دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیونها سال زمان نیاز دارد

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیونها سال زمان نیاز دارد ؟

آیا ما در برابر ژن ها خود کاملا شکست خورده ایم یا عادتها و رفتارهای ما ميتواند بر ژن های ما تاثیر بگذارد ؟

و اگر اراده و رفتارهای ما بر ژن های ما موثر است ، چگونه میتوان با اراده خود، تغییرات ژنتیکی را به سوی مطلوبی برد، که باعث تغییرات مفید بیشتری بر زندگی ما شود ؟

انسانها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

تغییرات کوچکی در عادتهای ما ، در کوتاه مدت میتواند ، از طریق انتخاب طبیعی ، بر فرکانس آللها و ژنهای ما موثر باشد . مثلا عادت سیگار کشیدن یا نکشیدن ، سبب میشود ، در کوتاه مدت و نه طی میلیونها سال ، ژنی در محیط ژنومي ما باقی بماند یا حذف شود !!

بسیاری از مردم گمان می کنند که تکامل به هزاران يا میلیونها سال زمان نیار دارد ولی بيولوژيستها میدانند که تکامل میتواند سریع اتاق بيفتد .

اکنون به کمک تکامل ژنومي محققان میتوانند تغییرات ژنتیکی در سطح جمعيت را دنبال کنند و این، تکامل در حال انجام امروز را ثابت میکند.

دو مطالعه در بيولوژي ژنوم نشان ميدهد چگونه ژنهای ما طی قرنها یا حتي دهه ها تغییر کرده است و نشان میدهد چگونه انگلیسیها از زمان روم باستان تا امروز ، بلندتر و بلوند تر شده اند و نشان ميدهد چگونه در آخرین نسل ، تاثیر یک ژن که باعث تمایل به سیگار کشيدن میشود ، کم شده است .

مولي پرزورسکي که یک زیست شناس تکامل در دانشگاه کلومبیا است ، میگوید :
( اينکه میتوان انتخاب طبيعي فعال را در حال حاضر هم مشاهده کرد، شگفت آور است )

مطالعات نشان میدهد که چگونه ژنوم انسان به سرعت، به صورت جزئی ولی معنادار، به شرایط جدید در محیط پاسخ میدهد .

او ادامه ميدهد که این مطلب در فهم تکامل ،بسیار موثر است .

زیست شناسان تکامل، بسیار بر نقش جهشهای تازه در تولید صفات جدید تمرکز کرده اند . همینکه یک جهش جدید بر پا شود ،این جهش درون جمعیت پخش میشود .

هر فردی دو کپی از هر ژن را حمل میکند ولی کپی ها میتواند مختصری بین افراد یا درون جامعه تغییر کند .

جهشها در یک کپی میتواند قد را بلند کند . اين جهشها در کپي و آللهاي دیگر ممکن است قد را کاهش دهد . اگر شرایط در حال تغییر ایجاد شود مثلا ميزان قد در افراد گوناگون، متفاوت باشد ، افراد بلند ، فرزندان بیشتری با کپيهاي متغیری خواهند داشت که بلندی را کد بندی میکند و این کپی های بیشتر در جامعه ، پخش میشود .

با اطلاعات وسیع ژنومي ،دانشمندان میتوانند این تغییرات تکاملی در فرکانس آللها را در طول زمان کوتاه ، پیگیری کنند .

جاناتان پريچارد از دانشگاه استانفورد در پالو التو کالیفرنیا با شمارش تغییرات تک باز (single-base) که در هر ژنوم مشاهده ميشود ، این بررسی را انجام داد . او نشان داد ، این تغییرات فردی نادر که در هر ژنوم بروز ميکند ( سينگلتون )، احتمالا اخیرا ایجاد شده اند زیرا آنها زمان لازم را نداشته اند تا درون جمعیت پخش شوند .

