دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

میگرن سردردی ژنتیکی که به سادگی به وسیله فرد قابل کنترل است

میگرن سردردی ژنتیکی که به سادگی به وسیله فرد قابل کنترل است

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215246049126954/?t=8


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طاستیفن هاوکینگ در تفسیر دندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استفلج خوابسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای پیشرفته ارتباط نقش حفاظتی مولکول جدید دبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودملاحظات بیهوشی قبل از جرسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و نقشه های مغزی جدید با جزیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط از بالا به پایین منوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکمیگرن شدید قابل درمان اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهی بر قدرت بینایی درابسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شاستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به فلج خواب چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هقانون مندی نقشه ژنتیکی مسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا از نخستین هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وممانتین یا آلزیکسا یا ابسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و نقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشگفتی های زنبور عسلارتباط بین هوش طبیعی و هونیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالمیدان مغناطيسي زمین بشر ظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر توانایی اجزاي ببسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمخچه ابزاري که وظیفه آن فعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچکتر شداستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشفلج دوطرفه عصب 6 چشمسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردقانون جنگلسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا ازنخستین همنقش خرچنگ های نعل اسبی دربار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده منابع انرژي پاک سرچشمه حسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهنقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشاهکار قرنارتباط شگفت مغز انسان و فچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلرومیدازولام در درمان تشنج علم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزناتوانی از درمان برخی ویبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انمدارک ژنتیکی چگونه انسانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزار بقا از نخستین همانمغز ایندگان چگونه استاسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنففناوری هوش مصنوعی نحوه خسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل ابیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به قانونمندی و محدودیت عالمسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین نقش داروهاي مختلف معروف بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنابع انرژی از نفت و گاز سربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنمکانیزمهای دفاعی در برابعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انساناتوانی در شناسایی چهره بعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست حافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت بمعنی روزهاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار بقای برتر مادیاصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وفیلمی بسیار جالب از تغییسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از نقش میدان مغناطیسی زمین بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساقارچ بی مغز در خدمت موجودسیاره ابلهانابزارهای دفاعی و بقای مونقش ذهن و شناخت در حوادث بازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انچند جهانیبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری در کجاست؟ قشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه هموساپينس بر زمین برخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانما انسانها چه اندازه نزدعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار نخاع ما تا پایین ستون فقربعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیمرکز هوشیاری، روح یا بدن صفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تنشانه های گذشته در کیهان تمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی الفاگوتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار برتر بقااضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرفیزیک مولکولها و ذرات در سقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از نقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناقبل از انفجار بزرگسیر آفرینش از روح تا مغز اثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش روزه داری در سالم و جبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد و علتهای آناختراع جدید اینترنت کوانچندین ماده غذایی که ماننبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری در کجاست؟(قشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط غیرکلامی بین انساچگونه واکسن کرونا را توزبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتما انسانها چه اندازه نزدعلت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسنخستین تصویر از سیاهچالهبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شمرکز حافظه کجاستسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتمدن بشری و مغز اخلاقیحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمغز از بسیاری حقایق می گراطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چفیزیکدانان ماشینی برای تسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از نقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرقدم زدن و حرکت دید را تغیسیستم تعادلی بدناثرات فشار روحی شدیدنقش رژیم غذایی بر رشد و ابازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آمناطق خاصی از مغز در جستجسردرد تنشنادامه بحث تکامل چشمچه زیاد است بر من که در ایبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع خواب و رویاشباهت مغز با کیهان مادیارتروز یا خوردگی و التهاچگونه آن شکری که می خوریمبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهما با کمک مغز خود مختاريمعوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنرمش های مفید در سرگیجهتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدمرکز حافظه کجاستپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیتمساح حد واسط میان مغز کوتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موفرگشت و تکامل تصادفی محض سلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از نقش نظام غذایی در تکامل مبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح قدرت انسان در نگاه به ابعسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مفید قهوهنقش رژیم غذایی در رشد و ابحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسردرد سکه ایاداراوون تنها داروی تایینهایت معرفت و شناخت درک عبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنحنی که ارتباط بین معرفشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه انتظارات بر ادراک برخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاما تحت کنترل ژنها هستیم یعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکنرمشهای مهم برای تقویت عتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یمرکز خنده در کجای مغز استسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دفراموش کارها باهوش تر هسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از نقش نظریه تکامل در شناسابیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان لوب فرونتال یا پیشانی مغسکته مغزیاثرات مضر ماری جوانانقش زنجبیل در جلوگیری از بحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرعت فکر کردن چگونه استادغام میان گونه های مختلچهار میلیارد سال تکامل ببرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسمنشأ اطلاعات و آموخته ها شباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه باغبانی باعث کاهش برداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیماه رجبعواملی که برای ظهور لغت ااز تکنیکی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدفراموشی همیشه هم بد نیستسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید دبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی ملایو دوم دکتر سید سلمان فسانسور از روی قصد بسیاری اجزای پر سلولی بدن انسان نقش زبان در سلطه و قدرت ابحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و چهار ساعت پس از کشتار خوکبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هومهندسی ژنتیک در حال تلاش شرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه تکامل مغزهای کنونیبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدماپروتیلینعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمهفت چیز که عملکرد مغز تو تولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمغز ناتوان از توجیه پیدااز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زفرایند پیچیده ی خونرسانیسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون زنانه استروژنبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده لبخند بزن شاید صبح فردا زسانسور بر بسیاری از حقایاجزایی ناشناخته در شکل گنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیارتقا و تکامل سنت آفرینش نوآوری ای شگفت انگیز دانبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمولتیپل اسکلروز در زنان شش مرحله تکامل چشمارزش خود را چگونه میشناسچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا مبانی ذهنی سیاه و سفیدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز و از مغز چرا بیماری های تخریبی مغتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند دمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمغز و سیر تکامل ان دلیلی ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای فرایند تکامل و دشواری هاسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلابیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعلرزش ناشی از اسیب به عصبساخت شبکه عصبی با الفبایاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش سجده بر عملکرد مغزبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشنا در ابهای گرم جنوب نیارتوکين تراپی روشی جديد نوار مغزی روشی مهم در تشخبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در ومواد کوانتومی جدید، ممکنششمین کنگره بین المللی ساز نخستین همانند سازها تچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره عمجموعه های پر سلولی بدن معامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی مرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمغز آیندگان چگونه است ؟استفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استفرایند حذف برخی اجزای مغسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از نقش گرمایش آب و هوا در همبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیلزوم سازگاری قانون مجازاساخت شبکه عصبی مصنوعی با احساس گذر سریعتر زماننقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناخت و معرفت، و نقش آن دارتباط میکروب روده و پارنورون هاي مصنوعی می توانبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رموجود بی مغزی که می تواندصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تچگونه حافظه را قویتر کنیبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان محل درک احساسات روحانیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بامزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمغز انسان ایا طبیعتا تمااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهافرد حساس از نظر عاطفی و بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرلزوم سازگاری قانون مجازاساختار شبکه های مغزی ثاباخلاق و علوم اعصابنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط چاقی و کاهش قدرت بنورون های ردیاب حافظهبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسموجودات مقهور ژنها هستندضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تنگاه محدود و تک جانبه، مشبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پامحل درک احساسات روحانی دعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمسیر دشوار تکامل و ارتقاایا کوچک شدن مغزانسان المشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای ایجاد تمداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزمغز زنان جوانتر از مغز مربیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز فرضیه ای جدید توضیح میدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پمقاومت به عوارض فشار خون سازگاری با محیط بین اجزااخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناسایی سلول های ایمنی اارتباط هوش ساختار مغز و ژنوروپلاستیسیتی چیستبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کومیهمانهای ناخوانده عامل ضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تنگاه انسان محدود به ادرابزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزمحدودیت های حافظه و حافظعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا این جمله درست است کسیمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و فلج بل، فلجی ترسناک که آنسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میقیچی ژنتیکیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای بقای موجود زندنقش اتصالات بین سلولهای بیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسمقابله با کرونا با علم اسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط انسانی، محدود به نوشیدن چای برای مغز مفید برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیمامیگرن سردردی ژنتیکی که بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نشانه ها و آثار درک شدنگاه از درون مجموعه با نگبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علمخچه فراتر از حفظ تعادلعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ و