دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت چهارم)

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت چهارم)

مغز انسان به عنوان ابزار هوشمندی، نتیجه تکامل چندین میلیارد ساله ی حیات است. دستاورد چند میلیارد سال ارتقا، فقط یک توده ی کلی و همسان به نام مغز نیست بلکه این ساختار، در طی ارتقای خود، به بخش های کاملا تخصصی تبدیل میشود که تمایز موجود را در مغز افزایش میدهد.(تمایز از ارکان مهم تکامل و بقا است. وقتی تمایز وجود داشته باشد، انتخاب طبیعی می تواند از میان گزینه های زیاد، سازگارترین مورد را برگزیند و این تمایز به طرز شگفتی در مغز افزایش می یابد.) سلول های عصبی یا نورون ها خودشان، دارای توانمندی های منحصر به فردی هستند که بسیاری از توانایی های مغز را توجیه میکند ولی سیر هوشمند تکامل مادی، به این اکتفا نکرده بلکه از خود مغز، مجموعه ای پیچیده از بخش های کاملا تخصصی را ایجاد کرده است.

این تقسیم بندی تخصصی، فقط در سطح عرضی نیست بلکه در سطح طولی، از بخش های پایین مغز به بخش های بالایی(قشر مغز)هم وجود دارد. در این سطح وظایف به جای تمایز بیشتر، یکپارچه تر و هوشیارتر میشود.

توجه دانشمندان به بخش های مجزای از هم، برخی فرضیه ها را طراحی میکند: شبکه ی حالت پیش فرض، در توجیه کم شدن نیاز به انرژی در زمان هوشیاری مطرح شده است. (در علوم اعصاب، شبکهٔ حالت پیش‌فرض(به انگلیسی: Default mode network)یک شبکهٔ مغزی در مقیاس بزرگ است و مناطقی را شامل می‌شود که فعالیتشان به شدت وا‌بسته‌است و در عین‌حال از دیگر شبکه‌های مغزی جدا است. شبکهٔ حالت پیش فرض بیش‌تر در شرایطی- که شخص متمرکز جهان بیرونی نباشد و در زمانی که در حین بیداری در حالت استراحت باشد- مشاهده شده‌است. مثلاً هنگامی که شخص غرق در افکار خود است.)

این شبکه، ترتیبی از مناطق واسطه ای است که از سطوح بالای انرژی در زمانی که فرد در وضعیت غیرهوشیار است استفاده میکند. استفاده از انرژی در این شبکه در زمانی که کاری با هوشیاری بالاتر مانند توجه به یک محرک انجام میشود به طرز زیادی کاهش می یابد.

وان هاودنهویس و همکاران او درسال 2009 گزارش کردند ارتباط بین اجزای شبکه یحالت پیش فرض در بیماران با آسیب شدید مغزی تخریب می شود و این رابطه ی مستقیمی با میزان تخریب هوشیاری دارد. این بیان میکند شبکه حالت پیش فرض، نقش مهمی در حفظ هوشیاری دارد.

اینکه مصرف انرژی طی خواب با حرکت آرام چشم تا 85% این مصرف انرژی در وضعیت بیداری باقی میماند تا حدی شگفت انگیز است زیرا طی خواب با حرکت سریع چشم مصرف انرژی تا حد بیداری افزایش می یابد. همزمان سطح هوشیاری حداقل، با مصرف 42% سطح انرژی- که در افراد سالم وهوشیار مصرف میشود- میتواند حفظ شود و این بیان میکند بیشتر فعالیت متابولیک مغزی در وضعیت طبیعی بیداری، مستقیما مرتبط باهوشیاری نیست.(هوشیاری محصول مستقیم انرژی کل مغز نیست؛ تا جایی که دانشمندان اصطلاح انرژی تاریک را در توجیه و ایجاد هوشیاری مطرح کرده اند. اینکه این انرژی تاریک چیست و چه میکند، از طریق آزمون ها و تجربه های فراوانی درحال بررسی است.)

برخی عوامل بیهوشی به نظرمیرسد هوشیاری را کاهش دهد چون آنها سرعت کلی متابولیسم کلی مغزی را کاهش میدهد. تزریق کتامین از سوی دیگر متابولیسم مغز را افزایش میدهد و هنوز میتواند منجر به کاهش پاسخدهی شود.(تضاد بین سطح مصرف انرژی و هوشیاری!) به طور کلی به نظر می رسد ما ارتباط مشخصی را بین میزان کلی انرژی ای- که به وسیله ی مغز مصرف میشود- یا محلی که انرژی مصرف میشود و سطح هوشیاری قابل تشخیص در فرد پیدا نکنیم.

هوشیاری و ساماندهی پردازش انرژی در مغز

یک روش مکمل یا جایگزین برای بررسی این موضوع، اینکه فعالیت دارای انرژی در مغز چگونه سازماندهی می شود به جای اینکه سطح کلی یا محل مصرف انرژی مشخص شود. در حقیقت، این، کانون پژوهش اخیر است که تصمیم دارد اندازه گیری های عددی را برای سطوح هوشیاری فراهم کند. در یک مطالعه پژوهشگران ازtranscranial magnetic stimulation (TMS) استفاده کردند تا پالس های مغناطیسی را از طریق مغز افراد سالم و بیماران با درجات مختلف هوشیاری ارسال کنند. با تعیین اینکه چگونه این پالس، قشر مغز را آزرده و به هم ریخته میکند پژوهشگران می توانند پیچیدگی نسبی و مسیرهایی را تعیین کنند که پالس، از طریق آن منتشر میشود و آن را با سطوح هوشیاری مربوط کنند. پژوهشگران، اندکس به هم ریختگی و پیچیدگی perturbation-complexity index (PCI) را محاسبه کردند که سطوح هوشیاری را در هر فرد مورد مطالعه، اندازه گیری میکند. این روش به عنوان روشی قابل اعتماد برای اندازه گیری سطوح هوشیاری به وسیله ی Casarotto et al. تایید شده است.

با استفاده از داده های نوار مغز، به هم ریختگی مغزی پس از TMS محاسبه شد. تصاویر نوار مغز به اطلاعات مضاعف تبدیل میشود که بعدا با استفاده از الگوریتم لمپل ریو- که یک تکنیک رایج برای تکنیک تئوری اطلاعات است- تحلیل میشود. در آن، پیچیدگی به عنوان قابلیت فشرده بودن ریسمان داده ها اندازه گیری میشود یعنی هر چه ریسمان های داده، پیچیده ترباشد کمتر قابل فشرده کردن است.(در این روش ها تلاش میشود محل های مختلف مغز از نظر تجمع انرژی با سطح هوشیاری فرد، تطبیق داده شود. یعنی به جای اینکه انرژی کلی در مغز مورد بررسی قرار بگیرد، تجمع انرژی در هر بخش مغز با سطح هوشیاری فرد تطبیق داده می شود. طبیعتا این روش، منطقی تر از بررسی انرژی کلی مغز است. می دانیم در مغز، بخش های تخصصی برای هر فعالیت وجود دارد.

درک، از سطوح پایین در ساقه ی مغز به سطح بالا در سطح قشر مغز میرسد.

تخصصی بودن بخش های مختلف مغز برای انجام یک وظیفه ی خاص و بالاتر بودن سطح تاثیرگذار بر هوشیاری خاص انسان، سبب میشود بررسی مصرف کلی انرژی در مغز، روشی دقیق برای بررسی ارتباط هوشیاری با انرژی در مغز نباشد؛ به خصوص این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم هرچه در سیر تکامل مغز پیش بیاییم(از مغزهای ابتدایی دوزیستان و خزندگان تا مغز انسان)سطح هوشمندی و هوشیاری به دلیل افزایش قشر مغز با افزایش چین و شنکج در سطح مغز افزایش می یابد. این چین های سطحی باعث میشود نسبت کورتکس به بخش های دیگر مغز، در انسان افزایش یابد.

همچنین طی فرایند تکامل مغز، خود این کورتکس در بخش های مختلف، به یک نسبت افزایش نیافته است. در انسان نوین، در پشت پیشانی منحصر به فرد او، قشر پیشانی مغز قرار دارد که نقش مهمی در توانایی های خاص انسان دارد. طبیعی است این بخش ها طی انجام فعالیت خاص، به طور اختصاصی فعال شود. بنابراین تعیین توزیع خاص انرژی در مغز، به جای تعیین توزیع کلی آن، مفیدتر خواهد بود.)

پژوهشگران دیگر روش های دیگری را برای پردازش نظری اطلاعات برای تعیین پیچیدگی فعالیت مغز و سطح هوشیاری ابداع کرده اند. گروهی یافته های نوار مغز بیمارانی را- که سطوح مختلف اختلال هوشیاری دارند- تحلیل کردند و از روشی به نام weighted symbolic mutual information (wsmi) استفاده نمودند که به طور دقیق، میان اختلال خفیف هوشیاری و وضعیت نباتی و وضعیت هوشیار تمایز میگذارد. هرچند وسایل تئوری اطلاعات، برای تحلیل و تفسیر داده ها در این مطالعات مورد بررسی بوده است باید توجه کنیم آنچه حقیقتا به عنوان روش های تجربی شناسایی میشود، خود اطلاعات نیست بلکه ساماندهی فعالیت انرژی یا پردازش آن در مغز است. فرآیندهایی که مغز با آن جریان انرژی را در ساختارهای خود تنظیم میکند به طور معمول چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در درجه های متفاوتی از دقت و رزولوشن مکانی-زمانی است و با تکنیک های تصویر برداری مانند PET, FMRI, EEG انجام میشود.

(نکته ی مهم در اینجا، درک میزان انرژی و اطلاعات با واسطه ی وسایل تشخیصی ماست. یعنی در حقیقت آنچه از انرژی و اطلاعات در مغز، به ما میرسد، تصویری از واقعیت موجود در ذهن است. اینکه خود این واقعیت(یعنی خود انرژی و اطلاعات در مغز)چیست با تصویری- که از طریق ابزارهای پیشرفته ی تشخیصی و ابزارهای حسی خود در می یابیم- متفاوت است. به این ترتیب، تعریف انرژی و اطلاعات و هوشمندی ناشی از آن، غیر مستقیم خواهد بود.

آنچه در آینه دیده میشود، متفاوت از خود جسم روبروی آینه است.)

با ارجاع دوباره به مطالعه ی کازالی و همکاران او، آشفتگی هایی که از پالس انرژی مغناطیسی TMS تولید می شود و با آن pCI محاسبه می گردد، با نوار مغزی- که تفاوت های ولتاژ الکتریکی یعنی تفاوت ها در پتانسیل انرژی را بین خوشه های نورونی در قشر مغز اندازه گیری میکند- نمایش داده میشود.

PCIو wsmi میتواند با تعیین پیچیدگی و شکلگیری پروسه های انرژی در مغز طی فرایندهای آزمایشگاهی تفسیر شود.

پژوهش بعدی به طور مستقیم، ارتباط بین متابولیسم مغز، سازماندهی مغز و سطوح هوشیاری را با پیوند نوار مغز وPET - که روشی اختصاصی تر در تعیین متابولیسم مغزی است- ارزیابی میکند.

چنوو همکاران او داده ها از 104 بیمار با اختلال سطح هوشیاری را با هر دو روش جمع آوری کردند. با تحلیل این داده ها آنها روشی را برای تعیین دقیق سطوح مختلف هوشیاری مشخص کردند. این مطالعه قبلا به وسیله ی دمرتزی و همکاران او در سال 2015 ابداع شده بود. او از MRIعملکردی استفاده کرد تا ارتباط درونی و عملکردی را در مغز با سطوح هوشیاری اندازه گیری کند. روش PCI با بررسی ای- که نوار مغز را با 18F-fluorodeoxyglucose (FDG)-PET مرتبط می کند- سنجش میشود. این کار، ارتباط بین سطوح هوشیاری و سازماندهی فعالیت متابولیک مغز را واضضح تر میکند.

روش های کنونی تصویربرداری از مغز، پردازش اطلاعات را به طور دقیق مشخص نمیکند؛ بلکه تغییراتی را مشخص میکنند که در ارتباط با افزایش مصرف انرژی از طریق fMRI and PET و تغییرات در انرژی پتانسیل الکتریکی از طریق نوار مغز است و هر دوی اینها مطمئنا در ارتباط با تغییرات در عملکرد ذهنی و رفتاری است.

بر پایه ی چیزی که ما میتوانیم مشاهده کنیم، مغز بر اساس اصل پردازش انرژی، عمل میکند. مدارکی- که در بالا توضیح داده شد- پیشنهاد میدهد سطوح هوشیاری با سازماندهی پردازش انرژی در مغز تعیین میشود؛ به جای آنکه با سطح کلی انرژی تعیین شود. شرایط هوشیار و بیدار در ارتباط با سازماندهی پیچیده تری است. برای درک اینکه چرا ممکن است اینگونه باشد ما نیاز داریم موضوع انرژی را دقیق تر در نظر بگیریم.

با ما همراه باشید

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فرگشت و تکامل تصادفی محض تشخیص ایدزنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از ذهن و شیمی بدنهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنسردرد تنشنهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی براآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریداروی جدید ای ال اسفشار و قدرتتعذیه ی ذهنرقیبی قدرتمند در برابر منور درونابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریممنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختماشواهدی از دنیسوان(شبه نئوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسحس و ادراک قسمت شصت و دوآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استداستانها و مفاهیمی اشتباقانون مندی نقشه ژنتیکی مجمجمه انسان های اولیهرویا تخیل یا واقعیتچیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمیهمانهای ناخوانده عامل اسکار، لگوی هوشمندسفر به مریخ در 39 روزشاید درست نباشدویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانخواب زمستانی سلول های سرتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فدر آسمان هدیه های نادیدنقضاوت ممنوعجهان معناروزهای بد باقی نمیماندچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزداسرار بازسازی اندام هاسلول عصبی، در محل خاص خودبحثی درباره هوش و تفاوتهشربت ضد خلطواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایخارق العاده و استثنایی بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیاین اندوه چیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیریه زغالیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسندرم دزدی ساب کلاوینبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ضررهای مصرف شکر و قند بر وجود قبل از ناظر هوشمندگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیدفاع از پیامبرتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بدرمان ساده ی روماتیسمچت جی پی تیمنابع انرژي پاک سرچشمه حجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی به شناسایی کامخچه فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگرسیاهچاله ی تولید کنندهیک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین دعقلانیت بدون تغییرپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریدو برابر شدن خطر مرگ و میتبدیل سلولهای محافط به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمندرک و احساسچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار رشد مغز فرایندی پیچیده اهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهسایه ی هوشیاریژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمعوامل ایجاد لغت انسانی و پیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزدیدن خدا در همه چیزفواید روزه داری متناوبتراشه ها روی مغزچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین هماندرختان اشعار زمینچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تزنان باهوش ترهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسسخن و سکوتکمردرد و علل آنبعد پنجمعشق، شلوغ کردن نیستپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با هماندانشمندان روشی برای تبدیامیدوار باش حتی اگر همه چدانش، قفل ذهن را باز میکنفراموش کارها باهوش تر هستصویر خورشید یا خود خورشنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از ذهن تو همیشه به چیزی اعتقهم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سسردرد سکه ایهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟داروی جدید برای میاستنی فضا و ذهن بازتغییررموزی از نخستین تمدن بشرنوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرشیشه ی بازالتی و سیلیکونوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستنحس و ادراک قسمت شصت و ششآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشدخالت در ساختار ژنهاقانون گذاری و تکاملجنین مصنوعیرویا حقی از طرف خدانکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمیوتونیک دیستروفیاساس انسان اندیشه و باور سفر تجهیزات ناسا به مریخ شایسته نیست در جیب خود قرواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییخواب سالم عامل سلامتیتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغدر آستانه ی موج پنجم کوویقطار پیشرفتجهان هوشمندروزهای سختنگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالاصفهان زیباسلولهای ایمنی القا کنندهبحثی درباره هوش و تفاوتهشش مرحله تکامل چشمواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیخبر مهم تلسکوپ هابلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهاین ایده که ذرات سیاهچالدرمان پوکی استخوانلزوم گذر انسان از حدها و جهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بریواستیگمینچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا اعتماد به خودسندرم سردرد به دلیل افت فبرین نت به جای اینترنتضررهای شکر بر سلامت مغزگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قددفاع در برابر تغییر ساختتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایدرمان سرگیجه بدون نیاز بچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز جامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی تعاملیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگرسیاره ی ابلهانیکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهعقیده ی بی عملپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میتبر را بردارنقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دیندرک کنیم ما همه یکی هستیمچرا پس از بیدار شدن از خومنابع بی نهایت انرژی در دحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز رشد مغز علت تمایل انسان بهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابسایه را اصالت دادن، جز فرژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیماعواملی که برای ظهور لغت اپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقدیدگاه نارسای دوگانه ی مفیلمی بسیار جالب از تغییتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماندرد و درسنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تزنجیرها را ما باید پاره کهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبسخن پاک و ثابتکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کروناعصب حقوق نورولووپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی تکامل شناخت انسان با کشفامیدواریدانش، یک انسان را ناسازگفراموشی همیشه هم بد نیستتصویر در هم تنیدگی کوانتنوار مغز با توضیح دکتر فاابزار بقای موجود زنده از ذهن خود را مشغول هماهنگیهمه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرسردرد عروقی میگرنهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استداروی جدید برای کاهش وزنفضای قلب منبع نبوغ استتغییر الگوی رشد مغزی با زرمز و رازهای ارتباط غیر کنورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتمهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهشکل های متفاوت پروتئین هوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیحس و ادراک سی و هفتمآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پادر میان تاریکی و روشناییقانون جنگلجنگ هفتاد و دو ملت همه را رویاها از مغز است یا ناخوچگونه مولکول های دی ان ایاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دمیگرن و پروتئین مرتبط با استفاده از مغز، وزن را کمسفر دشوار اکتشافشادی، پاداش انجام وظیفهواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیدر درمان بیماری مولتیپل قطره قطرهجهان هوشیارروش مقابله مغز با محدودینگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتاصل بازخوردسلولهای بنیادی مصنوعی دربحثی درباره احساسات متفاششمین کنگره بین المللی سواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را خدا موجود استتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل ماین ابتدای تناقض هاستدرمان پوکی استخوانلزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژریاضیات یک حس جدید استچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالیاعتماد به خودسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرای یک زندگی معمولیضعیف و قویگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش درختان در تکاملاکوییفلکسدرمان