چون آللها در حین انتشار ، DNA مجاور را با خود حمل میکنند تعداد این سينگلتونها روي دی ان ای مجاور ، میتواند به عنوان ساعت مولکولی عمل کند . و نشان میدهد که فرکانس آلل،چقدر تغییر یافته است . ( الل (allele) در حقیقت ژن کنترل کننده ی یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفتهاست . آلل هایی که در جایگاه مشابه هم روی کروموزوم های همتا قرار گرفته اند یک صفت را کنترل می کنند. مثلا چروکیدگی یا صاف بودن دانه های یک گیاه را دو آللی که در جایگاه مشابه هم روی دو کروموزوم همتا قرار گرفته اند کنترل می کنند)

تیم پيچارد 3000 ژنوم را که به عنوان پروژه UK10k در انگلستان جمع آوری شده بود ،آنالیز کردند . برای هر آلل در هر ژنوم ، میزان تراکم سینگل تون (سینگل تون قسمتی از ژنوم است که مشابه و وابسته ای ندارد )،بر اساس تراکم موتاسيونهاي یکتا محاسبه شد .

هر چه انتخاب طبیعی ، بر آلل بیشتر باشد ، این آلل سریعتر پخش میشود و زمان کمتری وجود دارد تا سينگل تونها در نزدیکی آن تجمع کنند .

مطالعه میتواند انتخاب را در نسلی و زمانی کوتاه و محدود یعنی 100 نسل و یا حدود 2000 سال نشان دهد .

دانشجویان فارغ التحصیل استانفورد به نامهای ناتالی تليس و اوان بويل و زيو گائو، سینگل تونهاي نسبتا کمی را نزدیک آللهایی پیدا کردند که مقاومت به لاکتوز داشتند . و این ، صفتی است که افراد را قادر به تجزیه شیر میکند و برخی گیرنده های سیستم ایمنی را فعال میسازد .

در میان مردم انگلستان این آللها بسیار انتخابی هستند و بسیار سریع انتشار یافته اند . این تیم همچنین فهمیدند در موهای بلوند و چشمان آبی ، سينگل تون های کمتری در اطراف آللها وجود دارد و این نشان میدهد که این صفات طی 2000 سال گذشته خیلی سریع انتشار یافته اند .

@salmanfatemi

ژنهای موي روشن ممکن است منجر به پوستهای روشنتر شوند، این به بدن اجازه میدهد تا ویتامین دی بیشتری را در مناطق کم نور ، تولید کند .

یا انتخاب جنسی ممکن است عمل کند و منجر به ترجیح موی بلوند از طرف شریک جنسي بلوند گردد .

محققان دیگر از روش دیگر استفاده میکنند . محقق ژنتیک اسوانته پابو از موسسه ماکس پلانک در لايزپيک آلمان میگوید : (این رویکرد به نظر میرسد به پیامهای ظریفتر و مرسومتر انتخاب اجازه دهد تا شناسایی شوند . )

تیم پيچار

د همچنین ديدند انتخاب در صفات، نه فقط با ژن منفرد بلکه با تغییرات ریز در صدها ژن،کنترل ميشود . در ميان صفات ، قد و قطر دور سر نوزادان و اندازه لگن در زنان که برای تولد آن نوزادان حیاتی است ، نقش دارد .

با بررسی چگالی سینگل تونها بر بیش از چهار میلیون تفاوت دی ان اي، تیم پيچارد کشف کردند که انتخاب طبیعی هر سه صفت ، در طول زنجیره ژنومي ، اخیرا رخ داده است.

جوزف پيکرل که یک محقق ژنتیک در مرکز ژنوم نيويورک است از یک استراتژی متفاوت استفاده میکند تا تا انتخاب را زیر یک میکروسکوپ دقیق قرار دهد و او نشانه های تکامل را در زنجیره زندگی انسان مشخص ميکند .

او و پرزورسکي ژنوم 60000 اروپایی را که در کاليفرنیای شمالی کاريوتايپ شده بودند و 150000 فرد که در مطالعه ژنوم در انگلستان وارد شده بودند،دقیقا بررسی کرد .

آنها میخواستند بدانند آیا تفاوتهای ژنتیکی ، فرکانس آلل را در میان افراد با سنین مختلف تغییر میدهد يا نه . و این نشان دهنده انتخاب فعال در یک یا دو نسل است .

بيوبانک شامل تعداد خیلی کمی از افراد مسن بود ولی اطلاعاتی در مورد والدین شرکت کنندگان می گرفتند . به این ترتیب این تیم ، ارتباطات میان مرگهای والدي و این فرکانسهاي اللي را در فرزندان آنها بررسی میکردند .

در نسل والدین برای نمونه محققان دیدند که ارتباطی میان مرگ زودرس در مردان و وجود آلل گیرنده نیکوتین در فرزندان آنها و در نتیجه احتمالا وجود آلل این گیرنده ، در والدین آنها هم وجود دارد .

بسیاری از مردانی که در سال 1950 در انگلستان در جوانی ميمردند به بلوغ رسیده بودند و در این زمان بیشتر آنها روزی یک پاکت سیگار می کشیدند . در مقابل فرکانس آلل در زنان و کسانی که از شمال کاليفرنیا بودند ، با سن تغییر نمی کرد . زیرا در این گروهها میزان کمتری ، سیگاری قهار بودند و آلل بر میزان زنده ماندن آنها تاثیری نداشت.

پیکرل میگوید : (همانطور که عادت به سیگار کشیدن تغییر کرده است، فشار برای بیرون کشیدن آلل کاهش یافته است و فرکانس آن در مردان جوانتر بدون تغییر مانده است .)

پرزورسکی میگوید : پیشنهاد من آن است که ما به سمت کشف بیشتر تاثیرات محیط بر ژن برویم .

در حقیقت تیم پيکرل تغييرات دیگری را نشان دادند . آنها دیدند تعدادی از واريانهاي ژنتیکی که مرتبط با منس دیررس زنان بود ، در زنان با طول عمر بیشتر ، فراوانترند.این ژنها ممکن است ، مرگ را به تاخیر بیفکند .

پيکرل همچنین گزارش داد که فرکانس الل ApoE4 که مرتبط با بیماری آلزایمر است در افراد مسن تر کاهش می یابد ،زیرا ناقلین زودتر میمیرند .

ما ميتوانيم انتخاب را در کوتاهترین قاب زمانی در محدوده زندگی افراد ببینیم .

علائم انتخاب طبیعی در دوره های زمانی کوتاه ، همیشه قربانی فراز و نشیبهای آماری ميشود . پابو میگوید : (ولی این دو پروژه با هم کمک ميکند تا بتوانیم بفهمیم چه فاکتورهایی ميزان بقا و تولید مثل در انسانها را در جوامع امروز تعیین میکند . )

@salmanfatemi

http://www.sciencemag.org/…/humans-are-still-evolving-and-w…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدچگونه انتظارات بر ادراک آمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما تحت کنترل ژنها هستیم یهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آنرمشهای مهم برای تقویت عآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتنظریه تکامل در درمان بیمآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممغز مادران و کودکان در زمیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامغز به تنهایی برای فرهنگ کمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک (قسمت اول )نقش نظام غذایی در تکامل مکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هقدرت انسان در نگاه به ابعخارق العاده و استثنایی بنقش رژیم غذایی در رشد و اگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدژا وو یا اشنا پندارینهایت معرفت و شناخت درک عپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک ببیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریچگونه باغبانی باعث کاهش آن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری نظریه تکامل در درمان بیمآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمغز چون ابزار هوش است دلییک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز برای فراموشی بیشتر ککمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک (قسمت دوم )نقش نظریه تکامل در شناساکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هلوب فرونتال یا پیشانی مغخدا موجود استنقش زنجبیل در جلوگیری از گوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدژاوو یا آشناپنداریچهار میلیارد سال تکامل بپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام چگونه تکامل مغزهای کنونیآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنچرا پس از بیدار شدن از خوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتنظریه تکامل در درمان بیمآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز چگونه صداها را فیلتر یک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت چهارمنقش هورمون های تیروئید دکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشملایو دوم دکتر سید سلمان فخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدگرگونی های نژادی و تغییچهار ساعت پس از کشتار خوکپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان هوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری چرا بیماری های تخریبی مغآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممرز مرگ و زندگی کجاستواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرهفت چیز که عملکرد مغز تو إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون مغز ناتوان از توجیه پیدایک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی از عروسک تا کاندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز بزرگ چالش است یا منفعکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت پنجمنقش هورمون زنانه استروژنکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداوملبخند بزن شاید صبح فردا زخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان موفق به بازگردنوآوری ای شگفت انگیز دانپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرز بین انسان و حیوان کجاواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویهفت سین یادگاری از میراث افت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممغز و سیر تکامل ان دلیلی یکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده مغز بزرگ چالشهای پیش روکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت سومنقش ژنتیک در درمان اختلاکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشملرزش ناشی از اسیب به عصبخطرات هوش مصنوعینقش سجده بر عملکرد مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان نورون مصنوعی سنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه حافظه را قویتر کنیآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسچرا حجم مغز گونه انسان درآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر مزایای شکلات تلخ برای سلواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبهم نوع خواری در میان پیشیافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز آیندگان چگونه است ؟یافته های نوین علوم پرده رویای شفافهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز بزرگ و فعال یا مغز کوکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عافرایند حذف برخی اجزای مغحساسیت روانی متفاوتنقش گرمایش آب و هوا در همکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر لزوم سازگاری قانون مجازادفاع در برابر تغییر ساختنقش غذاها و موجودات درياگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان یک فرضیه رادیکنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تنگاه محدود و تک جانبه، مشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریچرا خشونت و تعصبآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مسیر دشوار تکامل و ارتقاواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووهمیشه اطمینان تو بر خدا بافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز انسان ایا طبیعتا تمایادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز حریص برای خون، کلید تکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فرد حساس از نظر عاطفی و بخلاصه ای از مطالب همایش منقش آتش در رسیدن انسان بهکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانلزوم سازگاری قانون مجازادقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها و موجودات درياگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسنورون های ردیاب حافظهپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل هوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبانگاه انسان محدود به ادراآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلچرا در مغز انسان، فرورفتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مشکلات نخاعیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووهمیشه عسل با موم بخوریمافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمغز انسان برای ایجاد تمدیادآوری خواب و رویاروح رهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامغز زنان جوانتر از مغز مرکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستفرضیه ای جدید توضیح میدهخونریزی مغز در سندرم کوونقش انتخاب از طرف محیط، نکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی مقاومت به عوارض فشار خون دلایلی که نشان میدهد ما بنقش غذاها و موجودات درياگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی نوروپلاستیسیتی چیستپیام های ناشناخته بر مغز نوشیدن چای برای مغز مفید پیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردنگاه از درون مجموعه با نگآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اچراروياها را به یاد نمی آآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات بین دو همسر و برخیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوهمراهی نوعی سردرد میگرنیافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمغز انسان برای شادمانی طژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی از عروسک بازی انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع فلج بل، فلجی ترسناک که آنحقیقت خواب و رویامغزهای کوچک بی احساسکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای قیچی ژنتیکیخواندن ، یکی از شستشو دهننقش اتصالات بین سلولهای کریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفمقابله با کرونا با علم اسدنیای شگفت انگیز کوانتومنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصننوعی سکته مغزی ، وحشتناک پیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و میگرن شدید قابل درمان اسهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجچراروياها را به یاد نمی آآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمشکلات روانپزشکی پس از سوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیهوموارکتوس ها ممکن است دالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به مغز انسان برای شادمانی طژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخافلج خوابحقیقت راستین انسان علم بمغزتان را در جوانی سیم کشکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخواب سالم عامل سلامتینقش حفاظتی مولکول جدید دکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر ملاحظات بیهوشی قبل از جردندان ها را مسواک بزنید تنقشه های مغزی جدید با جزیگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغدانشمندان روش هاي جدیدی نیاز به آموزش مجازی دیجیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط میدان مغناطيسي زمین بشر هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی نزاع بین جهل و علم رو به پآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومشکلات روانپزشکی در عقب ورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی می تواند بر احالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان مغز انسان رو به کوچک تر شژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معفلج خواب چیستحمله ویروس کرونا به مغزمغزتان را در جوانی سیمکشکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقانون مندی نقشه ژنتیکی مخواب سالم عامل سلامتی و ینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتاممانتین یا آلزیکسا یا ابدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقص در تشخیص هیجانات عامگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیچیزی خارج از مغزهای ما نیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیمیدازولام در درمان تشنج هاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پناتوانی از درمان برخی ویآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلنزاع بین علم و نادانی رو آیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومشاهده آینده از روی مشاهورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی و کشف زبان هایامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان رو به کوچکتر شدژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسفلج دوطرفه عصب 6 چشمحوادث روزگار از جمله ویرنقش قهوه در سلامتیکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش قانون جنگلخواب عامل دسته بندی و حفطنقش خرچنگ های نعل اسبی درکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژي پاک سرچشمه حدو برابر شدن خطر مرگ و مینقطه بی بازگشتگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسچگونه مغز پیش انسان یا همپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمکانیزمهای دفاعی در برابهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دناتوانی در شناسایی چهره آیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسنزاع بین علم و جهل رو به پآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مطالعه ای بیان میکند اهدورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمغز ایندگان چگونه استژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنفناوری هوش مصنوعی نحوه خحافظه و اطلاعات در کجاست نقش مهاجرت در توسعه نسل اکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت قانونمندی و محدودیت عالمخودآگاهی و هوشیارينقش داروهاي مختلف معروف کشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و منابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میچند نرمش مفید برای کمردرگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسچگونه هموساپينس بر زمین پرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینما انسانها چه اندازه نزدهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن واکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای انشانه های گذشته در کیهان آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمعنی روزهورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ابزار بقای برتر مادیژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفیلمی بسیار جالب از تغییحافظه و اطلاعات در کجاست نقش میدان مغناطیسی زمین کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سقارچ بی مغز در خدمت موجودخودآگاهی و هوشیارينقش ذهن و شناخت در حوادث کشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به منابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و چند جهانیگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه واکسن کرونا را توزآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مما انسانها چه اندازه نزدهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کووینخستین تصویر از سیاهچالهآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسنظام مثبت زندگیآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینمغز فکر میکند مرگ برای دیورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی الفاگوامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ابزار برتر بقاژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیفیزیک مولکولها و ذرات در حافظه و اطلاعات در کجاستنقش محیط زندگی و مهاجرت دکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیقبل از انفجار بزرگخورشید مصنوعینقش روزه داری در سالم و جگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بمنابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب چندین ماده غذایی که ماننگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلچگونه آن شکری که می خوریمآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب ما با کمک مغز خود مختاريمهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل نرمش های مفید در سرگیجهآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگنظریه ی تکامل در درمان بیآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمغز از بسیاری حقایق می گرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوفیزیکدانان ماشینی برای تحس چشایی و بویایینقش نگاه از پایین یا نگاهکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مقدم زدن و حرکت دید را تغیخانواده پایدارنقش رژیم غذایی بر رشد و اگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمناطق خاصی از مغز در جستجدی متیل فومارات(زادیوا)(چه زیاد است بر من که در ایپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویک