دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت سیزدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت سیزدهم

تکینگی پر چگال نخستین، در طی میلیاردها سال ما را به دگرگونی ها و تفاوت های بسیار امروز رسانده است ولی آنچه هماهنگ کننده همه این تفاوت ها در ادراکات و احساسات است، امروز مغزی است که از ایجاد تمایزهای چندین ساله بسیار فراتر رفته است و امروز شاهد چنان انعطافی در آن هستیم که حتی اگر بخش وسیعی از آن، از دست برود، با استفاده از فرایند نوروپلاستیسیتی، می توان بخش بزرگی از وظایف بخش های مرده را بازسازی کرد.(به مقاله قبلی در همین کانال با عنوانساختار شبکه های مغزی ثابت نیست مراجعه شود).

این سیر و گام های طولانی در رسیدن به مغز، از میلیون ها واسطه دیگر گذشته است؛ واسطه هایی که گاهی اندازه آنها از ذره ای فراتر نمیرود ولی چون نقطه عطفی در این سیر تکاملی هستند شایسته بررسی های دقیق میباشند. این سیر رو به ارتقا هرگز متوقف نیست و یافتن نقطه های عطف در این فرایند، میتواند راه ما را در ادامه این مسیر هموارتر کند.

نمونه این نقطه های عطف، موجوداتی است که در حد فاصل بین بی مهرگان و مهره داران قرار میگیرند. تحول از بی مهرگان به مهره داران، تحولی عمیق و سازنده بوده که راه را برای رسیدن به مغز و نخاع کنونی آماده کرده است. و بررسی طناب دارانی که در این مسیر قرار دارند پرده از رازی بزرگ در راه رسیدن به مغز می گشاید.

(جانوران دو گروه هستند: طنابداران و بیمهرگان. طنابداران را مهره داران هم نامیدهاند.

ویژگی طنابداران، داشتن یک طناب کوچک عصبی توخالی در پشت به نام پشتمازه (notochord) در مرحلهای از زندگی آنها است. این طنابکِ میلهایشکلِ عصبی به مغز ختم میشود.

نیمطنابداران (Hemichordata) را پیش از این به عنوان زیرشاخهٔ چهارم طنابداران میدانستند ولی امروزه آن را شاخهای جداگانه بهشمار میآورند. لاروهای دمطنابداران، دارای یک طنابک و یک طناب عصبی هستند ولی در دوران بلوغ این طنابها را از دست میدهند؛ سرطنابداران یک طنابک و یک طناب عصبی دارند ولی مغز یا اندام ویژهٔ حسی ندارند.

جمجمهداران تنها زیرشاخهای از طنابداران هستند که دارای جمجمه میباشند.

زیرشاخهها

شاخهٔ طنابداران سه زیرشاخه دارد:

دُمطنابداران Urochordata مانند آبدزدک دریایی(نیامداران) tunicates
سرطنابداران Cephalochordata، نمونهٔاصلی:نیزک lancelet

جمجمهداران Craniata که شامل مهرهداران میشود.)

و امروز در سایه امکان بررسی روی نقشه ساختمان موجودات و نه خود بدن موجودات، امکان نگاهی عمیقتر فراهم شده است.

نقشه، تا زمان اجرای کامل، دهها چالش را پیش رو دارد و اگر هر کدام از این چالش ها مانع از اجرای نقشه شود، نقشه ساختمان در ساختمان متجلی نمیشد ولی وقتی ما بتوانیم به جای بررسی ساختمان، خود نقشه خالص را بررسی کنیم، میتوانیم بسیاری از این فاکتورهای مزاحم را در بررسی ها حذف کنیم.

این شما و این آبدزدک دریایی!

جهشی به سوی تکامل آب دزدک دریایی

سیستم عصبی، در سیر تکامل از مراحل گوناگونی گذشته است. و گاهی این ارتقا به سوی مغز کنونی با تغییر شکل وسیع در ساختمان بدن موجودات، همراه بوده است. تحول از بی مهرگان به سوی مهره دارانی- که سیستم عصبی آنها با مهره و استخوان سفت حمایت میشود- نقطه عطفی در این فرایند است. خروج از آب و قرار گرفتن در معرض شتاب ها و ضربات زیاد بیرون از آب، لازم کرده است هدایت گر سیستم ها و اندام های بدن، یعنی سیستم عصبی مرکزی و مغز- که به عنوان ثمره چندین میلیون ساله تکامل خلقت تصور میشود- در پوششی از استخوان های سفت و مهره ها قرار بگیرد.

