

کائوو همکاران او نقشه ای از سلول ها را توضیح دادند که پیش ساز تلنسفال(telencephal) را نشان میدهد(بخشی از مغز مهره داران که در مهره داران پیچیده تر برای شناخت لازم است) و این در جلوی مغز لارو اسیدیان ها قرار دارد. نورال پلیت یا صفحه عصبی، منجر به ایجاد مغز و نخاع در مهره داران یا طناب عصبی در اوروکوردیت میشود.

ژنوم C intestinal، زنجیره آن پیگیری شده است و شبکه ای از ژن ها و مولکول های تنظیم کننده شناسایی شده است که نقشه بدنی حیوانات طناب دار را مشخص می کند. کائوو همکاران او 90 هزار سلول منفرد از C intestinal را در ده مرحله تکاملی از گاسترولا تا لارو در حال شنا بررسی کردند.

پژوهشگران این اطلاعات را در مورد تظاهر ژن، به کار بردند تا با دقت، تظاهر مارکر مولکولی نسل های متفاوت سلول ها را در نظر بگیرند و مسیرهای تکاملی سلول ها را بشناسند.

در حالی که قبلا تصور میشد، لارو C intestinalis
20 نوع سلول دارد کائو و همکاران او 60 نوع متفاوت سلولی را بررسی کردند. پروفایل ساده و قابل فهم انواع سلول های جنینی در مهره داران سفالوکوردیت امروز، ساده نبوده است.

مهره داران و مشابهان آنها یعنی اوروکوردیت- که شامل اسیدی(ascidian) ها هم هستند- به نظر میرسد سلف مشترکی با حیانات سفالوکوردیت مانند آمفیوکس داشته باشند.

مطالعات کائو و همکاران او، حداقل دو دیدگاه را به تکامل مهره داران از این سلف می اندازد و مورد دیگر سیستم عصبی مرکزی را بررسی میکند که به طور خاص در مهره داران پیچیده است.

لارو آمفیوکس شبیه ماهی هستند و نوتوکورد آنها شامل سلول های عضله به شکل سکه و سفت هستند. برعکس نوتوکوردهای لاروهای اسیدی و مهره داران، فاقد ویژگی عضلانی است وبر عکس سلول هایی دارد که دارای واکوئول های پر از مایع هستند که باعث سفتی حرکات منشا گرفته از عضله، در دم میشود. چگونه این نوتوکوردهای متفاوت، تکامل یافتند معلوم نیست.

کائو و همکاران او مدارکی از تظاهر ژن فراهم کردند که نوتوکورد C intestinalis ویژگی هایی از هر دو نوع را نشان میدهد. به خصوص قسمت جلویی نوتوکورد، مشابه این مورد در اسیدی ها و مهره داران است؛ در حالی که قسمت پشتی شامل سلول هایی است که ویژگی های عضلانی دارند و این مشابه لارو آمفیوکسوس است. با این همه چگونه C intestinalis بخش های جلویی و پشتی را به طور مستقل ایجاد میکند و آنها را به هم پیوند میدهد و یک اندام میکند، مشخص نیست.

بر اساس فرضیه سر جدید new head، تکامل مهره داران میتواند تا حد زیادی به علت ورود پلاکود در نورال کرست باشد و اینها دسته هایی از سلول ها هستند که منجر به بسیاری از بافت ها در سر و آرواره میشود. مطالعات قبلی تکاملی و ارتقا نشان داده است
C intestinalis نمونه های ابتدایی، این دو ویژگی کلیدی مهره داران را دارند.

برعکس سیستم عصبی مرکزی لارو امفیوکسوس که به خوبی سازمان یافتگی ندارد CNS لارو اسیدیان مشابه پیش سازهای مغز مهره داران است.

کائو وهمکاران او 41 نوع سلول عصبی را در C intestinalis پیدا کردند که شامل سلول های عصبی حسی محیطی و سلول های بین نورونی بود و نشان دادند که هر گروه، در یک منطقه خاص سیستم عصبی مرکزی قرار میگیرد و شامل وزیکول های حسی یعنی بخش جلویی CNS اوروکوردیت و گانگلیون حرکتی(یک دسته نورون ها که حرکت را کنترل می کند.)و کورد عصبی(دسته فیبرهای عصب

ی که در طول بدن حیونات طناب دار قرار میگیرد.)است.

کائو و همکاران او
همچنین می کوشند منشا تکاملی تلنسفال مغز مهره داران در بسیاری مهره داران درجه بالاتر را بیابند و بفهمند تلنسفال چگونه بزرگ میشود و برای ادراک و شناخت استفاده میشود. تظاهر ژن و مسیرهای تکاملی سلول ها در جلویی ترین قسمت صفحه عصبی (ساختار تکاملی که باعث ایجاد CNS میشود)؛ به خصوص سلول های حسی پالپ (برجستگی بافت اکتودرم در

جلوی لارو )و وزیکول حسی- که در قسمت کاملا جلو قرار دارد- اینها معادل تلنسفال مهره داران در بیمهرگان است.

پس تلنسفال مهره داران، ممکن است، از به هم پیوستن اکتودرم غیر عصبی در قسمت جلویی سیستم عصبی جلویی ایجاد شده باشد. یافتن پیش ساز تلنسفال مهره داران در لارو ascidi اشکالاتی را در مورد چگونگی ایجاد ساختار های ناهنجار در مغز مهره داران ایجاد میکند.

مسیرهای تکاملی و ژنتیکی مشابه ممکن است در ascidi ها و مهره داران وجود داشته باشد. ولی ساختمان بسیار پیچیده تر مغز مهره داران، نشان میدهد مغز آنها وظایف بسیار پیچیده تری را انجام میدهد.

مطالعات بیشتر با استفاده از آنالیز تک سلول بر روی لارو آمفیوکسوسلازم است تا بفهمیم چگونه ساختار پیچیده مغز، ایجاد شده است.

در دو دهه گذشته پیشرفت های زیادی در درک ما از مکانیسم های تکاملی، سلولی و مولکولی در زمینه ریشه های طنابداران و تکامل مهره داران انجام شده است. همانطور که به وسیله کائو و همکاران او انجام شده است، آنالیزهای تک سلولی در مورد تظاهرات ژنها درک ما را در مورد ایجاد و پیدایش انواع سلول ها- که ویژگی های خاص مهره داران را مشخص میکند- عمیقتر کرده است. این خط پژوهش ها همچنین اهمیت اطلاعات عمومی و محدودههای وسیع تحلیل های وسیع آنالیزها را بر روی شبکه های تنظیم کننده ژن، مشخص میکند.

مکانیسم های تکاملی مهره داران با مطالعات تکاملی رشدی بر اساس اطلاعات دقیق، همراه با جزییات از شبکه های تنظیم کننده ژن در سلول ها، بافت ها و اندام های منفرد است و اطلاعات جدید به وسیله روش های تشخیصی دیگر مانند مواردی- که ساختار پیچیدگی های DNA را در هسته های سلول های منفرد مشخص میکند- به وسیله وسایل محاسبات دقیق مشخص میگردد.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01967-0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اولویت بندی ها کجاستچالش هوشیاری و اینکه چرا ضعیف و قویحباب های کیهانی تو در تواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه در کاهش دردهای کماستفاده از انرژی خلاواکسن سرطاندرک فرد دیگر و رفتارهای ابازگشت از آثار به سوی خداگیرنده باید سازگار با پیفیزیکدانان ماشینی برای تمدل هولوگرافیک ژنرالیزهرحم مصنوعیتاثیر نگاه انسان بر رفتاتنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زنجبیل در جلوگیری از تغییرای جان جان بی تن مرونجات در اعتماد به خودعقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهلاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک تا کمدگرگونی های نژادی و تغییاصل عدم قطعیت از کوانتوم وزوز گوشدرب بسته با غیر خود باز مبحثی درباره هوش و تفاوتهپل خواجو اصفهانفرایند حذف برخی اجزای مغمرگ انتقال است یا نابود شزمان و صبرتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو با باورهایت کنترل میشآتش منبع انرژیساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان با بیرون انداختنجمجمه انسان های اولیهایا کوچک شدن مغزانسان الچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک عواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و یارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش عاطفی قسمت 11دارچیناعتیاد را به دور بیندازژن همه چیز نیستذهن چند جانبه نیازمند نگبرنامه و ساختار پیچیده مپیوند اندام حیوانات به اقله سقوطمستند جهان متصلزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم تومورها و التهاب مغزی عاآسانی موفقیتسریع دویدن مهم نیستمهمان ناخواندهچه زیاد است بر من که در ایجهان معنااگر نیروی مغناطیس نباشد نسبیت عام از زبان دکتر برعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز نخستین همانند سازها تهوشیاری کوانتومیداروی جدید برای کاهش وزنبه امید روزهای بهترکلام، در تحولی شگفت آور برفتار مانند بردهبرخی نرمش های گردنپایان، یک آغاز استقبل و بعد از حقیقتمعجزه های هر روزهزبان فرایند تکاملی برای تاثیر درجه حرارت بر عملکتوکل بر خداافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استمیوتونیک دیستروفینوار مغز، ترجمه ی فعالیت جهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو خونریزی مغز در سندرم کوواز تکینگی تا مغز و از مغز هدف یکسان، در مسیرهای متدر میان تاریکی و روشناییبی نهایت در میان مرزهاکوچک شدن مغز از نئاندرتارویا و واقعیتبررسي علل احتمالي تغيير پرتوهای صادر شده از سیاهلمس کوانتومیمغز و اخلاقزبان شناسی نوین نیازمند تاریکی من و تو و گرد و غباتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنشکرگزار هر چیزی باش که داما اکنون میدانیم فضا خالنوروز مبارکجواب سنگ اندازیابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستخودروهای هیدروژنیاز تکینگی تا مغز از مغز توقاحت و تمسخر دیگراندر برابر حقایق جدیدبیماری الزایمرکپسول ژری لاکتروزه داری متناوب، مغز را بشکه ای که ته نداره پر نمسفری به آغاز کیهانآنچه واقعیت تصور میکنیم لزوم سازگاری قانون مجازامغز به تنهایی برای فرهنگ ترقی واقعی یا شعار ترقیانواع سکته های مغزیشبیه سازی میلیون ها جهان ماده، چیزی بیش از یک خلا چگونه میتوان با قانون جنجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسبیندیشویتامین بی هفدهکتاب گران و پرهزینه شد ولروشی جدید در درمان قطع نختکامل چشمتفاوت ایستایی و تکاپوسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز مغط یک گیرنده استترجمه ای ابتدایی از اسراانسولینصبور باشحقیقت غیر قابل شناختابعاد اضافه ی کیهاننگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا فریب و سرگرمیاز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان دارویی سرطان رحم ببا خودت نجنگکشتن عقیده ممکن نیستفلج نخاعی با الکترودهای رژیم غذایی سالم و ضد التهتکثیر سلول در برابر توقف تلاشی برای درمان قطع نخاآیا امکان بازسازی اندامهسی و سه پل اصفهانمناطق خاص زبان در مغزنقش گرمایش آب و هوا در همتصویر خورشید یا خود خورشمناطق خاصی از مغز در جستجنقش پیش زمینه ها و اراده تصویر در هم تنیدگی کوانتاولین قدم شناخت نقص های خچالش هوشیاری و اینکه چرا طلوع و حقیقتحباب هایی تو در تواحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و استفاده از سلول های بنیاواکسن سرطاندرک نیازمند شناخت خویش ابازگشت به ریشه های تکاملگالکانزوماب، دارویی جدیفال نیکومدل هولوگرافیک تعمیم یافرحم مصنوعیتاثیر ویتامین دی بر بیماتنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت اتغییر الگوی رشد مغزی با زایمپلانت مغزینجات در راستگوییعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و هفتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدانش قدرت استاصل، روان و نفس استوسواس، بیماری استدرختان چگونه بر تشکیل اببحثی درباره هوش و تفاوتهپلاسمای غالبفراتر از دیوارهای باورمرگ تصادفیزمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو باید نیکان را به دست بآثار باستانی تمدن های قدساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشجنین مصنوعیایا این جمله درست است کسیچرا پس از بیدار شدن از خوعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت پنجاه و دارتباط شگفت مغز انسان و فهوش عاطفی قسمت نهمداروهای مصرفی در ام اساعداد بینهایت در دنیای مژن همه چیز نیستذهن هوشیار در پس ماده ی مبرنامه ی مسلط ژنها در اختپیوند سر آیا ممکن استقلب های سادهمشکل از کجاستزندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر مغزتومورهای نخاعیآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجودمهندسی ژنتیک در حال تلاش نه عدم مطلق بلکه عدم با قجهان معکوساگر نعمت فراموشی نبود بسچسبیدن به خود، مانع بزرگ عشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک قسمت شصت و دواز نخستین همانند سازها تهوشیاری سنتی یا هوشیاری داروی جدید برای ای ال اسبه بالا بر ستارگان نگاه ککلرال هیدرات برای خوابانرفتار وابسته به شکلبرخی یونها و مولکول های مپاکسازی مغزقبل از آغازمعجزه ی چشمزبان متغیرتاثیر درجه حرارت بر عملکتوپیراماتافسردگی و اضطراب در بیماسطح آگاهی، رخدادهای زندگمیگرن و پروتئین مرتبط با نوار عصب و عضلهجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث خواندن ، یکی از شستشو دهناز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزدر مانهای کمر دردبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکوچکی قلبرویا و کابوسبررسی مغز با امواج مادون پرتوزایی از جسم سیاهلووفلوکساسینمغز و اخلاقزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاریکی و نورتکنولوژی های جدید و حالتامید نجاتشکست حتمیما از اینجا نخواهیم رفتنوروز یا روز پایانیجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریمخورشید مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذشدر درمان بیماری مولتیپل بیماری ای شبیه آلزایمر و کامپیوتر سایبورگروزه داری و التهاب زیانببشریت از یک پدر و مادر نیسقوط درون جاذبه ای خاص، چآنچه حس می کنیم، نتیجه ی لزوم عدم وابستگی به گوگل مغز بیش از آنچه تصور میشوتروس جریان انرژیانیس بی کسانشبیه سازی سیستم های کوانماست مالیچگونه مغز ما، موسیقی را پابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیخدایا جز تو که را دارماز تکینگی تا مغز- از مغز درمان ژنتیکی برای نوآوریبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین دی گنجینه ای بزرکتاب زیست شناسی باورروشی جدید در درمان نابینتکامل و ارتقای نگاه تا عمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز نفرت، اسیب به خود استترس و آرمان هاانسولین هوشمندصبور باشحقیقت، آن چیزی نیست که جلابعاد بالاترنگاه کلی نگرهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا مکانی بسیار اسرارآماز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان زخم دیابتی با تکنوبا خدا باشگل خاردار، زیباستفلج بل، فلجی ترسناک که آنرژیم غذایی ضد التهابیتأثیر نیکوتین سیگار بر متلاشی تازه برای گشودن معآیا انسان با مغز بزرگش اخسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع نور واقعی و ثابت، حقنقش آتش در رسیدن انسان بهتصویر زیبا از سلولاولین مورد PML به دنبال تکچالش کمبود اندام برای پیطلای سیاهحد و مرزها توهم ذهن ماستاحساسات کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی دوپامین قابل حل در آباستفاده از سلول های بنیاواکسن ضد اعتیاددرک و احساسبازخورد یا فیدبکگام کوچک ولی تاثیرگذارفاکسیبتمدل های ریز مغز مینی برینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر ویروس کرونا بر مغز تنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی سکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نقش زبان در سلطه و قدرت اتغییر خود یا تغییر دیگراایمپلانت مغزی و کنترل دو نخاع ما تا پایین ستون فقرعلم و روححس و ادراک قسمت چهل و هشتادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی به شناسایی کادانش محدود به ابعاد چهاراصلاح خطا با رفتن بر مسیریک پیام منفرد نورون مغزی درختان اشعار زمینبحثی درباره احساسات متفاپمبرولیزوماب در بیماری چفرد موفقمرگی وجود نداردزمان پلانکتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو برای خزیدن خلق نشده ایآدم عاقل، وقت خودش را هدرسادیسم یا لذت از آزار دادمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنمای موفقیتجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا ارتعاش بسیار مهم استعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت پنجاه و سارتباط شگفت انگیز مغز انهوش عاطفی قسمت هفتمداروهای ام اسبقا با سازگارترین فرد اسژن هوش و ساختارهای حیاتی ذهن و زندگیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پیوند سر، یکی از راه حلهاقلب و عقلمشکلات نخاعیزندان ذهنیتاثیر درجه حرارت بر عملکتومورهای ستون فقراتآشنا پنداریسرکه انگبین عسلی مفید برمهندسی بدننهایت معرفت و شناخت درک عجهان هوشمنداگر نعمت فراموشی نبود بسنسبت ها در کیهانعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت شصت و ششاز نشانه ها و آثار درک شدهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی جدید برای دیابتبه بالاتر از ماده بیندیشکم کردن کالری روشی سودمنرفتار اجتماعی انسان، حاصبرخی اثرات مضر ویتامین دپارادوکس ها در علمقبل از انفجار بزرگمعجزه ی علمزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر درجه حرارت بر عملکتوانایی مغز و دیگر اجزای افسردگی و ساختار مغزسعی کن به حدی محدود نشویمیگرن و خوابنوار عصب و عضلهجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیخواب زمستانی سلول های سراز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزادر محل کار ارزش خودت را ببی ذهن و بی روحکوچکترین چیز یک معجزه اسرویا و خبر از آیندهبررسی و اپروچ جدید بر بیمپرسشلوب فرونتال یا پیشانی مغمغز و سیر تکامل ان دلیلی زبان، وسیله شناسایی محیطتاریکی خواهد ترسیدتکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیشگفت نیست من عاشق تو باشمما اشیا را آنطور که هستندنورالژیجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستخوش قلبی و مهربانیاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی فهمیدی خطا کردی برگدر سال حدود 7 میلیون نفر بیماری ای شبیه ام اس مولتکاهش میل جنسی در ام اسروزه داری و بیمار ی ام اس بعد پنجمسلول های مغزی عامل پارکیآنها نمیخواهند دیگران رامقاومت به عوارض فشار خون مغز برای فراموشی بیشتر کتری فلوپرازینانگشت ماشه ایشبکه های مصنوعی مغز به درماست مالی با هوش انسانیچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از هنر، پر کردن است نه فحش دخرما منبع بسیار خوب آنتی از تکینگی تا مغز- از مغز درمان کارتی سل و تومور مغبیهوشی در بیماران دچار اویروس مصنوعیکتاب طبیعت در قالب هندسهروشی جدید در درمان سکته متکامل و ریشه ی مشترک خلقتتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مصرف مولتی ویتامین هسندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز نقاشی هایی با بوی گذشته یترسان نیستیانسان قدیم در شبه جزیره عصبر لازمه ی پیروزی استحقایق ممکن و غیر ممکناتفاق و تصادفنگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درمان ساده ی روماتیسمبا طبیعت بازی نکنگل درون گلدانفلج خوابرژیم غذایی ضد دردتأثیر نگاه انسان بر رفتاتلاشی جدید در درمان ام اسآیا احتمال دارد رویا از آسینوریپا داروی ترکیبی ضدسیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش انتخاب از طرف محیط، نتصویر زیبای اصفهاناولین مورد پیوند سر در انچالش دیدگاه های سنتی در بطوفان فقر و گرسنگی و بی سحریص نباشاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهاستفاده از سلول های بنیاواکسن علیه سرطاندرک کنیم ما همه یکی هستیمبازسازي مغز و نخاع چالشی گامی در درمان بیماریهای فاجعه ی جهل مقدسمدیون خود ناموجودرساناها و ابر رساناها و عتاثیر ژنها بر اختلالات ختنهاییآیاما مقهور قوانین فیزیکسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنقش سجده بر عملکرد مغزتغییر دیگران یا تغییر خوایمپلانت مغزی کمک میکند نخاع درازتر یا کوتاهتر کعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهل و دومادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی تعاملیدانش بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دیک پیشنهاد خوب برای آسان درد و درسبحثی درباره احساساتی غیرپنج اکتشاف شگفت آور در موفرد یا اندیشهمراقب خودتون و خانواده هزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو تغییر و تحولیآرام باشسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنمایش تک نفرهجنگ و تصور از جنگایا بیماری ام اس (مولتیپچرا بیماری های تخریبی مغعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت پنجاه و شارتباط شگفت انگیز مغز انهوش عاطفی قسمت یازدهداروهای تغییر دهنده ی سیبقا در ازای بیماریژن یا نقشه توسعه مغز و نقذهن و شیمی بدنبرین نت به جای اینترنتپیوندهای پیچیده با تغییرقلب یا مغزمشکلات بین دو همسر و برخیزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم فضای خالیآشناپنداری چیستسرگیجه از شایعترین اختلامهربانی، شرط موفقیتنهایت در بی نهایتجهان هوشیاراگر با مطالعه فیزیک کواننسبت طلایی، نشانه ای به سعصب سیاتیکحس و ادراک سی و هفتماز نظر علم اعصاب یا نرووسهیچ نقطه ای مرکزی تر از اداروی جدید ضد میگرنبه جای محکوم کردن دیگران کمالگرایی دشمن پیشرفترقیبی قدرتمند در برابر مبرخی اختلالات عصبی مثانهپاسخ گیاهان در زمان خوردقبرستان ها با بوی شجاعتمعجزه ی علم در کنترل کرونزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکتوانایی یک فرد، برای تغیاقلیت خلاقشلیک فراموشیمیگرن و روزه دارینوار عصب و عضلهجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استخواب سالم عامل سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تهر چیز با هر چیز دیگر در تدر چه مرحله ای از خواب ، ربی سوادی در قرن 21کووید نوزده و خطر بیماری رویا بخشی حقیقی از زندگی بررسی ژنها در تشخیص بیماپرسش و چستجو همیشه باقی الوتیراستاممغز کوانتومیزدودن نقص از هوش مصنوعیتاریخ همه چیز را ثبت کردهتکنولوژی جدید که سلول هاامید درمان کرونا با همانشگفت انگیز بودن کیهانما به جهان های متفاوت خودنورالژی تریژمینالجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتخوش خیالی و خوش بینیاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی پر از گل شدی خودت را در عید نوروز مراقب تصادف بیماری اسپینال ماسکولار کاهش مرگ و میر ناشی از ابروزه داری سلول های بنیادبعد از کروناسلول های بنیادیآنژیوگرافی از مغزمقایسه رقابت و همکاریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تری فلوپرازینانگشت نگاری مغز نشان میدشبکیه های مصنوعیجستجوی هوشیاری در مغز ماماشین دانشچگونه هموساپينس بر زمین هوموارکتوس ها ممکن است دخسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان پوکی استخوانبیوگرافیویروس های باستانی، مغز مکتاب، سفری به تاریخريتوکسيمب در درمان ام استکامل ابزار هوش ، راه پر تقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا مغز تا بزرگسالی توسعسندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز چقدر به چشم اعتماد کنیمتسلیم ارتباط با من برترانسان میوه ی تکاملصبر و واقعیتحل مشکلاتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک بازی دنیایی پر از سیاهچاله از خود رها شوواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان سرگیجه بدون نیاز ببالاترین هدف از دولتگل زندگیفلج خواب چیستراه فراری نیستتأثیر شیرینی های حاوی لوتمایل زیاد به خوردن بستنآیا احتمال دارد رویا از آتمایز یا کشف یگانگیآیا بدون ناظر هوشمند هم بسیاهچاله هامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش اتصالات بین سلولهای تصویربرداری فضاپیمای آماولین هیبرید بین انسان و چاالش ها در تعیین منبع هوطوفان بیداریحرکات چشم، ترجمه کننده ی اخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب استفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ادرک احساسات و تفکرات دیگباغچه ی منگامی در درمان بیماریهای فاصله ها در مکانیک کوانتمدیریت اینترنت بر جنگرستگاری محدود به یک راه نتاثیر کلام در آیات کلام بتنهایی رمز نوآوری استآگاهی فراتر از آگاهیسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش غذاها و موجودات درياتغییر دادن ژنها آیا روزی ایمپلانت نخاعی میتواند دنخستین تمدن بشریعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت چهل و سومادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی در کامپیوترهادانشمندان موفق به بازگرداصول توسعه ی یک ذهن کاملیک آلل ژنتیکی که از نئانددرد باسن و پا به دلیل کاهبخش فراموش شده ی حافظهپول و شادیفرد حساس از نظر عاطفی و بمراحل ارتقای پله پله کیهزمان شگفت انگیزتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو جهانی هستی که خودش را آرامش و دانشستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند نرمش مفید برای کمردرجنگ داده هاایا بدون زبان میتوانیم تچرا حیوانات سخن نمی گوینعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و چهارتباط غیرکلامی بین انساهوش عاطفی قسمت پنجمداروهای ضد بیماری ام اس وبقای حقیقی در دور ماندن اژن ضد آلزایمرذهن پر در برابر آگاهیبرای یک زندگی معمولیپیوندی که فراتر از امکانقلب دروازه ی ارتباطمشکلات روانپزشکی پس از سزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم فضای خالی یا توهم فضآشتی بهتر استسرگردانیموفقیت هوش مصنوعی در امتنهادینه سازی فرهنگ اختلاجهان های بسیار دیگراگر تلاش انسان امروز برانشانه های گذشته در کیهان عضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک- قسمت پنجاه و از نظر علم اعصاب اراده آزهیچ چیز همیشگی نیستداروی جدید ضد الزایمربه خوبی های دیگران فکرکنکمردردرموزی از نخستین تمدن بشربرخی اصول سلامت کمرپختگی پس از چهل سالگي به قدم زدن و حرکت دید را تغیمعجزه در هر لحظه زندگیزبان نیاز تکاملی استتاثیر رو ح و روان بر جسمتوازن مهمتر از فعالیت زیاقیانوس نادانیشلیک فراموشیمیگرن سردردی ژنتیکی که بنوار عصب و عضلهجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزخواب سالم عامل سلامتی و یاز تکینگی تا مغز از مغز تهر جا که جات میشه، جات نیدر ناامیدی بسی امید استبی شرمیکودک هشت ساله لازم است آدرویا تخیل یا واقعیتبررسی بیماری التهابی رودپرسشگری نامحدودلوزالمعده(پانکراس)مصنوعمغز آیندگان چگونه است ؟