دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کودکان میتوانند ناقل بی علامت کرونا باشند

کرونا در کودکان می تواند فاجعه بار باشد. پژوهش ها نشان میدهد کودکان می‌توانند ناقلان کاملا سالم بیماری باشند.

این می تواند باعث فریب اطرافیان شود و به یک فاجعه در خانواده منجر شود.

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #کرونا #ویروس #کودکان #بازگشایی_مدارس #آموزش_آنلاین #اینترنت
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اسرار بازسازی اندام هامیدازولام در درمان تشنج تا 20 سال آینده مغز شما به دو برابر شدن خطر مرگ و میناتوانی از درمان برخی ویگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسنزاع بین علم و نادانی رو پاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمشاهده آینده از روی مشاههاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی و کشف زبان هایآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدویتامین دی گنجینه ای بزردرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش قهوه در سلامتیورزش هوازی ، بهترین تمریرفتار اجتماعی انسان، حاصامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسافرد حساس از نظر عاطفی و ببعد از کروناجمجمه انسان های اولیهنقش خرچنگ های نعل اسبی درژنها ، مغز و ارادهروش های صرفه جویی در ایجااولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست نقطه بی بازگشتکوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستیایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريچیزی خارج از مغزهای ما نیکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر مشاهده بر واقعیت بدوچرخه سواری ورزشی سبک و ناتوانی در شناسایی چهره گزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای ام اسنزاع بین علم و جهل رو به پپختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینمطالعه ای بیان میکند اهدهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سنقش مهاجرت در توسعه نسل اورزش و میگرنرقیبی قدرتمند در برابر مامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار فرضیه ای جدید توضیح میدهبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بینایینقش داروهاي مختلف معروف ژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش ااولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون تمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست چند نرمش مفید برای کمردرکی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريچگونه مغز پیش انسان یا همکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسما انسانها چه اندازه نزدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بديدن با چشم بسته در خواب نخاع ما تا پایین ستون فقرگزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ضد بیماری ام اس ونشانه های گذشته در کیهان پرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری ممعنی روزههدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسافلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازیننقش میدان مغناطیسی زمین ورزش بهترین درمان بیش فعرموزی از نخستین تمدن بشرامید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسقیچی ژنتیکیبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بینایینقش ذهن و شناخت در حوادث ژنهای هوش ، کدامندروش صحبت کردن در حال تکاماولین سلول مصنوعیسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم استمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستچند جهانیکیست کلوئید بطن سومرشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیچگونه هموساپينس بر زمین کشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چما انسانها چه اندازه نزددی متیل فومارات(زادیوا)(نخستین تصویر از سیاهچالهگشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلنظام مثبت زندگیآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب مغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی الفاگوآیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاواکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهافلج خواببرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازیننقش محیط زندگی و مهاجرت دورزش در کمر دردرمز و رازهای ارتباط غیر کامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرنقش روزه داری در سالم و جژنهای حاکم بر انسان و انسروشهای نو در درمان دیسک باوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییچندین ماده غذایی که ماننکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری در کجاست؟(قتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارچگونه واکسن کرونا را توزگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر ما با کمک مغز خود مختاريمدژا وو یا اشنا پندارینرمش های مفید در سرگیجهپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدنظریه ی تکامل در درمان بیآلزایمرسکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز ما کوچکتر از نیم نقطههدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولفلج خواب چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع منقش نگاه از پایین یا نگاهوزوز گوشرویا و خبر از آیندهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکقانون مندی نقشه ژنتیکی متفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سانقش رژیم غذایی بر رشد و اکلرال هیدرات برای خوابانروشهای شناسایی قدرت شنواايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )چه زیاد است بر من که در ایکاهش التهاب ناشی از بیمازمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز منبع خواب و رویاتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بچگونه آن شکری که می خوریمگنجینه ای به نام ویتامین گویید نوزده و ایمنی ساکتابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتاما تحت کنترل ژنها هستیم یدژاوو یا آشناپندارینرمشهای مهم برای تقویت عپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی تشنجی درباردارینظریه تکامل در درمان بیمآمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمهزینه ای که برای اندیشیددرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ واکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری آزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومفلج دوطرفه عصب 6 چشمبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستنقش نظام غذایی در تکامل میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی انفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تقانون جنگلتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش رژیم غذایی در رشد و اکمردرد و علل آنروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )نهایت معرفت و شناخت درک عکاهش دوپامین عامل بیماریزندگی هوشمند در خارج از زاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز منحنی که ارتباط بین معرفتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استچگونه انتظارات بر ادراک گوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتاماه رجبدگرگونی های نژادی و تغییچرا مغزهای ما ارتقا یافت پوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی جدید s3 در درمان ام نظریه تکامل در درمان بیمآن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومفناوری هوش مصنوعی نحوه خبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش نظریه تکامل در شناسایک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتانواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش زنجبیل در جلوگیری از کمردرد با پوشیدن کفش مناروشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمچهار میلیارد سال تکامل بکاهش سن بیولوژیکی، تنها زونا به وسیله ویروس ابله ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز منشأ اطلاعات و آموخته ها تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملچگونه باغبانی باعث کاهش چگونه تکامل مغزهای کنونیگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیماماپروتیلیندانشمندان موفق به بازگردچرا پس از بیدار شدن از خوپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید میاستنی گراوینظریه تکامل در درمان بیمآیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر هزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک تا کآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟واکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسفیلمی بسیار جالب از تغییبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون نقش هورمون های تیروئید دیک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخوانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش زبان در سلطه و قدرت اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته مای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمچهار ساعت پس از کشتار خوککایروپاکتیک چیستزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمهندسی ژنتیک در حال تلاش تکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملخطرات هوش مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل گیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیددانشمندان نورون مصنوعی سچرا بیماری های تخریبی مغپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز مرگ و زندگی کجاستهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنهفت چیز که عملکرد مغز تو آیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ چالش است یا منفعواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تفیزیک مولکولها و ذرات در بررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمنقش هورمون زنانه استروژنیک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی دراندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده نقش زبان در سلطه و قدرت اکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومنوآوری ای شگفت انگیز دانکاربرد روباتهای ريزنانوزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمولتیپل اسکلروز در زنان تکامل چشمدفاع در برابر تغییر ساختچگونه جمعیت های بزرگ شکل گیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خمجموعه های پر سلولی بدن مدانشمندان یک فرضیه رادیکچرا حیوانات سخن نمی گوینپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز بین انسان و حیوان کجاهوش احساسیداروی ضد تشنج با قابليت تهفت سین یادگاری از میراث آیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی هستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ چالشهای پیش روواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماران مبافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تفیزیکدانان ماشینی برای تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش ژنتیک در درمان اختلایکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش سجده بر عملکرد مغزکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمیناینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتنوار مغزی روشی مهم در تشخکاربرد روباتهای ريز، در زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممواد کوانتومی جدید، ممکنتکامل ابزار هوش ، راه پر دقیق ترین تصاویر از مغز اچگونه حافظه را قویتر کنیگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بمحل درک احساسات روحانیدانشمندان ژنی از مغز انسچرا حجم مغز گونه انسان درپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تهم نوع خواری در میان پیشیآیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟و هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ و فعال یا مغز کوواکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کووافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تفرگشت و تکامل تصادفی محض بزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزینقش گرمایش آب و هوا در همیافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بیانسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش غذاها و موجودات درياکندر در بیماریهای التهابریسدیپلام تنها داروی تایاینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش منورون هاي مصنوعی می توانکجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در موجود بی مغزی که می تواندتکامل زبانموجودات مقهور ژنها هستندتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بنگاه محدود و تک جانبه، مشگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نمحل درک احساسات روحانی ددانشمندان پاسخ کوانتومی چرا خشونت و تعصبپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباهمیشه اطمینان تو بر خدا بآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز حریص برای خون، کلید تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تفراموش کارها باهوش تر هسبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پنقش آتش در رسیدن انسان بهیادگیری مهارت های جدید دروح رهاییانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شانقش غذاها و موجودات درياکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم های غذایی و نقش مهم ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوونورون های ردیاب حافظهکرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامیهمانهای ناخوانده عامل تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومنگاه انسان محدود به ادراگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تمحدودیت های حافظه و حافظدانشمندان اولین سلول مصنچرا در مغز انسان، فرورفتپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر مانهای کمر دردهمیشه عسل با موم بخوریمآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمدوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز زنان جوانتر از مغز مرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدفراموشی همیشه هم بد نیستبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نیادآوری خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را انسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویانقش غذاها و موجودات درياکووید نوزده و خطر بیماریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهننوروپلاستیسیتی چیستکریستال زمان(قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد همیگرن سردردی ژنتیکی که بتأثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تنگاه از درون مجموعه با نگگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمخچه فراتر از حفظ تعادلدانشمندان تغییر میدان مغچراروياها را به یاد نمی آپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و مشکلات بین دو همسر و برخیهوشیاری کوانتومیدر محل کار ارزش خودت را بهمراهی نوعی سردرد میگرنیآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا خداباوری محصول تکاملشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغزهای کوچک بی احساسوبینار اساتید نورولوژی ددستورالعمل مرکز کنترل بیافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسفرایند پیچیده ی خونرسانیبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به نقش اتصالات بین سلولهای ژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری و بیمار ی ام اس انعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهکودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت رایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتینوشیدن چای برای مغز مفید کریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر میگرن شدید قابل درمان استئوری تکامل امروز در درمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنگاهی بر قدرت بینایی دراگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدانشمندان روش هاي جدیدی چراروياها را به یاد نمی آپیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط مشکلات روانپزشکی پس از سهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر چه مرحله ای از خواب ، رهوموارکتوس ها ممکن است دآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی آیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومغزتان را در جوانی سیم کشوراپامیل در بارداریذهن ما از در هم شکستن منبالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزفرایند تکامل و دشواری هابسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان نقش حفاظتی مولکول جدید دژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیاداولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزنقشه های مغزی جدید با جزیکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و ینوعی سکته مغزی ، وحشتناک کریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکاستروژن مانند سپر زنان دمیدان مغناطيسي زمین بشر تئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و مینگاهی بر توانایی اجزاي بگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامخچه ابزاري که وظیفه آن فدانشمندان روشی برای تبدینزاع بین جهل و علم رو به پپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیمشکلات روانپزشکی در عقب هیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی می تواند بر احآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومغزتان را در جوانی سیمکشورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن چند جانبه نیازمند نگالتهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزفرایند حذف برخی اجزای مغبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصنقش حیاتی تلومر دی ان آ دژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرنقص در تشخیص هیجانات عامکودکان خود را مشابه خود تراه پیروزی در زندگی چیستایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطنیاز به آموزش مجازی دیجیکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همان