دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیونها سال زمان نیاز دارد

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیونها سال زمان نیاز دارد ؟

آیا ما در برابر ژن ها خود کاملا شکست خورده ایم یا عادتها و رفتارهای ما ميتواند بر ژن های ما تاثیر بگذارد ؟

و اگر اراده و رفتارهای ما بر ژن های ما موثر است ، چگونه میتوان با اراده خود، تغییرات ژنتیکی را به سوی مطلوبی برد، که باعث تغییرات مفید بیشتری بر زندگی ما شود ؟

انسانها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

تغییرات کوچکی در عادتهای ما ، در کوتاه مدت میتواند ، از طریق انتخاب طبیعی ، بر فرکانس آللها و ژنهای ما موثر باشد . مثلا عادت سیگار کشیدن یا نکشیدن ، سبب میشود ، در کوتاه مدت و نه طی میلیونها سال ، ژنی در محیط ژنومي ما باقی بماند یا حذف شود !!

بسیاری از مردم گمان می کنند که تکامل به هزاران يا میلیونها سال زمان نیار دارد ولی بيولوژيستها میدانند که تکامل میتواند سریع اتاق بيفتد .

اکنون به کمک تکامل ژنومي محققان میتوانند تغییرات ژنتیکی در سطح جمعيت را دنبال کنند و این، تکامل در حال انجام امروز را ثابت میکند.

دو مطالعه در بيولوژي ژنوم نشان ميدهد چگونه ژنهای ما طی قرنها یا حتي دهه ها تغییر کرده است و نشان میدهد چگونه انگلیسیها از زمان روم باستان تا امروز ، بلندتر و بلوند تر شده اند و نشان ميدهد چگونه در آخرین نسل ، تاثیر یک ژن که باعث تمایل به سیگار کشيدن میشود ، کم شده است .

مولي پرزورسکي که یک زیست شناس تکامل در دانشگاه کلومبیا است ، میگوید :
( اينکه میتوان انتخاب طبيعي فعال را در حال حاضر هم مشاهده کرد، شگفت آور است )

مطالعات نشان میدهد که چگونه ژنوم انسان به سرعت، به صورت جزئی ولی معنادار، به شرایط جدید در محیط پاسخ میدهد .

او ادامه ميدهد که این مطلب در فهم تکامل ،بسیار موثر است .

زیست شناسان تکامل، بسیار بر نقش جهشهای تازه در تولید صفات جدید تمرکز کرده اند . همینکه یک جهش جدید بر پا شود ،این جهش درون جمعیت پخش میشود .

هر فردی دو کپی از هر ژن را حمل میکند ولی کپی ها میتواند مختصری بین افراد یا درون جامعه تغییر کند .

جهشها در یک کپی میتواند قد را بلند کند . اين جهشها در کپي و آللهاي دیگر ممکن است قد را کاهش دهد . اگر شرایط در حال تغییر ایجاد شود مثلا ميزان قد در افراد گوناگون، متفاوت باشد ، افراد بلند ، فرزندان بیشتری با کپيهاي متغیری خواهند داشت که بلندی را کد بندی میکند و این کپی های بیشتر در جامعه ، پخش میشود .

با اطلاعات وسیع ژنومي ،دانشمندان میتوانند این تغییرات تکاملی در فرکانس آللها را در طول زمان کوتاه ، پیگیری کنند .

جاناتان پريچارد از دانشگاه استانفورد در پالو التو کالیفرنیا با شمارش تغییرات تک باز (single-base) که در هر ژنوم مشاهده ميشود ، این بررسی را انجام داد . او نشان داد ، این تغییرات فردی نادر که در هر ژنوم بروز ميکند ( سينگلتون )، احتمالا اخیرا ایجاد شده اند زیرا آنها زمان لازم را نداشته اند تا درون جمعیت پخش شوند .

چون آللها در حین انتشار ، DNA مجاور را با خود حمل میکنند تعداد این سينگلتونها روي دی ان ای مجاور ، میتواند به عنوان ساعت مولکولی عمل کند . و نشان میدهد که فرکانس آلل،چقدر تغییر یافته است . ( الل (allele) در حقیقت ژن کنترل کننده ی یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفتهاست . آلل هایی که در جایگاه مشابه هم روی کروموزوم های همتا قرار گرفته اند یک صفت را کنترل می کنند. مثلا چروکیدگی یا صاف بودن دانه های یک گیاه را دو آللی که در جایگاه مشابه هم روی دو کروموزوم همتا قرار گرفته اند کنترل می کنند)

تیم پيچارد 3000 ژنوم را که به عنوان پروژه UK10k در انگلستان جمع آوری شده بود ،آنالیز کردند . برای هر آلل در هر ژنوم ، میزان تراکم سینگل تون (سینگل تون قسمتی از ژنوم است که مشابه و وابسته ای ندارد )،بر اساس تراکم موتاسيونهاي یکتا محاسبه شد .

هر چه انتخاب طبیعی ، بر آلل بیشتر باشد ، این آلل سریعتر پخش میشود و زمان کمتری وجود دارد تا سينگل تونها در نزدیکی آن تجمع کنند .

مطالعه میتواند انتخاب را در نسلی و زمانی کوتاه و محدود یعنی 100 نسل و یا حدود 2000 سال نشان دهد .

دانشجویان فارغ التحصیل استانفورد به نامهای ناتالی تليس و اوان بويل و زيو گائو، سینگل تونهاي نسبتا کمی را نزدیک آللهایی پیدا کردند که مقاومت به لاکتوز داشتند . و این ، صفتی است که افراد را قادر به تجزیه شیر میکند و برخی گیرنده های سیستم ایمنی را فعال میسازد .

در میان مردم انگلستان این آللها بسیار انتخابی هستند و بسیار سریع انتشار یافته اند . این تیم همچنین فهمیدند در موهای بلوند و چشمان آبی ، سينگل تون های کمتری در اطراف آللها وجود دارد و این نشان میدهد که این صفات طی 2000 سال گذشته خیلی سریع انتشار یافته اند .

@salmanfatemi

ژنهای موي روشن ممکن است منجر به پوستهای روشنتر شوند، این به بدن اجازه میدهد تا ویتامین دی بیشتری را در مناطق کم نور ، تولید کند .

یا انتخاب جنسی ممکن است عمل کند و منجر به ترجیح موی بلوند از طرف شریک جنسي بلوند گردد .

محققان دیگر از روش دیگر استفاده میکنند . محقق ژنتیک اسوانته پابو از موسسه ماکس پلانک در لايزپيک آلمان میگوید : (این رویکرد به نظر میرسد به پیامهای ظریفتر و مرسومتر انتخاب اجازه دهد تا شناسایی شوند . )

تیم پيچار

د همچنین ديدند انتخاب در صفات، نه فقط با ژن منفرد بلکه با تغییرات ریز در صدها ژن،کنترل ميشود . در ميان صفات ، قد و قطر دور سر نوزادان و اندازه لگن در زنان که برای تولد آن نوزادان حیاتی است ، نقش دارد .

با بررسی چگالی سینگل تونها بر بیش از چهار میلیون تفاوت دی ان اي، تیم پيچارد کشف کردند که انتخاب طبیعی هر سه صفت ، در طول زنجیره ژنومي ، اخیرا رخ داده است.

جوزف پيکرل که یک محقق ژنتیک در مرکز ژنوم نيويورک است از یک استراتژی متفاوت استفاده میکند تا تا انتخاب را زیر یک میکروسکوپ دقیق قرار دهد و او نشانه های تکامل را در زنجیره زندگی انسان مشخص ميکند .

او و پرزورسکي ژنوم 60000 اروپایی را که در کاليفرنیای شمالی کاريوتايپ شده بودند و 150000 فرد که در مطالعه ژنوم در انگلستان وارد شده بودند،دقیقا بررسی کرد .

آنها میخواستند بدانند آیا تفاوتهای ژنتیکی ، فرکانس آلل را در میان افراد با سنین مختلف تغییر میدهد يا نه . و این نشان دهنده انتخاب فعال در یک یا دو نسل است .

بيوبانک شامل تعداد خیلی کمی از افراد مسن بود ولی اطلاعاتی در مورد والدین شرکت کنندگان می گرفتند . به این ترتیب این تیم ، ارتباطات میان مرگهای والدي و این فرکانسهاي اللي را در فرزندان آنها بررسی میکردند .

در نسل والدین برای نمونه محققان دیدند که ارتباطی میان مرگ زودرس در مردان و وجود آلل گیرنده نیکوتین در فرزندان آنها و در نتیجه احتمالا وجود آلل این گیرنده ، در والدین آنها هم وجود دارد .

بسیاری از مردانی که در سال 1950 در انگلستان در جوانی ميمردند به بلوغ رسیده بودند و در این زمان بیشتر آنها روزی یک پاکت سیگار می کشیدند . در مقابل فرکانس آلل در زنان و کسانی که از شمال کاليفرنیا بودند ، با سن تغییر نمی کرد . زیرا در این گروهها میزان کمتری ، سیگاری قهار بودند و آلل بر میزان زنده ماندن آنها تاثیری نداشت.

پیکرل میگوید : (همانطور که عادت به سیگار کشیدن تغییر کرده است، فشار برای بیرون کشیدن آلل کاهش یافته است و فرکانس آن در مردان جوانتر بدون تغییر مانده است .)

پرزورسکی میگوید : پیشنهاد من آن است که ما به سمت کشف بیشتر تاثیرات محیط بر ژن برویم .

در حقیقت تیم پيکرل تغييرات دیگری را نشان دادند . آنها دیدند تعدادی از واريانهاي ژنتیکی که مرتبط با منس دیررس زنان بود ، در زنان با طول عمر بیشتر ، فراوانترند.این ژنها ممکن است ، مرگ را به تاخیر بیفکند .

پيکرل همچنین گزارش داد که فرکانس الل ApoE4 که مرتبط با بیماری آلزایمر است در افراد مسن تر کاهش می یابد ،زیرا ناقلین زودتر میمیرند .

ما ميتوانيم انتخاب را در کوتاهترین قاب زمانی در محدوده زندگی افراد ببینیم .

علائم انتخاب طبیعی در دوره های زمانی کوتاه ، همیشه قربانی فراز و نشیبهای آماری ميشود . پابو میگوید : (ولی این دو پروژه با هم کمک ميکند تا بتوانیم بفهمیم چه فاکتورهایی ميزان بقا و تولید مثل در انسانها را در جوامع امروز تعیین میکند . )