سفر فقط مادی نیستتاریخ، اصیل نیست و ساخته تکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابشگفت زده و حیران باشما با کمک مغز خود مختاريمنوسانات کوانتومی منبع ماجایی برای یاد گرفتن باقی ابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انسانخوشبختی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی تو از یاد گرفتن باز بیماری اضطراب عمومیکاهش التهاب ناشی از بیماروزهای بد باقی نمیماندبعد از کروناسلول های بنیادی منابع و اآنان که در قله اند هرگز خمقابله ی منطقی با اعتراضمغز بزرگ چالش است یا منفعترک امروزانتقال ماده و انرژیشباهت مغز و کیهانحفره در مغزمبانی ذهنی سیاه و سفیدچگونه هوشیاری خود را توسهورمون شیرساز یا پرولاکتخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان پوکی استخوانبیوگرافیویرایش DNA جنین انسان، برکتابخانهریه زغالیتکامل تکنولوژیتقلید از روی طبیعتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز نقش قهوه در سلامتیتسلیم شدن از نورون شروع مانسان ها می توانند میدان صبر بسیار بایدحلقه های اسرارآمیزاتوسوکسیمایدنگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا، هیچ استاز درخواست ها جدا شوواکنش به حس جدیددرمان سرگیجه بدون نیاز بباهوش ترین و با کیفیت تریگلوله ی ساچمه ایفلج دوطرفه عصب 6 چشمراه نجاتتئوری تکامل امروز در درمفن آوری های جدید علیه شناراه های جدید برای قضاوت رتئوری تکامل در پیشگیری و تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا برای تولید مثل همیشه سیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش تیروئید در تکامل مغزتصور ما ازمشکلات و واقعیاولین تصویر در تاریخ از سنابینایی در نتیجه ی گوشی طوفان زیباییحرکت چرخشی و دائمی کیهاناختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(استفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهدرک تصویر و زبان های مخلتبحتی علمی درباره تمایل بگاهی لازم است برای فهم و فاصله ی همیشگی تصویر سازمداخله ی زیانبار انسانرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر کپسول نوروهرب بر نتنبیه چقدر موثر استآپومورفین در پارکینسونسال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش غذاها و موجودات درياتغییر زودتر اتصالات مغزیایمان به رویانخستین تصویر از سیاهچالهعلم بدون توقفحس و ادراک قسمت نهمارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی در تفکر خلاق ادانشمندان نورون مصنوعی ساصول سلامت کمریک جهش ممکن است ذهن انساندرد زانو همیشه نیاز به جربخش های تنظیمی ژنومپول و عقیدهفردا را نمیدانیممرز مرگ و زندگی کجاستزمزمه ات مانده در گوشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو جدای از کیهان نیستیآرامش و سکونستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانیجنبه های موجی واقعیتایا تکامل هدفمند استچرا حجم مغز گونه انسان درعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت بیست و یکارتروز یا خوردگی و التهاهوش عاطفی قسمت اولداروهای ضد تشنج با توضیح بلندی در ذهن ما درک بلندیژنها نقشه ایجاد ابزار هوذهن تو همیشه به چیزی اعتقبرای پیش بینی آینده مغز دپیوستگی همه ی اجزای جهانقلب روباتیکمشکلات روانپزشکی در عقب زیان غذاهای پرچربتاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز فرایند دانستنسربازان ما محققا غلبه می موفقیت در تفکر استچهار میلیارد سال تکامل بجهان هایی در جهان دیگراگر خواهان پیروزی هستینشانه های پروردگار در جهغم بی پایانحس و ادراک- قسمت بیست و پاز نظر علم اعصاب اراده آزهیچ چیز، چقدر حقیقی استداروی سل سپتبه خودت مغرور نشوکمردرد ناشی از تنگی کانارمز و رازهای ارتباط غیر کبرخی اطلاعات روانشناسی مپدیده خاموش روشن در پارکقدرت مردممعرفت و شناختزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر روده بر مغزتوت زیاد بخوریدالکترومغناطیس شنوایی و هشنا در ابهای گرم جنوب نیامیگرن شدید قابل درمان اسنوار عصب و عضله مهم در تشجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودخواب عامل دسته بندی و حفطاز تکینگی تا مغز از مغز تهر حرکت خمیده می شود و هر در هم تنیدگی مرزها و بی مبی عدالتی در توزیع واکسن کودک ایرانی که هوش او از رویا حقی از طرف خدابررسی سیستم تعادلی بدن اپس از اگو یا بعد از نفسلیروپریم داروی ترکیبی ضدمغز اندامی تشنه ی انرژی اسفر نامه سفر به بم و جنوب تازه های اسکیزوفرنی(جنوتکینگیامیدوار باش حتی اگر همه چشگفتی های نقشه ی ژنتیکیما بخشی از این جهان مرتبطنوشیدن چای برای مغز مفید جایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بخوشبختی دور از رنج های ماز تکینگی تا مغز از مغز توقتی خودت را در آینه دیدیبیماری بیش فعالیکاهش حافظه هرچند فرایندیروزهای سختبعد از کرونا دلخوشی بیهوسلول های بدن تو پیر نیستنآنزیم تولید انرژی در سلومقابله با کرونا با علم اسمغز بزرگ چالشهای پیش روترکیب آمار و ژنتیکانتروپی و هوشیاریشباهت مغز با کیهان مادیحق انتخابابزار بقای موجود زنده از مباحث مهم حس و ادراکچگونه واکسن کرونا را توزهوش فوق العاده، هر فرد اسخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان آرتروز با ورزش موضبیان ژن های اسکیزوفرنی دویشن پروکجای مغز مسئول پردازش تجریواستیگمینتکامل جریان همیشگی خلقتتقلید از طبیعتآیا هوش مصنوعی می تواند نسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز نقش مهاجرت در توسعه نسل اتست نوار عصب و عضلهانسان یک کتابخانه استصد قدح، نفتاده بشکستحمله ویروس کرونا به مغزاتصال مغز و کامپیوترنگاه از درون قفس یا بیرونهوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تاز دست دادن دم در پیشینیاواکسن های شرکت فایزر آمردرمان سرگیجه بدون داروباور و کیهان شناسیگلوئونگمان میکنی جرمی کوچکی در فناوری هوش مصنوعی نحوه خراه های جدید برای قضاوت رتئوری جدید، ویران کردن گتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش حفاظتی مولکول جدید دتصور از زمان و مکاناولین دارو برای آتاکسی فناتوانی از درمان برخی ویطولانی ترین شبحس متفاوتاختلال حرکتی مانند لرزش هوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجباریاستیفن هاوکینگ در مورد هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرک حقیقت نردبان و مسیری بحث درباره پیدایش و منشا گاهی مغز بزرگ چالش استفتون های زیستیمدارک ژنتیکی چگونه انسانرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر کپسول نوروهرب بر تتهدیدهای هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسونسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش غذاها و موجودات درياتغییر عمودی سر انسان از پاین پیوند نه با مغز بلکه نخستین روبات های زنده ی جعلم در حال توسعهحس و ادراک قسمت چهارمارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان یک فرضیه رادیکاضطراب و ترسیک رژیم غذایی جدید، می تودردهای سال گذشته فراموش بخش بزرگی حس و ادراک ما اپوست ساعتی مستقل از مغز دفرزندان زمان خودمرز بین انسان و حیوان کجازنان باهوش ترتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو دی ان ای خاص ميتوکندريآرامش(سکوت) stillness و تکاپوستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانیجنسیت و تفاوت های بیناییایجاد احساساتچرا خشونت و تعصبعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت بیست و دوارزش های وارونههوش عاطفی قسمت دهمداروی فامپیریدین یا نورلبلوغ چیستژنها ، مغز و ارادهذهن خود را مشغول هماهنگیبرای اولین بار دانشمندانپیام های ناشناخته بر مغز قلب را نشکنمشاهده گر جدای از شیء مشازیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم چیستآغاز فصل سرما و دوباره تکسربرولایزینمولکول ضد پیریچهار ساعت پس از کشتار خوکجهان یکپارچهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنشانه های بیداری روحیغم بی پایانحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز واقعیت امروز تا حقیقتهیچ وقت خودت را محدود به داروی ضد چاقیبه دنبال رستگاری باشکمردرد و علل آنرمز گشایی از اتصالات مغزبرخی بیماری ها که در آن بپروژه ی ژنوم انسانیقدرت و شناخت حقیقتمغز فکر میکند مرگ برای دیزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر روزه داری بر سلامت توسعه هوش مصنوعی قادر اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکشناخت و معرفت، و نقش آن دمیدان مغناطيسي زمین بشر نوار عصب و عضله برای تاییجهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبخواص میوه ی بهاز تکینگی تا مغز از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به در هم تنیدگی کوانتومیبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان مهاجررویاها از مغز است یا ناخوبررسی علل کمر درد در میانآلودگی هوا چالش قرن جدیدلیس دگرامفتامین یا ویاسمغز انسان ایا طبیعتا تماسفر به مریخ در 39 روزتازه های بیماری پارکینسوتکامل فردی یا اجتماعیامیدواریشگفتی های زنبور عسلما تحت کنترل ژنها هستیم ینوعی سکته مغزی ، وحشتناک جاذبهابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستخیالپردازی نکناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادوقتی خورشید هست شمع به کاکاهش دوپامین عامل بیماریروش مقابله مغز با محدودیبعد از کرونا دلخوشی بیهوسلول بنیادی و ای ال اسآواز خواندن در قفس، نشانملاحظه های اخلاقی دربارهمغز بزرگ و فعال یا مغز کوترکیب حیوان و انسانانتظار گذر تندباد؟شباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از مبتکران خودشکوفاچگونه آن شکری که می خوریمهوش مصنوعی می تواند بر احخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز، از مغز درمان ام اس(مولتیپل اسکلبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از کرونا چه بر سر مغز می آورریاضیات یک حس جدید استتکامل داروینی هنوز در حاتقویت استخوان در گرو تغذآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسندرم پای بی قرارمنابع انرژی از نفت و گاز نقش میدان مغناطیسی زمین تست آر ان اس دز میاستنی گانسان باشصدای بم با فرکانس پایین، حمایت از طبیعتاثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی ده روش موفقیتاز روده تا مغزواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان سرطان با امواج صوتباید از انسان ترسیدگنجینه ای به نام ویتامین فواید روزه داری متناوبراه پیروزی در زندگی چیستتا 20 سال آینده مغز شما به تمدن بشری و مغز اخلاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتصادف یا قوانین ناشناختهاولین دروغناتوانی در شناسایی چهره طی یکصد هزار سال اخیر هرچحس چشایی و بویاییاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستاستیفن هاوکینگ در تفسیر وبینار اساتید نورولوژی ددرک دیگرانبحثي درباره هوش و تفاوتهگاهی جهت را عوض کنفروتنی معرفتیمروری بر تشنج و درمان هایرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر کپسول نوروهرب بر ستو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارمسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش غذاها در کاهش دردهای تغییرات منطقه بویایی مغزاین اندوه چیستنرمش های مفید برای درد زاعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت نوزدهمارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان ژنی از مغز انساطلاع رسانی اینترنتییکی از علل محدودیت مغز امدردی که سالهاست درمان نشبخش بزرگتر کیهان ناشناختپوشاندن خود از نورفرضیه ای جدید توضیح میدهمرز جدید جستجو و اکتشاف، زنجیرها را ما باید پاره کتاثیر گیاهخواری بر رشد و تو در میانه ی جهان نیستی آزمون تجربی، راهی برای رستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانی و علمجنسیت و تفاوت های بیناییایران بزرگچرا در مغز انسان، فرورفتعادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت بیست و سوارزش های حقیقی ارزش های غهوش عاطفی قسمت دومداروی لیراگلوتیدبلعیدن ستاره توسط سیاهچاژنهای مشترک بین انسان و وذهن خالی از شلوغی افکاربرای تمدن سازی، باید در بپیدایش زبانقوی تر باشمشاهده آینده از روی مشاهزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم و خیالآغاز مبهم آفرینشسردرد میگرنمولتیپل اسکلروز در زنان نون و القلمجهان یکپارچهاپی ژنتیکنظام مثبت زندگیغیرقابل دیدن کردن مادهحسن یوسف باغچه ی مناز کجا آمده ام و به کجا میهیچ کاری نکردن به معنی چیداروی ضد چاقیبه زودی شبکه مغزی به جای کمردرد با پوشیدن کفش منارمز پیشرفت تواضع است نه طبرخی بیماری های خاص که بدپروژه ی ژنوم انسانیقدرت کنترل خودمغز قلبزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر روغن رزماری استنشاتوسعه برخی شغل ها با هوش الکترودهای کاشتنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گمیدان های مغناطیسی قابل نوار عصب و عضله تعیین محلجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استخواص هندوانهاز تکینگی تا مغز از مغز تهز ذره، یک دنیاستدر هم تنیدگی کوانتومی و پبیمار مرکز تنفس سلولیکودکان میتوانند ناقل بی رویاهای پر رمز و حیرتی دربرطرف کردن خشونت را از خاآلودگی هوا و ویروس کرونالا اکراه فی الدینمغز انسان برای ایجاد تمدتازه های درمان ام استکامل مادی تا ابزار هوشمامیدواری و مغزشانس یا نتیجه ی تلاشمانند آب باشنیوالینجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی سخانه ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنوقتی ریشه ها عمیقند از چیکاهش سن بیولوژیکی، تنها روش های صرفه جویی در ایجاتفکر قبل از کارسلول بنیادین از مخاط بینآینه در اینهملاحظات بیهوشی قبل از جرمغز بزرگترین مصرف کننده ترازودوناندوه در دنیا استشباهت کیهان و مغزحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از متواضع باشچگونه انتظارات بر ادراک هوش مصنوعی و کشف زبان هایخطای حساز تکینگی تا مغز، از مغز درمان تومورهای مغزی با ابیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت چند سویهکریستال هاریتوکسیمابتکامل داروینی هنوز در حاتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پسندرم پس از ضربه به سرمنابع انرژی از نفت و گاز نقش محیط زندگی و مهاجرت دتشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان جدید از چه زمانی پاصرع و درمان های آنحوادث روزگار از جمله ویراثرات فشار روحی شدیدنگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی دهن، بزرگترین سرمایهاز سایه بگذرواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان ضایعات نخاعیبابا زود بیاباد و موجگوهر با نظر دیگران سنگ نمفواید زیاد دوچرخه سواریراه انسان شدن، راه رفتن وتا بحر یفعل ما یشاتمدن زیر آبآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش خرچنگ های نعل اسبی درتضادهای علمیاولین سلول مصنوعینادیدنی ها واقعی هستندطبیعت موجی جهانحس و ادراک (قسمت اول )اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار همه اش توهم بوداستخوان های کشف شده، ممکوجود قبل از ناظر هوشمنددرک درست از خود و هوشیاریبحثی جالب درباره محدودیتگذر زمان کاملا وابسته به فروتنی و غرورمرکز هوشیاری، روح یا بدن رشد در سختی استتاثیر کپسول نوروهرب بر ستو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت هفتمساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتغییرات مغز پس از 40 سالگیاین ایده که ذرات سیاهچالنرمش های مفید در سرگیجهعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هفتمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی درمانگر کامپیدانشمندان پاسخ کوانتومی اطلاعات حسی ما از جهان، چیافته های نوین علوم پرده درس گرفتن از شکست هابخش دیگری در وجود انسان هپیموزایدفساد اقتصادی سیتماتیک درمرزهای حقیقی یا مرزهای تزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر انتخاب از طرف محیط توقف؛ شکستآزمون ذهنی گربه ی شرودینسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری در کجاست؟ قچند روش ساده برای موفقیتجهل مقدسایرادهای موجود در خلقت بچرا ذرات بنیادی معمولاً عادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت بیستمارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش عاطفی قسمت سومداروی تشنجی دربارداریبنی عباس، ننگی بر تاریخژنهای هوش ، کدامندذهن سالمبرای خودآگاه بودن تو بایپیر شدن حتمی نیستقیچی ژنتیکیمشاهدات آمیخته با اشتباهزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم وجودإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسردرد میگرن در کودکانمواد کوانتومی جدید، ممکننوآوری ای شگفت انگیز دانجهان کنونی و مغز بزرگتریابتدا سخت ترین استنظریه ی تکامل در درمان بیغرور و علمحساسیت روانی متفاوتاز کسی که یک کتاب خوانده هیچ کس مانند تو نگاه نمیکداروی ضد تشنج با قابليت تبه زیر پای خود نگاه نکن بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرمز بقای جهش ژنتیکیبرخی توجهات در ببمار پارپروانه ی آسمانیقدرت انسان در نگاه به ابعمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر رژیم گیاه خواری بر توصیه های سازمان بهداشت الگو نداشتیمشناخت درون، شناخت بیرون؛میدان های کوانتومی خلانوار عصب و عضله در مطب دکجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودخواص اردهاز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیددر هم تنیدگی کوانتومی و دبیماری لبر و نابینایی آنکودکان خود را مشابه خود ترویای شفافبزرگ فکر کنآلودگی هوا و پارکینسونلاموژین داروی ضد اوتیسم؟مغز انسان برای شادمانی طتبدیل پلاستیک به کربن و ستکامل مداومامیدی به این سوی قبر نیستشانس یا تلاشماه رجبنیکولا تسلاجبران از دست رفته هاابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیخانواده پایداراز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آبیماری تی تی پیوقتی شروع به بیدار شدن میکایروپاکتیک چیستروش هایی برای کم کردن اضطتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسلول عصبی شاهکار انطباق آیندهممانتین یا آلزیکسا یا ابمغز حریص برای خون، کلید تترازودوناندوه دردی را دوا نمیکندشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مچگونه به سطح بالایی از هوهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز، از مغز درمان تشنجبیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت چیستکریستال زمان(قسمت اولریسپریدونتکامل داروینی هنوز در حاتقویت سیستم ایمنیآیا هوش سریعی که بدون احسسندرم جدایی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز نقش مرکز تنفس سلولی در بیتشنج چیستانسان خطرناکترین موجودضایعه ی شبکه لومبوساکرالحکمت الهی در پس همه چیزاثرات مفید قهوهنگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز علم جز اندکی به شما داواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمانهای بیماری پارکینسدرماندگی به دلیل عادت کرباد غرور و سر پر از نخوت وگویید نوزده و ایمنی ساکتفیلم کوتاه هیروشیما از همحدودیت درک انسانراه بی شکستتاول کف پا و حقیقتتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش داروهاي مختلف معروف تظاهر خوابیده ی مادهاوکرلیزوماب داروی جدید شنادانی در قرن بیست و یکم،طبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک (قسمت دوم )اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار، از ابتدا توهم بوداستروژن مانند سپر زنان دوراپامیل در بارداریدرک عمیق در حیواناتبحثی در مورد نقش ویتامين گذشته را دفن کنفرگشت و تکامل تصادفی محض مرکز حافظه کجاسترشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر کتامین در درمان پاتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت اولسایه ی هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه های مغزی جدید با جزیتغییرات آب و هوایی که به این ابتدای تناقض هاستنرمش های موثر در کمردردعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هفدهمارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدانشمندان اولین سلول مصناطلاعاتی عمومی در مورد میاد گرفتن مداومدست و پا زدن در سایه؟بخشیدن دیگران یعنی آرامشپیموزایدفشار و قدرتمزایای شکلات تلخ برای سلزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر احتمالی عصاره تغلیتولید مولکول جدید توسط هآزمون ذهنی گربه شرودینگرسخن و سکوتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچندین ماده غذایی که ماننجهان فراکتالایستادن در برابر آزادی بچراروياها را به یاد نمی آعارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت دهمارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش عاطفی قسمت ششمداروی جدید ALSبه قفس های سیاهت ننازژنهای حاکم بر انسان و انسذهت را روی چیزهای مفید متبرای رشد، باید از مسیر خطپیراستامقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصمطالبه ی حق خودزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم وجودافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرنی در کودکانموجود بی مغزی که می تواندنوار مغز مشاهده ی غیر مستجهان کاملی در اطراف ما پرابتدایی که در ذهن دانشمننظریه ی تکامل در درمان بیغربال در زندگیخفاش کور و انسان بینا؟از آغاز خلقت تا نگاه انساهیچ کس حقیقت را درون مغز داروی ضد تشنج با قابليت تبه سیاهی عادت نکنیمکنگره بین المللی سردرد درمز جهانبرخی توصیه ها برای واکسیپرواز از نیویورک تا لوس آقدرت ذهنمغز مانند تلفن استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر رژیم گیاه خواری بر توصیه های غیر دارویی در سالگو و عادت را بشکن و در اشناسایی تاریخچه ی تکاملیمیدان بنیادین اطلاعاتنوبت کودکانجهش های بیماری زا، معمولابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستخواص بادام زمینیاز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازادر هر سوراخی سر نکنبیماری میاستنی گراویسکودکان را برای راه آماده روان سالمبزرگ شدن مغز محدود به دورسفر به درون سفری زیباآلزایمرلایو دوم دکتر سید سلمان فمغز انسان برای شادمانی طتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امیدی تازه در درمان سرطاشاهکار قرنماپروتیلیننیاز به آموزش مجازی دیجیجدا کردن ناخالصی هاابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایخار و گلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمربیماری خود ایمن اعصاب محویتنام نوعی کرونا ویروس کار امروز را به فردا نیندروش هایی برای جلوگیری از تفکر خلا ق در برابر توهم سلول عصبی، در محل خاص خودآینده ی انسان در فراتر ازمن کسی در ناکسی دریافتم مغز در تنهایی آسیب میبینتراشه مغز بدون واسطه ی داندوهگین نباش اگر درب یا شباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت انسانابزارهای پیشرفته ارتباط مجرم، گاهی قربانی استچگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخطر را بپذیراز تکامل تا مغز از مغز تا درمان جدید ALSبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چیستکریستال زمان(قسمت دوم)ریسدیپلام تنها داروی تایتکامل داروینی هنوز در حاتلقین اطلاعات و حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجودسندرم دزدی ساب کلاوینمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نگاه از پایین یا نگاهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان در هستی یا هستی در ضایعه ی عروقی مخچهحافظه میتواند بزرگترین داثرات مفید روزه دارینگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بیماری روانی خود بزرگ ازدواج های بین گونه ای، رواکسن کرونا ساخته شده تواسکلت خارجی در درمان اختواکسن آلزایمردرها بسته نیستبار مغز بر دو استخوانگوش دادن بهتر از حرف زدنفیلمی بسیار جالب از تغییمخچه فراتر از حفظ تعادلراه طولانی را به سلامت گذتابوهای ذهنیتمرکز و مدیتیشنآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش درختان در تکاملتظاهری از ماده است که بیدايندگان چگونه خواهند دیدنازوکلسینطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 67اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک تا کمدید تو همیشه محدود به مقداسرار آفرینش در موجورزش هوازی مرتب خیلی به قدرگیری قلب در بیماری ویربحثی در مورد نقش کلسیم و گریه ی ابر، رمز طراوت باغفراموش کارها باهوش تر هسمرکز حافظه کجاستز گهواره تا گورتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دومسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه با واقعیت متفاوت استغییرات تکاملی سر انسان اینکه به خاطرخودت زندگی نرمشهای مهم برای تقویت ععلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هجدهمارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدانشمندان تغییر میدان مغاطلاعاتی عمومی در مورد میاد بگیر فراموش کنیدست کردن در گوشبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپیچیدگی های مغزمگسفضا و ذهن بازمسمومیت دانش آموزان بی گزندگی و داراییتاثیر ترکیبات استاتین (ستولید مثل اولین ربات های آزادی عقیده، آرمانی که تسخن پاک و ثابتمنبع خواب و رویاچندجهانیجهان قابل مشاهده بخش کوچاکنون را با همه ی نقص هایچراروياها را به یاد نمی آعجول نباشحس و ادراک قسمت دوازدهمارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی جدید s3 در درمان ام به مغز خزندگان خودت اجازکفش و کتابذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبرای زندگی سالم، یافتن تپیشینیان انسان از هفت میقانون مندی نقشه ژنتیکی ممطالبی در مورد تشنجزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم بی خداییافت هوشیاری به دنبال کاهسردرد و علتهای آنموجودات مقهور ژنها هستندنوار مغز با توضیح دکتر فاجهان پیوستهابتذال با شعار دیننظریه ی تکامل در درمان بیمقالاتخفاش با شیوع همه گیری جدیاز انفجار بزرگ تا انفجار هیچ اندر هیچداروی ضد تشنج توپیراماتبه سخن توجه کن نه گویندهکنگره بین المللی سردرد درمز جهان خاصیت فراکتالبرخی درمان های Spinal Muscular Atپروتئین های ساده ی ابتداقدرت شناختی انسان، محدودمغز مادران و کودکان در زمزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر رژیم گیاه خواری بر توصیه هایی در مصرف ماهیالگوی بنیادین و هوشیاریشناسایی سلول های ایمنی امیدازولام در درمان تشنج نور از عمق تاریکیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارخواص شکلات تلخاز تکینگی تا مغز از مغز تهزاران سال چشم های بینا ودر والنتاین کتاب بدید همبیماری های میتوکندریکوری گذرای ناشی از موبایروبات ها قول میدهندبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سفر تجهیزات ناسا به مریخ آملودیپین داروی ضد فشار لبخند بزن شاید صبح فردا زمغز انسان رو به کوچک تر شتبدیل سلولهای محافط به سامگا سه عامل مهم سلامتشاهکار شش گوشماجرای جهل مقدسچیز جدید را بپذیرجدایی خطای حسی استابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهانخارق العاده و استثنایی باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری اس ام ایبیماری دویکویتامین E برای فعالیت صحکار با یگانگی و یکپارچگیروش هایی ساده برای کاهش اتفاوت مغز انسان و میمون هسلولهای ایمنی القا کنندهآینده ی علم و فیزیک در60 ثمن پر از تلخیممغز را از روی امواج بشناستراشه ها روی مغزاندام حسی، درک از بخش هایشجاعت و ترسحقیقت اشیاابزارهای بقا از نخستین همحل درک احساسات روحانیچگونه تکامل مغزهای کنونیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخطرات هوش مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی بیش از نیمی از موارد انتقواقعیت های متفاوتکریستال زمان(قسمت سوم)ریشه های مشترک همه ی موجوتکامل زبانتلاش ها برای کشف منابع جدآیا واکنش های یاد گرفته وسندرم سردرد به دلیل افت فمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نظام غذایی در تکامل متشنج به صورت اختلال رفتاانسان عامل توقف رشد مغزضایعات در عصب زیر زبانیحافظه های کاذباثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بار در هفته ماهی مصرف دو برابر شدن خطر مرگ و میاسکار، لگوی هوشمندواکسن ایرانی کرونا تولیددرهای اسرارآمیز و پوشیدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاگوشه بیماری اتوزومال رسسفیروز نادریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلرابطه تشنج و اوتیسمتاثیر فکر بر سلامتتمرکز بر هدفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش ذهن و شناخت در حوادث تعویض دارو در تشنجايا اراده آزاد توهم است ینباید صبر کرد آتش را بعد ظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 74اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدن خدا در همه چیزاسرار بازسازی اندام هاورزش هوازی ، بهترین تمریدرگیری مغز در بیماری کویبحثی در مورد حقیقت فضا و گربه شرودینگر و تاثیر مشفراموشی همیشه هم بد نیستمرکز خنده در کجای مغز استزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سومساخت سلول عصبی حتی پس از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص های سیستمی ایمنیتغذیه بر ژنها تاثیر دارداینکه خانواده ات سالم باچرا ماشین باید نتایج را پعلائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدانشمندان روش هاي جدیدی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادگیری مهارت های جدید ددست آسمانبدون پیر فلکپیچیدگی های مغزی در درک زفضای قلب منبع نبوغ استمسمومیت دانش آموزان، قمازندگی بی دودتاثیر تغذیه بر سلامت رواتولید یا دریافت علمآزار دیگری، آزار خود استسخت ترین کار، شناخت خود امنتظر نمان چیزی نور را بهنه ناامیدی بلکه ارتقاجهان موازی و حجاب هااکوییفلکسچراغ های متفاوت و نور یکسعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت سومارزش خود را چگونه میشناسهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید لنفوم و لوکمیبه نقاش بنگرکل اقیانوس در یک ذرهذره ی معین یا ابری از الکبرخی ملاحظات در تشنج های پیشرفت های جدید علوم اعصقانون گذاری و تکاملمطالعه ای بیان میکند اهدزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم تنهاییافتخار انسانسردرد به دلیل مصرف زیاد ممورد نادر همپوشانی دو بینوار مغز ترجمه رخدادهای جهان پیوستهابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه ی ریسمانتاثیر ویتامین دی بر بیماخلا، حقیقی نیستاز بار خود بکاه تا پرواز هیچگاه از فشار و شکست نترداروی ضد جنون در درمان تیبهبود حافظه پس از رخدادهکنترل همجوشی هسته ای با هرنگ کردن، حقیقت نیستبرخی روش های تربیتی کودکپروتز چشمقدرت عشقمغز چون ابزار هوش است دلیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر رژیم گیاهخواری بر توضیحی ساده در مورد هوش مالگوبرداری از طبیعتشواهدی از نوع جدیدی از حامکان زمان یا حافظه زماننور درونجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دخواص شگفت هویجاز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکتردر یک فراکتال هر نقطه مرکبیماری های مغز و اعصاب و کی غایب شدی تا نیازمند دلروبات های ریز در درمان بیبزرگترین خطایی که مردم مسفر دشوار اکتشافآموزش نوین زبانلحظات خوش با کودکانمغز انسان رو به کوچکتر شدتبر را برداراما شما از دید خفاش کور هشاید گوشی و چشمی، آماده شماجرای عجیب گالیلهچیزی منتظر شناخته شدنجریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادینخبر مهم تلسکوپ هابلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید ALSبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E در چه مواد غذایکارهای کوچک، بی ارزش نیسروش جدید تولید برقتفاوت ها و تمایزها کلید بسلولهای بنیادی مصنوعی درآینده با ترس جمع نمیشودمن بی من، بهتر یاد میگیرممغز زنان جوانتر از مغز مرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانرژی بی پایان در درون هرشرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت تنها چیزی است که شاابزارهای بقا ازنخستین هممحل درک احساسات روحانی دچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی الفاگودفاع از پیامبراز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت و مجازکشف مکانیسم عصبی خوانش پریشه های مشترک حیاتتکامل زبانتلاش های جدید در ALSآیا یک، وجود داردسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز نقش نظریه تکامل در شناساتشنج عدم توازن بین نورون انسانیت در هم تنیده و متصضرورت زدودن افکارحافظه و اطلاعات در کجاست اجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میاساس انسان اندیشه و باور واکسن اسپایکوژندرون قفس یا بیرون از آنبار سنین ابزار هوشمندی اگوشت خواری یا گیاه خواریفیزیک مولکولها و ذرات در مخچه ابزاري که وظیفه آن فرادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر مشاهده بر واقعیت بتمرکز بر امروزآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روی و منیزیم در سلامتتعامل انسان و هوش مصنوعیايا اراده آزاد توهم است ینبرو و انرژی مداومظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 75اختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدگاه نارسای دوگانه ی ماصفهان زیباورزش و میگرندرگیری مغز در بیماران مببحثی در مورد عملکرد لوب فگزیده ای از وبینار یا کنففراموشی و مسیر روحانیمرگ چیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وتو آرامش و صلحیآب، زندگی است(قسمت پنجم)ساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص در تشخیص هیجانات عامثبت و دستکار ی حافظهاین، فقط راه توستچرا مردم با زندگی میجنگنعلت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت هشتاد و نارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش احساسیدانشمندان روشی برای تبدیاعتماد به خودیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدست بالای دستبدون بار گذشتهپیوند قلب خوک، به فرد دچاقفس دور خود را بشکنمسیر دشوار تکامل و ارتقازندگی در جمع مواردی را برتاثیر حرکات چشم بر امواج تولید پاک و فراوان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسسختی ها رفتنی استمنتظر زمان ایده آل نشونه به اعدامجهان ما میتواند به اندازاکسی توسین و تکامل پیش انزاع ها بیهوده استعدم درکحس و ادراک قسمت سی و هشتماز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید میاستنی گراویبه نقاش بنگرکلمات بلند نه صدای بلندذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی مرزهای اخلاق و علوم پیشرفت در عقل است یا ظواهقانون جنگلمعماری، هندسه ی قابل مشازیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم جداییافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد تنشنموسیقی نونوار مغز در فراموشی هاجهان پر از چیزهای اسرار آابزار هوش در حال ارتقا ازنظریه تکامل در درمان بیمصفحه اصلیخلا، خالی نیستاز بحث های کنونی در ویروسهیپرپاراتیروئیدیسمدارویی خلط آوربهداشت خوابکنترل جاذبهرنگین کمانبرخی سلولهای عصبی در تلاپروتز عصبی برای تکلمقسم به فقرمغز چگونه صداها را فیلتر زبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر رژِیم غذایی بر میگتوضیحات دکتر فاطمی در موالتهاب شریان تمپورالشواهدی از دنیسوان(شبه نئمکانیک کوانتومی بی معنی نوروفیبروماتوزجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهباخود جسم و یا تصویراز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال در کمتر از چند ماه سوش جدبیماری وسواسکیهان خود را طراحی میکندروبات کیانبزرگترین درد از درون است سفرنامه سفر به بم و جنوب آمارهای ارائه شده در سطح لرزش ناشی از اسیب به عصبمغز ایندگان چگونه استتحریک عمقی مغزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشاید درست نباشدماده ی تاریکچیزی خارج از مغزهای ما نیجریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکخدا موجود استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنبیماری سلیاکویتامین کاکارهایی بیش از طراحی و گپروش صحبت کردن در حال تکامتفاوت ها را به رسمیت بشناسلام تا روشناییآیا فراموشی حتمی استمننژیتمغزهای کوچک بی احساستراشه ی بیولوژِیکانرژی تاریکشربت ضد خلطحقیقت خواب و رویاابزارهای بقای موجود زندهمحدودیت چقدر موثر استچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی اکنون می تواندفاع در برابر تغییر ساختاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ام اسبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت و انعکاسکشف مکانیسمی پیچیده در برژیم های غذایی و نقش مهم تکامل زبان انسان از پیشیتلاش های جدید در درمان فرآیا کیهان می تواند یک شبیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون های تیروئید دتشویق خواندن به کودکانانسانیت در برابر دیگراننگاهی بر توانایی اجزاي بضرب المثل یونانیحافظه و اطلاعات در کجاست اجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک بازی دو داروی جدید برای میاستاستفاده از مغز، وزن را کمواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرون آشفته ی تو و ظاهر خنباربر دیگران نباشگیلگمش باستانی کیستفیزیک هوشیاریمخچه تاثیر گذار بر حافظهراز تغییرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بتمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از سیب یکسان و دیدگاه های متمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روزه داری در سالم و جتعامل انسان با هوش مصنوعای نعمت من در زندگیمچت جی پی تیعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت 78اختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیستونی قابل درماناصل بازخوردورزش بهترین درمان بیش فعدرگیری مغزی در سندرم کووبحثی درباره هوش و تفاوتهگزارش یک مورد جالب لخته وفراموشی آرمانمرگ و میر پنهانزمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو افق رویداد جهان هستیآتاکسیساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ی رسیدن به قلهثبت امواج الکتریکی در عصاینترنت بدون فیلتر ماهواچرا مغز انسان سه هزار سالعماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت هشتاد و شارتباط پیوسته ی جهانهوش احساسیدانش، قفل ذهن را باز میکناعتماد به خودیادگرفتن، آغاز حرکت است دستورالعمل مرکز کنترل بیبدون زمان، ماده ای وجود نپیوند مدفوع در درمان بیمقفس ذهنمسئول صیانت از عقیده کیسزندگی در سیاهچالهتاثیر دوپامین و سروتونینتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب ها ناشی از آلودگی هوسختی در بلند شدن از روی صمنحنی که ارتباط بین معرفنه به اعدامجهان مادی، تجلی فضا در ذهاکسکاربازپین در درمان تشنزاع بین جهل و علم رو به پعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت سی و ششماز مخالفت بشنوهوشمندی کیهانداروی جدید آلزایمربه نادیدنی ایمان بیاورکلوزاپین داروی ضد جنونذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی نکات از گاید لاین پرپیشرفت ذهن در خلاقیت استقانون جنگلمعنی روزهزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم جدایی و توهم علمافراد بی دلیل دوستدار تو سردرد سکه ایموسیقی هنر مایع استنوار مغز در تشخیص بیماری جهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمسوالات پزشکیخلاصه ای از مطالب همایش ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکهاوکينگ پیش از مرگش رسالدارویی ضد بیش فعالی سیستبهداشت خواب، رمز حافظه ی کندر در بیماریهای التهابرهبر حقیقیبرخی سيناپسها طی تکامل و پرورش مغز مینیاتوری انساقضاوت ممنوعمغز ناتوان از توجیه پیدازبان جانسوزتاثیر سلامت دستگاه گوارشتیوتیکسن داروی ضد جنونام اس و سرطانشیشه ی بازالتی و سیلیکونمکانیزمهای دفاعی در برابنورون هاي مصنوعی می توانجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا بخودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز از مغز تهشت توصیه برای کاستن از ددر آرزوهایت مداومت داشتهبیماری کروتز فیلد جاکوبکیهانِ هوشیارِ در حال یاروح و آب حیاتبسیاری از مجرمان، خودشانسفرنامه سفر به بم و جنوب آن چیزی که ما جریان زمان لرزش عضله یا فاسیکولاسیومغز ابزار بقای برتر مادیتحریک