بررسی این فرایند و یافتن رموز موجود در پس این تحول، در آینده به پزشکان کمک خواهد کرد در بسیاری از اختلالات و ناهنجاری های مادر زادی در ستون فقرات و جمجمه و حتی در ساختمان خود مغز از آن بهره ببرند.

آب دزدک دریایی مانند Ciona intestinalis نزدیک ترین بی مهره نزدیک به مهره داران است. لارو آن- که شبیه بچه وزغ است- برخی اندام ها و بافت ها را دارد که شبیه مهره داران رو به تکامل است.

کائوو همکاران او در مجله نیچر، اطلاعاتی در مورد چگونگی تظاهر ژن به دست آوردند تا تکامل جنینی لارو Ciona intestinalis را بسنجند و آن را با دیگر حیوانات طناب دار شامل حیوانات مهره دار و سفالوکودیت ها مقایسه کنند تا نگاهی باز را بر تکامل مهره داران بیفکنند.

آنالیز تک سلول برای تظاهر ژن، بسیاری از تحقیقات بیولوژیک را متحول کرده است. این مطالعات در مراحل مختلف تکامل جنینی، نشان داده است که چگونه سلول ها به گونه های مختلف سلولی تبدیل میشوند که وظایف مختلفی دارند و برخی از قسمت های جنینی را شکل میدهند.

برای نمونه بررسی ای- که روی جنین ماهی زبرا و قورباغه شده است- مشخص میکند، سه لایه سلولی که این جنین ها را تشکیل میدهد شامل اکتودرم، مزودرم و آندودرم، حداقل 50 نوع سلول دارند

و ردیف تظاهر ژنتیکی آنها یکسان است. مطالعات در این مورد که چگونه گونه های متفاوت، تکامل می یابد- پرده از کلیدهایی در مورد منشأ تکاملی آنها بر خواهد داشت.

چندین مزیت در مطالعه ابدزدک های دریایی وجود دارد: نزدیک ترین موجود مرتبط با مهره داران است و از آن، به عنوان منبعی برای شناخت تکامل ساختار مهره، در طی دوره امبریوژنز استفاده میشود.

و این، دوره تکاملی است که سلول ها در ساختاری چند لایه

به نام گاسترولا شناخته میشوند و در نهایت به تخم و لارو تبدیل میشوند و چند روز طول می کشد تا کامل شوند.

لارو این موجود فقط حدود 2500 نوع سلول دارد و مشخصا اندام های اختصاصی را شامل عضلات دو طرف و سیستم عصبی مرکزی و نوتوکورد ایجاد میکند و این، ساختاری لوله ای است که باعث ایجاد استخوان پشت، در مهره داران میشود و مشخصه تعیین کننده در همه طناب داران است.

مهره داران از سلف مشترک از دسته اسیدیان(ascidians) شامل C intestinalis و سفالوکوردیتی به نام آمفیاکسوس هستند؛ در حالی که آمفیاکسوس ساختاری شبیه مغز مهره داران ندارد و C intestinalis در حال تکامل، سلولهایی در یک کیسه حسی دارد. سلول ها در این سیستم عصبی چندین دسته از ژنهای تنظیم کننده دارند که در نورال کرست و پلاکود عرضه میشود و اینها مواردی هستند که در ساختارهای موجود در سیستم عصبی مهره داران، وجود دارد و این، نشان میدهد مغز ساده اسیدیانascidians، پیش سازهایی از این ساختارها دارد.

کائوو همکاران او نقشه ای از سلول ها را توضیح دادند که پیش ساز تلنسفال(telencephal) را نشان میدهد(بخشی از مغز مهره داران که در مهره داران پیچیده تر برای شناخت لازم است) و این در جلوی مغز لارو اسیدیان ها قرار دارد. نورال پلیت یا صفحه عصبی، منجر به ایجاد مغز و نخاع در مهره داران یا طناب عصبی در اوروکوردیت میشود.

ژنوم C intestinal، زنجیره آن پیگیری شده است و شبکه ای از ژن ها و مولکول های تنظیم کننده شناسایی شده است که نقشه بدنی حیوانات طناب دار را مشخص می کند. کائوو همکاران او 90 هزار سلول منفرد از C intestinal را در ده مرحله تکاملی از گاسترولا تا لارو در حال شنا بررسی کردند.

پژوهشگران این اطلاعات را در مورد تظاهر ژن، به کار بردند تا با دقت، تظاهر مارکر مولکولی نسل های متفاوت سلول ها را در نظر بگیرند و مسیرهای تکاملی سلول ها را بشناسند.

در حالی که قبلا تصور میشد، لارو C intestinalis
20 نوع سلول دارد کائو و همکاران او 60 نوع متفاوت سلولی را بررسی کردند. پروفایل ساده و قابل فهم انواع سلول های جنینی در مهره داران سفالوکوردیت امروز، ساده نبوده است.

مهره داران و مشابهان آنها یعنی اوروکوردیت- که شامل اسیدی(ascidian) ها هم هستند- به نظر میرسد سلف مشترکی با حیانات سفالوکوردیت مانند آمفیوکس داشته باشند.

مطالعات کائو و همکاران او، حداقل دو دیدگاه را به تکامل مهره داران از این سلف می اندازد و مورد دیگر سیستم عصبی مرکزی را بررسی میکند که به طور خاص در مهره داران پیچیده است.

لارو آمفیوکس شبیه ماهی هستند و نوتوکورد آنها شامل سلول های عضله به شکل سکه و سفت هستند. برعکس نوتوکوردهای لاروهای اسیدی و مهره داران، فاقد ویژگی عضلانی است وبر عکس سلول هایی دارد که دارای واکوئول های پر از مایع هستند که باعث سفتی حرکات منشا گرفته از عضله، در دم میشود. چگونه این نوتوکوردهای متفاوت، تکامل یافتند معلوم نیست.

کائو و همکاران او مدارکی از تظاهر ژن فراهم کردند که نوتوکورد C intestinalis ویژگی هایی از هر دو نوع را نشان میدهد. به خصوص قسمت جلویی نوتوکورد، مشابه این مورد در اسیدی ها و مهره داران است؛ در حالی که قسمت پشتی شامل سلول هایی است که ویژگی های عضلانی دارند و این مشابه لارو آمفیوکسوس است. با این همه چگونه C intestinalis بخش های جلویی و پشتی را به طور مستقل ایجاد میکند و آنها را به هم پیوند میدهد و یک اندام میکند، مشخص نیست.

بر اساس فرضیه سر جدید new head، تکامل مهره داران میتواند تا حد زیادی به علت ورود پلاکود در نورال کرست باشد و اینها دسته هایی از سلول ها هستند که منجر به بسیاری از بافت ها در سر و آرواره میشود. مطالعات قبلی تکاملی و ارتقا نشان داده است
C intestinalis نمونه های ابتدایی، این دو ویژگی کلیدی مهره داران را دارند.

برعکس سیستم عصبی مرکزی لارو امفیوکسوس که به خوبی سازمان یافتگی ندارد CNS لارو اسیدیان مشابه پیش سازهای مغز مهره داران است.

کائو وهمکاران او 41 نوع سلول عصبی را در C intestinalis پیدا کردند که شامل سلول های عصبی حسی محیطی و سلول های بین نورونی بود و نشان دادند که هر گروه، در یک منطقه خاص سیستم عصبی مرکزی قرار میگیرد و شامل وزیکول های حسی یعنی بخش جلویی CNS اوروکوردیت و گانگلیون حرکتی(یک دسته نورون ها که حرکت را کنترل می کند.)و کورد عصبی(دسته فیبرهای عصب

ی که در طول بدن حیونات طناب دار قرار میگیرد.)است.

کائو و همکاران او
همچنین می کوشند منشا تکاملی تلنسفال مغز مهره داران در بسیاری مهره داران درجه بالاتر را بیابند و بفهمند تلنسفال چگونه بزرگ میشود و برای ادراک و شناخت استفاده میشود. تظاهر ژن و مسیرهای تکاملی سلول ها در جلویی ترین قسمت صفحه عصبی (ساختار تکاملی که باعث ایجاد CNS میشود)؛ به خصوص سلول های حسی پالپ (برجستگی بافت اکتودرم در

جلوی لارو )و وزیکول حسی- که در قسمت کاملا جلو قرار دارد- اینها معادل تلنسفال مهره داران در بیمهرگان است.

