دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی جدید ALS

داروی
sodium phenylbutyrate/taurursodiol
با نام تجاری Relyvrio
در درمان ALS
این دارو اخیرا تاییدیه ی سازمان غذا و داروی آمریکا را دریافت کرده است.
به شکل پودر در پاکت 3g/1g که به صورت خوراکی و روزانه برای سه هفته ی اول، مصرف میشود.
مکانیسم اثر: سدیم فنیل بوتیرات یک Histone deacetylase inhibitor است و باعث کاهش مسمومیت از فشار شبکه ی اندوپلاسمیک، میشود.
تارورسودیول: از چند روش از جمله مهار پروتئین باکس، از نفوذ به غشای میتوکندری و در نتیجه کاهش نفوذ میتوکندری و افزایش آستانه ی آپوپتوزی سلول، باعث بهبود نقص های زیست-انرژی در میتوکندری می‌شود.
۸۰ تا ۹۰ درصد دفع Relyvrio از طریق کلیه است.
https://reference.medscape.com/.../relyvrio-sodium...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آرامش عقلساختار شبکه های مغزی ثابجوسازی مدرنقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههمه چیز، ثبت می شودخواص بادام زمینیمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پاردارویی خلط آوراصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلکنگره بین المللی سردرد درمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهزیرفون داروی ضد ام استنها در برابر جهانمغز باستانی، هنوز نقش هاسدسازی روش مناسب برای مقآشناپنداری چیستجستجوی متن و تصویر به صورلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیعید نوروز مبارکهمراهی میاستنی با برخی سخانواده پایدارما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از ددر یک فراکتال هر نقطه مرکبقای حقیقی در دور ماندن ارویا و خبر از آیندهکودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو برای خزیدن خلق نشده ایمغط یک گیرنده استسردرد عروقی میگرنافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیحقایق ممکن و غیر ممکنممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی می تواند بر احاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کادرمان های جدید ALSبه جای تولید، بیشتر گوش کروزه داری و بیمار ی ام اس کاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار سفر دشوار اکتشافتصویربرداری فضاپیمای آمفقر داده ها در هوش مصنوعیتومورهای نخاعینقش گرمایش آب و هوا در همشواهدی از نوع جدیدی از حاامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بحباب های کیهانی تو در تومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدرمان جدید مولتیپل میلومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرروشهای شناسایی قدرت شنواکریستال هامداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآیندهسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر دیگران یا تغییر خوفیزیک و هوشیاریتوپیراماتنقش رژیم غذایی در رشد و اشانس یا تلاشانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینحس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از دوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدرماندگی به دلیل عادت کربیماری گیلن باره و بیماررژیم های غذایی و نقش مهم گلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودسندرم جدایی مغزجنگ و تصور از جنگفراموشی آرمانتکنولوژی های جدید و حالتنقطه بی بازگشتشباهت زیاد بین سلول هاي عانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردحس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هدگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدرک دیگرانبیماری، رساله ای برای سلراز تغییرگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از ستفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله ها، دارای پرتو جهان هوشیارفضای قلب منبع نبوغ استتکامل داروینی هنوز در حانه بدبخت بلکه نادانصدای بم با فرکانس پایین، انعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت شصت و هشتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسان نیستیاثرات مضر ماری جوانادارچینهوش عاطفی قسمت هفتماز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقدردی که سالهاست درمان نشبا همه مهربان باشزمان چیستپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمسکته مغزیجهان شگفت انگیز و بی زمانقانون مندی نقشه ژنتیکی متا بحر یفعل ما یشانوار مغز در تشخیص بیماری طولانی ترین شبای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیخونریزی مغز در سندرم کوومهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و داروی جدید آلزایمر تاییدهوشیاری کوانتومیاستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندذهن خود را مشغول هماهنگیبار مغز بر دو استخوانزندگی و داراییتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی پیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسادیسم یا لذت از آزار دادجامعه ی آسمانیقدرت عشقتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهعلم به ما کمک میکند تا موهمه ی سردردها بی خطر نیستخواص شکلات تلخمیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیدارویی ضد بیش فعالی سیستاصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متکنترل همجوشی هسته ای با هرمز گشایی از اتصالات مغزبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استزیرک ترین مردمتنهاییمغز برای فراموشی بیشتر کسرنوشتآشتی بهتر استجستجوی هوشیاری در مغز مالبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستعامل کلیدی در کنترل کارآهمراهی نوعی سردرد میگرنیخاویار گیاهیما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کندر کمتر از چند ماه سوش جدبلندی در ذهن ما درک بلندیرویا بخشی حقیقی از زندگی کودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو تغییر و تحولینفرت، اسیب به خود استسرطان کمیت گراییاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل حل مشکلمن و وجود توهمیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی متصل با مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخواندرمان های جدید میگرنبه خوبی های دیگران فکرکنروزه داری سلول های بنیادکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زبانسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیفلج نخاعی با الکترودهای تومورهای ستون فقراتنقش پیش زمینه ها و اراده شواهدی از دنیسوان(شبه نئامید نجاتنگاهت را بلند کنحباب هایی تو در تومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگردنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان جدید میگرن با انتی بی ذهن و بی روحروشی برای بهبود هوش عاطفکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازسلولهای ایمنی القا کنندهتغییر دادن ژنها آیا روزی فیزیک آگاهیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش زنجبیل در جلوگیری از شاهکار قرنانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک حس و ادراک قسمت چهل و هفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از دورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددرها بسته نیستبیماری آلزایمر، استیل کورژیم ضد التهابیگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وسندرم دزدی ساب کلاوینجنگ داده هافرایند پیچیده ی خونرسانیتکنولوژی و پیشرفتنقطه، وجود است یا فاصلهشباهت زیاد بین سلول هاي عانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همدانش قدرت استهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر درددرک درست از خود و هوشیاریبیمارستان هوش مصنوعیراست دستی و چپ دستیگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان های بسیار دیگرفضای خالی ای وجود نداردتکامل داروینی هنوز در حانه جنگ و نه خونریزیصرع و درمان های آناهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت شصت و دومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان داروهای مصرفی در ام اسهوش عاطفی قسمت یازدهاز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است درد، رمز موفقیتبا هوش مصنوعی خودکار روبزمان و مکان، ابعاد کیهان پمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمسکته ی مغزی در جوانانجهانی که نه با یک رخداد و قانون گذاری و تکاملتاول کف پا و حقیقتنوار مغزی روشی مهم در تشخطی یکصد هزار سال اخیر هرچای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیخونریزی مغزی کشندهموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچهداروی جدید ای ال اسهوشیاری سنتی یا هوشیاری کلوزاپین داروی ضد جنونذهن خالی از شلوغی افکاربار بزرگ ایستادن بر دو پازندگی بی دودتمایل زیاد به خوردن بستنتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟آزمون تجربی، راهی برای رسازگاری با محیط بین اجزاجاودانگی مصنوعیقسم به فقرتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستعلم بدون توقفهمه جا خیر بکارخواص شگفت هویجمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیداستانها و مفاهیمی اشتبااضطراب و ترسهدف از تکامل مغزکنترل جاذبهرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هزیست شناسی کل در جزء فراکتنهایی رمز نوآوری استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سریع دویدن مهم نیستآغاز فرایند دانستنحفره در مغزلحظات خوش با کودکانتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنجعادت همیشه خوب نیستهندسه ی پایه ایخار و گلما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیدر آرزوهایت مداومت داشتهبلوغ چیسترویا تخیل یا واقعیتکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت دتو جهانی هستی که خودش را نقاشی هایی با بوی گذشته یسرعت فکر کردن چگونه استاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل حلقه های اسرارآمیزمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارماهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتدرمان های جدید در بیماری به خودت مغرور نشوروزهای بد باقی نمیماندکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح سفرنامه سفر به بم و جنوب تصور از زمان و مکانفلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم فضای خالینقش پیشرفته ی سلول های بنشیر و دوغ بادامامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا حد و مرزها توهم ذهن ماستمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان جدید کنترل مولتیپلبی سوادی در قرن 21روشی جدید در درمان قطع نخکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییر زودتر اتصالات مغزیفیزیکدانان ماشینی برای تتوانایی یک فرد، برای تغینقش زبان در سلطه و قدرت اشاهکار شش گوشانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت چهل و هشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از ديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیماری الزایمررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردسندرم سردرد به دلیل افت فجنبه های موجی واقعیتفرایند تکامل و دشواری هاتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان با بیرون انداختنشجاعت و ترسانسولینچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهدانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختدرک عمیق در حیواناتبیندیشرجزخوانی هایی که امروز بگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان هایی در جهان دیگرقفس دور خود را بشکنتکامل زباننه روش تقویت مغزضایعه ی شبکه لومبوساکرالاولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت شصت و ششمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گداروهای ام اسهوش عاطفی قسمت پنجمازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویادرس گرفتن از شکست هابا هر چیزی که نفس می کشد مزمان و گذر آن سریع استپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولسال 2025 سال بین المللی علمجهانی که از یک منبع، تغذیقانون جنگلتابوهای ذهنینوار مغز، مفید و بی خطرطیف انسفالیت، گیلن باره ای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیخواندن ، یکی از شستشو دهنموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انسانداروی جدید برای میاستنی هوش، ژنتیکی است یا محیطیکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن سالمبار سنین ابزار هوشمندی ازندگی در جمع مواردی را برزندگی در سیاهچالهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اآزمون ذهنی گربه ی شرودینستم با شعار قانون بدترین جایی برای یاد گرفتن باقی قضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستنوروز مبارکعلم در حال توسعههمیشه چیزی برای تنهایی دخواص عجیب لوبیامیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بدخالت در ساختار ژنهااطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاکندن ریشه ی خودرمز امید، بی نیازی از مردبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستزیست شناسی باور حقیقت یا تنبیه چقدر موثر استمغز بزرگ چالش است یا منفعسریعترین کامپیوتر موجودآغاز فصل سرما و دوباره تکحق انتخابلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایعادت کن از بالا نگاه کنیهندسه ی رایج کیهانخارق العاده و استثنایی بما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگراندر آسمان هدیه های نادیدنبلعیدن ستاره توسط سیاهچارویا حقی از طرف خداکوری گذرای ناشی از موبایبدون پیر فلکپرکاری تیروئیدزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج تو جدای از کیهان نیستیچقدر به چشم اعتماد کنیمسطح آگاهی، رخدادهای زندگالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیحمله ویروس کرونا به مغزمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دعصب حقوق نورولووخطای حسهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان درددرمان های جدید سرطانبه خودت نگاه کنروزهای سختکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان سفرنامه سفر به بم و جنوب تصاویر زیبای رعد و برقفلج خوابتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش آتش در رسیدن انسان بهشیشه ی بازالتی و سیلیکونامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا حریص نباشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان جدید ام اسبی شرمیروشی جدید در درمان نابینکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثسلام تا روشناییتغییر عمودی سر انسان از پفال نیکوتوازن مهمتر از فعالیت زینقش زبان در سلطه و قدرت اشاید گوشی و چشمی، آماده شانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرون قفس یا بیرون از آنبیماری ای شبیه آلزایمر و رژیم غذایی سالم و ضد التهگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیسوی ما آید نداها را صداجنسیت و تفاوت های بیناییفرایند حذف برخی اجزای مغتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان بر سیاه سیاه نوششرکت نورالینک ویدیویی ازانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین دانش بی نهایتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشدرگیری قلب در بیماری ویربیهوش کردن در جراحی و بیمرحم مصنوعیگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاهچاله ی تولید کنندهجهان یکپارچهقفس ذهنتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایضایعه ی عروقی مخچهاولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکسحس و ادراک سی و هفتممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمداروهای تغییر دهنده ی سیهوش عاطفی قسمت اولاسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استدست و پا زدن در سایه؟با آتش، بازی نکن و بعد از زمان و صبرپول و شادیمعرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومسال سیزده ماههجهانی پر از سیاهچاله یا پقانون جنگلتاثیر فکر بر سلامتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت طبیعت موجی جهانایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانخواندن، دوست روزهای سختمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در انداروی جدید برای کاهش وزناستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهکلید، در ناشناخته هاستذهت را روی چیزهای مفید متباربر دیگران نباشبارداری بدون رحمزندگی زمینی امروز بیش از تمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماآزمون ذهنی گربه شرودینگرستم، بی پاسخ نیستجایی خالی نیستقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیعلم راهی برای اندیشیدن اهمیشه چشمی مراقب و نگهباخود جسم و یا تصویرمیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژدر موج، راز خلقت نهفته اساطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تکندر در بیماریهای التهابرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استزیست، مرز افق رویداد هستتهدیدهای هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش روسرکه انگبین عسلی مفید برآغاز مبهم آفرینشحقیقت قربانی نزاع بین بی لرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنعادت کن خوب حرف بزنیهندسه بنیادینما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشدر آستانه ی موج پنجم کوویبنی عباس، ننگی بر تاریخرویاها از مغز است یا ناخوکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسوزبان جانسوزتشنج چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش قهوه در سلامتیسعی کن به حدی محدود نشویالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیحمایت از طبیعتمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازعصب سیاتیکخطر آلودگی هواهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهدرمان های رایج ام اسبه دنبال رستگاری باشروزهای سخت میگذردکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخسفرنامه سفر به بم و جنوب تصادف یا قوانین ناشناختهفلج خواب چیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش انتخاب از طرف محیط، نشکل های متفاوت پروتئین هامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا حرکات چشم، ترجمه کننده ی منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درمان جدید ای ال اس، توفربی عدالتی در توزیع واکسن روشی جدید در درمان سکته مکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودسلاح و راهزنیتغییرات منطقه بویایی مغزفاکسیبتتوت زیاد بخوریدنقش سجده بر عملکرد مغزشاید درست نباشدانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیحس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از دین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددرون و بیرون، جدای از هم بیماری ای شبیه ام اس مولترژیم غذایی ضد التهابیگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجنسیت و تفاوت های بیناییفراتر از دیوارهای باورتکینگینمای موفقیتشربت رب انارانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استدرگیری مغز در بیماری کویبیهوشی در بیماران دچار ارحم مصنوعیگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان یکپارچهقفس را بشکنتکامل زبان انسان از پیشینه عدم مطلق بلکه عدم با قضایعات در عصب زیر زبانیاولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استحس و ادراک- قسمت پنجاه و منبع هوشیاری در کجاست؟ قتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمداروهای ضد بیماری ام اس وهوش عاطفی قسمت دهماسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستدست کردن در گوشبا تعمق در اسرار ابدیت و زمان واقعیت است یا توهمپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت سومسانسور از روی قصد بسیاری جهانی در ذهنقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهطبیعت بر اساس هماهنگیایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیمخواب زمستانی سلول های سرمولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکداروی جدید برای ای ال اساستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلام و زبان، گنجینه ای بسذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکلام، در تحولی شگفت آور بذره ی معین یا ابری از الکبازگشایی مجدد مطب دکتر سزندگی زودگذرتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدآزادی در چیستستون فقرات انسان دو پا جلجاذبهقطره قطرهتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیعلم ساختن برج های چرخانهمیشه اطمینان تو بر خدا بخودآگاهی و هوشیاريمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهاندر میان تاریکی و روشناییاطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیکندر علیه سرطانرمز جهانبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغززاویه نگاه ها یکسان نیستتو یک معجزه ایمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسرگیجه از شایعترین اختلاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت آنطور نیست که به نظلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشعادت کردن به نعمتهندسه در پایه ی همه ی واکما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگدر برابر حقایق جدیدبه قفس های سیاهت ننازرویاهای پر رمز و حیرتی درکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهزبان ریشه هایی شناختی استشنج و حرکات شبه تشنجی قاتو در میانه ی جهان نیستی نقش مهاجرت در توسعه نسل اشلیک فراموشیالکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استحوادث روزگار از جمله ویرمننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان های علامتی در ام اسبه زودی شبکه مغزی به جای روش مقابله مغز با محدودیکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شسفری به آغاز کیهانتضادهای علمیفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم چیستنقش اتصالات بین سلولهای شکل پنجم مادهامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا حرکت چرخشی و دائمی کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان جدید سرطانبیمار 101 ساله، مبتلا به سريتوکسيمب در درمان ام اسکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استسلسله مباحث هوش مصنوعیتغییرات مغز پس از 40 سالگیفاجعه ی جهل مقدستوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش غذاها و موجودات درياشایسته نیست در جیب خود قرانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیحس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندرون آشفته ی تو و ظاهر خنبیماری اسپینال ماسکولار رژیم غذایی ضد دردگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهل مقدسفرار در فرار از میزبان، دتکامل فردی یا اجتماعینمایش تک نفرهشربت ضد خلطانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابعاد و نیازهای تکاملیدانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستدرگیری مغز در بیماران مببیو الکترونیک؛ ترکیب موجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از سیاره ی ابلهانجهان کنونی و مغز بزرگتریقله برای دیدن نه برای به تکامل ساختار رگهای مغزی نهایت معرفت و شناخت درک عضرورت زدودن افکاراولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک- قسمت بیست و پمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاداروهای ضد تشنج با توضیح هوش عاطفی قسمت دوماسارت و پرخوریژن همه چیز نیستدست آسمانبا خودت نجنگزمان پلانکپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبآب، زندگی است(قسمت پنجم)سانسور بر بسیاری از حقایجهان، تصادفی نیستقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضلهطعمه ی شبکه های ارتباط اجایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیمخواب سالم عامل سلامتیمواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کوانداروی جدید برای دیابتاستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستکلرال هیدرات برای خوابانذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدازندگی سلول در بدن، جدای اتمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طآزادی عقیده، آرمانی که تستارگانی قبل از آغاز کیهجاذبه و نقش آن در شکلگیریلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالنورالژی تریژمینالعلایم کمبود ویتامین E را همیشه به آنچه داری، خوشنخودآگاهی و هوشیاريمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به در مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر کو کیو تن coQ10رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمزاوسکا درمان گوشرتو یک جهان در مغز خودت هسمغز بزرگترین مصرف کننده سرگردانیافت فشار خون ناگهانی در وحقیقت افرادلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کعادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلهندسه زبانِ زمان استمانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیدر جراحی کمر عجله نکنیدبه مغز خزندگان خودت اجازرویای شفافکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهزبان شناسی مدرن در سطح سلتشنج به صورت اختلال رفتاتوقف؛ شکستنقش میدان مغناطیسی زمین شلیک فراموشیالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشحکمت الهی در پس همه چیزمن، ما یا چی؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانغم بی پایانخطر را بپذیرهوش مصنوعی الفاگواز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیدرمان ژنتیکی برای نوآوریبه زیر پای خود نگاه نکن بروش های صرفه جویی در ایجاکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم سقوط درون جاذبه ای خاص، چتظاهر خوابیده ی مادهفن آوری های جدید علیه شناتوهم و خیالنقش تیروئید در تکامل مغزشکرگزار هر چیزی باش که داامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پاحس متفاوتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددرمان جدید سرطانبیمار مرکز تنفس سلولیریه زغالیکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتغییرات آب و هوایی که به فارغ التحصیلان، فقیر و دتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات درياشادی، پاداش انجام وظیفهانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از دیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادروغ نگو به خصوص به خودتبیماری اضطراب عمومیراه فراری نیستگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان فراکتالفرد موفقتکامل مادی تا ابزار هوشمچند نرمش مفید برای کمردرشش مرحله تکامل چشمانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهاندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی درگیری مغزی در سندرم کووبیوگرافیرساناها و ابر رساناها و عگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باسیاره ابلهانجهان کاملی در اطراف ما پرقله سقوطتکامل شناخت انسان با کشفنهایت در بی نهایتضرب المثل یونانیاولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک- قسمت شصت و چهمنبع خواب و رویاتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاداروی فامپیریدین یا نورلهوش عاطفی قسمت سوماساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی دست بالای دستبا خدا باشزمان به چه دلیل ایجاد میشتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآتاکسیسانسور ذهنجهش های ژنتیکی مفید در ساقبل و بعد از حقیقتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضلهظهور امواج مغزی در مغز مصایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمخواب سالم عامل سلامتی و یموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشمداروی جدید ضد فشار خوناسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استهیچ وقت خودت را محدود به کم کردن کالری روشی سودمنذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملزندگی، مدیریت انرژیتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طآزار حقیقیسخن نیکو مانند درخت نیکوجبران از دست رفته هالووفلوکساسینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،علایم کمبود ویتامین E را همیشه داناتر از ما وجود دخودت را از اندیشه هایت حفمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین مدر محل کار ارزش خودت را باعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان فرایند تکاملی برای تو کجای جهانیمغز حریص برای خون، کلید تسربازان ما محققا غلبه می افت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پحقیقت انسانلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر عادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استهندسه، نمایشی از حقیقتمانند آب باشاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را در درمان بیماری مولتیپل به نقاش بنگرروان سالمکیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونپرسشزبان شناسی نوین نیازمند تشنج عدم توازن بین نورون تولید مولکول جدید توسط هنقش محیط زندگی و مهاجرت دشنا در ابهای گرم جنوب نیاالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرحافظه میتواند بزرگترین دمن، خود تو هستمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانغم بی پایانخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مدرمان کارتی سل و تومور مغبه سیاهی عادت نکنیمروش های عملی برای رفع کمرکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سقوط زیگزاگی یا ناگهانیتظاهری از ماده است که بیدفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم وجودنقش حفاظتی مولکول جدید دشکست حتمیامیدواریچالش کمبود اندام برای پیحس چشایی و بویاییمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرمان دارویی سرطان رحم ببیماری لبر و نابینایی آنریواستیگمینکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمسم زنبور ، کلیدی برای وارتغییرات تکاملی سر انسان فاصله ها در مکانیک کوانتتوصیه های سازمان بهداشت نقش غذاها و موجودات درياشب سیاه سحر شودانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودحس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از دیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن دریا آرام نخواهد شد کشتی بیماری بیش فعالیراه نجاتگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهسوخت هیدروژنی پاکجهان قابل مشاهده بخش کوچفرد یا اندیشهتکامل مداومچند جهانیششمین کنگره بین المللی سانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک حس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابعاد بالاتردانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان درگیری مغزی در سندرم کووبیوگرافیرستگاری محدود به یک راه نگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاسیاره ابلهانجهان پیوستهقلب های سادهتکامل، نتیجه ی برنامه رینهادینه سازی فرهنگ اختلاضربه مغزی در تصادف راننداولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پحسن یوسف باغچه ی منمنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زمانداروی لیراگلوتیدهوش عاطفی قسمت ششماستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقدستورالعمل مرکز کنترل بیبا طبیعت بازی نکنزمان شگفت انگیزتلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدمغز مانند تلفن استآتاکسی فریدریشساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفقبل از آغازتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهظرف باید پر شود چه با چرک ایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعخواب عامل دسته بندی و حفطموجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییداروی جدید ضد میگرناسرار بازسازی اندام هااصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیکمی زاویه ی دیدت را عوض کذرات کوانتومی زیر اتمی قبازخورد یا فیدبکزندگی، مراتب هوشیاری استتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شآزار دیگری، آزار خود استسخن و سکوتجدا کردن ناخالصی هالوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماعلائم عصبی آلزایمر، با اهمیشه راهی هستخودروهای هیدروژنیمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هودر چه مرحله ای از خواب ، راعتماد به خودکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به زبان متغیرتو کز محنت دیگران بی غمیمغز در تنهایی آسیب میبینسربرولایزینافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همحقیقت اشیالزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد عارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین اهنر فراموشیماه رجباز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز در دعواها چه میکنی؟به نقاش بنگرروبات ها قول میدهندکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو تشویق خواندن به کودکانتولید مثل فقط با یک مادر نقش مرکز تنفس سلولی در بیشناخت ناشناختهالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادراحافظه های کاذبمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبرهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، بردرمان پوکی استخوانبه سخن توجه کن نه گویندهروش هایی برای مقابله با اکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران راسلول های مغزی عامل پارکیتعویض دارو در تشنجفواید روزه داری متناوبتوهم وجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشکستن مرز دور مغزامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک (قسمت اول )منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان زخم دیابتی با تکنوبیماری میاستنی گراویسریاضیات یک حس جدید استکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده سماگلوتید داروی کاهش دهنتغذیه بر ژنها تاثیر داردفاصله ی همیشگی تصویر سازتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها در کاهش دردهای شبیه سازی میلیون ها جهان انحراف و حقیقتنجات در راستگوییحس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدریای خدابیماری تی تی پیراه های جدید برای قضاوت رگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخسودمندی موجودات ابزی بر جهان موازی و حجاب هافرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل چشمچند جهانیشعار و عملانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفدانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئانددرگیری اعصاب به علت میتوبیان ژن های اسکیزوفرنی درشته نوروایمونولوژی و نقگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیب یکسان و دیدگاه های متجهان پیوستهقلب و عقلتکثیر سلول در برابر توقف چهار میلیارد سال تکامل بضررهای مصرف شکر و قند بر اولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر برحساسیت روانی متفاوتمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبداروی کنترل چربی خونهوش عاطفی بیشتر در زناناستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمردغدغه نتیجه ی نادانی استبالای هر دستی، دستی هستزمان طلایی سکته ی مغزی راتلاش های جدید در ALSپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمآتاکسی مخچه ای خودایمنسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولقبل از انفجار بزرگتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله مهم در تشظرفیت مغز چقدر استایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو خواص فلفل سبزمورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگرانداروی جدید ضد الزایمرداروی سل سپتاصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیککمالگرایی دشمن پیشرفترفلکس وتری با توضیح دکتر بازسازي مغز و نخاع چالشی زندان ذهنیتمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتجدایی خطای حسی استلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید علت خواب آلودگی بعد از خوهمیشه عسل با موم بخوریمخورشید مصنوعیمیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فدر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودرنگ کردن، حقیقت نیستکوچکی قلببحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکزبان مشترک ژنتیکی موجوداتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز را از روی امواج بشناسسردرد میگرنافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین حقیقت تنها چیزی است که شالزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم بهنر حفظ گرهماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیدر سال حدود 7 میلیون نفر به نادیدنی ایمان بیاورروبات های ریز در درمان بیکپسول ژری لاکتماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدودزبان، وسیله شناسایی محیطتشخیص ژنتیکی آتروفی های تولید مثل اولین ربات های نقش نگاه از پایین یا نگاهشناخت و معرفت، و نقش آن دالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پرودرمان پوکی استخوانبهبود حافظه پس از رخدادهروش هایی برای کم کردن اضطکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزسلول های بنیادیتعامل انسان و هوش مصنوعیفواید روزه داری متناوبتوهم بی خدایینقش خرچنگ های نعل اسبی درشکستگی لگن یا سکته ی مغزیامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک (قسمت دوم )منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان ساده ی روماتیسمبیماری میاستنی گراویسریتوکسیمابکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هسندرم میلر فیشرثبت و دستکار ی حافظهفتون های زیستیتوصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهشبیه سازی سیستم های کواناندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری خود ایمن اعصاب محراه های جدید برای قضاوت رگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آسی و سه پل اصفهانجهان ما میتواند به اندازفردا را نمیدانیمتکامل و ارتقای نگاه تا عمچند جهانی و علمصبور باشانسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بیندانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انساندرب بسته با غیر خود باز مبیان حقیقترشد مغز فرایندی پیچیده اگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیر آفرینش از روح تا مغز جهان پر از چیزهای اسرار آقلب یا مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر مچهار ساعت پس از کشتار خوکضررهای شکر بر سلامت مغزاولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ خفاش کور و انسان بینا؟منتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابداروی تشنجی دربارداریهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوذهن ما از در هم شکستن منببالاترین هدف از دولتزمان، واقعی نیستتلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیآتش منبع انرژیسایه را اصالت دادن، جز فرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنوار عصب و عضله برای تاییعقل مجادله گرایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث خواص منیزیمموسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است موسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معمداروی ضد چاقیاصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز کمردردرفتار مانند بردهباغچه ی منزونیسومایدتمرکز بر امروزپیراستاممغز ایندگان چگونه استآسیب ها ناشی از آلودگی هوجریان انرژی در سیستم های لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک عماد الدین نسیمی قربانی همیشه، آنطور نیست که هستخوش قلبی و مهربانیمکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد بی موردرنگین کمانکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیزبان چهار حرفی حیات زمینتو آرامش و صلحیمغز زنان جوانتر از مغز مرسردرد میگرن در کودکانافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسحقیقت خواب و رویامقاومت به عوارض فشار خون تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسعجول نباشخدا تاس نمیریزدهنر دانستنماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کادر عید نوروز مراقب تصادف به هلال بنگرروبات کیانکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفسزدودن نقص از هوش مصنوعیتشخیص آلزایمر سالها قبل تولید یا دریافت علمنقش نظام غذایی در تکامل مشناخت حقیقت یا آرزوهای گالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از منابع نهفتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان آرتروز با ورزش موضبهداشت خوابروش هایی برای جلوگیری از کتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خسلول های بنیادی منابع و اتعامل انسان با هوش مصنوعفواید زیاد دوچرخه سواریتوهم تنهایینقش داروهاي مختلف معروف شگفت نیست من عاشق تو باشمامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی حس و ادراک قسمت 67منابع بی نهایت انرژی در دتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری های میتوکندریریسپریدونکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعسندرم کووید طولانیثبت امواج الکتریکی در عصفروتنی معرفتیتوضیحی ساده در مورد هوش منقشه های مغزی جدید با جزیشبکه های مصنوعی مغز به دراندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی ددرک نیازمند شناخت خویش ابیماری دویکراه پیروزی در زندگی چیستگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آسیلی محکم محیط زیست بر انجهان مادی، تجلی فضا در ذهفرزندان زمان خودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچند روش ساده برای موفقیتصبور باشانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمحس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایددانشمندان تغییر میدان مغهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می تودرختان چگونه بر تشکیل اببیداری معنوی یعنی دوستی رشد مغز علت تمایل انسان بگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان پر از چیزهای جادویی قلب دروازه ی ارتباطتأثیر نگاه انسان بر رفتانون و القلمضعیف و قویاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانخفاش با شیوع همه گیری جدیمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی جدید ALSهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهذهن چند جانبه نیازمند نگباهوش ترین و با کیفیت تریزمان، اندک استتلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر آثار باستانی تمدن های قدساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضله تعیین محلعقل در جهان جدید، عجیب اساین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیخواص میوه ی بههمه چیز موج استخواص هلو برگ هلومیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلداروی ضد چاقیاصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچکمردرد ناشی از تنگی کانارفتار وابسته به شکلبترس از اینکه کسی، به درگزونا به وسیله ویروس ابله تمساح حد واسط میان مغز کومغز ابزار بقای برتر مادیآسیب روانی شبکه های اجتمجریان انرژی در سیستم های لیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینعنصر اصلی تعیین واقعیتهمکاری یا رقابتخوش خیالی و خوش بینیمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیددر هم تنیدگی کوانتومیاعتیاد و تلاش های درمانی رهبر حقیقیکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیزبان نیاز تکاملی استتو افق رویداد جهان هستیمغزهای کوچک بی احساسسردرد میگرنی در کودکانافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزحقیقت در علم، هرگز نهایی مقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کمانهنر رها شدن از وابستگیماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان نگهدارنده ی اعتیادبه کدامین گناه کشته شدندروح و آب حیاتکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیدسفر فقط مادی نیستتشخیص ایدزتولید پاک و فراوان انرژینقش نظریه تکامل در شناساشناخت درون، شناخت بیرون؛ام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونحافظه و اطلاعات در کجاستمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانغربال در زندگیدل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبهداشت خواب، رمز حافظه ی روش هایی ساده برای کاهش اکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در دسلول های بدن تو پیر نیستنتعداد کلی ذهن ها در جهان فیلم کوتاه هیروشیما از هتوهم جدایینقش درختان در تکاملشگفت انگیز بودن کیهانامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت 74منابع جدید انرژیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری های مغز و اعصاب و ریسدیپلام تنها داروی تایکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیسندرم گیلن باره به دنبال جلو رفتن یا عقبگردفروتنی و غرورتوضیحات دکتر فاطمی در مونقشه با واقعیت متفاوت اسشبکیه های مصنوعیاندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از دیروز و امروزهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمنددرک و احساسبیماری دیستروفی میوتونیراه انسان شدن، راه رفتن وگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان مرئی و نامرئیفرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که ماننصبر لازمه ی پیروزی استانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوتردانشمندان روش هاي جدیدی هوش احساسیاز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امدرختان اشعار زمینبیداری و خواب کدام بهتر ارشد در سختی استگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی سیستم تعادلی بدنجهان دارای برنامهقلب روباتیکتأثیر شیرینی های حاوی لونوآوری ای شگفت انگیز دانطلوع و حقیقتاوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سخلا، حقیقی نیستمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلهداروی جدید s3 در درمان ام هوش عاطفی رمز آزادگیاستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وذهن هوشیار در پس ماده ی مباور و کیهان شناسیزمزمه ات مانده در گوشمتلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداآدم عاقل، وقت خودش را هدرساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دقدرت مردمتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار عصب و عضله در مطب دکعقل سالماین اندوه چیستاین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزخواص هندوانهمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و داروی ضد تشنج با قابليت تاصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نترکمردرد و علل آنرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بزیان غذاهای پرچربتنفس هوازی و میتوکندریمغز ابزار برتر بقاسخت ترین حصارآسیب عصب پا به دنبال اعتیجریان انرژی در سیستم های لیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاعوامل موثر در پیدایش زباهمانند سازی در انسانخوشبختی چیستمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازادر هم تنیدگی کوانتومی و پاعتیاد را به دور بیندازروی و منیزیم در تقویت استکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز سازبان و کلمه حتی برای کسانتو انسانی و انسان، شایستمغز، فقط گیرندهسردرد و علتهای آنافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمحقیقت راستین انسان علم بمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر هنر، پر کردن است نه فحش دماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میدرمان نابینایان آیا ممکنبه امید روزهای بهترروح در جهانی دیگر استکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کروناسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویر خورشید یا خود خورشتولید اندام با چاپ سه بعدنقش هورمون های تیروئید دشناسایی تاریخچه ی تکاملیام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگحافظه ی ما انسان ها چرا ممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمقالاتدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدرمان با سلول های بنیادیبوزون هیگز چیستروش استفاده از بالش طبیکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسلول بنیادی و ای ال استعذیه ی ذهنفیلمی بسیار جالب از تغییتوهم جدایی و توهم علمنقش ذهن و شناخت در حوادث شگفت زده و حیران باشاما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت 75مناطق خاص زبان در مغزتاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردرمان سرگیجه بدون داروبیماری های ژنرالیزه ی عصریشه های مشترک همه ی موجوگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نسندرم پیریفورمیسجلوتر را دیدنفرگشت و تکامل تصادفی محض تیوتیکسن داروی ضد جنوننقص های سیستمی ایمنیشباهت مغز و کیهاناندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت هشتاد و نمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از دیسک گردنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری سلیاکراه بی شکستگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه سیناپس، شگفتی خلقتجهان مشارکتیفساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل تکنولوژیچندجهانیصبر و واقعیتانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت سی و هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت ردانشمندان روشی برای تبدیهوش بشری تهدید برای بشریاز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده درد و درسبیرون اصل است یا درونرشد، رسیدن به یک هدف نیستگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان در حال نوسان و چرخشقلب را نشکنتئوری تکامل امروز در درمنوار مغز مشاهده ی غیر مستطلای سیاهايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان خلا، خالی نیستمنشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کنداروی جدید لنفوم و لوکمیهوشمندی کیهاناستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندذهن و زندگیباید از انسان ترسیدزنان باهوش ترتلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنآرمانگرای تخیلی نباشساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنقدرت و شناخت حقیقتتاثیر ژنها بر اختلالات خنوبت کودکانعقلانیت بدون تغییرنور از عمق تاریکیعقیده ی بی عملاین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودخواص انارمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش داروی ضد تشنج با قابليت تاصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرد با پوشیدن کفش منارقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میزیباترین چیز در پیر شدنتنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گرسخت ترین کار، شناخت خود اآسانی موفقیتجراحی هوشیار مغزلا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیعوامل ایجاد لغت انسانی و همجوشی هسته ای، انرژِی بخوشبختی دور از رنج های مما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا ودر هم تنیدگی کوانتومی و داعداد بینهایت در دنیای مرویکردهای جدید ضایعات نخکودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیزبان و بیان نتیجه ساختماتو با همه چیز در پیوندیمغز، همه ی واقعیت را نمیبسردرد به دلیل مصرف زیاد مافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک حقیقت غیر فیزیکیمقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیعدم درکخدایا جز تو که را دارمهوموارکتوس ها ممکن است دماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس درمان های اسرار آمیز در آبه بالا بر ستارگان نگاه کروح رهاییکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسونسفر به مریخ در 39 روزتصویر در هم تنیدگی کوانتتولید سلولهای جنسی از سلنقش هورمون زنانه استروژنشناسایی زبان حیوانات با ام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون احافظه ی ما انسان ها چرا ممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدرمان تومورهای مغزی با ابوزون هیگز جهان را از متلروش جدید تولید برقکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلوسلول بنیادی در درمان ایدتغییرفیروز نادریتوهم جسمنقش روی و منیزیم در سلامتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت 78مناطق خاصی از مغز در جستجتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماندونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان سرطان با امواج صوتبیماری های روانی با تاثیریشه های مشترک حیاتگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسندرم پیریفورمیسجمجمه انسان های اولیهفراموش کارها باهوش تر هستیک و اختلال حرکتینقص در تشخیص هیجانات عامشباهت مغز با کیهان مادیانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت هشتاد و شمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از دیستونی قابل درمانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری شارکو ماری توثراه طولانی را به سلامت گذگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان معنافشار و قدرتتکامل جریان همیشگی خلقتنه ناامیدی بلکه ارتقاصبر بسیار بایدانسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت سی و ششممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیددانش، قفل ذهن را باز میکنهوش در طبیعتاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومدرد باسن و پا به دلیل کاهبیست تمرین ساده برای جلوز گهواره تا گورگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیسکوت و نیستیجهان در حال ایجاد و ارتقاقوی تر باشتئوری تکامل در پیشگیری و نوار مغز با توضیح دکتر فاطوفان فقر و گرسنگی و بی سايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهخلاصه ای از مطالب همایش ممهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش داروی جدید میاستنی گراویهوشمندسازی زندان هااستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسذهن و شیمی بدنبابا زود بیازنجیرها را ما باید پاره کتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بآرام باشساختن آیندهجوانان وطنقدرت کنترل