دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت سیزدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت سیزدهم

تکینگی پر چگال نخستین، در طی میلیاردها سال ما را به دگرگونی ها و تفاوت های بسیار امروز رسانده است ولی آنچه هماهنگ کننده همه این تفاوت ها در ادراکات و احساسات است، امروز مغزی است که از ایجاد تمایزهای چندین ساله بسیار فراتر رفته است و امروز شاهد چنان انعطافی در آن هستیم که حتی اگر بخش وسیعی از آن، از دست برود، با استفاده از فرایند نوروپلاستیسیتی، می توان بخش بزرگی از وظایف بخش های مرده را بازسازی کرد.(به مقاله قبلی در همین کانال با عنوانساختار شبکه های مغزی ثابت نیست مراجعه شود).

این سیر و گام های طولانی در رسیدن به مغز، از میلیون ها واسطه دیگر گذشته است؛ واسطه هایی که گاهی اندازه آنها از ذره ای فراتر نمیرود ولی چون نقطه عطفی در این سیر تکاملی هستند شایسته بررسی های دقیق میباشند. این سیر رو به ارتقا هرگز متوقف نیست و یافتن نقطه های عطف در این فرایند، میتواند راه ما را در ادامه این مسیر هموارتر کند.

نمونه این نقطه های عطف، موجوداتی است که در حد فاصل بین بی مهرگان و مهره داران قرار میگیرند. تحول از بی مهرگان به مهره داران، تحولی عمیق و سازنده بوده که راه را برای رسیدن به مغز و نخاع کنونی آماده کرده است. و بررسی طناب دارانی که در این مسیر قرار دارند پرده از رازی بزرگ در راه رسیدن به مغز می گشاید.

(جانوران دو گروه هستند: طنابداران و بیمهرگان. طنابداران را مهره داران هم نامیدهاند.

ویژگی طنابداران، داشتن یک طناب کوچک عصبی توخالی در پشت به نام پشتمازه (notochord) در مرحلهای از زندگی آنها است. این طنابکِ میلهایشکلِ عصبی به مغز ختم میشود.

نیمطنابداران (Hemichordata) را پیش از این به عنوان زیرشاخهٔ چهارم طنابداران میدانستند ولی امروزه آن را شاخهای جداگانه بهشمار میآورند. لاروهای دمطنابداران، دارای یک طنابک و یک طناب عصبی هستند ولی در دوران بلوغ این طنابها را از دست میدهند؛ سرطنابداران یک طنابک و یک طناب عصبی دارند ولی مغز یا اندام ویژهٔ حسی ندارند.

جمجمهداران تنها زیرشاخهای از طنابداران هستند که دارای جمجمه میباشند.

زیرشاخهها

شاخهٔ طنابداران سه زیرشاخه دارد:

دُمطنابداران Urochordata مانند آبدزدک دریایی(نیامداران) tunicates
سرطنابداران Cephalochordata، نمونهٔاصلی:نیزک lancelet

جمجمهداران Craniata که شامل مهرهداران میشود.)

و امروز در سایه امکان بررسی روی نقشه ساختمان موجودات و نه خود بدن موجودات، امکان نگاهی عمیقتر فراهم شده است.

نقشه، تا زمان اجرای کامل، دهها چالش را پیش رو دارد و اگر هر کدام از این چالش ها مانع از اجرای نقشه شود، نقشه ساختمان در ساختمان متجلی نمیشد ولی وقتی ما بتوانیم به جای بررسی ساختمان، خود نقشه خالص را بررسی کنیم، میتوانیم بسیاری از این فاکتورهای مزاحم را در بررسی ها حذف کنیم.

این شما و این آبدزدک دریایی!