پس تلنسفال مهره داران، ممکن است، از به هم پیوستن اکتودرم غیر عصبی در قسمت جلویی سیستم عصبی جلویی ایجاد شده باشد. یافتن پیش ساز تلنسفال مهره داران در لارو ascidi اشکالاتی را در مورد چگونگی ایجاد ساختار های ناهنجار در مغز مهره داران ایجاد میکند.

مسیرهای تکاملی و ژنتیکی مشابه ممکن است در ascidi ها و مهره داران وجود داشته باشد. ولی ساختمان بسیار پیچیده تر مغز مهره داران، نشان میدهد مغز آنها وظایف بسیار پیچیده تری را انجام میدهد.

مطالعات بیشتر با استفاده از آنالیز تک سلول بر روی لارو آمفیوکسوسلازم است تا بفهمیم چگونه ساختار پیچیده مغز، ایجاد شده است.

در دو دهه گذشته پیشرفت های زیادی در درک ما از مکانیسم های تکاملی، سلولی و مولکولی در زمینه ریشه های طنابداران و تکامل مهره داران انجام شده است. همانطور که به وسیله کائو و همکاران او انجام شده است، آنالیزهای تک سلولی در مورد تظاهرات ژنها درک ما را در مورد ایجاد و پیدایش انواع سلول ها- که ویژگی های خاص مهره داران را مشخص میکند- عمیقتر کرده است. این خط پژوهش ها همچنین اهمیت اطلاعات عمومی و محدودههای وسیع تحلیل های وسیع آنالیزها را بر روی شبکه های تنظیم کننده ژن، مشخص میکند.

مکانیسم های تکاملی مهره داران با مطالعات تکاملی رشدی بر اساس اطلاعات دقیق، همراه با جزییات از شبکه های تنظیم کننده ژن در سلول ها، بافت ها و اندام های منفرد است و اطلاعات جدید به وسیله روش های تشخیصی دیگر مانند مواردی- که ساختار پیچیدگی های DNA را در هسته های سلول های منفرد مشخص میکند- به وسیله وسایل محاسبات دقیق مشخص میگردد.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01967-0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
داروهای مصرفی در ام اسنگاهی بر قدرت بینایی دراابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کوفلج خواب چیستدرمان جدید میگرن با انتی نزاع بین علم و جهل رو به پارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درملزوم سازگاری قانون مجازاروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وماپروتیلینرشته نوروایمونولوژی و نقهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازینمغز از بسیاری حقایق می گرساخت شبکه عصبی مصنوعی با کنگره بین المللی سردرد دافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست نقش حیاتی تلومر دی ان آ دشبیه سازی سیستم های کوانکشف جمجمه ای درکوه ایرهواولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريچهار ساعت پس از کشتار خوکعامل کلیدی در کنترل کارآپیچیدگی های مغزی در درک زاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير بررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونگاهی بر توانایی اجزاي باثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریفیلمی بسیار جالب از تغییدرمانهای بیماری پارکینسنظام مثبت زندگیارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و ممانتین یا آلزیکسا یا ابروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومبانی ذهنی سیاه و سفیدرشد مغز علت تمایل انسان بهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع ممغز برای فراموشی بیشتر کساختار شبکه های مغزی ثابکنگره بین المللی سردرد دافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست نقش داروهاي مختلف معروف شباهت زیاد بین سلول هاي عگنجینه ای به نام ویتامین اولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارنوار مغزی روشی مهم در تشخعسل طبیعی موثر در کنترل بپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلناتوانی از درمان برخی ویاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریفیزیکدانان ماشینی برای تدرک فرد دیگر و رفتارهای انظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به منابع انرژي پاک سرچشمه حروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومجموعه های پر سلولی بدن مزمین زیر خلیج فارس تمدنی هزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیسفرنامه سفر به بم و جنوب وزوز گوشآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سخن پاک و ثابتکندر در بیماریهای التهابالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستنقش روزه داری در سالم و جشباهت زیاد بین سلول هاي عگیاه خواری و گوشت خوار کداوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملنورون هاي مصنوعی می توانعصب حقوق نورولووپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریناتوانی در شناسایی چهره اثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريفرگشت و تکامل تصادفی محض درک و احساسهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بمولتیپل اسکلروز در زنان روش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانیزندگی هوشمند در خارج از زهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفری به آغاز کیهانیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز بزرگ چالش است یا منفعسریعترین کامپیوتر موجودکوچک شدن مغز از نئاندرتاالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویایینقش رژیم غذایی در رشد و اشش مرحله تکامل چشمگالکانزوماب، دارویی جدیايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملنورون های ردیاب حافظهعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیشینیان انسان از هفت میابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نخاع ما تا پایین ستون فقراجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلفراموش کارها باهوش تر هسدرک احساسات و تفکرات دیگهفت سین یادگاری از میراث ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمواد کوانتومی جدید، ممکنروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانی دزیباترین چیز در افزایش سهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمسلولهای بنیادی مصنوعی دریکی از علل محدودیت مغز امآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیمغز بزرگ چالشهای پیش روسرگیجه از شایعترین اختلاکودک ایرانی که هوش او از امیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )نقش زبان در سلطه و قدرت اششمین کنگره بین المللی سگامی در درمان بیماریهای ايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختنوروپلاستیسیتی چیستمقالاتپیشرفتی مستقل از ابزار هابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرننخستین تصویر از سیاهچالهاجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای فراموشی همیشه هم بد نیستدرک تصویر و زبان های مخلتهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاموجود بی مغزی که می تواندروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومحدودیت های حافظه و حافظزیرفون داروی ضد ام اسو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیسلسله مباحث هوش مصنوعییادگیری مهارت های جدید دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پمغز حریص برای خون، کلید تسردرد و علتهای آنکودکان خود را مشابه خود تامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )نقش زبان در سلطه و قدرت اصرع و درمان های آنگاهی لازم است برای فهم و ايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز انوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر ویتامین دی بر بیماپاسخ گیاهان در زمان خوردابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنرمش های مفید در سرگیجهاحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیفرایند حذف برخی اجزای مغدرک عمیق در حیواناتهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاموجودات مقهور ژنها هستندروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط مخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان چهار حرفی حیات زمینویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسممغز چگونه صداها را فیلتر سم زنبور ، کلیدی برای واریادآوری خواب و رویاآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصمغز زنان جوانتر از مغز مرسردرد تنشنکوری گذرای ناشی از موبایامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمنقش سجده بر عملکرد مغزضررهای مصرف شکر و قند بر گاهی مغز بزرگ چالش استای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک صفحه اصلیپختگی پس از چهل سالگي به ابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تنرمشهای مهم برای تقویت عاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش فرد حساس از نظر عاطفی و بدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمامیهمانهای ناخوانده عامل روشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان و بیان، در سایه پیشرویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز آیندگان چگونه است ؟