خودتاثیر کلام در آیات کلام بقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر ننور درونعلم و ادراک فقط مشاهده ی همه چیز در زمان مناسبخواص اردهمیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل ازداروی ضد تشنج توپیراماتاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرقابتی بی هدف یا رقابتی هبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دزیباترین چیز در افزایش ستنفس بدون اکسیژنمغز به تنهایی برای فرهنگ سختی ها رفتنی استآشنا پنداریجراحی گردن همیشه برای دیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرعواملی که برای ظهور لغت اهمدلی و هوش عاطفیخیالپردازی نکنما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکتردر هر سوراخی سر نکنبقا با سازگارترین فرد اسرویا و واقعیتکودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و بیان، در سایه پیشرتو با باورهایت کنترل میشمغزتان را در جوانی سیم کشسردرد تنشنافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوحقیقت غیر قابل شناختملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی هورمون شیرساز یا پرولاکتماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صحدرمان های بیماری آلزایمربه بالاتر از ماده بیندیشروزه داری متناوب، مغز را کاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانآلزایمرسفر به درون سفری زیباتصویر زیبا از سلولALS نگاهی کامل بر بیماری وتولترودیننقش ویتامین K در ترمیم اسشناسایی سلول های ایمنی اامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهحافظه ی هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدرمان تشنجبی نهایت در میان مرزهاروش صحبت کردن در حال تکامکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانسلول بنیادین از مخاط بینتغییر الگوی رشد مغزی با زفیزیک مولکولها و ذرات در توهمات و شناخت حقیقتنقش روزه داری در سالم و جشگفتی های زنبور عسلانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنحس و ادراک قسمت 82منبع نور واقعی و ثابت، حقتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماندوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندرمان ضایعات نخاعیبیماری وسواسریشه های اخلاقگل زندگیمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پسندرم پای بی قرارجنین مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقطه ی رسیدن به قلهشباهت های ریشه ای چند بیمانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت53تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری ضعف عضلات نزدیک برابطه تشنج و اوتیسمگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیاهچاله هاجهان معکوسفشار روحی، همیشه بد نیست تکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامصد قدح، نفتاده بشکستانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت سیزدهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هااثرات مفید قهوهدانش، یک انسان را ناسازگهوش عاطفی قسمت 11از روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیدرد زانو همیشه نیاز به جربیش از نیمی از موارد انتقزمین در برابر عظمت کیهانپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونسکوت، پر از صداجهان ریز و درشتقیچی ژنتیکیتئوری جدید، ویران کردن گنوار مغز ترجمه رخدادهای طوفان بیداریايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیخلاصه ای از درمان های جدیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد داروی جدید کنترل قند خونهوشیاری و وجوداستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابذهن پر در برابر آگاهیباد و موجزندگی فعال و مثبت روند آلتلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقآرامش و دانشساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده ساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیقدرت ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروفیبروماتوزعلم و روحهمه چیز در زمان کنونی استخواص باداممیگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد داروی ضد جنون در درمان تیاصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنگره بین المللی سردرد درموزی از نخستین تمدن بشربحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصزیر فشار کووید چه باید کرتنها مانع در زندگی موارد مغز بیش از آنچه تصور میشوسختی در بلند شدن از روی صآشنا پنداریجز تو که را دارملایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنعوارض ازدواج و بچه دار شدهمراه سختی، اسانی هستخانه ی تاریکما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال در والنتاین کتاب بدید همبقا در ازای بیماریرویا و کابوسکودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتدازبان و تکلم برخی بیماریهتو باید نیکان را به دست بمغزتان را در جوانی سیمکشسردرد سکه ایافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش حقیقت، آن چیزی نیست که جلملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی باباهوش فوق العاده، هر فرد اساز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایدرمان های بیماری اس ام ایبه جای محکوم کردن دیگران روزه داری و التهاب زیانبکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جوانانسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصویر زیبای اصفهانNVG 291تومورها و التهاب مغزی عانقش ژنتیک در درمان اختلاشهر زیرزمینی در ژاپن براامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراحافظه انسان و حافظه ی هوشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدرمان جدید ALSبی نظمی مقدمه شناختروشهای نو در درمان دیسک بکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر خود یا تغییر دیگرافیزیک هوشیاریتوکل بر خدانقش رژیم غذایی بر رشد و اشانس یا نتیجه ی تلاشانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت 87منبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمانهای بیماری پارکینسبیماری کروتز فیلد جاکوبرژیم های غذایی و نقش مهم گلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسسندرم پس از ضربه به سرجنگ هفتاد و دو ملت همه را فراموشی و مسیر روحانیتیروفیبان موثر در سکته ی نقطه ای بود و دگر هیچ نبوشباهت کیهان و مغزانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط دژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرندرک حقیقت نردبان و مسیری بیماریهای تحلیل عضلانی ارادیوی مغز و تنظیم فرکانگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میسیاهچاله های فضایی منابعجهان هوشمندفضا و ذهن بازتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامصداقتانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریدائما بخوانهوش عاطفی قسمت نهماز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید ددردهای سال گذشته فراموش بیشتر کمردردها نیازی به زمین زیر خلیج فارس تمدنی پل خواجو اصفهانمعجزه ی علمتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونسکوت، در برابر گزافه گویجهان شگفت انگیزقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتا 20 سال آینده مغز شما به نوار مغز در فراموشی هاطوفان زیباییای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیخم شدن فضا-زمانمهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و داروی جدید آلزایمرهوشیاری و افسردگیاستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهذهن تو همیشه به چیزی اعتقباد غرور و سر پر از نخوت وزندگی هوشمند در خارج از زتلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقآرامش و سکون