@salmanfatemi

http://www.sciencemag.org/…/humans-are-still-evolving-and-w…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان جدید سرطاناز مخالفت بشنولبخند بزن شاید صبح فردا ززمان چیستنظریه ی تکامل در درمان بیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت های زبانی سرمنشا تهزاران سال چشم های بینا ومحدودیت های حافظه و حافظسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)جهان دارای برنامهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخارق العاده و استثنایی باپی ژنتیکچند جهانیدرک حقیقت نردبان و مسیری از تلسکوپ گالیله تا تلسکبیماری بیش فعالیمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی، مدیریت انرژیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتمایل زیاد به خوردن بستنویتامین بی هفدهمرکز حافظه کجاستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگوشت خواری یا گیاه خواریجواب دانشمند سوال کننده آزمون ذهنی گربه شرودینگردل به دریا بزنابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داندست آسماناز تکینگی تا مغز از مغز تبیشتر کمردردها نیازی به منابع بی نهایت انرژی در دزبان و بیان نتیجه ساختماهنر، پر کردن است نه فحش دتهدیدهای هوش مصنوعیواکسن های شرکت فایزر آمرمسئول صیانت از عقیده کیسشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفحقیقت قربانی نزاع بین بی افزایش مرگ و میر سندرم کودی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک رفتار وابسته به شکلاز تکینگی تا مغز از مغز تبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های وبینار اساتید نورولوژی دضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیپیوند قلب خوک، به فرد دچاحکمت الهی در پس همه چیزامید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زمدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقای موجود زنده از فلج خوابچگونه به سطح بالایی از هورویا بخشی حقیقی از زندگی از تکامل تا مغز، از مغز تبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلاح و راهزنیتوهم جدایییافته های نوین علوم پرده علم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیپختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک قسمت 75اندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیداروی جدید میاستنی گراویاثرات فشار روحی شدیدفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا روش مقابله مغز با محدودیاستفاده از سلول های بنیابرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی در کامپیوترهاموفقیت هوش مصنوعی در امتسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هاکل اقیانوس در یک ذرهعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون آملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت پنجاهانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهدر محل کار ارزش خودت را باختلالات حرکتی در انسانقلب و عقلنجات در راستگوییریسدیپلام تنها داروی تایاطلاع رسانی اینترنتیبرخی روش های تربیتی کودکهوش عاطفی قسمت دوممیدازولام در درمان تشنج سکوت و نیستیتکامل زبانکوچک شدن مغز از نئاندرتاغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت ششمای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همدرمان های اسرار آمیز در آارتباط چاقی و کاهش قدرت بقدرت مردمچرا حیوانات سخن نمی گوینراز تغییربه نقاش بنگربسیاری از بیماری های جدیهیچ اندر هیچماجرای جهل مقدسستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بکاهش حافظه هرچند فرایندیجهان ما میتواند به اندازآیا امکان بازسازی اندامهخواندن ، یکی از شستشو دهنایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از ایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان دارویی سرطان رحم باز نخستین همانند سازها تلحظات خوش با کودکانزمان و مکان، ابعاد کیهان نظریه ی تکامل در درمان بیبی ذهن و بی روحتفاوت ایستایی و تکاپوهستي مادي ای که ما کوچکترمخچه فراتر از حفظ تعادلسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)جهان در حال نوسان و چرخشآیا راهی برای رفع کم آبی خبر مهم تلسکوپ هابلابتدا سخت ترین استچند جهانیدرک دیگراناز تکنیکی تا مغز از مغز تبیماری تی تی پیمنابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدهمیشه داناتر از ما وجود دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز خنده در کجای مغز استشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیلگمش باستانی کیستجوسازی مدرنآزادی عقیده، آرمانی که تدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستدستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکینگی تا مغز از مغز تبا هوش مصنوعی خودکار روبمنابع جدید انرژیزبان و بیان، در سایه پیشرهوموارکتوس ها ممکن است دتو یک معجزه ایواکسن کووید 19 چیزهایی که مسئولیت جدیدشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته وحقیقت آنطور نیست که به نظافزایش سرعت پیشرفت علوم دین اجباریابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلارفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53سفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علموجود قبل از ناظر هوشمندضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبپیوند مغز و سر و چالشهای حافظه میتواند بزرگترین دامید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستچگونه باغبانی باعث کاهش رویا تخیل یا واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تبخش های تنظیمی ژنومهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمیاد گرفتن مداومعلم و روحتری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت 78اندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقاداروی جدید برای میاستنی اثرات مفید قهوهفرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا روش های صرفه جویی در ایجااستیفن هاوکینگ در مورد هبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمولتیپل اسکلروز در زنان سیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هاکلمات بلند نه صدای بلندعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت پنجاه و یانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات صحبت کردن در انقلب دروازه ی ارتباطنخاع ما تا پایین ستون فقرریشه های مشترک حیاتاطلاعات حسی ما از جهان، چبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش عاطفی قسمت سوممکان زمان یا حافظه زمانسکوت، پر از صداتکامل زبانکوچکترین چیز یک معجزه اسغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به آیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت شصت و هشتای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده درمان های بیماری آلزایمرارتباط هوش ساختار مغز و ژقدرت کنترل خودچرا حجم مغز گونه انسان درراست دستی و چپ دستیبه نادیدنی ایمان بیاوربسیاری از بیماری های جدیهیچگاه از فشار و شکست نترماجرای عجیب گالیلهستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکاهش دوپامین عامل بیماریجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا انسان با مغز بزرگش اخایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان سرگیجه بدون نیاز باز نخستین همانند سازها تلرزش ناشی از اسیب به عصبزمان و صبرنظریه ی تکامل در درمان بیبی شرمیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهستی ما پس از شروعی چگال مخچه ، فراتر از حفظ تعادلسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پجهان در حال ایجاد و ارتقاآیاما مقهور قوانین فیزیکخدا موجود استابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علمدرک درست از خود و هوشیاریاز تکینگی تا مغز و از مغز بیماری دویکمنابع انرژی از نفت و گاز زونا به وسیله ویروس ابله همیشه راهی هستتمدن پیشرفته ی پیشینیانویروس مصنوعیمرگ چیستشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گیاه بی عقل به سوی نور میجامعه ی آسمانیآزار دیگری، آزار خود استدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای دغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تبا تعمق در اسرار ابدیت و مناطق خاصی از مغز در جستجزبان و تکلم برخی بیماریههورمون شیرساز یا پرولاکتتو یک جهان در مغز خودت هسواکسن کرونا و گشودن پنجرمسئولیت در برابر محیط زیشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرحقیقت افرادافسردگی و اضطراب در بیمادین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین هماننیاز به آموزش مجازی دیجیرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تبحث درباره پیدایش و منشا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیوراپامیل در بارداریطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباپیوند اندام از حیوانات بحافظه های کاذبامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر دانشمندان تغییر میدان مغابزارهای پیشرفته ارتباط فلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه تکامل مغزهای کنونیرویا حقی از طرف خدااز تکامل تا مغز، از مغز تبخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسمیاد بگیر فراموش کنیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت 82انرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گرداروی جدید برای ای ال اساثرات مفید روزه داریفرایند تکامل و دشواری هاچالش هوشیاری و اینکه چرا روش هایی برای جلوگیری از استیفن هاوکینگ در تفسیر برخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیکلوزاپین داروی ضد جنونعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های آمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت پنجاه و داهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشدر ناامیدی بسی امید استاختلالات عضلانی ژنتیکقلب روباتیکنخستین تمدن بشریرژیم های غذایی و نقش مهم اطلاعاتی عمومی در مورد مبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش عاطفی قسمت ششممکانیک کوانتومی بی معنی سکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشیکووید نوزده و خطر بیماری مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان آیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت شصت و دوایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان های جدید میگرنارتباط پیوسته ی جهانقدرت انسان در نگاه به ابعچرا خشونت و تعصبرجزخوانی هایی که امروز ببه هلال بنگربشکه ای که ته نداره پر نمهیپرپاراتیروئیدیسمماده ی تاریکستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کاهش سن بیولوژیکی، تنها جهان مرئی و نامرئیآیا احتمال دارد رویا از آایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزدرمان سرگیجه بدون نیاز باز نخستین همانند سازها تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزمان واقعیت است یا توهمنظریه ی ریسمانبی عدالتی در توزیع واکسن تفاوتهای جنسیتی راهی براو هر کس تقوای خدا پیشه کنمخچه ابزاري که وظیفه آن فسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بجهان ریز و درشتآب زندگی است قسمت چهارمخدا بخشنده است پس تو هم بابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتدرک عمیق در حیواناتاز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری دیستروفی میوتونیمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در پیر شدنهمیشه عسل با موم بخوریمتمدن بشری و مغز اخلاقیویرایش DNA جنین انسان، برمرگ و میر پنهانشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگیاه خواری و گوشت خوار کدجاودانگی مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسدنیا، هیچ استابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در فراموشی هاذهن ما از در هم شکستن منباز تکینگی تا مغز از مغز تبا خدا باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش فوق العاده، هر فرد استو کز محنت دیگران بی غمیواکسن کرونا از حقیقت تاتمستند جهان متصلشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکپل جویی اصفهانحقیقت اشیااقلیت خلاقدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقای موجود زنده از چیز جدید را بپذیررموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز- از مغز بحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلورزش هوازی مرتب خیلی به قطلای سیاهتاریکی و نورپیوند سر آیا ممکن استحافظه و اطلاعات در کجاست امیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیدادانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقا از نخستین هفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه جمعیت های بزرگ شکل رویاها از مغز است یا ناخواز تکامل تا مغز، از مغز تبخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتیادگیری مهارت های جدید دعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزپروانه ی آسمانیحس و ادراک قسمت چهلانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ داروی جدید برای دیابتاثرات مضر ماری جوانافرایند حذف برخی اجزای مغچالش هوشیاری و اینکه چرا روش هایی ساده برای کاهش ااستخوان های کشف شده، ممکبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی درمانگر کامپیموجود بی مغزی که می تواندسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیکلام و زبان، گنجینه ای بسعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل آن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت پنجاه و ساولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استدر هم تنیدگی مرزها و بی ماختراع جدید اینترنت کوانقلب را نشکننخستین تصویر از سیاهچالهرژیم های غذایی و نقش مهم اطلاعاتی عمومی در مورد مبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش عاطفی بیشتر در زنانمکانیزمهای دفاعی در برابسال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی کودک هشت ساله لازم است آدتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت شصت و ششایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های جدید در بیماری ارتباط انسانی، محدود به قدرت ذهنچرا در مغز انسان، فرورفترحم مصنوعیبه کدامین گناه کشته شدندبشریت از یک پدر و مادر نیهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ی خالیسخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتاکایروپاکتیک چیستجهان مشارکتیآیا احتمال دارد رویا از آخواب سالم عامل سلامتیخواب سالم عامل سلامتی و یایران بزرگنقش غذاها و موجودات دريادرمان سرگیجه بدون دارواز نخستین همانند سازها تلزوم سازگاری قانون مجازازمان پلانکنظریه تکامل در درمان بیمبیمار 101 ساله، مبتلا به ستقلید مرحله ای نسبتا پیشوفور و فراوانیمخچه تاثیر گذار بر حافظهسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبجهان شگفت انگیزآب زندگی است قسمت هفتمخدای رنگین کمانابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که مانندرگیری قلب در بیماری ویراز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری ضعف عضلات نزدیک بمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در افزایش سهمجوشی هسته ای، انرژِی بتمدن زیر آبویشن پرومرگ و میر بسیار بالای ناششگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگیرنده باید سازگار با پیجایی خالی نیستآسیب ها ناشی از آلودگی هودندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در تشخیص بیماری ذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکینگی تا مغز از مغز تبا طبیعت بازی نکنمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی می تواند بر احتو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن کرونا ساخته شده تومشکل از کجاستشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکپل خواجو اصفهانحقیقت تنها چیزی است که شاالکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهدیدن خدا در همه چیزابزار بقای موجود زنده از چیزی منتظر شناخته شدنرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز- از مغز بحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینورزش هوازی ، بهترین تمریطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدپیوند سر، یکی از راه حلهاحافظه و اطلاعات در کجاست امیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقدانشمندان روشی برای تبدیابزارهای بقا ازنخستین همفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه جمعیت های بزرگ شکل رویاهای پر رمز و حیرتی دراز روده تا مغزبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتیادآوری خواب و رویاعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت چهل و هفتانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشوداروی جدید ضد میگرناجزای پر سلولی بدن انسان فراتر از دیوارهای باورچالش دیدگاه های سنتی در بروش جدید تولید برقاستروژن مانند سپر زنان دبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحموجودات مقهور ژنها هستندسیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشمکلرال هیدرات برای خوابانعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت پنجاه و شاولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استدر هم تنیدگی کوانتومیادامه بحث تکامل چشمقیچی ژنتیکینخستین روبات های زنده ی جرژیم ضد التهابیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبررسي علل احتمالي تغيير هوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدسانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفکودک ایرانی که هوش او از صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک سی و هفتمایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای درمان های رایج ام اسارتباط از بالا به پایین مقدرت عشقچرا ذرات بنیادی معمولاً به امید روزهای بهتربعد پنجمهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ای ضد التهابیسخن و سکوتتاثیر نگاه انسان بر رفتاکار با یگانگی و یکپارچگیجهان هوشمندآیا برای تولید مثل همیشه آیا بزرگ شدن مغز فقط در دخواب عامل دسته بندی و حفطایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات دريادرمان سرطان با امواج صوتاز نشانه ها و آثار درک شدلزوم سازگاری قانون مجازازمان به چه دلیل ایجاد میشنظریه تکامل در درمان بیمبیماری لبر و نابینایی آنتقلید از روی طبیعتوقت نهيب هاي غير علمي گذشمدل همه جانبه نگر ژنرالیسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجهانی که نه با یک رخداد و آب زندگی است قسمت اولخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیدرگیری مغز در بیماری کویاز تکینگی تا مغز از مغز تبیماریهای تحلیل عضلانی امنابع انرژی از نفت و گاز زیر فشار کووید چه باید کرهمراه سختی، اسانی هستتمدنی قدیمی در شمال خلیج واقعیت فیزیکی، تابعی از مرگ انتقال است یا نابود ششگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گالکانزوماب، دارویی جدیجاذبهآشنا پنداریدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین هماننوار مغزی روشی مهم در تشخذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تبالاترین هدف از دولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیواکسن ایرانی کرونا تولیدمشکلات نخاعیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکپلاسمای غالبحقیقت خواب و رویاالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کندیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیرمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکینگی تا مغز- از مغزتبحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عاورزش و میگرنطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیوندی که فراتر از امکانحافظه و اطلاعات در کجاستامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقدانش، قفل ذهن را باز میکنابزارهای بقای موجود زندهفیزیک مولکولها و ذرات در چگونه حافظه را قویتر کنیرویای شفافاز سایه بگذربخشیدن دیگران یعنی آرامشهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای یاری خدا نزدیک استعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانپروتئین های ساده ی ابتداحس و ادراک قسمت چهل و هشتانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کداروی جدید ضد الزایمراجزایی ناشناخته در شکل گفرد موفقچاالش ها در تعیین منبع هوروش صحبت کردن در حال تکاماسرار آفرینش در موجبرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموسیقی نوسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداومکمردردعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت بیست و چهاولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیدر هم تنیدگی کوانتومی و پاداراوون تنها داروی تاییقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های مفید برای درد زارژیم غذایی حاوی تخم مرغ واعتماد به خودبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدسانسور بر بسیاری از حقایتکامل، نتیجه ی برنامه ریکودکان میتوانند ناقل بی سوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزدرمان های علامتی در ام اسارتباط بین هوش طبیعی و هوقضاوت ممنوعچراروياها را به یاد نمی آبه بالا بر ستارگان نگاه کبعد از کروناهدف یکسان و مسیرهای مختلماده، چیزی نیستسخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیماکاربرد روباتهای ريزنانوجهان هوشیارجهان های بسیار دیگرآیا تکامل و تغییرات ژنتیخودآگاهی و هوشیاريایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات دريادرمانهای بیماری پارکینساز نظر علم اعصاب یا نرووسلزوم عدم وابستگی به گوگل زمان شگفت انگیزنظریه تکامل در درمان بیمبیماری های میتوکندریتقلید از طبیعتوقتی فهمیدی خطا کردی برگمدل هولوگرافیک ژنرالیزهشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جدید تلسکوپ جیمز وبجهانی که از یک منبع، تغذیآب زندگی است قسمت دومخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامدرگیری مغز در بیماران مباز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری، رساله ای برای سلمنابع انرژی از نفت و گاز زیرفون داروی ضد ام اسهمراهی نوعی سردرد میگرنیتمرکز و مدیتیشنواقعیت چند سویهمرگ تصادفیشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گام کوچک ولی تاثیرگذارجاذبه و نقش آن در شکلگیریآشنا پنداریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تباهوش ترین و با کیفیت تریمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیواکسن اسپایکوژنمشکلات بین دو همسر و برخیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکپمبرولیزوماب در بیماری چحقیقت در علم، هرگز نهایی الکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از چیزی شبیه نور تو نیسترمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز، از مغز بحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیورزش بهترین درمان بیش فعطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوپیوستگی همه ی اجزای جهانحباب های کیهانی تو در توامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی دائما بخوانابزارهای بقای از نخستین فیزیک و هوشیارینگاه محدود و تک جانبه، مشروان سالماز علم جز اندکی به شما دابخشش، عقلانی یا غیر عاقلهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیژن همه چیز نیستعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونپروتز چشمحس و ادراک قسمت چهل و دومانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروی سل سپتاحیای بینایی نسبی یک بیمفرد یا اندیشهناتوانی از درمان برخی ویروشهای نو در درمان دیسک باسرار بازسازی اندام هابرخی نرمش های گردنهوش احساسیموسیقی هنر مایع استسیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشمکمردرد ناشی از تنگی کاناعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت بیست و یکاولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل ادر هم تنیدگی کوانتومی و دادب برخورد با دیگرانقانون مندی نقشه ژنتیکی منرمش های مفید در سرگیجهرژیم غذایی ضد التهابیاعتماد به خودبررسی ژنها در تشخیص بیماهوشمندی کیهانما اکنون میدانیم فضا خالساهچاله ها تبخیر نمیشودتکثیر سلول در برابر توقف کودکان خود را مشابه خود تپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک- قسمت بیست و پاین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان ژنتیکی برای نوآوریارتباط شگفت مغز انسان و فقطار پیشرفترحم مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آبه بالاتر از ماده بیندیشبعد از کروناهدف یکسان، در مسیرهای متماده، چیزی بیش از یک خلا سختی ها رفتنی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاربرد روباتهای ريز، در کتاب گران و پرهزینه شد ولجهان هایی در جهان دیگرآیا جنین انسان، هوشمندی خودآگاهی و هوشیارياکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای درهای اسرارآمیز و پوشیدهاز نظر علم اعصاب اراده آزمقاومت به عوارض فشار خون زنان باهوش ترهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری های مغز و اعصاب و تقویت استخوان در گرو تغذوقتی پر از گل شدی خودت را مدل هولوگرافیک تعمیم یافشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشتن عقیده ممکن نیستجهانی در ذهنآب زندگی است قسمت سومخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامدرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تبیندیشمنابع انرژی از نفت و گاز زیرک ترین مردمهندسه ی پایه ایتمرکز بر هدفواقعیت چیستمرگی وجود نداردشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگامی در درمان بیماریهای جدا کردن ناخالصی هاآغاز فصل سرما و دوباره تکدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تباور و کیهان شناسیهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستواکسن اسپایکوژن ضد کرونامشکلات روانپزشکی پس از سشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکپنج اکتشاف شگفت آور در موحقیقت راستین انسان علم بالگو نداشتیممعجزه ی چشمدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از نکاتی در مورد تشنجرمز جهاناز تکینگی تا مغز، از مغز بحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتورزش در کمر دردطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوپیام های ناشناخته بر مغز حد و مرزها توهم ذهن ماستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای موفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه انسان محدود به ادراروبات های ریز در درمان بیازدواج های بین گونه ای، ربدون پیر فلکهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قسندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت چهل و سومانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعداروی ضد چاقیاحیای بینایی نسبی یک بیمفرد حساس از نظر عاطفی و بناتوانی در شناسایی چهره روشهای شناسایی قدرت شنوااصل بازخوردبرخی یونها و مولکول های مهوش احساسیمیهمانهای ناخوانده عامل سیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردرد و علل آنعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت بیست و دواولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین در هر سوراخی سر نکنادراک ما درک ارتعاشی است قانون گذاری و تکاملنرمش های موثر در کمردردرژیم غذایی ضد درداعداد بینهایت در دنیای مبررسی بیماری التهابی رودهوشیاری و وجودما از اینجا نخواهیم رفتسایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتاکودکان را برای راه آماده جلوتر را دیدنآیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک- قسمت شصت و چهاین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان پوکی استخوانارتباط شگفت انگیز مغز انلمس کوانتومیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنزاع بین جهل و علم رو به پبه جای محکوم کردن دیگران بعد از کرونا دلخوشی بیهوهدف از تکامل مغزماست مالیسرنوشتتاثیر ژنها بر اختلالات ختاثیر کلام در آیات کلام بکتاب زیست شناسی باورجهان یکپارچهآیا جهان ذهن و افکار ما مخودت را از اندیشه هایت حفاگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدروغ نگو به خصوص به خودتاز نظر علم اعصاب اراده آزمقابله ی منطقی با اعتراضزنجیرها را ما باید پاره کهفت سین یادگاری از میراث بیماری وسواستقویت حافظه یا هوش مصنوعوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل های ریز مغز مینی برینشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل خاردار، زیباستجهان، تصادفی نیستآب، زندگی است(قسمت پنجم)خطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیدرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تبیهوش کردن در جراحی و بیممنابع انرژی از نفت و گاز زیست شناسی کل در جزء فراکهندسه ی رایج کیهانتمساح حد واسط میان مغز کوواقعیت چیستمراحل ارتقای پله پله کیهشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکجدایی خطای حسی استآغاز مبهم آفرینشدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین هماننوبت کودکانذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تباد و موجهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکلات روانپزشکی در عقب شجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکپول و شادیحقیقت غیر فیزیکیالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمدگرگونی های نژادی و تغییابزار بقای موجود زنده از چگونه مولکول های دی ان ایرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز، از مغز بحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیوزن حقیقی معرفت و شناختطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سپیدایش زبانحریص نباشانفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟داروهای ام اسابعاد و نیازهای تکاملیفاجعه ی جهل مقدسنگاه از بیرون مجموعهروبات کیاناسکار، لگوی هوشمندبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قسندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن هوش و ساختارهای حیاتی علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت نهمانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش روداروی ضد چاقیاحساس گذر سریعتر زمانفردا را نمیدانیمنادیدنی ها واقعی هستندروشی برای بهبود هوش عاطفاصل در هم تنیدگی و جهانی برخی اثرات مضر ویتامین دهوش در طبیعتمیوتونیک دیستروفیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتکمردرد با پوشیدن کفش مناعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت بیست و سواولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت ددر والنتاین کتاب بدید همادغام میان گونه های مختلقانون جنگلنرمشهای مهم برای تقویت عراه فراری نیستبقای حقیقی در دور ماندن ابررسی سیستم تعادلی بدن اهوشیاری و افسردگیما اشیا را آنطور که هستندساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درمکوری گذرای ناشی از موبایجمجمه انسان های اولیهآیا هوش سریعی که بدون احسحساسیت روانی متفاوتاین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان پوکی استخوانارتباط شگفت انگیز مغز انلوب فرونتال یا پیشانی مغرساناها و ابر رساناها و عنزاع بین علم و نادانی رو به خودت مغرور نشوبعد از کرونا دلخوشی بیهوهدف از خلقت رسیدن به ابزاماست مالی با هوش انسانیسریع دویدن مهم نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نکتاب طبیعت در قالب هندسهجهان یکپارچهآیا جهش های ژنتیکی، ویروخودروهای هیدروژنیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیدریای خدااز واقعیت امروز تا حقیقتمقابله با کرونا با علم اسزندگی هوشمند در خارج از زهم نوع خواری در میان پیشیبیماری کروتز فیلد جاکوبتقویت سیستم ایمنیویتنام نوعی کرونا ویروس مدیون خود ناموجودشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیجهش های ژنتیکی مفید در ساآتش منبع انرژیخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایدرگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز از مغز تبیهوشی در بیماران دچار امنابع انرژی از نفت و گاز زیست شناسی باور حقیقت یا هندسه بنیادینتنفس هوازی و میتوکندریواقعیت های متفاوتمرز مرگ و زندگی کجاستشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماننور درونذهت را روی چیزهای مفید متاز تکینگی تا مغز از مغز تباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشواکسن دیگری ضد کرونا از دمشاهده گر جدای از شیء مشاشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکپول و عقیدهحقیقت غیر قابل شناختالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کروندانش قدرت استابزار بقای موجود زنده از چگونه میتوان با قانون جنرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضوزوز گوشطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیر شدن حتمی نیستحرکت چرخشی و دائمی کیهانانقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تماداروهای تغییر دهنده ی سیابعاد اضافه ی کیهانفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه از دور و نگاه از نزدروح در جهانی دیگر استاساس انسان اندیشه و باور برنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویاسندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت ژن یا نقشه توسعه مغز و نقعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت چهارمانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوداروی ضد تشنج با قابليت تاحساسات کاذبفرزندان زمان خودنادانی در قرن بیست و یکم،روشی جدید در درمان قطع نخاصل علت و تاثیربرخی اختلالات عصبی مثانههوش عاطفی قسمت 11میگرن و پروتئین مرتبط با سیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر کنفرانس تشنج هتل کوثر اصعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت بیستماولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهدر یک فراکتال هر نقطه مرکادغام دو حیطه علوم مغز و قانون جنگلچرا ماشین باید نتایج را پراه های جدید برای قضاوت ربلندی در ذهن ما درک بلندیبررسی علل کمر درد در میانهوشیاری کوانتومیما به جهان های متفاوت خودساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و کی غایب شدی تا نیازمند دلجنبه های موجی واقعیتآیا هشیاری کوانتومی وجودخفاش با شیوع همه گیری جدیاینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف درمان ام اس(مولتیپل اسکلارتباط غیرکلامی بین انسالوتیراستامرشته نوروایمونولوژی و نقنزاع بین علم و جهل رو به پبه دنبال رستگاری باشتفکر قبل از کارهر چیز با هر چیز دیگر در تماشین دانشسریعترین کامپیوتر موجودمبانی ذهنی سیاه و سفیدسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تکتاب، سفری به تاریخجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخورشید مصنوعیاگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز کجا آمده ام و به کجا میملاحظه های اخلاقی دربارهزندگی بی دودهمه چیز موج استبیماری گیلن باره و بیمارتلقین اطلاعات و حافظهویتامین E برای فعالیت صحمدیریت اینترنت بر جنگشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایجهش های ژنتیکی غیر تصادفآثار باستانی تمدن های قدخطای حسابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قدرختان اشعار زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز زیست، مرز افق رویداد هستهندسه در پایه ی همه ی واکتنفس هوازی و میتوکندریواقعیت و مجازمرز بین انسان و حیوان کجاشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای جریان انرژی در سیستم های افت فشار خون ناگهانی در ودو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماننورون هاي مصنوعی می توانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بواکسن سرطانمشاهده آینده از روی مشاهشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمپوست ساعتی مستقل از مغز دحقایق ممکن و غیر ممکنالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همرنگین کماناز تکینگی تا مغز، از مغز بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیام منفرد نورون مغزی طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سپیشینیان انسان از هفت میحس متفاوتانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدداروهای ضد بیماری ام اس وابعاد بالاترفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه از درون مجموعه با نگروح رهاییاستفاده از مغز، وزن را کمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سژن ضد آلزایمرعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراپرسش و چستجو همیشه باقی احس و ادراک قسمت نوزدهمانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده داروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابفرضیه ای جدید توضیح میدهنازوکلسینروشی جدید در درمان نابیناصل عدم قطعیت از کوانتوم برخی اصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت نهممیگرن سردردی ژنتیکی که بسیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیکنگره بین المللی سردرد دعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدآینه در اینهحس و ادراک قسمت دهماولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مدر کمتر از چند ماه سوش جدارتقا و تکامل سنت آفرینش قانونمندی و محدودیت عالمچرا مغز انسان سه هزار سالراه های جدید برای قضاوت ربلوغ چیستبزرگ فکر کنهوش، ژنتیکی است یا محیطیما با کمک مغز خود مختاريمساختن آیندهتئوری جدید، ویران کردن گکیهان خود را طراحی میکندجنسیت و تفاوت های بیناییآیا واکنش های یاد گرفته وخلا، حقیقی نیستاینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملدرمان تومورهای مغزی با اارتروز یا خوردگی و التهالوزالمعده(پانکراس)مصنوعرشد مغز فرایندی پیچیده انسبیت عام از زبان دکتر بربه زودی شبکه مغزی به جای تفکر خلا ق در برابر توهم هر جا که جات میشه، جات نیهر حرکت خمیده می شود و هر مباحث مهم حس و ادراکسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکتابخانهجهان کاملی در اطراف ما پرآیا خداباوری محصول تکاملخوش قلبی و مهربانیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتدرک نیازمند شناخت خویش ااز کسی که یک کتاب خوانده ملاحظات بیهوشی قبل از جرزندگی در جمع مواردی را برهمه چیز در زمان مناسببیماری آلزایمر، استیل کوتلاش ها برای کشف منابع جدویتامین E در چه مواد غذایمداخله ی زیانبار انسانشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآرامش و دانشخطر آلودگی هوانهایت معرفت و شناخت درک عدرد باسن و پا به دلیل کاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز زاوسکا درمان گوشرهندسه زبانِ زمان استتنفس بدون اکسیژنواقعیت و انعکاسمرز جدید جستجو و اکتشاف، شاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و جریان انرژی در سیستم های افت هوشیاری به دنبال کاهدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین هماننورون های ردیاب حافظهذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تبار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیواکسن سرطانمطالبه ی حق خودشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزپوشاندن خود از نورحل مشکلالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختدانش بی نهایتابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین رهبر حقیقیاز تکامل تا مغز از مغز تا بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان ظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارپیشرفت های جدید علوم اعصحس چشایی و بویاییانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طداروی فامپیریدین یا نورلاتفاق و تصادففتون های زیستینگاه حقیقی نگاه به درون اروزه داری متناوب، مغز را استفاده از هوش مصنوعی در برین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هوعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاپرسشگری نامحدودحس و ادراک قسمت هفتمانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تداروی ضد تشنج توپیراماتاخلاق پایه تکامل و فرهنگفساد اقتصادی سیتماتیک درنباید صبر کرد آتش را بعد روشی جدید در درمان سکته ماصلاح خطا با رفتن بر مسیربرخی بیماری ها که در آن بهوش عاطفی قسمت هفتممیگرن شدید قابل درمان اسسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتکنگره بین المللی سردرد دعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان آیندهحس و ادراک قسمت دوازدهماوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناسادر آرزوهایت مداومت داشتهارتقا یا بازگشت به قبل ازقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا مغزهای ما ارتقا یافت راه پیروزی در زندگی چیستبلعیدن ستاره توسط سیاهچابزرگ شدن مغز محدود به دورهیچ چیز همیشگی نیستما بخشی از این جهان مرتبطساختار فراکتال وجود و ذهتا 20 سال آینده مغز شما به کیهانِ هوشیارِ در حال یاجنسیت و تفاوت های بیناییآیا یک، وجود داردخلا، خالی نیستاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث درمان تشنجارزش حقیقی زبان قسمت اوللیروپریم داروی ترکیبی ضدرشد مغز علت تمایل انسان بنسبت ها در کیهانبه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت مغز انسان و میمون هبه سخن توجه کن نه گویندهتفاوت ها و تمایزها کلید بهرچیز با یک تاب تبدیل به مجموعه های پر سلولی بدن مسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر سکجای مغز مسئول پردازش تججهان پیوستهآیا دلفین ها می تواند از خوشبختی دور از رنج های ماگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختندرک و احساساز آغاز خلقت تا نگاه انساممانتین یا آلزیکسا یا ابزندگی در سیاهچالههمه چیز در زمان کنونی استبیماری الزایمرتلاش هایی در بیماران قطع ویتامین کامدارک ژنتیکی چگونه انسانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در جهشهای مفید و ذکاوتی که دآرامش و سکونخطرات هوش مصنوعینهایت در بی نهایتدردهای سال گذشته فراموش از تکینگی تا مغز از مغز تبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنابع انرژی از نفت و گاز زبان مشترک ژنتیکی موجوداهندسه، نمایشی از حقیقتتنها مانع در زندگی موارد واقعیت خلا و وجود و درک ممزایای شکلات تلخ برای سلشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استجستجوی متن و تصویر به صورافتخار انساندولت یا گروهکابزار بقا از نخستین هماننوروپلاستیسیتی چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تبارداری بدون رحمهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را واکسن ضد اعتیادمطالبی در مورد تشنجششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر پیموزایدحلقه های اسرارآمیزامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیدانشمندان موفق به بازگردابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسروی و منیزیم در تقویت استاز تکامل تا مغز، از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودیک آلل ژنتیکی که از نئاندظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک (قسمت اول )انگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طداروی لیراگلوتیداتوبان اطلاعات و پلِ بینفروتنی و غرورنگاه دوبارهروزه داری و بیمار ی ام اس استفاده از انرژی خلابرای یک زندگی معمولیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنشأ اطلاعات و آموخته ها سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت هفدهمانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبیندارویی خلط آوراختلال خواب فرد را مستعد فشار و قدرتنبرو و انرژی مداومريتوکسيمب در درمان ام اساصول انجام برخی نرمش ها دبرخی بیماری های خاص که بدهوش عاطفی قسمت یازدهمیدان مغناطيسي زمین بشر سیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حاکنترل همجوشی هسته ای با هعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت سومايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید ددر آسمان هدیه های نادیدنارتوکين تراپی روشی جديد قبل از آغازچرا ویروس کرونای دلتا واراه انسان شدن، راه رفتن وبنی عباس، ننگی بر تاریخبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هیچ وقت خودت را محدود به ما تحت کنترل ژنها هستیم یساختار شبکه های مغزی ثابتا بحر یفعل ما یشاکیست هیداتید مغزجهل مقدسآیا کیهان می تواند یک شبیخلاصه ای از مطالب همایش مایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتدرمان جدید ALSارزش حقیقی زبان قسمت دوملیس دگرامفتامین یا ویاسرشد در سختی استنسبت طلایی، نشانه ای به سنشانه های گذشته در کیهان بوزون هیگز چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناهز ذره، یک دنیاستمحل درک احساسات روحانیسردرد میگرنتاثیر کتامین در درمان پاکرونا چه بر سر مغز می آورجهان پیوستهآیا دلفین ها میتوانند باخانه ی تاریکاگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرک کنیم ما همه یکی هستیماز انفجار بزرگ تا انفجار بیماری ای شبیه ام اس مولتمن کسی در ناکسی دریافتم زندگی زمینی امروز بیش از همه چیز، ثبت می شودبیماری ای شبیه آلزایمر و تلاشی برای درمان قطع نخاویتامین کا و استخوانمروری بر تشنج و درمان هایشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گنجینه ای به نام ویتامین جهشهای مفید و ذکاوتی که دآرامش(سکوت) stillness و تکاپودفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلادردی که سالهاست درمان نشاز تکینگی تا مغز از مغز تبیان حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز زبان چهار حرفی حیات زمینهنر فراموشیتنها در برابر جهانوالزارتان داروی ضد فشار مسمومیت دانش آموزان بی گشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به جستجوی هوشیاری در مغز ماافراد آغاز حرکت خودشان ردوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین هماننوروز یا روز پایانیذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن علیه سرطانمطالعه ای بیان میکند اهدصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیموزایدحمله ویروس کرونا به مغزامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزرویا و واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک (قسمت دوم )انتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شداروی تشنجی دربارداریاتوسوکسیمایدفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهی بر قدرت بینایی دراروزه داری سلول های بنیاداستفاده از سلول های بنیابرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کممنشاء کوانتومی هوشیاری اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و وعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج آلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت هجدهمانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناسداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و فضای قلب منبع نبوغ استچت جی پی تیریه زغالیاصول توسعه ی یک ذهن کاملبرخی توجهات در ببمار پارهوش عاطفی قسمت پنجممیدان های مغناطیسی قابل سیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حاکنترل جاذبهغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت سی و هشتمايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژندر آستانه ی موج پنجم کوویارتباط میکروب روده و پارقبل از انفجار بزرگچرا پس از بیدار شدن از خوراه بی شکستبه قفس های سیاهت ننازبزرگترین خطایی که مردم مهیچ کاری نکردن به معنی چیمانند آب باشسادیسم یا لذت از آزار دادتاول کف پا و حقیقتکیست کلوئید بطن سومجهان فراکتالآیا گذشته، امروز وآینده خلاصه ای از درمان های جدیایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جدرمان جدید میگرن با انتی ارزش حقیقی زبان قسمت سوملا اکراه فی الدینز گهواره تا گورلاموژین داروی ضد اوتیسم؟زمین در برابر عظمت کیهاننشانه های پروردگار در جهبوزون هیگز جهان را از متلتفاوت های بین زن و مرد فقهزینه ای که برای اندیشیدمحل درک احساسات روحانی دسردرد میگرن در کودکانکریستال هاجهان پر از چیزهای اسرار آآیا دست مصنوعی به زودی قاخانواده پایداراگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهدرک احساسات و تفکرات دیگاز بحث های کنونی در ویروسبیماری اسپینال ماسکولار من پر از تلخیمزندگی زودگذرهمه ی سردردها بی خطر نیستتلاشی تازه برای گشودن معویتامین کا در سبزیجاتمرکز هوشیاری، روح یا بدن شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گویید نوزده و ایمنی ساکتجوانان وطنآزمون تجربی، راهی برای ردفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بدرس گرفتن از شکست هااز تکینگی تا مغز از مغز تبیست تمرین ساده برای جلومنابع انرژی از نفت و گاز زبان نیاز تکاملی استهنر حفظ گرهتنهایی رمز نوآوری استواکنش های ناخودآگاه و تقمسمومیت دانش آموزان، قماشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنحفره در مغزافراد بی دلیل دوستدار تو دورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین هماننورالژیذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تبازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی واکسنی با تاثیر دوگانه امعماری، هندسه ی قابل مشاصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیچیدگی های مغزمگسحمایت از طبیعتامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای چگونه آن شکری که می خوریمرویا و کابوساز تکامل تا مغز، از مغز تبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می توعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک قسمت 67اندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شدداروی جدید ALSاتصال مغز و کامپیوترفراموش کارها باهوش تر هسنگاهی بر توانایی اجزاي بروزهای بد باقی نمیمانداستفاده از سلول های بنیابرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمهندسی ژنتیک در حال تلاش سوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیژنهای هوش ، کدامندعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت هشتمانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مردخالت در ساختار ژنهااختلال در شناسایی حروف و قفس ذهنچت جی پی تیریواستیگمیناصول سلامت کمربرخی توصیه ها برای واکسیهوش عاطفی قسمت اولمیدان های کوانتومی خلاسیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حاکندر در بیماریهای التهابغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک قسمت سی و ششمايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اسدر درمان بیماری مولتیپل ارتباط ماده و انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتچرا ارتعاش بسیار مهم استرابطه تشنج و اوتیسمبه مغز خزندگان خودت اجازبزرگترین درد از درون است هیچ کس مانند تو نگاه نمیکماه رجبسازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهان قابل مشاهده بخش کوچآیا پیدایش مغز از روی تصاخم شدن فضا-زمانایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان جدید کنترل مولتیپلارزش خود را چگونه میشناسلایو دوم دکتر سید سلمان فزمین زیر خلیج فارس تمدنی نظام مثبت زندگیبی نهایت در میان مرزهاتفاوت های تکاملی در مغز وهزینه سنگین انسان در ازامحدودیت چقدر موثر استسردرد و علتهای آنکریستال زمان(قسمت اولجهان پر از چیزهای جادویی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخار و گلاگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردردرک تصویر و زبان های مخلتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبیماری اضطراب عمومیمنابع انرژي پاک سرچشمه حزندگی سلول در بدن، جدای اهمیشه چشمی مراقب و نگهباتلاشی جدید در درمان ام اسویتامین بی 12 در درمان دردمرکز حافظه کجاستشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگوشه بیماری اتوزومال رسسجوانان وطنآزمون ذهنی گربه ی شرودیندقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکدست کردن در گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تبیش از نیمی از موارد انتقمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و کلمه حتی برای کسانهنر رها شدن از وابستگیتنبیه چقدر موثر استواکنش به حس جدیدمسیر دشوار تکامل و ارتقاشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشحق انتخابافزایش قدرت ادراکات و حسديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید رفتار مانند بردهاز تکینگی تا مغز از مغز تبازخورد یا فیدبکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر پیچیدگی های مغزی در درک زحوادث روزگار از جمله ویرامید نجاتمغز مانند تلفن استدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه انتظارات بر ادراک رویا و خبر از آیندهاز تکامل تا مغز، از مغز تبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلام تا روشناییتوهم تنهایییکی از علل محدودیت مغز امعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینپاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت 74اندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استداروی جدید s3 در درمان ام اثر مضر مصرف طولانی مدت رفراموشی همیشه هم بد نیستنگاهت را بلند کنروزهای سختاستفاده از سلول های بنیابرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی به شناسایی کامهربانی، شرط موفقیتسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی ژنهای حاکم بر انسان و انسعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآلزایمرحس و ادراک قسمت پنجمانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساسدر مانهای کمر درداختلالات مخچهقفس را بشکننتایج نادانی و جهلریاضیات یک حس جدید استاضطراب و ترسبرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش عاطفی قسمت دهممیدان بنیادین اطلاعاتسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حاکوچ از محیط نامناسبغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت سیزدهمای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلادر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط متقابل با همه ی حیقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا بیماری های تخریبی مغرادیوی مغز و تنظیم فرکانبه نقاش بنگربسیاری از مجرمان، خودشانهیچ کس حقیقت را درون مغز ماپروتیلینستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتکاهش التهاب ناشی از بیماجهان موازی و حجاب هاآیا آگاهی پس از مرگ از بیخونریزی مغز در سندرم کووایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان جدید ای ال اس، توفراز فرد ایستا و متعصب بگذر