جهشی به سوی تکامل آب دزدک دریایی

سیستم عصبی، در سیر تکامل از مراحل گوناگونی گذشته است. و گاهی این ارتقا به سوی مغز کنونی با تغییر شکل وسیع در ساختمان بدن موجودات، همراه بوده است. تحول از بی مهرگان به سوی مهره دارانی- که سیستم عصبی آنها با مهره و استخوان سفت حمایت میشود- نقطه عطفی در این فرایند است. خروج از آب و قرار گرفتن در معرض شتاب ها و ضربات زیاد بیرون از آب، لازم کرده است هدایت گر سیستم ها و اندام های بدن، یعنی سیستم عصبی مرکزی و مغز- که به عنوان ثمره چندین میلیون ساله تکامل خلقت تصور میشود- در پوششی از استخوان های سفت و مهره ها قرار بگیرد.

بررسی این فرایند و یافتن رموز موجود در پس این تحول، در آینده به پزشکان کمک خواهد کرد در بسیاری از اختلالات و ناهنجاری های مادر زادی در ستون فقرات و جمجمه و حتی در ساختمان خود مغز از آن بهره ببرند.

آب دزدک دریایی مانند Ciona intestinalis نزدیک ترین بی مهره نزدیک به مهره داران است. لارو آن- که شبیه بچه وزغ است- برخی اندام ها و بافت ها را دارد که شبیه مهره داران رو به تکامل است.

کائوو همکاران او در مجله نیچر، اطلاعاتی در مورد چگونگی تظاهر ژن به دست آوردند تا تکامل جنینی لارو Ciona intestinalis را بسنجند و آن را با دیگر حیوانات طناب دار شامل حیوانات مهره دار و سفالوکودیت ها مقایسه کنند تا نگاهی باز را بر تکامل مهره داران بیفکنند.

آنالیز تک سلول برای تظاهر ژن، بسیاری از تحقیقات بیولوژیک را متحول کرده است. این مطالعات در مراحل مختلف تکامل جنینی، نشان داده است که چگونه سلول ها به گونه های مختلف سلولی تبدیل میشوند که وظایف مختلفی دارند و برخی از قسمت های جنینی را شکل میدهند.

برای نمونه بررسی ای- که روی جنین ماهی زبرا و قورباغه شده است- مشخص میکند، سه لایه سلولی که این جنین ها را تشکیل میدهد شامل اکتودرم، مزودرم و آندودرم، حداقل 50 نوع سلول دارند

و ردیف تظاهر ژنتیکی آنها یکسان است. مطالعات در این مورد که چگونه گونه های متفاوت، تکامل می یابد- پرده از کلیدهایی در مورد منشأ تکاملی آنها بر خواهد داشت.

چندین مزیت در مطالعه ابدزدک های دریایی وجود دارد: نزدیک ترین موجود مرتبط با مهره داران است و از آن، به عنوان منبعی برای شناخت تکامل ساختار مهره، در طی دوره امبریوژنز استفاده میشود.

و این، دوره تکاملی است که سلول ها در ساختاری چند لایه

به نام گاسترولا شناخته میشوند و در نهایت به تخم و لارو تبدیل میشوند و چند روز طول می کشد تا کامل شوند.

لارو این موجود فقط حدود 2500 نوع سلول دارد و مشخصا اندام های اختصاصی را شامل عضلات دو طرف و سیستم عصبی مرکزی و نوتوکورد ایجاد میکند و این، ساختاری لوله ای است که باعث ایجاد استخوان پشت، در مهره داران میشود و مشخصه تعیین کننده در همه طناب داران است.

مهره داران از سلف مشترک از دسته اسیدیان(ascidians) شامل C intestinalis و سفالوکوردیتی به نام آمفیاکسوس هستند؛ در حالی که آمفیاکسوس ساختاری شبیه مغز مهره داران ندارد و C intestinalis در حال تکامل، سلولهایی در یک کیسه حسی دارد. سلول ها در این سیستم عصبی چندین دسته از ژنهای تنظیم کننده دارند که در نورال کرست و پلاکود عرضه میشود و اینها مواردی هستند که در ساختارهای موجود در سیستم عصبی مهره داران، وجود دارد و این، نشان میدهد مغز ساده اسیدیانascidians، پیش سازهایی از این ساختارها دارد.