سودمندی موجودات ابزی بر ژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهمغزهای کوچک بی احساسسردرد سکه ایکی غایب شدی تا نیازمند دلانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمنقش غذاها و موجودات درياضررهای شکر بر سلامت مغزگذر زمان کاملا وابسته به ایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تچیزی خارج از مغزهای ما نیسوالات پزشکیپرورش مغز مینیاتوری انساابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خمیگرن سردردی ژنتیکی که بروشی جدید در درمان سکته مهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان و تکلم برخی بیماریهویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان ایا طبیعتا تماسیاهچاله و تکینگی ابتدایژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمغزتان را در جوانی سیمکشسرعت فکر کردن چگونه استکاهش التهاب ناشی از بیماانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومنقش غذاها و موجودات درياطی یکصد هزار سال اخیر هرچگربه شرودینگر و تاثیر مشایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه مغز پیش انسان یا همپیامهای کاربرانآلزایمرآیا ما تنها موجودات زنده ابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیقارچ بی مغز در خدمت موجودرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نمیدان مغناطيسي زمین بشر ريتوکسيمب در درمان ام اسهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب مروری بر تشنج و درمان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان برای ایجاد تمدسیاره ابلهانژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بینایینقش قهوه در سلامتیشلیک فراموشیکایروپاکتیک چیستاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتنقش غذاها و موجودات درياظهور امواج مغزی در مغز مصگزیده ای از وبینار یا کنفایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب چگونه هموساپينس بر زمین سایتهای دیگرآیا مغز تا بزرگسالی توسعابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مقدم زدن و حرکت دید را تغیرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تمکانیزمهای دفاعی در برابریواستیگمینهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مرکز خنده در کجای مغز استزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن سرطانازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز انسان برای شادمانی طسیاره ابلهانژنها ، مغز و ارادهآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در سانقش مهاجرت در توسعه نسل اشنا در ابهای گرم جنوب نیکاربرد روباتهای ريزنانوانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش منقشه مغزی هر فرد منحصر بهعلم به ما کمک میکند تا موگزارش یک مورد جالب لخته وایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه آن شکری که می خوریمآیا همه جنایت ها نتیجه بیابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پچرا در مغز انسان، فرورفتاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمقدرت انسان در نگاه به ابعرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سما انسانها چه اندازه نزدرژیم های غذایی و نقش مهم هوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شزبان و شناخت حقیقت قسمت دواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز انسان برای شادمانی طسیر آفرینش از روح تا مغز ژنهای هوش ، کدامندآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش هورمون های تیروئید دشناخت و معرفت، و نقش آن دکاربرد روباتهای ريز، در انسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهننقص در تشخیص هیجانات عامعلایم کمبود ویتامین E را گشایش دروازه جدیدی از طرایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچگونه انتظارات بر ادراک آیا هوش ارثی دریافتی از پابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرچراروياها را به یاد نمی آادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر لوب فرونتال یا پیشانی مغرویای شفافهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سما انسانها چه اندازه نزدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهزبان و شناخت حقیقت قسمت سوراپامیل در بارداریاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز انسان رو به کوچک تر شسیستم تعادلی بدنکلرال هیدرات برای خوابانآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش ژنتیک در درمان اختلاشناسایی سلول های ایمنی اکجای مغز مسئول پردازش تجانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیچند جهانیعلایم کمبود ویتامین E را پمبرولیزوماب در بیماری چایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچگونه باغبانی باعث کاهش چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنچراروياها را به یاد نمی آادغام میان گونه های مختلتکامل زبانلبخند بزن شاید صبح فردا زروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمراه های جدید برای قضاوت رهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلزبان، وسیله شناسایی محیطورزش هوازی مرتب خیلی به قاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز انسان رو به کوچکتر شدسیستم دفاعی بدن علیه مغز کمردرد و علل آنآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش انتخاب از طرف محیط، نشواهدی از دنیسوان(شبه نئکشف مکانیسم عصبی خوانش پانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یچندین ماده غذایی که ماننعلت خواب آلودگی بعد از خوپنج اکتشاف شگفت آور در موایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفلج بل، فلجی ترسناک که آندرمان های رایج ام اسنزاع بین جهل و علم رو به پادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی لرزش ناشی از اسیب به عصبروح رهاییهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وما تحت کنترل ژنها هستیم یراه های جدید برای قضاوت رهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاسفر نامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سمغز ایندگان چگونه استسکته مغزیکمردرد با پوشیدن کفش مناإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش اتصالات بین سلولهای شاهکار قرنکشف مکانیسمی پیچیده در باولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطچه زیاد است بر من که در ایعوارض ازدواج و بچه دار شدپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی دانشمندان روشی برای تبدیچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیفلج خوابدرمان ژنتیکی برای نوآورینزاع بین علم و نادانی رو ارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفلزوم سازگاری قانون مجازاروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وماه رجبراه پیروزی در زندگی چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینمغز ابزار برتر بقاساخت شبکه عصبی با الفبایکنفرانس تشنج هتل کوثر اصافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بنقش حفاظتی مولکول جدید دشبیه سازی میلیون ها جهان کشف ارتباط جدیدی از ارتباولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريچهار میلیارد سال تکامل بعید نوروز مبارکپیموزایداگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و