عمقی مغز در آلزایمانفجار و توقف تکاملی نشاشایسته نیست در جیب خود قرماده ی خالیچیزی شبیه نور تو نیستجریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استخدا نور آسمان ها و زمین ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری بیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا و استخوانکاربرد روباتهای ريزنانوروشهای نو در درمان دیسک بتفاوت های بین زن و مرد فقسلاح و راهزنیآیا ممکن است موش کور بی ممنابع انرژي پاک سرچشمه حمغز، فقط گیرندهتربیت کودکان وظیفه ای مهانرژی تاریک که ما نمی توشش مرحله تکامل چشمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزارهای بقای از نخستین محدودیت های حافظه و حافظچگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی از عروسک های بدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفربا هر چیزی که نفس می کشد مکشف ارتباط جدیدی از ارتبALS نگاهی کامل بر بیماری ورژیم های غذایی و نقش مهم تکامل ساختار رگهای مغزی تلاش های جدید در درمان سرآیا گذشته، امروز وآینده سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون زنانه استروژنتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان، گونه ای پر از تضادنگاهت را بلند کنضربه مغزی در تصادف رانندحافظه و اطلاعات در کجاستاحیای بینایی نسبی یک بیماحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتاستفاده از نظریه ی تکامل واکسن دیگر کرونا ساخته شدروغ نگو به خصوص به خودتبارداری بدون رحمگیاه بی عقل به سوی نور میفیزیک و هوشیاریمخاطب قرار دادن مردم، کاراست دستی و چپ دستیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر تنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی بر رشد و اتعداد کلی ذهن ها در جهان ای همه ی وجود منچت جی پی تیعقل سالمحس و ادراک قسمت 82اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک تا کمدژا وو یا اشنا پنداریاصل در هم تنیدگی و جهانی ورزش در کمر درددرگیری مغزی در سندرم کووبحثی درباره هوش و تفاوتهگشایش دروازه جدیدی از طرفرایند پیچیده ی خونرسانیمرگ و میر بسیار بالای ناشزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وتو انسانی و انسان، شایستآتاکسی فریدریشساختن آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوجلو رفتن یا عقبگردایندرالچرا مغزهای ما ارتقا یافت عوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجمارتباط انسانی، محدود به هوش بشری تهدید برای بشریدانش، یک انسان را ناسازگاعتماد بی موردیادآوری خواب و رویادغدغه نتیجه ی نادانی استبر کسی اعتماد نکن مگر اینپیوند مغز و سر و چالشهای قفس را بشکنمسئولیت جدیدزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر دپاکین بر بیماری متولید سلولهای جنسی از سلآسیب روانی شبکه های اجتمسدسازی روش مناسب برای مقمنشأ اطلاعات و آموخته ها نه بدبخت بلکه نادانجهان مرئی و نامرئیاگر فقط مردم میفهمیدند کنزاع بین علم و نادانی رو عسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت سیزدهماز نخستین همانند سازها تهوشیاری و وجودداروی جدید ای ال اسبه هلال بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی نرمش ها برای درد زانپیشرفتی مستقل از ابزار هقانونمندی و محدودیت عالممعاینه قبل از نوار عصب و زاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکتوهم جسمافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد عروقی میگرنمیلر فیشر نوعی نادر از گینوار مغزی روشی مهم در تشخجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمپیامهای کاربرانخلاصه ای از درمان های جدیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهاوکينگ پیش از مرگش رسالداستانها و مفاهیمی اشتبابوزون هیگز چیستکندر علیه سرطانروی و منیزیم در تقویت استبرداشت مغز ما از گذر زمانپرکاری تیروئیدقطار پیشرفتمغز و قلب در جنین موش مصنزبان ریشه هایی شناختی استاثیر عصاره تغلیظ شده گیتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیشکل های متفاوت پروتئین هما انسانها چه اندازه نزدنورون های ردیاب حافظهجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنخودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کندر آسمان هدیه های نادیدنبیماری گیلن باره و بیمارکیست هیداتید مغزروح در جهانی دیگر استبسیاری از بیماری های جدیسفرنامه سفر به بم و جنوب آنچه می دانم، آنچه را میخلزوم گذر انسان از حدها و مغز ابزار برتر بقاتداوم مهم است نه سرعتانفجار بزرگ پایان بوده اشادی، پاداش انجام وظیفهماده ای ضد التهابینکاتی در مورد تشنججراحی هوشیار مغزابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتخدا بخشنده است پس تو هم باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کا در سبزیجاتکاربرد روباتهای ريز، در روشهای شناسایی قدرت شنواتفاوت های تکاملی در مغز وسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا ما کالا هستیممنابع انرژی از نفت و گاز مغزتان را در جوانی سیم کشترجمه فعالیت های عضله به انرژی خلا ممکن استششمین کنگره بین المللی سحقیقت راستین انسان علم بابزارهای دفاعی و بقای مونگاه من، نگاه تو و یا حقیهوش مصنوعی از عروسک های بدل به دریا بزناز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید سرطانبا آتش، بازی نکن و بعد از کشف جمجمه ای درکوه ایرهوNVG 291رژیم ضد التهابیتکامل شناخت انسان با کشفتلاش های جدید شرکت نورالآیا پیدایش مغز از روی تصاسوخت هیدروژنی پاکمنابع بی نهایت انرژی در دنقش ویتامین K در ترمیم استشخیص آلزایمر سالها قبل انعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا ضررهای مصرف شکر و قند بر حافظه ی هوش مصنوعیحافظه انسان و حافظه ی هوشاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکاستفاده از هوش مصنوعی در واکسن دیگری ضد کرونا از ددریای خدابازگشایی مجدد مطب دکتر سگیاه خواری و گوشت خوار کدفیزیک آگاهیمدل همه جانبه نگر ژنرالیرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر نگاه انسان بر رفتاتنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی در رشد و اتعذیه ی ذهنای آنکه نامش درمان و یادشنتایج نادانی و جهلعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت 87ادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدژاوو یا آشناپنداریاصل علت و تاثیروزن حقیقی معرفت و شناختدرگیری اعصاب به علت میتوبحثی درباره هوش و تفاوتهپل جویی اصفهانفرایند تکامل و دشواری هامرگ و سوال از قاتلزمان و گذر آن سریع استتاثیر گیاه خواری بر رشد وتو با همه چیز در پیوندیآتاکسی مخچه ای خودایمنساختن آینده، بهترین روش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه بی بازگشتجلوتر را دیدنایپیداکرینچرا ویروس کرونای دلتا واعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاهارتباط از بالا به پایین مهوش در طبیعتدائما بخواناعتیاد و تلاش های درمانی یاری خدا نزدیک استذهن ما از در هم شکستن منببرلیتیونپیوند اندام از حیوانات بقله برای دیدن نه برای به مسئولیت در برابر محیط زیزندگی زودگذرتاثیر داروهای ضد التهاب تولترودینآسیب عصب پا به دنبال اعتیسرنوشتمنشاء کوانتومی هوشیاری انه جنگ و نه خونریزیجهان مشارکتیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نزاع بین علم و جهل رو به پعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک قسمت ششماز نخستین همانند سازها تهوشیاری و افسردگیداروی جدید برای میاستنی به کدامین گناه کشته شدندکلام و زبان، گنجینه ای بسرفلکس وتری با توضیح دکتر برخی نرمش ها برای زانوپپوگستقارچ بی مغز در خدمت موجودمعادله ها فقط بخش خسته کنزاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکتوهمات و شناخت حقیقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسرطان کمیت گراییمیهمانهای ناخوانده عامل نوار مغز، مفید و بی خطرجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین هماننعناعسایتهای دیگرخم شدن فضا-زماناز تکنیکی تا مغز از مغز تهدف یکسان و مسیرهای مختلدخالت در ساختار ژنهابوزون هیگز جهان را از متلکوچ از محیط نامناسبرویکردهای جدید ضایعات نخبرداشتت از جهان رو زیاد پراسینزوماب در پارکینسوقطره قطرهمغز و هوش، برترین ابزار بزبان شناسی مدرن در سطح سلتاریک ترین بخش شبتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلروشکل پنجم مادهما انسانها چه اندازه نزدنوروپلاستیسیتی چیستجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود دخودت را از اندیشه هایت حفاز تکینگی تا مغز از مغز توفور و فراوانیدر آستانه ی موج پنجم کوویبیماری آلزایمر، استیل کوکیست کلوئید بطن سومروح رهاییبسیاری از بیماری های جدیسفرنامه سفر به بم و جنوب آنچه ناشناخته است باید شلزوم سازگاری قانون مجازامغز از بسیاری حقایق می گرتداخل مرزها و صفات با بینانقراض را انتخاب نکنیدشب سیاه سحر شودماده، چیزی نیستچگونه مولکول های دی ان ایجراحی گردن همیشه برای دیابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیخدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسبیماری، رساله ای برای سلویتامین بی 12 در درمان دردکاش شرف اجباری بود یا حتیروشی برای بهبود هوش عاطفتفاوت های زبانی سرمنشا تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژی از نفت و گاز مغزتان را در جوانی سیمکشترجمه ی فعالیت های عضله بانرژِی برای ایجاد اضطرابشعار و عملحقیقت غیر فیزیکیابعاد و نیازهای تکاملینگاه مادی غیر علمی استهوش مصنوعی از عروسک های بدلایلی که نشان میدهد ما باز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان جدید سرطانبا تعمق در اسرار ابدیت و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبفقر داده ها در هوش مصنوعیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتکامل، نتیجه ی برنامه ریتلاش هایی در بیماران قطع آیا آگاهی پس از مرگ از بیسودمندی موجودات ابزی بر منابع جدید انرژینقش ژنتیک در درمان اختلاتشخیص ایدزاهرام مصر از شگفتی های جهچالش هوشیاری و اینکه چرا ضررهای شکر بر سلامت مغز