کائوو همکاران او نقشه ای از سلول ها را توضیح دادند که پیش ساز تلنسفال(telencephal) را نشان میدهد(بخشی از مغز مهره داران که در مهره داران پیچیده تر برای شناخت لازم است) و این در جلوی مغز لارو اسیدیان ها قرار دارد. نورال پلیت یا صفحه عصبی، منجر به ایجاد مغز و نخاع در مهره داران یا طناب عصبی در اوروکوردیت میشود.

ژنوم C intestinal، زنجیره آن پیگیری شده است و شبکه ای از ژن ها و مولکول های تنظیم کننده شناسایی شده است که نقشه بدنی حیوانات طناب دار را مشخص می کند. کائوو همکاران او 90 هزار سلول منفرد از C intestinal را در ده مرحله تکاملی از گاسترولا تا لارو در حال شنا بررسی کردند.

پژوهشگران این اطلاعات را در مورد تظاهر ژن، به کار بردند تا با دقت، تظاهر مارکر مولکولی نسل های متفاوت سلول ها را در نظر بگیرند و مسیرهای تکاملی سلول ها را بشناسند.

در حالی که قبلا تصور میشد، لارو C intestinalis
20 نوع سلول دارد کائو و همکاران او 60 نوع متفاوت سلولی را بررسی کردند. پروفایل ساده و قابل فهم انواع سلول های جنینی در مهره داران سفالوکوردیت امروز، ساده نبوده است.

مهره داران و مشابهان آنها یعنی اوروکوردیت- که شامل اسیدی(ascidian) ها هم هستند- به نظر میرسد سلف مشترکی با حیانات سفالوکوردیت مانند آمفیوکس داشته باشند.

مطالعات کائو و همکاران او، حداقل دو دیدگاه را به تکامل مهره داران از این سلف می اندازد و مورد دیگر سیستم عصبی مرکزی را بررسی میکند که به طور خاص در مهره داران پیچیده است.

لارو آمفیوکس شبیه ماهی هستند و نوتوکورد آنها شامل سلول های عضله به شکل سکه و سفت هستند. برعکس نوتوکوردهای لاروهای اسیدی و مهره داران، فاقد ویژگی عضلانی است وبر عکس سلول هایی دارد که دارای واکوئول های پر از مایع هستند که باعث سفتی حرکات منشا گرفته از عضله، در دم میشود. چگونه این نوتوکوردهای متفاوت، تکامل یافتند معلوم نیست.

کائو و همکاران او مدارکی از تظاهر ژن فراهم کردند که نوتوکورد C intestinalis ویژگی هایی از هر دو نوع را نشان میدهد. به خصوص قسمت جلویی نوتوکورد، مشابه این مورد در اسیدی ها و مهره داران است؛ در حالی که قسمت پشتی شامل سلول هایی است که ویژگی های عضلانی دارند و این مشابه لارو آمفیوکسوس است. با این همه چگونه C intestinalis بخش های جلویی و پشتی را به طور مستقل ایجاد میکند و آنها را به هم پیوند میدهد و یک اندام میکند، مشخص نیست.

بر اساس فرضیه سر جدید new head، تکامل مهره داران میتواند تا حد زیادی به علت ورود پلاکود در نورال کرست باشد و اینها دسته هایی از سلول ها هستند که منجر به بسیاری از بافت ها در سر و آرواره میشود. مطالعات قبلی تکاملی و ارتقا نشان داده است
C intestinalis نمونه های ابتدایی، این دو ویژگی کلیدی مهره داران را دارند.

برعکس سیستم عصبی مرکزی لارو امفیوکسوس که به خوبی سازمان یافتگی ندارد CNS لارو اسیدیان مشابه پیش سازهای مغز مهره داران است.

کائو وهمکاران او 41 نوع سلول عصبی را در C intestinalis پیدا کردند که شامل سلول های عصبی حسی محیطی و سلول های بین نورونی بود و نشان دادند که هر گروه، در یک منطقه خاص سیستم عصبی مرکزی قرار میگیرد و شامل وزیکول های حسی یعنی بخش جلویی CNS اوروکوردیت و گانگلیون حرکتی(یک دسته نورون ها که حرکت را کنترل می کند.)و کورد عصبی(دسته فیبرهای عصب

ی که در طول بدن حیونات طناب دار قرار میگیرد.)است.

کائو و همکاران او
همچنین می کوشند منشا تکاملی تلنسفال مغز مهره داران در بسیاری مهره داران درجه بالاتر را بیابند و بفهمند تلنسفال چگونه بزرگ میشود و برای ادراک و شناخت استفاده میشود. تظاهر ژن و مسیرهای تکاملی سلول ها در جلویی ترین قسمت صفحه عصبی (ساختار تکاملی که باعث ایجاد CNS میشود)؛ به خصوص سلول های حسی پالپ (برجستگی بافت اکتودرم در

جلوی لارو )و وزیکول حسی- که در قسمت کاملا جلو قرار دارد- اینها معادل تلنسفال مهره داران در بیمهرگان است.

پس تلنسفال مهره داران، ممکن است، از به هم پیوستن اکتودرم غیر عصبی در قسمت جلویی سیستم عصبی جلویی ایجاد شده باشد. یافتن پیش ساز تلنسفال مهره داران در لارو ascidi اشکالاتی را در مورد چگونگی ایجاد ساختار های ناهنجار در مغز مهره داران ایجاد میکند.

مسیرهای تکاملی و ژنتیکی مشابه ممکن است در ascidi ها و مهره داران وجود داشته باشد. ولی ساختمان بسیار پیچیده تر مغز مهره داران، نشان میدهد مغز آنها وظایف بسیار پیچیده تری را انجام میدهد.

مطالعات بیشتر با استفاده از آنالیز تک سلول بر روی لارو آمفیوکسوسلازم است تا بفهمیم چگونه ساختار پیچیده مغز، ایجاد شده است.

در دو دهه گذشته پیشرفت های زیادی در درک ما از مکانیسم های تکاملی، سلولی و مولکولی در زمینه ریشه های طنابداران و تکامل مهره داران انجام شده است. همانطور که به وسیله کائو و همکاران او انجام شده است، آنالیزهای تک سلولی در مورد تظاهرات ژنها درک ما را در مورد ایجاد و پیدایش انواع سلول ها- که ویژگی های خاص مهره داران را مشخص میکند- عمیقتر کرده است. این خط پژوهش ها همچنین اهمیت اطلاعات عمومی و محدودههای وسیع تحلیل های وسیع آنالیزها را بر روی شبکه های تنظیم کننده ژن، مشخص میکند.

مکانیسم های تکاملی مهره داران با مطالعات تکاملی رشدی بر اساس اطلاعات دقیق، همراه با جزییات از شبکه های تنظیم کننده ژن در سلول ها، بافت ها و اندام های منفرد است و اطلاعات جدید به وسیله روش های تشخیصی دیگر مانند مواردی- که ساختار پیچیدگی های DNA را در هسته های سلول های منفرد مشخص میکند- به وسیله وسایل محاسبات دقیق مشخص میگردد.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01967-0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اگر تلاش انسان امروز براشلیک فراموشیتلاشی جدید در درمان ام اسمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت چهارمادامه بحث تکامل چشمظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل زبانمعنی روزهورزش در کمر درددلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت سومسایتهای دیگرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین درگیری اعصاب به علت میتواستیفن هاوکینگ در مورد هنوار مغزی روشی مهم در تشخآیا امکان بازسازی اندامهپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان سکته مبیماریهای تحلیل عضلانی انگاهی بر توانایی اجزاي بافزایش قدرت ادراکات و حسزبان و شناخت حقیقت قسمت چبحثی در مورد عملکرد لوب ففیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاولین تصویر در تاریخ از سسیاره ابلهانبرخی بیماری های خاص که بدممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی در کامپیوترهاجمجمه انسان های اولیهابزار هوش در حال ارتقا ازشنا در ابهای گرم جنوب نیتمایل زیاد به خوردن بستنمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت پنجمادغام میان گونه های مختلعلم به ما کمک میکند تا موتکامل ساختار رگهای مغزی مغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشدندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدرقیبی قدرتمند در برابر ماستیفن هاوکینگ در تفسیر نورون هاي مصنوعی می توانآیا انسان با مغز بزرگش اخپیوند سر، یکی از راه حلهاريتوکسيمب در درمان ام اسبیهوش کردن در جراحی و بیمناتوانی از درمان برخی ویافسردگی و اضطراب در بیمازبان و شناخت حقیقت قسمت ابحثی درباره هوش و تفاوتهفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماولین سلول مصنوعیسیاره ابلهانبرخی توجهات در ببمار پارمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجنسیت و تفاوت های بیناییابزارهای بقای موجود زندشناخت و معرفت، و نقش آن دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت سومادغام دو حیطه علوم مغز و علایم کمبود ویتامین E را تکامل شناخت انسان با کشفمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیرموزی از نخستین تمدن بشراستخوان های کشف شده، ممکنورون های ردیاب حافظهآیا احتمال دارد رویا از آپیشینیان انسان از هفت میریواستیگمینبیوگرافیناتوانی در شناسایی چهره الکتروتاکسی(گرایش و حرکزبان و شناخت حقیقت قسمت دبحثی درباره هوش و تفاوتهفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو اوکرلیزوماب داروی جدید شسیر آفرینش از روح تا مغز برخی سلولهای عصبی در تلامولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحجنسیت و تفاوت های بیناییابزارهای پیشرفته ارتباط شناسایی سلول های ایمنی اتمساح حد واسط میان مغز کومحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال حساسیت روانی متفاوتارتقا و تکامل سنت آفرینش علایم کمبود ویتامین E را تئوری تکامل امروز در درممغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امديدن با چشم بسته در خواب از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از در مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای رمز و رازهای ارتباط غیر کاصول سلامت کمرنوروپلاستیسیتی چیستآیا احتمال دارد رویا از آپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبیوگرافینخاع ما تا پایین ستون فقرالتهاب شریان تمپورالزبان و شناخت حقیقت قسمت سبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ايندگان چگونه خواهند دیدسیستم تعادلی بدنبرخی سيناپسها طی تکامل و مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهش های ژنتیکی مفید در ساابزارهای دفاعی و بقای موشواهدی از دنیسوان(شبه نئتنفس هوازی و میتوکندریمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنخلاصه ای از مطالب همایش مارتوکين تراپی روشی جديد علت خواب آلودگی بعد از خوتئوری تکامل در پیشگیری و مغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید ددی متیل فومارات(زادیوا)(از آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و رویای شفافاضطراب و ترسنوشیدن چای برای مغز مفید آیا برای تولید مثل همیشه پاسخ گیاهان در زمان خوردراه های جدید برای قضاوت ربیان ژن های اسکیزوفرنی دنخستین تصویر از سیاهچالهامیوتروفیک لترال اسکلروزبان، وسیله شناسایی محیطبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمايا اراده آزاد توهم است یسیستم دفاعی بدن علیه مغز بررسي علل احتمالي تغيير موجود بی مغزی که می تواندموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهش های ژنتیکی غیر تصادفاثر مضر مصرف طولانی مدت رشاهکار