سرگیجه بدون نیاز بنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز جاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی در کامپیوترهامخچه ابزاري که وظیفه آن فبه نادیدنی ایمان بیاورسیاره ابلهانیافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمرعلم و ادراک فقط مشاهده ی پیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استدو داروی جدید برای میاستتحریک عمقی مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین ددرک احساسات و تفکرات دیگچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع جدید انرژیحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسرشد در سختی استهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستساخت سلول عصبی حتی پس از ژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی رودعوارض ازدواج و بچه دار شدپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیدژا وو یا اشنا پنداریفیروز نادریتراشه ی بیولوژِیکچندجهانیابزار بقا از نخستین هماندرد باسن و پا به دلیل کاهنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی فعال و مثبت روند آلهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارسختی ها رفتنی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کروناعصب سیاتیکپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزدائما بخوانفراموشی و مسیر روحانیتصویر زیبا از سلولنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از ذهن سالمهمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسسرطان کمیت گراییهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و چهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندداروی جدید برای ای ال اسقفس ذهنتغییر دیگران یا تغییر خورمز گشایی از اتصالات مغزنورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چشکل پنجم مادهوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرحس و ادراک- قسمت پنجاه و آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجوددر مانهای کمر دردقانون جنگلجنگ و تصور از جنگرویاهای پر رمز و حیرتی درچگونه میتوان با قانون جناحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتمیگرن و خواباستفاده از نظریه ی تکامل سفرنامه سفر به بم و جنوب شب سیاه سحر شودواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استخواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شدر سال حدود 7 میلیون نفر لمس کوانتومیجهان های بسیار دیگرروش های صرفه جویی در ایجانگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستنداصل در هم تنیدگی و جهانی سلام تا روشناییبحثی درباره احساساتی غیرصبور باشواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیخدا نور آسمان ها و زمین اتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسااینکه به خاطرخودت زندگی درمان آرتروز با ورزش موضلزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانریتوکسیمابچالش کمبود اندام برای پیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالی با هوش انسانیاعتماد بی موردسوپاپ ها یا ترانزیستورهاوراپامیل در بارداریبرای پیش بینی آینده مغز دطلوع و حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکوندل به دریا بزنتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش ادرمان سرگیجه بدون دارونجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز جایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوراه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی در تفکر خلاق امخچه تاثیر گذار بر حافظهبه هلال بنگرسیاره ابلهانیاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی معلم و روحپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستندو سوی واقعیتتحریک عمقی مغز در آلزایمنقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازدرک تصویر و زبان های مخلتچرا بیماری های تخریبی مغمناطق خاص زبان در مغزحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلساخت شبکه عصبی مصنوعی با ژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن اعید نوروز مبارکپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هدژاوو یا آشناپنداریفیزیک مولکولها و ذرات در تربیت کودکان وظیفه ای مهنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین هماندرد زانو همیشه نیاز به جرنشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی هوشمند در خارج از زهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوسرنوشتکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوعضلانی که طی سخن گفتن چقدپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستداروهای مصرفی در ام اسفراموشی آرمانتصویر زیبای اصفهاننوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمسرعت فکر کردن چگونه استهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذحس و ادراک قسمت بیست و یکآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا داروی جدید برای دیابتقفس را بشکنتغییر دادن ژنها آیا روزی رمز پیشرفت تواضع است نه طنوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمهندسی بدنحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت اشکرگزار هر چیزی باش که داویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانحس و ادراک- قسمت بیست و پآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزدر محل کار ارزش خودت را بقانونمندی و محدودیت عالمجنگ داده هارویای شفافچگونه مغز ما، موسیقی را پاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسمیگرن و روزه داریاستفاده از هوش مصنوعی در سفرنامه سفر به بم و جنوب شبیه سازی میلیون ها جهان واقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیخودآگاهی و هوشیاريتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیددر عید نوروز مراقب تصادف لووفلوکساسینجهان هایی در جهان دیگرروش هایی برای کم کردن اضطنگاه کلی نگراداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خوداصل علت و تاثیرسلاح و راهزنیبخش فراموش شده ی حافظهصبر لازمه ی پیروزی استواکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريخدا بخشنده است پس تو هم بتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید داینکه خانواده ات سالم بادرمان ام اس(مولتیپل اسکللزوم عدم وابستگی به گوگل جهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به ریسدیپلام تنها داروی تایچالش دیدگاه های سنتی در بهوش مصنوعی از عروسک بازی ماشین دانشاعتیاد و تلاش های درمانی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاورزش هوازی مرتب خیلی به قبرای اولین بار دانشمندانطلای سیاهگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپودلایلی که نشان میدهد ما بتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشدرمان سرطان با امواج صوتنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز جایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تراه بی شکستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمخاطب قرار دادن مردم، کابه کدامین گناه کشته شدندسیب یکسان و دیدگاه های متیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن بعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکدولت یا گروهکتداوم مهم است نه سرعتنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین هماندرک حقیقت نردبان و مسیری چرا حیوانات سخن نمی گوینمناطق خاصی از مغز در جستجحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکز گهواره تا گورهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاساخت شبکه عصبی با الفبای کفش و کتاببررسی علل کمر درد در میانعامل کلیدی در کنترل کارآپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکدگرگونی های نژادی و تغییفیزیک هوشیاریترجمه ای ابتدایی از اسرانه به اعدامابزار بقا از نخستین هماندردهای سال گذشته فراموش نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی و داراییهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرسریع دویدن مهم نیستکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوغم بی پایانپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاداروهای ام اسفرایند پیچیده ی خونرسانیتصویربرداری فضاپیمای آمنوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکسطح آگاهی، رخدادهای زندگهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعحس و ادراک قسمت بیست و دوآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایداروی جدید ضد میگرنقله برای دیدن نه برای به تغییر زودتر اتصالات مغزیرمز بقای جهش ژنتیکینوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستمهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دشکست حتمیویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیحس و ادراک- قسمت شصت و چهآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصدر چه مرحله ای از خواب ، رقارچ بی مغز در خدمت موجودجنبه های موجی واقعیتروان سالمچگونه مغز پیش انسان یا هماحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احمیگرن سردردی ژنتیکی که باستفاده از انرژی خلاسفرنامه سفر به بم و جنوب شبیه سازی سیستم های کوانواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایخودآگاهی و هوشیاريتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یدرمان نگهدارنده ی اعتیادلوب فرونتال یا پیشانی مغجهان یکپارچهروش هایی برای جلوگیری از نگاه انسان محدود به ادراادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريماصل عدم قطعیت از کوانتوم سلسله مباحث هوش مصنوعیبخش های تنظیمی ژنومصبر و واقعیتواکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی خدای رنگین کمانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژناینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان تومورهای مغزی با امقاومت به عوارض فشار خون جهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مریشه های مشترک همه ی موجوچاالش ها در تعیین منبع هوهوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیداعتیاد را به دور بیندازسوخت هیدروژنی پاکورزش هوازی ، بهترین تمریبرای تمدن سازی، باید در بطوفان فقر و گرسنگی و بی سگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای ردنیا فریب و سرگرمیتاریک ترین بخش شبنقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان ضایعات نخاعینخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبهاز نخستین همانند سازها ترابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمدل همه جانبه نگر ژنرالیبه امید روزهای بهترسیر آفرینش از روح تا مغز یادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بدعلم به ما کمک میکند تا موپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشدوچرخه در کاهش دردهای کمتداخل مرزها و صفات با بیننقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماندرک دیگرانچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تزمین در برابر عظمت کیهانهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرساختن آیندهکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خاعادت همیشه خوب نیستپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیدانش قدرت استفیزیک و هوشیاریترس و آرمان هانه به اعدامابزار بقا از نخستین هماندردی که سالهاست درمان نشنشانه های بیداری روحیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی بی دودهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و سریعترین کامپیوتر موجودکنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کارغم بی پایانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعغیرقابل دیدن کردن مادهپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتداروهای تغییر دهنده ی سیفرایند تکامل و دشواری هاتصور ما ازمشکلات و واقعیذهت را روی چیزهای مفید متنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی باور حقیقت یا سعی کن به حدی محدود نشویهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیحس و ادراک قسمت بیست و سوآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرداروی جدید ضد الزایمرقله سقوطتغییر عمودی سر انسان از پرمز جهاننوروز یا روز پایانیابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سشگفت نیست من عاشق تو باشمویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبحساسیت روانی متفاوتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگراندر ناامیدی بسی امید استقبل از آغازجنسیت و تفاوت های بیناییروبات ها قول میدهندچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمیگرن شدید قابل درمان اساستفاده از سلول های بنیاسفرنامه سفر به بم و جنوب شبکه های مصنوعی مغز به درواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسخودت را از اندیشه هایت حفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یدرمان نابینایان آیا ممکنلوتیراستامجهان یکپارچهروش هایی ساده برای کاهش انگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطاصل، روان و نفس استسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اصبر بسیار بایدواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونخدایی که ساخته ی ذهن بشر تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالدرمان تشنجمقایسه رقابت و همکاریجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوریشه های مشترک حیاتنابینایی در نتیجه ی گوشی هوش مصنوعی از عروسک بازی مباحث مهم حس و ادراکاعداد بینهایت در دنیای مسودمندی موجودات ابزی بر ورزش و میگرنبرای خودآگاه بودن تو بایطوفان زیباییگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودیندنیا مکانی بسیار اسرارآمتاریکی من و تو و گرد و غبانقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر درمانهای بیماری پارکینسنخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها ترادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی درمانگر کامپیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبه بالا بر ستارگان نگاه کسیستم تخلیه ی مغز بینشی نیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پارعلم بدون توقفپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدوچرخه سواری ورزشی سبک و ترقی واقعی یا شعار ترقینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز زمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحساختن آینده، بهترین روش کلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کنعادت کن خوب حرف بزنیپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمدانش محدود به ابعاد چهارفیزیک آگاهیتسلیم شدن از نورون شروع منه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین هماندرس گرفتن از شکست هانظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در جمع مواردی را برهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتسرگیجه از شایعترین اختلاکنترل جاذبهکندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم غرور و علمپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هداروهای ضد بیماری ام اس وفرایند حذف برخی اجزای مغتصور از زمان و مکانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز زیست، مرز افق رویداد هستشلیک فراموشیهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهحس و ادراک قسمت بیستمآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکداروی سل سپتقلب های سادهتغییرات منطقه بویایی مغزرمز جهان خاصیت فراکتالنورالژیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیموفقیت در تفکر استحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تزبان جانسوزشگفت انگیز بودن کیهانویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج خفاش کور و انسان بینا؟آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضاددر هم تنیدگی مرزها و بی مقبل از انفجار بزرگجنسیت و تفاوت های بیناییروبات های ریز در درمان بیچگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمیدان مغناطيسي زمین بشر استفاده از سلول های بنیاسفری به آغاز کیهانشبکیه های مصنوعیواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیخودروهای هیدروژنیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیمدرمان های اسرار آمیز در آلوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان کنونی و مغز بزرگتریروش جدید تولید برقنگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یاصلاح خطا با رفتن بر مسیرسم زنبور ، کلیدی برای واربخش بزرگتر کیهان ناشناختصد قدح، نفتاده بشکستواکسن دیگری ضد کرونا از دگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونخدایا جز تو که را دارمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان جدید ALSمقابله ی منطقی با اعتراضجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فرژیم های غذایی و نقش مهم ناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک بازی مبتکران خودشکوفابقا با سازگارترین فرد اسسی و سه پل اصفهانورزش بهترین درمان بیش فعبرای رشد، باید از مسیر خططولانی ترین شبپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگردنیای شگفت انگیز کوانتومتاریکی و نورنقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد درماندگی به دلیل عادت کرنخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز جبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تراز تغییرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمدل هولوگرافیک تعمیم یافبه بالاتر از ماده بیندیشسیستم تعادلی بدنیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیعلم در حال توسعهپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در ودوپامین قابل حل در آبALS نگاهی کامل بر بیماری وتروس جریان انرژینقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تزمان چیستهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21ساختار فراکتال وجود و ذهکلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دورعادت کردن به نعمتپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در ادانش بی نهایتفیزیکدانان ماشینی برای تتست نوار عصب و عضلهنه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین هماندست و پا زدن در سایه؟نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در سیاهچالههیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار بیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هغربال در زندگیپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهداروی فامپیریدین یا نورلفراتر از دیوارهای باورتصادف یا قوانین ناشناختهذره ی معین یا ابری از الکنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز زاویه نگاه ها یکسان نیستشلیک فراموشیهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جدحس و ادراک قسمت دهمآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توداروی ضد چاقیقلب و عقلتغییرات مغز پس از 40 سالگیرنگ کردن، حقیقت نیستنوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایمولکول ضد پیریحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسشگفت زده و حیران باشویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنخفاش با شیوع همه گیری جدیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علدر هم تنیدگی کوانتومیقبرستان ها با بوی شجاعتجهل مقدسروبات کیانچگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های مغناطیسی قابل استفاده از سلول های بنیاسقوط درون جاذبه ای خاص، چشباهت مغز و کیهانواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیخورشید مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استای همه ی وجود مندرمان های بیماری آلزایمرلیروپریم داروی ترکیبی ضدجهان کاملی در اطراف ما پرروش صحبت کردن در حال تکامنگاه از درون قفس یا بیرونهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشاصول انجام برخی نرمش ها دسماگلوتید داروی کاهش دهنبخش دیگری در وجود انسان هصدای بم با فرکانس پایین، واکسن سرطانگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمخرما منبع بسیار خوب آنتی تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیدرمان جدید میگرن با انتی مقابله با کرونا با علم اسجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انرژیم های غذایی و نقش مهم ناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کممتواضع باشبقا در ازای بیماریسیلی محکم محیط زیست بر انورزش در کمر دردبرای زندگی سالم، یافتن تطی یکصد هزار سال اخیر هرچپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تدنیایی پر از سیاهچاله تاریکی خواهد ترسیدنقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسدرها بسته نیستنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز جدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران سیستم دفاعی بدن علیه مغز یادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atعلم راهی برای اندیشیدن اپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهدورترین نقطه ی قابل مشاهفقر داده ها در هوش مصنوعیتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویرچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیساختار شبکه های مغزی ثابکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی عادت بد را ترک کنپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریدانشمندان موفق به بازگردفال نیکوتست آر ان اس دز میاستنی گچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماندست کردن در گوشنظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زمینی امروز بیش از هیچ اندر هیچهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بمقالاتآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاداروی لیراگلوتیدفرد موفقتضادهای علمیذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتزاوسکا درمان گوشرشنا در ابهای گرم جنوب نیاهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSحس و ادراک قسمت دوازدهمآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استداروی ضد چاقیقلب یا مغزتغییرات آب و هوایی که به رنگین کماننوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوزبان شناسی مدرن در سطح سلشگفتی های نقشه ی ژنتیکیویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفخلا، حقیقی نیستآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهدر هم تنیدگی کوانتومی و پقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان فراکتالروح و آب حیاتچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های کوانتومی خلااستفاده از سلول های بنیاسلول های مغزی عامل پارکیشباهت مغز با کیهان مادیواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی خوش قلبی و مهربانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استای آنکه نامش درمان و یادشدرمان های بیماری اس ام ایلیس دگرامفتامین یا ویاسجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلروشهای نو در درمان دیسک بنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجباصول توسعه ی یک ذهن کاملسندرم کووید طولانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشصرع و درمان های آنواکسن سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمخسته نباشی باباتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان جدید کنترل مولتیپلملاحظه های اخلاقی دربارهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انرژیم ضد التهابینادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کممجموعه های پر سلولی بدن مبقای حقیقی در دور ماندن اسینوریپا داروی ترکیبی ضدوزن حقیقی معرفت و شناختبرخی ملاحظات در تشنج های طبیعت موجی جهانپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استدنیا، هیچ استتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز جدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسرجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنسکوت و نیستییاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکعلم ساختن برج های چرخانپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانديدن با چشم بسته در خواب فلج نخاعی با الکترودهای تری فلوپرازیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماری کویچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تزمان و گذر آن سریع استهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن سادیسم یا لذت از آزار دادکلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم معادت دادن مغز بر تفکرپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتدانشمندان نورون مصنوعی سفاکسیبتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین هماندست آسماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زودگذرسرگردانیسربازان ما محققا غلبه می هیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشناتاثیر ویتامین دی بر بیماآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدداروی تشنجی دربارداریفرد یا اندیشهتظاهر خوابیده ی مادهذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز زبان فرایند تکاملی برای شناخت و معرفت، و نقش آن دهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فرحس و ادراک قسمت سومآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابداروی ضد تشنج با قابليت تقلب دروازه ی ارتباطتغییرات تکاملی سر انسان رهبر حقیقینوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوزبان شناسی نوین نیازمند شگفتی های زنبور عسلویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزخلا، خالی نیستآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستدر هم تنیدگی کوانتومی و دقدرت مردمجهان قابل مشاهده بخش کوچروح در جهانی دیگر استچگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومیدان بنیادین اطلاعاتاستفاده از سلول های بنیاسلول های بنیادیشباهت های ریشه ای چند بیموالزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانتو آرامش و صلحیخوش خیالی و خوش بینیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یایمپلانت مغزیدرمان های جدید ALSلا اکراه فی الدینجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و روشهای شناسایی قدرت شنوانگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلیناصول سلامت کمرسندرم گیلن باره به دنبال بخشش، عقلانی یا غیر عاقلضایعه ی شبکه لومبوساکرالواکسن ضد اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان جدید ام اسملاحظات بیهوشی قبل از جرجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کممجرم، گاهی قربانی استبلندی در ذهن ما درک بلندیسیگار عامل افزایش مرگ وموزوز گوشبرخی مرزهای اخلاق و علوم طبیعت بر اساس هماهنگیپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسدندان ها را مسواک بزنید تتاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کواندرون قفس یا بیرون از آننرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزرحم مصنوعیهوش احساسیبه خودت مغرور نشوسکوت، پر از صداژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاعلایم کمبود ویتامین E را پیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان ردی متیل فومارات(زادیوا)(فلج بل، فلجی ترسناک که آنترک امروزنمای موفقیتابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماران مبچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تزمان و صبرهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سسازگاری با محیط بین اجزاکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است عارضه جدید ویروس کرونا سپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالدانشمندان یک فرضیه رادیکفاجعه ی جهل مقدستشنج چیستنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماندست بالای دستنظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی سلول در بدن، جدای اسردرد میگرنهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقصفحه اصلیآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیداروی جدید ALSفرد حساس از نظر عاطفی و بتظاهری از ماده است که بیدذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز زبان متغیرشناخت حقیقت یا آرزوهای گهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سرحس و ادراک قسمت سی و هشتمآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینداروی ضد تشنج با قابليت تقلب روباتیکتغذیه بر ژنها تاثیر داردروی و منیزیم در تقویت استنیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغززبان، نشان دهنده ی سخنگو شانس یا نتیجه ی تلاشویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوخلاصه ای از مطالب همایش مآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خدر هر سوراخی سر نکنقدرت و شناخت حقیقتجهان موازی و حجاب هاروح رهاییچگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمیدازولام در درمان تشنج استیفن هاوکینگ در مورد هسلول های بنیادی منابع و اشباهت کیهان و مغزواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیخوشبختی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمایمپلانت مغزی و کنترل دو درمان های جدید میگرنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش روشی برای بهبود هوش عاطفنگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدساضطراب و ترسسندرم پیریفورمیسبدون پیر فلکضایعه ی عروقی مخچهواکسن علیه سرطانگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر روده بر مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تدرمان جدید ای ال اس، توفرممانتین یا آلزیکسا یا ابجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهارژیم غذایی سالم و ضد التهنازوکلسینهوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانیبلوغ چیستسیاهچاله هاوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پرطعمه ی شبکه های ارتباط اجپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوده روش موفقیتتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز برادرون آشفته ی تو و ظاهر خننرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزرحم مصنوعیهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشسکته مغزیژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و علایم کمبود ویتامین E را پیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو دین اجباریفلج خوابترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان واقعیت است یا توهمهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیستم با شعار قانون بدترین کلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشانعدم توقف تکامل در یک انداپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیدانشمندان ژنی از مغز انسفاصله ها در مکانیک کوانتتشنج و حرکات شبه تشنجی قانهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین هماندستورالعمل مرکز کنترل بینظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تزندان ذهنیسردرد میگرن در کودکانهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز وسوالات پزشکیآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانداروی جدید s3 در درمان ام فردا را نمیدانیمتعویض دارو در تشنجرفلکس وتری با توضیح دکتر نوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان مشترک ژنتیکی موجوداشناخت درون، شناخت بیرون؛و هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالحس و ادراک قسمت سی و ششمآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندداروی ضد تشنج توپیراماتقلب را نشکنثبت و دستکار ی حافظهرویا و واقعیتنیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرزبان، وسیله شناسایی محیطشانس یا تلاشویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریخلاصه ای از درمان های جدیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکدر والنتاین کتاب بدید همقدرت کنترل خودجهان ما میتواند به اندازروزه داری متناوب، مغز را چگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکان زمان یا حافظه زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر سلول های بدن تو پیر نیستنبحثی در مورد عملکرد لوب فشباهت زیاد بین سلول هاي عواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستخوشبختی دور از رنج های متاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیایمپلانت مغزی کمک میکند درمان های جدید در بیماری لایو دوم دکتر سید سلمان فجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازروشی جدید در درمان قطع نخنگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای عجیب گالیلهاطلاع رسانی اینترنتیسندرم پیریفورمیسبدون بار گذشتهضایعات در عصب زیر زبانیواکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومخطای ادراک کارماتاثیر روزه داری بر سلامت نقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استدرمان جدید سرطانمن کسی در ناکسی دریافتم جوانان وطنارزش های وارونهرژیم غذایی ضد التهابینباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانی دبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسیاهچاله های فضایی منابعیک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانظهور امواج مغزی در مغز مصپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمدهن، بزرگترین سرمایهتازه های بیماری پارکینسونقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیدروغ نگو به خصوص به خودتچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای سال سیزده ماههژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زمانعلائم عصبی آلزایمر، با اپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسدین، اجباری نیستفلج خواب چیستترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کوونزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان پلانکهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنستم، بی پاسخ نیستکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیعدم درکپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلرودانشمندان پاسخ کوانتومی فاصله ی همیشگی تصویر سازتشنج عدم توازن بین نورون نهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین هماندغدغه نتیجه ی نادانی استنظریه تکامل در درمان بیمنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تزونیسومایدسردرد میگرنی در کودکانهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تپیامهای کاربرانآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایداروی جدید لنفوم و لوکمیفرزندان زمان خودتعامل انسان و هوش مصنوعیرفتار مانند بردهنوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان چهار حرفی حیات زمینشناسایی تاریخچه ی تکاملیوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع حس و ادراک قسمت سیزدهمآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عداروی ضد جنون در درمان تیقوی تر باشثبت امواج الکتریکی در عصرویا و کابوسچیز جدید را بپذیراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتمورد نادر همپوشانی دو بیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما دازدودن نقص از هوش مصنوعیشاهکار قرنویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریخم شدن فضا-زمانآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در اندر یک فراکتال هر نقطه مرکقدرت انسان در نگاه به ابعجهان مادی، تجلی فضا در ذهروزه داری و التهاب زیانبچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکانیک کوانتومی بی معنی استخوان های کشف شده، ممکسلول بنیادی و ای ال اسبحثی درباره هوش و تفاوتهشباهت زیاد بین سلول هاي عواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونتو با همه چیز در پیوندیخانه ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اایمپلانت نخاعی میتواند ددرمان های جدید سرطانلبخند بزن شاید صبح فردا زجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد روشی جدید در درمان نابیننگاهی بر توانایی اجزاي بهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکاطلاعات حسی ما از جهان، چسندرم پای بی قراربدون زمان، ماده ای وجود نضرورت زدودن افکاروابستگی یعنی قلادهگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)خطای حستاثیر روغن رزماری استنشانقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتدرمان جدید سرطانمن پر از تلخیمجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غرژیم غذایی ضد دردنبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت چقدر موثر استبنی عباس، ننگی بر تاریخسیاهچاله ها، دارای پرتو یک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانوظرف باید پر شود چه با چرک پول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتازه های درمان ام اسنقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمدریای خداچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع انرژی از نفت و گاز جراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میرساناها و ابر رساناها و عهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بسانسور از روی قصد بسیاری ژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد علت خواب آلودگی بعد از خوپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کودیوار همه اش توهم بودفلج دوطرفه عصب 6 چشمترازودونچند جهانیابزار بقا از نخستین هماندرگیری اعصاب به علت میتونزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان به چه دلیل ایجاد میشهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسستون فقرات انسان دو پا جلکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیعدالت برای من یا برای همهپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آندانشمندان اولین سلول مصنفتون های زیستیتشویق خواندن به کودکانچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین همانذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانذهن چند جانبه نیازمند نگنعناعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله سردرد و علتهای آنهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپوسایتهای دیگرآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدداروی جدید میاستنی گراویفرضیه ای جدید توضیح میدهتعامل انسان با هوش مصنوعرفتار وابسته به شکلنوبت کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دمنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان نیاز تکاملی استشناسایی سلول های ایمنی اوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخاحس و ادراک قسمت ششمآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملدارویی خلط آورقیچی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردرویا و خبر از آیندهچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریهنر فراموشیموسیقی نوحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رسفر فقط مادی نیستشاهکار شش گوشویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنخونریزی مغز در سندرم کووآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و در کمتر از چند ماه سوش جدقدرت ذهنجهان مرئی و نامرئیروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در براباستروژن مانند سپر زنان دسلول بنیادین از مخاط بینبحثی درباره هوش و تفاوتهشجاعت و ترسواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشخانواده پایدارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین ایمان به رویادرمان های رایج ام اسلحظات خوش با کودکانجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارروشی جدید در درمان سکته منگاهت را بلند کنهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیاطلاعاتی عمومی در مورد مسندرم پس از ضربه به سربرنامه و ساختار پیچیده مضرب المثل یونانیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشخطر آلودگی هواتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگدرمان دارویی سرطان رحم بمن بی من، بهتر یاد میگیرمجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولراه فراری نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت های حافظه و حافظبه قفس های سیاهت ننازسیاهچاله و تکینگی ابتداییک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردنعقل مجادله گرپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتدو بیماری روانی خود بزرگ تبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکدرک فرد دیگر و رفتارهای اچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده رستگاری محدود به یک راه نهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمسانسور بر بسیاری از حقایژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير عماد الدین نسیمی قربانی پیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم دیوار، از ابتدا توهم بودفن آوری های جدید علیه شناترازودونچند جهانیابزار بقا از نخستین هماندرب بسته با غیر خود باز منزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تزمان شگفت انگیزهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریستارگانی قبل از آغاز کیهکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمعسل طبیعی موثر در کنترل بپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتدانشمندان تغییر میدان مغفروتنی معرفتیتشخیص ژنتیکی آتروفی های چهار ساعت پس از کشتار خوکنون و القلمابزار بقای موجود زنده از ذهن هوشیار در پس ماده ی مهفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تزیان غذاهای پرچربسردرد به دلیل مصرف زیاد مهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیداروی جدید آلزایمرفساد اقتصادی سیتماتیک درتعداد کلی ذهن ها در جهان رفتار اجتماعی انسان، حاصنور از عمق تاریکیابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا زبان و کلمه حتی برای کسانشواهدی از نوع جدیدی از حاوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معحس و ادراک قسمت شصت و هشتآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان دارویی ضد بیش فعالی سیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجلوتر را دیدنرویا بخشی حقیقی از زندگی چیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختسفر نامه سفر به بم و جنوب شاید گوشی و چشمی، آماده شویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد خواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سدر آرزوهایت مداومت داشتهقدرت عشقجهان مشارکتیروزه داری سلول های بنیادچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزداسرار آفرینش در موجسلول عصبی شاهکار انطباق بحثی درباره هوش و تفاوتهشرکت نورالینک ویدیویی ازواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بخار و گلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت داین پیوند نه با مغز بلکه درمان های علامتی در ام اسلرزش ناشی از اسیب به عصبجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیريتوکسيمب در درمان ام اسچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ای ضد التهابیاطلاعاتی عمومی در مورد مسندرم جدایی مغزبرنامه ی مسلط ژنها در اختضربه مغزی در تصادف رانندوبینار اساتید نورولوژی دگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنخطرات هوش مصنوعیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بدرمان زخم دیابتی با تکنومننژیتجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومراه نجاتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمحدودیت درک انسانبه مغز خزندگان خودت اجازسیاهچاله ی منفرد یا سیاهیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های معقل سالمپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریدو بار در هفته ماهی مصرف تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استدرک نیازمند شناخت خویش اچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسارشته نوروایمونولوژی و نقهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهساهچاله ها تبخیر نمیشودژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون عوامل موثر در پیدایش زباپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمادید تو همیشه محدود به مقدفناوری هوش مصنوعی نحوه ختراشه مغز بدون واسطه ی دچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماندرختان چگونه بر تشکیل ابنسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت حل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تزمزمه ات مانده در گوشمهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و سخن نیکو مانند درخت نیکوکمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیعشق درونی به یگانگی خلقتپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیدانشمندان روش هاي جدیدی فروتنی و غرورتشخیص آلزایمر سالها قبل