قرنتنفس هوازی و میتوکندریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط میکروب روده و پارعوارض ازدواج و بچه دار شدتا 20 سال آینده مغز شما به مغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویادژا وو یا اشنا پنداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استروبات های ریز در درمان بیاطلاعاتی عمومی در مورد منوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا بزرگ شدن مغز فقط در دپختگی پس از چهل سالگي به راه های جدید برای قضاوت ربیست تمرین ساده برای جلونرمش های مفید در سرگیجهامگا سه عامل مهم سلامتسفر نامه سفر به بم و جنوب بحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دايا اراده آزاد توهم است یسکته مغزیبررسی و اپروچ جدید بر بیممیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهشهای مفید و ذکاوتی که داثرات مفید قهوهشبیه سازی میلیون ها جهان تو دی ان ای خاص ميتوکندريمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایخواب سالم عامل سلامتیارتباط چاقی و کاهش قدرت بعید نوروز مبارکتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی دژاوو یا آشناپنداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به روح رهاییاطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیپرورش مغز مینیاتوری انساراه پیروزی در زندگی چیستبیشتر کمردردها نیازی به نرمشهای مهم برای تقویت عامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسفرنامه سفر به بم و جنوب بحثی درباره احساسات متفافرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احای آنکه نامش درمان و یادشساخت شبکه عصبی با الفبایبررسی سیستم تعادلی بدن امیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیجهشهای مفید و ذکاوتی که داثرات مضر ماری جواناشبیه سازی سیستم های کوانتولید سلولهای جنسی از سلمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرخواب سالم عامل سلامتی و یارتباط هوش ساختار مغز و ژعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانشمندان ژنی از مغز انساز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشروزه داری و بیمار ی ام اس بلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه مغز پیش انسان یا همآیا خداباوری محصول تکاملآلزایمررشته نوروایمونولوژی و نقبا هوش مصنوعی خودکار روبچرا مغزهای ما ارتقا یافت انفجار و توقف تکاملی نشاسفرنامه سفر به بم و جنوب بحثی درباره احساساتی غیرقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ایندرالساخت شبکه عصبی مصنوعی با بررسی علل کمر درد در میانمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاجزای پر سلولی بدن انسان شباهت زیاد بین سلول هاي عتوانایی مغز و دیگر اجزای مروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقخواب عامل دسته بندی و حفطارتباط انسانی، محدود به عسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هودانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستدرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفروش مقابله مغز با محدودیبه زودی شبکه مغزی به جای چگونه هموساپينس بر زمین آیا دلفین ها می تواند از آیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان ببارداری بدون رحمچرا حیوانات سخن نمی گوینانگشت نگاری مغز نشان میدسفرنامه سفر به بم و جنوب بخش دیگری در وجود انسان هقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل سلولهای محافط به سایا کوچک شدن مغزانسان الساختار شبکه های مغزی ثاببزرگ شدن مغز محدود به دورمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانحقیقت راستین انسان علم باجزایی ناشناخته در شکل گشباهت زیاد بین سلول هاي عتوازن مهمتر از فعالیت زیمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانخودآگاهی و هوشیاريارتباط شگفت مغز انسان و فعصب حقوق نورولووتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط نقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانودرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وروش های صرفه جویی در ایجابوزون هیگز چیستچگونه آن شکری که می خوریمآیا دست مصنوعی به زودی قاآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین زیر خلیج فارس تمدنی بازگشت از آثار به سوی خداچرا حجم مغز گونه انسان دراندوهگین نباش اگر درب یا سفرنامه سفر به بم و جنوب برنامه و ساختار پیچیده مقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوتری فلوپرازینایا ابزار هوشمندی یا مغز سخن پاک و ثابتبسیاری از بیماری های جدیما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر احافظه و اطلاعات در کجاست احساس گذر سریعتر زمانشش مرحله تکامل چشمتوسعه برخی شغل ها با هوش مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخودآگاهی و هوشیاريارتباط شگفت انگیز مغز انعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در درمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرروش هایی ساده برای کاهش ابیماری گیلن باره و بیمارچگونه انتظارات بر ادراک آیا رژیم غذایی گیاهی سلاآیا همه جنایت ها نتیجه بیزندگی هوشمند در خارج از زبازسازي مغز و نخاع چالشی چرا در مغز انسان، فرورفتانسان قدیم در شبه جزیره عسفری به آغاز کیهانبرین نت به جای اینترنتقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینایا بیماری ام اس (مولتیپسریعترین کامپیوتر موجودتفاوت مغز انسان و میمون هما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیحافظه و اطلاعات در کجاست اخلاق و علوم اعصابششمین کنگره بین المللی ستوصیه های غیر دارویی در سمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریخانواده پایدارارتباط شگفت انگیز مغز انمقالاتتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری منقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر چند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چروش صحبت کردن در حال تکامبیماری ای شبیه آلزایمر و چگونه باغبانی باعث کاهش آیا راهی برای رفع کم آبی آیا هوش ارثی دریافتی از پزیباترین چیز در افزایش سبحتی علمی درباره تمایل بچراروياها را به یاد نمی آانسان جدید از چه زمانی پاسلولهای بنیادی مصنوعی دربرای پیش بینی آینده مغز دلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کتسلیم شدن از نورون شروع مایا بدون زبان میتوانیم تسرگیجه از شایعترین اختلاتفاوتهای جنسیتی راهی براتقلید مرحله ای نسبتا پیشما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیحافظه و اطلاعات در کجاستاختلال در شناسایی حروف و صرع و درمان های آنتوصیه هایی در مصرف ماهیمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب نقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرک و احساساز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر چندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موروشهای نو در درمان دیسک ببیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیاما مقهور قوانین فیزیکآیا هوش سریعی که بدون احسزیرفون داروی ضد ام اسبحث درباره پیدایش و منشاچراروياها را به یاد نمی آانسان عامل توقف رشد مغزسلسله مباحث هوش مصنوعیبرخی نکات از گاید لاین پرلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج چیستایا تکامل هدفمند استسردرد و علتهای آنسردرد تنشنتلقین اطلاعات و حافظهما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترحس چشایی و بویاییاختلالات مخچهضررهای مصرف شکر و قند بر توضیحی ساده در مورد هوش ممسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاصفحه اصلیتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بدرک احساسات و تفکرات دیگاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دروشهای شناسایی قدرت شنوابیماری بیش فعالیچگونه جمعیت های بزرگ شکل آزمون ذهنی گربه شرودینگرآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان چهار حرفی حیات زمینبحثی در مورد نقش ویتامينفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پانعطاف پذیری مکانیسمی علسم زنبور ، کلیدی برای واربرخی اثرات مضر ویتامین دلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کتغییر الگوی رشد مغزی با زایرادهای موجود در خلقت بسردرد سکه ایتلاش هایی در بیماران قطع ماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک (قسمت اول )اختلالات حرکتی در انسانضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل چشممشکلات نخاعیورزش و میگرندفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت اولسوالات پزشکیتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرک تصویر و زبان های مخلتازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهچهار میلیارد سال تکامل بآیا واکنش های یاد گرفته وپیموزایدروشی برای بهبود هوش عاطفبیماری تی تی پیچگونه حافظه را قویتر کنیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان و بیان، در سایه پیشربحثی جالب درباره محدودیتفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو اولین هیبرید بین انسان وسودمندی موجودات ابزی بر برخی اختلالات عصبی مثانهلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کتغییر زودتر اتصالات مغزیاگر نعمت فراموشی نبود بسسرعت فکر کردن چگونه استتلاشی برای درمان قطع نخاماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک (قسمت دوم )اختلالات صحبت کردن در انطی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل ابزار هوش ، راه پر مشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعدقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت دومپیامهای کاربرانتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرک عمیق در حیواناتاستفاده از هوش مصنوعی در چهار ساعت پس از کشتار خوکآیا آگاهی پس از مرگ از بیپیچیدگی های مغزی در درک زروشی جدید در درمان قطع نخبیماری ضعف عضلات نزدیک بنگاهی بر قدرت بینایی دراافراد آغاز حرکت خودشان رزبان و تکلم برخی بیماریهبحثی در مورد نقش کلسیم و فلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاولین مورد پیوند سر در انسیاهچاله و تکینگی ابتدایبرخی بیماری ها که در آن بلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر عمودی سر انسان از پاگر نعمت فراموشی نبود بس